รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรวรรณ  สกุลเรือง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกฤติมุข  บุญเอี่ยม โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกัญญ์วรา  วงค์เล็ก โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกันตเมศฐ์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์  สุขสวย โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกีรติ  จันทร์เพ็ง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญผ่อง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายคณินทร์  เมฆกระจ่าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายจตุรโชค  โรจนอารัมภ์กุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ชุ่มชวย โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงจิณณ์ณิตา  อภิณหวัฒน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงจินตนา  พงษ์แตง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายชานาธิป  เขียวฉอ้อน โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงฐานิดา  จั่นประดับ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายณฐพล  นาคประสงค์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงณัชนันท์  ทรงสม โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่วมทร โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงณัฏฐา  อ่อนละออ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายณัฐภูมิ  สดแสงจันทร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณัฐวรา  บุตรปรารมย์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายณัฐวัฒน์  น้อยอุทัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงทรรศรินทร์  แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงทัสพร  ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายธนดล  สถาพรพิมลสกุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงธนภรณ์  ยิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายธนภัทร  เรืองกลัด โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงธนัญชนก  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงธมนวรรณ  คงสุวรรณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงธมลวรรณ  มาระยาท โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวธรรมสรณ์  ศิริล้วน โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายธัชพล  รัตนอมรชัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธิติ  นิลน้อย โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงนภัสสร  เชื้อเล็ก โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงนภาภร  กำไรเพ็ชร โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงนรีกานต์  โสธนะ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงนฤภร  มีศิลป์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายบรรณวิชญ์  ยนต์พิมาย โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงบวรรัตน์  ทองณรังสี โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายบุญศักดิ์  ศุภบุญ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวเบญญาภา  พึ่งศรี โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงปฏิญญา  แจ้งจิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
42 นายปฏิภาณ  พันธ์เกิด โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงปภาวี  สุวานิช โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงปัทมาพร  ชมภูนาค โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปารวี  มืดอินทร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวพรชนก  ถนอมเขต โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวพรรณพัขร  จิตรแสวง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  อ่ำสกุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงพัชรวรรณ  คงสุวรรณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายพิเชษฐ์  อภิวันท์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายพีรภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายพีระพงษ์  ทองอร่าม โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงเพ็ญณิสา  กรรณสูตร โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงภัคจิรา  กล่อมปัญญา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงภัชภิชา  เลิศจรัสพงศ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงภัทราวดี  นาคแดง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายภูธเนศวร์  จำนงสุทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายภูพิพัฒน์  ขาวศิริ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายภูรินัฐ  สังข์ไพร โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงมณฑิตา  เอี่ยมมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงยุคลธร  ไหลสงวนงาม โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงลักษิกา  เด่นดวง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงวรกมล  ธรรมลี โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงวรวี  พฤฒิธาดา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงวัชรมณี  อนันตเสถ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงศิรดา  รวยทรัพย์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นายสิรวิชญ์  รุ่งโรจน์วัฒนา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงสุปวีณ์  มาลัยศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงสุภัสสร  งามฤทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพชรสด โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงอชิรญาณ์  นุชสวาท โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงอนันตญา  ประสงค์สุทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงอภิชญา  มาลัยศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงอรรธจิตฐา  เกรียงสิทธิชัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงอลิชา  มานิจธรรมพงษ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงอิสมัย  ผ่องอรุณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายอิสระพงษ์  ดวงหาคลัง โรงเรียนสตรีอ่างทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกชกร  แจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงกนกกร  ศิริสูงเนิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงกนกพร  สุนสนาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์สว่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกมลชนก  ขาวพันธ์ุดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงกมลชนก  นาคเนาวทิม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายกรรณวัชรภรรฬ  จำหาญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายกรสกล  ธีระนิธิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายกฤตณัฐ  คนึงวิริยะกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายกฤตภาส  นาควารี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายกฤตภาส  เปรมอมรกิจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายกฤติน  อินทร์แก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงกฤษณา  เปล่งปลั่ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายกฤษตเมธ  สายสุ่ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายกลวัชร  แป้นทัศน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกวิสรา  เขียวป้อง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกัญชิภัทรศร  วรเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคประสาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายกันต์กวี  ผลนัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกันตรัชต์  จันต๊ะขัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายกันติทัต  สุคันธชาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกัลยลักษณ์  ภีสระ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายการัณยภาส  นามจันดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายกิตติเดช  มูลิกา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายกิตติธัช  กำปั่นทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายกิตติพศ  เตชะนันท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกิรณา  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกุลจิรา  โตวิจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงเกวลิน  ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงเกศรินทร์  สกุลเจริญพร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงเกษมณีรินทร์  ดวงจินดา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงขนิษฐา  มีสกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงเขมวิกรณ์  พึ่งเพียร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงคุณัญญา  มีบุญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงคุณิตา  มีบุญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงจัญจลา  แก้วถึง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจารวี  จั่นประดับ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงจิณณพัฒ  ผลโภค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายจิณณวัฒน์  จิตเสนาะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายจิตรายุทธ  เทียมกระโทก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายจิรศักดิ์  เฉลยจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงจิราวรรณ  สกุลพราหมณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายจีรภัทร์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงจุรีพร  ผ่านประดิษฐ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายเจษฎาภรณ์  คำปันโน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงชญานี  ดวงพรมทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงชญานี  สุขประไพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายชนกันต์  กิตติวิริยะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงชนณิกานต์  จงกรมแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายชนสรณ์  เสือวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศัพทเสวี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงชนาพัฒษ์  แสงชาลี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายชยณัฐ  แจ่มใส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายชยากร  เหลืองคำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายชโยธร  เพียรเก็บ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายชลากร  ยะพรม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงชวัลรัตน์  คงปรีดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายชวิน  กุลเสวต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงชัชชญา  วิเศษสุจริต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายชัชนันท์  จิตคง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายชัญญา  วีระศักดิ์ถาวร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายชัฎชนม์  พึ่งเนตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายชัยภัทร  ภักดิ์จัตุรัส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายชานน  ทับศฤงฆรา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายชิษณุพงศ์  ิอินทรัมพรรย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจียรรุ่งแสง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงโชติกา  ปทุมานนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงญาณภัทร  จันทร์เเจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงญาณิศา  ทองอ่อน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงญาตาวี  หอมพรมมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงญานิชา  เฉลยชีพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงญานิศา  เฉลยชีพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงฐิตวันต์  ปานเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงฐิติกา  ดวงพรมทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายฐิติพัฒน์  เฉลยชนม์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณชนก  สุรวัตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงณัฏฐินี  เบอร์เนียร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายณัฐชนน  มิ่งขวัญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พาชื่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงณัฐธิดา  กุหลาบ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงณัฐภัทรา  ณัฐนันทชัยกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณัฐภูกฤษณ์  เฉลิมวัฒน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ลับแล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิยมศิลป์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงดลชนก  พรมยม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายติณณภพ  เเสงเนตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายเตชากร  ขวัญอ่อน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงทิพลดา  ศรีสะอาด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธนกร  ก้อนทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธนกฤต  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธนชัย  เวียงนนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนโชติ  โพธิ์จำศิล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธนบดี  ยอดวิจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธนบดี  อารยะรังสฤษฎ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายธนป์ธรณ์  นพพิทักษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธนพนธ์  ธนทรัพย์พาณิชย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงธนพร  หอมไม่วาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงธนพร  เเก้วเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธนภัทร  เทพแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายธนภัทร  ไม้เต็ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงธนัชชนันท์  เกษรบัว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธนันต์พร  บัวทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายธนากร  ศรีชัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธนากร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงธนาธรณ์  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงธมนวรรณ  รัตนมุณี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธมนวรรณ  สุดดีพงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธวัชชัย  ช่วงโชติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แตงทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงธันยพร  แจ้งจิตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธันวา  ไทยทวี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันไทย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายธิติพันธุ์  ปานโสภณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธิติวัฒน์  เอี่ยมศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธีรดา  วงษ์คูณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายธีรภัทร  แก้วมงคล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายธีรภัทร์  ชูจิต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายธีระพงศ์  เริ่มลึก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายธุวานนท์  พุ่มพวง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงนพรัตน์  ดีศิริ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงนภัส  ภู่ทรัพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์แสน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงนภารัตน์  ครองเคหา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายนราวิชญ์  ฤทธิ์สุทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายนฤบดินทร์  ตราประยูร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงนลินี  อุ่นแทน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงนวพร  คล้ายพันธ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  รอดฤดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงนัฐกานต์  ใจแสน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายนัธวัฒน์  อุ้มญาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนันทิกานต์  ช่างประดิษฐ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนิชากร  พรมมิราช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายนิธิวิทย์  อมราภรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนิศาชล  ชุมจันทร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนิศารัตน์  ดีชะโชติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงนีนนารา  การีกลิ่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงเบญจมาศ  นิยมจิตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงปฐมาวดี  เพ็ชรัก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปณดา  ทรัพย์หิรัญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปทิตตา  จามกระโทก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปทิตา  อยู่ดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายปภังกร  คงการุณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จ่าวเจริญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายประกาศิต  ชูจิต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงประภัสสร  รอดพยันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปราณปริยา  ชมชื่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงปราณปริยา  นิยมศิลป์ชัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปรารถนา  ผลโชค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปริญญดา  หาญพานิช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายปริญญา  บุญเชิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงปริยากร  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เมืองนาคิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เหลืองมิวาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เฮงประเสริฐ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงปัทมาพร  ทองเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปุญญิสา  สิงหฬ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงปุณยวีร์  คงสอน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายพงศกร  เนื่องปฐม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายพงศวัขร์  พรหมสมบัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพนธารา  ศศิธนานันท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพนัชกร  งามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพนัชกร  ศาลารมย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายพนา  หมายมั่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพนิตพร  ผลยาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพรกนก  เเฟงผลน้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพรปวีณ์  สามัคคี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงพรพรหม  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายพรภิสิทร์  พิมสว่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพร้อมภักตร์  ตาถนอม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายพฤกษ์  สินพิบูลย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายพลธารา  พลายงาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายพัชรพล  คงสุวรรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพัชรมน  กองทา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพัณณิตา  เกิดพุ่ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพันธิตรา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพันธิตา  กำปั่นทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพิชญา  ยังคุ้มญาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายพิชยะ  ทุมมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายพิเชฐ  บรรณสาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สมัยมาก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพิมพ์ทิชา  ภูศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เฉลยไตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพีรดา  ทองโชติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงพีรดา  เรียนหัตถกรรม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายพีระพัฒน์  คล่องณรงค์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายพุฒิพงศ์  คงเกษม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงแพรวา  ฟองเพ็ชร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงโฟกัส  แสงศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงภคนันท์  ทองกัญชร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงภทรพร  เกิดคำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงภนิดา  น้อยเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงภัคธีมา  อารีจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงภัทรนันท์  ขันธมนต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงภัทรภร  