รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกชภาส  ไพศาลนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกนกพร  วงค์นุกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายกฤช  ตันประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤตกร  หอมสุด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤตธนา  อารีย์รบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤติน  อารีย์รบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤษณพัฒน์  พ่วงรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกษมา  คันศร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกษิดิ์เดช  องค์วาณิชกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัญญกรณ์  ศรีนิเวศน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มั่งมีทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัลยกร  บุญยงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัลยกร  เฮงจิตตระกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เอื้อประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกานต์รวี  วงน์เจี่ยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกิตติพศ  ตันตระกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกิตติยา  กันบุญมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกีรพัฒน์  พันธุ์โภชน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกุลชลี  สิริแสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกุลธารินท์  บวรธรรมรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายจักรินทร์  ปรีเปรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายจักรินทร์  ศิลสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงจิดาภา  ศุภอักษร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงจิตสุภา  อรุณภิรมย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายจิรภัทร  จีนทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงจิรัชญา  คูณพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีสงคราม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายจิเรห์  ปลั่งแสงไพฑูรย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แทวแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายเจษฎากร  ผลลาภ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงชฌิดาภา  เกตุปัญญาพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชนานันท์  ชวดฉิม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงชมชนก  เอี้ยงทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายชยางกูร  นิลประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชยานุช  รัตนโชคธรณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายชลทิด  อรรฆย์ภูษิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงชลพร  ศรีสุพพัตพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงชีวาพร  ทองเอียด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์วัตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายชุติพงศ์  ธรรมรัตน์วัฒนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงญาณิน  ศรีสุพพัตพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงญาณิศา  ยางสวย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวฐิตาชญา  ชอบชู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นายฐิตินันท์  ประเดิมชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงฐิติพร  เจริญสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณพล  ธีระวัฒนวิศิษฎ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณพวุฒิ  พรหมชนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายณภัทร  ชาญนำสิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณภัทร  หงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณภัทร  โอษฐงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวณัชชา  วัฒนบำเพ็ญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัชพิฌาย์  มีสุทธิปัญญา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนตรอัมพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชา  วงษ์ไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัฏฐามาศ  อุดมสันติธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณัฐณิชา  หงส์เลิศนภากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายณัฐนพพงศ์  จงสุขไกล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณัฐภัสสร  จำรูญจารีต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายณัฐวรรณน์  ทองแสงจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายณัฐวัฒน์  อรุณสิริรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณิชชญาณ์  คล้ายสถาพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณิชนันทน์  กิตติพงศธรชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวณิชารีย์  เกตุลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายทรงฤทธิ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงทอฝัน  บุญเซี่ยง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
68 นายธนภัทร  เอี่ยมจ้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธนยศ  องค์พิสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
70 นายธนาทิตย์  ประดับไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงธรรม์ชนก  เล็กเพ้อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธฤษวรรณ  พิริยาภัทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงธัญธนา  แสงวงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงธัญสรณ์  เฉลี่ยสมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงธันย์ชนก  กาญจนแสนส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายธีร์กวีน  กาญจนแสนส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายธีรทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณวนิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายนพวิชญ์  เปรื่องประสพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงนพัสวรรณ  นาคเอี่ยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
81 นายนรินทร์  เผือกหอม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงนัสวรรณ  รุ่งฤทธิเดช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายนาธาร  ตันประภัสสร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนิชปภา  ทวีปัญญายศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สังข์ทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงบัญฑิตา  วีระพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงบุญญารักษ์  ภิรมย์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงบุณยวีร์  วิริยวงวานศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงเบญญาวัธน์  ก้องนาวา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายปฏิภาณ  แทวแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงปณาลี  กาญจนคลอด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงปณิตา  คองรัตน์สกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวปทิตตา  ฉัตรวิชชานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงปราญชลี  อรรถมานะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงปวรรัตน์  พิรุณรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปวริศา  สุทธิจิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงปวริศา  อรุณคีรีโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงปวริศา  อังอติชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปวันรัตน์  คชนารถ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงปัญชาน์  พินิตศักดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงปัณฑิกา  ผลลาภ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายปัณณวรรธ  พรสุดารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายปาณัสม์  ไทยภักดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
105 นายปุณณวิศว์  ปัทมผดุงศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายพงศภัค  นิธิกิจโอฬาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นายพชร  กิตติพงศธรชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายพชร  ดอกพรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพรรณวสา  ศรีสังวรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพฤกษชาติ  พฤกษากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
