รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกตัญญุตา  ทองแย้ม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกทิพย์  สุธงสา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีพล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกมลวรรณ  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกรพล  ขุนเรศ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวกรวรรณ  ชัยมงคล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤชชานนท์  เหล่าลาภะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤตานนท์  เริ่มบริรักษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤติเดช  อันทะระ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกฤษณพงศ์  สาชำนาญ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกษพร  สอนสุภาพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกษิดิ์เดช  ฉิมพา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกษิดิ์เดช  แพพ่วง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อมาตยกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีสาลี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวกัญธลีวัลย์  ไชโยแสง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรีเชื้อ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกันตพงศ์  สายโสภา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวกัลยารัตน์  สุขสันติพงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวกานต์ชนก  คำมะณีจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกิตติโชติ  ศรีมงคล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกีรติกา  ชินบุตร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกีรติยา  ระยัน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นายกีฬาวิชณ์  สาริยา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกุลนัฐ  ดีสุทธิ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีราคำ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ปิ่นเจริญ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวแก้วกาญจน์  ชมภูคำ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงขวัญชนก  บุญมา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงขวัญชนก  อินทะจร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงขวัญชนก  ใจวงค์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงขวัญณภัทร  พาภักดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงเขมจิรา  ลิภา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงเขมิสรา  วัฒนราช โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงคีรีมาศ  ศรีบัว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงจรรยพร  สีมาส่งเสริม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายจักรภัทร  รัตนวาสนา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงจันทรนภา  น้อยมิ่ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายจิรพัฒน์  คตธมาตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายจิรภัทร  จอมทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวจิรัชญา  กรีกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจิรัชญา  นันทคำศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวจิราภรณ์  นนท์คำวงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำบูชา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
46 นายเจษฎาภรณ์  เรืองพรวิสุทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ปาระ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงชญาภา  วงศ์มีฤทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงชนมน  มนตรีศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชนัญชิดา  ใหม่วงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชนัญญา  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายชนาธิป  พันธ์มุก โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวชลภัทร  นนทะโคตร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายชลสิทธิ์  คำแดง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
55 นายชัชชล  พีรกมล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายชัชพงศ์  บวรโชติสกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงชันม์ชุดา  อาจแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายชัยภัทร  ทองเวียง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
59 นายชัยภัทร  เสนานุช โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายชาคริต  ภักมี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายชาญวิชญ์  กมลรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองอยู่ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บงแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงญภา  สว่างโรจน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวญาณภัทร  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงญาณิศา  ดีสุทธิ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงญาณิศา  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงญาดา  ดวงไพชุม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงฐิตินันท์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวฐิติรัตน์  หัวใจแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วโทน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงณหทัย  โกศรีวงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณัชชา  ศิลารัตนพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายณัฏฐชัย  บุบผา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอนแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณัฐชา  คงกล้า โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวณัฐณรี  หล้าจันดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชขันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณัฐนิชาช์  ลีทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณเกษม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงณัฐพร  ไทยษา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวณัฐพัชร์  ฐิติกนกทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายณัฐรัชต์  รัตนพูนเกษมสิน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณัฐริกา  วิจิตรปัญญา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายณัฐวัตร  แก้วประกาย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงณัฐวิภา  รบไพรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวณัทภร  สอนศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณิชาภัทร  เสริฐศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงดรัลรัตน์  ชัชวาลย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงดารากรณ์  ศรไชย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายเดชาธรรม  ภูมิชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายติณณ์  อุสาพรหม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
94 นายติณษ์ณธรรศณ์  บางยี่ขัน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายเตชสิทธิ์  ภูสีดิน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงเตชิต  กำราบภัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงเต็มศิริ  อัมพาผล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายทัตธน  มณฑา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงทัศนีย์  ทองอินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายทินภัทร  นาคฤทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายทีปกิติ์  พรหมสัตยพรต โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงธนกร  บัวระภา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายธนกฤต  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงธนกุล  วัลลศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงธนพร  สหายา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธนพล  โสกันทัด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายธนพัฒน์  บุญเทพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายธนภัทร  อักษรประเสริฐ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธนภัทร  โสกันทัด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นายธนวุฒิ  นีระพงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธนากร  วิศิษฏ์กิจการ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