ศรีเรือง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายภาคิน  กมุท โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายภูทิตย์  เปรมโปรย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่ขาว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายภูริชญ์  มั่งนิมิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายภูริพัฒน์  แย้มประดิษฐ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงมณฑิกานต์  เบญจมธำรง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงมนัสนันท์  รอดฤดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงมนัสวี  เทพสถิตย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงมัญชุสา  แสงหิ่งห้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายเมธี  ดวงเกตุ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายยิ่งเจริญ  มาลัยเจริญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงยิ่มพิมพ์พิลักข์  ศิริมูล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงรพีพร  ฤทธิสาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงรพีภัทร  เเกล้วทนงค์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงรักษิตา  พงาตุนัด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายรัชชานนท์  มาเนียม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายรัญชน์พล  สิทธิสันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงรัฐชญา  แสงวิเชียร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงรุ่งรักษ์  ทรัพย์สวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงเรืองรัตน์  พ่วงผจง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงลดาวรรณ  ชาตินันท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงลลิตภัทร  แก้วกระจ่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชรัก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงลาภัสลดา  โล่พิทักษ์อุดม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายวชรกร  ศุกรเสพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงวทันยา  ขวัญเมือง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงวรรณวิษา  พวงเเตง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายวรากร  โพธิ์เเข็ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายวสวัตติ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายวัชระ  วัดแย้ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวาธินี  นิ่มนิรมานมงคล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงวิชญาดา  ก้อนนาค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สง่างาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายวิศรุต  ปริวัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงวิศรุตา  สุนันต๊ะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายวีรภัทร  วิหคเหิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายวีรภาพ  เพ็ชรัก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายศรชัย  เนกขัมมะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงศรัญญา  พิมสว่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พึ่งเจียก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงศิรภัสสร  หุ้มแพร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายศิราพัฒณ์  วรรณา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายศิววัฒน์  แสงจุ้ยวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายศุภกร  หลักกรด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายศุภกฤต  ผดุงศิลป์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายศุภโชค  เลิ๊มศรีงาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงศุภณัฐ  ศิลประดิษฐ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายศุภวิชญ์  รังษีสันติวานนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงศุภิศรา  เฉลิมอรรถ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เจียรรุ่งแสง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงสกาวรัตน์  สร้อยทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายสรรรัตน์  ฐิตะวิริโย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายสรวิชญ์  เจริญฉ่ำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายสรวิศ  เลิศล้วนพาณิชย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายสรัล  แจ้งชะไว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงสรัลพร  บุญเชิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงสลิลา  เยื้อนแย้ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงสวรรคพธู  ฟักสกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายสิรวิชญ์  จิตรจักร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายสิรวิชญ์  ตั้งใจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายสิรวิชญ์  ยังคุ้มญาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสิริยากร  บุบผารัตน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงสุชัญญา  พางาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงสุชัญญา  สินทาชวโรจน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงสุชาดา  กระจับเผือก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงสุธาสินี  พลวงศ์ษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เอี่ยมระหงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงสุพิชญา  เกษดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงสุภัทรา  จุโฬฑก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงสุภาพิชย์  แสนลือ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสุภาวดี  เปาอินทร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงสุภาวิณี  ลำเจียก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสุมิตรา  สุขมี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายสุริยะ  ดวงประทีป โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงสุวรรณา  ธาระ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงโสภิตนภา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอชิรญา  น้อยสุวรรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงอติมา  น้อยคล้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายอนันธชัย  จานเจือ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายอนิพัฒน์  เถื่อนวิถี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายอนุรักษ์  สนธิพงค์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงอภิชญา  แสงอิศราภิรักษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายอภิชาติ  เชาวลิต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงอภิญญา  พราหมนัส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายอภิสิทธิ์  ภักดิ์จัตุรัส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงอรญา  หล่อเหลี่ยม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอรพชร  ทองมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายอรรถพล  สวนมะม่วง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอริสรา  ตรีสันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงอลิชา  สวามิชัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายอังกูร  อรรถธรรมสุนทร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอัจฉรา  หน่ายสังขาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอัญชลี  ทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายอัฏฐสม  วงษ์ปาน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงอารยา  อริยพฤกษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายอำนัฆ  คำนวนฤทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายเอกณรินทร์  บุณสันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายเอกบดินทร์  เกิดเเก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงไอศิกา  เมืองวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายิอดิศร  พิศณาวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกชพร  พึ่งทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงกรกมล  นาคมณี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงกรรณิการ์  อุตรา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายกรินทร์  ชัยบูรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายกฤตกร  สระมูล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายกฤตภาส  โชคธนธรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกฤติยาณี  ประเสริฐทรัพย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายกฤษกร  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกวินธิดา  คำรักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายกษิติ  บุญเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาคนวม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายกัณฑ์กฤช  ธรรมวิโรจน์ศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายกันตพงศ์  สุขทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงกันต์สินี  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายกิตติชนม์  หงษ์ทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายกิตตินันท์  ทองมี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายกิตติพศ  คงดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายกิตติภพ  ค้าแหวน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายกิตติภูมิ  นาคนัตถ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงกิตติมา  วงษ์พันธ์ธรรม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายเกศณภัค  วงษ์คำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงเกศวรินท์  วงศิลป์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายเกียรติภูมิ  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายไกรวิชญ์  คามรักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงคณภรณ์  รอดพูน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายคุณานนต์  โสภาเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายจตุพงศ์  ตระกูลใจดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
