รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกณิศ  ทรัพย์ทวีธีรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกนก  ผลฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกรกฤต  ตันพงษ์พันธ์ุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกรกวี  สันติอมรทัต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกรดนัย  ตรีรัตนกุลจรัส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกรพัฒน์  อัศวอารักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกรวิชญ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกรวีร์  ลีลาอดิศร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤดนท  ผลอนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤต  พึ่งสังวาลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกฤตกานต์  ดำรงพิงคสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกฤตณัฐ  วรสุวรรณรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤตพล  ลุผลแท้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกฤตภาส  เขียนประชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกฤตัชญ์  ทศวงศ์ชาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกฤติเดช  ธัชศฤงคารสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกฤติน  จินดามัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกฤติน  นวลจริง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกฤติน  ปิณจีเสคิกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกฤติพงษ์  เหลืองนิยมกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกฤษณ์  เมฆรุ่งจรัส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกวิน  แก้วมังกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกษิดิศ  ลิมปิติเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายกษิดิศ  โฆษิตจินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายก้องภพ  วงศ์ก่อเกื้อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายก้องภพ  เกิดพืชน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายก้องภพ  เติมวรคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกัญจน์ธเนศ  ทัศนราพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกันตณัฐ  รัตกิจนากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นายกันตพงศ์  ทับเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกิจณัฏฐ์  เกื้อกูลเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกิตติชนม์  ชาวนาวิก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกิตติธัช  วงศ์ก่อเกื้อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกิตติธาดา  โสรมรรค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายกิตติพัฒน์  แก่นจำปา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายกิตติภูมิ  กิตติภูมิวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกุณฑี  สมบูรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายคณาธิป  วิริยพรสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายคณิติน  เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายคณุตม์ลภัส  อุ่นวัฒนนุกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายคมกริช  สาครสุขศรีฤกษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายคมชาญ  อังอรุณกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายคมิก  กรุตอินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายคุณากร  โชตินภาพรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายจ.รวิชญ์  กล่อมเภรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายจรูญโรจน์  อมรปฏิเวธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายจรูญวิทย์  อมรปฏิเวธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายจาฏุพจน์  ตวงสินทวีกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายจิตรภาณุ  อรุโณทัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายจิตรภาณุกรณ์  หวังอาษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายจิรเกียรติ  เกียรติชูสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายจิรณัฏฐ์  เวียงเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายจิรพัฒน์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายจิรภัทร  บำรุง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายจิรภัทร  ประเทืองทิพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายจิรรัตน์  พิสารวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายจิรวัฒน์  จรูญธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายจิรวัฒน์  สายสิทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายจิรัฏฐ์  ฉัตรศรีนพคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายจิรัฏฐ์  เวียงเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายจีรภัทร  ยิ่งสุทธิพันธ์ุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายเจตพัฒน์  ตันติพิทักษ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายเจตพัฒน์  วรรณศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายเจริญชัย  เพียรพาณิชย์พร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายเจษฎากร  รัตนมณีโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายฉัตริน  ยุ่นฉลาด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายฉันทวัฒน์  อดิวัฒน์ธนาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายชญานิน  จงอัศญากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายชนตน  นิรัติสัยไตรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายชนธัญ  แก้วกล้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชยนันต์  แสนดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายชยพัทธ์  จารุชัยนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชวินธร  ชื่นชม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายชวิศ  พันธ์นิกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายชัยภัทร  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชัยสิทธินันท์  ศรีประยูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชาคริต  ซึมสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายชานน  ปลื้มหทัยกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายชินกฤต  สุนทราทรพิพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายชินธิป  กุลทวี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายชิษณุชา  สันติอมรทัต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายชีวานนท์  ชุลีคร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีวัฒกพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายฐกฤต  วงศ์เจริญแสงสิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายฐนวัฒน์  จิณวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายฐาปกรณ์  พิพัฒน์ผจง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายฐิติวัชร์  ตันชนะประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นายณกัญจน์  คงพูลเพิ่ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณชพล  สุวินทรากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายณฐกร  ชัยเดชาภินันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
91 นายณฐดนย์  สมัยรัฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายณฐพล  ทวีอมรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายณทปพน  อภิกุลประภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายณธกร  จารุบูรณศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายณธร  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายณธัญญ์  เจือณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายณธัฎพงษ์  ศักดิ์มณีวงศา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายณพัฒ  ทวีวงศ์วรพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายณภัทร  ชินสุวพลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายณภัทร  นลรัตนิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายณภัทร  มาฆะเซ็นต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายณภัทร  เชาว์สาธิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณรณ  ฉัตรจิตกรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายณัฏฐ์กณิษ์  อภิมุขกุญช์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายณัฏฐ์ปพัท  พยัคฆเรือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายณัฏฐพนธ์  คงสวัสดิ์ศรีสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณัฐชานนท์  โสนุช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณัฐดนัย  นิธิตรีรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณัฐดนัย  ศักดาภิพาณิชย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายณัฐธนนท์  ปิติเจริญพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายณัฐธนษว์  ภวังคนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายณัฐนนท์  มั่นเขียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายณัฐนันทภูมิ  ฉายไพโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายณัฐนันท์  ชินวรกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายณัฐนันท์  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายณัฐภัทร  ดำเนินยุทธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายณัฐภัทร  อภิธรรมใบบุญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายณัฐภูมิ  บำรุงชูเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายณัฐวี  วิวัฒน์ธนกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายณัฑฒ์  พานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณัทณพงศ์  ปิติอริยะนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายดรัณ  ยุคแผน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายดิศนัยย์  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
124 นายเดชาวัต  เชวงมหาปีติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายต้นน้ำ  พรหมมินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายติณณ์รัญชน์  สัทธรรมสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายเตชพัฒน์  เจริญกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายเตชินท์  ศุภโชคชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายทศ  บุญเพ็ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายทศธรรมรังสี  รัตนเสถียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายทัพพสาร  สุขสุธรรมวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายทีฆายุ  ศรีปุ้นจั่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธนกร  ผาวิรุฬห์สิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายธนกร  หนูชัยแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายธนกร  โสภาศรีพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายธนกฤต  นิรนาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายธนกฤต  ไตรวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธนฑัต  เงาเทพพฤฒาราม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธนเดช  สงวนสัตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธนเดช  เวชารัตนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธนทัต  สันติปรีชาวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธนนล  ตรีทศกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