112 นายธนาธาร  จันทร์โท โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายธราธร  เสมาทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวธันยนันท์  สุวรรณชาติธนดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายธีร์ธวัช  คำยิ่ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงธีรัชญา  ศิริหล้า โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงธีราพร  แสนมหาชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวนชนก  แสงสว่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงนพจุฑา  เทียนสว่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายนพรุจ  สุวกุลศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายนภสินธุ์  แพทย์เพียร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงนรัฐภรณ์  ทองปั้น โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายนราธิป  สุวรรณชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงนริศรา  ผดุงรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวนฤมล  สายวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทนา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวน้ำทิพ  จันทวงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวน้ำฟ้า  จันทวงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายเนติธร  สะตะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงบรรธิตา  บรรพลา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงบุรัสกร  คำโสภา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวบุษกร  ทองเพ็ชร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปทิตตา  ประสบมงคล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวปทุมมา  แก้วยาศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปภาดา  หงษ์คะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงปภานัน  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายปรัชรัตน์  พลที โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายปรัตถกร  สุขวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงปราณปรียา  บุญพรม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายปรินทร  สอนศรียา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
143 นายปริพจน์  สรรพการ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปรีดารา  ผุยแสงพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงปรียาภาสุ์  สารทัศนานันท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงปวิชญาพร  ไชยอุตม์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงปวีณ์นุช  แก้วมณีวัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงปัญชิกา  โคตรบัว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวปาณิสรา  ผกากรอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงปาลิตา  ชาวนา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปาลินี  พันสว่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวปิยฉัตร  นนทศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวเปรมวดี  วงษ์สุรภินันท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นายพงศกร  รุจิราไกรสิทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายพงษ์ชนะ  มณีโชติ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพรฐิตา  โพธิ์ชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพรนัชชา  สอนสุภาพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพรรพี  ศรไชย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพลอยตะวัน  อู่เงิน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมสถิตนิเวศ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพัชรพร  สร้อยจันดา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวพัชราพร  สุนาทร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวพัชราภา  วัฒนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายพัฒน์ธวัช  ไกรศรีวรรธนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายพัฒนวัฒน์  ตันมิ่ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพัทธดลย์  ศุกรนันทน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพิชญา  นรสีหา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพิชญา  พวงจำปา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวพิชญาภา  ธรรมมียะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงพิชาวรรณ  คำไล้ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ลีกระจ่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนมาลี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงพิมพ์รพี  ผลสลัด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวพิมลนาฏ  ชารัญจ่า โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงพีรญา  จันทนา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์พานิชย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
178 นายพีรพัฒน์  ผิวผ่อง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายพีรวุฒิ  บุญกว้าง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
180 นายพีระพงษ์  พลชา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นายพุทธภูมิ  ชัชวาลย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายพุทธรักษ์  ศรีสุธรรม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวเพียงฟ้า  เกษทองมา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวแพรวา  ขันธวุธ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงแพรวา  บุตรดีศักดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายภณชน  เมตตา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงภรภัทร  เลิศอุดมโชค โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายภัคพล  กาญจนเรืองกิตต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงภัททิยา  หิรัญพรหม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวภัทรจาริน  สุวรรณมาโจ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนสิริกาญจน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงภัทรวดี  ชมมณี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายภัสสวรรษ  สมศรีนวล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงภานุชนารถ  สุจิมงคล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงภิราภรณ์  คำประมวล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงภิริษา  จันทร์พุทธา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
197 นายภีรวิชญ์  พิลาคุณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภูตะวัน  กุลมงคล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายภูตะวัน  นานวน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายภูบดินทร์  รามศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพรหม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายภูวดล  ธาดาอิสราพานิช โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายภูวนาถ  โคตรชนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงมณีจันทร์  คงสมพจน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงมณีรินทร์  อินทรกำแหง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงมนัญชยา  สีหะพงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตไธสง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูตินันท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดิ่งวัน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกียรติก้องอำไพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายมนุษินทร์  มหาสิงห์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงมาริสา  ร่องชาติ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายยศภัทร  ไชยโสดา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
214 นายรพิพัฒน์  สีโสพล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นายรพีพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายรัชตะ  โสภารักษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงรัญชิดา  พลซา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงรัฐญา  ผุยขันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงรัตนภรณ์  แคล้วโยธา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงรัตน์วิรุณ  ลุนวิรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญเรือง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวรัศมิมาน  พิมพ์หล่อน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงรามาวดี  บุตรมาตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เมฆศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ธนาทิพย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงรุจิภา  คุ้มห้างสูง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงลภัสรดา  ผกากรอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
228 นายลัทธวิทย์  คำตัน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงวชิรดา  สุขมารมย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายวชิรพงษ์  นามทองดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายวชิรวิชญ์  กองคำ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายวชิรวิทย์  อุดจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงวรพัช  คำภาสันต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายวรเมธ  อ่วมจันทะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
235 นางสาววรรณิศา  ศรีชมภู โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายวรัญญู  ทับทิมทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงวราทิมา  ศรีสันต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
