รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สินเธาว์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกฤติญา  พงษ์นิล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกฤติมา  สิริจิตวานิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกัญจนพร  วงษ์ศรีวอ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กระบัง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญญาภัค  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกันตธีร์  ยุคันตวนิชชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกันตพิชญ์  ภูจอมจิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สถิตโพธิ์ศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
11 นายกิตติกุล  สุภาพกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  สมมีทวีสมบัติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกิตติพันธ์  บุญไชยธนินทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกิตติศักดิ์  วิสุทธเมธีกร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงเก็จปรีชญาณ์  ชิดมงคล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงขอขวัญ  ฐิติปุญญา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ดุจธรรมสาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงคัทลียา  จิระพรกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายคุณากร  บุญยืน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวจณิสตา  อึ้งอารี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายจักรภพ  บูรณศิริวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงจิดาภา  ประภาธรรม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงจิรสุตา  ศรีโบราณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายจิราวัตร  พวกขุนทศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงชญานิษฐ์ภัค  เกียรต์รัศมี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชนม์นิภา  จอมชีวิน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงชนัญพร  สกุลพาเจริญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชนากานต์  อมริวพุธพนนิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชนาภัทร  วิทยาบำรุง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายชนุดม  สมบูรณ์เจริญยิ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวชมพูนุช  เต็มภัทราโชค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชลธร  เมษสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงชลนิภา  ศศิวิลาสกร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายชวกร  ชูเรือง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายชวิน  นิมิตรวงศ์สกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายชวิน  รัตนไตรวิรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงชัญญานิศ  วงศ์ธีระชวลิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายชานนท์  นันทะรักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงโชติกา  สิริจิตวานิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงญาณภา  ทองเพ็ญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวญาณภา  สิงค์คราม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงณฐภัค  โฆสิตนุกูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณฐมล  วังธนากร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวณภัสสร  คุ้มดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัชชา  ปานนูน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณัชชา  พลภักดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงณัชชา  รังสิยาภรณ์รัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงณัชชา  ศรีปรางค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงณัชชา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณัชนันท์  ลักษณะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณัฎฐวริญท์  ตั้งศิวพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทะเมธิ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทะเมธี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายณัฏฐพล  วรสกุลกาญน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์ใต้ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัฐฐา  โยควัด โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ดำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวณัฐณิชา  วรรณทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวณัฐณิชา  สงครามภักดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทวีรัตนพาณิชย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นายณัฐนนท์  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณุกานดา  สารวิทย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายเตชินท์  ตงศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงทยิดา  ผดุงกิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายทยุต  โฆษิตพิพัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงทักษพร  นันทพรสิริพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายทิวัตถ์  ฉัตรคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธนพล  แก้วศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธนภูมิ  กงพาน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธนภูมิ  จันทรัตนา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธนรักษ์  จันโทศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธรรมธร  เหลืองอิงคะสุต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธัชพล  นาถธีระพงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงธัญพิชชา  นนพิภักดิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายธีร์ธนรัชต์  นิ่มทวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวธีรนาฏ  กันต์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงธีรพร  คำทิพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายธีรภัทร  สีอ่อน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงนภัสพร  มะเสนา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
81 นายนภัสรพี  แซ่นิ่ม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายนรวิชญ์  บัญญัตินพรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
83 นายนรุตม์ชัย  วัชรพงศ์จรัส โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายนวพล  ทามาลี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองเศรษฐี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