143 นายธนบดี  เลาลักษณเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธนพนธ์  ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธนพร  สายน้ำผึ้ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธนภัทร  คำพิทักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธนเมศร์  เกล้าไพศาลกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธนวัฒน์  สมบัติไพบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธนวัฒน์  สุขญาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธนัช  คะจิตแขม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธนัชสรศ์  จันทร์เกษมสัตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธนา  อัศวนัดดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธนายุต  ถาวรประชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธนินธร  โลหะพงศธร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายธรรศธรรม  เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธันยา  สร้อยทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธิติพัทธ์  อินทสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธิติวัฒน์  ไตรศรีศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธิติวุฒิ  อริยประยูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธีภพ  วงกตศิลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธีร์ธวัช  เกียรติวีรภัทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธีรธัญ  จันทร์เฉลิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายธีร์ภวินท์  เหมือนเพชร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายธีรภัทร์  เทียมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธีร์  ครุพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายธีร์  เมธีพิทักษ์ธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายเธียร  ครุพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายนนทพัทธ์  งามบรรหาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายนนทพัทธ์  สระสม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายนพรุจ  สอดศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายนพอนนต์  เทศผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายนพัสสต์  ศิวะเพ็ชรานาถ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายนรวิชญ์  จันจุติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายนรเศรษฐ์  สมบุญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายนราวิชญ์  มโนมยางกูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายนวพล  วชิรศักดิ์สุนทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  พิพัฒน์กุลสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายเนกศ์  งานโภคิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายบวรวิชญ์  ศุภศิริลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายบุญวฤทธิ์  สันติธำรงวิทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายบุณยกร  ธารพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายปกรณ์สิทธิ์  สิทธิเวชไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายปจิต  เรียบร้อย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายปฐมพร  บุญช่วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายปณิธาน  วีระโอฬารกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายปภิณวิช  อนันตะเศรษฐกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายปรมี  ปิยกิตติยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายปรรณพัชร  สฤษฎ์ผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายประกฎษฏิพล  สมมูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายปรินทร์  นวลศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายปริยากร  ศิลากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายปวร  เทวหสกุลทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
193 นายปวีณ  หวังพิชญสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายปองคุณ  ศิวาลัยพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายปัญจพล  ตั้งยุรจิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายปัญญรัช  ตั้งศรีพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายปัญญวัฒน์  วิภาสสุชานันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
198 นายปัณณทัต  อยู่พุก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายปัณณทัต  เล้าสืบสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายปัณณวิชญ์  วรภาสไพบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายปัถย์  คงชาญศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
202 นายปานเทพ  ชุมสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายปิยังกูร  โอปิลันธน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรานิเวศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายปุญญพัฒน์  ลักษณ์ศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีรอต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายปุญญวรรธน์  พิชยวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
208 นายปุณณวิช  ธุวจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายปุริมพล  ตั้งตระการกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายปูรณ์  ภู่สันติพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายพงศกร  จองวิจิตรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายพงศธร  ขาวสะอาด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายพงศพัศ  แสงสุรีย์วัชชรา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายพงษกฤต  กวยานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายพชรพล  นวลแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายพรพินิต  ประสาทกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุรโชคสิริพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายพริสร  ประสาทกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายพลกฤต  สาตสิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายพลัฏฐ์  จงประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายพศิน  สุภาผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพัฐนนท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
223 นายพัฒฒ์  พฤฒิวิลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายพัณณ์เดชน์  สร้อยสมุทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายพาทิศ  เตชะกำธรกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายพิบูลย์ศักดิ์  งามปิยะกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายพิรัชย์  พฤกษ์วัฒนากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายพิสิฐพงศ์  วุฒิกนกธำรง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายพีรพัฒน์  ปากวิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพีรพัฒน์  เงินทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายพุฒิสรรค์  ก่อเศรษฐรัชต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายภคิน  เนียมสอน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายภรัณยู  ปีตานนท์ชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายภวัต  ลีชาแสน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายภวัทธ  พิพัฒน์ธนวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายภวิศ  จตุวีรวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายภัคพล  เจริญกิจการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายภัคพิพัฒน์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายภัทรเดช  ธรรมธาดาวิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายภัทร์วีร์  เเก้วพิทักษ์คุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายภัสภูมิ  ตันนิรันดร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายภาณุวัฒน์  สุวรรณขจิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายภาณุวิชญ์  พุกโฉมงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายภาตะวัน  กุลจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายภานพ  วงศ์วาฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายภานุวัฒน์  บัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายภารุจ  ตั้งเทียนทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายภีมกฤษฎิ์  ภัคสิริศรีโสภณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายภีรศิลป์  นิฏฐิยานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายภูชิต  ธารางกูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายภูดิศ  ปัญญาวานิชกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายภูดิศ  เสถียรวิจิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายภูตะวัน  สระทองเถื่อน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายภูเพชร  สุพพัตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายภูมิ  ประยูรเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายภูมินันท์  อัศวะศิริจินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายภูมิภัทร  สันติถาวรยิ่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายภูริณัฐ  ลาภศิริวัฒน์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภูรินทร์  ตั้งพัฒนารุ่งเรือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นายมกุฎมนตรี  มหาพชราอรุณใหม่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายมนัญชัย  จันทร์ควง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายเมชฌ์  จันทรทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เล้าแสงชัยวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายยศกร  โพธิ์อ้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายยศภัทร์  ศุภรานนท์รัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายรชานนท์  มั่นเขียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายรวินทร์  ชมมิ่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายรวินภ  โสดาดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายระพีชลสิทธิ์  เป้าสาทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายรัชพล  ไข่สุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นายรัญชน์  ประกายรุ้งทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายรัญชน์  เทวาชลาอังกูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายวงศกร  ชัยประเสริฐศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายวงศธร  สงแสงทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายวชิรวิทย์  อุทัยวนิชวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายวรพล  จันทร์นก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายวรพล  อภิรักษ์คุณวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายวรลภย์  ศรีชัยนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายวรัญญู  พงศ์สุวรรณสิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายวรินทร  บวรกิจปกรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายวศิน  พิพัฒน์มโนมัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายวสุพล  จุฑานพมณี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายวัชรธร  จิณวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
284 นายวันชาติ  สุภวิรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายวิชญ์  มูลสาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายวิญญู  เอื้อศิริพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายวิธวินท์  อภินันทน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายวิมุตติ  ผุยหนองโพธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายวิริยกานต์  คีรีวิเชียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายวิศรุต  จงภิญโญตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายวีรภัทร  ลี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายวีรวิทย์  เจริญวงศ์นำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายศิธาสิทธิ์  บันลือปัญญาดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
294 นายศิร  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายศิรวิชญ์  ทูลไพรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายศิรสิทธิ์  รอดพ้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายศิระ  รักษาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายศิวกร  ญาณทศศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายศิวกร  เทศเกตุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายศิวกร  ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายศิวัจน์  วัฒนะศรีพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายศุภกร  พิชิตวุฒิกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายศุภกร  เดชะขจรปัญญา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายศุภกร  แย้มหลั่งทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายศุภณัฐ  อาจอำนวยวิภาส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายศุภวิชญ์  จิระเดชะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายศุภวิชญ์  ตระการสิงหนาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายศุภวิชญ์  อัศวลายทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายศุภสัณห์  เข็มพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายศุภเสฏฐ์  สุขศิริเวชรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
