รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลชนก  มหารัตน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมลรัตน์  เชษฐรตานนท์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกรกมล  วงษ์ชู โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกฤติกา  อยู่เจริญ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญชพร  แจ้งโห้ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เดสูงเนิน โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกันยาวีร์  พิเชฐจินดากุล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงจณิตรา  กิจบำรุงลาภ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงจิราภา  เกียรติกูลขจร โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ไกรกลาง โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงฉันชนก  โกสินทรจิตต์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวชญานิษฐ์  ฐิติรุ่งเรือง โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงชมพูนุท  เรือนทองดี โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงชลลดา  บุญถัด โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงญาณสินี  อังคณาวิศัลย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงฐาปนีย์  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงฐิติยา  สุวรรณกิจ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงณปภา  บริบูรณ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงณัฐชา  ปิ่นวัฒนากุล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณัฐธิดา  มงคล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงณัฐธิดา  วรรณธนาสิน โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงณัฐนรี  โกศล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณิชา  ดำสนิท โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงดลพร  ศรวมศิริ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญตน โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงธัญชนก  ชินวงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สินเธาว์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงธีริศรา  ตันสกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงนภวันท  ธัญถิรโสภนากุล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงนภัสพลอย  พิเชฐจินดากุล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ชุ่มศรี โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงปพิชญา  ธนะนพรัตน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงปภาดา  วนขจรไกร โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวปวริศา  ถิตะพาณิชย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงปัฐนิช  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงปาลิตา  ประพันธ์ทองชัย โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ลัภนะก่อเกียรติ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงไปรยา  ชัยปราการ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวพจน์อาภา  พวงลำใย โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงพรปวีณ์  เรืองสุริยกิจ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงพรหมพร  วุฒิพัฒนพงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงพลอยนภัส  บวรชัยศิริ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงพัชรนันท์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปฐมพรพงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงพิชชา  หิรัญรัตนพงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงพิชฌาย์กาญจน์  วิเชียรเทียบ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงพิชญา  ศรีอุทัยศิริวงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จงสิริธนาศักดิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงเพ็ญณัฐธนา  ฉัตรอินทร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวภัคประภา  สมงาม โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงภัทรพิชชา  ยอดนาม โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เตียวณิชกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงภัทรหทัย  ยศปัญญา โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงมทินา  บุญเต็ม โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงโมณีก้า  หลิน โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงรวิสรา  ลือกิตินันท์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงวทัญธร  วทัญญสกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงวรรณปรัชญ์  อภิปิติอนันต์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงวรัชยา  อุดมดิเรกวรกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงวรันธร  สุขส่ง โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงวริยา  รุ่งเรืองสุวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
62 นางสาววาฑิณี  ศรีตะลา โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงวาสิตา  ชุมจันทร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงวิมลสิริ  นกอยู่ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงศรุตา  ศรีเจริญ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงศศิกัญชณา  คงรักษา โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงศศินันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงศศิปัญญ์  ธนาโสภณ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงสรัลชนาพร  เชิดชู โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงสวิตตา  หิรัญญากร โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงสิริกร  สุรีติธรรม โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงสิวินีย์  สถาวรสมิต โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงสุชญา  ศุภสิทธิ์ธำรง โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงสุชาวดี  ไตรรงค์จิตเหมาะ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงหทัยชนก  กาญจนานนท์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงอนัญพร  กล่ำเพ็ง โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงอมลวรรณ  ณ สงขลา โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงอาภาวดี  นัยวัฒน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายกฤตยชญ์  เชื้อพลบ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายกษมะ  แสงเงินอ่อน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายกองคลัง  โพธิรักษ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายกันต์กวี  พึ่งพินิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกิตติธัช  กันตอนันตพร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ติวสร้อย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายคุณานนต์  ทองมานะเสถียร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายจรัสกร  จิตเป็นธม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายจิณณกันต์  เฉวียงภพ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายจิตติภัทร  พุทธิวิริยากร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายจิรพัชร์  โชคสิริสรณ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
