รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกณวรรธน์  ฉันทพิริยะพูน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกรณ์พงศ์  ชวิทย์ฤทัยกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤตณัฐ  นามสาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกฤตพร  บุษบงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤติน  เศลวัตนะกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกฤติศา  เนรัญชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกวีวัฒน์  จันทวาท โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกันทรากร  ธนันทา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกัลยกร  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกิตตินันท์   ทรัพย์ถาวร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกิตติภพ  เจริญพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  วรัญญูรัฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายคณพศ  อ้นชัยยะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายคณิศร  สว่างไสว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายคมชาญ  กาญจนเกษตรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงจันทรัตน์  กนกรัตนไพศาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายจารุดิช  ท่าม่วง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงจิดาภา  ทองนบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายจิราวัฒน์  เพียรประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงจุติมน  บานเย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายเจ้าพระยา  บรรจงการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชนณัทชา  สินสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชนะชล  มรกต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชนาณัติ  หัสรังค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายชยกร  อุณหศิริกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชยาพา  เนรัญชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายชยุตพงศ์  พิทธยาพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายชยุตพงศ์  สร้อยศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชโลธร  โยมญาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายชวนากร  อรรฆยจินดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายชวิศ  จินาจิ้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชัญญา  ถาวรวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงชาลิสา  ปัจจุสานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงญาณิศา  เขียวผ่อง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงฐิติกานต์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณภัทร  พบสมัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณภัทร  เสนาะศัพท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายณรงค์พงศ์  พูลพักตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณัชชา  ดุภะสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณัชชา  ภัทรพรพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายณัชภัทรพงศ์  จิตลิขิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงณัฐทิตา  คำตัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชินนิวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายดุสิต  เจียมโฆสิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายตฤณ  อังศุสิงห์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธนกฤต  การควรคิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธนกฤต  ดวงพิลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธนพัชร์  ป้องเพชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธนภัทร  สมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายธนาวุฒิ  บูรพกรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงธมลวรรณ  ขุนสระดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เจตเจริญอารยะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงธัญชนก  โนนสูง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  ทศานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธีรภัทร  อนุพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายนพฤทธิ์  หรูเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงนภสร  กองสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายนภัสพล  ดำรงโชคพิพัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงนภัสสร  กระทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงนรยา  ก๋าเป็ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายนรเศรษฐ์  วัฒนะฐิติภัค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงนวพรรษ  เพชรหลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงบุรัสกร  ตั๊นงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายเบญจพล  บุบผามาลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายปฏิพล  กลิ่นเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงปวิตรา  สายสร้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายปัณณวัฒน์  กุญแจกล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงปุณณดา  สินเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายเปนเอก  สุขสุดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  บริบูรณ์เวช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพรดาว  อังคะหิรัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพรพรหม  พงษ์ขจร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพลัฎฐ์  พึ่งบารมีอุปถัมภ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพัชรศิริ  ผ่านสำแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  คารวะวิวัฒน์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพิรญาณ์  สุขะวัฒนสินธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงแพรวลัญช์  จรัลทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงภทรพรรณ  พลอยประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายภัทรดนัย  อินอ่วม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงภาณิชา  เจียมโฆสิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายภาณุพงษ์  วิเชียรฉาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายภาสวี  บุญเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงภินันดา  คุรุปราการกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงภิรษา  กิจกาญจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายภูณภัษฐ์  สิงขร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายภูเบศ  พงษ์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายภูภิพัทธ์  สิงขร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายภูมินันท์  บรรเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายภูริณัฐ  ณรงค์วณิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายภูรินท์  เงินถม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายภูวิศ  กูลพฤกษี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงมณิสรา  ธรรมสวนิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงมนัสนันท์  วัชรินทร์รัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงมินตรา  เกตุโชติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงมินท์ธิตา  ไทรเมฆ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงรมิดา  รำพึงกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงรสิกา  นาควงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายรัชชานนท์  ประกอบกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายรัชตพล  คติทองเอก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงรินรดา  เมฆกมล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงเรืองริน  คูหากาญจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงลลิต  พรภาวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงลัลนา  ภูมิพัฒน์โยธิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงเลิศบุตรี  เวชศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวราภรณ์  เจี้ยเวชศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงวรินทร  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงวิรัทธา  วิรประพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายเวโรจน์  บุญราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงศริญญา  ดุนขุนทด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายศิวกร  สีทานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายศุภกร  ถนอมวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายศุภกานต์  สยามไชย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายศุภณัฐ  ขุมโมกข์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายศุภเศรษฐ์  ปลัดสิงห์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายเศรษฐ์  พรรณมณีลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายสรวิชญ์  บุญไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายสรวิชญ์  พูลเงิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงสวรรยา  ทองศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายสิปปกร  พฤษภานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายสิปปภาส  เจริญสรรพพืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงสิริภัสสร  ลิ่มพาณิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงสุธินันท์  จีระสมบูรณ์ยิ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงสุพิชชา  ประสงค์ธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงอภิชญา  ฉินังกูร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายอภิชาติ  เลียดประถม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายอภิศักดิ์  หาญณรงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอมาญา  การศรีทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงอาคิรา  เลาห์ปิยะรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงฮาน่า  นากาโตะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงกชกมล  บ้านเนิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงกชกร  วงศ์สีใส โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงกชพร  บ้านเนิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกชพร  สุมิตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงกมลพรรณ  โอภาษี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงกฤติมา  สละชั่ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวกฤติยาภรณ์  คำสอาด โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงกันตธีร์  แซมหิรัญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงกานต์สิริ  โฉมเฉลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกิตติกาน  เพิ่มพูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวเกณิกา  รำพึงสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงเกาลิน  สมพื้น โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงขวัญลดา  ประทุมชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวจริยา  ประชุมมาตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงจิณห์ณพัจน์  อนันตกฤษณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงจิณัฐสิกา  มนต์ชัยสิงห์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงจิดาภา  เซี่ยงว่อง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงจิดาภา  เทียนเงิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงจิดาภา  แย้มงามเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงจินต์จุฑา  แก้วคำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงจิรัชญา  สยามประโคน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงจิรัชยา  จิระพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงจิรัชยา  เมษสุวรรณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงจุฑามาศ  เงินมูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  สุรนันท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงชญาณิศ  จัตุกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภุมรากุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงชนัญชิตา  กิจปุญญพัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงชนารดี  บุญตา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงชนิกานต์  ชาญพนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงชนิกานต์  หลิมวานิช โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงชนินาถ  อนุศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงชนิภรณ์  กิ่งทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงชัชชนันท์  โตมีศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงชัญญานุช  ทินผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นามศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงชุตินันท์  สุวรรณเปิ้น โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงชุติภา  สมารักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงโชติกา  อ่อนโพธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงโชษิตา  ริมท่าม่วง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงญาณสิริ  ถิ่นชีลอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงญาณิกา  แซ่จง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงญาณิศา  ทองลอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงฎาร์วินทร์  สุขสวาสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงณกมล  คนมีเก่า โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณภัทร  พันธ์เมือง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงณัชชา  จิราษฎร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณัชชา  ชินอักษร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณัชชา  ตาหน่วย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัชชา  เจริญชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงณัชชานันท์  มิ่งมณี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วะสิโน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  รักทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงณัฏฐิดา  เข็มเพ็ชร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปีเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวณัฐกฤตา  วารีรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณัฐกานต์  โซ่เงิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริเมฆา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงณัฐนิชา  ชยางคานนท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงณัฐพร  ทองใบ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงณัฐวดี  อ่อนตา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงณัฐวดี  โตศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ธัญกรรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงณัตฐวัลย์  สร้อยระย้า โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณิชาดา  วงค์สุทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณิชานันท์  เดิมกระยอม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณิชาพร  ครูเจริญกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงดารารัตน์  สมผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงตรีณภัทร  แก่นกระโทก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงทิชา  วรภัทรชยากร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงทิพย์ธาดา  ยศคำลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงธนภรณ์  คชศิลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธมน  ขวัญแก้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กิจจาวรอาภรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธัชพรรณ  มีลาภ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธัญธิชา  อูปปรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงธัญพร  บัวเผื่อน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงธัญพิมล  สังข์ทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงธันยาพร  ภิบาลวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงธิญาดา  วงษ์ภักดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงธิติสุดา  สีทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงนนวรรณ  พยัฆวิเชียร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงนลัทพร  บาศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงนอร  วงษ์สกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงนัทธ์วรินทร์  มั่นศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงนันทกร  ดีวงกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ท่าหิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ริมสันเทียะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวนีรชา  มาลี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงบัณพร  ดีเกตุ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงบุญณิศา  ป้อมอาษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงบุณยาพร  จิตรถวิล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงเบญญาภา  อาลัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วขาว โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปนัสชยา  ศรีไพรินทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปพิชญา  ปรืญโญกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงปภัตพิดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปภัสรา  จอมหงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปภัสรา  สิทธิบุศย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงประภาพร  ภู่จำศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงประภาวีร์  จันทิบุตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงปราณิสา  บุญณัทนันท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปริชญา  ชำนาญชล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงปวริศา  ทิวพุ่มพฤกษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปวีณวัชร์  สัมเภาพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปัญญาดา  วิชัยคำจร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญพรรค โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงฝนทิพย์  อินสอน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพรรณวลี  ร่วมญาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพลอยเพทาย  พลคิด โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพัชรากรณ์  บุญค้ำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวพัชราภา  แรงสู้ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญคำ้ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชูเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสือแพร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพัทธ์นันท์  รำพึงพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพิชชาพลอย  ชัยทวีมงคล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพิชญ์สราธีร์  จันทนกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงพิชญา  ปราชญ์เปรื่อง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพิชญานิน  อภิรักษาวงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพิมพ์นารา  นกเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวพิมลดา  ตั้งมั่น โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพิรญาณ์  พร้อมมูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพิรวรรณ  วิเชียรแลง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพีรญา  เกษสุวรรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพุทธธิดา  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงเพลงพิณ  พจน์เพียรเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงภวิษย์พร  สุคนธรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงภัคจิรา  เวชสรรเสริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงภัทรวดี  หมื่นศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงภัทราวดี  ชอบชน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวภาวิตา  สมเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงภิชชาภา  ทองทุม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงภิญญาดา  ประมาณพล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงภูษณิศา  บุญสร้าง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงมนชนก  ยุติธรรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงมนพร  คงสำราญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงมลิสา  ปิดตานัง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงมีวรา  พงษ์คุณาวุฒิ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวยศยา  ศรศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงรติรัตน์  เภกะสุต โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงรมิดา  นิลพัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงรัตติยาพร  ญานี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงรัศมีจันทร์  หอมสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงลภัสวดา  กตัญญู โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวลลิตา  จรูญไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวรนิษฐ์  แสงสุธา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
280 นางสาววรัญญา  บำรุงสวน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  โหตรภวานนท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงวรินรำไพ  เล็กวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวริศรา  วัฒนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงวสิพร  ศฤงคารเพิ่มพูน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงวาสิตา  วิทูธีรศาสนต์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แก้วขาว โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงวิศรุตา  ผลอำพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวศศิธร  สมภักดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงศศิธร  หลิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงศศินภา  โสพรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงศิริญญา  รอดดำพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงศิรินรัตน์  บำรุงวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมบูรณ์ศักดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงศุภมาส  กาญจนวิจิตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงศุภรางค์  วารีนพฤทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงสตกมล  ดิษฐขจร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงสรณ์สิริ  สุนทราพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงสรัลพร  คลังสิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงสรินยาภรณ์  แดงสำราญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงสโรชา  ธรรมเนียม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงสโรชา  โฉมเฉลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงสวิชญา  เครือทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงสายวารี  บุญสาร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงสาริศา  อย่างสง่า โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงสาวิณี  แสงทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงสิรภัทร  สัจจริง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสิริรัตน์  สาคเรศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสิริลักษณ์  รอดอำพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสุชารัตน์  เพไร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงสุณัฏฐา  แสงมี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงสุทธิดา  ปู่โท โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงสุนิสา  แช่มล้วน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงสุปวีณ์  พัฒนผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดมาลี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสุภชา  พวงบุบผา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงสุวภัทธ์  เบ็ญจกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงสุวภาพ  เพชรแพ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงสุวรี  นภาลัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงฬุริยา  ชูวา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงอชิรญา  อุทัยรัศมี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงอธิติยา  ชาวพิมาย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงอนัญญา  บุญชู โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงอนันดา  นามวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงอนันตพร  มาสกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอภิชญา  ขาวพล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงอรณิชา  เจริญวนกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงอรนลิน  เรือนดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงอรปรียา  รัตนะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวอัญชิสา  มากพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงอัญชุลี  ประชุมวงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวอาภาศิริ  ชาวไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอารยา  บุตรเป้า โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงอินทุอร  อัญชลิสังกาศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงอุทุมพร  ฉวนฉิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายกฤตภัค  ใจรักษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายกวินท์  ปั้นทรัพย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงกัญญาภัค  มหิงชลา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงกุญชริกา  บุญญทลัง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงเขมจิรา  เศรษฐเสรี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงจิดาภา  ฮงพานิชตระกูล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายจิระนันท์  ชำปฏิ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ภูมิทรัพย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงเจสิตา  พูลเกษม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงชญานิศ  เจริญสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงชนมน  ทัตภิรมย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