311 นายเศรษฐวุฒิ  ชุมนุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายเศรษฐ์สิริ  สิริธนาดล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายสถิโชค  พรประเสริฐมานิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายสมสรรพ์  คูถิรตระการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายสรไกร  ไตรอานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายสรทรรศน์  ศรีอรุณลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายสรร  ตันวิจิตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายสรวิชญ์  คิดประดิษฐ์ทิพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายสฤก  ไล้วิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายสวัสดิวัฒน์  อธิวัฒนานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายสิทธิชล  ชินวรากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายสิทธิพัฒน์  นิธิบุญญาพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายสิทธิภูมิ  บุญไพศาลวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายสิปปภาส  เจริญกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายสิรชน  ปิยผดุงกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายสิรภพ  พรอำนวยผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายสิรภพ  สงวนความดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นายสิรวิชญ์  กิจนพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายสิรวิชญ์  นามเจริญชัยสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายสิราวุธ  มโนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายสุทธวิชญ์  พงศ์หล่อพิศิษฏ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายสุทธิพงษ์  พรมปราการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายสุพีระ  มลุลี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายสุภนัย  รอดนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายสุวิจักขณ์  เบญจสัตย์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ธีรานันตชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายเสถียร  นทีทองรุ่งศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายแสนยา  ดำริห์อนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายหยก  เลี้ยงฤทัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายหิรัณย์  เฮงโรจนโสภณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายอคิฬะ  ลิมปนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายอธิภัทร  รัตนะวงศ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายอภิชา  ชัยชววุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายอภิภู  ศิริฟ้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายอภิวิชญ์  รัตน์สราญจิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายอภิวุฒิ  จันทมาลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
347 นายอรรถพันธ์  นิวัฒน์ปิติคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายอัครวินท์  ลิ้มพรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายอาชาไนย  ยกสมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายอิงควัชร์  ศิรกีรติพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายอิทธิกร  เมฆสุจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายอิทธิพัฒน์  ซ่อมประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เณรบำรุง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
354 นายกรกฎ  เกิดใจตรง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายกรรชัย  เลิศศรีสกุลรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายกฤตภาส  หยูคล้าย โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายกฤตภาส  เชน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายกฤตเมธ  กรีทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายกฤตยชญ์  กาลัญญุตระกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายกฤตานน  พฤกษาชัยพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายกฤติน  ตระกูลจินดารัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
362 นายกฤติน  เอกจีน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายกษมา  ดำริห์อนันต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายกษิดินทร  ปั้นแตง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
365 นายกอบลาภ  สวัสดิ์จิรพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายกิตติกร  อานุภาพบุญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายกิตติชาติ  จุฑามาตย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายกิตติธัช  โอฬารตระกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายกิตติพงศ์  งามโภชนมงคล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายกิตติภพ  ผินจิรพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายกิตติศักดิ์  สายยืด โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
372 นายกิติกมล  ตรีมิ่งมิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นายคณสรณ์  สุดยอดบรรพต โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายคันธพจน์  จิรประภาพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายจิณณวัตร  ปานกำเหนิด โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายจิรภัทร  มุสิกประณีต โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายจิรเมธ  โชติธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายจิราวุฒิ  ไตรสมรัชต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
379 นายเจตณัฐ  นพถาวร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายเจตณัฐ  วงศิริเนตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีวัฒโณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายเจริญชัย  เตศรีบูรพกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายฉัฐภูมิ  สถีรศิลปิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายฉัตรดนัย  พรเจริญทรัพย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นายชญานนท์  ตันตระการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายชนาธิป  อมรธรรมสถิต โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
387 นายชนุดม  เกียรติก้องทวี โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายชนุตพงษ์  รสหอม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายชนุตร์  ตะโกจีน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายชมธวัช  มานิชพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายชยพล  กมลวิชาญาณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายชยพัทธ์  วรกุลพิพัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายชวิน  คุณมงคลวุฒิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายชัชวาล  ปานแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายชัยพัชร์  อารยาสุทธิพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายชัยวุฒิ  เตียงเกตุ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายชาคริต  ทับมาโนช โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายชาณทัด  เอื้อนภาพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายชานธิป  นัยเวช โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายชินพงศ์  ศิริพัชราวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายชุติพงษ์  ไตรยะสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายชูชาติ  เปาวนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายเชาว์วรรธน์  กมลวิมุตศานต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายญาณภัทร  ขวัญภูชิต โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายญาณวรุตม์  ศรีเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายฐปนวัฒน์  อินทรสกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
407 นายฐาปนันท์  โชติพันธวานนท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายฐิติชัย  พรสุริยะศักดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายฐิติภัทร์  ถาวรพัฒนกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายฑิรษิภัข  ตรีประเสริฐพจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายณฐภัทร  วิจิตรฐากูร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายณภพ  เปียซื่อ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายณภัทร  สิทธิพันธุรักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายณภัทร  เนตรรัตนะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายณภัทร  โถสกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
416 นายณรงค์ชาญ  เจิมสิทธิประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นายณัฐกมล  พิงพิทยากุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายณัฐกร  พิรุฬห์การกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายณัฐกร  แก้วสลับเพ็ชร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายณัฐชนน  สีแดง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายณัฐดนัย  วิภาคศิลปิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายณัฐธัญ  จิตรเจริญพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
423 นายณัฐนนท์  สุภาสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายณัฐนนท์  เที่ยงคืน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
425 นายณัฐปิยะ  สิงหเดช โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์อินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายณัฐพฤทธ์  พุทธิวโรดม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายณัฐพัชร  ปลอดโปร่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายณัฐพัชร์  กาบกลาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายณัฐพัชร์  วงศ์อินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายณัฐวรรธน์  อินทพัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
432 นายณัฐวรรธน์  เพิ่มวณิชกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายณัฐวัตร  อิสสรณวัตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายดุลยฉัตร  กุญชร ณ อยุธยา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายไดกิ  ฮาซาม่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
436 นายตะวัน  คล่องกิจการค้า โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายเตชิต  ฉายไสว โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายเตชิต  ธนาพุฒิภัทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายธนกร  มโนปภาพินท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายธนกฤต  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
441 นายธนชาติ  วานิชย์พดุงธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายธนธรรศณ์  กมลสัมฤทธิชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
443 นายธนภัทร  ขยันเพียรภาระกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายธนยศ  ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายธนวัฒน์  น้อยสุเมธ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายธนวินท์  จินตลิขิตดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายธนากร  ประดิษฐ์กนก โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธนายุต  คชประดิษฐ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
449 นายธนินท์รัฐ  พลภัทรเศรษฐ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายธราดล  วัฒนสิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายธฤต  ตาสุยะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายธัชวุฒิ  ธนารุ่งโรจน์กิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  สุธรรมเกษม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายธัตธน  ลิ้มมณฑล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายธีรโชค  ฐิตกุลรักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายธีร์ธวัต  บุญศิริวิบูลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายธีรภัทร  ธนพรเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายธีรภัทร  วัฒนพันธุ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายธีรวัชร์  ปัถวี โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายธีระพงษ์  ฉลาดแย้ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายธีระภัทร  แพรไพรจิตรกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธุวานนท์  ช่วยสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
463 นายนนทชา  โดมพนานคร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นายนนทพัทธ์  คำสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นายนพวิชญ์  ศิริวัชรกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายนพวิชญ์  ไพศาลอนันตกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
467 นายนพอนันต์  หล้าใจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายนฤเศรษฐ์  ประเวสไพรสนธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายนวพล  มีนศิริสมบัติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายนัทธี  จตุปาริสุทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