90 นายจิรายุ  จิตเป็นธม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายชญานนท์  มานะกิจจานนท์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายชนทัต  ถิรสุนทรากุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายชวิน  คล้ายมาก โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายชัชภณ  อยู่สุข โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายชาคริต  หลวงจันทร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นายญาณศรณ์  อังคณาวิศัลย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายฐปกร  วุฒิเจริญกิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายฑีฆภัสสร์  โพธิ์พงษ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายณฐนน  เหลืองวิไล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายณภัทร  ทับทิมนาค โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายณภัทษร  สุกใส โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายณัชปภพ  ยะสะวุฒิ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายดิถดนัย  เมฆวัฒนากาญจน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายตฤณ  ผลถาวรสุข โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายเตชินท์  ปวีณวงษ์วรรณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายทรัพย์ตะวัน  โสมบ้านกวย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายทศวิน  มั่นสีเขียว โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายทัตธน  กสิณเวทย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายแทนคุณ  ศิษย์สิงห์ไพโรจน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
110 นายธงเดช  ศักดิ์ประศาสตร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธนกร  วัฒนาพงษากุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
112 นายธนกฤต  สอ้านวงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายธนกฤต  อนันต์รัตนวิมล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายธนกฤต  เกตุจินากูล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายธนกานต์  ธนาจิรวัฒน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายธนดล  นาคพีระยุทธ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายธนทร  วงษ์ธนาภร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายธนบดี  ทองดีเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายธนศรณ์  ปิ่นโอฬารรัตนกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายธนัท  ชีวางกูร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายธรรวิทวัส  เพ็งนาม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธวัชนนท์  พูลสาทรกูล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นายธัชพล  ทองนาค โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายธัญธีร์  กีรติเจริญวงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายธีร์กวิน  คำภักดี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธีรศิลป์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธีรัตม์  แก่นแสง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายนพนิธิ  พุทธเจริญ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายนิธิ  พูลวิทยากิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายปกสยาม  รัตนกังวานวงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายปพนสรรค์  ไชยพงษ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายประวีณ  สุภาพาส โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายปัญจพล  ชัยมงคลถาวร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายปัณณธร  คุณสวัสดิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายปิยะวัฒน์  กังวานสมวงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายพงศ์ปณต  รื่นเจริญ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายพงศภัค  ภูกองชนะ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายพรภวิษย์  เรืองสุริยกิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายพริษฐ์  สุขส่ง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายพลกฤต  กลมเกลียว โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นายพลวิชญ์  ธีรพันธุวัฒน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นายพีรเชษฐ์  ไกรวิจิตร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายพีรณัฐ  จำเนียรศิลป์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายพีรวัศ  สุพัฒนวาณิชกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
145 นายพีรวิชญ์  อินแก้วพะเนา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายภควันต์  เผือกศิริพิบูลย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายภวัต  จึงรัตนะประเสริฐ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายภัทจพล  สังขรัตน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายภัทรพล  ทองแซมศิรวิชญ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายภาคิน  อุดมมงคล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายภูตะวัน  ศรีเมืองเดช โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายภูธน  นามวงษ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายภูริช  ถมยานนท์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภูรินท์  ชลศรานนท์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายภูริภัทร  ขันตี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายภูริภัทร  อภิรักษ์โชติมา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายรชต  รัตนเทวมาตร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายรวิพล  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายรัชชานนท์  ติรัตน์สรณ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายรัชชานนท์  ศิริโสดา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายรัฐธีร์  ชัยจันทร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายฤทธิพร  แกมไทย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายวัชรธร  กระจ่างมล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายวัชรพล  แสงพลอยสุข โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายวัฒนศิลป์  อัศวนนท์วิวัฒน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายวิศรุต  สังข์ศิริ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายศตวรรษ  วรสายัณห์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายศรัญญู  เสมัง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายศักดิพงษ์  หล่ออุดมพันธ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายศักย์ศรณ์  พิมพิสาร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นายศิวกร  ศิวะวรเวท โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายศิวกร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายศุภกฤต  ถาวรธวัช โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายศุภณัฐ  อ่อนอัฐ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายศุภวิชญ์  คงธีรภัทร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายศุภสิฐ  ชลสุภวรรณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายสิทธิกร  วิชกิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายสิทธิเดช  อุดมดิเรกวรกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายสิรพัชร์  ลลิตเลิศล้ำ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายสิรวิชญ์  สีม่วง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายสิริศักดิ์  ตันติพูล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
