รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่กี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมลนัทธ์  กลับรินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกรณัฏฐ์  โกยสมบัติโอฬาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
4 นายกรณ์  ปาลคเชนทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกรภัทร  ด่านวิบูลย์กิจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกรภัทร์  ศิริอนันตภัทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกรวิชญ์  กรทิพย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤติธี  นวลขาว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
9 นายกฤติน  คล้ายศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูศักดิ์เกียรติกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกอกฤษฎ์  ข่ายพิลาป โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัญญณัฐ  สวัสดิวงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัญญ์สิริ  เนาว์นาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวกัญญาวีร์  แสงแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกันตินันท์  ทองราเมธา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัลยกร  แย้มบุปผา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกุลจิรา  ธรรมทีปกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงเกวลิน  หริณะรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงเกิดสุข  แก้วไพรำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายเกียรติศักดิ์  กูรศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงขวัญจิรา  เหล็กกล้า โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายคณิศร  นิลเพ็ชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายจักรพงศ์  แซ่อุ่ย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายจักรภัทร  ชวลิตชีวิน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายจักรภัทร  ประศาสตร์ศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายจักรมณฑ์  มากจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงจาฏพัจน์  จารุโภคาวัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงจิดาภา  กรฐิติพงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงจิดาภา  วีระไวทยะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายจิรัฐ  อัครวิทิต โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
32 นายจิรายุ  อินทรธนู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่อุ่ย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงชญานิศ  หมิกพิมล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชนัญชิดา  เลื่องสุนทร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายชนานนท์  บุญช่วย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงชนาภัทร  เฉลิมพิพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายชมมุนินทร์  หนูขำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายชยรพ  ศรีทองกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายชยานันต์  ชำนาญกิจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายชัยสิทธิ์  ปลื้มสุทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายชิษณุพงค์  ฤทธิธรรม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผลแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงญาณิศา  จิตรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงญาณิศา  เปี่ยมอภัยทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายฐปนนท์  หมายสุข โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงฐิชาภรณ์  ขจรบุญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ถนนแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงฐิติวรดา  อ่อนน้อย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณฐกมล  กู้เมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณฐิตา  ศรีสมบัติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายณพงษ์ธร  เจริญลาภ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายณภัทร  ด่านชนะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงณัชชา  กาญจนาภา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณัชชา  ญาณหาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประจง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายณัฏฐนันท์  โกยสมบัติโอฬาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณัฏฐวีรณัน  อั้นเต้ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แมนมิตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายณัฐชนน  คงสุทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายณัฐชนน  เวชเตง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณัฐชยา  ช่วยเกิด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัฐชยา  สัมพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณัฐณิชา  กลางณรงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายณัฐดนัย  จู่ทิ่น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีตะกุก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวณัฐนรี  วงศ์สืบสันตติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นายณัฐนันท์  ฐิโตประการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายณัฐภาส  เชาวนการกิจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณัฐมน  ชนะคช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายณาศิส  อุบลสถิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงณิชนันท์  ศิริอนันตภัทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายดินแดน  เดชมณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงตระกูลแก้ว  เกตุกัน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงตะวัน  นิลพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายตะวันฉาย  คุณมารินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายติสรณ์  ณ พัทลุง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายเตชินท์  แสงเกื้อหนุน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงทรรณรต  มณีรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
80 นายทัตธน  จิตราภิรมย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงทัตพิชา  นาคกลัด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงทัตพิชา  เจียมทวีบุญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายทิวธนัท  ราษฎร์อารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายทีฆทัศน์  วงศ์สืบสันตติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายแทนกาย  จินดาวรรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายธนกร  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธนกร  ไชยยุทธ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายธนกฤต  หลิมกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธนกฤต  อุ้ยเอ้ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงธนกานต์  ลักขีพินิศกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงธนภรณ์  จิตรโอวาส โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
92 นายธนภัทร  ชูเชื้อ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงธนิดา  โถวรุ่งเรือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธรรศ  ตั้งพิรุฬห์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายธราเทพ  พัฒน์มาก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชุมนาค โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธัชนนท์  อาวุธ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธัชศุทธิ์  วิโนทกะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธัญปราณ  ศรีสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธเนศเหมรัศมิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงธันยพร  พัศจทักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงธันยวงศ์  บุญแสวง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงธิญาดา  เตชะเรืองสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายธีธัช  ประสิทธิ์วิไล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธีร์ธวัช  โรจนกิจจารักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายธีร์  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายเธียรช์  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงนฏกร  เรืองสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวนพรดา  หงษ์สุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายนพรุจ  ตันติยวุฒิ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายนภนต์  เลาหะสราญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงนภิสา  ใจเย็น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงนลพรรณ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงนันฑิตา  โอชม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนันท์นภัส  คล้ายศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงนันท์นภัส  สรวุฒิสกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงนารีรัตน์  เดชเจริญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เทือกสุบรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงน้ำฟ้า  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงนิชา  แกล้วกล้า โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายนิติภูมิ  ภูริปัญญานนท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายนิธิวิทย์  โรจนรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงนิปุณ  ดัชนี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงนิศารัตน์  ชูชีพ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงเนตรชนก  บุญเชนทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงบัว  จันทรังสิกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงบุญระพี  สุจีรพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายบุณยกร  สำเภา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายบุณยวีร์  ดีช่วย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายบุริศร์  ชำนาญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงเบญญาลักษณ์  ศิวายพราหมณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายปฏิพล  สุขขี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายปภังกร  ปาลคเชนทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปริยากร  ศรีศักดา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวปองขวัญ  เจนกิจวัฒนาเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปัญญาดา  ศรีนุรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงปัณฐิญาดา  นิลล้วน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายปัณณธร  ล้อมลิ้ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายปัณณธร  แสงสว่าง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายปัณณวัชร์  วิโนทกะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองแท้ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงปาณิศา  หลิมพันธ์โชติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปาริฉัตร  มูสิมูล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงปิญาภรณ์  พูลเพิ่มผล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวปิยธิดา  หอมจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายปิยวัฒน์  อักษรภักดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงปุญญิศา  สุขประสิทธิพร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงปุณย์ศิรา  ทองปลอด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงปุณยาพร  พรหมมาศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายเปรมรุจ  ชาสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายพงศธร  อากาศโชติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
153 นายพงศ์ปณต  สวโรจน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพรนภัส  สาร่าง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพรหมพร  บูรมเกียรติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายพศวีร์  เรืองสนาม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายพศุตม์  เมืองราช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพอฤทัย  เจนกิจวัฒนาเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายพัชรพล  นวเลิศปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายพัทธดนย์  กล่อมสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพิงนภัส  ราษฎร์อารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วันมณีศรีบงกช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทองเกื้อ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เย็นท่าเรือ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวพิรดา  แซ่หลี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายพีรพล  นิธิเมธสานนท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพีระพงศ์  ถั่วตู้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายพีระศิลป์  มีเดช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายพุฒิพงศ์  เรืองเสวียด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงไพลิน  ใจมั่น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงฟางนภิศ  ราษฎร์อารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายภคภณ  วิริยพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงภคสร  นนทชิต โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภคิณี  คงสุทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายภรัณยู  นิจจรัลกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายภัทรดนัย  แก้วชู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายภัทรพล  ใจเย็น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงภัทรภร  รัตนพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายภาคี  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงภิญญภา  มุกดาพิทักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายภูดิส  เจ็ดวรรณะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายภูมิปัญญา  รัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่สัน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายภูริณัฐ  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ภักดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายรัชพล  เกษตรสุนทร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงรับพร  นิกรหัสชัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงรัสรินทร์  ธีรเดชไชยนันท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงลลิตภัทร  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  เจียมทวีบุญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายวชิรวิทย์  ปันฉิม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงวรัญญา  หนูยิ้ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงวรินทร  ตั้งสถาพร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงวริศรา  รักสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงวิชญาพร  พรหมทองนุ่น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายวินทกร  หนูสีแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายวีรวิชญ์  ดวงภักดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายวุฒิพงษ์  ใจซื่อ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงศวิตา  ศรีนิล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองมาก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายศุภชัย  กุลวรพิพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงศุภณัฐฐินีย์  มีเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงศุภสุตา  ชีวศุภกร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายเศรษฐ์  ลายประเสริฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายสรวิชญ์  ตันติเจริญวิวัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายสรวุฒิ  อินทร์จันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายสหัสวัช  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสาวิตตรี  เดชเจริญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสิรามล  สัมพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสิริกร  ก๋งอุบล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีฟ้า โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวสุชานาฏ  ทองพิทักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงสุทธิดา  รัชชะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงสุธาศินี  หลักทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสุธาสินี  สมหวัง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายสุพศิน  ตู้บรรเทิง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงสุภนิดา  ดวงรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงสุภัทรา  ชฎาธร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงสุภัสสร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายสุวิจักขณ์  วิริยะวารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวหงส์สิรี  วิริยะวารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงอธิชนัน  รักบำรุง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงอรชพร  คงเพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงอรนลิน  สมบูรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงอรปภา  กล่ำศรีทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงออมวรา  กรศิริลักษณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงอัญดา  บัวแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายอัมพร  แดงดา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงอารีญา  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายฮานีส  มุติชน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงกชกร  สุวรรณมณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงกนกกร  รัตนารักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงกนกพร  พลายดำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกนกวรรณ  จ้อยร่อย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายกนต์ธร  โกละกะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวกมลวรรณ  พุดแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นายกฤตพล  จันทร์พร้อย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกฤติยา  สีวีรกุลไกร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 นายกฤษฎา  หนักแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายกฤษณะ  ชนะภักดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายกฤษณัฐ  เทียนประทีป โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงกฤษณา  รอดสัมฤทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นายกวิน  ฉัตรเกตุกันภัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายกษิดิ์เดช  รักปาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกัญจนา  หีตหนู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวกัญญพิชญ์  ศรีงาม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองฉิม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ณ ถลาง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวกัณฐมณี  ธรรมโชติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นายกันตินันท์  รอดศรีนาค โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นายกานต์ดนัย  จำนงค์พันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกานต์รวี  สุทธิสาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายกานต์รวี  อนุกูล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายกิตตพัฒน์  ชมสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกิตติพศ  รักปาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงกุลวดี  ชูทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงเกตน์สิรี  รำพึงนิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวเกวลิน  บัวเพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงเกียรติญารัตน์  เพชรรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงขนิษฐา  เพชรศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงขวัญอัมพร  ดิษฐสาคร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายเขษมศักดิ์  ดำมุณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายคงศักดิ์  ประพันธ์บัณฑิต โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 นายคณิศร  ศรีรัตนสูตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายคีตศานต์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายจตุรภัทร  หมั่นเพียร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายจักรภัทร  นุ่นยัง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายจักรภัทร  หนูศรีแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงจารุวรรณ  เดชมณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายจารุวัฒน์  มาศเสม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงจิณณพัต  ศรีศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงจิณห์นิภา  แก้วแดง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายจิรกิตติ์  นิยะกิจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายจิรโชติ์  จันทวงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวจิรัชญา  สุรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายจีรพัฒน์  บางรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวจุฑามาศ  เม่งห้อง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวจุฑามาส  นวลสุทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวฉันทิสา  รื่นรวย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงชญาฎา  จันทร์ทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงชญานิศ  หลักซุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงชญามณ  จันทร์ทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงชนัญญา  คลาดทุกข์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงชนาการต์  ใจงาม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นายชยุต  กล้าหาญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายชลสิทธิ์  ไชยคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายชัยอมร  เพชรดำดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวชาลิสา  ขุมนาค โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วสุขศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภิรมย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 นายชิษณุพงศ์  เชื้อเจ้า โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวชุติกาญจน์  ทองเดิม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายฐานันดร์  วงศ์ท่าเรือ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงฐานิตา  พัฒน์จีน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายฐาปกรณ์  โรจนชีวะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทองนา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงฐิติ  จันทบูลย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายฐิติกร  โสภานิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวฐิตินันท์  กรมแสง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงฐิติยา  หีตหนู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงฐิติวัลค์  เถยศิริ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงฑิตยา  ทองชะอม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายณกานต์  วางกลอน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวณภัทร  โพธิบัญฑิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายณรงค์กร  เกษเพ็ชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รักชาติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทศเวช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายณัฏฐนิช  หมั่นแค้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงณัฐกานจน์  บุตรทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงณัฐชนิดา  พวงมาลา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงณัฐชยา  เพ็ชรชำนาญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นายณัฐฐินันท์  สวนแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณัฐนิชา  สังข์เถี่ยว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายณัฐพงศ์  สาสนัส โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 นายณัฐพล  ปล้องนิราศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายณัฐพล  ลิลา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายณัฐพล  เพ็ชระ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิยะกิจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีเมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงณิชาภัทร  เจริญสิน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงณิชารีย์  ทองชนะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงณิชารีย์  ไพริน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายทวีศักดิ์  ไม้เลื้อย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวทักษพร  เหล่าประสิทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงทิพปภา  สุขกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงทิพวรรณ  ศักดิ์ศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวเทลิกา  คำทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธนกร  ศรีขวัญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายธนกร  แสงอนันต์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายธนกฤต  แก้วแสงสด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงธนพร  เตียวตระกูล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายธนพล  ไทยพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มเสถียร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายธนภัทร  ชูประเสริฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงธนวรรณ  โยธารักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายธนสร  นุสันรัมย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงธนัชพร  จงศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายธนัยนันท์  มากทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวธนิดา  ดำช่วย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวธมลวรรณ  วราชัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายธฤตวัน  สุวรรณสินธุ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายธฤตวัน  เนตรอนันต์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไกรวงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงธัญยพร  สิทธิชัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงธัญรัตน์  รักชื่อ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวธัญวรัตน์  รัตนภิรมย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ลอดคูบอน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงธัญสุดา  นวลคล้าย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงธันยพร  เจียมทิพย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงธันสินี  อิสริยานุพงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงธิดาชนก  คชรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายธีรชัย  ยิ่งเภตรา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 นายธีรภัทร  พนัส โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายธีรภัทร  พรมแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายธีรภัทร  เจริญวงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายธีรยุทธ  ขุนวัง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธีระภัทร์  พรหมจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายธีริทธิ์  ทองน้อย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายนครินทร์  เมศปรีชา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายนนท์นภัส  ทองปาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายนนทนันท์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงนภสร  กอบวัฒนกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงนริศรา  ธิบดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวนริศรา  สัจจโภชน๋ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ  เดชชนะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายนฤพัฒน์  เพชรสุวรรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวนฤมล  ขนบธรรมกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงนฤมล  ประพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวนลินทิพย์  ใจมั่น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงนวนันท์  สุรัตนะพราหมณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงนวปฎล  ศรีโชติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายนัทธพงศ์  สดุกขำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงนันท์ชพร  โกละกะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงนันท์นภัส  คันฉ่อง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิสาละ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงนันท์นภัส  สว่างศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวนันท์นภัส  เพ็ชร์ขน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายนันทพงศ์  ธรรมรงค์รัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายนันทภพ  แซ่หลี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงนันศิตา  สืบไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงนิชานันท์  จันทร์หนองไทร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงนิฌานันท์  บวรวัชราพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายบพิตรภิมุข  สุขต้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทรภักดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงเบญจมาพร  เสมียนเพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายปฏิพัทธิ์  ไชยยศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายปฐมพร  อ่วมน้อย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงปณาลี  ยิ่งเภตรา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงปณิดา  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงปณิตา  เรืองอุทัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายปณิธาน  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงปณิธิ  ทิมทับ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวปภัชญา  จิตต์ชาตรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงเกิด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายปรเมศ  ปานตู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายปริญญา  แท้นทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงปวันรัตน์  นุ้ยบุตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  โอชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นายปัณณวิชญ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายปัทฐวุฒิ  จันทร์ภักดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงปานชนก  ขุนณรงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวปุญญิศา  มัชฌิม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงปุญญิศานันท์  สังข์ไขย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงปุณญิศา  อัทพล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายปุณณัตถ์  โกละกะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวปุณยนุช  หนูสุข โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายพงศกร  ปานอั้ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายพงศภัค  แพเกิด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวพนิดา  แก้วชลคราม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงพรกมล  ตู้ประกาย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงพรชนก  จงพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงพรธิดา  ชูขันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงพรนภา  กอบวัฒนกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงพรนภา  หวังประโยชน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงพรพรรณ  เพราแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวพรรณเคลือ  ทิพย์ทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงพรรณพระษา  เมืองพร้อม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงพรรณภัทร  ปลีแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวพรรณศร  พานแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงพรลภัส  ไชยพงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวพรหมพร  กอบอำไพ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชมเทศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวพัชรภรณ์  หีตหนู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายพัสกร  บัวชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมเมศร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงพิชามญช์  เดชศักดา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงพิณิชฎาวรรณ  ฤทธิกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายพิภูชนะ  ภูเหลี่ยม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวพิมพ์ชนก  ทิพรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวพิมลวรรณ  หนูสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงพิไลวรรณ  บุญศรีนุ้ย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายพิสิษฐ์  ขำเกิด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายพีรภัทร  พูลธัญกิจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 นายพีรวิชญ์  เครือรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายเพ็ชรพงษ์  ทองอร่าม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ทองท่าพยา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถิ่นเทพา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายภคธร  มีนะพงษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายภคพัฒน์  คำอุบล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงภัคจิรา  ไพนุรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองแผน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายภัตภูมิ  สุขเมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงภัทรธิดา  หมันหลิน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 นายภัทรพงศ์  เดชสุข โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงภัทราพร  ชัยธวัชธำรง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายภาณุ  ต้อยแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายภานุพงศ์  รัตนะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายภีรพงศ์  จอนเอียด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายภูชิสสา  วรรณวิริยวุฒิ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์ดำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายภูมิ์พันธ์  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 นายภูเมศร์  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายภูริณัฐ  ภักดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 นายภูริณัฐ  สามเคี้ยม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายภูริณัฐ  แก้วพงษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายภูริวัฒน์  อินทชาติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 นายภูวดล  มุขนาค โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นายภูวรินทร์  กล่อมเอี่ยม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายภูวิศ  สมศักดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายโภคิน  ก้องศิริวงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวมันฑิตา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวมีนฑิญา  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงเมทินี  พิมพา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงเมธาวี  คงมา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงเมธาวี  ปานดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงเมลดา  ลิขิวัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายรพีภัทร  คงแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายรัชชานนท์  บุญรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายรัชชานนท์  มยาเศรษฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายราเชนทร์  รัตนศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงลลิตภัทร  บุญเมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงลลิตภัทร์  ขีดเรือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงวณิตสรา  ศรีไวยพราหมณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงวทันยา  สวัสดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงวนันณ์ญา  บุญพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายวรกานต์  อินทมาศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายวรทัต  รอดทับ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 นายวรวิช  แซ่หลี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายวรวิชญ์  พัฒน์แช่ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงวราภรณ์  นิยะกิจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงวราภรณ์  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงวรุณี  เรียนพิษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายวันฉัตร  ระฆัง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงวิชญดา  เกิดพิกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงวิภาภรณ์  สืบกระพันธุ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงวิรัญญา  พัฒน์ชู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายวิริทธิ์พล  จันทร์ปาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายวิริยะ  ตันติปิฎก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 นายวีรภัทร  ว่องวงศกร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายวีรภัทร  แก้วบัญฑิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายวุฒิกร  รอดไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายศตวรรษ  ช่วยบำรุง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงศราวดี  สาครโยธิน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายศรุต  วิชัยดิษฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวศศิกานต์  พ่วงขำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงศศิประภา  ชูเมฆ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงศศิวิมล  อิทรพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  เปลียวปลอด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงศิริญญา  ช่วยคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงศิริรัศมี  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวศิริวัลย์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวศิโรรัตน์  ช่างเหล็ก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายศิวกร  ศรีมาลา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายศิวกร  แก้งคงคา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 นายศุภกร  สุริย์เตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงศุภกานต์  ว่องย่อง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายศุภณัฐ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 นายศุภัชกร  สอนประสม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นายสถาปัตย์  มะดวง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายสมัชญ์  พงศ์สกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 นายสัญทัต  ไชยฤกษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสิตานัน  หนูชลคราม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายสิทธินันท์  แดงมะแจ้ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายสิปปกร  เดชะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายสิรวิชญ์  ปัจฉิม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงสิริยากร  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญรักษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายสุเกษม  เกิดกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์มณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงสุชาวดี  จันทนิล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงสุชาวดี  จั่งโล่ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวสุดารัตน์  อุปการแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นายสุธิเดช  มีจิตต์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวสุธิมนต์  รื่นพานิช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวสุธิมา  รื่นพานิช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงสุธิษา  แก้วสงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงสุนิษา  สังข์รอด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงสุพัตรพิมล  ทำนองดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงสุภัทธิชา  มุ่งไหม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงสุภัสสร  สอนทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงสุภาวดี  เรืองเพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงสุวรรณา  แป้นหอม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายสุวโรจน์  ปานคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญนำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โมธารา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายโสภณ  ถิ่นวัดกลาง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 นายหัสนัยน์  อิ่มสกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นายอดิศร  พริ้มจรัส โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายอดิศักดิ์  ไสยรินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวอทิตติยาภรณ์  อ่อนเพ็ชรคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายอธิรุณ  ประทานทรง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 นายอธิวัตติ์  ไชยฤกษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงอธิษฐ์  ปัญญาคำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 นายอนันดา  เมืองน้อย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงอนิสรา  หีดเทพ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงอนุสรา  สุขโสม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงอพิชญา  แก้วมีวงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 นายอมรเทพ  ยี่โถ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงอรนลิน  ห้องเสงี่ยม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงอรนลิน  เสถียร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงอรอุมา  ชิตเดชะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายอริยวรรต  อริยทรัพย์สกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงอริสา  หีตเทพ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงอรุณา  แก้วเมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวอโรชา  ลิมปาภินันท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวอลิสรา  ยังกิเร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวอลิสา  ยังกิเร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายอศิระ  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงอสมาภรณ์  คงสงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงอัญชุลีพร  หนูจู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงอานันท์ปภา  ขวัญยืน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงอารยา  จันทร์ทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายอิทธิพล  จิตสงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวอิริยาราม  ชูวงศ์ทวิพงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงอุรณา  เเก้วเมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายเอกธนัช  เหมหรรษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงกนกภร  บุญแสง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีแดง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงกรรวี  สมบัติ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายขรรค์ชัย  กิจขุนทด โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วิเศษวุฒิสาร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายชาญวิทย์  นาคแก้ว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดุลยาสิทธิพร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงณัฐนิชา  วุฒิจันทร์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงณัฐรัตน์  บัวบาล โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายธนกร  ยิ้มชื่น โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายธนากร  ขุนทองแก้ว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุรัตนพราหมณ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายนนทวัฒน์  ขุนทองแก้ว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงนิชนันท์  ช่วยพัฒน์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายบัญญพนต์  พิมลศรี โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงปณิตา  เดยังรัมย์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงพรชนัน  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายพีรภัทร  ชูเมือง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายพีรวิชญ์  พนาเกษตรไพศาล โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงภาวินี  แก้วกระจก โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายภีรพัฒน์  ทองนา โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายภูริภัทร  แซ่อุ้ย โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายภูวิศ  ช่วยบำรุง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงลลิตภัทร์  พััฒนสิงห์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงวิสสุตา  หนูสิงห์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายศักดิ์ดา  ขุนพิบูลย์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงศิริพร  ทองศิริ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงแสงปฏิมา  โชติช่วง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายอนุรักษ์  หนูน้อย โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สิทธิเสรีวงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงกนกพร  แสงสุข โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกมลชนก  นิลชัด โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงกรกนก  ทาตา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงกรณ์ณัช  บุญญากร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายกฤตนัย  พยุหกฤษ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายกฤตพณ  เชาวนะสินธุ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายกฤตเมธ  นิยมธรรม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
610 นายกฤติณห์  วิศาล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงกฤติยา  วิไลวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายกฤษกร  บุญนิมิตร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายกฤษฎา  เจียรจิระธิกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายกฤษณะ  ศรีวิสัย โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายกฤษณ์  ชาญนคร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวกวินสุดา  ช่วงสม โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายกองทัพ  มยาเศส โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายกัญจน์  ชุมวิสูตร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ชัย โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุไรวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุษยากุล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลิสวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงกัณฐี  มะเย็ง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายกันตภูมิ  เพชรศรีจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พรหมภินันท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายกันตินันท์  เพชรพิรุณ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มีแสง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายกายภัทร  ยงญาติ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นายกิตติธัช  ยอดครุฑ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายกิตติพศ  จัตุธรรม โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายกิตติภณ  เฟื่องศิลา โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ทิพย์มงคล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงเกษมณี  รอดดี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายขวัญชัย  ทองเทพ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายขุนพล  พรหมศร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายคณิติน  อุดมศรี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายจงภัค  หาญกลับ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงจริยา  สมบุญ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายจักรพัฒน์  เผ่าพะโต๊ะ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงจิณณพัต  เกื้อบุญแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงจิณห์นิภาห์  เวียงชัยภูมิ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงจิณัฐตา  พลรักษ์เขตต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงจิดาภา  ชมภูนุช โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายจิตรภณ  เทียบศรไชย โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงจิตราพร  ชูมาก โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงจิรฐิพร  มาวัง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายจิรพัฒน์  คล้ายอักษร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงจีรนันท์  ไทยปฐมพงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายเจษฏาภรณ์  วิริยะอุดมกิจ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงชญาดา  คงทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงชญานิศ  เล่นทัศน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายชนะนัย  แสงแก้วพะเนาว์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงชนัญญา  บุญคงมาก โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงชนาภัทร  ดำทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงชนิตร์นันทน์  เมฆอำพล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายชยุต  โชคกิจการ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงชลันธร  โพธิประสาท โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงชลิตา  หอมลาภ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายชโลธร  รัตนจินดา โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทองคละ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายชวิน  คุโรปกรณ์พงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงชวิศา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายชัยภัทร  อินทะเสม โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงชาลินี  เจริญจิต โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายชินกฤตณ์  โกยทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายชินาธิป  พรหมชู โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายชิษณุพงศ์  จิตดี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงชุติภา  ช่วยพินิจ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายชุติภูมิ  ยังมี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงชุติมา  บุญนาโค โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ตรี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายโชติพัฒน์  เกตุนวล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงฌัฐชา  รักขันโท โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงญาณิกา  ร่มแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงญาณิศา  เสนะกูล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงญาณิศา  แพรสมบูรณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงญาณิสา  อภิสนทสมบัติ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายฐปนนท์  กุยุคำ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายฐปพล  คงคาเพชร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงฐานิกา  สุนทรหงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงฐิติชญา  พวงเหล่าเวช โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงฐิติยา  มีดีภาค โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงณญาดา  รัตตะมาน โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายณฐวรรต  จันทร์เอียด โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายณัฏฐชา  จินดาแดง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จามจุรี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เที่ยงตรงจิตต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายณัฐกิตติ์  พรหมนุช โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงณัฐฐิตา  พิกุลเงิน โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายณัฐตนนท์  ภู่เจริญ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงณัฐนันท์  สังปริเมน โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขพาสน์เจริญ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เขาบาต โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงณัฐพร  หญีตน้อย โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สังวรกาญจน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์วานิช โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายณัฐภูมิ  เลขะชัยวรกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีทวี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงณัฐวิภา  ยอดประเสริฐ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมพฤกษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นายณัฐวุฒิ  สิมมา โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงณิชกานต์  พาลีวล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงณิชา  ธารีรัตนาวิบูล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงณิชา  ธารีรัตนาวิบูลย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงณิชานันท์  นุ่มปาน โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญธรรม โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงณิชาภา  นาคสมบัติ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวดรัลรัตน์  เกษแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงดาวประดับ  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายตันติกร  สุนทรรัตนานนท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายตาบเพชร  ยังพลขันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายติณณภพ  ทวีพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงถวัลยา  ปลพัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงทักษวดี  ก่อกิจเถกิงกูล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายทัศน์ธนิน  เพชรไฝ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงทัศไนยกาญจน์  รอดโต โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  หีตเสมียน โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายธนกร  ชูกลิ่น โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงธนชพร  เนียมสมบัติ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงธนัชพร  เพชรแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวธนันญดา  นุกูลประทีป โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงธนัสถา  ซังทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายธรรมสรณ์  ศรินจันทรกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นายธฤต  พุ่มพวง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงธฤตมน  นิยมธรรม โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายธัชชัย  นครพัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขำขาว โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
729 นางสาวธัญญลักษณ์  สุริวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงธัญญารดา  พลคณา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงธัญพร  แย้มมีศรี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายธัญสิษฐ์  เรียบร้อย โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายธีร์จุฑา  ยิ้มแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายธีรภัทร  หัสไทรทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายธีรวัฒน์  ง่วนชู โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายนนท์ปวิธ  ไกรเกรอะ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายนภพล  นาคสิงคราญ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายนภัสกร  ปิตะสิงห์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงนภัสร  กุศลประคอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวนภัสวรรณ  พงศ์พิมล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงนภัสสร  กับกิว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงนภัสสร  บุญรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายนรวิชญ์  อุ๋ยประสิทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงนรวีย์  ขันธศิลป์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายนฤโดม  จงกล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงนฤพร  จันทรกูล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายนวัฒกรณ์  ยอดเสน่ห์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงนัทธมน  ตุ่นหรัด โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงนันทฉัตร  ศรีธาตุ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขุนหลัด โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงนันท์นภัส  รู้จำ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษวิริยะการณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
754 นางสาวนันท์นภัส  ใหม่ด้วง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายนันทิพัฒน์  สถิระพจน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวนันทิยา  พุทธกำเหนิด โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงนิชนันท์  ภาษยะวรรณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายนิธิกร  พุกบัวขาว โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายนิธิพงศ์  เจี่ยกุลธร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงเนตรกมล  ชูสุริแสง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
761 นางสาวเนตรบดินทร์  อินทสระ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงบัณฑิตา  กลักดวงจิตต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายบุญญพัฒน์  กิตติชนม์ธวัช โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายปฐมพงศ์  ปานเกลี้ยง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงปณศร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงปทิตตา  พวงมาลัย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
767 นางสาวปพิชญา  ถึงวิสัย โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงปพิชญา  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชาญชัยวัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงปรชมล  สีหาพัด โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงปรางวลัย  อพันโท โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
