รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  มโมปริสุทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกนุช  วงศ์วัชรเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เนาวสินธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกมลชนก  ซิ้มตระกูล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกมลรัตน์  ลิ่มเฮงฮะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกมลรัตน์  สุวรรณชะนะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกรกช  จันทวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกริษฐา  กาลัญกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤตเมธ  ทองทราย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤติกร  มีสีดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกฤติยากร  คงคาเนรมิตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกฤษณพร  พรหมเทพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกษิดิ์เดช  ไชยนรินทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายก้องภพ  ถาวรกานน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญจนพร  ทองฉีด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พาหุรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกัญญาณัฐ  ยอดทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมิงแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิมพ์เพ็ชร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อเปสริยโย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกันตพงศ์  วรกรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกัลยาณี  มุขสึฟ้า โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกานต์สิรี  ลัดเลีย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายก้าวไกล  โกมลวัฒนะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกิตติธัช  คงฤทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกิตติภณ  ประดับเพชรรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกิตติภพ  สุทธิชาเจริญพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกุญแจ  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงเกษราภรณ์  แก้วกระเศรษฐ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่อึ้ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายขวัญเมือง  คงที่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงเขมิสรา  ค้ำชู โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายคีตวรรธน์  มะโนมะยา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายคุณานนต์  ช่วยทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายจารุภัทร  อุ้ยดำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายจิตรทิวัสม์  วงศ์งาม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงจิตรลดา  สุภารี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สวยยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายจิรกิต  สุวรรณรัศมี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงจิรดา  ชมจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายจิรภัทร  วรรณทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงจิรัชญา  ขาวนวล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจิรัฐิพร  สาธิตสิทธิพร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงจิราพร  พรหมดำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงจิราพัชร  เพชรรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายจีรวิชญ์  มุนินทร์นพมาศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงจุฑามาศ  กาซอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทรลาภ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงจุธาภรณ์  ระฆัง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงเจณิสตา  วาริชชาญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายเจษฎา  จันทรศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงเจ้าจอม  แก้วประกาศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายฉลองรัฐ  บุญช่วย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงฉัตรวดี  เทพบุตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  แก้วเนื้ออ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงชญาดา  ชูทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงชญาดา  รอเกตุ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงชญาดา  สมมาตย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายชญานนท์  ยังทินนัง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงชญานิศ  ฉัตรชยางกูร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงชฎาทิพย์  ไชยสมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชณพร  บุญส่งนาค โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายชนกันต์  สังข์กิจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายชนพัฒน์  โชติกุลรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชนัญชิตา  พีระเมธา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชนาธินาถ  ครุฑน้อย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชนิตา  จีนธาดา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายชยธร  ศิริไชย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายชยากร  สังข์วิชัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายชยากร  หนูเลื่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชยานันต์  ศรีรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงชลิดา  เจริญศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชวินทร์  บุญธรักษา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงชัญญาพา  ตนายวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายชาญชนก  ไชยรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชามิล  ปาละวัล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชิติพัทธ์  สุขาเขิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กั้งเหล้ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์แดง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายซัยฟุลล์  สาแล๊ะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงซารีนา  มามุ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงซินเดอรีน  ปาลกาลย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงซูเฟียร์  วานิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชุมกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงญาดา  สุขแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงฐมาภรณ์  โออวด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วหวาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงฐิติวรดา  หมัดหลี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณ กาลเวลา  รัตนพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายณชพล  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณฐกร  โยมมาก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณฐวัฒน์  ตวงทองวัฒนา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงณภัทรจรี  อาจอาสา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายณภัสสกรณ์  ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงณริลญา  วรรณรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณหทัย  อินทองเพ็ชร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิริวิวัฒนกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเขียว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงณัฏฐา  หะยีสาและ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายณัฏฐ์  วงศ์รัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายณัฐกร  จันทร์เมือง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณัฐชา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัฐณิชา  จังโกฎิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีวโร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมตระกูล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัฐธิดา  จีนราม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณัฐนันท์  ชุมแสง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ตันติเตชานันท์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายณัฐภัทร  ทองด้วง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายณัฐภัทร  ไลวานิช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายณัฐวรา  สุทธิศักดา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณิชนันทน์  บุญลาภ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณิชา  สงทิพย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณิชากร  กฤษฎาวัตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณิศวรา  อ้นพวงรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายดนัทธ์  แก้วแดง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงดวงตะวัน  ศรีทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงดุจพร  กว้างสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงตวงทอง  สุตินกาศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงตวงรัตน์  ด่านนคเรศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงต่วนนูรโซเฟีย  กูหะยี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงตัสณีม  สกุลาใบ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายทวิชา  จระกา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงทักษอร  หนูดำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงทักษิณา  จันทรดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายทักษ์  พึ่งบุญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายทินภัทร  สิริวิวัฒนกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงธนพร  จงศิริไพบูลย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธนพัฒน์  ปัญญาวัน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธนภัทร  พรหมสว่าง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรบุญยัง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงธนัชชา  มณีวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงธนัญญา  ชุมจินดา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงธนัญญา  แซ่ย่อง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายธนากร  ทองราหมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธนาวิชญ์  ทองคุปต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธนิสร  นนท์ณรงค์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธราเทพ  แก่นแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงธัญชนก  จินดายล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ขาวทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงธัญวลัย  เนาวสินธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงธัญสิริ  ศรีพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธันยพร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงธันยา  เจริญไว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงธารทิพย์  กางพาพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธิญาดา  แซ่ฮ่อ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงธิดารัตน์  ซาและ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธิติภูมิ  มีจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธิรวรรณ  ชุมช่วย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธีรภัทร  แดงมณีกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธีรากร  พรหมโลก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงนดา  สังสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนทสรวง  จันทศรีราช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายนนทกร  จิมจวน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงนภสร  อนุรักษ์กวิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายนภัสดล  ได้รูป โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงนภัสษา  บุญส่งนาค โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงนภัสสร  กลบกลิ่น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงนภัสสร  ลิ้มชนะชน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายนวพล  คงเคล้า โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายนวพล  เหมือนเมือง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงนวมินทร์  เข็มสันเทียะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนัจมี  หมานหยะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงนัซณีน  แหละหลีหมีน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดนวล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงนันทพร  ลิ้มปาละกูล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงนันทภัทร  นาคพันธุ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายนันทวัต  แสงมณี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงนันทวัน  กาญจนานิจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงนัศณีนท์  เด็งระกีนา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงนัสรีน  มะสะอะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงนาดา  หะยีสาอิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนาเดีย  เบ็ญลาตีฟ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนาวาล  หะยีสาอิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายนาอิฟ  มะยีแต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายนิฌามิล  นิแฮ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนิตัสนีม  ลีอะละ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงนิบัสรียา  เดะแอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายนิพนธ์  พวงโมรา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนิศรีน  ผิวอ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงนิอัยนาอ์  หะสาเมาะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายนิอานีส  วัฒนศิริวณิชช์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงนุชนาฏ  ตรีรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนุชนารถ  ช่วยกลับ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญญภัทร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายบารมี  ดำแดง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายบารเมษฐ์  บุญปถัมภ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายบิลาล  สุไลมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงบุปผา  บุญราษฎร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายบุลากร  พรพุฒิศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงเบญญาภา  พีระพิฤกษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายปฏิภาณ  จินดา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายปณัยกร  อรัญดร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปณาลี  จิตร์บรรจง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงปณิชามาส  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปณิตา  สังหาด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปณิธี  สุวรรณอักษร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปณิศรา  นิลรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายปภพ  แสงสมนึก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายปรเมศวร์  ทีฆะพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายปรเมศวร์  ปวัฒพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายปรวัฒน์  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงประทุมรัตน์  อ่องหลี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายประเมศฐ์  