471 นายบดินทร์  พันธ์เดช โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นายปฐมพงศ์  ณัฐธนินท์รัฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายปณต  อัมภวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายปณปุณ  ขีปนวัฒนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายปพน  องค์เจริญวุฒิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายปพนพัชญ์  เต็มวิสุทธิกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายปพนวัฒน์  วชิรพรธนพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายปภณ  พลับนิล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
479 นายปราชญ์เปรื่อง  สิวะวิโรจน์กุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายปรินทร์  คุณมงคลวุฒิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายปรีดากร  กฤตอภิสิทธิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายปวริศร์  สิทธิสงวนศักดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายปวรุตม์  เอกพิศุทธิ์สุนทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายปวิช  ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายปัณณทัต  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
486 นายปัณณวัชร์  ปิยะโอฬารรุจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายปุณณพัฒน์  คำอาจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายพงศธร  ชะบา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายพงศพัศ  คงเสรีภาพ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายพงศภัค  ชะบา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายพงศ์สันต์  ฟูเฟื่องสมบัติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายพชร  รัศมีสุริยะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายพชรพล  บุณยโชติมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายพชรพล  วัชรพินธุ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายพชรภณ  วัฒนกันต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายพรเทพ  ทับทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นายพรหมินทร์  กิตติวิทยากุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายพร้อมพล  ธาราศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
499 นายพฤตินันท์  อิจแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายพศิน  ชินวิกัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายพสิษฐ์  ศิริวัฒนาโกศล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายพันธกานต์  ค้ามีผล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
503 นายพิชิต  ศรีสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายพีรณัฐ  ตระการสัตยนุกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายภควัฒน์  มีใหญ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
506 นายภพธร  ญาณอภิมนตรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายภฤศณพล  อดุลนิรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายภวัต  ประกายทิพย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายภัทรดนัย  ปรางเทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายภาณุพงศ์  พึ่งฟอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายภาสพงศ์  วงศ์ศิริเนตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
512 นายภาสวิชญ์  เหลืองหิรัญวุฒิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายภีมชยุตม์  มาตุเรศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายภูดิศ  ประยุรธเนศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีสิทธิเวช โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
516 นายภูริภัค  เตชะธนกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายยศฉลอง  รังวาณิช โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายยศวันต์  จารึกเรืองฉาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายรณกฤต  ธนาพุฒิภัทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายรวิชภาส  พักตร์อำพน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายรวิพล  กุรุพินท์ศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายรวิสุต  เรืองจิตทวีกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายรหัทวิชญ์  ลิขิตบันเทิงพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายระวัทร์  พสุนธาวิโรจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายรังสิมันต์  สุกเพ็ชร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายรัฐธนินท์  นิธิธรรมรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายรุจดนัย  วิวัฒนเจริญชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายฤทธากร  เลิศปิติธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นายวรเดช  ทันธิมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายวรพล  อุปริพุทธิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายวรภพ  วิทยธีราภรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายวริทธิ์ธร  วิริยะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายวริทธิ์  หมื่นแยง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายวริษฐ์  สุรเมธีเวศน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
535 นายวสวัตติ์  ศิริโพธิ์สกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นายวสุวัชร์  เมฆรักเสรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายวีรวิชญ์  เสียงหวาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นายศรัญตกฤต  รัศมี โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายศักดิพัฒน์  สุขเณศกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายศิวะกร  เลิศอัศวลักษณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายศุภกร  มาละวรรณโณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายศุภฤกษ์  เจริญศรีศิลป์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยชาญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายสงกรานต์  ลีฬหนันทน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายสรธร  เถกิงมหาโชค โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายสรวิชญ์  ชรินพาณิชกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายสรวิชญ์  เพ็งศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายสรวิศ  สิริพรหมภัทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายสัณหณัฐ  แพพันธ์ขวัญเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
550 นายสิทธินนท์  เมฆไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายสิปปกร  คุรุมณีตระกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายสิลา  แก้ววารี โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
553 นายสุทธิพร  พรมพิทักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นายสุวภัทร  อาจารสุทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายเสฎฐนันท์  คล้ายคลึง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายโสภณ  ธนศรีสถิตย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
557 นายอดิศร  พันธ์งาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายอภิชา  เกษมภัทราธรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายอภิชาติ  เขียนศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายอภิณัฐ  สืบบุญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายอภิพล  พุฒซ้อน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายอรรถพร  สายแสง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
563 นายอัครพล  หวังพิมล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายอัฟนัน  กาเดร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายอามีน  ประเสริฐแสง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สุวรรณเทวะธูป โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายอิทธิพัทธ์  แซ่ผ่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายอินทัช  อาลาฐิติวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
569 นายเอกอมาตย์  อมาตยกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงชวกร  พิมสาร โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงชาลิสา  อธิศธนเศรษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงธัญชนก  อัทธกุล โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงเบญจกัลยาพร  วรรณงามส่งผล โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพรอุษา  ทองกี่ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนบำรุง โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ทักษะศุภการ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงรวิสรา  ไชยชิต โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงรุฑีฆัมพร  สงสาป โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงวรรณญา  แจ้งตามธรรม โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายกฤษฐพลธ์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายกันตพงศ์  นรมานพ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายกันติทัต  กุรุพินท์ศิริ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายขวัญวงศ์  อติวรรณาพัฒน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายคุณานนต์  เกตมาตย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายจอมทรัพย์  วรนาวิน โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายชลากร  หุ่นศรี โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายชาญวริทฒิ์  เอี่ยมวงศรี โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายณัฐกมล  โชติพิบูลย์ทรัพย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายณัฐชนน  สามบุญศรี โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายณัฐนันท์  กำลังหาญ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายทินภัทร  ศิริพันธุ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายธนกฤต  วุฒิกาญจนาวงศ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นายธนพงศ์  ด่านธนวานิช โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นายธนภูมิ  คงสุทธิ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายธนวิชญ์  นิสุทธิวรรณ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
597 นายธนวิน  ศักดาบุณยเดชา โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายธีรพัฒน์  งามเจริญวงศ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายธีรภัทร  พงศ์พิศาลธรรม โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายนนทชา  เที่ยงน้อย โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายนนทพัทธ์  ปัตตพงศ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
602 นายนันทวัฒน์  สุขโหมด โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นายปณิธิ  ลาภวิกรัย โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายปริวัฒน์  ลี้รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายพิทยนันท์  เทียนเจริญ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายภารุจ  ภูรีโรจน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นายภูเบศ  เขียวสอาด โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายภูมิใจ  ดวงจันทร์โคตร โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายภูมิภัทร  สุวรรณสุภา โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายภูริ  เตชะพันธุ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายเมธวิน  จิตรอารี โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นายวงศพัทธ์  พิมพ์โนนทอง โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายวงศพัทธ์  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายวรกฤษ  กำเนิดเพ็ชร โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นายวิษณุพร  พรหมสิรินิมิต โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายวีรภัทร  เพิ่มวิระพานิช โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายศมนันท์  ภานุวัฒน์วนิชย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
