รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกนกพร  แก้วสวนจิก โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกรวิชญ์  ทินวงค์ โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงจิรัชญา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายโซบาลอาลี  ชาช์ชาร์ด โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงธนพร  ส้มม่วง โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงนันท์นภัส​  มินิน โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวปวันรัตน์  เดโชไชย โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวรพีพรรณ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายไรฮาน  ขมิ้นทอง โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงวิลาสินี  มุ่งหมาย โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายศุภวิชญ์  ปุญยานนท์ โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวสายน้ำผึ้ง  บุญประสงค์ โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายชนจันทร์  แก้วคง โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวณัฐริกา  ท่อทิพย์ โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงณัฐสุดา  โรหิตรัตนะ โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงทิพรดา  รุ่งสุวรรณ โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงนุชนาฏ  ณ นรินทร์ โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงเบญจมาศ  แตงเหมาะ โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวปาริฉัตต์  มากัน โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นายภาณุพงศ์  ตะนะโส โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายมอ  ชาน โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงระพีพรรณ  อินศรีนวล โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
23 นางสาววิชุดา  สุขดี โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงสรธร  แซ่เอียบ โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงสุลักขณา  ยุพิน โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงอภิญญา  อินพรหม โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงอารีรัตน์  นวลแก้ว โรงเรียนกะปงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกชกร  จรมาศ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกนกอร  สุทธิคณะ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกรรณิการ์  คงชู โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชารีวงศ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกิติพศ  เศียรอุ่น โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกุลนิภา  ตรีบำรุง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงจิณณพัฒน์  ตัณฑวณิช โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงจิดาภา  จารุพันธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงจินห์นิภา  จารุพันธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายจิรพิพรรช  วิจิตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงจีรภัทร  พิกุลทองอำไพ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงเจนจิรา  วงค์ยา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงชลลดา  จตุราบัณฑิต โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  มากระจัน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายชาญชัย  คุณะโคตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายชิษณุชา  ชูมาก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงฐาปนี  วุฒิการ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวฐิติรัตน์  จั่นสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทียบพุฒ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงดุษณียา  รอดมินทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายเดชวีร์  พร้อมปฐมวงศ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายทิชานนท์  อนุกูล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงธิดามาศ  ใจหลัก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายนนทภัทธ์  เอียบสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงบุณยานุช  จตุพิธพรจันทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงปพิชญา  พลันการ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายปวินท์  สุราฤทธิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปุณยวีร์  ชูมาก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายพชร  เตี่ยวสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายพรเทพ  พรหมภัทร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงพลชนน์  แสนพล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ้ยสิน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพิมนภัส  กลั่นแสงวัชพงษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพีรดา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวพีรดา  เดชะพันธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ช่วยชัย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายภพกร  พิชญางกูร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงภัทฑิรา  แปโค โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงภัทรภร  ปั้นตะกั่ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงมนปริยา  คงเทศ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายยศภฤศ  วิริยะเจริญรัตน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงรมิดา  บุญช่วย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายรัฐวิศ  ไกรลาศ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวลภัสรดา  ณ นคร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวลักษิกา  แสงแก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไล่สกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายสิทธินนท์  ฉิมมี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  ปัญจะอนันตชิน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายอธิช  ทองเหลือง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงอภิชญา  สุขนุช โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงอักษร  หมาดสตูล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงอัญธิชา  ต่อระยับ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายอันดามัน  ทองเหลือง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นายอาทิตย์  บุญแสวง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงอาภากร  เพชรดำ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายอิสระ  ทวีธนบัตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงกชนันท์  เทพทัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวกนกวรรณ  อาดัม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายกนธี  เนติวงศานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายกนิษพงศ์  วิกรมธีรานันท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงกมลพรรณ  อังศุพิสิฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวกรกนก  กานต์ดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายกรณ์  พฤกษ์อมรกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายกฤต  แซ่อึ้ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายกฤตธรรม  หวังสุทธปิติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายกฤตนัย  ภิรมย์ฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายกฤติน  ชินกาญจนโรจน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายกฤติน  ประกอบกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นายกฤติน  ภิรมย์ฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายกฤษฎ์ชญากร  วารีศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายกฤษฎ์  สันติพิทักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายกษณ  บุญญกาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายกษิดิศ  บำราบพาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายกษิดิศ  เกษมพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
103 นายก้องภพ  คงเจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายก้องภพ  ติรัตนะประคม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกัณณภัชน์  คู่อรุณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกันตพงศ์  พันธุ์ศิโรรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายกันตพัฒน์  นิสภัครกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายกันตภณ  กีรติวิทยานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายกันตภณ  ตราหยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงกันติชา  ทวีพันธุรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกานต์ชนก  แกล้วทนงค์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  ถิรวิริยาภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายกิตติธัช  ชรินชวลิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายกิตติธัช  บุญแสวง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายกิตตินันท์  รู้ฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายกิตตินันท์  อินพยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายกิตติพงศ์  ศิวากรณ์จงจิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นายกิตติภณ  ศุภนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายกิตติภณ  สุทธิประภา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายกิตติภพ  หอฤทธิเวช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายกิตติศักดิ์  ศรีบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงเกวลิน  โชครุ่งเรืองรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นายไกรวิน  ญาณไพศาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายขวัญเกล้า  หนักแน่น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงเขมิสรา  วิโนทัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายคณธิป  เอกรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายคณพศ  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายคมกฤษฑ์  บุญปีติชาติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
129 นายคุณากร  ริยาพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายฆณพงษ์  มณีศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายจักรกฤต  เจริญเมือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายจักรภัทร  เจริญเมือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงจิตบุญ  ตันติกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงจินต์ธามนต์  พิภูพัชญ์ชา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายจิรภัทร  ทัศนกมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายจิรสิน  มากบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
137 นายจิรายุส  ผัดผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายเจตน์วรา  เจริญการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายโจนาธาน  จอห์น เชอริยาฟารามบิล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายฉัตรตะวัน  เกษมสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  งามสะอาด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นายชนกชนม์  ธนาภิบาลวงษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงชนเนษฎ์  บุญรก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวชนม์นิภา  ขวัญแคว้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายชนสิฏฐ์  พงษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายชนะภัย  พรมนิยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงชนัญชิดา  ฟ้ารุ่งสาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวชนัญชิตา  จินดาพล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายชนาธิป  ชูช่วย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงชนิกานต์  วัลยะเพ็ชร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงชนิกานต์  แรงกล้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายชยธร  สิทธิบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายชยพัทธิ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงชวัลญา  สัทธาอธิคม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงช่อฟ้า  ปานนะพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายชัชชน  แซ่อ๋อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายชัชพล  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงชัญญานุช  นบนอบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายชัยธัช  ผลิโกมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายชัยนันท์  สมมุ่ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายชารีฟ  หมัดอาดัม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
162 นายชิตวร  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายชิติพัฒน์  โพธิ์เงิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายชินดนัย  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
