รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายกฤตนัย  ภู่พงศ์ประพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกฤติยา  ตันทองแท้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤษฎิ์ภูมิ  เทพทวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกอบเกื้อ  ฐานทองดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกันตพล  วิริยะกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัลยรักษ์  เดชเจริญสี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพี้ยนภักตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกานต์  อ้นอุ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกุลษ์ปรียา  รุ่งสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายเกรียงไกร  รัศมีโกศิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายจิรภัทร  กิ่งสุวรรณพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงจิรัชญา  แผ่นหิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงจิรัสยา  กรีทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงฉัตรระพี  จุ้ยเริก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวชมบงกช  นิธีกุลวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายชิติพันธ์  ฤทธิ์ถาวร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายชินกิจ  ฤกษ์ดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายชิษณุพงศ์  พิกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายชีวธันย์  รังสีพรหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงซาลีฮา  ประยุรธเนศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงฌานธิตา  มีมุ่งธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงญาณิศา  จิตวศิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงญาณิศา  แช่มช้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายฐิติกร  เทียนเรียว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณฐพร  เชื้อนเคนทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
26 นายณภัทร  ฤกษ์สมบูรณ์ดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณัฏชนน  รัชฏะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เจือบุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตถ์  วิทิตธนปรีดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฐชยา  เมฆประยูร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณัฐฏ์ธิดา  ชัยอมรรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณัฐรดา  องค์ศรีเจริญพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฐวรา  อุดมลาภสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณัฐสิทธิ์  วิจิตรฐากูร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายดนุสรณ์  เวียงโอสถ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายถิรภัทร  น้านาคินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายธนกฤต  พลีธัญญวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธนกฤต  เชาว์ชนพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายธนดล  อังศิริกุลธำรง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงธนากานต์  หลัดกอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายธัมคูณ  นิธีกุลวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงธารจินดา  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงธิติธาร  คิดบรรจง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายนที  ตรีศูลรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายนนทกร  หนูไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงนัชชา  ตรีศูลรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงนันทน์นภัทร  ศิริทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงนัสนีน  สะดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงบุณณิชา  อำนวยสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
51 นายปณิธาน  ขวัญแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวประกายชนก  วรปุณฑริก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายประวีร์  พนมเริงไชย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายปัณวัจน์  ศรีทองนาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปาลิน  ลาภเวโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายพงศกร  เนื้อไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวพรหมวดี  อรหัตมานัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงพัชรมน  คีตะตระกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุตรธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงพิชชานภา  นุ่นโต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพิชญ์ปรียา  จุลโทชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวพิมพ์มาดา  สุขวโรดม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายพีรภัทร  บุญสนอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพุทธิชา  วงศ์เด่นวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงแพรขวัญ  พันธ์ประสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายภาชกร  วัฒนเกตุกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงภาณุมาศ  รุ่งเรืองไทรงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายภาธร  เรืองทัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงภูษณิศา  แสงเขียว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงมัทนพร  ทองแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายเมธีวัตร  มณฑาทิพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงรจนกร  เพ็ชรรุ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงวรัญญา  โลศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงวิคทอเรีย  จิว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายวิทวัส  หัสเสนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายวิศรุตม์  โรจนสุวรรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายวีรวัฒน์  ธันญะทวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายวุฒิเมศร์  พรกิตติยาวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวศตพร  สุขมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายศิรหรรษ์  พุทธสุภะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายศิวัช  ศุภวรรธนะวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ตันติจิตรอารีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวศุทธหทัย  ติณสิริสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายศุภณัฐ  เจริญวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายสรธร  มีสมปราชญ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงสุชาวดี  อัศวบวรนันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงสุพิชญา  อัศวบวรนันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นายสุรเกียรติ์  สินพิชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายสุรวิชญ์  ศรีสระคุปต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ทองมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงโสภิดา  ชูเกิด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงอนุธิดา  มีชู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงอัญกร  ศรีจันบาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายอิทธิชาติ  อิทธิอมรกุลชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายกมลวิช  ปลายเนิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงกรรวี  โคตรทัศน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายกฤษฏิวัส  ธนกำธร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงกันติชญา  ศรีบริกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายกุลชาต  ตั้งวงษ์ไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงเขมิกา  วรรณภิญโญชีพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงจงกฎ  แก้วประดับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงจินดาภา  วีระวนิชกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายจิรทีปต์  สุรศักดิ์ศิลป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงจิลาวัลย์  ทรัพย์มูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงชมบงกช  นิรันดร์สุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายชวิน  ชายวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงชาลิสา  จิรสัตยาภิบาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายชินะ  ตันติสิริเศรณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกษมธีระสมบูรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงโชติกา  แซ่แต้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงญดา  อัครเดชาสกุลกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายฐนนท์พร  วิวัฒน์นิมิตดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายฐปนรรฆ์  ชัยฤกษ์วิไลกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายณพวิทย์  สมในทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายณัฐพงศ์  รัตนแสงสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายตฤณ  มีสวนนิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายทนุธรรม  บุญใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายเทพไท  เจือวานิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายธนพล  วงศ์สิทธินนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายธนวัฒน์  นาวัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงธัญญพัฒน์  อัสดรทิพย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธัญพัฒน์  ศิลป์สัมฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายธีรเดช  ขำประสาท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายนนทพัทธ์  มหาพรหมรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายนภัทร  วิชัยกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงนฤภัค  อุดมวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงนัทธ์วรินทร์  ดิษฐสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายนัธทวัฒน์  มุกเมธีเสถียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปัญญศุภา  ศรีบริกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงปัณณธร  เกษมสุขภิญโญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชวิไลศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงพรรวินท์  นิ่มสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายพลพล  ทรงแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ประภาสพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงพิชญ์ญาณี  ศิริเหลืองทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงพิมพ์พ่อ  วงค์สันเทียะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงภัคพร  ประเสริฐกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายภูมิรพี  สมิตะสิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงมณีศรี  นาควิเชตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายรวินพัทธ์  ธนกำธร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงรังสิมา  นามเมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายวชิรวิทย์  ชุตยานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายวรวุฒิ  สุขอนันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายวัฒนพงศ์  เนื้อไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงศรัณย์ภัค  ขันธนันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงศรัณยาพร  ตันติพัฒนเสรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงศสิธร  นนทะดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายศุภกร  ศรีสุขกาญจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายศุภกิจ  ศรีสุขกาญจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงศุภิสรา  อุกฤษณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายสุขุม  ฤดีเมธากุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายสุนิธิ  สิงหถนัดกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจนภูมิใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงสุวพิชญ์  จันทร์วิกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงอาทิมา  ทังสุพานิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงอิงกมล  กิตติเจริญทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงอิสราลักษณ์  ลุ้งบ้าน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายจิรัฏฐ์เดช  ตระกูลชัยช่อฟ้า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงชนิกานต์  เวภาระ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายชวัลวิทย์  พรสี่ภาค โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวชัญญานุช  รัตตะชัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายณัฐดนัย  โพธิ์จาด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายธิปไตย  ศิริรักษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวนันท์นภัส  ศรีเสถียร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพ็ชรทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนันท์นลิน  สายจรูญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นายนิภัทร์  หวังสุขนิรันดร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายบุรินทร์  จาริไพบูลย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงปารวี  เลิศอิทธิชัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงปาริชาติ  สอนชัยภูมิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2 คณิต ม.ต้น
172 นายพชธกร  ปลุกปลื้ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพิชญพร  สายทองแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวพิมพ์มาดา  เภตรารัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แก้วรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงพิยดา  วัณณุอุปถัมภ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงภคินี  วงศ์ล้อสุวรรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายภัทธาวินท์  เจริญเกียรติยศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวภัทรภรณ์  ประเสริฐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงภาสินี  ศรีชาติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาววศินี  โชคกวิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงสพิชญา  อยู่เย็นเป็นสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสุณิสา  จำปาคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงสุภาพร  จุ่นเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงอุษณีย์  เจริญสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายณัฏฐวุฒิ  อังศรีสุรพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
187 นายธนพล  ปรือทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นายธีรภัทร  ศิริธรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นายนราธิป  รัตนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นายศุภกร  ชำนาญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายสิทธิชัย  ปัสสาสุ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกนกเกตุ  เลาห์ทวี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงกมลรัตน์  จิ้วตระกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวกรณัญญ์  พัชรสุวกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวกรภัสสรณ์  กัลยาณสันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายกฤตณัฐ  สิทธิ์ศิรดิลก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายกฤตภาส  แก้วลำพูน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายกฤติธี  รัชชนันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นายกฤติน  นาลิวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายกฤติน  บัวสังข์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายกฤติน  ลุ่นเซียะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายกษิเดช  ไหมเหลือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายก้องกิตตน์  ปริญญาประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายกัญจน์ธีเดช  ลิ่มกังวาฬมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายกัญจน์นวิชย์  มั่นศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อัศวนุวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงกันตพร  แช่มสวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายกันต์  อิศรานุชีพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายกานต์พนธ์  พู่จิตร์กานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงกานต์สิรี  กันทรวิชัยวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายกานต์  ปาลภิบาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายกิจการ  นำสว่างรุ่งเรือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายกุลพัชร  ชนานำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายคชษร  ประชุมวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงคริมา  นิทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายจักรดุลย์  สุวรรณรุ่งเรือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายจิณณวิชญ์  จันทเบญจม์ภัทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงจิดาภา  ลีลาพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวจิดาภา  ศรีนุติทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวจิดาภา  สายสุพรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงจิตา  ตามประวัติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายจิรกร  จงรัตนกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายจิรเจษฎ์  สาครวงศ์วัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายจิรวัฒน์  ลาภประสพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงจิรัชญา  โรจนวงศ์สกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายจิรัฎฐ์  สุนิธิอารีนนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายเจตนิพัทธ์  การพร้อม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงเจ้าเจิน  เจิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายชญานันท์  เจริญสูงเนิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงชญานิน  พันธุ์ศรีมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายชญานิน  เสกธีระ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงชญานิศ  วิทิศวรการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงชญานิศ  หอมจันทร์ดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงชญาภา  พรรณเทวี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงชณัชชา  ปนิทานเต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงชนกานต์  อุทากะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงชนรดา  พฤกษ์ประมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายชนวีร์  ศรีพรประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงชนาภา  เมืองมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายชยพล  ขาวขะวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงชลิดา  ชีวศรีพฤฒา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายชวนันท์  เอกธัญสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายชวิน  อินธิเสน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงชัญญพัชร์  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายชัยณัฏฐ์  ลิ้มชุณหนุกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายชัยภัทร  อนันตรสุชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงชาลิสา  กสานติกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายชิน  สังข์วิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงชุตินมต์  ฉางหมอก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายเชน  สังข์วิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นายญาณวิชญ์  กะการดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงญาณิศา  แสงวณิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงญาณิศา  โพธิญาณิศาสฤษฏ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงญาดา  ชอนตะวัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายฐิตพัฒน์  สุนทโร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงฐิติพร  สมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายฐิติภูมิ  โกมุทานุสรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทิพนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายฐิปาณัสท์  หอมเกตุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายณฐกร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายณธรรศ  สาสุนันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายณพล  พรอนันต์รัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายณภัทร  กิตินันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นายณภัทร  ธารไกรทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายณภัทร  บวรนิรัตติศัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณภัทร  ลาลาภ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายณภัทร  ศรีมุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายณภัทร  สิงห์ตาก้อง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
269 นายณรรถกฤษ  ธีระรัชชานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงณัจฉรีญา  ศิริพ่วงพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงณัชชา  ปฏิมาประกร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัชชา  พงษ์สนิท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณัชชาภัทร  วงศ์นาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สี่สมประสงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายณัฏฐ์ชยกร  รุจิกรศิริสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายณัฏฐชัย  สุขสวัสดิภัทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พงศ์ศุภะมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายณัฏฐพัชร์  จินดาพรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณัฏฐากร  ธำรงค์อนันต์สกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณัฐจรี  ศรีนุติทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายณัฐชนน  ฐิติวุฒิกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณัฐชรินพร  มั่นพรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ภาณุวัฒน์ชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เสละ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณัฐนรี  ติมินทระ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายณัฐพล  ธรรมางกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายณัฐวัฒน์  เต็มเอี่ยมวณิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายณัฐวัตร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