618 นายศศิมณฑล  วรรณงามส่งผล โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายสิขเรศ  นันทิพัฒน์สกุล โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายสิทธิพล  อติชาต โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายอธิณัฎฐ์  จันทรีศรี โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายอธิติ  ดวงแก้ว โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงกชกร  ทวีลาภ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงกรกวรรณ  พลสมัคร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เริญชวลิตกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เจริญชวลิตกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เวทย์สุวรรณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงกาญจนา  อริยพิมล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จีระมงคลพาณิชย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงเขมิกา  พัฒนพิสุทธิ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงจตุรีย์  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงจันทกานติ์  ศักดิ์เรืองงาม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  วิชชากรทวีรัตน์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงจันทิมา  แซ่เตีย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงจิณณธรรม  รักจรรยาบรรณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นางสาวจิดาภา  แสงโสภิต โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงจิรชญา  รุ่งนนทรัตน์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงจิรชยา  พูนสมบัติเจริญ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงเจนจิรา  ไผ่มี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
640 นางสาวฉัตรปวีย์  มิวันเปี้ย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงชฎาพร  อ่อนบึง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงชนรดี  ปั้นสังข์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงฐิติมา  เทพผล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงณภัทร  ศรีทอง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณภัทร  สิริสาธิต โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงณัฎฐศิริ  งามสิริเดชาวงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวณัฏฐกมล  มอญปาน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อัตถ์ประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณัฐกมล  เธียรรัตนกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชนะภัย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิทักษ์ผล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงณัฐธิดา  วิภาสกุลพิทย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงณัฐนิช  อนันต์รัตนากูร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงณิชอัณณ์ดา  พุ่มโพธิ์ทอง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงทิชานันทร์  สมขาว โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงทิพยรัตน์  เหล่าสุวรรณพงษ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงธนัชพร  ใจคำ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงธนาภรณ์  สิริวัฒนพรพงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงธนาภา  ดำพะธิก โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงธนินท์ธร  คงสิบ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงธมลวรรณ  จุ่มสันกลาง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวงาม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงธาวิณี  สะและวงษ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวธิดามาศ  หนูศรี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงธีรกานต์  ธาดาวุธ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
666 นางสาวนภกมล  คำปาน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นางสาวนภัสนันท์  ดิลกพัฒน์พงศา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิยมรัตนกิจ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวนิลมณี  สอนสุภาพ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงนีช์รานันต์  พรมจันทร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
671 นางสาวเบญญา  ชัยกิมานนท์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงปฏิมาพร  ไชยกุลชื่นสกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงปนัดดา  สาระพล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงปภาภัทร  ไกยวงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงปภาวรินท์  วัฒนา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงปรารวี  ไผ่เมตตา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงปรียนันท์  ตันพรพิทักษ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ล้วนโกศล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงปลายฝน  ศักดิ์เสาระยะ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงปวริษา  ศัลย์ปานนท์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงปัญชญา  อัศวปรีชากุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงปาณิสรา  คำอาจ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงปิยธิดา  วรรณโภคิน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงปุญชิดา  วานิชธำรงกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงพรโพยม  ศิริวรรณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงพัชรพร  ทองแดง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงพัณณิน  รัตตะรังสี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงพัทธนันท์  นันทโชคปานทิพย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงพัทธวรรณ  สามพ่วงบุญ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพิชญา  พุทธรักษ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงพิชญาภา  จรูญศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พันทวี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
693 นางสาวพิริยาภรณ์  ปิ่นทองน้อย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงแพรพิไล  ศิริธนศาสตร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงแพรวลัษณา  อภิสิทธิ์ภูวกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงภัทรดา  ศรีพยุงฉันท์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันติธนวิกรัย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงภัทรียา  นิเลาะ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงภาวิณี  ตั้งธนภัทร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงมธุรพัจน์  แจ่มอารทรา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงมัทตรัย  ซาน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงยูว์กะ  โอชิดะ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงรัชฎา  แสงคำ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงรัชณันท์  ทันตปัญโญ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวรุ่งอรุน  เหมะศิริ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวลักษณารีย์  กุลจิติวงศ์ธร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงวนิดา  สิทธิโชคจำเริญ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์ต้น โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์สนธิกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงวรินธร  ฉายะโอภาส โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงวสิษฐ์พร  สุวรรณมาตร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงวิภาณิดา  เจริญสุข โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงวิภานิดา  โมรินทร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงวิภาวดี  บุญส่ง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงศศิวิมล  เหล่าคนค้า โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวศุภิสรา  หมอนทอง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงสขิขา  เหลืองภาณุ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงสินิทราอร  เนียมจันทร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงสิรภ้สสร  มีสุขสบาย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงสิรภัทร  เมฆไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงสิริกร  งามสิริเดชาวงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงสิรินดา  จิรบันดาลสุข โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
723 นางสาวสิริยาพร  วังทะพันธ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงสิริโสภา  จิวจินดา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงสุประวีณ์  ปรีชาเลิศประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวอมลวรรณ  มากมี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวอาทิตยา  เรือนอุบล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงอิสรีย์  อุไรสินธว์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงกนกกร  เชาวน์วิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงกนกนภา  เตชะสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงกนกภรณ์  เชาวน์วิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงกนกลดา  กปิญชลานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงกมลชนก  จักร์กรีนทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงกมลนัทธ์  มหิทธิโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงกมลภัทร  กาญจนธนเศรษฐ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงกรกนก  เอมรุจิ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงกรชนก  เจริญยงอยู่ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงกษิรา  จักษา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงกษิรา  ชุณหวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คางคำ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงกัลยรักษ์  กิตติวัฒน์วรกร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โอปิลันธน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิจเกษตรสถาพร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธาราธรรมรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศุภผล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมุทโคดม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงกิรณา  สุขเสดาะ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงเกวลิน  กลักวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงข้าวขวัญ  เมืองศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวเขมิสรา  พรรษา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงคัคณาง  ศรีสมบัติ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงคุณภัทร  อุบลธารา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงคุณิตา  เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงจรดภครพร  พงศ์อติชาต โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงจอมขวัญ  ชีวินไกรสร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงจอมขวัญ  เหมือนนึก โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงจันทร์รัตน์  เผื่อนโภคา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ทิพย์สุข โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงจิดาภา  กลิ่นกลาง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงจิดาภา  บูรณโยชน์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงจิดาภา  ปิ่นคุณากร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงจิตตาภา  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงจิตประภัสสร  เลิศสลัก โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  กิติทรัพย์อนันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงจินต์ชุตา  กิตติธรรมโม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์เที่ยง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงจิรัชญา  เวียงเเก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทวีสุขเสถียร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจียมจิระเศรษฐ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงชนกชนม์  ภัทรารักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงชนกานต์  ทวีวัฒนตระกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงชนัญญา  พัฒนาไพศาล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงชนัญญา  แจ้งชัดใจ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงชนาภา  นิธิพูนโชค โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงชนิดาภา  บุญยรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงชนิษฐา  ฐานะสิทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงชนิสรา  สดายุรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงชมพูนุท  ทองเกิด โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงชมพูนุท  แดงบรรจง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงชวพร  เชิดชูปัญญาชน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวชัชชญา  สร้อยทอง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงชัญญา  คัจฉพันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงชัญญา  จันทรวัฒนาวณิช โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงชัญญา  เนียมสอน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงชัญญาลัญช์  ใจดี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงชีริศรา  ถนอมเชื้อ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงชุติกัญญา  ใจเย็น โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตั้งสุขวัฒนวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิยธีรวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงชุติสา  เด่นอริยะกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงญาณิศา  ตันจริยภรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงญาณิศา  สว่างสินธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