182 นายสุกมนิน  วงศ์มีเกียรติ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นายสุรวุฒิ  สุระประเสริฐ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายสุวพิชญ์  พุฒศิริ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายสุวิจักขณ์  เจริญศิริโสภาคย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายอติวิชญ์  วิโรจน์วุฒิกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายอธิณัฏฐ์  เพิ่มพูล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายอธิษฐ์  แก้วซิ้ม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  โต๊ะวิเศษกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายอริย์ธัช  พัชรกิจหิรัญโชติ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายอัคคดิฐ  ณ ป้อมเพชร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายอัศวัศ  บัวจงกล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายอานันท์  จันทร์ชูเกียรติ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายเอกธนัท  ทองดี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายเอกนฤน  ฉิมมณี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายเอกลักษณ์  วงศ์ล้อมนิล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงชญานี  ดนัยชื่นกมล โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงฐิตารีย์  เกียรติวนากร โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ว่องไว โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายเตชนิธิ  แก่นพรมสุภัช โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธนวัฒน์  จตุธรรมธาดา โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์ภมร โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธนัญชัย  ศรีดารา โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงพิชยา  สุขวัฒนกูล โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงรพีพร  ชุติชูเดช โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงศลิษา  สำรวมจิตต์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงศิรประภา  บุตะลา โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณศักดิ์สิน โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายสรวิชญ์  วีรพันธุ์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายอธิป  ลวดทอง โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงกรปภา  เพียรมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงกรวรรณ  ตั้งชัยธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายกฤตภาส  ราชบุรณะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายกฤตภาส  สาครตระกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายกฤตมุข  สามารถ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายกฤตัชญ์  กวดวงศ์ษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายกฤติพงษ์  ทองนพคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายกันตินันท์  หุตะจูฑะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายกิตติธัช  สุรัตนชัยบุญเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงขวัญข้าว  ลัฐิถาวณิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายคุณานนต์  นาใจคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงจิดาภา  พรกระแส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายจิรกิตติ์  จิระเจริญรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงจิรภิญญา  เป็นทุน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมบรรดาโชค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงจิรัชยา  ตั้งนามประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงชญาดา  โรจน์อมรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงชนกนันท์  วรภัสสร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงชนเนษฎ์  หล่อศิริรัฒนากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงชนิษา  สง่าสงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงชลธิชา  สิทธินันท์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงชาคริยา  ไชยวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายชาติภัทร  มาสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายชิษณุ  เขียวเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงชุติมา  ประภาศิริสุลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงโชติกา  สงวนสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงโชติกา  แนบพลกรัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงญฎา  สิงห์เขตต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงญาณาธิป  เฮงอุดมทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายฐปนรรฆ์  พลับไพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงฐิติพัชร  กระษาปณ์การ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ชนินทรานันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายณัฏฐ์คเณศ  ทีปกาปรวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงณัฐติญา  บุญรอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงณัฐพร  ตันทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายณัฐภัทร  เตชะทวีกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงณัฐภัสสร  วรสายัณห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายณัฐวรรธน์  ราษฎร์เจริญดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงณิชาภา  สิงห์ขาว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายทนงศักดิ์  นาคสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธนชล  วงศ์ทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงธนัชญา  อุระเกต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงธัญจิรา  ประชุมแพทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงธัญชนก  จิราก้องวานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รุ่งสิทธิ์เมธีกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โยคะวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธิติภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงนนทเนตร  จันทร์ทับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงนภิศประภา  ศุภวิริยกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงนรนรร  กุลจิตติพิพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายนฤเบศ  ชูชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมเฮียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิลปสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายนิติเทพ  เหล่าฤทธิไกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงนิธัชกัญญ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายนิธิกร  พลประชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายบัณญวิชญ์  พิทยาคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายบุญญฤทธิ์  วรรณศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  ดำรงค์พิวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงปพิชญา  หวังไพฑูรย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายปภังกร  ว่องไว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปริณดา  สินเธาว์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงปวีณภัทท์  จำปาทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายปัญญารัตน์  พนมไพรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายปิยเชษฐ์  พงศ์สันติชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายปิยะวัฒน์  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายปีดี  ประทุมเมศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงปุณณาสา  สังฆตูม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงเปรมยุดา  สุรินทร์ศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงเปรมยุตา  วีรทัตประภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงผาณิต  จารุกาญจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงพัชรณิธน์  ฉัตรเจริญพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แถวเพณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ญาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงพิรญาณ์  โกสัจจะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายพีรวิชญ์  ตันหยงมาศกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายพุฒิพงศ์  วงษ์พงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงพู่ไหม  เบญจวรางกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงภัคจิรา  หนูฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงภัคธีมา  สุรนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายภัทรดนัย  เนื้อทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตรีเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายภูดิศ  เจนรักมาตุภูมิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายภูริพัฒน์  สายสีดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายโภคิน  ดีศรีสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงมีนา  เรืองศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงมุกดาวรรณ  เสมราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงรินรดา  ศักดาเพชรศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงรุจจิรา  คุณาสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตราชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวรรณพร  ธีราทรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงวรรณวนัช  บุญพรานชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงวรวลัญช์  เมตตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงวรัชยา  จิตต์สุขสำราญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงวราลี  ละออ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงวราลี  อาษาสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธรรมนิยมกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงศตพร  จักรกลจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายศุภอรรถ  ตาดเดิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงโศภิษฐา  ประกอบการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสขิลา  โมกขะเวส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายสมัชญ์  วัฒนไกวัลวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงสมิตานัน  ศรีภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายสรวิชญ์  แตงแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงสรัลนันท์  พลคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงสาวิตรี  สุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงสิริกร  บุญสำเร็จ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสุกฤตา  ทีหอคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พุฒศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงสุพิชญา  ธีรกันทรากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายสุริยกมล  ลิมป์สภาพกสิผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายสุวิจักขณ์  พงศ์จรัส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายอกฤษณ์  ชุดเจือจีน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงอธิชญา  พึ่งรุ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงอนัญญา  อายุเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงอริสรา  ณ นคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงอาคิรา  เชี่ยวพานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงกมลวรรณ  ชาวเวียง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวกฤตพร  ศรีอุบล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  จิตสุทธนาผล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นายกันตินันท์  สุภาพ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงจิญาดา  จึงเจริญรัตน์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทราวงษ์เดชา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงจุไรพร  สิงหา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวจุฬารัตน์  แซ่น้า โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงชนัญญา  อ่อนหวาน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงชนานันท์  ราษฎรวิจิตร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงชนิตตา  อาริยวัฒน์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงชลธาร  ปานพายัพ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงชลธิชา  รัตนะ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงชื่นศิกานต์  อัครวิศาลศุภกุล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงฐะนิดา  นามคำ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวฐิตาภา  ศรีหริ่ง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรพิพัฒน์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวณัฐชา  สัตบัญ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวณัฐธิดา  จารุขจรรัตน์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงณิชกานต์  โชคสีน้อย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวณิชาวัลคุ์  