86 นายนิธิกร  อนันตชินะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายนิธิศ  อนันตชินะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายนิรวิทธ์  ปฏิภานรุ่งโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายบรรณสรณ์  ประคองขวัญชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงบัวบุษบัน  บัวคอม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงบุณยานุช  ธาดาเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงเบญภ์มศาท์  เกริกชัยฐินัล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายปณชัย  คูวัฒนสุชาติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายปณิธิ  พาติกบุตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายปพนวัฒน์  เชี่ยวรุ่งโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปพิชญาดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายปรมะ  ตั้งศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายปรานสรรค์  วังศานุวัตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายปราโมทย์  อยู่บัว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวปวรา  วิสุทธิรัตนมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายปวริศ  ตปนียะโชติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายปัญณกฤต  วรกิจเกษมสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวปัณณธร  ยุบลวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายปัณณวิชญ์  ผาผ่อง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงปัทมพร  เอกธนบดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงปานเรขา  สิงห์ชา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปารณีย์  ลายวรรณรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงปารียา  นรานันทน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงปุญญิศา  คำพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงปุณยาภา  นันทะสาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงเปมิกา  ลีไตรรงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงเปรมศิริ  นิตย์คำหาญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงพรพิรุณ  ศรีสรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  แมนเมือง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพรรธน์ชนัน  ทิพชัยวรภัทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพริมา  นันทะสาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพัตรพิมล  ตั้งจิตวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายพัทธ  เฟื่องทวีโชค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงพัทธนันท์  โชคอนันต์บุญทวี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพาณิภัค  ภัทรศุกล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพิชชาอร  อินทร์พันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพิชญาภา  คงสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพิมวารินทร์  แข็งขัน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงพีรดา  หวานชะเอม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
128 นายพีรวัส  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงแพรชมภู  พิทักษ์ทัพ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงไพลิน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงฟ้าใส  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายภคภัทร  ไชยพรรค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายภพ  เกษีสังข์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงภัคจิรา  นรานันทน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวภัทราพร  อุทรักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงภัสวัลย์  วสุนธราวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงภัสส์ณิชา  กิจรักษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายภาคิน  ลีไตรรงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายภีมพล  ทัศนเศรษฐ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงภูชิตา  โชคเจริญยิ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายภูมิรักษ์  ชัยมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายมรรษ  บุญรักษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หล่อตระกูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงมิ่งเจ้า  นิลพัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายเมณฑกะ  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงยูริ  ชิเยโมเนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงโยษิตา  คำมี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายรมย์รวินท์  ดำรงสัจจ์ศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวรวิภา  ถมยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงรัฐพร  จัตุชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงลลิตา  เกี้ยวสันเที๊ยะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงลลิตา  เกี๋ยวสันเที๊ยะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรหมโสภา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
154 นางสาววทันยา  วังศานุวัตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงวรัทยา  ก้อนคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงวรันธร  ศักดิ์สง่าวงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีสร้างทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงวรินทร  ก้อนคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงวริศรา  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายวสวัตติ์  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายวสิช  สีดอกบวบ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายวิธวิทย์  เนาวจรัสโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงวิลาสินี  สงครามภักดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
164 นายวีรวิทย์  บุญไชยธนินท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายไวทิน  ธัญธรทิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงศลิษา  ชาญชิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
167 นายศุภกิจ  ชำนาญนฤมาณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายศุภวิชญ์  พรมพุทธ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีชัยยศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงสรีมล  ภักดีขจิตพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสโรชา  ธัญธรทิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายสิทธาจารย์  ไททะนี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงสิริกร  อินทร์หาญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงสิรินทิพย์  รัตนชาติวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงสิรินันท์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวสิริพร  สุขศิริพัฒนพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงสิรีธร  แก้วก่อง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงสุชานันท์  สพันธ์พงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวสุดธิดา  จรรยาวาณิชกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายสุริยกมล  ทัดมาลา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายอมรเทพ  ชาวค้อ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอโยธยา  น้อยเมืองคุณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงอรนิภา  ยั่งยืน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายอรรถพล  ธรณนิธิกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงอัญชิสา  เต็มภัทราโชค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอัมพรรัตน์  ถนอมนาค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงอาทิตยาพร  สนสายสิงห์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงอารีญา  แต้ชูวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