289 นายณัฐวัสส์  ศักรภพน์สกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงณิชกานต์  อรรคศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงณิชชา  วโรภาษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายดนุภัทร  รัตนาวิทย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายดนุวัฒน์  ลี้พล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงดารากาล  ลิมกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายดุลยพจน์  ดำรงทวีศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายดุลยพินิจ  ดำรงทวีศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายเตชวิศ  พรหมสวาสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายเตชสิทธิ์  ศรีนุติทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายทวี  ตั้งวิจิตรสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นายทวีรัตน์  งามนทีอรุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายทศสันต์  เจริญวัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงทอฝัน  เกตุลอย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงทักษิณา  น้อยสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายไท  ศรีภิญโญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายธงไชย  อาชาบุณยเสก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงธชษร  ประชุมวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงธนกมล  คงสนธิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธนกร  จินรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายธนกร  เป้าทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายธนชาติ  หวังเพิ่มบัณฑิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธนดล  อุทัยสินธุเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายธนธัช  ลีพิทักษ์รัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายธนนันต์  ทัศนวิสุทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายธนพล  จุฬาคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายธนฤทธิ์  กาญจนาเมธาวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายธนวัฒน์  ประวีณเมธ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายธนวิชญ์  วงษ์สุนทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายธนัช  อัครอุปพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายธนาสร  วรพุทธพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายธนิน  เมธาภรณ์พงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายธนิสร  จารุดิลกกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงธมลวรรณ  จงจิตเกษม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธรรมธร  จำรัสฉาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายธรสันต์  เจริญวัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายธัชชัย  ธีรสกุลชล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงธัญชนก  พินิจจิตรสมุทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงธัญญมัยพร  กิตติสกุลวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขวัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงธันย์สิตา  เฉลิมโชควัฒนกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธาม  ศศิแสงศุภร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายธาวิน  เสรีวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายธาวินธรณ์  เหง้าพมหมมินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายธีรดณย์  ศักดิ์เพชร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายธีรเทพ  กระต่ายทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายธีรภัทร  วิเชนสวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงนคกมล  แสงดารา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายนพดล  อมรทรัพย์เจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงนภสร  เสริมสุขประดิษฐ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายนภันต์นพ  หวังดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงนภัส  ตั้งรัตนผล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญรอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายนภัสรพี  สุรินก้อน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอี่ยมสิริบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงนรมน  ศรีธูป โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายนราเทพ  วิไลรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายนราวิชญ์  พิเศษพงษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายนราวิชญ์  มีคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงนวพร  มานะนาวิกผล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงนวพร  ยะราช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงนัทธ์ชนก  เมธากุลนาถ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายนัธทวัฒน์  นรเศรษฐธีรกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงนันท์นภัส  คลอดเพ็ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงนันทภรณ์  ไส้เพี้ย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายนันทิพัฒน์  เพน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงนิชาภา  วงศ์โสภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายเนธิทัศน์  มณีนิล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายบรรณรต  อนุศาสนนันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายบุลากร  บุญบูรณวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงปฏิภานี  ทิวเสถียร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายปณิธิ  มักเที่ยงตรง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายปณิธิ  โกวานิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายปพนดนัย  อุ่นโสภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายปพนธนัย  อุ่นโสภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายปพนสรรค์  ลิ่มวานิชรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปภานันท์  ประทุมรองรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงปภาวรินท์  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายปรมัตถ์  มณีสุธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายปรินทร  หลิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายปวริศ  จันทนทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายปวริศ  สุวัชระเวช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายปวิชญะ  หลักคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายปวีร์  วิลาศชัยเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายปองภพ  วิศิษฏ์เกียรติชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายปัญญา  กมลพรพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายปัณณธร  ยุคันตพรพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายปัณณวัฒน์  พงศาธีราพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายปัณณวิชญ์  หูรัตนภิรมยื โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายปัณณวิชญ์  หูรัตนภิรมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายปัณณ์  เนตรชลายุทธ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวปาณัสม์  ธรณสุนทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงปาณิศา  วังแสน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงปาณิสรา  ดำเกิงหิรัญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายปิยังกูร  บุญศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ลิ้มศาสนกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ปิยะทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายปุญญวัจน์  งามเนตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงปุญญวีร์  ทองมาลา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายปุณณเมธ  กาวิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวปุลพร  แสนสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวไปรยา  เพชรช่วย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายพงศธร  ซาลวาลา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายพงศ์ปณต  แสนสิงห์ชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายพชร  เหลืองพิริยะชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงพชรมน  รื่นรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพชรรัชต์  ติวากุลพิสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพณัชธิดา  ธรรมสุรางค์กูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพบพร  ตั้งบุญสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงพรชนิตว์  อัครลิขิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงพรปวีณ์  เจียไพบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพรพนิต  กิ่งจงเจริญสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
402 นายพรรษพล  เสริมทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายพรหมศักดิ์  ทิพย์มาลย์มาศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงพราวปวีณ์  ศิริมัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงพริมา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงพลอยชม  ตรีคุณประภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงพลอยพรรณ์  เหลืองอ่อน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายพศิน  ธัญญกสิกล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายพศิน  วาทินกล้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายพสิษฐ์  พุ่มพันธ์ุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายพสิษฐ์  เดชภพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพัณณิตา  ม้าทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายพัสกร  เมืองมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายพาทิศ  พูลทองคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงพิชชา  มีอินทร์ถา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงพิชชานันท์  มีสมอรรถ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายพิชชานันท์  อนันตพรวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงพิชชาพัชร  เจียรนันทกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงพิชชาภา  จุณณทัศน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เล่ห์มงคลไชย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตาฬวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โคธิเสน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงพิมพาสุข  อัศวราชันย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  เด่นตระกูลวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นายพิษณุ  ขันแข็ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายพีรณัฐ  สาครรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายพีรวิชญ์  องค์น้ำทิพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายพีระพงษ์  