111 นายพสิษฐ์  วงศ์ชนะภัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายพัชรพล  กตัญญตาพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายพัทธนันท์  โพธิเงิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพิมพ์ประธาน  บุญชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  เรทนู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพุทธิมา  ไพโรจน์ไชยกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายภคพล  คณารักสมบัติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวภรณ์ชนก  พิณนุวัตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงภรณภัส  กันณะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายภัคนภ  ตันกำเนิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายภัทรวิชญ์  ปัญญา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงภัทรศรี  ขันนาค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นายภาธร  พัทมุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายภาธิษณ์  อุ่นโชคดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงภาอุษา  จรรยาเมตตากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายภีษมะ  องอาจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายภูดิส  พุ่มเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายภูเบศ  ลิมปนวัสส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
131 นายภูมิกร  เกษมสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายมองการณ์  สายบุญศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายมังกร  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงยศวดี  หุ้นเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายรณกร  กระจ่างดาว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวรตา  อุตตะมะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นายรัชกฤษ  อภิโสภณกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นายรัชพล  น้อยเอก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวรัตน์ฐาน์อร  กิมพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวลักษิกา  มิ่งหนองอ้อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงลักษิกาน์  บุญเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงวรรณพร  ม่วงงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
144 นายวัชกาล  วิเศษคร้อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายวิชชากร  อินทร์ทวี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงวิชชุมนตร์  เจริญไชยนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายวิทยุต  จินดาสกุลยนต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายวิภู  กิจสำเร็จ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สาลีวัฒนผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายวิวัฒน์  นิลน้อยสร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงวีรินทร์  มารักธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายศราณช  เจียมอ่อน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายศวิษฐ์  ลับภู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงศศิวิมล  บุหลีน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงศาลิษา  เขียวจินดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายศิรวัตน์  สอาดจิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวศิริกาญจน์  กาญจนสอาด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายศุภวิชญ์  ศรีสิทธิพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวโศจิรัตน์  ลอยอุดมโชค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายโศจิรัตน์  วิศิษฎ์ศักดาเดช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายสรวิชญ์  ชูสุ่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงสรสิชา  ฉลองขวัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายสรุจ  สุดศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงสโรชา  จำดวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
165 นายสิรธีร์  คำพุฒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายสิรวิชญ์  อยู่ศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
167 นายสิรวิชญ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงสิริกมล  เห็นประเสร็ฐแท้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงสิริกร  ทินรุ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวสิริยากร  มาสิก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายสีรภพ  พุทธานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายสุทธิภัทร  จิตรแหง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงสุธีรา  คงอุดมเกียรติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงสุพัชฌาย์  อวิคุณประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงสุพิชชา  คชชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
176 นายสุภฤกษ์  เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวสุภัสสรา  คุ้มสืบสาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายสุริยพงศ์  นิลมานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายเสฎฐพงศ์  อภิรักษ์ธนานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายหริณโรจณ์  สินประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
181 นายหฤษฎ์  คงคาหลวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายหาญร์อุดมศึก  ชูสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายอชิพล  ไตรมิตรวิทยากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายอธิภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวอนันตญา  ฉายาพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอนุตตรีย์  เปล่งวิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายอนุศาสน์  เอื้องอุดมสิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงอพัชชา  จันทร์ประทีป โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายอภิวิชญ์  ซ้ายเกลี้ยง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงอังคสุดา  อุตตะมะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนสมรส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงอัญรินทร์  โชติอนันต์นิภาส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงอาชิร์ญาณ์  โสนุช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวอินทุอร  ศิริถาวร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายกมนทัต  เซี่ยงฉิน โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงกรรวี  บุญฉวีราษฎร์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงกรองทอง  สดใส โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงกฤตาณัฐ  ธนานนทท์นิวาส โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายกษิดิศ  ศานต์รักษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายก้องภพ  กุสาวดี โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงกัญญวัลย์  ศรีสุทธิวรกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงกัลป์จรีย์  พวงเนียม โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงกุลภัตรา  สุขแสง โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงเขมิกา  ขันวิชัย โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายจารุวิทย์  คำมูล โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงเจนณิกา  มิตรสันติสุข โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายฉันทพณธ์  เอี่ยมโชติชวลิต โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงชนกพิมพ์มาดา  วิเศษสิงห์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงชนิกานต์  วิทยา โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายชยพล  พลายชุมพล โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงชัชชญา  บรรทัดกาญจน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายชัชพล  บูรณะธีรกิจ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายชิติภัทร  เธียรโชติ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โครพ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงโชษิตา  กังสภัทรกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงญาดา  มหาเสมาชัย โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายณภัทร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงณภาภัช  ชัยวันดี โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  บัวประเสริฐ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายณัฐไกร  ดำดี โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองนุ่ม โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายณัฐดนัย  วิริยางกูร โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายณัฐภูมินทร์  เนียมหอม โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงณัทธมนพร  รักษี โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายทัตตพล  ภิญโญ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงทิวาณี  รัตนวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงธนัญญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธนัฐ  โพธิ์ศรี โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธนายุ  แก่นยงค์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมนวม โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงธัญวลัย  รวบรวม โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายนพคุณ  นรนิล โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนิธิวดี  นามวงษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายปกรณ์  สกุลเพ็ชร โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงปภัชญา  ศรีวิเชียร โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ภูมิรัตนรักษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปริยากร  ทิมฤกษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปานจรูญรัตน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปารมี  ธรรมกุลางกูร โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปาริฉัตร  วังขนาย โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงปาลิกา  จงเจริญธนกิจ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงปุญญิศา  บัวทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายปุณยกร  เงินถาวรกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิรินันท์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายพงศกร  นนทะสุต โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงพรสินี  เชียงกา โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพลอยชมพู  แกมไทย โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพัชร์ชิยา  สนทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงศ์ธนทรัพย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  เชียงทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงภัชราภรณ์  วุฒิพงษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงภัทริกา  สงบจิต โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายภาณุรักษ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงภิชาญาดา  ชาญเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงมัตติกาล์  งาหอม โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงลักษิกา  ตันวัฒนเสรี โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงวรินรำไพ  หล่อรุ่งเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงวัชรภรณ์  ประกอบแก้ว โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายวัศวีร์  ศักดิ์เรืองงาม โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
261 นางสาววิวรรณ  วัชรขจร โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงวิสสุตา  ทวิชสังข์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงศรัญญา  บูรณะมณฑล โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงศิรัญญา  ฉิมพวัน โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายศุภฤกษ์  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายศุภวิชญ์  บางอ้อ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายสรชัช  อุ่นอร่ามวัฒน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายสรวิชญ์  คำมูล โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงสิริรัชช์  เพชรพิมล โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงสิริาภา  พงศ์รัตนมงคล โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงสุชญา  ตัณทวิวัฒน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงสุณิสา  หาญกล้า โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายสุรบดี  อยู่เย็น โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงหทัยภัทร  ชโลธร โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายอภิวิชญ์  ตันติวงศ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงอัญชลีกร  ธรรมชัยชูศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายอาทินันท์  แก้วเกตุ โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายปพณธีร์  ใจดีสกุณี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ศักดิ์กาญจนเดช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวรวิสรา  ทองอินทร์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายกรพัฒน์  รัตนบัลลังค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายกฤตยชญ์  ตันติศุภชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนแฮน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ม่วงแอ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวกัลยวรรธน์  ดีคล้าย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายกำธร  ดาวทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายกิตติกร  ม่วงศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
288 นายกิตติพงศ์  นิสสัยดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงกีรนันท์  เล่นวารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงกุลธิดา  จันมั่นคง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
291 นายเกษม  ไกรทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงขวัญชนก  อวยหมื่นไวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายเขมรัฐ  เเดงกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวจันทร์ชนก  นกจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงจิณณพัต  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นายจิรภัทร  เกียรติเกื้อกูลชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงจิราพร  จารนัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายชนกันต์  เล้าสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายชนธัญ  ชีพสาทิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงชนิษฐาพัทธ  สืบจากอินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นายชลันธร  การดำริห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายชัยวัฒน์  จันทราศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงญาณิน  พุฒิลือชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงฐิติพร  ปัญญาเจริญธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงณชญาดา  กาลสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายณฐกร  พึ่งโพธิ์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายณพัฒน์  สุขสม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายณรรฐพล  กาญจนกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงณัชชา  ใจเอื้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายณัฐดนัย  ดาบแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นายณัฐดนัย  เลิศรัตนาพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายณัฐดนัย  ใจบุญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายณัฐพล  นุ่มเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณิชาภัทร  ประวัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวต้นฝน  น้อยแนบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงธนกมล  ดวงเจริญยิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายธนกฤต  ยืนยง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายธนพงษ์  เหลืองสอาด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงธนันยภรณ์  เบญพาด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กาญจนพิสิฐกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงธัญญ์พิศา  ภัทรวิกรัยกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