วิรเศรษฐ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายณุรัตน์  สุวรรณเสน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงดวงกมล  มหัดคะประทีป โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงธนพร  พลาพล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงธนภรณ์  ติยะสุทธิพันธุ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวธัญชนก  อยู่เปลา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงธัญญ์ยุดา  บู่ทอง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวธัญสินี  หิรัญลักณ์สุต โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงธีราภรณ์  รุ่งรัศมีวิริยะ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงนภัสวรรณ  โบราณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงนาบุญ  เกษี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงบุรัสกร  หัวใจ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวเบญจพร  มะณี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงเบญญพร  ทิวะกะลิน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปนิชา  ภรภัทรพนธ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
367 นายปรเมษฐ์  พุทธมิลินประทีป โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายปัฐธกร  แน่นหนา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สกุลแสง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นายปิติกร  วัฒนเดชาวงศกร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นายปิยพัชณ์  พิมพ์นาวี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงปูณยนูช  ตีรานนท์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
373 นายพรภวิษย์  อิทธอนันตเกษม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวพรลภัส  ชลวานิช โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพัชชาพลอย  บุญสีเผือก โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวพัชราภา  ดีจ่าง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงพิมพ์นรา  ภู่สวรรค์คงสุข โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพีรยา  สุวรรณกุมาร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายภาคิน  นวมน้อย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงภาฝัน  ประกอบดี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นายภูมิรินทร์  อิสสริยสกุล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวมิ่งขวัญ  มะลิวงค์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อุดมธนภัทร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายยอดชาย  เรืองศรี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายรพีพงศ์  ทองแดง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายรัชชานนท์  กาญจนบัตร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงรัตมณี  ชัยสมบุญ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงวชิราภรณ์  คชเดช โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงวาสิตา  โพธิ์เงิน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
391 นางสาววิรมณ  ชุมนุมพร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงศศิภา  สุจริต โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายสรวิทย์  พรหมดวงดี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายสิริทรัพย์  ประทุมทอง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงสุพิชญา  อภิชิตพงศ์ชัย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวสุริวิภา  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นายอภิชนม์  พรมเพชร์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงอภิรดี  พฤกษ์เพิ่มพูล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงอรกมล  ชลารักษ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงอรพรรณ  อัครอมรธรรม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงอังคณา  พรอิทธิพล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงอิสราภรณ์  พุทธโธทา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายกตัญญ์  พลรัตน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายกริชเพขร  โคตรหลักคำ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายกฤตภาส  ธงชัยชยากร โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายกฤตวีร์  ชัยประเสริฐสุด โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายกษิดิ์เดช  อิ้วศรีสกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายก้องภพ  เพียรการ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายกิตติภณ  กุศลส่ง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวกิตติยาพร  มูลประดี โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงกุลชญา  ไพพินิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงเขมจิรา  อินทร์สุวรรณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายฆนัท  บุญจง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงจงสุทธา  ทองคำ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวจริญญา  เพ็งสว่าง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงจันทรกานต์  มนตรีวิจิตร์กุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวจิดาภา  วิจิตรกำเหนิดกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายจิรวัฒน์  พรานนท์สถิตย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายจิราวัฒน์  วิสาหะพานิช โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวจีรัชญา  วัฒนชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นายเจตนิพัทธ์  แสงสุรศักดิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นายชญานิน  คงเสรีกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายชนวีร์  จันทรักษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงชมพูนุช  บุญประกอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
425 นายชยธร  เพ็งเปิ้น โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายชัชพงศ์  คงภิบาล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายชัยธวัช  เอี่ยมชม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายชินาธิป  วงศ์สวรรค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีคลหนู โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงญาณิศา  ชัชวาลุรัตน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงญาณุกร  แก้วรักษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงฐิติวรดา  ฐิติสกุลวงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายณดล  ปัญญานาม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายณภพ  คงสวัสดิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายณภัทร  แป้นเนียม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายณภัทรชนนม์  นามสนธิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิณทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงณัฐชยา  สิริเพชรรุ่ง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายณัฐชานนท์  รองเดช โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวณัฐทิชา  บูรณะเรข โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปกรณ์วิจิตร โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงณัฐนิชา  สาระธนะ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายณัฐปภัสร์  เอกอัครพรพล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายณัฐภัทร  จิตต์ถาวร โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายณัฐภัทร  เขียนดวงจันทร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณิชากร  สุวรรณพยัคฆ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายติณภัทร  เนียมเตียง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายเตชสิทธิ์  แก้วสมุทร โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงทิพกฤตา  สินธุไสย โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายแทนวงศ์  ปัทมมงคลชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายธณกฤต  รุ่งแจ้ง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายธนพรรณ  กรูพิศไตรย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
454 นายธนภัทร  เตชะทวีกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายธนภูมิ  สันติกันต์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
456 นายธนวัฒน์  อัมพรวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงธนัญญา  บุตดาพวง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายธรรมวรุตม์  วรรณเชฐอิสรา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายธฤต  ไชยสุริยา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงธฤตา  ไชยสุริยา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงธันยพร  เทียนอุบล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงธันยมัย  แก้วทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายนนทัช  ลาชโรจน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายนรวิชญ์  วงศ์เดือน โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงนวพร  ดอกไม้เพ็ง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทันบุญมา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายนาธาน  แจ้งจิตร โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงนิชาภา  วงศ์วีรธร โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายนิธิ  ภาณุทัต โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายนิธิศ  มธุรสสกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายนิธิสรณ์  ศรีโอฬาร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายบัญญพนต์  สว่างโรจน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุตดาพวง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงเบญญาภา  ภัคจิราธรรม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายปฏิญญา  สุขพรหม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายปณตกร  สมานสินธ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงปณาลี  ทองเต็ม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายปรมี  สาครเจริญ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายปริยวิศว์  อริยะเวสตระกูล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงปรียากรณ์  เอกอัจฉริยกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวปรียาภัทร์  ภาวงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายปัญญ์นที  วิจารณาญาณ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายปัณณ์  กลั่นเกษม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงปานชีวา  ทุมมากรณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงปานฤทัย  ไชยสัจ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายปิยวัฒน์  ปิยวรเดช โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวปิยะธิดา  ช่างสุวรรณ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายปิยะพัชร  ต้นแก้ว โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายปุญญพัฒน์  วงษ์รักษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
490 นายปุณณวิช  พงศ์ศรีอัศวิน โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงปุณยวีร์  นิติสัมพันธ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงเปมิกา  เนตรเกื้อกูล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงผ้าทิพย์  จินาพงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
494 นายพนธกร  คูสกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงพรชิตา  ตระหง่านศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวพรรษชล  สังข์เพิก โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงพริมา  นิภารักษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายพัชรธภัฏ  ทองเพิ่ม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายพันธวิศ  มะสัน โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงพิชญาณี   รจนา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงพิณนารายณ์  กันตะกนิษฐ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวพิรญาณ์  การประเสริฐกิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงพิสินี   สังข์สุวรรณ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายพีรณัฐ  แวดล้อม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายพีรวิชญ์  การประเสริฐกิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายพุฒิเมธ  ลายคราม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงพุทธิมา  ประกอบชาติ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายเพชรอมร  กันหารินทร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงเพ็ญพิชชาพร  ช่วยเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงแพรวแพรวา  จันทร์สอน โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายภัคพล  พัชรนฤมล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายภัทรดนัย  ถนอมสิทธิกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายภัทรพล  ณ เนตร โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงภารดี  สุวรรณวงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายภาวัต  ปิยะณัตดิ์พูล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายภูดิศ  มณีพรหม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นายภูมินทร์  ศีรีธร โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายภูริณัฐ  ศราวณะวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายภูริต  ยศตะมะ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายภูรีพัฒน์  เพชระ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายมณฑล  ชาวเนิน โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นายเมธัส  จันทร์งาม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงรมย์ณิชา  สารวงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
