รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกกาญจน์  อิฐสุวรรณศิลป์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกวิสรา  สิงหาพันธ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกษิณ  สีมาส่งเสริม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวกัญญาณัฐ  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกันตินันท์  นิลปั้น โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกิจติพงศ์  พันธุ์เมือง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกีรติ  ศิษย์ฤาษี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายจิรกร  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายจิรัฏฐ์  อริยอาภากุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายเจษฎากรณ์  โฉมยงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายเฉลิมพล  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายชญานนท์  นวมทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงชนกานต์  มธุรสจำนรร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายชนม์ชนันทร์  สกุลพราหมณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายชยุต  บุญศรีวงศ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายชวพล  นวมทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายณฐกร  ทับทิมทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวณภัทร  ชูเชิด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายณภัทร  พัตรภักดิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณัฏฐ์ณริน  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
21 นายณัฐจักร  ประจงการ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายณัฐพล  พันธุ์มาดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายณัฐพล  มังคุด โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นายณัฐภาสน์  ตันติเสถียรชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นายณัฐวุฒิ  บุญมีประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นายดรัณ  จันทร์ขุนทศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายธนกร  ตันสุขี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายธนโชติ  วงษ์ประพฤติดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายธนพล  รังกูล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายธนพัฒน์  ชั่งสูงทรง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายธนภัทร  ธัญญเจริญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นายธนภัทร  อภิธรรมบัณฑิต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธนภูมิ  ชั่งสูงทรง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายธนาชิต  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธราธร  ม่วงทับสิงห์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายธฤต  ศิริสุมทุม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นายธีรเทพ  กิจสหพาณิชย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายนิธิศ  เจริญนิตย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวเบญจรัตน์  เศรณฐนันท์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายปฏิพัทธ์  วงษ์เสงี่ยม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายปรวัฒน์  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงปริม  กระแจะเจิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายปวริศทร์  บุญมียงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายปองคุณ  นามอ่อน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปัญจรัตน์  เรืองศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปาริชาติ  พันธ์แตง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวพรรณิศา  สว่างศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพรรษชล  บุญมี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงพริมแพรวา  ชาวบางงาม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายพฤกษ์ตะวัน  ชาวบางงาม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายพฤทธ์  หัสดำ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงพันพษา  พฤฒินันท์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายพีรเดช  ธนาวิวัฒน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงแพรวา  ศักดิ์อุดมทรัพย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวภัคจิราพร  บุญมียงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายภัทรกร  พรหมวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นายภาคิน  ศรพรหม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายภาณุพงศ์  กสิกิจพาณิชย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายภาณุวิชญ์  ย่อมมี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
60 นายภูริภัทร  รัตนปัญญา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกตุชะรักษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายรัชปัศย์  แบนประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวรัตนลักษณ์  รักอู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายวชิรวิทย์  วชิรานุลักษณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายวรเดช  โพธิ์รัง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายวโรดม  ศรีเกียรติศักดิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายวัฒน์ดนัย  แสนเสนากุลโชติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายวิศิษฐ์ศรา  ว่องอุดมธนกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายศรัณย์  เพ็ชรสีงาม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นายศราวุฒิ  ชาวเวียง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงศลิชา  อึ้งเจริญชัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
73 นายศุรพัศ  รื่นสุข โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายสัญธวัฒน์  บุญเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายสุรพัศ  จุฑารัตนากูล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวเสาวลักษณ์  ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายอธิภัทร  สุภาภา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวอรนาฏ  ศรีโปฎก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายอรรถชัย  แนบเนียน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นายอัครพงษ์  อุบล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายอิทธิพงศ์  เกียรติประวัติ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกมลชนน์  ฉันทดิลก โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกันตพัฒน์  ชัยรัตน์เมธี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงกุลประภัสสร์  พลอยสุกใส โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงเกวลิน  หิรัญกิตติกร โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวเกศกนก  พูลโคก โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงขวัญชนก  ชาวอบทม โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงจรัณญา  กัลยาณพจน์พร โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงจารุศิริ  กิจจารุวงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวจิรัชญา  แสนเรืองเดช โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายเจ้าทรัพย์  พงศ์ทวีไชย โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวชญานิษฐ์  ศรีวิลัย โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวชนัญธิดา  เขาแก้ว โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงชยาพร  ตั้งต้นตระกูล โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชลฑร  ไชยชนะ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชัชชญา  สะอาดดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงชาคริยา  วิไลเนตร โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชิชฎา  เกษตรเจริญกิจ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายโชติพัฒน์  เอติยัติ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวฐิดาพร  ศรีเพียงจันทร์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวณปภัช  วิพุธบุณยภัท โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณัฐชญา  สรรพมงค์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นายณัฐชา  ช่างผาสุข โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใคร่ครวญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฐนิชชา  เชื้อเล็ก โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณัฐภัทร  อารมณ์สวะ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณิชกานต์  สกุลสินเพ็ชร โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงธนพร  ก้อนชัยภูมิ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงธัญชนก  ครื้นน้ำใจ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงธัญชนก  มั่นคง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงธัญชนก  อุรินคำ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงนภสร  พันธุ์แตง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงนภาภัช  เทียนทองคำ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงนันทวัน  แก้วกล้า โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงนานา  กุลจิตติพิริยะ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนิชาภัทร  ศรีธรรมรัชต์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นายนิธิวัต  ดาราราช โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงปริยาภัทร  นาคยศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงปานชนก  ปรีชาวิทย์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวปารณีย์  อรุณเกล้า โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปิยธิดา  นพนอบธนายุ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปุญญิศา  พลเสน โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปุญญิศา  รัศมี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงเปรมพิศุทธิ์  ธีระกุลนิศุทธิ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพรพิศุทธิ์  ปัญญาเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพรศิริ  สดบัวงาม โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงพัชร์อริญ  นาคะประเสริฐ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพัทธนันท์  นุชนา โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพัทธ์สิริ  ตั้งสะสม โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพิชชาภัสส์  เชี่ยวสกุลวัฒนา โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีคำแหง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรวงศ์เลิศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  ปัญญาเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวพิมพ์มาดา  ทองประศรี โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงพีรดา  บุญครอบ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงพุทธิดา  วัฒนาไพศาลตระกูล โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงภทรภร  อุทัด โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายภัทรพล  กลั่นสุภา โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายภาดนุ  ม้าวิไล โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศรีประทา โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายภูมีพัฒน์  ปัญญาภู โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงมุกอันดา  เรืองหิรัญวนิช โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงโยษิตา  โฆษิตเกษม โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงรินรดา  จริยารังษีโรจน์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงรุจิราภา  อรุโณทัย โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงศรุตยา  เสือเมือง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงศวรรยา  ศรีจันทร์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวศศิประภา  เคลื่อนไธสง โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ซื่อตรง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงศุภิกา  ว่องทรัพย์เจริญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงสจธฬ  เที่ยงธรรม โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงส้มจีน  แสงสำลี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายสรวิชญ์  เผ่าอินทร์จันทร์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงสโรชา  สมบัติเจริญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงสลารัตน์  เชยชม โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงสิริกาญจน์  วงษ์ปรีดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ดิษฐ์กระจัน โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงสุปรียา  คงมั่น โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทับทิมดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายอรรถาวิชญ์  พิมพ์สุภางค์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงอริสา  แก้วพานทอง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงอลินสิตา  เพ็งสินพงศา โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงอิงครัตน์  วัฒนชีวโนปกรณ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายกณวรรธน์  ดำรงรัตน์นุวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงขนิษฐี  ดาวเรือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายจตุรภัทร  ธนบูลย์ทวี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงจิภาอัณณ์  ช่างดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณธษา  สังวาลเดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณัฐชา  กระจ่างแพทย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณัฐศณิศา  เดชบุญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณิชาภา  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายทีทัช  พัชรชวลิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายธนกฤต  สุรพานิช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธนโชติ  ลิ้มชัยสกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  นิธิกุลธนสิทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงธีนิดา  ลีนานุวัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายนพธนดนย์  พงษ์พิละ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายปฐวี  สุวรรณคร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายปัณณวิชญ์  นิธิกุลธนสิทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายพรภวิษย์  ทวีสิงห์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายพีระวัฒน์  มนต์วิเศษ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายวัทธิกร  หนองน้ำขาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายศุภวิชญ์  แสงอินทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงสวิตตา  จำปาเงิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายฬียากร  ภูพิชิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายฬียาพล  สังข์ผาด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายอัครพนธ์  โชติวรรธกวณิช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงกนกกร  ชาววังฆ้อง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายกมนฑวรรษ  พันธ์เพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายกมล  พันธ์รัตนานนท์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงกรชนก  อาจคงหาญ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายกฤตเมธ  เกตุครื้น โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายกฤษฏิ์  ปุริสา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายกฤษดา  สุขศร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไทยงามศิลป์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงกาญจนา  ทองดีพันธ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงกาญจนา  ปุริสา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงกาญจนา  ห้วยกระเจา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกาญจนิกา  หลักเพ็ชร โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายกิจรุ่งโรจน์  นันทาธิราช โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายกิตติพงษ์  นาคประเสริฐ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายกิตติภูมิ  งามทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงกิตติวรา  ดอนผิวไพร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายกีรติ  ภู่ครองทุ่ง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงกุลสตรี  สุขสม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงคณัฐชา  สมานมิตร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงครองขวัญ  แสวงหา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายจิรภัทร  ปานเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายเจษฎา  ชำนาญกุล โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายฉัตรวัต  พานิชเฮง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  ย้อนเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงชญาน์นันท์  หวังทรัพย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงชญาน์พร  รุมกิ่ง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายชนกานต์  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงชนิกานต์  มั่นใจดี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายชนุดม  เขตอุดมคีรี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงชลธิชา  ช่างเรือนกุล โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงชลธิชา  สุขสุนทรี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายชลศักดิ์  วงศ์ศรีสังข์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายชลสิทธิ์  ออละเอี่ยม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงช่อผกา  จีนอนงค์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายชัชพงศ์  วิวัฒน์ภาสวร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายชาญวิทย์  สุทธิจิต โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงชาลิสา  จงรักษ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงญาณิกา  ทองยิ้ม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงญาณิน  ศรีระวัตร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงญาดา  คำภาเกะ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงญานน  จนารจน์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายฐิติพันธุ์  โลห์ประเสริฐ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สาสูงเนิน โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงฐิติวรดา  จารุรัชตเมธา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายฐิติวัฒน์  สรีระพร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายฐิติวุฒิ  สุขสม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณญาพล  พงษ์ศิลป์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายณฐกร  ปทุมสูตร โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงณัชปภา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงณัฐชา  อาสน์สถิตย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เที่ยงธรรม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองรังษี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เปี้ยวนาลาว โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงณัฐนันท์  ดาสม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายณัฐนัย  ช้างเขียว โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายณัฐพล  หมุนสาคร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายณัฐพันธ์  วงษ์ศรีเมือง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายณัฐภัทร  กลิ่นกำเนิด โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงณัฐภัทร  ช้างเขียว โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงณัฐริกานต์  รอดทัดทาน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายณัฐวุฒิ  ลาแพงดี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงดาริกา  พรหมชนะ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายตรัยเพชญ์  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายทศพร  แสงศรี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายทักษิณ  พ่วงขำ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงทัศน์วรรณ  พงษ์แสงกุล โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงทิพรัตน์  ชมชื่น โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงทิพรัตน์  ห้อยมาลา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธนธรณ์  แสนชา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายธนพงษ์  เกรียงไกร โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธนพนธ์  คำไพเราะ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธนพนธ์  สาระศาลิน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองยินดี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธนวัฒน์  ชายสีอ่อน โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายธนวัฒน์  ตุ่มศรียา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธนวัฒน์  เปี่ยมสุข โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงธนัชพร  ทองอ่อน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธนันศักดิ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธรรมศักดิ์  เหมเวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิมพ์อุบล โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงธันวา  สวยค้าข้าว โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายธิติพันธ์  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายธีรนันท์  ชำนาญอักษร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงนภัส  รักษาผล โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงนฤมล  นาคทองอินทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  มากสมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงนิชานาถ  ชาวสวน โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงนิรชา  พลูเสมอ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงบวรลักษณ์  รุ่งแจ้งดี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายบวรวิทย์  ทองไพรวรรณ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงบุญญดา  เณรจาที โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงบุญยศิริ  มณีกุล โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขวัญศิริมงคล โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมลเกตุ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายปณชัย  วิทยายนตร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงปณิตา  ปริวัตรชกุลแก้ว โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงปนัดดา  ปะโมทาติ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงปภัสสร  ร่วมชาติ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงประกายรัตน์  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายประกาศิต  คำอุ่ม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงประภัสรา  แสงทองดี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายประสพโชค  พวงแก้ว โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายปริญญา  หอมบานเย็น โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปรีดารัตน์  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่อนศรี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายปัณณวิชญ์  ว่องเจริญพร โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงปิยธิดา  คล้ายสินธ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปิยภรณ์  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปิยะธิดา  รักอู่ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพรณิภา  ขันทองดี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพรนภัส  เจดีย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพรนิชา  หอมสุวรรณ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพรพรรณ  ก้อนชัยภูมิ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพรพรรณ  สืบพลาย โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพรพิมล  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพรพิมล  อาจคงหาญ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพัณณ์วดี  ไพโรจน์พัฒนกุล โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายพัสวี  ชินพัณณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพาขวัญ  อมรธรรมวุฒิ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพาณิภัค  กาญจนากาจ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพิมพกานต์  เตียะเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงพิมพ์บูรพา  สุวรรณคีรี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ช้างเขียว โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายพีรษุ  ภูดีทิพย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงเพชรลดา  หลีพันธ์ุ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงภมรพรรณ  เหงี่ยมสูงเนิน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงภรภัทร  อินทรทองคำ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงภัททา  ระย้าย้อย โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงภัททิยา  สอนจันสี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงภัทรนันท์  สร้อยระย้า โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงภัทรวดี  ละอองนวล โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายภากร  หอมไม่หาย โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายภาณุพงศ์  โพธิพล โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายภานุ  พุฒิตรีภูมิ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงภาวิณี  สุดใจ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายภูชิต  เรือนปานแก้ว โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายภูริณัฐ  บุญศรี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายภูริทัศน์  ตั้งพัฒนาสมบุญ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงมนัสญา  ช้างเขียว โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงเมวิสา  นนท์อ่อน โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายยงยุทธ  ยงพิศาลภพ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายยุทธการ  ศรีศักดา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงยุรฉัตร  ดิษฐ์กระจัน โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงใยแก้ว  เลี่ยงกี่ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงรพีพร  คล้ายสุบรรณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายรัชชานนท์  ย้อนใจทัน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายรัฐภูมิ  ลีสุขสาม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงรัตติกาล  คล้ายมาลา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงริชาภัทร  ศักดิ์มงคลชัย โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงรินรดา  จงไพบูลย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงวรดา  ดอนไพรเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายวรพล  เด่นชัยประดิษฐ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายวรเมธ  ปทุมสูติ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงวรัทยา  เชื้อโพล้ง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายวสันต์  กิจทวี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงว่านฤทัย  ขันทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงวิจิตรา  เพียรทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายวิชญะ  วีระเสนา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงวิชญาดา  ชูวงค์วาลย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงศกาวรัตน์  ปานจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงศศิ  สรหงษ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงศศิกานต์  กสิกิจพาณิชย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายศาศวัศ  เอกวรรณัง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายศิวกร  คำไพเราะ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายศุภโชค  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศุภรัตน์  คชฤทธิ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงศุภิสร  วสุฉัตรแก้ว โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงศุภิสรา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายสมญา  โห้โก๋ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายสมภพ  กัลยา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงสร้อยสุดา  บูรณะสุวรรณ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงสโรชา  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชัยมณีการเกษ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายสิรวิชญ์  อุ่นประเสริฐสุข โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสิราวรรณ  ดีเสือ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงสิริปรียา  จำปาดี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงสิริยา  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสิริยากร  ก้อนชัยภูมิ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงสุทธิดา  ปทุมสูติ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุทธิดา  รุ่งแย้ม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ศรีดา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสุนันทา  หอมนวล โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงสุนิตา  วิวังสู โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายสุประวีณ์  แสวงนอก โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงสุพรรณษา  สุขสม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงสุพรรษา  กาญจนะ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงสุพัตตรา  อู่อรุณ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงสุภัชชา  ขจรทรัพย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงสุภานัน  ผู้มีทรัพย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  ทีปะลา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงสุรีพร  บริสุทธิ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงสุรีรัตน์  เพ็งพาลา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงสุลักขณา  ปานดอนลาน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สมบูรณ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายอติชาต  พันธุ์ขะวงษ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายอธิคุณ  เนตรสุวรรณ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายอโนทัย  สระทองหน โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงอพัชชา  นาคสมพงษ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงอภิษฎา  ศุกระเศรณี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงอรจิรา  งามดี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงอรพินท์  คัดชา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงอรพินท์  บัวงาม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงอรัญญา  ทะนารี โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงอริสรา  สืบพลาย โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงอริสรา  สุขอร่าม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงอังควิภา  ผิวนวล โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายอัษฎา  ชูสาย โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงกนกนภัส  แตงทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงกนกพร  ศรนารายณ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงเขมินทรา  หอมยามเย็น โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายจักริน  เลิศศักดิ์พณิชย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงจิตติณัฏฐ์  อุทัศน์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายจิรเมธ  ชัยวงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงจิราพร  พุ่มมาลา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายชนภัช  โชติภัทร์กุล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงชุดาภรณ์  น้ำทิพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเดช โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงณัทณภัค  สุธีกุล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงดวงพร  ปรึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายธีธัช  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายบวรทัต  เชียงทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายพงศ์พล  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงเพชรดา  กุญชรกิตติคุณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงวรรณษา  ปานทะสูตร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสุกฤตยา  แอบเพชร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายสุวภัทร  เหม็นชัย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายอิงควัช  รายะรุจิ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายเอกอนันต์  เมฆหมอก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวกรกมล  ดวงแสง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายกฤตธนัท  จันทร์อุตส่าห์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวกัญญณัช  ศุภบัณฑิต โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงกัญญาพัชร  น้ำเพชร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงกัญญาภัค  ท่าน้ำตื้น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายกันตพล  ลิปิเลขนะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  กระดังงา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายกิตติพล  กองกาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายกิตติพศ  จีบโจง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงขวัญชนก  ถึงสุข โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายเขตต์คิรินทร์  พลอยแสงสาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงเขมอัปสรณ์  แก้วเกิดกิรกาญติ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายจักรเพชร  เลียวรัตนกร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายจักริน  เริ่มตั้งสกุล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงจิณห์นิภา  มั่นใจ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงจิรวรรณ  พรวุฒิพงศ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงจิรัฎญา  ทั่งจันทร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายจิรายุ  สายสวาท โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายจิรายุทธ  ทองเกิดหลวง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายจีรสิทธิ์  สกุลศิริบวรทัต โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงเจณิษา  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายชญานนท์  แสนชัยสกุลกิจ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงชญานิน  บวรวุฒิพงศ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงค์ภักดี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงชนกานต์  เกาสังข์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงชนันรัตน์  บวรโภคิน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายชนินทร์  แสงสว่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายชยานนท์  จันทพันธ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงชลพร  กระต่ายทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงญานิกา  สำราญศิลป์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงณปภา  เหลืองวรชาติกุล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงณภัทร  ศรีวิชยางกูร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายณัฐจิรพัส  จิราพิมุกต์กุล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงณัฐชญา  มุ่งเครือ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายณัฐชนาจักรกฤช  อุ่นรั้วทิพย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงณัฐธนัน  ภู่แก้ว โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายณัฐพงษ์  ผู้เลื่องลือ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสุขดี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายเดชวัต  ทามารัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นายตุลยวัต  สุภัทรศักดา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงทินมณี  วงษ์จ๊ดซี่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
464 นายทีฆทัศน์  จันทร์แดง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงธนัญธิดา  พัฒนธารา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธนาธาน  พลายนุกูล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายธรณินทร์  บุญล้ำเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไทยปรีชา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงธัณฑิชา  บัวไชย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายธาดา  กุลจรัสเมธาธร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงธิญากร  วรพลาวุฒิ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายธิติ  ศรีประสงค์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายธีร์กวิน  บุญมาก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงธีรดา  ศกุนะสิงห์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
475 นายธีรพงษ์  สีลับสี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายธีรภัทร์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายนนทกร  อมรลักษณ์ปรีชา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงนภัส  ชื่นใจ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงนภาวดี  สิงห์โตงาม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงประภัสรา  สูญสิ้นภัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงปรียาภัทร  บุญขจาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงปวีณ์ลิดา  ใจสุทธิ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงปวีณา  ชัยเสน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทพันธ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายปัณณวิชญ์  จารุสุทธิรักษ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวปิยะธิดา  สีมาน้อย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายปุณยตว์  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายเผ่าพงศ์  วงศ์จิรไพฑูรย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายพงศกร  ทรัพย์ประเทือง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วรรณจันทร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายพันธกร  ชิตพันธุ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายพันธุ์ธัช  ปราการรัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายพิชชากร  แท่นทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงพิชชาพร  อนุกูลรังสรรค์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายพีรณัฐ  แสไพศาล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายพุฒินาท  เคลือบเต็ง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวเพ็ญนภา  สุดรอด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายภัครภัทร  ภักดีนอก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายภัทรกร  เข็มทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวภัทรดา  ถึงสุข โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายภาณุวิชญ์  วงษ์โต โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงภาวิณี  ฟองจันทร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
503 นายภีมพศ  วีระโชติ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายรตนภากร  จงสุขไกล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงรมิตา  พุทธคุณรักษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงรวีกานต์  วรรณากาญจน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายรัชชานนท์  สีผึ้ง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภูศรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงวนิชา  จตุราวิยสัจ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายวรกฤต  แสไพศาล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
511 นายวรรธนัย  เนตรเกื้อกิจ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายวรเวช  หอมตะโก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงวรัญญา  โกยสำราญ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงวรัทยา  อัฑฒพงษ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายวริทธิ์ภัส  อินมิทิน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายวศุพล  ภูพะเนียด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงวันวิสา  คมปาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงวันวิสา  ลิ่มมั่น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงวิญาวรรณ  วงศ์ยะลา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายวีรภัทร  จันทะสมบัติ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงศศิธร  ศรีนวล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงศศิภรณ์  สังข์ทองงาม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงศศิมา  ถวิลวิสาร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายศักดิพงศ์  เมธีรังสิมันต์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายศุภโชค  ลักษิตานนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงศุภานัน  ติดโสม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายสรวิชญ์  น่วมปฐม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงสรัลชนา  บุญญาธนานุวัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงสุทธดา  บุญยะมณี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายสุทธิศักดิ์  อ่ำบางยุง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงสุพิชญา  พัดชา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ขำญาติ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงอนัญญา  อมรวาที โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
534 นายอภินันท์  นิยะมะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายอภิวัฒน์  ทำขุนทด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงอภิสรา  ชื่นชม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงอภิสรา  ธีระแสงจันทร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงอภิสรา  น้อยอยู่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
539 นายอภิสิทธิ์  อนุพนธ์พร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงอรทัย  ประเสริฐรุ่งเรือง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงอัจฉรา  ธุวะชาวสวน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วมหา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงอาณภา  หนูรัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงอาภัสรา  สมานชัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงเอม  ภัยสูญสิ้น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงกชพร  อติวงศ์ธาดา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงกนกพร  ทองแท่งใหญ่ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภพักตร์จันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงกมลณัทธ์  ภูศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวกมลวรรณ  ภู่แก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงกมลวัลท์  ตรีประสิทธิ์ชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงกรสิริ  รอดฮิน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงกฤติยาณี  แก้วพิจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงกฤษติกา  สวัสดิ์ภูมิ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงกังสดาร  เผ่าจี๋ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รุ่งเรือง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เบญจวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงกันตา  หงษ์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงกัลยกร  วิเชียรกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงกัลยกร  สายยืนยง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงกัลยาณี  บัวคลี่ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงกานต์รวี  อรุณมาศ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงกิตติญา  แม้นจริง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงกิตติมา  จันทิพย์วงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงกีรติ  กระแสโท โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงกุลรัตน์  ใจยั่งยืน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวเกณิกา  มีณรงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงเกณิกา  สุระพิณชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงเกรวรี  วันดี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงเขมมิกา  กิจหว่าง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงจันทรา  จุนเจิม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงจิรนันท์  เอี๊ยวสิทธางกูร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงจิรสุตา  เพียรทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงจิราพร  สำราญจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงจิราพัชร  ใจอารีย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงจิราภรณ์  หวานชะเอม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงจิราภา  เต่าทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงจิราวรรณ  สารแดง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงจิราวรรณ  อยู่จงดี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงจีนตณาพร  ไกรรักษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงฉันทณัฏฐ  วิชพันธุ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงชญานี  ฮวดหวัง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงชนกนันท์  ณัฐวุฒิ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชนพัทร  ธีระชาติ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงชนัญธิดา  บานเย็น โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงชนัดดา  สีสุก โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงชนานันท์  ใจหาญ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงชนิกานต์  ชาวไร่นาค โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงชนิกานต์  สังข์แก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ครองระวะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงชมพู่  ยมไธสง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงชมภู่  เพร็ชรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงชลญา  ก๋ำนารายณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงชลธิชา  ปิ่นทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงชลลดา  สงพรมทิพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงชลิดา  ทัพธวัช โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงชัชชญา  ศรีนวลขำ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงชัยดา  กันตะเพ็ง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงชิตาพร  อยู่ญาติมาก โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์วสุธัญญา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงโชติกา  สวัสดิ์จุ้ย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงญาณพัฒน์  สุคนธมาน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงญาณัจฉรา  แก้วบุญเพิ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ลี้ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงญาโนทัย  จิตชัยจรัสศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวญามีน  พลโยธา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงฐานิดา  หวังธนพรชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงฐานิตา  ขันติ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงฐาปนี  ทัพชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงฐิตา  เอี่ยมแสงศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงฐิติภัทร  ดุษฎีวิมล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงฐิติมา  วัดทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์  ทับเณร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงณัชชา  สวยกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงณัชชา  อ่อนศิริ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ร่มโพธิ์ดี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงณัฐชา  ชะเอมน้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงณัฐชา  ดวงกุศล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงณัฐญา  อิ่มเพชร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันทร์อ่อน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประมูลทาติ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงณัฐณิชา  หวังพนาเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชัยศิริพานิช โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงณัฐพร  ณัฐวุฒิ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงณัฐรดา  เพ็งมา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ลัดดากุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงณัฐริกา  ทองดอนเหมือน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงณัฐริดา  แสงลี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงณัฐริสา  นักสิทธานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงณัฐวดี  นาคทั่ง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คุ้มเผ่า โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงณัฐศศิ  พิมพ์ศรีกล่ำ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงณัฐารีย์  ไขว้พันธุ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงณิชนันท์  อัชฌานันท์วิวัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริจามร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงณีรนุช  ขุนศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงดวงกมล  อินทรศร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงต้นข้าว  เนตรประสิทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงทัศนีย์  มาสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงทิวาพร  บุตรชุน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงธนัชพร  เล่าทรัพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงธนัญญา  ธนะเมศฐ์เกศกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงธมน  ทรงนิพิฐกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงธมนวรรณ  วัดพ่วง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงธรณจรส  โชตจิตตะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงธัชพรรณ  หอมทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงธันทิวา  ทวิสิทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงธารดา  น้อยจีน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงธิญาดา  ปัดชา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งอนุศาสตร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงธิดารัตน์  เต็กจำลอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงธิตาพร  วาสนกิจจากุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงธีรนุช  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงนงนภัส  เจียมโนปกรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงนนทวรรณ  ใช้เทียมวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงนรจิรา  ปัถวี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงนลิณี  เสาร์เฉลิม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงนัทธมน  เจริญบุญบัญชา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทรามะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงนันท์นภัส  เก้าลิ้ม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงนันทิตา  ใจสุทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงนันวดี  จะนุรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงนิภาภัทร  สิริเหล่าตระกูล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงนิภาวรรณ  คล้ายสุบรรณ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงบัญชุสา  จันอิน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงบุษบา  เซี่ยงคิ้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงเบญจภรณ์  เที่ยงวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงปฐมาพร  เอื้อทรัพย์อนันต์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  เพ็งแสงอ่อน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงปพิชญา  คุณธรรมดี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงปภาดา  เปล่งเจริญศิริชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงประภัสสร  มหาพรหม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงประภาสิริ  บุญพระ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงประสิตา  ปิยวชิรานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงปราณี  สมไพบูลย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สงพรมทิพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงปัณฑ์ณัฐ  วิไลพันธุ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงปัณฑิตา  ไชโย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงปัณณพร  สุขสีใส โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงปาณิศา  แจ้งจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงปานระพี  กลับบ้านเกาะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงปานวดี  นกทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงปาริฉัตร  แจ้งจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงปาลิดา  ธรรมวงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงปาลิตา  เอนก โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นางสาวปิยวรรณ  ค้าเจริญดี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงปุณิกา  ราวียา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงพชรนิดา  โฉมฉาย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพภัสสรณ์  กุณเดชพิสุทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงพรนภา  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงพรพรรณ  กิจประสงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงพรรณณิชา  รักเอก โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงพรรณษา  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงพรรษา  ครุฑเครือ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงพรรัมภา  วัชนุภาพร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงพรสิรีย์  พรมสุรีย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงพลอยกาญจน์  คุ้มแก่น โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงพัชราพา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวพัชราภา  บุญสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  สันทราย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงพิจิตรา  รองวัง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพิชชาภา  สุพล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สมณา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพิชญา  มณีรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีมีธรรม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงพินันท์ดา  ปักปิ่น โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อาจน้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  โชคเกรียงไกร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  อุ่มนาวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงพีระศรี  ตะหน่อง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงพุทธณิกา  ศักดิ์ดรินทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงเพชรรัตณ์  คงเข็ม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงไพรินทร์  ปิ่นตบแต่ง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงภคมน  กาญจนวุฒิเดช โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงภัทชยานันท์  ดิษฐป้าน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงภัทนันท์  กิตติอังกูรพร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงภัทราดา  เสรีมงคลนิมิต โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงภัทริกา  เรียบเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงภานุมาศ  นิ่มเขียว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงภาวิดา  ดอนสระ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงภาวินี  ปิ่นทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงภิญชยา  พิมพ์สอนวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ลลิตเจริญวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงภิราวัลย์  สวัสดี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงภูวรินทร์  มัตสรรกฤษณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงมณฑิรา  ไทรรอดศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงมณธิชา  งิ้วทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงมณาพันธุ์  เสือกล้า โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงมนทกานต์  มังกรแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญกระสินธุ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปทุมพรอมรศิริ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงมนัสนันท์  เสรีธวัช โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงมาริสา  ส้มเอม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงเยาวพา  คำมหา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงโยษิตา  เทพสุด โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงรมยเนตร  สวัสดิกิจ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงรวิภัค  บุญสม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงระวีวรรณ  คณิตรัตนกาล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงรัชณีย์  เริงนคร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงรัตตมณี  งามสินจำรัส โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงริสา  วนสุนทรเมธี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงรุจาภา  หิรัญชยางกูร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงรุจิรดา  ดีพรม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงลลนา  เสลานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงลลิดา  แย้มสรวล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงลักขณา  สามฉิมโฉม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงวงค์วิสา  แก้วสำอาง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงวณิดา  แสงผา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงวทันยา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงวนิดา  โชติทรัพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงวรพร  อัครเอกฒาลิน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงวรรณธร  ดอนปานไพร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงวรรณภา  บังเกิดแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงวรัทยา  กมลชัยรัช โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงวรัทยา  โชติแสงศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงวรินญา  พุ่มพวงทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงวริศรา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงวาสนา  เกตุมณี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงวิภวานี  แซ่ลิ้ม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงวิภารัตน์  แก้วดิษฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงวิมลวรรณ  แซ่จิว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงวีร์สุดา  นาคเส็ง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงศรัณย์ลดา  ธีระแสงจันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงศริญญา  โหละยะวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงศรีนุช  อัชฌานันท์วิวัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงศศิกมล  เกตุมัก โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงศศิกานต์  ใจการณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงศศิธร  คูรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงศิรินภา  ตาแสนแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงศิริมุกดา  ศรีแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์ลอ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงศิริวรรณ  เกิดศิริ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงศุภิสรา  ไกรวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงสรณ์สิริ  เสนท้วม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงสร้อยสน  วงสมบัติ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แผนใหญ่ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงสาลิณี  โยชน์ด้วง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงสิตา  พงศ์พิริยะจิต โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงสิรณัฐ  พูนกาญจนะโรจน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงสิริกร  คำกองแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงสิริญาดา  โชติแสงศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงสิริภัสร์  ว่องตระกูลเรือง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงสิริอนันท์ญา  พัดใจดี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงสุกานดา  นาคลำภา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เหมือนวงศ์ธรรม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงสุชัญญา  สามบุญเรือง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงสุชานันท์  อุตมะพันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงสุชาวดี  ภู่พูลเพียร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงสุทธาศิณี  เพชรศิริ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงสุธีร์พร  ธัญญรัตน์สกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงสุพรรณธิภา  คงจุ้ย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ไวยบุรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สมพงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงสุภัทรา  ทองบุญมา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงสุภานี  ล้ำเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงสุรัชฎา  ผิวอ่อน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงสุรัตน์ดา  มณีโชติ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงสุริชชา  มงคลชาติ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงสุวรรณนี  สุปิตาชุน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงสุวิมล  ยิ้มลมัย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงหฤทัย  สุริจันทรา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงหวันยิหวา  สุขสมใจ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงอณิชา  ครองสามสี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงอนัญพร  โพธิ์สง่า โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงอภิชญา  สมบุญเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงอภิญญา  ชินนะ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงอภิรดี  วันทนา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงอภิศรา  บรรจงแจ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงอมรรัตน์  เครือวัลย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวอรกัญญา  งามพริ้ง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงอรทัย  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงอรปรีญา  อาวะแสง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงอรปรียา  ปรีชาสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงอรัชญา  ขำสกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงอริญชยา  อินเสือสี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงอริสรา  อาดนารี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงอริสา  ทองงามดี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงอสิศาพ์  คำจ่า โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงอังคณา  ฉิมจินดา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงอังศุนิตย์  คุณากร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงอัจจิมา  โพธิ์จินดา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงอัญชลี  สกุลทิฆัมพร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงอัญชิสา  สงวนพันธุ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงอัญญตา  เอี่ยมศรีเพชร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงอาทิตยา  สิรินราพรรณ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงอาทิตยา  แสนเขื่อน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงอารียา  โพธิ์มีชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงอำมริสสา  พูลอำไพ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงอินทิรา  กิ่งโสดา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงอิศราภรณ์  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรัพย์ประสม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายกัลยวรรธน์  รัศมีโรจน์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงกาญจนา  วิมลชาติ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายกิตติกร  เรืองจินดา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นายกิตตินันท์  สงพรมทิพย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงกิตติลักษณ์  ใจตรง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายกิตติศักดิ์  แดงงาม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงกุลธิดา  ทองวังสังข์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงกุสุมา  ทองเกิดหลวง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงเกศสุดา  เยื่อแม้นพงศ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงขวัญทิชา  นิธิธนาสันติ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายคุณานนท์  เที่ยงตรง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายจตุพร  สกุลพราหมณ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งจิตร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงจิรายุ  ใจยงยืน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาวบางแก้ว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงชนสรณ์  ทองดอนใหม่ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงชนิกานต์  โตทัพ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายชยานันต์  คำสี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงชัญญานุช  สระทองอุ่น โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายชูพงษ์  ท่าฉลาด โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงญาใจ  เสมแก้ว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงญาณภัทร  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงญาดา  มาพร้อม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงฐานิดา  ฉินมานะศิริ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวฐิติมา  ใจซื่อ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายณัฎฐพล  แสงขำ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายณัฐภัทร  หลักคำ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงณัฐฤดี  แซ่ชื้อ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