324 นายนครินทร์  บรรลือศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายนนทพัทธ์  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงนภพร  แจ่มน้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงนัฐกานต์  บึงแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
328 นายนันทกร  หอมชื่นใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวนิภาภรณ์  พรหมจรรย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายบุรเศรษฐ์  รื่นเกษม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เครือเมฆ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวปริชญ์ลดา  พาดำเนิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงปลพร  ส่องศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายปวรวิช  ปัญญาใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายปวริศ  ปัญสิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายปวเรศ  จันทรสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายปัณณวัชญ์  วงตาแพง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปาณิสรา  พฤษภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงปาลิตา  เรือนพระจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงปิยธิดา  ช่วยดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายพรไชย  เทียมเมฆา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพรรษชล  ศรีฮอแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทนเถื่อน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายพันธมิตร  ยิ้มแย้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพิทยาธร  ทองรอด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงพิมพา  สาลี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพิมมาดา  วังป่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายภควัต  มีคุณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงภริตา  เซี่ยงเจ็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงภัทรดา  มูลน้ำอ่าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงภาณุมาศ  ธรรมชาติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงภาศินี  ตั้งไทยขวัญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศิวบุรินทมิตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายมฤทธิ์  สิทธิวะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวมัชฌิมา  จิตต์น่วม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  แก้วเหล็กไหล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงโยษิตา  แซ่เฮง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายรัชติยพงส์  เรืองเวช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
360 นายวรพรต  ศิริฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงวรรณกานต์  อารีย์กิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงวรรณพร  เชื้องาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นางสาววรรณพรรธน์  จันทรมงคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงวรวรรณ  ขุนคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายวริศ  จีนาภักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาววริศรา  วิเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงวัลคุ์วดี  ชูชื่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงวัศยา  วรินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ทวีสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายศรัณยู  บัวขม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยงยุทธ์กุลสิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงศิรินภา  ลบแย้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายศิโรมัน  เพ็ชรเทียร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายศุภณัฐ  รุ่งรัตนพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงศุภิสรา  เพียรประสบสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงโศภิษฐา  สุขแสนสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายสรวิชญ์  วงศ์สุทธิ์รัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายสหราช  พีรพรรณพงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายสิรวิชญ์  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงสิริลักษณ์  จันทรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวสุตาภัทร  ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายสุภกิจ  อินทร์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงสุภา  ข้อออ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวสุภาลินี  เสริมสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายแสงชัย  โรจน์ธนิกกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงองค์อุมา  บูชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงอักษราภัค  ปิยศทิพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายอัคคเดช  อยู่ดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงอังคนา  จุติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงอัยยาวีร์  คลังทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงอินทิรา  สุขใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงอิสริยา  สุกใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายชานน  อุนาแพง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายณกร  ศรีทอง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายตะวัน  ขำสุข โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายทักขพล  ไทยสงเคราะห์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงธารน้ำ  สุขศรีทอง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พันหุ่น โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสุธิศา  อ่อนบุญมา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงกนกวรรณ  ส่งบุญ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงกฤติยา  พินิจ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงกฤติยา  เสือใจ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงกาญจนศิริ  เลาหะกาญจนศิริ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายเชคโก  - โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงฐิติภัทร  จันทร์ทอง โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงธนภรณ์  มอญเกิ้ง โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายธรชัย  พระแท่น โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงนฤมล  สีสัน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงนลินรัตน์  จันทร์อ้น โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงนัฎพร  จันทร์ที โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงนิศาชล  จิตนิยม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพรพนัช  นาเจริญ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายพรหมพิทักษ์  ผิวงาม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายพิภพ  วราหล โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงวลีพร  จงสมบูรณ์โภคา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงวาสนา  สีนวน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายวีรยุทธ  เทียมเศวต โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงศรีเพ็ญ  โฮนอก โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายจรัล  ฉิมเพ็ชร โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงจีรนันท์  เกิดเกล้า โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายณัฐพล  อาราเม โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายดุษฎี  เอี่ยมอ่อง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายนพรุจ  อสัมภินพงศ์ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงนันท์นภัส  เอี่ยมสอาด โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงภัณฑิรา  แช่มลออ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงภัทรภรณ์  แซ่ลี้ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงแสงมณี  การะเกด โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายอนาวิน  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น