525 นายรวิพล  ธีรเมธาพงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวรวิษฎา  ตั้งศรีไพโรจน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายรัชชานนท์  ขะพินิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายรัฐธนนท์  อริยรัฐรังสี โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงรินรตา  พรหมทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวลภัสรดา  ปุกทะเล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายลัญฉกร  ตั้งศรีไพโรจน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายวชิรวิทย์  นิศาพฤกษาชาติ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงวรรณกร  จันทนา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงวรินทิรา  เกษมสุขโชติ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงวริศรา  ปรานราษฎร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงวาสิตา  กล้าหาญ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงวิริญณภัทร  สามารถ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายวีรภัทร  เลิศเจริญวรกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงวีรภัทร์  ดำน้อย โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายเวนิสวณิช  จิตต์เพียร โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงศริญรักษ์  รตินันทกร โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงศศิปรียา  วินัยโกศล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายศุภวิชญ์  นิศาพฤกษาชาติ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายศุภสิทธิ์  นาวาประดิษฐ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายศุภิณัฐ  หาญวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงศุภิสรา  อุดมสุข โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นายเศรษฐสิทธิ์  เศรษฐการุณย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายสักสรณ์  สิงหเสนี โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวสานฝัน  ปัทมมงคลชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายสิรพัชร์  ธรรมลีลากุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นายสิรภพ  ศริพันธุ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายสิรวิชญ์  เกิดโต โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายสุรทัศ  สาริกานนท์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายสุรพัศ  จิตรชื่น โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงหทัยชนก  พุดเกลี้ยง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงหทัยทัต  พิณเขียว โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงอชิรญา  สายคำวงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงอภิชญา  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวอรอนงค์  จินตวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายอัครชัย  ทองสุข โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงกรองกนก  ทรัพย์เเสง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงประภาพร  ตาจันทร์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงณิชกานต์  คงคางาม โรงเรียนแกลง ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายเกื้อตระกูล  สังข์แดหวา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวจุฬารัตน์  ทองบุญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายชัชพีต์ภัทร  ศิริวัชเดชากุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวชาลิสา  มนต์ประสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายซามูเอล  วอร์ด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์สมุทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายเทียน  เลาหพจนารถ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงนภัสรดา  วรรณทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวปัณณิกา  บรรจงจิตต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กลีอิ่ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพิมลพรรณ  มณีนิล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายภานุพงศ์  สืบเสนาะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
576 นายสุวพัชร  ใจทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายอาสนพงษ์  ขมสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายกันตพล  เจตราช โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายธีรดา  จริตงาม โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวปาริชาติ  ฉิมแช่ม โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นายสัณหวัช  บัวเผื่อน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกชกร  พลอยโตนด โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงกมลพรรณ  หินทอง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายกฤติน  ภู่ศรีสลับ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงขลทิพย์  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงครองขวัญ  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงจันทกานต์  วรอินทร์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงชาลิดา  ธรรมกุ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงชาลิสา  บุญเต็ม โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายณัฐนนท์  บุรีนอก โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงทิชากานต์  เทพสัตรา โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายธนกฤต  พรมป้อ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายธนภูมิ  ทองจันทร์นาม โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงธนวรรณ  เอี่ยมอนันต์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงธัญชนก  ทิพนาค โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงนภกร  กลิ่นเกษร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงนิธิพร  ภูคำไพร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงปรานัท  เปาอินทร์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงปริยาภัทร  เข็มเพชร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีโกศล โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงปิยากร  ประสมพร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงพนิตนันท์  เจตน์จำลอง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายพีรพล  ท่าเสฒ็ด โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงยศกมล  ฉายอรุณ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายรชต  ภูเดช โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงรัตติยากร  นาบำรุง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงสิริยากร  ทองแฉล้ม โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงสุชัญญา  คำสุข โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงสุณัชชา  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงสุธิตา  สนเอี่ยม โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงเอมอร  พรมเพ็ง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น