ภูมี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายพุฒิพงศ์  สุวรรณนิมิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงเพียงขวัญ  บาลมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงไพลิน  สรฤทยางกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงภคพร  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายภคิน  คลอดเพ็ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงภรณ์รัตนันท์  วชิรปรีชาพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงภริตา  ยายอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงภัณฑิรา  ศิริบรรณากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวภัทรนาฎ  รัตตกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  คงพิทยาพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายภัทรพล  วรเลิศธนานันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงภัทรลดา  ตรีธนูชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงภาวิณีย์  วงศ์ถิระศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงภาวิดา  ชินะโยธิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงภาวิดา  มาอยู่ดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงภิญญดา  ไสยสมบัติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  หูรัตนภิรมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายภูชิสส์กานต์  ปานพรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายภูมิพิชญ์  วัชรนภาพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายภูริ  วิรการินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายภูริช  ดีเป็นธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายภูริญาณ  อาจกำชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายภูริณัฐ  ทรัพย์คงดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายภูรินทร์  จารุสมบัติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายมรรษกร  เอื้อโสภณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายมีเกียรติ  ตั้งสัจจสว่างกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายเมธวัจน์  พิชิตปรีชาพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายเมธาพัฒน์  พนาวงศ์วัชร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงเมธาวี  กสานติกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงเมธาวี  ลีลาเลิศวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายเมธิน  โฆษิตชุติมา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายยศภูมิ  โกศลวิทยาธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงโยษิตา  รอดวัฒนกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงรภรภัท  ลีธรรมเมตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงรรรรดา  เชวงชวลิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงรวิกานต์  ฉายากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงรวิพร  วชิราชีวน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงรวิสรา  ไชยมุกดาสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงระพินทรนาถ  เหลืองสัมฤทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายระพีพัชร  กุลทนันท์นิธิโชติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงลภัสรดา  สิทธิพาชัยกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงลลนา  ชัยรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงลัลส์ลลิต  พงศ์สุพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายวงศพัทธ์  โฆษกิจจาวุฒิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตองอ่อน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายวรโชติ  คงสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงวรณัน  สิริธเนศเดชาธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายวรนัยน์  นางาซาวา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
477 นางสาววรัชยา  พุฒศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายวริทธิ์  วัฒนพลาชัยกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายวสวัตติ์  มูลศิลป์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงวิชญาพร  นาคบวรวิจิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
481 นางสาววิชาดา  นรสิงห์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายวิชานาถ  คงเกลี้ยง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายวินทวิทย์  ปิ่นประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายวีรภัทร  การพร้อม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายวีรภัทร  พรหมวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
486 นายวุฒิภัทร  ดิษย์ธนัช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายศรุต  ทองชมภู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงศศิษา  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงศิรกัญญา  ศุภฤกษ์รตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายศิรชัช  ตังติสานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายศิรวิชญ์  กองธนาศิริกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงศิริรัตนา  ไตรบุญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
493 นายศิวกร  เศิกศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายศิวกร  แก้วสอาด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายศิษฏ์  ศรีอรพินท์งาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายศุภกฤต  มณีโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ประกิตสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายศุภฤกษ์  เทียนศีวารัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายศุภวิชญ์  สันนิธิลาวัณย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงศุภิสรา  ติรธรรมเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงศุภิสรา  พรสุขเกษม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายสรวิชญ์  สระมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายสรวิศ  ธงชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงสัตตบงกช  บุญชิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงสาริศา  มุกดาสนิท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายสิปปกร  จุลพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายสิรภพ  กำแหงคุมพล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายสิรภพ  จารุดิลกกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายสิรภัทร  แจ่มมี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงสิรินภา  คุณวุฒิโอภาส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายสุกฤษฎิ์  กาญกระสัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายสุขณัฐ  ลาภณัฐขันติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงสุขนันท์สินี  แซ่เฮง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงสุชัญญา  คำเพ็ญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงสุชัญญา  ชูเกลี้ยง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายสุทธิธาร  สุวรรณนพคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงสุธาธิณี  กาญกระสัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายสุพล  ตั้งศิริพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายสุพศิน  รัตนพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สงวนศิษย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงสุพิชญา  ไกรสิงห์เดชา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายสุรพัฒน์  คุปต์ถาวรฤกษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงสุริยฉาย  พัสดร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายสุวิจักขณ์  เรืองอินตา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงสุวิชญา  เรืองเกียรติกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงแสนรัก  วัฒน์ศุภมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายหรรษกร  นิยมชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงหฤทชนัน  สัมพันธ์ชัยวสุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงอชิรญา  ธนภาสวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงอณัฐศรา  โกมุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายอดุลย์โรจน์  เศรษฐบุตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงอติกานต์  ผู้มีโชคชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายอนันดา  สายสีทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงอมฤตา  สุนทรศารทูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงอักษราภัค  เรียบร้อย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงอันติกา  ศรีทิพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงอันนปภา  คำฉัตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงอันนา  ห่อสกุลกล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายอัศวิน  วงหาแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายอาชว์  โชติพันธุ์วิทยากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงอาทิตยา  บำรุงจิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงอิงขวัญ  เจริญสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงอิ่มอุ่น  นุสรณ์ไพรงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวอิสยาห์พร  รัตนปกรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายเอกภัทร  ภู่ประภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงเอมิกา  ตั้งล้ำเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงกชพร  ฤกษ์วัลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายกนกพล  สิมธาราแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายกรรวี  วิริยะรังสรรค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงกวิสรา  จุลศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายกษิดิศ  สิงห์แก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายก่อกุศล  สันถวชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงมี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เปี่ยมฉวีวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายกัณฑ์อเนก  เติมสิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จันทราภิวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายกันตินันท์  จันทะเขต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายกันตินันท์  สุรัตนาวงศ์กูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ใจดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายกานต์ชนก  วัชรินทร์กาญจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายกานต์พจี  ศรีไตรภพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงกานต์สิริ  ตรองพาณิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงกานนิศา  พรมเสนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายกิจจาณัฏฐ์  จาตุรัตน์วราธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายกิตติคุณ  เกษมสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายกิตติธัช  สุขเกษม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายกิตติพัฒน์  ดวงมณี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายกุลวิณ  ตรังคานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงเกวลี  นิ่มนวลสรรค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายขจรเดช  มาลัยทาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงขนิษฐา  เอี่ยมกลิ่น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายคชภพ  จันทร์นวล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายคณิสร  เอกคม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายคมชาญ  โคจำนงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายคิมหันต์  เขียวบุญจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงจณิสตา  จริงไธสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงจณิสตา  อนันตผล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงจิดาภา  วีระสกุลทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายจิตรบริพรรดิ์  เค้ากล้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงจิติมา  แดงดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงจิรภิญญา  สมคิด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญชลวานิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงจิราภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายเจตนภัทร  จุนรัชฎ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายเจษฎาบดินทร์  วัชรวัฒนไพศาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายฉัตรนรินทร์  จันทรา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงฉัตรลดา  กิติพัฒนาพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายชนกันต์  สิริลักษณ์พาณิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายชนน์ชนกนันท์  จันสถาพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงชนัญชิดา  จีจู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงชนิศา  ยศพรรษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายชยธร  เลิศศศิภากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เกษรมาศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงชัญญานุช  เกตุเรืองรอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงชัญญาภัค  ธนเชวงสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายชัยนรินทร์  เขียวอรุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายชัยภัทร  เอกคม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงโชติกา  กาวสำราญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงโชติกา  ช่วงสุวนิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงญาดา  สีตุ้ย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงโญฐิรักษ์  แก้วประไพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายณภัทร  พันธ์วิชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงณวรา  ดอกหอม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงณัชชา  ฉลองเจริญกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงณัชชานันท์  ตันศรีวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายณัฏฐ์ปพน  ฐิติเวศน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงณัฐกมล  จันทนยิ่งยง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายณัฐกฤษฏ์  วงศ์อกนิษฐ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายณัฐชนนท์  พูลช่วย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงณัฐชา  ใยบุรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดนประกรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายณัฐติ  แก้วรอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เชิดชูธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงณัฐนรี  จั่นหยง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายณัฐนันท์  ชุนเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายณัฐภัทร  กาลจักร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายณัฐภูมิ  จาดเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงณัฐวรา  อดิเรกเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายณัฐวัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
622 นางสาวณิชกมล  ภัทรนุธาพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงณิชาภัทร  ขาว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงณิรัศมิ์ชา  ศรีสุวรรณกาฬ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายดรัณภพ  พงษ์ตัณฑกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายดาวินท์  พลายแสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงตรีนัญญา  ปัดถา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายทรงภพ  จิรวัชระวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายทัตธน  ลิมปนะวัสส์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายทัพพ์  ณ นคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายทินภัทร  ศิริธางกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายทีรปกร  ผลมั่ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายธนบดี  เกษียร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงธนพร  วณิชชากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงธนพร  ศรีธนาประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายธนภณ  โสมณีกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงธนภรณ์  ตังเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายธนภัทร  ทองพริก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงธนมน  รุ่งรัศมีพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายธนวัฒน์  ส่งเสริม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงธนัสถา  จันทร์พวง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศิวพรพันธุ์เลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  นิลเอก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงธัญมน  เพชรสุภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองดำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงธันยพร  วณิชชากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงธันว์วดี  เอื้อเมธิยางกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงธาวิตา  ศิริโกศล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงธิชานนท์  สิทธิสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายธิติพงศ์  ปวิตรปก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายธีร์ตภัฏฐ์  มะกรูดอินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายธีรภัทร  ทิลารักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายธีร์  โสมาภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงนลินรัตน์  กาญจนกิตติชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงนวพรภัคร์  ภิญโญธนวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงนัชชา  นามวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงนัชชา  รองเลื่อน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงนาเดีย  รังสาคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงนิธินันท์  สวนสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายนิสสรณ์  กินร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงบุรินทณี  สังข์ประสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายปฏิภาณ  คงกำเหนิด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงปพิชญา  เจริญภาพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายปภพ  ปลอดเหตุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลพิรุฬห์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงปภาวรินท์  เรืองมานะกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงปริตา  นิ่มไศละ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายปรินทร  ชนกโอวาท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงปริยาภัทร  กิจเพียร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์ทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงปวิชญา  บัวแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงปาณิสรา  ภิรมย์ดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงปุญญิสา  หาญกิจรุ่ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงปุณณภา  กิตติโชควัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงปุณนารี  ผิวขาว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงไปรยา  สุมณีงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายแผ่นดิน  ทองถึง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายพงศ์ปณต  ศรีเบญจลักษณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายพงศ์อิทธิ์  ขันธวิสูตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงพรพนิตย์  ชยวัฒนกิจจา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายพรภวิษย์  ศรีสิงห์ชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงพรรษธาร  เทียงดาห์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพราวพุทธ  กันตพงษ์คงเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ช่วยชูหนู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงพะงา  ทับโพธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายพัชรดนัย  ผิวขาว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงพัชรีพร  เผ่าจิครกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงพัฒิญา  อักษรชู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายพัทธดนย์  ภูษณะดิลก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรียศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงพัสนันท์พร  สังข์นาค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายพิชาญเมธ  มีตา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงพิชามัย  เถกิงนาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงพิมนิศา  วงศ์สนิท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  พัฒนปิยสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  โกยโภไคสวรรค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พันเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายพุฒิพงศ์  โยมะบุตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงภพรนล  อานาภรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายภวัต  รัตนโสม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายภัคพล  มณีโสภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงภัควลักญช์  ศิริมานะชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงภัชรวีย์  พันทวี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
704 นางสาวภัทรนันท์  พละบุญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายภาณุทัช  แก่นวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายภูเบศ  พรมบ่อ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายภูมิพัฒน์  โพนทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายภูมิลภัตม์  ทองจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายภูริ  พัฒนวิบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายภูริ  เปี่ยมมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายภูรี  ชีวทรรศน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงภูษณดา  จิระนคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงรชาดล  ศรีสมิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงรดามณี  แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงรธิดา  วันลาราษฎร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงรวิสรา  เก้าพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายรษิตวิชญ์  พานิชวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงรสริณ  โปร่งศิริวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงรักษณาลี  พลหิรัญรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายรัชฤทธิ์  ปานทน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายรุจิภัส  ทองเป้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงลลนา  เจียมจินตนารมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงลัลนา  คำฝอย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายวรโชติ  บันลือพงศ์พันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงวรัชยา  สิงห์คำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายวรัตต์  บุรีภักดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายวรัตถ  ปัญญาภาส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงวริศรา  อรุณเมตตา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงวริษฐา  เลิศวิชากรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายวิชุนรวิชญ์  ถาวรทวีกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงวิณิชชา  ชุมมะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายวิรัทธิ์พล  เลิศศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธิมา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายวิสุทธิ์  ปัญญวรญาณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายวีรภัทร  ฝอยทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายวุฒิชาติ  ยังพะกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายไวรัณชน์  อัครวิเนค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงศศิกานต์  นนทะสินธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงศศิกานต์  แพร่เกียรติเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงศศินา  ประชุมเชื้อ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงศศิริณ  หาญเวช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงศิริน  พานิชกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายศิริเสฐียร  สมัครัฐกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายศิวานนท์  ไตรรัตนะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายศุภกร  ผมงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายศุภกฤต  ทากิระ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายศุภกิตติ์  แย้มสอาด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายศุภณัฐ  คลังทิพรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายศุภวิชญ์  ม่วงเล็ก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงศุภัชฌา  ตั้งบุญธินา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพชรไตรภพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงศุภิสรา  เชาว์วีระประสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยชุมศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จุมพรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายสรกฤช  แก้วหนูนวล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายสรสิช  สามาอาพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายสัญลักษณ์  หอมตลบ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงสิทธินี  เมฆาพิมานชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายสิปปภาส  ลีศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายสิรวิชญ์  พันธ์งาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงสิริกร  ศรีวิรมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงสิริมล  ธรรมเสรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงสิริมา  ปุริตานัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงสิรีธร  โยมเมือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงสุจินันท์  นบน้อยเสรีวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายสุชัชวีร์  นัทธี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงสุชานันท์  อันผาสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงสุพนิดา  จาดปลื้ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตตะพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายสูตินนท์  ทารุอิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงอชิญาดา  พิเชียรโสภณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงอโนชา  พรสวรรค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายอภิพล  สุวรรณชัยสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงอรยา  ปานนุ้ย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายอรรถพล  แสงโพธิ์วงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  นิธีกุลวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงอรอมล  แก้วสร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงอัจริยา  พูลกลาง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงอัญชิสา  กลั่นเอี่ยม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายอัษฎกร  สมิตทันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงอัสมาวดี  วิวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงอาทิตยา  ครุธพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายอิทธิกร  พรชัยพิมลพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายอิทธิณัฐ  สิทธิพรชัยสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงอิษฎาอร  อินพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายอุดมศักดิ์  ปักษี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายเอกธนา  นวสินธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงไอวีรณัฐ  ชัยวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายจิรายุ  จิวเดช โรงเรียนราชดำริ ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายชโยดมปณ์  จามรี โรงเรียนราชดำริ ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายนพกฤษฎิ์  มณีอิสริยาพร โรงเรียนราชดำริ ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายปิยวัฒน์  ศิริอนันต์โชติ โรงเรียนราชดำริ ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายภานุวัฒน์  เเสนปินตา โรงเรียนราชดำริ ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายกฤติมุข  นวกิจกุล โรงเรียนราชวินิตบางเขน ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายกฤตเมธ  โควานิชเจริญ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายกวินทร์  เหนี่ยวรั้งใจ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายก้องภพ  ศรีเพ็ชรดานนท์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายคิมหันต์  จงใจดี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายจุลดิศ  เดชเฟื่อง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายฐานพัฒน์  ฤกษ์ธรรมกิจ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายณัฐภัทร  ธรรมสุจริตกุล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายณัฐศิษฎ์  ฐิติธรรมคุณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายดิษยธร  ลิขิตบวร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายติณณภพ  โพธิ์ขอม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายทินภัทร  พุ่มโพธิงาม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายธนกฤต  พิบูลย์วรกิจ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายธนธรณ์  มนตรีพิศุทธิ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายธีรภัทร  คณากรณ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายนัฐธนัย  สัมพันธวงศ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงรัตนวรรณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายพชรวศิน  ปริญญาปราชญ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายพสธร  หลิมวงศ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายพสธร  แก้วม่วง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายพูนพัฒน์  อ.ก้องเกียรติ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายภราดล  สุวรรณเศษ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายภัควัฒน์  ปานกลาง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายภาณุพงศ์  ลีลาราษฎร์ไพบูลย์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายภานุวัฒน์  ประเสริฐแก้ว โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายภูริณัฐ  เหลืองอรุณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายมงคลพัฒน์  วรรณรังษี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นายยุทธพงษ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายรุจิ  สมานวรกิจ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายวงศพัทธ์  แก้วกำเหนิด โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายวายุ  อุดมไพบูลย์ลาภ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายศุภกิจ  อารี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายศุภณัฐ  ศุภซื่อสงวน โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายศุภากร  ขจรเกียรตินุกูล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายสุทธิพงศ์  วรแสงศรีจำเริญ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายสุรวุฒิ  เดือนกว้าง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายอิทธิชัย  สุนิพิท โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงญาณัจฉรา  พัฒนาวงศ์ธรรม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวณัฐณิชา  โอภาศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงณัฐพร  ทองไทยากุล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงธัญวีร์  แก่นพรม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงนัทธมน  อุปริพุทธิ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงปัญฑิตา  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ปวงนิยม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงอรวรา  เหลืองรุ่งเกียรติ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงกชพรรณ  เลิศปัญญาโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงกชพรรณ  แย้มอนันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงกรกมล  ปึงแสงจันทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายกษิดิศ  มิตรรวมเสรี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายก้องภูมิ  สุภูตะโยธิน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงกัญญภัส  ศึกษากิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายกันตพงศ์  ไกรสุทธิวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงกัลยา  ลัทธิไพร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงกิรณา  ใยบัวเทศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงเกลียวพัตรา  จักรตราพิทักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายคณพศ  ชัยอำนวยสุข โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายคุณากร  ปัตยะกร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายจักรพรรดิ  เรืองบุญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายจักรี  โตทองหลาง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายจิณณะ  ลีสิรวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายจิรัฏฐ์ สตีเฟ่น  ลำเพาพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายจีราวัฒน์  วรวิชัยรุจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงชญานิษฐ์  นวลน้อม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงชนันชิดา  แก้วมณี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายชยุต  ฉัตรฉายแสง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงชวโรจน์  เลิศเชิดศิริกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงชัญญา  ปัญจทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายชุติพนธ์  แก้วศรีรักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายโชติพัฒน์  รัชตวิทิตพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงฐิรชญา  วันวิชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายณชกร  ภู่ศรี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายณชพล  จรุยานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายณภัทร  ตติยการุณวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายณภัทร  เจียรวิจิตร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงณภัทร  เอื้อฤาชา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงณัชชา  มหามานิต โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ฟุ้งจรัสศรี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงณัฏฐ์นีรา  ค้อสุวรรณดี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีชัยกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงณัฐกุล  เศวตสุทธิสิริกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงณัฐชุตา  วิริยะ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปินตา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงณัฐณิชา  โปรา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายณัฐธเดชน์  วิวัฒนพูลชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงณัฐวดี  อยู่ยั่งยืน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
880 นางสาวณัฐวรวี  ช่วยจันทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชูสุทน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายณัฐสิทธิ์  พิพัฒนุภรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงณิชชา  เกียรติโชควิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงณิศภานันท์  วิวัฒนพูลชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายตุลภัทร  ส่งศรีโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงทัชชกร  ลำน้อย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายธนนันท์  ตันศราวุธ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงธนพร  พิมพ์ภูเขียว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงธนพร  วิชัยกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
890 นางสาวธนพร  ศรีสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงธมลวรรณ  ใฝ่ใจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงธรรมาภรณ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงธัญญาพัฒน์  ทัศนวิภาส โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงธัญนิชา  ตันกิจเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงธีรกานต์  เพชรอุไร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายธีรธรรม  หนูฤทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายนภัสดล  เม่งวิสัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
898 นายนฤพล  จิรายุอานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สังขศิลา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
900 นางสาวนิตารัช  ทัพฤทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สระมูล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายบอลตัน อาทิตย์  เดวิส โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทุระพล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงเบญญาภา  นาประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงปภาวรินท์  ธรรมกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงปริยากร  สินโจ้ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงปลายฟ้า  เตชพาหพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงปวริศา  บุณยะกลัมภะ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงปวริศา  หุดากร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตพ์  เฮงศรีธวัช โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงปาณิศรา  นันทสำเริง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงปาณิสรา  สมเสียง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงปานชีวา  นิรุตติกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายปิติพล  นิตยสุทธิ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายปิยปาณชนก  มีบุญสล้าง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงปุณณิชญา  ชาญเชาว์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายเป็นเอก  นนทสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายพชรพล  ชีวโรจน์ฐากูร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายพชรพล  แจ่มไพศาล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงพรวลัย  เฉลิมวัฒนไตร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงพริมา  สันธนะลักษณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายพลกฤต  กฤตภาส โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายพลกฤต  ยอสินธุ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายพศิน  พรเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายพศิน  แซ่โง้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายพสุ  จินายน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงพัชรวิมล  อุปฐานา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงพัชราภร  น้อยสนิท โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงพัทธ์ณีตา  ธนะสุนทร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ตันติวิริยพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงพิชชานันท์  ไทยพยัคฆ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตั้งประกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายพุฒิพงศ์  ตันติธรรมานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายพุทธฉาย  คงทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงเพียงขวัญ  พัวพรพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงแพรวภิราศ  รงค์เดชประทีป โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงภคมน  เกลี้ยงทอง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงภัชธนษร  มงคลธนมาศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงภัณฑิรา  เนตรสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายภัทรเธียร  มงคงสวัสดิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายภัทรภณ  เจริญวิริยะ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงภัทรภร  ศิริคูณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
943 นายภากร  เกียรติยุทธชาติ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงภิรมณ  ภู่สภานุสรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายภีมพัฒน์  พิพัฒน์วสุธร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายภูทัศน์  รัศมี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายภูธน  ลักษณ์ลาวัณย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายภูริต  เฉลิมพนัส โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงมุกตาภา  ทิพพานนทกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงเมทิกา  กรพุฒิวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายเมธัส  เกิดพุ่ม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายยุทธเดช  แซ่เจ้า โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายรณกร  เฉลิมแสน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายรัชพล  ช่วยไธสง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายรัตตภูมิ  เพชรภูทอง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายฤทธิกร  เกษมวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงลลิดา  โรจน์ขจรนภาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงลลิตภัทร  กดทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงวรวลัญช์  สามน้อย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงวรัญญา  สีโท โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายวัชรากรณ์  สุทธิพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายวัชรินทร์  ผาเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายศรัณยพงศ์  วงศ์รินทราเมธี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายศิรวิชญ์  นามจันทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายศิระภัทร  ไทรพงษ์พันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงศิรินญา  เลิศรัตนมิตร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงศุทธหทัย  ทองสุขเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายศุภกฤษ  เดน่อน เพ็นโรส โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายศุภวิชญ์  กวินจิราพัชร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายสรสิทธิ์  สุหิรัญญวานิช โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายสาธิก  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายสิทธวีร์  เสรีเจริญวณิช โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงสุกฤตา  บุญซื่อ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