วรโชติหิรัญศิริ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายปรัชญ์  วาหะรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายปราชญ์  ปริเปรมกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปราณวรา  รักดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายปริวิช  แย้มอิ่ม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปรีชญา  จันทร์พิศาล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปรียาดา  สามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายปวเรศ  ธีรชัยณรงค์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายปวีณ์กร  กาฬสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายปัญจพล  ปิ่นแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงปัญญดา  สุวรรณราช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปัฑมปาณี  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายปัณณธร  จันทนะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปัณณธร  อ่อนประเสริฐ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงปัณณพร  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปาณิศรา  สงวนศักดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายปาราเมศ  จุ้งลก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงปาริตา  หน่อทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายปิยวัฒน์  อุฬารศิลป์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปิยวัฒน์  เบ้งฮ้อ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปิยาพัชร  สุขาเขิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปุณยนุช  รัตนวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายปุณยวีย์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายปุณยวีร์  พร้อมสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายปุณยวีร์  ลิ่มศรีพุทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปูชิตา  จังหวัดมุนี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงเปมิกา  ผดุงทักษิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงเปรียบดาว  บำเพ็ญสมัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงไปรยา  ทัดแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงไปรยา  หมื่นเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายพงศกร  ศรีนวลนุ่ม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายพชร  พิชยอนันต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายพชรพล  โกมลตรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพรฐิตชา  แก้วเขียว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพรนัชชา  เตโช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพรรณี  ศิริเสถียร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพรรพร  จงอ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายพลพิทักษ์  รัตน์น้อย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพลอยชมพู  ก้งหุย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพลอยชมพู  จันทร์ร้อยเอ็ด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงพลอยนภัส  สกุลประดิษฐ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงพัชญาพร  พรหมจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพัณณิตา  อ่อนรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพาขวัญ  รัศมีอักษรสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพิชชาภา  ด้วงสุด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองวิเชียร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายพิชญ์พงษ์  พัฒนสมบัติสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพิชญาภัค  นิลศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพิชญาภา  สมบูรณ์แก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่จื้อ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรคง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ดุลิยะนฤตย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพิมพ์รดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ว่องนาวี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพิมพ์วนา  ละอองผล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายพิรภพ  ละเอียดจิตต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพิริยา  เหมือนเมือง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายพิศวัส  บุญสืบ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายพีรณัฐ  งามวรรณากร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายพีรพล  แก้วทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายพีรวิชญ์  บัวแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสุวิทย์วงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายพุทธิกร  โกมลตรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงแพรวา  ขุนหมวก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายฟัครุดดีน  มัสปาทาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายฟาเดล  อาแว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงฟาเดีย  ปะจิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงฟาติญญา  วณิชชานนท์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงฟาตูน  หิเล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงฟิรดาว  ยือราน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายฟิรเดาซ์  ยูโซะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายภคพล  แดงมณีกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายภัค  เทพาสิต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงภัคจิรา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงภัชณิชา  พรหมสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงภัททิยา  ขุนทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงภัทธิรา  โต่นวุธ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงภัทรธิดา  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายภัทรพล  ยังอุ่น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงภัศรา  มังสังข์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายภาคภูมิ  ไชยหมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายภานุพงศ์  ศิริพันธ์บุญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงภาราตี  เจ๊ะยอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงภาวิดา  มาเด็น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายภิญญดา  ลายเจียร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายภีมพิสิษฐ์  ธรรมพิธิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายภูผา  โชคนุกูล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงภูริชญา  ชุมคง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีสมทรง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงภูริชญา  เจริญศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงภูริดา  อินทรสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายภูรี  เพ็ญหิรัญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงมณิสรา  ธนธีระพัทธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงมัตสยา  เลาะแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงมัศริญาร์  เรืองประดิษฐ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงมาลีนา  มาลัยเพชร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายมุขมนตรี  คงสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายมูฮัมมัดเพาซี  เซะบากอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  แวโดยี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงโมธิตา  กิจวุ่นเจริญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงยูไวณีย์  วณิชชานนท์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงโยษิตา  รุ่งเจริญสิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงรชฏ  ศรัทธารัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายรณกร  ศิริรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายรติพงศ์  สิงห์วี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงรวิวรรณ  จันทรทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงรวิวรรณ  วิริยะกริ่มกมล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายรอมฎอน  เรืองกาญจน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงรักษิตา  สะพะพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงรัชดา  กว้างสวาสดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงรัตนวดี  ธนาภัทรพิบูล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายราฟิกซ์  อารีบุหงา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงริญชิดา  มาทวี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงรุ้งแก้ว  อินทมิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงรุสนีตาร์  สือแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงไรวินท์  แขวงเมืองปักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ไชยสมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงลภัสรดา  นวลจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายวงศธร  ทองโรย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายวตศานต์  เพ็ญบูรณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงวรนิษฐา  หลิพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงวรภัสสร  เด่นปรีชาวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงวรรณนา  พลายแสง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงวรรณวลี  ผาอาจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงวรรณวษา  อรุณรัตนวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายวรวุฒิ  เลี้ยงรักษา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงวรสรณ์  แซ่หว่อง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงวรัญญา  ยิ่งยงสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงวรัญญา  วะรินทร์อิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงวรัทยา  เฉลียวศักดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงวรันธร  ดอกดิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงวริศรา  ศรีไชย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงวรุณยุพา  ทองแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายวฤทธิ  วรวิวัฒน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายวัชรพงษ์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายวัชระวุฒิ  คงกิ้ม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงวันอัยมี  แส๊ะเด็ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายวิชญสิทธิ์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยสุขทักษิณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายวิทยา  มันอิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงวิธิดา  เพชรภักดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงวิภารวี  เด่นปรีชาวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงวิมลสิริ  จันทร์ทิตย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายวิรัตน์  ยี่สุ่นดนตรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายวิวิศน์  ชัยรัตนมโนกร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ไชยนรินทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายวีรภัทร  คำมี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงวุฒิพร  นลินเบญจพรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงแวตัสมิน  แวสะแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงศรัญรัตน์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงศรัณย์พร  ไชยสุขทักษิณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศรัทธิยา  สุวรรณแสง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงศรุตา  อิสลามิกกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงศวิตา  เบ็ญมะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงศศิรินทร์  อำนวยพานิช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายศักรินทร์  สะดะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญแสร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายศิวกร  ทองหลิม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายศุภกร  ทองนาค โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายศุภกร  วงศ์วัชรเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงศุภกาญจน์  หงนิพนธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีจันบาล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงศุภดา  แสงสมนึก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เชิดสกุลวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีจันบาล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิตโมลีรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายสรัช  เลขาลาวัณย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายสริศ  ธรรมประพัทธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงสลิลา  คงถาวร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงสวันตี  ภูมาชีพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายสหรัฐ  แก้ววิมล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายสันติสุข  ฉิ้นเจริญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายสิรภพ  กิ่งอนุรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายสิรภพ  สุภนรานนท์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงสิรภัทร  รองสวัสดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายสิรยุทธ  เจ๊ะแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายสิรวิชญ์  พงษ์แก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายสิรวิชญ์  มาถนอม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ฉันทจิตปรีชา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงสิริภา  วรรณกวินโกมุท โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงสิริรัศมิ์  จันทศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงสิรีธร  อิงสุทธิเจริญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสุกัลยา  สุวรรณะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสุกัลยา  โชยะมงคล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงสุจิรา  สุวรรณะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายสุชาครีย์  สหัสสธารา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงสุชาดา  เจ๊ะแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายสุธิกานต์  ศิริธรรมพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงสุธิดา  ศิริไชย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงสุนันทา  สิงห์ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสุนิตรา  พูนผล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสุปรีญาณี  นพรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงสุพิชชา  หอมสมบัตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขสรวล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้ววิชิต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงโสรยา  สุขบางนพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทองส่งแสง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงหริณยา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงหัสวดี  ป.ปาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายหาญ  จันทรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงอนินทิตา  วรรณชาลีกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงอนุธิดา  ขั้วแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงอภิชญา  คงเหล่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงอภิริยาภรณ์  คำแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงอภิษฎา  อารีบำบัด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงอภิสรา  ศิริวรรณดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงอภิสรา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงอภิสรา  แก้วเนื้ออ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงอรณิชา  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงอรพรรณ  จันทรา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายอลิฟ  อุเซ็งแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายอะเวรา  ร่วมพรภาณุ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงอักษราภัค  ทรฤทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงอังควิภา  แก้วทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงอังศุมาลี  สงสุรินทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงอัซนาฮ์  สือแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงอัญชลีย์  กุ้ยโกก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ภาชโน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงอัญชิสา  สุวรรณธารา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายอันดาฬิฟ  วัฒนศิริวณิชย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอันติกา  หวังสุขเกษม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายอัฟฎอล  เปาะอีแต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงอัฟฟะฮ์  เตะโระ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายอัฟฟาน  แวมามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงอัรฟานี  ยีหมัดเส็น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงอัสมะ  มามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงอัสมา  เฮ็งปิยา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงอาธิติยา  แซ่จื้อ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายอาลีฟ  สะมะลอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงอาวาติฟ  ยูโซะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายอิทธิชัย  ลิ่มรัตนะกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงอินทิรา  หวังสุขเกษม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายอิลเลียส  มุกดา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงฮัมดียะห์  จาเงาะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายฮาดี้  กาเซ็ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงฮิลมี่  แวอาแซ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายฮุสณี  สาแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงฮุสนา  ยือเราะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงซารีนา  ดอเลาะ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงนุรอาซีกีน  ตาตา โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงปาริตา  เอียดศรีแก้ว โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายรุสลี  มะดิเย๊าะ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงอาตีนา  แลยะลี โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงอามานี  ยะหริ่ง โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายอิสเราะ  เจะมุ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงฮายานี  เจะโด๊ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงกชกร  ช่อมณี โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกวินธิดา  ศักดิ์ถนอมศรี โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธรรมโชติ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จิรศรัณย์พร โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายกิตตินันท์  ศรีพลอย โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายกิติกานต์  อีหวั่น โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงเขมาพร  พรายแก้ว โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายฆรวัณณ์  จอมเสนา โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงจงรัก  สุวรรณขำ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายจารุวิทย์  จันทร์แดง โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงจิณห์วรา  รักบุตร โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงจิราภา  มุนินทร์นพมาศ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายชตินนท์  บรรจงละเอียด โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงชนิกานต์  นุ่นปาน โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงชรินพัชร  ชุมใหม่ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงชัชชญา  แก้วพุฒ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงชาลิสา  เลขานุกิจ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายซัยยิด  ดอฆอมูเซ๊ะ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมโสภณ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายณภัทร  ถาวรกานน โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายณภัทร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่ขจีตระกูล โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงณัฏฐ์สิตา  ดำทองเสน โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงณัฏฐา  กมลพันธ์ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงณัฐชา  พวงแก้ว โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงณัฐนันท์  เจียรบุตร โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงณัฐพิมล  เดชประภัสสร โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีสมทรง โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงดลนา  กันหะ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงทิฆัมพร  รักจุ้ย โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายธนกฤต  แก้วศรีขาว โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงธนวรรณ  ปุริโต โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงธนัญชนก  ทับใหญ่ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงธนาภา  บุญสนอง โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงธนาวรรณ  สังคนาคินทร์ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายธนิศร  ช่วงรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายธรรศ  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองมา โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงธัญชนก  จันทมุณี โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงธัญชนก  จันทรโชติ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงธัญชนก  ประสงค์สุข โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงธัญชนก  สมประสงค์ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายธีรดนย์  พรมวิจิตร์ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงธีวรา  ขุนแผ้ว โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายนนทกร  กาญจโนภาศ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายนพณัฐ  ยิ้มซ้าย โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงนพรัตน์  เพชรศรี โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงนลัท  ตุลยนิษก์ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงนัฐฐา  นิลอินจันทร์ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงนันทนัช  วรรณะ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงนัสวีณ  เจ๊ะเล็ง โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายนิธินันท์  ธรรมสะโร โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายนิบัศกีน  ชุมประเวศ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายปฐมพงศ์  ทองราช โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงปภาวรินท์  วิรุฬห์ตั้งตระกูล โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายปราบดา  เจริญศิริวรวุฒิ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อักโขมี โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายปวีร์  กุลธรรม โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงเปรมฤทัย  เกียรติขจรเดช โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพทธมน  ไชยสงคราม โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายพัสกร  เงาศรี โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงพิชามญช์  สุวรรณ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงพิณกวี  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงพิริษา  กิติชัย โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายพุทธพัทธ์  พรหมเกิด โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายภควัต  สุขใส โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายภัทรนิติ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พุฒทอง โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายภัทรวินท์  ศิริ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงภูริชฐญา  ขุนแดง โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงภูริตา  สันหรีม โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายภูริภัทร  สันหรีม โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายภูริภัทร  เลิศวิลัย โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายมิ่งแมน  จันทร์พิธาร โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายมูฮัมหมัดฮูไซฟี  ลาเตะ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงรมย์วรัท  สงเคราะห์ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงรวิพร  อุไรกุล โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงรังสิมา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายรัชชานนท์  ภัทรนันท์สกุล โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายรัชชานนท์  ไข่รอด โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงรัตนาวดี  เงาศรี โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงราฟฟี่  ไชยบุญมา โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายวงศพัทธ์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงวรรณทิพย์  อิสโร โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายวรานนท์  แซ่แต้ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงวัณวิสา  พงศ์พานิช โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงวาริชา  ศีลบุตร โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายวิจิตร  อุศมา โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงวิริสรา  ขวัญทอง โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงวิศรุตา  พรหมทอง โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงศิรประภา  มังสังข์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายศิวกร  วรรคย์วทัญญู โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายสรวิชญ์  บุญธรรม โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายสรวิชญ์  เลี่ยนจ้าย โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายสรวีย์  ศรีชุมภู โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายสิราวิชญ์  สงเคราะห์ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงสิริกร  สองแก้ว โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงสุพรรณษา  ใหม่พุ่ม โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงสุพิชชา  บรรจง โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงสุภญา  วิกรัยสกุล โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายสุรจักษ์  ทองมา โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงสุรัชต์ชยา  ไกรแก้ว โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงสุวพิชชา  ขำเพ็ง โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายหรรศรัณย์  สองแก้ว โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายหฤษฏ์  แววทองคำ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงอภิชญา  กุฏิภักดี โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงอภิญญา  เจ๊ะโส๊ะ โรงเรียนสตรียะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายอภิเดช  แก้วลือ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงอริสา  ศรีวิริยะธรรม โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงอัศวินี  วิสุทธิ์ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงอัสรีมา  หะยีหวัง โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายอาริฟ  แวหามะ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สุวรรณมณี โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงอิษฏา  กระจ่างยศ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงกรกรรณ  แก้วโยธา โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายกรีทัต  ดวงคุระ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงกฤตธีรา  ชุมเกื้อ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงกฤตพร  พรหมชาติ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายกฤติธี  สถะบดี โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ถาวโรฤทธิ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขานโบ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายกันตินันท์  ถิรพุทธิเอกภพ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงกานติมา  จันทรวิศรุต โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายกิตติ  จันทร์คง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายกิตติพศ  พันธ์โภชน์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงเกศรินทร์  ชินกาญจน์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงขวัญข้าว  เวสวานิชย์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายคณพศ  ธรรมา โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงคณัสนันท์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายคอยรุลอามีรีน  นาวี โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายจักรธร  ทองสืบ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงจิรปรียา  เทพจันทร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายจิรภัทร  ปัญญาเถิง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงจิรัชญา  ขวัญนาคม โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุวรรณมณี โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรหมชาติ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายจุนัยดี  วงศ์วิทยาพิทักษ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายชญานนท์  ดีพาส โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงชณาภรณ์  เกิดมีทรัพย์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงชนิตา  กาญจนคลอด โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงชนิษฐา  วรพิพัฒน์สกุล โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายชัชภณ  วงศ์อกนิษฐ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงชัญญา  เทพพรหม โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายชามิล  วาเด็งพงศ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงชุตินันท์  บัวนวล โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงฎานิส  ตานีเห็ง โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายฐณะวัฒน์  จักษุญาณ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายฐานนท์  โออินทร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวฐิตา  หะยะมิน โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงฐิสชญา  มาสิกะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ชาแท่น โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงณัฐพร  น้อยสร้าง โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลเเก้ว โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงตักวาย์  เจะมามะ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายไตรวิทย์  ศรีลา โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวทิวาพร  คงคุณ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายธนภัทร  บัวหอม โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงธนิดา  สังขสัญญา โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