238 นายวริทธิ์พล  ปราชญาวิริยะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายวริศ  ทองนาม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงวศินี  แสนสมบัติ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงวารุณี  อิ่มเอิบ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงวิชญาดา  บรรพลา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงวิชญาพร  ชินอาจ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายวิชยุตม์  เจริญวัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายวิศวภัทร์  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงเวฬุริยาวดี  ยศสูงเนิน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงศตพร  แจ่มใส โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงศศิกานต์  นนทะปะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เร่งสมบูรณ์สุข โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงศศิรัศมี  ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
251 นายศักรินทร์  วังคีรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงศิรภัสสร  โนนพยอม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงศิรษร  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายสรกฤช  ศิริศักดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายสรยุทธ์  บุญมีวิเศษ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศุภวงศ์วรรธนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายสันต์ภพ  ธนะสูตร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายสานตวัน  แก้วมณี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงสายรุ้ง  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวสิรดา  สนธิมุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายสิรวิชญ์  สถิตชาญวุฒิ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงสิริกร  บัวอ่อน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวสิริชานันท์  จันทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสิริมา  กรมทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงสิริรัตน์  วุฒิประชารัฐ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงสุจิณณา  วิลาสคัมภีร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงสุชานาถ  ไพศาลวิทย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวสุธารยา  คำขันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงสุธาลินี  สุโขยะชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงสุธาศิณี  จิรมงคลไทย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงสุธินี  จันทร์คามคำ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงสุธิมนต์  ลครพล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงสุปรียา  อำไพกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงสุพัชญา  มูลตรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทีนา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงสุพิชา  ศรีวิวัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  พลสวัสดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายสุริยภัทร  หอมตระกูลขจร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายสุวิจักขณ์  สมิติเมธา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงโสภิตนภา  สิงหนาท โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวโสภิตา  ภัสดา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายอดิศร  เวศมะโน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงอธิชา  วิไลลักษณ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงอนุรดี  อยู่ศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงอมราพร  ชนาราษฎร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงอรจิรา  อินพิทักษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงอรไพลิน  โกมลไสย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายอัครชัย  ชัชวาลย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงอัจฉริยา  สง่าทรัพย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงอัญชิสา  นามกันยา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวอารดา  ชุมแวงวาปี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอารดา  ฟอลเล็ต โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวอุมาวดี  เพลียวิเศษ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายเอกภวิษย์  นิติกรไกรพจน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายเอกรัตน์  สีโสพล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงไอลดา  ก้อมมะณี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงกรชนก  กันน้อม โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงกอแก้ว  กองสิงห์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงเขมภัส  รัตนมงคล โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงจุฑามาศ  หาทอน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วลาด โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงญาสุมินตร์  นามวงษา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงฐิติชญา  บุตะเขียว โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงณัฐธิดา  พลวิเศษ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณัฐหทัย  พรมมาศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธนาคาร  คุ้มสวน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงธัญชนก  พละกรณ์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายนิพัทธ์  ชาภักดี โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงนิศารัตน์  สิงห์ทองลา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงบุณฑริกา  แสนอินอำนาจ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายปฐมภพ  บางประอินทร์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงปราชญ์พิตรา  จักรดุลย์วิภพ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงปวีณา  ประสานพันธ์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพชรพร  แก้วใส โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงพิชญ์ชริยา  วิศิษฎ์กิจการ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพิธฤวรรน  ศรีพารา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์ดอกไม้ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงรวินท์นิภา  วิเศษยา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงลภัสรดา  ไตรฟื้น โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีหาเบ้า โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงสุภาวดี  สุนันท์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสุภิญญา  สิงห์สนั่น โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงอภิชญา  เกษทองมา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงอภิญญา  อามาตหิน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอรดา  จิตสีดา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายอัษฎายุทธ  ปัดศรี โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
327 นางสาวกมลนันท์  วงพรมบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงกัญญา  พงศ์กรกัมพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายเกียรติก้อง  คูณผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวแก้วตา  ยาทองไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงโชษิตา  ปลาปูทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายณภัทร  ผาตินาวิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงณัชชา  พุฒิสันติกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายณัฐกิตติ์  โถชารี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงณัฐชยา  พนาลิกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิเสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงธนพร  โถบำรุง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงธนาภา  สุปันตี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายธนาวิทย์  ทองแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายปฏิภาณ  อรรคฮาดศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายพรพินิต  ทองแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายพิสิษฐ์  ฤทธิชัยกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวภัทรนันท์  วรรณพิมพ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงยลภัทร  ธรากิตติรัฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงวรรณกานต์  เทพแพงตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายวิชเวช  โพธิ์สาวัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
347 นายวิศวะ  ศรีสะอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  วงษ์จันทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงศศิประภา  ทิพย์มนตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายศิริวิวัฒน์  วระวาท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอัญชิสา  แฮนเกตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอุ่นรัก  ครุนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น