974 นางสาวสุพรรัตน์  วรดรเกียรติวรา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงสุพัตตริยา  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงสุวิชญา  สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายโสฬสภูมิ  โรจน์ธรรมรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงหริณญา  ทองมุณี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงหัสปวีณ์  โรขนปัญญา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงอรธีรา  สุภาพักตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายอัครชัย  สัตถาผล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์สว่างศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงอิลานา  สงสมพันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายอิศร  พลางกูร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงเอมใจ  เขตร์รัมย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลภนโชติ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงอรทัย  หิรัญสิริลักษณ์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงกชพร  เชื้อวงษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงกฤติกานต์  เขมะกนก โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงกัญญ์ธนัญ  สุจริตศรีชัยกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นพฤทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายกิตติศักดิ์  รุธิรบริสุทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายคุณากานต์  บัวทอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงจริชยา  เสมาน้อย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายชุติเดช  เปรมธีรกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงญาณี  มุ่ยแดง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงณรันฑิยา  แท่นรัตนกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงณัชชา  แพน้อย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายณัฐกฤต  อัศวพัฒน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายณัฐกิจ  รัตตะโน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายณัฐกิตส์  สุตะคาน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงทัศพรรณ  ปลั่งพงษ์พันธ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงทิพานัน  บุญรอดดิษฐ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายเทพพิทักษ์  สว่างวิทยวัฒนา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายธนดล  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงธนพร  สุขสิน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายธรรมชาติ  ธนาวุฒิวร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายธัชพล  เรืองวงศ์โรจน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายธิติ  สิทธิสตพร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงธีติมา  บำรุงพงษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงนริศรา  จารา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงนลินทิพย์  บุณฑริกนววิธ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายนัฐภูมิ  ชูราษี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงนันทิกานต์  เงินโรจน์ประดิษฐ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายนิธิพัฒน์  ฉัตรโพธิ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงบงกช  คุ้มภัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญยืน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงปภาดา  เอื้อจิรกาล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงปรายฝน  วรโยธา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงปรียาภรณ์  รัศมี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไพราม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายปวริศ  อัศวกิจธนานนท์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงปวิตรา  เอี่ยมปรีดา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงปาณิตา  หงษ์โรจนวิวัฒน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงปิยาภา  ราชตาจ้าย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงปุณญณัฏฐ์ปภา  อุดม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายพงศภัค  แสงปก โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ขัดเพ็ชร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงพัชรินทร์  พลรักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงพิชญา  พรหมมินทร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ราตรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายพิรุฬห์  มงคลชูเกียรติ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายพีรธัช  ขำมีศักดิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงแพรพลอย  ทิพรักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายภัทรพล  วรรณธนกิจ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงภัทรภร  ฤกษ์อุดมสิน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายภัทรวุธ  เทพพิทักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ตรีวรรักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงภัทริตา  ต้นทอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายภาณุวิชญ์  พงษ์ภมร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายภูชิต  วงค์ชมภู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายรชต  กำจัด โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงรตนพร  ประสพสิน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงรตา  แสวงสิน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงลลิตภัทร  ทศนักข์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายวรกร  ซู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงวรวลัญช์  อังคประสาทชัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงวรัทยา  เถือนยืนยงค์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายวริทธิ์ธร  ศุภเวที โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงวริศรา  จำปี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงวริษฐา  เรืองเดช โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายวิชญะ  มานะชัยชาญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงวิภารดี  ศิริอำนาจ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายศรัณย์  ไพรพิมล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  นิมเกิดผล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายศักรนันทน์  แปลกวงษ์ศิริกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงศุภลักษณ์  จิตสมานสุข โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงศุภิสรา  ตุลายศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงสิรัชชา  สิงหชัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงสุชญา  ภาคพร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายสุทธิกานต์  แพนลา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงสุมัชฌิมา  ชื่นจิตต์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริเลิศฤทัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงอภิสมัย  ไชยราช โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงอภิสรา  นาคแปลงศรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงอรณัฐ  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงอรปรียา  สอนสระเกษ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายอานนท์  จันทร์วาววาม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงอารียา  ชัยกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงกชามาส  สันติภาตะนันท์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายกรพรรฒ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายกรวิชญ์  ชูน้อย โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เงินบำรุง โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงกุลญาภา  สนสี โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงจิณัฐตา  ทองระอา โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 นายจิรัฏฐ์  คณารักษ์สันติ โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงจิราพร  คำฝึกฝน โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายจิรายุ  เลี้ยงสุพงศ์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  เทียนสุวรรณ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายชยธร  ชื่นเพ็ชร โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายชยพล  มงคล โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายชาคร  นิจพรหม โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำหาญผล โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงฐิติชญา  บัณฑิตพุฒ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายณพิสิษฐ์  นฤนาท โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงณภัทร  ศรีสมุทร โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายณรบดี  โรจนานันท์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายณัฏฐภัทร  นิลสุวรรณ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนภิญโญทิพย์ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายดนุพิชชา  อินทรชิต โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงแทนธารา  กัลยางาม โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายธนกร  รุจิภิญโญโสภานนท์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายธนกร  เสนีย์อมรเกียรติ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายธนวัฒน์  เผือกพวง โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายธนวุฒิ  เผือกพวง โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายธีธัช  ธารีเวทย์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายธีภพ  ธารีเวทย์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายธีวสุ  วงศ์วิฑูรยาพร โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงนัทธมน  โปสรักขกะ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงนับทอง  พันธุนะ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายเนธาร  ปานสกุณ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายปฐวี  อินทรสกุล โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายปณิธิ  อุไรชื่น โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงปวริศา  พัวทัศนานนท์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายปวีณ์กร  มณีโชตื โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชากร โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายปุณณรัญชน์  ยลวิลาศ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงปุณยภา  ช้างพงษ์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงพลอยลดา  ยอดชัย โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายพศวีร์  อุ่นเรือน โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงพิชญธิดา  เทพมาลี โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายภคภูมิ  สิกพันธ์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงภาวิดา  ผุสดีโสภณ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงมณีสรวง  ช่วงมณี โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงมนพัทธ์  พงศ์วรินทร์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายมนัสวิน  ขอขจายเกียรติ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายรัชศร  พู่ทองคำ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงโรมิกา  จันทสาร โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงลภัส  เทพสุธา โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายวริทธิ์นันท์  กิตติชัยกุลกิจ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงวรินรำไพ  ชุ่มช่วง โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายวิทธพงษ์  ลัดพลี โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงวิรัลยา  พรพลานามัย โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายวีรชิต  มงคล โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายศิวกร  ชื่นไกรลาศ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายศิวกร  ศิวาวุธ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายศุภสัณท์  รอดภัย โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายสิริชัย  ประเสริฐศรีชล โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายหฤษฎ  สังขะระ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายอชิรวิขญ์  พงศ์พานิช โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายอธิภัทร  ศิวะตระกูล โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายอนวัช  บำรุงศรี โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงอภิชญา  เล้าเจริญ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงอิสราวรรณ  เทพพรพิทักษ์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น