772 นางสาวปราญชลี  วีระวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายปวริศร  ราชบัณฑิต โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อักษรทิพย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวปวีณ์นุช  ไวท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายปัญญ์  พันธ์ถาวรวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายปัณฑ์ธร  จันทรมณี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงปัณฑนิษฐ์  บุญญอารักษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงปัณณธร  พรมเล็ก โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงปัณทชา  อินทรแหยม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงปัทมพร  ครรชิตวิทูร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงปาเจรา  เปรียบปราง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายปาณัสม์  ผลอินทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงปาณิศา  ศิลปวิสุทธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงปิยธิดา  จีนย้ง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายปิยวัฒน์  สกุลตธนิชย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงปิยะธิดา  วานมณี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงปิยากร  สมพร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงปุญญิศา  สังข์กล่ำ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงปุณยนุช  ทองนาค โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นางสาวปุณยวีร์  โสภาผล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายปุลวัชร  ทับเคลียว โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงเปมิกา  เพชรวารี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงเปมิศา  สังขมุรินทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงเปรมิกา  พรหมกำเนิด โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงไปรยา  มาตฒิวัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายพงศกร  ภาสพานทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายพงศ์ปณต  มณีแดง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายพงศ์ปณต  แก้วสวี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายพงศ์พันธุ์  วิเชียรโชติ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายพงศพัศ  เจียมสุชน โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายพงศ์ศรัญ  สมพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายพชรพล  สว่างมณี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายพชรพล  สว่างรมณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายพนธกร  ปากจั่น โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวพนัชกร  อินทะเสม โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
807 นางสาวพนิตพิชา  จีนไทย โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายพรปิยะ  ศรีแสงแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงพรไพลิน  สุชาตืพงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  วรรณเผือก โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงพรรณวดี  แจ่มจำรัส โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายพรรณวุฒิ  ชูแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงพรรษพร  บุญธรรม โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงพรลภัส  สุขประวิทย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายพัชรพงษ์  อุไพศิลป์สถาพร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงพัชรินทร์  หอมจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงพัณณิตา  เพชรรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายพัทธนันท์  ญุทันธีธนันท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายพัทธนันท์  ผุสดี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงพิชญธิดา  จีนกิ้ม โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิเศษสุข โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
822 นางสาวพิมพ์ชนก  จุลเพชร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
823 นางสาวพิมพ์ตะวัน  ธีรประภาส โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมัยแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
825 นางสาวพิมพ์ลภัส  แป้งอ่อน โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  สวาสดิ์นา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงพิมพิกา  ลือสกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงพิยดา  ขนอม โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายพีรดนย์  เสงี่ยมวรกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายพีรศิลป์  มุลกุณี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายพีรศุ  พสุโร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กาญจนศิริพงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชูสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงแพรพิไล  ขวัญทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายภวินท์  โกมลมาลย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงภัคชญดา  ปั้นศีล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงภัณฑิรา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายภัทรชัย  ลี้ยุทธานนท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงภัทรทิยา  ตั้นตี๋ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
840 นางสาวภัทรนันท์  คิดการ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายภากร  นพชำนาญ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายภานุวัฒน์  ประทุมมาศ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงภาพิมล  ใจเย็น โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงภาสินี  จริยานุกิจ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จุลสิทธิโยธา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงภีชญา  ชูธิบัติ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายภูชัสส์  ฉวาง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายภูบดี  ทักษิณ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายภูมิชัย  ศรีชัยภูมิ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายภูมิรพี  งั่นบุญศรี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายมนภัทร  ศุกลสกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายเมธัส  เข็มทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายยศภัทร  ชลชลา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายยศวิน  จงศรีวัฒนพร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายรพี  ศรีนวล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงรมัณยา  ถนอมพันธุ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงรมิตา  สุขพาสน์เจริญ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงรัญชิตา  ศรีชุมพ่วง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงรัตติกาล  ลาภผล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงรัตนาพร  จินดาชื่น โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงรียากร  เกรียงไกร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงรุ่งรวี  มงกุฎวิสุทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายลวิตร  เจนวิชชุวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายวชิรศักดิ์  ผิวนิวัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงวรกมล  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงวรกมล  ใส่ใจดี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายวรปรัชญ์  เมืองแดง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงวรรณ์อัปสร  แก้วมะหิงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงวรรณิดา  วรรณเผือก โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงวรรณิดา  เนตรสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายวัชระ  จันทร์เกตุ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
872 นางสาววิภาวรรณ  ราชวงค์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงวิมลสิริ  บุญยก โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงวีรยา  พรหมยก โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายเวสลี่ ชานนท์  คูเพอร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงศลิษา  รัตนพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงศศิชา  โชติคุต โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงศศิตา  รุณแสง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงศศิธร  อัครมโนไพศาล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงศศิธร  เนตรประไพ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงศษิณา  สุขสุวานนท์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายศสรรค์  รัตนลาโภ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายศิรวิทย์  หลักกำจร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงศิริมา  อาสน์ทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายศิวกร  คีรีสันติกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายศุภณัฐ  คุ้มครอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงศุภรดา  บุญเกื้อ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายศุภสัณห์  ชิดชัยโย โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงศุภัชญา  เกาะมุก โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายศุภากรณ์  ทับเนียม โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวศุภิตา  พัฒสถิตย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์แก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายเศรฐพงษ์  จันทรตรี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงสมิตา  พัดเพ็ง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงสโรชา  นุ้ยพ่วง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อุ่นใจ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายสันต์ทัศน์  ลาภสุวรรณวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายสิปปวุฒิ  กุมพิมล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงสิรนุช  กุศลประคอง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายสิรภพ  อาจหาญ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายสิรวิชญ์  ชุมจินดา โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