404 นายจตุรวัฒน์  ฉายา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายจักวรรดิ์  ใจเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงจิดาภา  พุทธสอน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงจินห์จุฑา  ภู่แพร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีเเก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สโมสรสุข โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายเจษฎา  ธรรมมิกะ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายชญานนท์  สายสอนดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงชญานันท์  ขวัญนาค โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายชนะภัย  ยิ่งยง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวฉิม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงชนัญชิดา  อินโต โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงชนัญดา  ธูปบูชากร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายชนาธิป  เดชผดุง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงชนิดา  ชั่งบู่ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายชนุดม  สุริยะหิรัญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงชมพูนุช  วงษ์โปร่ง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายชัยวัฒน์  วัฒนาธนไพศาล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายชาญศิริ  ลิ้มชัชวาลกูล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงชาลีน  เบลว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายชิติพัทธ์  ขวัญเเก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายชิษณุพงศ์  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายชิษณุพงษ์  พัดลม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยนาค โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงชุติมา  ศิลป์ประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายไชยทรัพย์  ช่างหล่อ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงญาณิศา  จารีย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงญาณิศากานต์  โพธิ์พรมศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงญาศิกานต์  วัตรายุวงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงฐานภา  ไชยวงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงฐิตาภา  บัวดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายณฐกร  หมอโอสถ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายณฐพล  ธีรากิจ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณฐมน  ชอบธรรมดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายณธน  ปานพันธุ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายณพัฒน์  พรสวัสดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายณรากรณ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชื่นไทย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายณัฏฐากร  รัตนิชย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงณัฐทิชา  สารีสาย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทับทิมทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงณัฐนรี  คงงาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงณัฐนรี  สนเทศ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายณัฐนันท์  สร้อยคำหลา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงณัฐวดี  พึ่งสุข โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงณัฐหทัย  ชาติไชยวงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงณิชชยา  สุดประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงณิชา  ชื่นกุศล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงณิชาภัทร  สกุลภักดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงณิชาภา  สุขตั้งมั่น โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายดุลธร  นิวรณุสิต โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงตมิสา  อมรประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงตรีชิรา  ช้ำเกตุ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายติณณภพ  นวลนิศาชล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายเตชิต  รัตนศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายถิรพงศ์  ทองพานิช โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงเทียนทิพย์  พงษ์ขำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายธนกร  ธนนชัยกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธนกร  ม่วงคำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายธนดล  เพ็งถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธนบดี  พิศรูป โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มครอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธนภัทร์  แย้มบู่ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงธนวรรณ  เครือวรรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายธนวัฒน์  คงถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงธนาศิริ  แดงเดช โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองอุ่น โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายธรรศติณห์  รักษาสีมันต์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายธรรศภณ  ชอบเพื่อน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นใจชน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายธีธัช  ปัญญา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายธีรดนย์  นุ่มทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายธีรภัทร  หวังสะและฮ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายนครินทร์  วัดอินทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงนพนรี  พิพัฒกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงนภัสรพี  แจ่มมี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงนภัสสร  สีหงษ์สร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงนราทิพย์  โตลิ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงนลินี  พุทธา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายนันทิพัฒน์  เนียมเย็น โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ผุยใจ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงนุชสรา  ท้วมพัด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ลี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงปณวรา  รุจิระเศรษฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงปณิตา  อินทร์เเสงทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์งาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงปภัสรา  มาลาศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงปรางค์ฤดี  ชัยวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายปรินทร  รัตนถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงปัญญดา  คงเขียว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายปัณณทัต  เด่นดวง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงปัณณพร  พาศิรายุธ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายปัณณ์  กุลหกูล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงปาณิศา  พวงนาค โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงปาลิดา  ยอดสร้อย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงปิยกาญจน์  บุญสถิต โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงปิยวรรณ  พูลทรัพย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายปิยะวัฒน์  พัฒน์ฆารกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายพงศธร  รอดเงิน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายพงศ์วัชรวัฒน์  พรมทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายพงษ์ศิริ  ปานน่วม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายพณิชกร  วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงพรณภากรณ์  บัวสบาล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงพรธิตา  คุ้มครอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงพรปวีณ์  สมเนตร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงพรลภัส  โกมล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพฤกษา  เขียวรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายพฤฒิพงศ์  ธนินชัยภูริวัฒน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงพัชชาภรณ์  รอดคำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายพัชรพล  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงพัณณิตา  อินนก โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายพันธนันท์  ผ่องอักษร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายพัสกร  วิไลกิจ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงพาทินธิดา  ยอดย้อย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงพิชชารัตน์  พิสิฎฐ์วรากร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงพิชญา  เเพรวัฒนะสุข โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงพิชญาภา  เทียนชัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศุภนคร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เดชาสถิตย์วงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  บัวทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงพิไลภรย์  จันทร์อยู่ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายพีรพงศ์  ยิ้มพงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงแพรววนิต  ปิยะชน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงภหยกทอง  ผุดผ่อง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าศรี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงภัทรชนก  โชติกาญจนเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงภัทรธิดา  อ่วมน้อย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงภัทรปภา  น้อยนาค โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงภัทรภร  มีดำเนิน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายภัทรภาค  พงษ์ยิ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวภัทรลดา  มั่งคั่ง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองคำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงภัทรวดี  ปราสาทเเก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายภาคภูมิ  กิตยสิทธานาถ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายภาคิน  โพธิ์วิฑูรย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายภานุพันธ์  ปัญยาดิลก โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีบัวบาน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายภิรักษ์พงศ์  วงศ์คำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายภูตะวัน  อึ้งสุวัฒน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายภูบดี  ประทุมมา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายภูวฏล  สายแปลง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงมนพิชชา  คุณวุฒิฤทธิรณ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงมนัสชา  เผือกทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงมาญาดา  หมื่นจบ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายมีดี  อางคาสัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายเมธัส  สีทำมา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงเมธาพร  คงสุวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายเมธิส  รมณีย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงเมษ์ศินี  โตเสวก โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงยุศริศา  เศรษฐี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงโยศิกา  ศรีวิชัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายรชต  จิตบำรุง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายรชตวิทย์  บุญเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