189 นายโอชิษฐ์  จิระเสวี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยาวาปี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทองเจริญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกุลณัฐ  สะอาด โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงจอมสุดา  นาคใหญ่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรศิลป์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงจุฑามาศ  กิจนอก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงชมพูนุท  ปะสีละเตสังค์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงชมพูนุท  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงชลญาดา  วิชาชัย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงชลิตา  เถาว์ทวี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วภา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นพวัติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฐริกา  อุดมพืช โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงทิวาพร  ชุมพล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงธรรมาพร  พลประถม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธันยกาญจน์  ใจซื่อ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธิดารัตน์  พุกคำแปลก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธีรดา  รัตนศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวนภัสสร  กันหา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนลินรัตน์  ประทุมชัย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปณิดา  นาสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปนัดดา  พลชา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทร์ทา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงปวารณา  สุวรรณบุตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงปิญชาน์  ศรีไพรวรรณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงปิยธิดา  กังสกุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพรรณธิดา  เดชพันธ์ุ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชัยชนะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงภัทรธีรา  ภักดีวุฒิ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงมณีรัตน์  เคนคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงมลฤดี  เผือกมา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงเมลานี โรซเลีย  ฟาน เดอร์ ฮาม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงลักษมณ  โพธิ์คำมา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงวรินทร์พร  พณิชย์วรโชติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาววรินทิรา  โพธิ์พันไม้ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาววิภาภรณ์  บรรเทา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงศรุตา  ขวัญเจริญศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวศลิษา  เสริฐศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวศศิชา  ทามูระ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงศิริญา  โกเม็ก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงศิริทิพย์  แสงนุรักษ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงศิริพิกุล  พิกุลศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวสิริฉัตร  สุวรรณ์โรจน์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวสุดารัตน์  มัชฌิโม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดินประเสริฐสัตย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงอมรรัตน์  วงศ์แพงศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวอารยา  พากุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงไอยรา  กองผ้าขาว โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกมลลักษณ์  หลักหนองบุ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายกฤตยชญ์  โมลี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงกฤติยา  พากุล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายกฤษณพงศ์  คนดี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงกันยาภรณ์  โยธี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงกิตตินันท์  ราชตั้งใจ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายกิตติพงศ์  ยางชุม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายกิตติศักดิ์  ดงบัง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  จำปี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงจิราพัชร์  เทียมทัน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายจิรายุ  ลงคลัง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวฉวีวรรณ  สินทิพลา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายชนาธิป  วอแพง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงชลธิชา  สมสี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงชลธิสา  หนอสิงหา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พรมเคน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงฐิติพร  ป้องนู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วแก่น โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัฐจีรา  จอมคำศรี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
257 นายณัฐพล  มะลิพงค์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณัฐริณีย์  ไกรยวุธ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่คู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธณวัชร์  นามอาษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นายธนพล  เร่งรัด โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงธนัชพร  สมบูรณ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายธนา  เกษมสารคุณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธีรภาพ  แก้วสอน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธีระพล  มุสิกบุญเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายนครินทร์  ปาปะกัง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงนภาพร  เลิศศรีเพชร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงนภาสิทธิ์  ลาดคำ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายนรภัทร  โคตรมณี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงนันทิชา  พาสุข โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงนีรชา  นามอาษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงบุณยธิดา  จันทา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วคำ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงเปรมวิกา  พันธ์งาม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายพงศธร  ศิลธร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวพรหมพร  อินทรกง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพัณณิตา  ผดุงลม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวพิมพ์ศิริ  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวเพชรมณี  พงพนา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายภัคพล  มุสิกบุญเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายภานุพงศ์  พงษาเทศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายภูธเนศ  วิเศษเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายภูรินท์  พระระฆัง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงมนตร์นภา  ลีวงษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวมัณฑนา  ประเสริฐวงค์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงมินทิรา  บริสุทธิ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายยศภัทร  สองเมือง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายรพีภัทร  พรมคำน้อย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงรัตถพร  ชอบละคร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายรุ่งโรจน์  ศรีบุญนาค โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงรุจิรา  ขันธวิชัย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายเริงฤทธิ์  ขันวัง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงลิกุลรัตน์  คงแสนคำ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงวนิดา  มุกดาม่วง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงวันวิสา  เสียงเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายวิษณุ  คำอ่อน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวศศิธร  มีเพียร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธิวงษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายศิวะพงษ์  มลาเภา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวศุทธิณี  วิเศษศรี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวศุภรัตน์  โทนผุย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงศุภัชญา  สุพันธมาตย์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นายสิทธิพร  บัวติก โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงสุกัลยา  ดีเวียง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงสุฐิตา  สายเสมา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวสุภาพร  สีสอนมณี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสุภารินทร์  ทุมเกตุ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสุวนันท์  พลสิม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงอคิรากิ  อุดรเขต โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
311 นายอนุรักษ์  อรุณรัตน์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์อ่อนศรี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวอภิญญา  เนื้อแก่น โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงอรไท  อาจหาญ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงอรวรรณ  ป้องนู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวอลิษา  จิตกล้า โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอาภัสสรา  จั่นบุบผา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภูนอก โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ระวิสิทธิ์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายนันทวัฒน์  ประวัติศรี โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายนาวา  พันแสน โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปาริชาติ  พิมพ์ศรี โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพงษ์วิวรรธน์  หอมกลม โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงมุธิตา  รัตนพลแสน โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีจันทึก โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงสุวนันท์  ไชยจันทร์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายเอกสิทธิ์  วันทะโก โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายกันจนนท์  แซ่จอหอ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายจักรพรรดิ์  ไชยเวช โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายชญาศักดิ์  อบเชย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายชนกฤต  คำตาแสง โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงชนากานต์  นาคสุทธิ์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายชนาธิป  สกุลพานิช โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายชิษณุพงศ์  สมภาร โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายณัฐชนน  สุระดนัย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวณัฐณิชา  แพนภูงา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญศิริ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงตรีชฎา  สุขขา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายติณณภพ  เพชรแสงใส โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายธนกร  วิระตา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายธนกฤต  แก้วอุดร โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
342 นายธนัตถ์  ผาบจันดา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชาลีวันดี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงธันยพรรษ  กันหาจร โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นายธีรศักดิ์  ดวนลี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายธีรศักดิ์  ใจบุญ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายนพณัฐ  ขวาโยธา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายนราวิชญ์  คำปุทา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงบวรรัตน์  กุญชรน้อย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นายพงศกร  การดี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายพงษ์ธวัช  สมณะ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เมืองฮาม โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงพรตรียา  มโนเอื้อ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายพรพิทักษ์  อ่อนสิงห์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวพิยดา  หารชัย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายพีรพล  วนไชยสงค์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีหงษ์ทอง โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายพีรภาส  ตันวัฒนะ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายภัคณัฏฐ์  วชิรางกูร โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายภาณุวัฒน์  พรหมจารย์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายภาณุวิชญ์  พลไพร่ฟ้า โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวภาวิณี  สมศรี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายภูวดล  วนไชยสงค์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ผาจันดา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
365 นายวชิรวิชญ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายวิศรุต  ไชยโภค โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายวิศวกรณ์  ดาษดื่น โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายศรายุธ  ดวงสาพล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงศศิธร  วะโลหะ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงศิริยากร  ยอดคีรี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายศิลานนท์  ทาสีดำ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายศุภชัย  ภาโนมัย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
373 นายสันติสุข  โลหะพงษ์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงสุภาวดี  ป้องปิด โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วอินทร์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงอิสาเบลล่า  ฟันเด็นเบิร์ค โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
377 นายเอื้ออังกูร  ไชยพันธ์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงจิราวดี  ชัยศรี โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวณัฐวดี  บับภีร์ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นายธีรภัทร  ดาน้อย โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นายนวมินทร์  จิตนาม โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวพรชิตา  มะหิงษา โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวสุภานัน  รวมธรรม โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวสุภาวดี  พรมศรี โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น