794 นางสาวญาโณณัทฐ์  ถวัลย์เสรีวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงญาดา  พันธิตรา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงฐาขณิจม์  สันต์วรนารถ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงฐานภา  ประโชติรัตนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงฐานิกา  กุลธนปรีดา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงฐานิตา  เฉลิมสุข โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงฐิตาภัทร์  ปรีชาศิลปกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงฐิติพร  เข็มทองเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวฐิติรัตน์  เชวงกุลพิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โกศล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวฐิติรัตน์  ไตรรัตน์ทวีสุข โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงฐิมกรณ์  อินทรกระทึก โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงณฐมน  ประกอบชาติ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงณภีร์  ทวนสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงณศิกาญจน์  กมสิงห์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงณัชชญา  ภานิชาภัทร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงณัชชนา  แก้วจำนงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงณัชชา  ชัยสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวณัชชา  นิธิพูนโชค โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงณัชชา  มาลาวิภูษิต โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงณัชชา  มโนภินิเวศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขุนทอง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อักษรพิมพ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลิศสิริมั่นคง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงณัฏฐพร  ชมภูโคตร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  จิรวัฒน์กานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรสวรรค์วงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงณัฐชยาพร  หาญธำรงวิทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงณัฐญา  จิระธนาไพบูลย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉัตรพิมลกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธาดาชัยพงศธร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาคพฤกษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาวลักษณ์สกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
827 นางสาวณัฐธยาน์  ฉันทอธิพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตุรงคกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงณัฐนพิน  สัมมากสิพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงณัฐนันท์  เจริญฐิติธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงณัฐนา  โชคบุญเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงณัฐพิมล  ศิริเจริญสมบัติ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงณัฐวรา  พงศ์อุดม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวณัฐวรา  โตอ่อน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นางสาวณิชชาพัณณ์  นภัสเมธาพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงณิชภัสร์  ปฐมพงษ์พันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงณิชมน  สุภานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงณิชา  ศรีบัณฑิต โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงณิชาภัส  พลับพลึง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงณิชารีย์  เจริญผล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงดุจไหมทอง  นลวชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงติณณา  เจียรวาปี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงตุลยดา  ไพรสันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงเตยหอม  อุดมศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงทรัพย์มณี  สุมะนัสชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงทอฝัน  ชินสุนทร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงทักษพร  เเช่มสะอาด โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงทักษพร  ไทยภักดี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงทัชชญา  ฤทธิธนวัชรา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงทิพจุฑา  ขัตตินานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงธนพร  ธรรมศิริพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
854 นางสาวธนพร  เชน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงธนัชชา  สำราญวานิช โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงธนัญญา  วอนเพียร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงธนาภรณ์  ศักดิ์ชูวงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงธนิดา  อิ่มยิ้ม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงธมกร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงธมกร  สูงสว่าง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงธมนวรรณ  เกริกกวิน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงธมล  เตชาทวีวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงธมลวรรณ  ไชยธวัชพุทธิพร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวธวัลรัตน์  พรหมศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงธัญชนก  เตชอมรธนกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงธัญชนิต  ธีรภาพรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงธัญธร  จาตุรพิทักษ์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธิติธนากร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงธันยธรณ์  เตือนวีระเดช โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงธันยพร  วัฒนะรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงธารศรัทธา  พลเพชร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงธิษณามดี  คงศักดิ์สกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงนฎา  ประเสริฐดีงาม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงนภัทร  จินดาวิจักษณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงนภัสฒ์ธีรา  รวมศิริวัฒนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
876 นางสาวนภัสณันท์  เรืองดารกานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงนภัสนันท์  ธิรางกูรรัตต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
879 นางสาวนภัสสร  วรธำรง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
880 นางสาวนภัสสร  สกุลศรีจิรวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงนภาดา  เสงี่ยม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงนริสรา  ชลคุป โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงนลิน  ศรีบัณฑิต โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ค้าธัญญมงคล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงนัทธมน  ลิ้มรัตนพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงนันทน์ปรัชญ์  พาหุโยธินคุณา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยเพ็ชร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
888 นางสาวนันท์นภัส  บุญศรีเมือง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงนันท์นภัส  สัมปะชาโน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงนันทนัช  วนิชธัญญาทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงนาตาลี  มิตรแว โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงนิชนิภา  สาธิตธรรมพร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงนิชานันท์  พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงนิตา  ทิพากรสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงเนรัญชลา  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงบงกช  กิติศรีปัญญา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงบรรณสรณ์  ธรรมไชยธรรศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงบัณฑิตา  บัณฑิตนุกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงบุณณดา  อมตานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงบุณยวีร์  เหล็กอิ่ม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีวาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงปณพรรณ  ยงจันทนาสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงปณิฎฐา  ลิมปธนโชติ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงปณิธิตา  สรรค์วิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงปภัสรา  ทองมาก โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงปภาดา  ปุจฉาการ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงปภาพินท์  ร้อยแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงปภาวรินท์  ธีรานันตชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงปภาวรินท์  อดิศรเดโช โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงปภาวรินท์  เหล่าสาย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
911 นางสาวปมณฑ์  เลาอโศก โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงปริณดา  ชื่นชม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงปวิชญา  วิจิตรทัศนา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงปวีร์รัฐ  อิทธิกมลเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก้วสีงาม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงปัณดารีย์  ฟูดุลยวัจนานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
917 นางสาวปัทมพร  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงปันปรมี  อมรวัชรพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงปาณิสรา  เลาห์ลักษณาเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงปาณิสา  เจนจิรพจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงปานชนก  วงศ์เสริมสิน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงปารพิม  อัตตาหกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงปิญชาน์  ยิ้มรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงปิ่นมนัส  จรรยงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงปิวราภรณ์  พรรษา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงเปมิกา  อยู่พุก โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงเปรมา  ตั้งปูชนียกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงพชรกมล  วัฒนศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงพรนภัส  ลี้ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงพรรษชล  ยนต์วิกัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงพรรัตน์  ปรีชายุทธ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงพรอิง  สิริพิทยาวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงพริมา  โล้กูลประกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงพัชรกันย์  อิสสระยางกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงพัฒนพร  จงเลิศวราวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงพัทธนันท์  สัตย์สมนึก โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงพัทรดา  บงกชมาศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงพันธิตรา  อังค์สุธาสาวิทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงพัสนันท์  ประกอบธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
940 นางสาวพิชญ์สิณี  ชาญชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลิศปัญจาศรี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงพิชญา  ปรมาเวศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงพิชญา  อัศวพิชญโชติ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงพิชญากร  พุ่มม่วง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงพิชญาภา  ยิตติพินิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงพิชามณชฺุ์  เตียนะวันชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