561 นายรณกร  สังข์ศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายรติ  ยิ้มสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงรวิพร  อุตะละมาตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงรัชนิกา  ทองเผือก โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงรัชนียกร  เลี้ยงหล่ำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงรัชนียา  ไม้ดัด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายรัฐพงศ์  บำเพ็ญทาน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงรัตตวัลย์  เเกมทับทิม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลักษณะพันธ์พงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงรินรดา  จันทร์งาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงลภัสรดา  ชาลี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายวชิรวิทย์  มีชาญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงวณัฐธิตา  นกขุนทอง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงวณิชชา  สาครพันธ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
575 นางสาววรรณพร  บุญแย้ม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงวรรณภรณ์  นาคดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงวรรณษา  เสาเอก โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงวราภร  รุ่งกำจัด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงวริศรา  มีลาภ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงวันสิริ  แสงดาว โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงวิจิตรา  วงสวาห์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงวิชุรินทร์  ปิยะนุชศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายวีรฉัตร  สมวัธน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงศตพร  เสมสมาน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายศตพรรษ  บัวโรย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงศรัณย์พร  วงษ์เงิน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายศรัณย์  ยามี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงศรุดา  เทียนถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงศศิชา  เจนเชี่ยวชาน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงศศิพร  โพธิ์ชะคุ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงศิรกาญจน์  ภัชจุนโท โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายศิรวิทย์  บานเย็นงาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงศิรินยา  ทองคำ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวิชัย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงศุภะจี  ขุนอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายศุภากร  หมวดเตี้ย โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายศุวิล  ตาสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายสนธิ  ชิตสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์พจนี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงสรัลพร  สมบัติบำรุง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายสันติภาพ  ภักดีพิบูลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงสิรภัทร  จิตรดา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมปากดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงสุกฤตา  เรียนทับ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงสุชญา  เจริญสุข โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายสุชาครีย์  สุขงาม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวสุฑามาศ  มีสุวรรณอรุณ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายสุประดิษฐ์  วงศ์จิรสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงสุพิชชา  สิงห์ดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงสุพิชญา  พูลผล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายสุภัส  มั่นสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประทาน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงสุภาภรณ์  จำแนกรส โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสุรีภรณ์  รอดโฉม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงสุวีรยา  เข็มวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงสุวีรา  ขันธวิทย์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงหทัยชนก  พงษ์ยิ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงไหมแก้ว  อัฐมาลา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงอชิรญา  รุดทัง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายอติกานต์  สุทธิญา โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายอติคุณ  ภักดีรักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายอนุชา  พึ่งสวัสดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงอภิศรา  สุขสโมสร โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงอรทัย  ชุ่มเงิน โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงอรนุช  กาญจนโกมุท โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
626 นายอรรถฐญพงศ์  จำลองศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงอาจารีย์  อินกลับ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งเเสง โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายอิทธิพล  ดำนิล โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงอิศราวรรณ  อุ่นรอด โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงเอกปียร  คล้ายดี โรงเรียนสิงห์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายไอยรา  หมอสมบุญ โรงเรียนสิงห์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วผ่อน โรงเรียนอินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายกฤษฎา  กลันกลิน โรงเรียนอินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายก้องภพ  สุขทรัพย์ โรงเรียนอินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พึ่งฉ่ำ โรงเรียนอินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงจารุพร  พิกุล โรงเรียนอินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชนิภรณ์  รอดพูล โรงเรียนอินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สืบศรี โรงเรียนอินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงฌลานันท์  มหาพรหม โรงเรียนอินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงธนพร  คณโฑเงิน โรงเรียนอินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายธรณินทร์  รานอก โรงเรียนอินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายธาดา  สุขผัด โรงเรียนอินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงนฤมล  ศรีเมฆ โรงเรียนอินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงนันทวัน  แตงทอง โรงเรียนอินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงปภาวรินท์  ผลถาวร โรงเรียนอินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายปีติกร  ศรีอำไพ โรงเรียนอินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพนารัตน์  วงษ์กันทะ โรงเรียนอินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงพรธีรา  กำจาย โรงเรียนอินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สวัสดิ์พันธุ์ โรงเรียนอินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายภัทรพล  จะระ โรงเรียนอินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงภูษณิศา  พุ่มสาขา โรงเรียนอินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงวิไลพร  ทิมงาม โรงเรียนอินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทร์สนิท โรงเรียนอินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงสุประวีณ์  ปภูสโร โรงเรียนอินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงกมลชนก  ปัญญามัง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงกมลดา  จ๋วงพานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายกรวิชญ์  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายกิตติภัทร  บัวบาง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายกุลเทพ  โฉมนาจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงเขมจิรา  เถาปินตา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นายจตุภัทร  เมณฑ์กูล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงจินห์จุฑา  โตอ่อน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงชนิสรา  เมทางสุเวช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงชมพูนุช  เชาว์โต โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธูปอ่อน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงชัญญา  ยงศิริวรรณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายชุติพนธ์  ชื่นเรือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ช้างพาลี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงชุติรดา  สุทธิบุตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายฐปณพงศ์  พวงมาลี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายณภัทร  อิสริยภานันท์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงณวพร  บำรุงอินทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายณัฐชนน  บุญยะโท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสชัง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศิริเขต โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยวงษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงณัฐิดา  ตันยา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงณิชมน  โพธิ์เพ็ชร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงดุษฎี  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายทัตพงศ์  เดชมา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงธณัฐชพร  มีทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายธนกร  จำนงประโคน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายธนกร  ธรรมศักดิ์ชัย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงธนกาญจน์  อรุณไพร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงธนนันท์  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงธนารีย์  เปรมปราน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงธนารีย์  เพ็ชรสงคราม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายธัชนนท์  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงธัญชนก  สุนทรวิภาค โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายธีรภัทร  สอนสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวนภัสสร  เพชรโปรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายนโม  โดดเจ็ดริ้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายนรภัทร  คุณะพันธ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงนริศรา  สมวังษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายนันท์ธร  จี่พิมาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงนันทิกานต์  สุรเณร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายนันทิพัฒน์  เชียงสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงบุญญสิตา  บุญญสิทธิกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงเบญญาพร  แสงเขียว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงปกฉัตร  ตั้งพิสิฐโยธิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงปฏิญญา  แสงเย็น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงปริชญา  ลิมสมนึก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงปัญฑิตา  แก้วใหญ่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงปัณฑิตา  พัดสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงปัณณาภรณ์  ม่วงทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงปิยะภัทร์  รัตนเลขา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงปุณยวีร์  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายพงศกร  สมคุณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
712 นายพงศกร  เกิดผลวัฒนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงพรสวรรค์  จิ๋วแหยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายพลภัทร  แสนสำราญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงพวงเพชร  อยู่เย็น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายพศวีร์  วุฒิเดชกำจร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายพสิษฐ์  ท่าแค โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงพันธ์ฑิตา  คำแบน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ม่วงขวัญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงสวาห์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงพิมพ์ศรณ์  สีปิ่นเป้า โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
723 นายพุฒิพงศ์  อิ่มกรุง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงพุดน้ำบุศย์  วงศ์เหลือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงแพรนวล  อ้นอยู่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงภักจิรา  ชูควร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงภัคธีมา  ป้อมเดช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงภัทรกร  อินทร์วัน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงภัทรมน  ข้องน้อย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงภัทรมน  อินทร์วัน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงภัทราพร  บุญชุ่ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงภัทราภร  กองยอด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายภานุกร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นายภูธนิศร์  หนูเมือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวสาริกรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงมีสุข  สิงห์ดำรงค์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นายเมธาสิทธิ์  น้อยแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงรดา  ยอดเกวียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงรตพร  รอดนิ่ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายวงศ์วริศ  ภูริศิริพัฒน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
741 นางสาววนภรณ์  โลหาวุธ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
742 นางสาววริศรา  เพ็งนิ่ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงวศวดี  ภู่สอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายวิชิตชัย  บุญปั้น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงวิลาวรรณ  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงศศิชา  โสดาพงษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงศศิภา  ศิริมงคล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้ววานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงสิรพัทร์  ต้นพงศ์พัฒนกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายสิรวิชญ์  มั่นปาน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงสิริกร  อินทรเกษตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายสุภณัฐ  กวางแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายสุภัทร์ชัย  เจตนะจิตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงอภิญญา  ชูชื่น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงอัญมณี  พุกพ่วง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงอารยา  กำจาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงกาญจนา  ยิ้มเกียรติ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นางสาวกิตติกา  ทองอร่าม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายกิตติธัช  เกษมสิน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
761 นางสาวกีรติ  คงสโรช โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นางสาวชลดา  โพรงพรม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงชุติมา  คำไตรย์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไทยเขียว โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นางสาวณัฐรินทร์  ยิ้มศรี โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงตรีรัตน์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายตะวัน  คำงาม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงทิติยาภรณ์  กรานโต โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
769 นางสาวธันยพร  เอี่ยมรักษา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงธิญาดา  ยอดเมือง โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
771 นายธุวพัส  จิวรพันธ์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
772 นางสาวนรินทร  เจียมพัว โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นางสาวนันท์นภัส  ไป๋งาม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
774 นางสาวเบ็ญจมาศ  แซ่โง้ว โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวปภาวรินทร์  น้อยสุข โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงประกาย  ก้อนทอง โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงวรกมล  ภู่สุวรรณ์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายวรธรรม  กลัดล้อม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นางสาววิชิตา  ลินลา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงวิลาวัณย์  แจ้งอิ่ม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
781 นางสาวอรวรรณ  สุขสำราญ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายเกียรติวศิน  ผิวสุพนธ์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายไกรวี  บุญทัด โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายขจรศักดิ์  กระแสร์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายชนาธิป  อินทโชติ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายณัฐฐสรรค์  นวมลพจน์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงณัฐธิชา  เชาว์ไวย์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลธิโต โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายธนาลักษณ์  มะลิหล โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองพาณิชย์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รักษ์ทิพวรรณ์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงมนิสา  วงษ์เคียม โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงรจนภัสสร  นานาศิลป์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงรมิดา  อรรถวิชัย โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายวชิรวิทย์  เรืองเวช โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชูเสือหาญ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายอดิรุจ  พวงมาลี โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงกนกนิภา  บัวแฝง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงกนกพร  พาลีตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงกนกรดา  สมัครวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงกมญฐกาญจน์  มั่นคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงกรณิการ์  โกศัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายกรวิชญ์  จินหิรัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายกฤตภาส  เฉลิมพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงกฤติยาณี  พงษ์ใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายกฤษกร  จำเนียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายก้องภพ  จิระวัชน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายก้องภพ  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายกัญจน์ธน  อุดมวิชิตกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงกัญจน์รัชต์  เปี่ยมสุวงษ์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายกันตพัฒน์  แสงอุทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงกันตพิชญ์  กล่อมวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายกันตภณ  ขุนพิลึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กาญจนนิลวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายกานตพงศ์  สาระศาลิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายกิตติคุณ  สุราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงกิตติญาณินท์  อินทร์แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงกุลนัท  นิพัทธ์โยธิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงเกตุวลิน  พั่วพัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงขนิษฐา  คำมั่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายคณาธิป  อัมระบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงจณิสตา  วงษ์ทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงจณิสตา  สามขำนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ช้างป่าดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงจันทิมา  พบหิรัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงจันทิมา  ศรีหา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายจารุกิตติ์  ตั้งใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงจิดาภา  วิสุทธิธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงจิดาภา  เกิดปานทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายจิตรทิวัส  ต้นทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายจิรนนท์  เสนานุวัตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายจิรภัทร  เปลี่ยนสมุทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายจิรยุทธ์  ชาติสี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงจิรัชฎา  พิมพา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายจิรัฏฐ์  เชื้ออ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงจิรัฏพร  เมฆส่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายจิรายุทธ์  ดีกระจ่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายจีระยุทธ  นาจาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ปิ่นทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงจุฑามาศ  อภิธนเจริญวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงเจนจิรา  อบปิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงชญานันทน์  มีสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงชญานิศา  วรปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงชญาภรณ์  มั่งคั่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายชนะชล  สนธิสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงชนากานต์  เจริญพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงชนาพร  ขุนนคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงชนาภา  มานะการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายชยุตพล  นาคสังข์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงชลธิชา  เพิ่มรุ่งเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เจริญโดยธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มีผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายชัชพล  ชูวงศ์วุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายชัยธรา  วันทนทวี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายชัยวิชญ์  รัตนวิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายชัยวิชญ์  วัฒนสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายชาตินักรบ  คำอ่อนสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายชานันทร์  มีสินกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงชาริสา  จัดกสิการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงชาลิสา  หมอช้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายชิษณุชา  ราชสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงชุลีกร  วัดน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงโชติกา  อินปุย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงโชติมา  รอดอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงโชติรัตน์  ภิญญโชติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงโชษิตา  จิตรีศัพท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงญาณิศา  พันมหา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงญาณิศา  ยุวนะวณิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงญาณิศา  สว่างศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงญาณิศา  สาสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงญาโณบล  บุญวิเศษรณกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายฐปนวัฒน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงฐิติพร  ติยะพานิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงณฐิกานต์  จิตจำนงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงณปภัช  ห้อธิวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงณภัทร  นิธิปกรณ์กูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงษ์มณฑา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายณัฎฐวุฒิ  ภักดีประเสริฐสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สีมาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ซื่อตรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เอกภพอนุกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยอุทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงณัฐธิชา  อัปการัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานคุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงณัฐพร  ตนะวีรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงณิชนันทน์  สาธุธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงณิชา  มงคลมนต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่่นจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงทวีพร  โพธิ์สามต้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายธนกฤต  สถาผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายธนพร  ภูมิสัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงธนพร  ศรีโชค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายธนภัทร  เทพภูธร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายธนวัฒน์  ประฮาดไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายธนวิน  สำแดงภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์อุไร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายธนากร  กาลอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงธนิษฌา  สุภากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงธนิสร  ทับทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงธัญชนก  งามสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงธัญชนิต  สังข์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงธัญยรัตน์  อัครวิไลพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ศรีปาลวิทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายธิติวุฒิ  ปุยเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายนพรุจ  ดีสุคนธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายนพวิชญ์  วิริยะศรานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายนภนต์  มีวัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงนภัส  เชิดโฉม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สายจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงนรันฎา  โสขวัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงนริศรา  เกื้อกูลธรรมกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายนัฐวุฒิ  สิทธิมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายนัทธพล  มามั่งคั่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายนัธทวัฒน์  พลอยเจริญกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงนันท์นภัส  มงคลพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์แหยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไถ้เงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงนิภารัชด์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงนิรชา  ประยูรวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงบัณฑิตา  เย็นทรวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงบุญยอร  แป้นไผ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายบุริศร์  วรรณมณีโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายบูรพา  โพธิวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงปณัฏฏา  หริ่มสืบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงปภาดา  คำบุญเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายปรเมศวร์  โรจน์หล่อสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายปรวิชญ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงประภาวรรณ  ผลอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงปราณปรียา  แก้วคำโพธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงปอขวัญ  มิสาโท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงปัญชณิญา  มงกุฎมรกต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยมงคลทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ยอดรัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงปาณิสรา  วัฒนคาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงปาลิตา  สูนกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงปุณิกา  จันเหมือน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ไวยทรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายพชรพล  พัฒนตั้งสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงพรกนก  ไวยธนต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงพรชนัน  ศรีไพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงพรธยานิก  ปันสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงพรนภัส  จันสนิท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงพรปราณี  อุทัยวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงพรปวีณ์  มีมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงพรไพลิน  ศิวะโชคชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงพรรณปพร  อางอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายพรรษกร  ผาสุกกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงพรรษมน  นุชน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงพร้อมพลอย  ภู่เงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายพัชรพล  ไชยพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธนาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงพัชรียา  พรหมเสนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายพัฒนรัตน์  พัฒนตั้งสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงพันญาดา  รอดแสวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายพัสกร  กระตุดนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงพิชชนาฏ  บำรุงไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงพิชญาภา  พันธ์กุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายพิชัยรัตน์  ทองคุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงพิตราพร  บุณยรัตนพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายพิธาน  ธีโรภาส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ไทยประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิระวัธน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุมนานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงพิมพ์วสัญธ์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงพิมมาดา  อินสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงพิรญาณ์  เทวะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายพิรัชย์  เจริญเผ่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายพีรทัต  เเก่นนาคํา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายพีรพัฒน์  ซอกดุลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญชาลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงภัสสร  สุขลาภ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงภัสสร  เกษสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทิพยศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายภูเบศ  ขุมทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงภูริชญา  สาระกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์จิระพูนผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายภูริเดช  มาจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายภูริภัค  แย้มอำพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายภูวเดช  ชัยสงคราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายภูษิฐ  คู่คิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงมณฑิตา  วุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงมาริสา  ชาญเสนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงมาลียา  เบ้ามะโน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายเมธัส  ไพพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงเมธิรินทร์  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายรชต  ทองชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายรชต  มาลัยศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายรชา  ตั้งตระกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายรฐธนพล  สมสฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงรวีนิภาธร  สมใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงรังสิมา  ฐานะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงรังสิมา  ทุมลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายรัชชานนท์  ขุนอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงรัญชนา  กลัดตลาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงรัญชนา  คงเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายรัฐภูมิ  ฟูเฟือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงลภัสรดา  เดชธรรมรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงวงศ์วรัณ  สุปะวะโรทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายวชิรวิทย์  สุทธปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงวนัญญา  เมธีวิวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายวรกันต์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงวรวลัณช์  สำราญกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายวรสิทธฺิ์  เฉลิมนัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงวรัชญา  เสือโฮก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงวรัญญา  เรืองวัฒกี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงวรันทร  ทองเชื้อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงวริศรา  โตปั้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงวศินี  นนทภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงวสุกาญจน์  อำมาตย์โท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายวัชรินทร์  รื่นกลิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงวิชิตา  เหล็กเพ็ชร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายวีรภัทร  กังนิกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายวีรภัทร  กุฎีรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงวีรวรรณ  สาสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงศศิประภา  บุญล้ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงศศิรินทร์  ดนตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงศศิวรรณ  ผลแสงสี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายศิระ  เครือวาท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงศิรินัดดา  ศิริไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายศิวกร  ศิริปูน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายศิวกร  สีสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงศิวพร  เพ็งผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายศิวา  ศรีคชไกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายศุภกร  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายศุภกฤต  เกษรศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายศุภวิชญ์  สันโดษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายศุภเสกย์  จันทร์รัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงศุภิสรา  เกษมสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงสรญา  พิมสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงสรัสวดี  ปกป้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายสารัธ  จีระออน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายสิรดนัย  ตะโนรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายสิรภัทร  ทหราวานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงสิริวิมล  วิศรุตพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงสุขใจ  หมอกมืด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายสุขพสิษฐ์ลภณ  ผ่องจำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงสุชานรี  คำชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงสุธาธินี  โชว์สูงเนิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายสุธี  วิริยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงสุนัชชา  พึ่งตระกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงสุพรรณี  ขามเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงสุพัชชา  เนาวรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงสุพัตรา  ชาญอุไร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงสุพัตรา  โนนทิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงสุพิชฌา  แก้ววงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จิระเจริญวงศ์ษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตรัยสุธิวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงสุพิชญา  ตราชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงสุภจิรา  เทียมแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงสุภัสสรา  สายบุญณะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงสุภาพร  ลี้เทียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงสุมลฑา  โอสถประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายสุรเสฏฐ์  ชวนเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายเสฏฐวุฒ  อุบลพืช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงโสฐิตา  จิโสะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงโสภิตนภา  สังข์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงหัสญา  ชุ่มโชคดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงอธิชา  หอมอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายอธิษฐ์นลัน  โตประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายอธิษฐ์  นิธิสกุลพิชร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายอนรรฆ  นารอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงอนัญญา  ใจคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงอนัตตา  นันทไตรทิพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายอภิรักษ์  น้อยใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายอภิวัฒน์  สร้อยม่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงอมลรุจี  ไชยโพธิ์งาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงอรนิษฐ์  ศรีกัลยาวัชร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงอรวรรณ  พวกเชียงชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงอริญชย์  พงษ์สนิทกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายอริญชัย  ค้ำชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงอริสา  พงษ์สนิทกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ประทิพอาราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงอาทิตยา  นาคทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงอิชยา  บุญนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายอิศราณุวัฒน์  สุทธิวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เมฆส่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงกมลณิชธ์  จินดาเกษม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงกษมา  แสงโทโพ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงกิตติยา  พันชนะชญานันท์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงเจนจิรา  อุ่มชอุ้ม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายเจนวัฒน์  ร่มลำดวน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายชวกร  นันทวดีพิศาล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายณัชพล  สงวนศักดิ์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายณัฐวุฒิ  ท้าวดี โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงตริยาภรณ์  แข็งกระบือ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงตรีรัตน์  ฉิมแย้ม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงทักษอร  นุ่มดี โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายเทพทัต  แก้วโสตร์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายธนิท  ฐานิธรณ์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงนันทรัตน์  สุวรรณโชติ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงปิยะสิริ  ตะปูทอง โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทรา โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงภาวิดา  ขาวอุบล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงหทัยภัทร  ดำรงค์เวช โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงอริศศิรา  เจริญฉิม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น