165 นายชินพัทธ์  อัศวรักษ์สกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายชิษณุพัทธ์  หนูประเสริฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงชิสา  เพชรขจี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงชุติมา  ถิรพาณิชย์กุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงญมนภัทร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวญาณธิชา  เหมแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งทับสุนทร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงญาดา  โสภานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายฐปนวัฒน์  ชาลี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงณฐนันท์  ตัณฑวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายณฐศร  บุญเกิด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณธิดา  ตัณมุขยกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายณพกรณ์  สอนเสริม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณฤดี  ตัณมุขยกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวณัชชญาพัชญ์  เรืองกิตติ์กุลภัท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัชชา  วรธงไชย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายณัฎฐ์วิชัย  พุ่มจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ช่วยศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายณัฏฐนันท์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวณัฏฐา  พุทธรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายณัฐชาติ  สิทธิผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรงยศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายณัฐดนัย  หนูบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายณัฐนนท์  ลิ่มชูเชื้อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงณัฐนรี  กัณฑธนกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
193 นายณัฐปคัณภ์  บำเพ็ญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายณัฐพล  หนูอ่อน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงณัฐพิชชา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หลักเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณัฐวลัย  จงจิตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
198 นายณัฐวะกร  มีแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับไทย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
200 นายณัฐวุฒิ  โรจนพิทยากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณิชกานต์  หนูประดิษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณิชชาอร  กิตติ์ธนกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงณิชากร  จันทร์มุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงดลพร  เอี๋ยนวิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายเด่นภูมิ  ทองตะกุก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายต้นธรรม  เวียงคลังทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายติณณภพ  ภูววิมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
209 นายทยากร  เจี่ยสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายทวีทรัพย์  แซ่อ๋อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
211 นายธนกร  อัครกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นายธนกฤต  จุติกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายธนกฤต  ตรึกตรองกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายธนกฤต  โกยธรานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธนดล  แพทย์ขิม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธนพร  หลักบ้าน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
217 นายธนพัฒน์  แซ่ตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธนภัทร  จิตรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธนภัทร  บุตรโสภา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธนภัทร  ไชยวงศ์สาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธนภูมิ  จิรวัฒนวิจิตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธนภูมิ  แก้วหนูนวล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
223 นายธนรัฐ  พิมานพรหม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นายธนวิชญ์  ปานสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงธนัชญา  ภูมิคง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงธนัชพร  ทองหมัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงธนัตถ์ฐา  เครือบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
228 นายธนานพ  กุลพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงธนิสร  สุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
230 นายธนูพล  เกียรติเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวธมลวรรณ  ชูศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงธัญชนก  ช่วงศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายธัญชนิต  เหเจริญศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นายธัญเทพ  อัศวบุญมี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงธัญพิชชา  สิทธิเดชากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงธันยกานต์  พรหมณะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายธันยวรรธน์  พัฒนรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายธีทัช  เหล่าวิเศษกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธีรติ  ชมบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายธีรภัทร  แจ่มฟุ้ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธีรภัทร์  มะลิวัลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงธีราพร  โชติชัยศรีสุริยะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงนงนภัส  แซ่หลี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนจี  ฮาเส็ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวนฎา  คหาปะนะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงนดา  ทองจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายนนทนัตถ์  คล้ายชะเอม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวนนทิชา  บ้านกล้วย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นายนพรัต  รัตนานุกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายนพรุจ  ส่งบุญแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายนภสินธุ์  หะรารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงนภัส  ธรรมกิจจาธร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงนภัสสร  วังซ้าย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายนราวิชญ์  พิกุลทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายนราวิชญ์  เก้าแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายนฤสรณ์  ปราบพล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงนะดา  หิมะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายนะบีล  พันธุ์ฉลาด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงนัทธมน  หนูกล่ำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายนัธทวัฒน์  บุญตันตราภิวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงนันท์นภัส  จำสอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายนันทพัทธ์  สง่าพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงนันทภัค  อารัญภาณุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
264 นายนันทวัฒน์  ผานาค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงนันทินี  ซี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงนิชาภา  ช่วงชุณห์ส่อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวนิซาอ์  ด่านพิทักษ์ศาสน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายนิติธร  หมื่นเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงบงกชมาศ  ตันกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงบัวบูชา  เชื้อกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวเบญญาภา  พลายด้วง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายปณต  ลักขณาวราภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปณิตา  โสตถิรวราภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวปทิตตา  นิเวศน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปทิตตา  อ่ำยิ้ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปพัฒศิรา  วงศ์วิทยาภิรมณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงปพิชญา  สีม่วง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายปภังกร  พรผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปภาพร  งานสถิล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายปรมินทร์  ธรรมสะโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายปรัชญ์  ศิริพราหมนุกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปริชญา  สิทธิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงปรินทรา  ตันติปาลีพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปริยากร  ขันติพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงปรียาวรรณ  เงินหนู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
287 นายปวริศร์  จันทรวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายปวเรศ  ทองมีบัว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
289 นายปวินณัฐ  ปรีชา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายปัญญพัฒน์  เปรียบปาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายปัณณธร  คำแหง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายปัณณธร  ตรีอัญชุลีธาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวปัณรส  เจริญศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นายปัทมากร  ศิริธานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวปาณิสรา  จันทร์คง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงปานปิญชาน์  ฐิติวร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวปานฟ้า  พฐาบัณพร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวปาลิกา  เสรีวงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวปิ่นลดา  เจริญสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายปิยังกูร  เทพพิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปุญญาดา  สุทธิมาลา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
303 นายปุณยธร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นายปุณยวัจน์  พรัดวิเศษ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงเปมิกา  สือสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายพงศกร  เกษมมงคลพร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายพชร  กัลยาณศิริ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพชรพร  โกยแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพนิชชา  เริงนพดล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพรชนก  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวพลอยไพลิน  จิตรจง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายพัชรวัฒน์  สิรวิชญ์ชัยกร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวพัณณกร  จันดาหาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพาขวัญ  พูลพุฒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายพิชญพงศ์  มีอรุณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพิชญา  แซ่ลิ่ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนกาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวพิชามญชุ์  องค์วิมลการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ครุธทรง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายพิทยุตส์  ถนอมเกียรติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  กองแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพีรพล  พรหมมา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพีรพันธ์  ภูริภัทรพันธุ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพีรภาว์  ชุติมากรกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายพีรวัส  พู่นำชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพีรวิชญ์  พู่นำชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายพีรวิชญ์  เดชอายุมนตรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายพุทธวัตร  อันทะผาลา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพูนนภา  แซ่ตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงแพรชมภู  นาวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นางสาวแพรไหม  สังข์ทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงภรพรหม  วงศ์บันเทิง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงภวิกา  รอดแถม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงภัคจิรา  หินน้อย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวภัคจิรา  อาบสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายภัทรกร  สิงห์ฆาฬะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
338 นายภัทรณรงค์  ส่งแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายภัทรภณ  ตันติธรรมโสภณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายภาคิน  สือสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