861 นายณัฐวัตร  ใช้ศรีทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
862 นายตระกูล  ทองแพง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
863 นางสาวทิราภรณ์  เข้มแข็ง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นายเทพพิทักษ์  พระแท่น โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายธนวัฒน์  จงกลรัตนวัฒนา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายธนาธิป  พฤกธารา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงธนารีย์  เขียวยศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายธัชพงศ์  รักอู่ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
869 นางสาวธิดารัตน์  พูลน้อย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
870 นางสาวธิดาวรรณ  คำวัติ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงธิติมา  เรืองจินดา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
872 นายนรมนธ์  รอดสนใจ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายนรเศรษฐ์  หุ่นหล่อ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
874 นางสาวนราวดี  อนุรักษ์สกุล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงนฤภร  บุญสม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พูนบางยุง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายนิติพงษ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงบุษกร  พันธุ์สุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ก้อนทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงปริญากรณ์  ตุ้มนิลกาล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายปริตต์  รุ่งเรือง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงปริยาภัทร  พวงสร้อย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงปัณณพร  สระทองโอน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงปัทมา  บานเย็น โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่เล้า โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายพงศ์ปณต  ชูดหอม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
887 นายพัฒนภูมิ  ทองเชื้อ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงพิชามญช์  สระศรีสม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  แย้มสำรวล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
890 นายเพชรปานศักดิ์  ทับทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงมนัสนันท์  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายมนัสวิน  ดำนงค์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายมนัสวิน  พิพัฒน์ธนกุล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงมนัสวี  เส็งดอนไพร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายมาวิน  ตันติเวชวรลักษ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงยุวรรณดา  เรืองศิลป์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงรักษินา  ใจหลัก โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายรัชชานนท์  มิตรมาก โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่เหลี่ยว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินทะนิน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายราชศักดิ์  ต่วนเครือ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
903 นายวรพล  ทรัพย์วัฒนไพศาล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายวรภัทร  จิตติชานนท์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงวรัญญา  ว่องไว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงวรัญญา  เฟื่องขจร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงวราภรณ์  นาคคำ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงวริศรา  ตั๊นเจริญ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงวัชรภัสร์  เกษม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงวันวิสา  ทนุพล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงวันวิสา  พิริยะเกียรติไพศาล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองอ่อน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงศรันณ์รัตน์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
914 นางสาวศศินิภา  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
915 นายศิริชัย  ใจบุญ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงศิรินทร์รักษ์  สิงห์วงษา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายศิวกร  เซี่ยงฉิน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
918 นายศุภกร  ปรางค์ธวัช โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
919 นายศุภากร  ข้าวหอมดี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงโศภิตตา  บุญครอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
921 นายสรวิทญ์  ทองดอนอ่ำ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
922 นางสาวสุทธิกานต์  พรหมชนะ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงสุธารินี  ภักดี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายสุรเชษฐ์  กลมดี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
925 นางสาวสุรีย์วรรณ  พันธ์ตัน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายอนุสรณ์  แดงสะอาด โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายอภิรักษ์  จันทา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายอภิรักษ์  จิตรขาวผ่อง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงอมรรัตน์  ดาวทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงอรทัย  ศรีอุบล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงอรไพลิน  รุผักชี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงอรวรรณ  อิ่มพันธ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
933 นางสาวอุษาลักษณ์  สุขจุ้ย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงกชพร  ซ้ายหุย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายกรรณชนก  จันทร์ช่วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายกฤตภาส  ตรุเจตนารมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายกฤตภาส  นวลสุมา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายกฤติน  ล่องลม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายกฤติพงศ์  เหมือนสุดใจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายกฤษประชา  ชูบัว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงกษมา  สายทา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชีวมงคลการุณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เอกวรรณัง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงกัญญาภัค  ภิญโญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วัฒนชยกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายกันตภณ  ชัยวัชรผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงกันยกร  โสณเศรษฐ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ริมธีรักุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิริประภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงกานธีรา  ประสิทธิ์วณิช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายกิตติธัช  อังสุทธิวงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายกิตติพล  ทองทศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายกิตติพศ  มีรอด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงกีรติกานต์  เจียกกระโทก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายกีรเทพ  เก่งสร้างทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายกุญช์วิสิฏฐ์  ศักดิ์กิตติโภคิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงเขมิกา  สายเพ็ชร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายฆริทธิ์  เอกปัญญากุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงจิดาภา  จำนงบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายจิรทีปต์  พวงเงิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายจิรพัฒน์  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายจิรัฏฐ์  ช่วยเมฆ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงชนกานต์  สระสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงชนิสราพร  สีเกตุนิ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายชยพัทธ์  คงมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายชาครีย์  เนียมคง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายชุติเทพ  พรมจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงไชนิส  แซ่เฮ้ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงฌัชจิมา  เชื้อปากน้ำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงญาตาวี  ขวัญอยู่เย็น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงฐานิดา  ชาติพุดซา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายฐิติวัชร์  รำนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงฐีติรัตน์  วงศ์แก้วเกตุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายฑิปังกร  ดาวกระจาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงณกานต์  อำนาจเรืองฤทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงณธิดา  สุขคลีวนัติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายณภัทร  นินละบุท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายณภัทร  พัฒนบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงณัชชา  กนกพรวศิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายณัชพล  ลิมโกมลวิลาศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงณัฏฐา  ลิ้มคุณธรรมโม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงณัฐชยา  สังข์เกลี้ยง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพยทยารัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงษ์ชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงณัฐนพิน  ปานทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายณัฐพงษ์  สามทองบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายณัฐพลกรณ์  กรประภาสิทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงณัฐรดา  กิจสมบูรณ์สุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงณิชนันท์  สิงหนาท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุกมาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงณิชาภัทร  อ้นใจกล้า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายเดโชดม  สมพงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายติณห์  ภาณุรักษ์สิริกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายถิรพุทธิ์  อุตมะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายทศพร  เสฎฐัตต์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงทิพธัญญา  นัยปรีดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงเทียนฉาย  มโนเกตุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายธนกร  รอดสกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายธนกฤต  คำวิชา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงธนกัลยรัตน์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงธนพร  วงศ์กิตติอุดม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงธนวดี  วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายธรรมภณ  แฉ่งพาที โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายธราดล  ทองชัยไพโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงธวัลยา  พรหมดาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายธาดาพงษ์  เมฆสั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายธาราชล  เตชะกวิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายธิติวุฒิ  ภัทรสุปรีดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงธีรธิดา  แดงช่วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายธีรภัฒน์  นิยมนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายนนท์ปวิธ  พุ่มม่วง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายนพรุจ  กาศอุดม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงนภสพร  สมิทธากร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงนฤมล  โกทองเจริญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงนัชชา  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงนัฐกาญจน์  อังกูรเจริญพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายนิธิโชติ  ไชยเทพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายนิธิศ  พิริยสถิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายเนติธัช  แก้วศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงบุญทิพา  เลิศวรญาณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงบุญนิสา  ด้วงเอียด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงบุญรัตน์  ชัยวงษ์วิบูลย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายเบญจคุณ  ศรีพรหมคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายเบส  จิตต์ธรรมเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายปกรณ์  บัวเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายปฏิพล  ภิรมย์อยู่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายปฐวี  กาญจนะสมบัติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงปณิชา  ด่านสันเทียะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงปภาวรินท์  โสภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงปราณปริยา  สนิทชน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงปวิชญาภา  ไทยเกื้อ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายปัญจทรัพย์  กันไพรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายปัญจพัฒน์  พรไพรัช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สิริสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายปัณณทัต  โสวณากุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงปาณิสรา  ถนอมวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงปานชนก  กลิ่นดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงปารณีย์  วรรณสอน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายปารมี  กัณนกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายปิยบุตร  กังวานกิจวาณิช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายปุญญพัฒน์  โยมพยอม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงปุณยวีร์  รอบคอบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงปุณยาพร  สุขมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายพงศกร  กู้เกียรติรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงพนิดา  สมดวงศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงพรรณวษา  ชาญณรงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายพศุตม์  เนียมหลาง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายพัชรวิชญ  จันมูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงพัชราพร  เดชน้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อวยชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงพัทธนันท์  กาญจนสุทธิรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงพิชชาภา  รวิพัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงพิชญธิดา  งามจำรัส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงพิชญ์ศิญา  มีพัธสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงพิมพ์ชนัฏ  อนุธนาปาลี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงพิมพ์สุชา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายพิศวัส  พรมแจ้ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายพีรพัฒน์  โกฏิรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงแพรวา  เดชกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงภคพร  ภิญโญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายภคิน  เดชานนท์วัฒนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายภัทรกร  ชัยรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงภัทรวดี  หาสุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายภาคิน  กิตติชัยกุลกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงภาณุชญา  สมิธานนท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายภิเษก  ศรีฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายภูมิภัทร  สุขสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายภูริภัทร  กรุณี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงภูษณิศา  เงินนวม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงมสฤณา  สุขขี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงมาริสา  ผะอบเหล็ก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายรพีพงศ์  ปิติจรูญพงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงรมย์ธีรา  อุตรา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายรัชชานนท์  กิตติสัตยาวัจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายรัชชานนท์  ศรียารันต์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายรัชชานนท์  หนูรักษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายรัตนะภรณ์  เหมือนนาค โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงลลิตภัทร  ขำมั่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงลัลนา  บุญพักผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายลาภวัต  เลาหสูต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงวรญา  โพธิ์อำพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายวรดร  วระดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายวรพงษ์  ปิ่นเกตุกาญจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงวรัทยา  วัชรีฤทัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายวัทธิกร  ศรีประดับทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายวิทยา  วิจิตรยืนยง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงวิภาพร  ภูษณวิทย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงวิภาษณีย์  จิตร์ดวงวัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ทองมอญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงวิรัลสิรี  พันธ์เตี้ย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายวิศรุต  ศุภษร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายวีระ  บัวพันธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายไวทิน  จิตติเรืองวิชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงศมาวดี  ศักดิ์ศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงศรียาพร  รอดรัตนาทูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงศศิกานต์  บุตรทะวัง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงศิริ์กาญจน์  ภัทรสิริมงคล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงศิรินธรา  วกสุดจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษสุธากาญจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงศิริมาศ  มากพุ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายศิวกร  บุญแก้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายศิวศิลป์  ปิ่นศิริ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายศิวัจน์  พิศาลดำรงสิทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงศุภธิชารัตน์  เฉลิมขวัญมงคล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงศุภภร  เจียมใจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายศุภากร  บุญศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงสกุลมาศ  วรนุช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงสตรีรัตน์  สิงหวรธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงสิริกานต์  ลิมปนพรชัยกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงสิริรัตน์  ไชยขาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงสุธิดา  บุญนันท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงสุปรียา  พวงกิจจา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองประภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงสุภัสสรา  จำรัสไว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทับมณี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายสุรวัชร์  ชมภูนุช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายสุริยะ  เผ่าเมือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงสุวนันท์  ทิพย์อารักษ์วงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายสุวิจักขณ์  พลเยี่ยม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายหฤษฎ์  หอสูงเนิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายอภินิช  จันทร์ฝาง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงอรณี  ทองศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงอรปรียา  เกียรติอาธารชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายอริยพล  ชาวแพร่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงอันนา  เตชะผาสุขสันติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายอาวินน์  อาวอร่ามรัศมิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงอุมาภรณ์  กิ่งสุพรรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชมภูนิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงกันย์สุดา  ทองคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงเกศตะวัน  พัดทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 นางสาวชญานิน  อัศตรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 นายชัชนัน  ขำต้นวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงทิพรัตน์  พงค์ใฝ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงธนัชชา  อาภาวงศ์กวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงธัญชนก  ธารทะเลชล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงธาริตา  ม่วงน้ำสุก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองยินดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 นางสาวพิชญาพร  สุนทรสุวรรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงอชิรยา  กาญจน์อร่ามกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงอรนภา  ฉิมบ้านไร่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น