616 นายธเนศณัฏฐ์  อนุกาบุณยวัทน์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุกระมณี โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายธีทัต  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายธีรภัทธ์  ประยูรวงศ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายนนทพล  หิรัญ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายนพดล  ภิรมย์หิรัณย์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงนภัสกมล  เเซ่โก้ย โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงนัจมีย์  บริพันธ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงนัฏนันท  สุดรักษ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงนันท์นภัส  อดิศัยนิกร โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงนันทิยา  ศรีหมัน โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงนัสริน  แวสแลแม โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายนัสฮาน  ตาเดอิน โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวนูรฎ์อัยมีย์  คอลออาเเซ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงนูรอิสวาณา  ธำรงทรัพย์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายเนาฟัล  อาแซ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวโนรี  อาเเว โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายบัณฑิต  ฤทธิ์ช่วย โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายปรเมศวร์  สมนูกิจ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงปริณดา  ขุนแผ้ว โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายปริวรรต  คำทองเสน โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงปรียวัลย์  แซ่ฮ่อ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงปัญญาพร  จุลเทพ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงปัทมพร  ธรรมโซโต โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
640 นางสาวปีสิริ  ภูธรารักษ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายพชรกร  ซุ่นบุญ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายพรรษกร  เยาวรางกูล โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงพิชชานันท์  อินทร์เหมือน โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายพีรพัทธ์  ตั้งกล โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพีรวรรณ  แก้วสุกใส โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงเพชราทร  อุดร โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงฟาตินนี  หะยีสาและ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อูเซ็ง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงฟาตีฮา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงฟิตตรา  สะดียามู โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงฟิรฮานา  ยามะแอ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงภัทรภร  ถิระผจญ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายภัพชยกัณฑ์  ขวัญดี โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายภาณุพัฒน์  มณีพรหม โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงภิญญมาศ  นงรัตน์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงภิญญามาศ  นงรัตน์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงภูมิรัตน์  สุขการ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงภูเเสนดาว  รัตนฐากูร โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงมณียา  อุทรักษ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายมหัศจรรย์  ชูลีวัลย์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสุข โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงมารีอาร์  นิทัศน์นวเดชากุล โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายยัมเซรซา  มานาอาซา โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายยุทธพงษ์  นิ่มมาก โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงรติมา  สะมะแอ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงรมิดา  นนท์ธีระบวร โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงรุ่งธิวา  ทามูล โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
668 นางสาวไลซาร์  เงาะ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายวรชาติ  พวงทับทิม โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายวรพล  สุขสบาย โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายวรภพ  ทองชาติ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงวรรณิษา  บุญปถัมภ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงวารยา  การดา โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงวาศินี  คงแข็ง โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงวาสิตา  จิตตวงศ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายวิวิศน์  สกุลจีน โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงศรารินทร์  กอเดร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงศิรดา  จอนเจิม โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายศิริธนัช  ศาสกุล โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงศุภัสราพร  เจตนากุล โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงสมฤดี  ทองเอียด โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายสหภาพ  จันทวาส โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงสาธิกา  เหลือมปุ๋ย โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงสิตานัน  มุขตา โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงสิริรัตน์  กิ้มขู่ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายสิโรดม  ศรีชัย โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงสุพิตตา  แดงประสิทธิ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงสุภัทรี  พลอยศิลา โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงโสภิดา  ชำนาญคง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงอภิชญา  เทพพรหม โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงอภิสรา  ชจร โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายอลันต์  สะนิ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงอันนา  ทองเกิด โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงอันนิน  ลุโบะกาแม โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
695 นายอับบาส  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายอัลวาริษ  มะแซ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงอาติกานต์  เด่นดารา โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงอาริยา  ธรรมา โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงอาวาฏิฟ  เจะมาริกัน โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงอาอิษะ  วาหะ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงอิบตีซาม  คอลออาแซ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายอิสริยะ  ต่วนเพ็ง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงฮัยฟา  มะ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
704 นายฮาฟิส  บินกาเซ็ม โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงฮุซัยนีย์  ธัญญวงศ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวเเทนกมล  สืบเนียม โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวเเวนูรอัยนี  บินเเวอูมา โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น