341 นายภานุกร  วังซ้าย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายภาสกร  ซุ่นสั้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายภีมากร  อุคระวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงภีริณีย์  มณีศิริรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นายภูณภัทร  วิมุตติสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายภูบดินทร์  บ่อทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายภูเบศ  เสน่ห์ภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายภูริช  หลิมพัฒนวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
349 นายภูริณัฐ  ช่วยศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายภูริณัฐ  ฐาปนะกิตติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายภูริพัฒณ์  มหาพรหมรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวมณสิชา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายมรฑป  เฮงประเสริฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงมัญชุ์ธีรา  ลิ่มสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
355 นายมาฆพงศ์  ภูมิพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายเมธพนธ์  สังข์น้อย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายเมธพนธ์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวยูโกะ  ยามากุจิ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายรชต  นิโครธานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายรชต  บุญมีมีชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายรฐนนท์  ค้ำชูชาติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายรฐนนท์  มกรมณี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายรพีภัทร  ดำใส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงรภัสลดา  คงสุด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวรวีรัช  จันทรวิบูลกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายรังสิมันตุ์  อุ้ยกิ้ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงรินรดา  ไอยรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงลภัสรดา  สุวรรณเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวลักขิกา  คงตุก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวลักษณพร  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวลีนา  พันธุ์ฉลาด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายวงศธร  สุทธิบัญชากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ราชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายวรพัทธ์  เจนจิตพรหิรัญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายวรภพ  จิรศานต์ชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
376 นางสาววรวรรณ  คงเกตุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงวรวรรณ  รักเหย้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายวรวิช  เทียรพิสุทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
379 นางสาววรันธร  แสงศรีรัตนกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงวรางคณา  วัชรีบริรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
381 นางสาววริฏฐา  พฤกษารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงวลิสรา  วิชชาธร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
383 นายวศิน  ผ่องศรีงามชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นายวศิน  องค์สันติภาพ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายวสภะ  รุ่งฤทัยวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
386 นางสาววสมน  บุญประสิทธิการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายวัชรพล  เกิดทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายวันรัฐ  พงษ์สนิท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
389 นางสาววาสนา  ธาดากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นายวิทวัส  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นายวิรวิศท์  รัตนคหะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาววีรินทร์  สินทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายศตธรรม์  แจ่มสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายศรัณย์  เกียรติเรืองวิทย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายศรายุทธ  โชคไพบูลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวศศิณา  โคตรนรินทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงศศินิภา  ใจเสงี่ยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวศันศนีย์  เจริญเกียรติตรัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงศิขรินทรา  คัลลาห์นะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายศิรเชษฐ์  สว่างเย็น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงศิรดา  ติ้วสิขเรศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายศิรวิทย์  ทองคำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นายศิวฤทธิ์  จารุสารสุทธิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นายศิวัช  ศานติสาธิตกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายศิวัช  สินทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวศิวารยา  รัตนสังข์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายศุทธนันท์  อินทร์แช่มช้อย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
408 นายศุภกร  นิลบุศย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นายศุภกร  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายศุภณัฐ  เจี่ยสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายศุภวิชญ์  ณ ถลาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายเศกศรัญย์  ตุรงคราวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงโศจิรัตน์  แซ่ส้อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงโศภนิศ  สมนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายสพล  เครือกาบทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายสรวิชญ์  นฤนาท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงสลิลา  เพชรขจี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวสิตานัน  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายสิรคุปต์  เจริญสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายสิรวิชญ์  สมุทบาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงสิริธนพร  สุขแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสิรินดา  ราชวงค์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงสิริยากร  สุริยัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายสุคน  ง้อสุรเชษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสุประวีณ์  คงปาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
426 นายสุรพิชญ์  คงทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงสุรภา  พวงจิตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงสุวภัทร  ตันตินิติธรรม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวสุวภัทร  พวงจิตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วาฑิตศุภผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เสวตานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายโสภณ  ปานสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวหวันยิหวา  เพิ่มศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายหัธพงษ์  นิสิตโยธากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงอตินุช  เพ็ชร์มุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายอธิภู  พิมพิศาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายอนัญ  ฉันทอุไร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอนัญญา  อรรถสุทธิสิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงอนัญญา  เรืองประกอบกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงอนัญพร  เดชะพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงอนันตา  เทพณรงค์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
442 นายอนาวิล  รัตนวโรภาส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรอาวุธ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายอภิชาภัทร  ทองตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงอภิศา  เมฆเจริญวิวัฒนา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงอภิษฐา  บุญชู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงอภิสรา  สายทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวอรณิชา  ฝอยเพ็ชร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ส้มแป้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวอัญชิสา  ศุภนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงอัญชิสา  สินชลสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงอันนา  อัศวยิ่งเจริญสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงอานีซ  หะยีเจะมะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายอินทเศรษฐ์  อุปทินเกตุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวอิสรีย์  รุ่งแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายเอกกร  อารีราษฎร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
457 นายเอกพล  มูสิกะโปน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นายโอซามา  วงศ์ตานี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงไอริณ  วรรณรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงกชอร  แก้วอินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงกนกขวัญ  มุ่งดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงกนกณัฐ  นาคเผือก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงกนกพร  สดชื่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกนกพร  อยู่เย็น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงกนกรัฐ  บุญมาเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกนกรัต  วิเชียรวรรธนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวกนกลักษณ์  บุตะเขียว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงกนิษฐา  หนูปาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วรโรจน์สิรภัทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตรรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงกมลศรี  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงกรกช  ก่อเกิดบุญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงกรจรส  กุลลิมา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงกรณิชสา  เหล่าประเสริฐศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงกรรณ์วรินทร์  พลนิกร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงกรรณิการ์  คัจฉะภา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจซื่อกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงกรวรรณ  อภิบูลย์สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงกฤตธีรนันท์  สุภิมล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงกฤตยา  นวมลลิ์รัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงกฤตยา  เครือแพทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงกฤษณา  กล้าจริง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงกฤษณา  ลามิเน่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงกษัตรี  หลิ่มมณี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายกษิดิ์เดช  วงค์ไทย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงกษิรา  จิรชญาพุฒิธร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงก้องกฤดากร  จันทร์เมือง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คุณโอษฐ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานพรหม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิทักษ์โชติวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวกัญญาพร  จันทร์ลอย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  องค์สันติภาพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กันภัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงกัญพุส  อินทะสอน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงกัณฐมณี  รอดงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงกัณฐิกา  บัวพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงกันตพร  วิญญูประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงกันตพร  อังคณาเวสน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงกันตยา  บิลอับดุลล่าห์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงกันติชา  ศักดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกันติยา  ทองมี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงกันธิชา  เผือกแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงกัลยา  ชูศรีวาส โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาคกลับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตังตกาญจนา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายกิตติภูมิ  แซ่หลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงกิรณา  ครองยุติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงกุลปรียา  ลิ่มสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงกุลปาลี  ปะจันทะบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงเก็จมณี  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงเกวลิน  หริเลิศรัฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงเกศกนก  เกษอาภรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงเกสรา  รัตนเฉลิมรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงเกียรติสุดา  พลีตา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงแก้วกัญญา  เทวเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายไกรวิทย์  ลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีเจริญกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงเขมิกา  วังช่วย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงเขมิสา  เจริญศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงคณัสนันต์  เลิศรุ่งพาณิชย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวคีตญา  แดงกัลยาณวัจน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงคุณัญญา  อ๋องสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงเครือแก้ว  แซ่ลี้ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงจณิตา  สมบัติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงจริยภา  รัตโนภาพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายจอง ฮา  พาค โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทรงพระ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงจัสมิน  หลานหลงส้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงจัสมิน อลิชา  เธอะเซร่า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงจิณณา  พลอยช่าง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงจิดาภา  ขันทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงจิดาภา  ผิวงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงจินต์จุฑา  อ๋องเอื้อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงจิรชญา  จิรพันธ์พิเชษฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงจิรสุตา  เดชภักดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงจิรัชญา  ครุธทรง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงจิรัชญา  รัตนะมงคลกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงจิรัฐกร  สุขศรีใส โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงจิราพัชร  ถิรวิทยานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงจิราพัชร  เทียบท่าทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงจิราพัชร  โสมสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงจิรายุ  ละอองจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายจีฮาน  สุทธินิพนธ์นาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อจลศาสตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงจุฬามณี  ขาวทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงเจสสิกา  โรต้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงชญากร  หาญศึก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงชญานิศ  ตันติพงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงชญานิศ  ตันพิทักษ์พงษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงชญานิษฐ์  บุญญานุพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงชฎาณิศ  สิทธิโชค โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงชฎาพร  ชาภูวงษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงชฎาวรรณ  ผิวงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงชนกกมล  เปรมสมิทธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงชนกนันท์  พรหมมา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงชนนิกานต์  สิทธิโชค โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงชนัญญา  ชัยภิบาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงชนัญญา  มุสิกะสังข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงชนัญฑิตา  โอชะพนัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุขสมบูรณ์วิทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงชนัดดา  เจริญรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงชนันทน์ภรณ์  พิศาลวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงชนันภรณ์  สุขจีน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงชนันรัตน์  อินทะนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงชนากานต์  ฮวง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายชนาธิป  แก้วศรีขาว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงชนานันท์  พรหมมา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงชนาภา  เพิ่มสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงชนิดาภา  กระจัดกลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงชนิษฐา  กลางนาค โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงชนิสรา  นารีไผ่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงชเนตตี  สินค้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงชรัลดา  เจริญกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงชลธิชา  ศรมณี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรอาวุธ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงชลิดา  เทพกัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายชวนากร  คงแต้ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงชองคิวแฮ  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงชัญญา  แก้วบำรุง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชัญญาณัฐ  ตันวีระ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงชัณธิญา  ใจเจริญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายชัยกร  นิรมล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงชาคริญา  บุตรน้อย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงชาลิสา  คงเหล่า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงชิดชนก  ตันติวิท โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายชินาธิป  พงษ์เดชา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลือชา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายชุติพนธ์  เอียดมุสิก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ตันกองโกย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงโชติรส  เเซ่อึ๋ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงโชติรส  แซ่อึ๋ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงซาบรีน่า  เซโฮวิค โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงซาร่า  สามารถ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงซูไวบะห์  ปาทาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงญณมา  ไชยราช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงญาณิกา  วงษ์สุนทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงญาณิศา  จุนพิสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงญาณิศา  ชื่นบางบ้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงญาณิศา  ฐิตวัฒนวิจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงญาณิศา  ปริตรานันทกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงญาณิศา  เอมโอช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงฎีกาแก้ว  เวียงคำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายฐักกุระ  จริยโสภาคย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงฐานิดา  สีแก้วเขียว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงฐานิสา  ปะจันทบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงฐาปณีย์  รัตนจินดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงฐิดารัตน์  อาจยุทธ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงฐิตารีย์  ถิ่นทะเล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายฐิติ  ศรีประจง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงฐิติกานต์  แจ้งเจ็ดริ้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงฐิติชญา  ไพนุชิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงฐิติพรรณ  พิสิฐคุณานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงฐิติมา  กองสาย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่างจิตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงณฐพร  ทองสวน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงณฐพร  เพ็ชร์มุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงณหทัย  สารมาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงณัชชา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงณัชชา  แก้วน้อย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงณัชฐา  เป้าทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงณัชรัตน์  สุวรรณโน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงณัชวดี  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงณัฎฐ์ชานันท์  อ่อนละเอียด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นิยมสัตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  หลงขาว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลาเม๊าะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ชายเกลี้ยง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงณัฏณิชา  พลับทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงณัฐกานณ์  ทวีวงศ์ทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงณัฐกานต์  เสรีบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงณัฐชยา  ลิ้มทองมาดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงณัฐชยา  โภคาเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงณัฐ์ฐวรญา  วรญาณอรห์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีเกตุ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงณัฐณิชา  กาญจนไพโรจน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรโชติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงณัฐณิชา  ท้าวเป็ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงณัฐณิชา  นวลศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงก์ไพฑูรย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงจินดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาวไพบูลย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยพรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิณทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงณัฐธิดา  รักษาราษฎร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงณัฐธิดา  อารมญ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงณัฐธิดา  โลกานิตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่กิ้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงณัฐนันท์  มุกดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงหะศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงณัฐพร  คำเรือง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายณัฐพล  แก้วยัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงณัฐพิมล  แก้วกระจก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วยัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงณัฐภัสสร  โลหะพงษ์ถาวร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายณัฐภาส  คลายทุกข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงณัฐภาสรณ์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงณัฐมน  พรหมมาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงณัฐริตา  ผาชัยภูมิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ฉันทาลุนัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงณัฐวดี  โภคะศฤงคาร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงณัฐวรีย์  ทองขวิด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายณัฐวัตร  ทวีสมาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายณัฐวีร์  พรหมวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงณิชกานต์  ลิ่มบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงณิชกานต์  เกษราช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงณิชา  ชูเพ็ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงณิชากร  สมัยคมสัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงณิชากานต์  ทรัพย์วิริยะกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงณิชารีย์  สุทินวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงณิรชา  มุ่งจิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงดาราวัน  จันทนู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงดาริญญา  พัฒนกิจวิบูลย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงดุจดาว  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงเดวิดา  อักษรเพียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  เลิศเดชานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวใต้ฟ้า  