903 นางสาวสิริกร  หมั่นสกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงสิรินดา  ชังอินทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายสุกฤษฏิ์  จันทร์ทัพ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายสุทธิโชติ  ม่านทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
907 นางสาวสุทธิดา  เย็นสนิท โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายสุประดิษฐ์  มิกขุนทด โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงสุพิชฐา  พันสนิท โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงสุภาพร  จันทรกานต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงสุภาวดี  สุขวิสุทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงสุรีรัตนา  ยนปลัดยศ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงสุวภัทร  เหล็กประเสริฐชัย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายโสภณธีร์  รัตนไชย โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายหฤษฎ์  ประมงค์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีสน โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุภาคม โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
918 นางสาวอรณิชา  กัลยาณกิตติ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงอัจฉรียา  รอดเผือก โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงอัญชนา  อ่อนละมัย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายอาณัติ  มเหศักดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายอาทิตศร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
923 นายอิทธิวัฒน์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงอินทิรา  ศีลบุตร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงเอมิกา  เหล่าอนันต์ธนา โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
926 นางสาวกชนันท์  อ๊อสปอนด์พันธ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงกณิชสุมน  พรหมศักดิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงกนกวรรณ  คลองเงิน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงกรองกมล  บำรุงยุทธ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวกัญจน์ณิชา  พูนพิพิธ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงกัลยกร  มีพันธ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
932 นางสาวกานตรัตน์  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
933 นางสาวกิตติกา  ศรีบุณยะแก้ว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงคณัสนันท์  แซ่อื้อ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงจิตติมา  เผือกเนียร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงจิราพร  เกตุแก้ว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายชโณทัย  กระแจ่ม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
938 นางสาวชยากานต์  พากเพียร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงชลธิชา  สัตบงกฎ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายชลันธร  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงชวัลนุช  ธนูทอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายชินวัตร  อ่วมเครือ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
943 นางสาวชื่นกมล  หิตะโกวิท โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงฐิติกา  บุศปพงศ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายณัฏฐณรงค์  อุดมประมวล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
946 นางสาวณัฐชยา  บุญทอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองหิรัญ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศรี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงณัฐริษา  ทองพานิช โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  เลิศพัชรกาญจน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเหลือ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
952 นางสาวณิชาภัทร  รัตนพร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายดลสุข  เถาเล็ก โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงดวงกมล  สิทธิราม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงดารารัตน์  ชนะน้อย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายธกฤต  แย้มโสพิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงธนวรรณ  เพชราจร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงธัญพร  ชุมเกษียร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงธัญสิริ  ธนูศิลป์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงธีรารัตน์  บุญลอย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงนนทพร  คชหาญ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
962 นางสาวนพวรรณ  อนิโรจน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
963 นายบุริศธ์  สุทธิพล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงปวริศา  กาลพัฒน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงปัณณพร  สินประจักษ์ผล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงปาลิดา  ลอยธาร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงปิยมน  เสรีกำธร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงปุณยวีร์  กลอยสวาท โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายพงศกร  อุชุภาพ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงพรพอดี  ชุมเกษียร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงพรรภัตร์ษา  สุพรรณา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงพิชชาภา  อินทร์แก้ว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงพิชญาดา  เสนาคชวงค์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธีระโสพิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายพีรัชชัย  สยอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวพุทธิชา  นุ่นทอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงเพ็ญสุภา  สินสุภา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงแพรพลอย  ฮวดปากน้ำ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงแพรวา  เกษแก้ว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงภัครมัย  สังข์ปริเมนทร์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงภัทรธิดา  พัฒนธานี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
982 นางสาวภัทรศยา  อักษรพันธ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทิพย์มงคล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชื่นธรรมรักษ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงมิรันตี  เอี่ยมปรีดี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงรังสิยา  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภู่ขวัญเมือง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงวรรธิดา  บุญญกาศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงศรัณยา  นุ้ยไซล่า โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คนล้ำ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
991 นางสาวศิริขวัญ  เศษสุข โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายศุภณัฐ  หวังเจริญกุลชัย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
993 นายสรรเพชร  อินทรสวัสดิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงสริตา  แก้วงาม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงสายสุรีย์  ยังศรีนาค โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงสุพรรัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
997 นางสาวสุพัชฌาย์  เมืองใจ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญประสงค์ทัน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายสุภัทรภณ  ตรีทอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงโสภิดา  ชูแสงศรี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 นางสาวโสภิตา  แก้ววิจิตต์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงอภิชญา  สนทมิโน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 นางสาวอาทิตยา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงไอศวรรย์  แซ่อุ่ย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายกฤตานนท์  ศรีวิไล โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายเกื้อกูล  ฉายากุล โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงฐิติชญา  อัชจาทร โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พุฒิเนาวรัตน์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายณัฐชนนท์  นุชธานี โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงณัฐชา  เบ็ญจมณี โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายธีธัช  โสภณมณี โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงปาณิสรา  ลิมานนท์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายปุญญพัฒน์  อำพันมณี โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงพินาภรณ์  พรมเพ็ง โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงเพรียวพันธ์  ถาวรนุรักษ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายภครพรรณ  สามเรือนทอง โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงลลิตภัทร  ศรีพรหม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงวิลาสินี  ขาวปากช่อง โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงศลิษา  ชีวะ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงสิริกร  ทับไทร โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เวชยม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น