346 นายชนาธิป  หนูแก้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวชนิกานต์  นามสุขี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงชยาภรณ์  สัจจา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายชยุต  กิจเถกิง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายชวิศ  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายชัยวัฒน์  ชาครโกวิทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายชาญวิทย์  อานามวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายโชติวัต  ตะติชรา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายญาณวรุตม์  บำรุง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวญาดาวดี  เสือสกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวญานิกา  พรมชัย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รัตนเศียร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงณัฐกัญญ์  บุญศรี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกาะลอย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายณัฐชนน  เดชตระกูล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เดชตระกูล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงณุวดา  เนืองนิตย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายดลวิชญ์  ทวาเรศ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายตุลธร  สุริโย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายทะเล  จินตกานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายทินภัทร  ศรีคำแหง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายธนภัทร  โตวินัต โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายธรรศธรณ์  โชติจำรัส โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงธวัลหทัย  แสงศรีจันทร์รัตน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวธัญธิตา  ป้อไชยยะ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงธารวิมล  คนาวนิค โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
372 นายธีรภพ  อุปเท่ห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายนนทวัช  รัตนโชติ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงนภัสกร  สร้อยศรี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายนราวิชญ์  วงศ์ส้มจีน โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไกรทองสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายนิธิวุฒิ  แสงแข โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนุจรี  ฉุยฉาย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวเบญจพร  ชนะวงศา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงเบญจพร  สร้อยระย้า โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีนาวา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวปพิชญา  ประชุมแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงปพิชญา  เป็ดแก้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายปภัส  นุกูลกิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวปภาวรินท์  วนะบดีนิมิต โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงปริยากร  ยั่งยืน โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายปวริศ  แฝงจันดา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ประจักษานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวปิญาพัชร  ชำปฏิ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงปิ่นมณี  เข้งนุเคราะห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายปิยพัทธ์  ลิขิตสถาพร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายปีติภัทร  หัตถแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายพงศธร  มุสิกรัตน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพรรษชล  จิวชะลา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายพัสกร  มิดชิด โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวพิชญาภา  สุทธิวารี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายพิชญุตม์  สุขวิทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวพิณเพ็ชร  เข็มดี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  กิตติมาภรณ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พูลเกษม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วตาด โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงเพรียวรินย์  เมธีพันธพงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวแพรวา  เพชรสังข์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายภูริณัฐ  กาบสลับ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวร้อยแก้ว  วรสิงห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงวรัญฑ์นิภา  มนตรี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงวิภารัตน์  วัฒนชัย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายวีรภัทร  เทศสิงห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงศิขริน  ธนากิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายศุภกร  ถาวะโร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชรกำจัด โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงศุภนุช  โชคสมุทร์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงสริตา  วิจิตธรรมภาณี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงสลิษา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายสิริกร  ประมาณพล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายสิริภัทร  ทัศวิล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวแสนปลื้ม  พร้อมวงศ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงหัฐยาพร  แสวงศิลป์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงอภิญญา  มหามาตย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงอลิสรา  คำใส โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงอารยา  งามบุญฤทธิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายอิทธิกร  สัมมา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงอุรชา  กองไธสง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
424 นายกฤตมุข  บัวคำ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวกัลย์สุดา  นวนเพ็ง โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวกุลนาท  รัตนเศียร โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงขวัญธนสุฎา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวจีรทััศนีย์  ุบุตรทอง โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายชนพัฒน์  ปัญญาภู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวญาดา  ปิดทอง โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นายฐิรวัชร  รัตนอานันต์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงณััฐนันท์  รัตนวาร โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายธนชัย  สัมฤทธิ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายธนวัฒน์  สิินวัตร์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงนลินี  เนืองนิตย์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงนวรัตน์  ปาริยา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายนิิติธร  สุตตสันต์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายปัญจโชติ  หักกะยานนท์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  เพชรมาก โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงพิิมมุก  ประพันธ์โรจน์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงแพรวพรรณ  เหล่ามโนธรรม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงภัทรภร  โกญจนพันธ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงเมลิซ่า  โออาโอ่ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาววิราฬ  สีนวล โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายศิวัช  นิลชาติ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวสุพรรษสินี  บุญญฐี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวอคิราภ์  วิิสััยงาม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงกนกพร  ไตรภูมิ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายกิตติภพ  แสดงผล โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงชนิกานต์  สืบวงษ์รุ่ง โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงณิชา  รัตนะ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวธนพร  บุญราศรี โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงประภาพร  สูงสุด โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงปราณิสา  ปรีชาโชติ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีคงรักษ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แถวกลาง โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายพีรวัส  เที่ยงทางธรรม โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงศลิษา  แก้วทรัพย์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงสวรรยา  บริหารพงศ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวสิมิลัน  ดวงจันทร์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงเจนจิรา  หวานเสนาะ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงญาณิศา  ขุยขำ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงนาตาลี  เขียวขจี โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงเพ็ญนภา  มณีวงษ์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
465 นายภูดิส  เจริญสุข โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงมุกษิตา  ใหญ่ชุก โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวศรีวิไล  กรวยทอง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงสราญจิตร  พุ่มสุข โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสุรีรัตน์  นาย โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น