วงศ์โกมล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงทนวรรณ์  ช่วยชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงทัศมาพร  เกิดทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงทิพย์เกษร  คงแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงทิพยรัตน์  ไชยวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงทิพากร  พลเยี่ยม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายเทพพิทักษ์  รักษาชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงแทนใจ  บรรโนปกรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงแทนรัก  นาคปนทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายธนกร  ศิริดลธนเกษม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงธนภร  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงธนภร  สมศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงธนภรณ์  วิจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงธนวรรณ  ประเสริฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงธนัชชา  ทองบาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงธนัญญา  ทานิล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงธนาภรณ์  นามเสน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงธนิษฐา  ปิ่นทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงธมลวรรณ  ก้านกนก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงธมลวรรณ  พฤคฌาญาณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ต่างจิตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงธัญชนก  ตันติสัมมารักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สูงเนิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงธัญชนก  สุขบาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงธัญชนิต  ดวงใจธรรม บุญปลูก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  เชียรประสงค์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดำทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงธัญณิชา  ศรีชลธาร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงธัญรัตน์  เพชรดำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงธัญเรศ  เพชรดำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พุทธา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาญศึกแคล้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาบหา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงธัญวรรณ  วิมล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงธัญวรัตม์  มีลาโพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงธัญษภัค  วัฒนอัมพร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงธัญสินี  แซ่พุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงธัญสิริ  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงธัญสุดา  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงธารวิมล  เพิ่มวิทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงธารารัตน์  ตัณฑัยย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ส่องแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงธิดาเทพ  สมศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงธิปลดา  ประสวนศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงธีญาธิปก์  ถิรสัตยาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงธีรกานต์  ธนกฤตขจรกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงนงนภัส  คงราช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงนงนภัส  สระบัว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงนงนภัส  แก้วดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวนปภัช  แก้วแสวง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงนพรัตน์  อุดมทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงนภสร  ศรีรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงนภัทร  หนูพุม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงนภัสนันท์  ไชยวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสนามสร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แจ้งใจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายนริศ  เอกอนันต์กิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงนริศรา  เล็กกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงนรีนุช  จันทรังษี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงนฤชยา  ยิ้มสถาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายนฤเบศร์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงนฤภร  เฟืองเวโรจน์สกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงนฤมล  อรรถธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงนฤสรณ์  นาคทองคำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงนลินนิภา  ก้านกนก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงนวรัตน์  โสโท โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงนัจลาอ์  หลีเส็น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงนัฐนันท์  ลิ่มฮวด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงนันท์ณภัส  เกตุหิรัญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์ภัคบูรณกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงนันท์นภัส  เขาใหญ่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงนันทวัน  จุติศัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงนันทัชพร  คลองดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงนันทัชพร  ตั้นสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงนันธิมา  เณรทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงนัสลีนร์  หวังผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงนาเซีย  รอบคิด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงนานา  จิตรพัฒนากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงนาราภัทร  หาญชนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงนิชานันท์  ทันเพื่อน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงนิชาภัทร  มาตรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงนิชาภา  นวลจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงนิตยา  มณีศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายนิธิวัฒน์  สัจจารักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงนิภาพร  วุฒิชาญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงเนตรศิริภัคร์  นาวีว่อง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงเนติพร  สุพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงเนาวนันท์  โรจนพิทยากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำหล้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงบัณฑิตา  ว่องวุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงบัณฑิตา  แตงกำเนิด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงบัวชมพู  ลิ่มสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงบุญญาพร  แซ่ยี่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงบุญญารัตน์  แพงอุฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงบุณยนุช  โกมลมน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงบุษกร  กุลศุภกร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงบุษยมาส  จินดาพล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงเบญจภา  ริมดุสิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงเบญญทิพย์  โชติเชาวน์ชวลิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงเบญญาภา  วิมลพันธุ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงปณิตา  ประดิษฐ์แท่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงปทิตตา  น้อยหลุบเรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงปทิตตา  สุทินวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงปทุมวดี  เชิญชม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงปนัสยา  จิ้วล้อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงปพิชญา  จำริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงปภาดา  เอี่ยวสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงปภานันนรี  ยายี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงปภาวินี  ตะสถิตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายปรมะ  ทั่วไตรภพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงปรมินทร์  เสกสัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงประสิตา  เตชะวรรณโต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงปราง  พงศ์ไพร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงปราชนันท์  ข่ายม่าน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงปริญญามาส  เบญจวรางกูร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงปริณยาฎา  ชูวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงปลายฟ้า  แดงงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  สนามพลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงปวรรัตน์  ทรงยศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงปอฝ้าย  ก่อส้าย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงปัญญวรรณ  สุนธารักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงปัณฑิตา  กัญญา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายปัณณวัชญ์  พิสิฐกรพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงปัทมพร  งาแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงปัทมพร  เปรื่องการงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงปัทมา  เอนกวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงปาณิศา  ฤทธิเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
813 นางสาวปาณิสรา  ถาวรว่องวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงปาณิสรา  วรรธนะประทีป โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวปานไพริน  บุญรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงปานไพลิน  ทองตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงปารวี  สว่างจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีอักษร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงปาริชาติ  ชูภักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงปิณฑิรา  เกยทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ตันติปุษปรรฆ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  มีมานะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงปิยฉัตร  อินทรกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงปิยธิดา  นพรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงปิยธิดา  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงปิยวรรณ  ปานคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายปีย์  เอกศรีสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชิดเชี่ยว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงปุญญิศา  ชื่นโชคนำชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงปุณณาสา  สงวนศักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงปุณยนุช  ชื่นโชคนำชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงเปมิกา  อุทัชกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงเปรมฤทัย  แพงศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายพงศ์พล  ปุพเพตะนันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงพชร  นิลธนาชนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงพชรพร  วรงค์พงศ์ธร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงพรชนก  แซ่ตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงพรนภัส  บุญแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงพรนภัส  สุทิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงพรนัชชา  ขอกิตติไพบูลย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงพรรณกวี  นพรัตน์โมรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงพรรณมณีมัย  ชัยชนะธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงพรรธิชา  ทองจิตต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวพรรภษา  บำรุงรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงพรรษชล  พิศาลวานิช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงพริบพันดาว  เดชารักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงพริ้มรส  ภักดีวิโรจน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงพลอยชมพู  แจ่มนุช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงพลอยแพรวา  มลิพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงพลอยภัสสร  ตาเพชร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงพลอยวารี  โทรพันธุ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงพลัม  เกกีงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงพัชราพร  วงศ์ศุภชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงพัชราภา  ชื่นบาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงพัชราภา  วรรณวร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ทวีตา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงพัณณิตา  เจนจิตต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงพัทธิรา  ศรีอักษร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงพัลลภัส  บุณยัษเฐียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  คุ้มหอม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
861 นางสาวพิจักษญา  เสถียรจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงพิชชาภา  เหลืองสะอาด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่ตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงพิชชาอร  ภูมิพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขวัญแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงพิชญา  ณ พัทลุง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงพิชญา  ลาวิชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายพิชญุตม์  หาญประสานกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงพิชรินทร์  หมายแร่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริธร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เครือมะละ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงพิมณัชชา  สาระพิมพ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ขอซู่ฮก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จตุรภัทรอาภรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เกตุแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุขศรีเมือง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุจจลินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วิวัฒน์เสรีกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงพิยดา  เชื้อฉลาด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงพิรดา  บุญไพศาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงพิศชา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงพิสินี  ใจชุ่ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายพุทธรักษ์  นิตยบงกช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงเพชรนภา  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงเพชรแพง  รัตนภา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงเพชรอรุณ  สุวรรณกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองพัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตุ้งกู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงแพรพลอย  เลิศรักษ์กุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดวงดารา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงแพรวา  แว่นนาค โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงภคพร  รัตนสุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าประเสริฐศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วละเอียด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ตรีทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงภัททิยา  สุรวิทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงภัทธิรา  พวงมะลิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายภัทรดนัย  วณิชยาพณิชย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ขุนทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงภัทรภร  เจริญจิรตระกูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงภัทรมาลินทร์  รุ่งโรจนวานิช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงภัทรวดี  ปานวุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงภัทรวิภา  สงยาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงภัทรศยา  บริสุทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงภัทรศยา  รัตนสังข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงภัทรศยา  แซ่อุ๋ย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วีรวัฒนโยธิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงภัทราวดี  ภริงคาร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงภัทรีญา  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงภัสสร  ศรีมันตะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
912 นายภาณุวัฒน์  มีปลอด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายภานุพงศ์  วุฒิสารวรนันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายภานุพงศ์  เผ่าชู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายภาสวุฒิ  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงภาสินี  ชดช้อย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงภิญญดา  ทัยคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงภิญญดา  ปะจันทบุตร* โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงภิญญา  ลีวัฒนากร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงภีม  กุลศุภกร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงภีมรดา  ร่าหมาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงภีมวรา  มลเลษศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายภูดิส  เสียงหย่อง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายภูฟ้า  บุญชมภู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายภูริเดช  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงภูษณิศา  พรหมจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายโภคิน  วรรณะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงมธุรดา  เพ็ชรเสน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงมนัญชยา  สิงหสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวมนัสนันท์  แก้วเกตุ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงมัฏฐิกา  สุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงมัทนา  วิสาละ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงมันตา  สำราญฤทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงมันทนา  สิงหภานุพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงมาณิการ์  แป้นแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงมานิตา  สิทธิผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงมารีออน เคลย์  ศิริมุสิกะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงมินิพัชร  สังข์ทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงมุทิตา  คีรีรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายมุสตอฟา  คามาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มานีมาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
942 นางสาวยลดา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงยุพารัตน์  ชูคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงยุวดี  คงชู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงรพีพรรณ  ธงชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงรมิตา  สงเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงรวิสุดา  อุตสาหมงคล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงรวีวรรณ  สุนทรนนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงรสสิวัลย์  พจนารถโกมล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงรสิตา  ถาวร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงรสินทรา  สารธิยากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงรอยพิมพ์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  คำวอน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงรัชนียา  ชัยชุติมานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายรัชพล  บุญประสานกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงรัญลดา  สุจริตธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงรัตติกาล  สีทองสุก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงรัตนวรรณ  มณีรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิมลวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงรัศมิมาน  ไชยศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายราชพฤกษ์  มณีศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงรินทร์ลภัต  ถิระผจญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงรินลดา  อยู่บุญวิจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงรุ่งนภา  ชูทิพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายรุ่งเรืองชัย  แซ่จาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงฤทัย  สังทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงลภัสรดา  หลิมพัฒนสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงลลิดา  สุวรรณเพ็ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงลลิตา  ลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงลลิภัทร  สุรภักดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงลักษมณ  บุตะเขียว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงลักษิกา  กองดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เกลี้ยงจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายวชิรวิทย์  พวงมณี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงวนัชพร  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงวรกมล  แก้วแก่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงวรัญญา  คหาปะนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงวรัญญา  ชูภักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงวรัญญา  หงษ์โต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงวรากร  นันตะเคน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงวรางค์ฉัตร  พีรดนย์โกเศส โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงวราภรณ์  อุดมลาภ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงวรินทร์กุล  กุสมินิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงวรินทร์  เชาว์วัฒนาพร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงวริยา  ไอยรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงวริศรา  บุดดีคำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงวริศรา  พึ่งกุศล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงวริศรา  รัฐกาย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงวริศรา  สืบวิเศษ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงวริศรา  สุขเนียม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงวริศรา  หลินศุวนนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงวริษา  วิบูลพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายวัชรสินธุ์  เทพสุนทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายวัชรินทร์  รักเวช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงวันฟ้าใส  โคตรนรินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงวาดจันทร์  คนเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงวารีรัตน์  มาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงวาสนา  วนาวรสุขรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงวาสนา  เชื้อชวด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงวิชญาดา  เข็มเพ็ชรโต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  จำเริญรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงวิภาดา  ลอยพิพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงวิภาดา  โกวิทางกูร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ฉิมพลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงวิยดา  ผาแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงวิศัลยา  เสียงอัศวมน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงวีรชาดา  หนูดำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงศกมลวรรณ  ฤทธิเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงศดานันท์  นาคพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงศตพร  สวัสดิพรรดิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงศยมล  แซ่ตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงศรัณย์พร  อาจหาญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงศรัณย์พร  อิสรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงศรุตาพร  เชื้อพุฒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงศลิษา  เพชรงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงศศิกานต์  ละออเอี่ยม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงศศิกานต์  เต็มสังข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงศศิธิดา  จงหมั่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงศศิประภา  นวลนิ่ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงศศิพร  จินดาพล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงศศิวรรณ  มาลยเวช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงศินรินทร์  สมใจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงศิรดา  ปะจันทบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 นางสาวศิรดา  เทียบท่าทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงศิระภัสสร  เพชรรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงศิรินธร  คลังแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงศิรินารี  พละสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงศิริวรรณ  โชคไพบูลย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงศิวภร  บุญเปกข์ตระกูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงศิศิรา  สุวิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายศุภกร  วรรณสกล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงศุภนิจ  รักราวี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงศุภวิกาญจน์  กองจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงศุภากร  มีผึ้ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงศุภาภรณ์  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงศุภิสรา  นิติพิทยานุศาสน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงศุภิสรา  สวนยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงสกลวรรณ  แซ่ตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงสกุลตญา  ทองทับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงสกุลพร  กิจเกษ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงสปัญ  ศรีการุญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงสมฤดี  กลยณีย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงสมัชญา  ร้อยมาลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงสรัลรัตน์  เอียดทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงสรัสวดี  เจริญศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงสโรชา  อนุรัตนานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงสวรรณกมล  เจียรนัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงสวรส  จันทร์ฝาก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงสาริณี  โมลา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวสิณากร  สมนึก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายสิรภพ  จันทร์สืบแถว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงสิรภัทร  ดีเอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 นายสิรภัทร  ลิ่มบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงสิริธร  สมหวัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงสิรินทรา  โยธารักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงสิริพร  สุริยะพิทักษ์กุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงสิริมนต์  แซ่แจว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงสิริยากร  บุญเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงสิริรัตน์  ลิขิตศรีสง่ากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงสิรีธร  ทวีปรีดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายสุกนต์ธี  เอียดชูทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยรัตน์สุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงสุชัญญา  หลายกิจวุฒิพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ธิดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 นางสาวสุณิสา  ไชยสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงสุดารัตน์  คหจิรัฐิติกาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงสุทธิดา  เหมือนยอด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงสุธาวี  เมืองมีศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงสุธาสิณีย์  ช่วยชู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงสุธาสินี  คงนุ่ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงสุธินี  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงสุประวีณ์  จันทร์แจ่มใส โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงสุปรียา  จำรูญวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงสุปาริตา  สังข์ทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงสุพรรณา  เต้าทิพย์ภูมิรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์รักษ์งาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงสุพรักษ์  อาญาสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงสุพิชญา  สุระทศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงสุพิชญา  เขียวสด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงสุภนิดา  สุทธินุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงสุภัค  องค์บริรักษ์กุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงสุภาณิศา  บัวขาว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงสุภาวดี  เพชรส่งศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงสุภาสินี  สายคงทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงสุรภา  ภัฏปฏิเวธ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงสุรัมภา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงสุรัสวดี  จำวรรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงสุรีวัลย์  วงศ์เหลี่ยม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงสุวดี  เขียวย้อย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงสุวรรณภา  พงศ์ประยูร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายสุวรรณภูมิ  บริเวธานันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงสุวิมล  ปานมี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงสุศิษฏา  ปะจันทบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์ย๋อง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาวแสนสิริ  ภวัครานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงโสภิดา  มันตะพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงโสมญ์สกาวว์  ลิ่มสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงหทัยชนก  ตันสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงหทัยทิพย์  สังหนู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงหทัยรัตน์  รัตนชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คชเวช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงหฤทัย  จันทร์สกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายหิรัญ  ประจวบผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงอชิรญา  ชโลธร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ณ ระนอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายอโณทัย  จันทนู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงอติกานต์  เหนียวแน่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงอติพร  จิรภาส โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงอธิชา  กล้าศึก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงอนัญญา  จุลกโกมล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงอนัญญา  นิธิศักดิ์เสถียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงอนัญญา  สุขพัฒนะกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงอนัญญา  สุขศรีสินธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงอนัญญา  ไทยวรสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงอนัญพร  มณีรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงอนัญพร  โชติเชาวน์ชวลิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงอนัสดา  แก้วคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายอนาวิน  ศรีพึ่ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงอนุธิดา  ชุมดาวงษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงอภิชญา  สระวัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรฉวาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงอภิชยา  แก้วตาปี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงอภิญญา  มณีนูน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงอภิภรณ์  เลือดสงคราม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายอภิวรรษ  ต่อวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงอภิสรา  ลิ่มสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงอรจิรา  ใจใส่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงอรณิช  เครือสนิท โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงอรติกานต์  พรหมนุรักษ์กิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงอรปรียา  ลิ่มสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงอรภัทร  ทองเหลือ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงอรวรรณ  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงอรัทยา  ชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงอริศา  โบบทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงอริสรา  สาคร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงอริสา  ตันสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงอโรชา  ตาลรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงอัครภา  กาฬผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงอังคณา  ชาวสมุทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงอัญชญา  สวนยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงอัญชลีพร  จันทร์ชมคงทวี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ขาวล้วน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงอัญชิสา  ขมิ้นทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงอัญชิสา  บรรพต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงอัญชิสา  มโนขวัญหทัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงอันดารา  จิตต์รุ่งเรืองชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงอันนา  บูลการณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงอัยยาวีร์  แซ่เซี่ย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงอัยลีนร์  หวังผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงอัสมาภรณ์  บ่อน้ำร้อน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงอาดีล่า  พันธ์ทิพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงอาทิตยา  รื่นสุคนธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงอาทิตยา  ว่องอาวัชนาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงอาทิมา  ทั่นเส้ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงอาทิมา  ปันแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงอาภัสรา  กริชกำจร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงอาภากร  เลขาพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงอามิตา  เกื้อหนุน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงอารยา  คงเทพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงอารยา  มูสิกรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงอาลิษา  มาริอา เรอนิซ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงอิงกมล  มีแต้ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงอินทิรา  จิรัชตกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงอินทุอร  สินอุดมพร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงอิษฎาอร  พูนพิสิฐทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงเอื้องฟ้า  เรือนใส โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงไอรดา  ศรีรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงกนกพร  ฤทธิเพชร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายกนกพิชญ์  ทิพย์รงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงกฤตธีรา  ทองสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายกล้าณรงค์  ฤทธิเดช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายกิตติชัย  ทองกอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงจิรภัทร์  ข้อกิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงจิราพัชร  พันธ์เศรษฐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายชนาธิป  เพ็ชรโยธิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายชัยวัฒน์  นาคนาคะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงณัฎฐ์ชฌา  จันทร์อุดม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงณัฐธิดา  บาโห้ย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายตราสิน  ตรีเดช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายธนภัทร  ศรีกาญจน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายธนวัต  นิลเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายธราเทพ  ลูกจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แป้นซื่อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายนาธาน  บุญเกิด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงบงกช  ธรรมโชติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายบุญฤทธิ์  ถิ่นลิพอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงปราณปรียา  สุวรรณโน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายปรีชารัตน์  ในรัมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายปลื้มปิติ  ฤทธิสมาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายปวริศร์  แซ่วุ้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงปิยะญาดา  ทองขำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงเปรมยุดา  ชัชเวช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายพงศธร  ทองวิลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายพชรดนัย  แซ่จั่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงพรทิวา  ตัณฑสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงพัชราภาณ์  แก้วละมุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงพาธิดา  ฉายเหลี่ยม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายพีรธัช  ทองบาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายฟรุกอน  ตุลา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายภัทรพล  ณ นคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงภาณินี  มัฐผา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายภาณุพงศ์  สุขบรรจง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงยุพาวรรณ  วิชัด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงรมย์นลิน  แก้วพลงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงรัฐนันท์  ประไพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายวชิรวิทย์  พรมทัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายวรินทร  ลาภาวชิรากูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงวสุมา  กาลมัชฌิมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายวิธวินท์  อ่ำตระกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายวีรฉัตร  แก้วอ่อน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงศศินิภา  ส่องรอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงศศิมา  อ๊อดวงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงศุภิสรา  ณ พริ้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงสุชาวลี  คำเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงสุพิชญา  ปวนแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายอนุรักษ์  เสกสรรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายอภิวัฒน์  สุวรรณ์รักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายอานัส  บุตรโหล้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายกฤษฎา  พินิจการ โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงขวัญฤทัย  รัตนกาย โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายจักรพันธ์  ไกรเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายชัชศรัณย์  สูพร โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายชาคริต  ทิพย์รักษา โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายญาณิน  หาญใจ โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงฐิติมา  บุญยฤทธิ์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายธงชาติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายธนากรณ์  นิลพันธ์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงธัญรดา  ใจคำ โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายปุรเชษฐ์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงพรนัชชา  คงสุทธิ์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงพัทธิดา  ทองรักษ์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายรชต  เจริญกิจ โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เทพบำรุง โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายสิทธิโชค  เสงี่ยมศักดิ์ศรี โรงเรียนเมืองถลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงสิมิลัน  สุภาพกาญจน์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายอนพัช  บุญรักษ์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายอรรจน์  ไตรรัตน์ โรงเรียนเมืองถลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายกรวิชญ์  เหล่าทวีสุข โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายกฤติธี  วรรณลาวัณย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงกัญชพร  อินทบุตร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายกันต์  แสงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงกานติมา  รักกลิ่น โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายกิตติโชค  ถิ่นพังไกร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายกิตติธัช  บุญทองสังข์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายกิตติธัช  โศรกหาย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงเกตนิภา  รักวงศ์ไทย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายคเณศ  แจ่มใส โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงจารุพร  ลือชา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงจารุลักษณ์  รุ่งรุจจิรพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายจิณัฐตา  จินา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงจิรัชญา  ลักขณาสิริกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 นางสาวจิรัฐติญา  พูลเดช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายเจตนิพัทธ์  รุ่งเรืองพันธ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายฉัตริน  แก้วมณี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 นางสาวชนนิกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายชนสิษฎ์  ชุมทองมา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงชนิสรา  พุทธัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 นายชยกร  ชัชวาลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงชลรภัส  ทองทับ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายชัยภัทร  สกุลภู่ธนาภูมิ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 นายชัยยุทธ์  แซ่หลี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายชาญกสิณ  แซ่เตียว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 นางสาวชุติมณฑน์  คูประดิษฐานนท์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงฐิตารีย์  นิยม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พงษา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สำอางค์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายณภัทร  ทิพย์อักษร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 นางสาวณัชชา  เจริญพร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหล่าพัทรเกษม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ผยองศักดิ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงดรัลลดา  เจียกวัฒนา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายเด่นภูมิ  ศรีสังข์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายธนทัต  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายธนนท์อิศม์  อ่องสมหวัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายธนภัทร  พิณวานิช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายธรรมชาติ  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 นายธรานนท์  หงษ์เจริญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขประวิทย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 นายธีรภัทร์  วงศ์พัฒนกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายนภสร  เงินดี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 นายนรภัทร  วงศ์ธวัชบุรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายนวพล  จันทปุก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงนัทพร  พัฒนพันธุ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงบงกช  ลายทองสุก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงบุรัสกร  รังศิลป์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงบุลภรณ์  อินทร์เต็ก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงปภาวรินท์  พุ่มเกลี้ยง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายปรเมศ  ศรีสุกใส โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 นายปวีร์  อิสริยะวาณิช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 นางสาวปานรดา  ปลาลารัตน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงปิยะธิดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายปีติภัทร  หนูพุมเรียง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 นายปุญญพัฒน์  เงินหนู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เอี่ยมสกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายพงษ์เทพ  ไชยวาที โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงพนัชกร  ณ นคร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงพรนัชชา  เรืองจันทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงพรรณพร  เดชศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงพรรณราย  ประสมพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงพรรษชล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงพรหมพร  แมนสถิตย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายพศวัฒน์  ดวงแป้น โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายพัชร์ฐเอก  กิตติวิวัฒน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายพัชรพล  ชลิศราพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 นายพัชรพล  วรศิริสุวิมล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายพัทธดนย์  แก้วถาวร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงพัสสกานต์  คุ้มเพชร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฉั่ววิเชียร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงพิณกวี  รอดตัว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงพิรดาฐ์  ตลับทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายพิรภพ  ภาสะเตมีย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายพีรณัฐ  ภู่ทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายพีรภรรค์  บ้างสกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายพีรวิชญ์  อ่วมศิริ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายเพชรธร  อ่องสมหวัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายภัทรดนัย  แซ่หลี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงภัทรภร  สงัดศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คูประดิษฐานนท์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงภิชาดา  ถาวรนุรักษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 นายภูตะวัน  สินอาษา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุดมทัพย์ศิลา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายภูมิภฤศ  ขวดแก้ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงภูริชา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงมณัสนันท์  โรจน์มงคลชัย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงมนสิชา  แพ่งยัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงรดา  ศรนรินทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงลลิตภัทร  หนูพุมเรียง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายวงศธร  รักรัตนไพศาล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงวรางคณา  เทพประดิษฐ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายวัฒนพล  วัฒนาดังก้อง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงวิรัญชนา  พูลเดช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงวิรัญชนา  วัชโรสินธุ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายวิศารุต  ภูศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 นางสาววิศิษฐ์สิริ  ขวัญแสง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายวีรวิชญ์  พิมพ์ลี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายวุฒิไกร  บัวเสี้ยว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงศตกมล  จิตรกวี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายศตวรรษ  หนูแจ่ม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายศาสตรา  พลวิริยะสกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายศุภนัฐ  แก้วเงิน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายศุภวิชญ์  สรวิทย์ศิรกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายสหรัฐ  เจริญทรัพย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายสิรภพ  คนซื่อ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 นางสาวสิริยากร  ณ ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงสิริวิมล  ยวงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงสุขุมาล  สงเดช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงสุชัญสินี  พิทักษ์อรรณพ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายสุธีกานต์  คชสิงห์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 นางสาวสุภัสสรา  พรหมโยธา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงสุภาพร  ปิ่นอมร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงสุรภา  จำรัสทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงสุรัชดา  ลาภวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงอภิษฎา  ศรีธรรมา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 นางสาวอรปรียา  ณ ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงอรรัมภา  เฉลิมพล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 นางสาวอังศุนิตย์  สักกะพลางกูร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายเอกธนัช  โมฬี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญโกย ศูนย์การเรียนวิถีธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น