947 นางสาวพิมพ์ชนก  พ่อชมภู โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์นครินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศันติวิชยะ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อู่สันติวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุขประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คชสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  เหลืองนภาเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เมฆสุจิตต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงพิมพ์สิริอร  บุญสาธิตกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงพิยดา  วงศ์อิสริยาภรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงพิรญาณ์  ขันตันธง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงพิศุทธณา  เศวตเศรนี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
959 นางสาวพิสชา  นุยา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงเพ็ญกวิน  อัศววงษ์สันติ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ชินอุดมทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงแพรขวัญ  ชุนถนอม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
963 นางสาวแพรฟ้า  สุธีวีระขจร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
964 นางสาวแพรวริน  พังจุนันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงฟ้าสวย  ฌายีเนตร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงฟ้าใส  โตธนะรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงภคนันท์  วงศ์รุจิราวาณิชย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงภคพร  พิทักษ์เศวตไชย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงภคมน  บุญญาอรุณเนตร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงภคมน  ศิริบรรณากุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงภชมน  ธารสุวรรณวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงภวิษย์พร  เเย้มงามเหลือ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงภัคจิรา  ชินธนรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงภัชชนก  นิวินธนชาติ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
975 นางสาวภัณฑิรา  นันทิยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงภัทรนันท์  เรืองรุ่งพานิช โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ลักษสุภาวณิชย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงภัทรวดี  ลาวัณย์วิสุทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
979 นางสาวภัทรวดี  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงภัทรา  ตรีพลกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
981 นางสาวภัสนันท์  บวรไกรเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงภารดี  เตชะมโนดม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
984 นางสาวภิญญดา  วงศ์อาษา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงภิญญดา  สรรมณี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงภูพฤกษา  ผู้ทรงธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงภูริศา  วัชรอำไพวัณย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงมณรดา  อังสุโวทัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงมนต์ภัสสร  คีรีมาศสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงมานิตา  ลิ้มอุดมพร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงมุกตาภา  สิงห์จาวลา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงมุกรวี  อุทิศานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงเมทิกา  ไทยเเหลมทอง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงรดาพร  จุฑานพมณี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงรติ  ทิพากรสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงรพีพิชชา  วราสินกุลภัทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงรักษณาลี  ทรงศรีทยา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงรัญชดา  สินพิชิต โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงรินรดา  กาญจนวุฒิธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงรินรดา  ริ้วตระกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงรินรดา  สุวิยานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงรุ่งธริยา  กาญจนามั่งศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงรุจิพัชร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 นางสาวรุจีพัชร  รัตนตันหยง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงลฎาภา  หล่อวิจิตร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงลภัสรดา  สุทธิทศธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงลภัสรดา  ไกรศรศรี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงวกุล  จึงประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงวรนิษฐา  เลาหสมพลเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงวรพรรณ  สมบูรณ์สรณ์สิริ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงวรรณรดา  สมบูรณ์ธเนศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงวรวลัญช์  ทิพยนิธิรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงวริญญา  พิริยะประสาธน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงวรินธร  โตสกุลวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 นางสาววลัยพรรณ  ถิรนันทนากร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงวันใส  อนันต์สุคนธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงวิชชุกร  เติมวรคุณ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงวิชญา  นรินทร์สุขสันติ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงวิรัลสิรี  พันเกตุศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงวีราวัลย์  วิเชียรดิลกกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงศมน  ศรีศุภภัค โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงศรณ์พิชชา  วัชระชัยพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงศรัณณ์ลักษณ์  วัฒนาล้ำเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงศลิษา  เชาว์สวัสดิกรกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 นางสาวศศิภา  นีรพัฒนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงศศิรดา  ประทีปภวเมธา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 นางสาวศิรดา  จันทร์เชย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงศิรดา  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงศุภัสรา  ประทุมเมศร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงศุภานิช  วงศ์เสริมสิน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงศุภาภัทร์  หมื่นทอง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงศุภิสรา  เตชะเกษมบัณฑิตย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงสตวรรณ  สัจจพานิชกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงสมฤดี  ลี้ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงสมิตาภัสร์  คีรีวิเชียร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงสรณ์สิริ  กองชีพ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงสรัสวดี  วรสถิต โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงสราลี  โตศิริพัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงสาธิดา  ชาวสวนเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงสาธิตา  อัศวธีรากุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงสาริศา  เชิญศิริดำรงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 นางสาวสาวินี  ขุนทรง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงสิชนิกานต์  เสฏฐกุลวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงสิริกร  สุภาวุฒิ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงสิริภรณ์  ตันชัยเอกกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงสิริภัสสร์  สรณคมน์คุปต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงสิริอัปสร  พลายชนะ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงสุทธสินี  งามประดิษฐ์วงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจียมศิริเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงสุพิชา  กิจปิลันธ์กรกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงสุพิชา  บุญมาสุวราญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงสุรดา  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงสุรภา  สมพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อู่รังสิมาวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 นางสาวหนึ่งฤทัย  ธานีเจตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงอชิรญา  ประยูรวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงอชิรญา  หินเเก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงอนัญญา  ไชยนพกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงอนุธิดา  เสงี่ยมวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงอภิชญา  สุวัฒนพันธ์ุกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงอภิชญา  โรจน์สิริวรกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงอรจิรา  จิรชัยพรวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงอรณัฐ  วัฒนปรีชานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงอรณิชชา  เข็มสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงอรเนตร  จันทร์สัชนาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงอรรจนียา  จิตรนำทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงอรวิลาสินี  ลีกำเนิดไทย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงอริสรา  สุริยาวงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงอลีนา  รัตนาสิทธิสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงอักษรินทร์  วงศ์สุทธิเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 นางสาวอัจฉริยา  โรจน์บัณฑิต โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 นางสาวอัญชสา  เหลืองอุไร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 นางสาวอัญพัชร์  นิธิจรัสรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงอาภิศชญา  พงศ์นฤเดช โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงอารยา  ฉัตรชูเกียรติกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงอาระยา  อังศุวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงอาริยา  อังศุวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงอิสรีย์  ธนาภรณ์สกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงอิสรีย์  อริยเลิศปัญญา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงอิสสริยา  อิสริยะวาณิช โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงอุฑารี  อภิเศวตกานต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงเอเลน  จิตติวัฒนานุกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงกรวรินท์  ทาทอง โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีเจริญจิตร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายกษิดิศ  ด้วงน้อย โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายกันต์  มาลานิยม โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงกันย์สินี  คูศรี โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายจิรวัฒน์  นาคเสนาธนสิทธิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายฉัตรณรงค์  ไตรรัตนศักดิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายชนินทร์  รอดทรัพย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงชนิษฎา  ชื่นจิตต์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายชวิน  เลิศไสว โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงฐิตาพร  เอกสมบัติชัย โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายณัฐกฤช  เมฆไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูริวัฒนพงศ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายณัฐวรรธน์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงณิชากานต์  แสงระพี โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงทองกร  พนมธนศักดิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงทักษพร  ตรังคฤหัสถ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายธีรพัฒน์  เจริญวัฒนาเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงนิชนันท์  บุญศิริ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ระลึก โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงผกามาศ  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายพศวีร์  พูลลาภ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายภัทรพล  พันธ์เลิศระพี โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายรณกฤต  นันทศรี โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงรัตนชญา  ฤกษ์วนาพิพัฒน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงวรันธร  ศรีชาญกิจ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงศรุตา  ลิ้มไพศาลสกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงศวิตา  อุทัยวัฒนานนท์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายสังขกร  สังข์เทพ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายอธิป  พงศ์ธรกุลพานิช โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงกรกมล  คงทน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายกรธนัช  วงศ์ศุภโชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 นายกรวิชญ์  ปอยสูงเนิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายกฤตภาส  กฤษณะเดชา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายกฤตภาส  รัตนเวสส์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายกฤตภาส  เธียรธโนปจัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงกฤตยา  สุขถาวรประสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายกฤติน  วีระประวัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายกฤษฎิ์  ลือศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายกฤษฎ์  ธนดีเจริญโชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 นายกฤษฏิ์  กสิกพันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายกฤษติธี  โชติคราม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายกวินวัธน์  พิทักษ์วงศ์เลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายกษโรจน์  ศรีแย้ม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายกษิดิศ  ฉัตรทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายก้องภพ  ลิ้มเพียรชอบ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงกัญชนัฐสรณ์  สายลือนาม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงกัญญณัช  คงวณิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิตติธรกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายกันต์ธร  ไข่มุกข์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายกันต์ธีร์  ลิมปิติกรานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงกันต์ปันนี  เพชรขาว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายกัษณะ  ชุณหวิกสิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายกิตติธัช  ชีวินวรรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายกิตติพัฒน์  เงินนำโชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายกิตติภูมิ  กิจนะกุลการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงกุลธิดา  ลิ้มศิริเศรษฐกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พื้นพรหม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายกุลวิชญ  กฤษฎาพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายขวัญชาติ  ทิพย์ดวง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายคงสหัส  วงศ์จินดานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายคณาพงษ์  คำชุม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายคณิสร  พุทธรักษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายฆนากร  สุขเอี่ยม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายจตุรภัทร  เบญจสัตย์กุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงจรัลรัตน์  จาริกานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายจินตภัทร  บัณฑูรนิพิท โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงจิรชยา  นารัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายจิรเมธ  แปลงเงิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงจิรัชญา  ฉายวัง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงจิรัชยา  วานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงจิรัชยา  สุภโชคสหกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงจิรัชยา  เนียมหลวง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายเจตณัฐ  มงคลรัตนชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงเจนตา  วงศ์เลิศสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายฉัฐเมศร์  ทิตธเนศวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายฉันทณัฏฐ์  ไมยรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายชนัฐพงษ์  พุทธรัตนมณี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงชนากานต์  ผลทวีวัฒนชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงชนิกานต์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงชนิกานต์  รัชตานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงชนินาถ  ตั้งขจรโกศล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงชยุดา  อดิศรมงคลกาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงชวศร  พรพิบูลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายชัดชาญ  ทรัพย์สมานวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายชัยพัฒน์  รัชตภูษิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายชาญ  สงเดช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายชานน  ภิญโญธรรมโนทัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงชาลิสา  นาคประกอบ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายชินพัฒน์  เตชะเกสมณี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงโชติกา  รัตนวุฒิกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงญาณิศา  ตันสุวรรณนนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงญาณิศา  ทะนามศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 นางสาวญาณิศา  ลิมปวัฒนภูมิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงญาดา  วะสีนนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงฐปณิชย์  ชำนาญแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงฐานิตา  ขุนทรัพย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงฐิติวรดา  อาภัสระวิโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงณจัณ  บุญเลี้ยง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายณฐกร  ลือสิริพาณิชย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายณฐชนก  ชัยวิริยะพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงณฐพร  เสรีวิวัฒนา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงณฐมน  ศิริสุนทรลักษณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงณภัทร  พัชรเมธา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงณภัทร  มนัสบุญเพิ่มพูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงณภัทร  เบญจศุภางค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงณัชชา  ยอดระยับ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายณัฎชนนท์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ม่วงวรรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงณัฏฐิรา  ลาภพณิชพูลผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายณัฐ  นิลนนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 นายณัฐกฤต  เกิดทรัพย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายณัฐกิตติ์  รุ่งรัตนเจริญชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงณัฐชยา  นบนอบ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงณัฐฐิรา  ไชยคำ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตีรถานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงณัฐณิชา  โถวประเสริฐ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายณัฐธัญ  มัธยมแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนวงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายณัฐนนท์  พงศ์บุญชู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 นางสาวณัฐนันท์  ชูชัยพฤฒิพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายณัฐนันท์  สุริยาเวชวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงณัฐนิชา  โอสถานันต์กุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายณัฐภัทร  รัตน์ธนารักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงณัฐมน  รัตนวงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงณัฐรินีย์  แพทย์จินดา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 นางสาวณัฐลดา  สิมะเสถียร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกื้อเส้ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงณิชกานต์  ปุณณะหิตานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงณิชา  ศรีธนาอุทัยกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายติณณพัฒน์  สิทธิสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงทศพรประภา  เสรีวิริยะกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายแทนคุณ  สุขเขียว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายธณกร  วรินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงธนกมล  ยิ้มศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายธนกร  เชาว์ประมวลกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายธนกฤต  เทพศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายธนพนธ์  สุขพิบลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายธนภัทร  สวัสดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายธนภูมิ  คุณมาศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายธนวิชญ์  เจษฎาภัทรกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายธนัช  พลสุขเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายธนัช  พันธุ์อุดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงธนิภา  เอกภักดิ์สกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงธมน  ศิริไกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลาเจริญธนกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงธรเธียร  หอมทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงธัญรมย์  อวเกียรติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงธันยธรณ์  ประเสริฐวชิรากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงธันยพร  ประเสริฐวิชรากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายธาม  ธนชาติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงธิติสุดา  ธัญกุลสัมพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายธีธัช  ธำรงลักษณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายธีร์จุฑา  อุมาลี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายธีรธิษณ์  วรรณแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายธีร์วรินร์  ติรวศิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 นายธีระชยุตม์  วรชาติธนะสาร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 นายธีรัช  วรกิจเจริญผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายนพณัฐ  ภู่วโรดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายนภดล  ฉายาชวลิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงนภสร  อ่อนส้มกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงนภัสรพี  ศิรามังคลานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงนภัสสร  บุญศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงนรารัฏฐ์  สุนทรพะลิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายนราวิชญ์  เกียรติเจริญมิตร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายนวัต  พิมลเสถียร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงนันท์ชญาน์  นรัจฉริยางกูร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริพงศ์เดชา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยหูติ๊บ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายนันทิศ  เลิศบัณฑิตกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายนิธิศ  นิมิตโชตินัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงนิษฐา  ชัชวาลโชคชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงบวรรัตน์  สุนทรส โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายบัญญวัต  รัตนวิเชียร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงบุณยศรี  คงพานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงบุษกร  คุณงาม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงบุษกร  วิวัฒนาธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 นางสาวปนวรรณ  แซ่ลู่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงปพิชญาณัฏฐ์  คิมนารักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงปภาดา  เจริญสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงปภาสร  วัฒนกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 นายปรินทร  พรชัยวิรัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายปวริศ  พานิชกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายปัณณธร  ขจีสวัสดิการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายปาณัส  