รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  จุลศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชพร  หมื่นราษฎร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกชรัตน์  ชัยวรานุรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤตภาส  วรรณปทุมจินดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกษิดินทร์  หมัดดะอี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายก้องภพ  เกื้อสังข์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงโชติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญสนอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวกานต์ธิดา  แสงประภาเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวกานต์สินี  ชีช้าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกิตติธัช  สืบถวิลกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายจอมยุทธ์  พูนช่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงจิณห์นิภา  บัณฑิตมหากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงจิดาภา  บัณฑิตมหากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายจิรฐา  รัตนบุษยาพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงจิรภัทร์  อำนักมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงชญานิศ  ราโอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุภัทรากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงญาณิศา  ไกรสิทธฺ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงญาดาณิศา  ฉัตรพรวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงญานิศา  ชนะคุ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายณฐภัทร  ไชยพานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณปภัช  เลิศนาคร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงณัจฉรียา  พุ่มบุญฑริก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายณัฐภัทร  พันธุ์ุอุไร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณิชา จัสมิน  ฮอดจ์สัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงธัญณิชา  แซ่เตียว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายธัณเทพ  ด้วงชู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
29 นายธีรวิชญ์  ระวังวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวนพธีรา  นิพิธกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญศิริพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงนันทนุช  ชุมแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
33 นายนิติ  นิพิธกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นายนิธิ  นิพิธกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
36 นายปกฟ้า  สว่างเย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายปรเมศวร์  ติ้งสมชัยศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงปริยาภัทร  สุทิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงปวิศรา  ฤกษ์ดิกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายปัณณธร  แซ่ตั้ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายปาณภัทร  อิสระวัฒนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงปาณิศา  สังข์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวปาณิสรา  สินธุโทวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายปารวัตน์  ทิพย์โยธา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายปุณยวีร์  ปิตากุลดิลก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายปุรัณ  ประเสริฐไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายพงศ์พัทธ์  เตติรานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายพงศ์วิชญ์  เตติรานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายพรภูมิ  แก้วช่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงพรรวษา  นิลสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายพัทธนันท์  ลายพรหม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทวี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายภควัฒน์  วุฒิวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายรภัทร  ชื่นสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายรัชช์ศิร์  มณีโชติรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงลักษิกา  ลิ่มสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
58 นางสาววชิราภรณ์  สุรภักดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ทั่วด้าว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงวาสิตา  ด่านสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวศุภากร  ตราชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงศุภิสรา  เดชสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงษัณา  พรหมดนตรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายสิรวุฒิ  ชูหนู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายสิริเชษฐ์  โคตรพันธุ์กูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงสิริพร  ทองเหลือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายสุกมล  บางโชคดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวเสาวภาคย์  เดชบุญญาภิชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายอชิระ  ชูประสูตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงอติกานต์  ไวยกาญจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงอนันตญา  ปรสันติสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายอภิสัณห์  จงเพิ่มวัฒนะผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงอริสรา  เดชทองคำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงอินท์ชลิตา  ทองขุนดำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงอัยน์  ศิริพัธนะ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายกวิน  ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายกิตติธัช  รอดแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สงสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณฐรักษ์  สว่างนิพันธ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณัฐธิดา  กาลกัญจะ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายณัฐพงศ์  หนูอินทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายณัฐวีร์  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนรัชต์  เลื่อนจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธันญ์ขวัญ  ด้วงคง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงธาราทิพย์  จันทคาม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนิชานันท์  เพชรน้อย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายบรรณสรณ์  ชูแสง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงปภาวรินท์  เพ็งนิล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปวริศา  สุตตะคาร โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงปาริชาติ  สำแดง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพรภัทร  ณัฐคุณานนท์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายพอพัน  คำเกตุ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงพัทชล  ปานแจ่ม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงพิชามญชุ์  น้ำทับทิม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงภาอนงค์  รัตนานุกูล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงวรลักษณ์  ทองขุนดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงวริศรา  ทองดีเพ็ง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์  นวลขวัญ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายอเนก  ขุนพล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกชกร  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกนกวรรณ  เชื้อจักร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงกรกช  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงกฤชญา  หมวดอินทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายกฤตย์  ทรงเดชาไกรวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายกฤษณพัฒน์  แก้วกิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงกัลยกร  สุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ต่อสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ทิพย์สง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงกิตติมา  สุมน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกีรตี  กียะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายไกรวิชญ์  สุขศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงขนบพร  เพชรชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายขรรค์ชยกฤษ  มีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงขวัญหทัย  เอารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงเขมจิรา  ซุ่นฮ้อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายเขษมศักดิ์  กฐินหอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายคณิติน  เกื้อนุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายคมชาญ  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงจตุพล  สุขวิเชียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงจิณณพัต  หิรัญรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ขับสรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายจิรภัทร  หวัดแท่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงจิรัชญา  ตงดำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงจิรัชญา  ไพฑูรย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงจิราภา  ธงพลังแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงชนา่กานต์  รัตนบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงชไมพร  เอียดราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายชยุตพงษ์  พิบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณรักษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงฐานิภา  เดชสุรางค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงฐาปนี  วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายณฐพงศ์  วังปรีชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณภัทร  ชัยสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณภัทร  เตียวิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายณัฏฐชัย  ชูจีน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฏฐชา  ศรีมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายณัฏฐ์  ชูเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐญาดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองไกรเวช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองอักษร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายณัฐนันท์  เลขะธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายณัฐพล  เดชาธีรวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณัฐรัตน์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัฐวดี  ลีภัทรกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุทธิการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายดีเด  บิลโหด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายเดชฤทธ์  นฤมิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงทอฟัน  สุนทรากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธนกฤต  พวงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธนพัฒน์  ดวงมุสิก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงธนภรณ์  พุทธรักษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธนวิชญ์  สรรเพชญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงธนัชพร  เชยบัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธฤต  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธัญเทพ  ประทุมรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จู่ทิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธาวิน  เหล่าประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงศรีทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายนราวิชญ์  ไกรเทพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุภาวีระวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงนันท์นลิน  มรกต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนิชกานต์  อินทรสูต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายนิธิกร  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายนิธิศ  สมภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายเนติธร  ขาวมะลิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายปณทนนท์  บุรณนานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงปทิตตา  กองประดิษฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงปนัสยา  บุญสนอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายปพนธีร์  ขนอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงปรมภรณ์  นุ้ยศรีราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายปรมัตถ์  ตรีศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายปรเมศวร์  ชำนาญแป้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงปรินทร  ศรีทองกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายปฤณ  ภูวรกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงปองคุณ  จันทร์คง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงปาณิศา  สุขรินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงปาณิสรา  ชุมพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงปาณิสรา  เพชรโกมล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายปิยังกูร  พิทักษ์แทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายปุญญพัตน์  บูรพาศิริวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายปุณยวีร์  สุขกลับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายพงศกร  แก้วใจดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายพชรวิชญ์  ว่องไวรัตนกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงพรนภัส  พิบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงพรปวีณ์  แหวนเพ็ชร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายพศิน  พรศิวะกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายพัสกร  ปานทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายพิชชานันท์  ถาวรสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลีลาประดิษฐ์พงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหวรารักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพุทธิมา  สิงหเสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายเพียรชอบ  สุปรานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงภัณฑิรา  นาคา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงภัททิยา  หนูจุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงภัทริน  รินากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงภาวิณี  ข้างแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายภูมิพัฒน์  แซ่หลู่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงมนรดา  ศรีภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายเมธัส  สีเผือก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงรมิดาดีน  ทองคำเสก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงรสิตา  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงรสิตา  ศิริรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายรัชชานนท์  ธราพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายรัชชานนท์  ฝั่งชลจิตต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงรุ่งฤทัย  เพชรพรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายวชิรวิทย์  พจน์จำเนียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงวณัชวรรณ  สีห์ดีกิตติกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายวรินทร  ทองร่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายวัชระชัย  ชาญณรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงวันมีสุข  เปาะทองคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงวันวิสา  บุญคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงวิชญาดา  วุฒิสาโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายวีรภัทร  พัฒน์ศรีเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุขสงวน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายศักดินนนท์  ปิ่นทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงศิรดา  รอดทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงศิรภัสสร  คะเณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายศิวกร  สองรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายสธรรดร  บดีการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายสรณ์  บัวเกตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายสรวิชญ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสรัลชนา  บัวบาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงสิริยากร  ชาลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงสุมินทร์ญา  ปาละสัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงอธิชา  แก้วพรรณราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายอภิวัฒน์  รักษามัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงอภิษฐา  ศรีหมุดกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายอริญชย์  สุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายอรุณรักษ์  หนูในน้ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงอัญชิสา  คงสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายอาลาวี  วรรณการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงฮานานีย์  หลีเส็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงกชวรรณ  หมื่นผ่อง โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ประเสริฐ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เทพขวัญ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภักดี โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงกริญญา  นาคช่วย โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายกฤติน  เกตุชู โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวกัญญ์วรางค์  สินน้อย โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หมาดเหล่ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พรหมหมอก โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บัวแก้ว โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกัณฑ์เกษม  หนูเกลี้ยง โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวเก็จภมร  เตี้ยวซี โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวจันทร์กนก  คำจันทร์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงจิณาภัท  สังข์ทอง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงเจษฎา  คงสีปาน โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายเฉลิมวงศ์  สุขมิ่ง โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงชญานันท์  มาเอียด โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงชญานิศ  คงพูล โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงชนนิกานต์  กาวชู โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงชนัญชิดา  เพชรบูรณ์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงชนัณชิดา  พงศาปาน โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงชนิสรา  แสนเรือง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายชยกร  คะภะสุวรรณ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงชยานันต์  ทองสลับล้วน โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงช่อผกา  ทองด้วง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวชัชฎาภรณ์  สมพงศ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายชัยภัทร  ประชุมทอง โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงชื่่นชัญญา  ทองคง โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
265 นายชุณหะวัณ  เอียดเฉลิม โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวญาณิศา  นิ่มเกตุ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  ศรีราชยา โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงฐานิดา  หนูนวล โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงฐิติพร  นวลจันทร์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายณฐธรรศ  เทพรักษ์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายณฐพัฒน์  จงหวัง โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายณภัทร  อนุจันทร์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายณภัทร  อินถิติ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงณัชชา  นิลรัตน์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณัฏฐ์สหัส  ชยานุวงศ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายณัฐดนัย  ชูกูล โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายณัฐนันท์  ไชยรักษ์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธุ์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณัฐวรา  นุชิต โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวณิชรัตน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายเด่นพงศ์  คงหวัง โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวตรีคูณ  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวทัตชญา  สุขสังข์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงธนพร  กรุงภักดี โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธนวัฒน์  พราหมณพันธุ์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวธัญชนก  หนูไข่ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวธาชินี  จูดคง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงธิดาวัลย์  รัตนพันธ์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธีรไนย  นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายธีรัตม์  อมรวิริยะชัย โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงนนทกร  คงสุด โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงนภเกตน์  นามศรีอุ่น โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายนภน  ทองวิเศษ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวนภสร  ช่วยเพชร โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงนภสร  นุกูลรัตน์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายนวกร  ขุนทอง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนาริวัฒน์  พุ่มนวล โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงนิศารัตน์  หยูอินทร์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงบุญรักษา  กองสินพิพัฒน์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายปฐมพงศ์  พันธุ์พุทธพงษ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวปพิชญา  คงเรือง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายปรมัตถ์  วรานุชิต โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงปรียนันทน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวปวริศา  ทองปันแต โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวปวิตรา  เทพรักษ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นายปานศิริ  พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวปิยฉัตร  คงเลี่ยม โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวปิยะฉัตร  เมืองแก้ว โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปิยาภัสร์  พงศ์วิทยารักษ์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปุญญิศา  ภิวัฒนกุล โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายปุณณกริช  การพานิช โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายปุณณวิช  อุ้ยตยะกุล โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นายปุณณวิชญ์  ชูเพชร โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นายปุณวัตร  วิศาล โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงไปศลา  จิตตยานนท์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพงศ์พล  อนุรักษ์ทรัพย์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นายพงศ์ภักดิ์  มะโนเรศ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ทองเที่ยง โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพรประทาน  อินทรภักดิ์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
320 นายพศิณ  ดิลกธราดล โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพสุรัตน์  พิบูลย์จิรชาติ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงพัชรพร  บุญชรัตน์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงพิชชาภัค  ชนะสงคราม โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นายพิชญ์วัตร  จงหวัง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพิชญาภา  ชุมคล้าย โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพิชญาภา  อักษรพันธ์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
327 นางสาวเพ็ญพิชชา  เพ็ญนิ่ม โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวภูริชญา  ไชยเดช โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายภูริณัฐ  ธรรมอิสระ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงมนัสนันท์  อักษรผอม โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายยศกร  คงสุวรรณ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงยิ่งคุณ  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวรสิตา  หีมมิหน๊ะ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวรักษิณา  รักษา โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงรัฐนันท์  เหมือนจันทร์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงรุ่งธิดา  นวลแก้ว โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กิตติเลิศ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายวชิรธร  กิตติเศวตจิต โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
339 นายวรพงศ์  สมบัติมาก โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาววรรณิดา  เปล่งอรุณ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงวรัญญา  บุญรอด โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงวริษฐา  สิทธิโชคชัย โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาววันสุ  เทพเกื้อ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาววาสนา  เกื้อทอง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาววิศรุต  บุตรบุรี โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นายศรัณย์จิรัช  อังจารุศิลา โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายศิริพงศ์  เมืองแก้ว โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายศิริวิศว์  คงหนูเกตุ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
349 นายศุภณัฐ  กุลฑล โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงศุภรดา  แก้วแฝก โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงศุภวรรณ  นิลวงค์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงโศภิสรา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสวรัชชย์  รักษา โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสิริคุณ  กองสินพิพัฒน์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงสิริประภัสร์  ศิริธร โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายสุกฤษฏิ์  จิตไชยรักษ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวสุชาวดี  ขาวนวล โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงสุทธิดา  ชูปาน โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวสุนิตา  ขุนจันทร์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายสุพิรัฐ  คงสุวรรณ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงสุรพิชญ์  ยอดราช โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายสุรภาพ  เมืองแก้ว โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
364 นายอภิเชษฐ์  อนุรักษ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นายอภิมุข  คามิค โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงอภิษฎา  หิรัญรัตน์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอภิสรา  เรนเรือง โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวอรุษา  ยอดณรงค์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวอังค์วรา  สังขสัญญา โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงอัญชิษฐา  มาแก้ว โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงอุลยาอ์  สันสาคร โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายเอกนรินทร์  ดิสสรา โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงกมลชนก  โรจนฐิติกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายกันตินันท์  เสนอินทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ทิพย์บำรุง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายชาติชาย  ทองทิพย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำพีระเมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงญาณิศา  จิตนิวรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฤทธิ์ธนกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชวนะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธนกฤต  มุขโรจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายนพวินท์  คงวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงนันทวัน  ลิ่มตระกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายปรเมษฐ์  อนุรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงพลอยวริศรา  เพชรชูช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยชนะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายพีรวิชญ์  สุขราษฎร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายภูวิศ  อยู่ดวง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงยศวดี  จุลวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายสุธาสิน  ตั้งจิรสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสุพิตา  สงดำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงโสรญา  ยอดพิจิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น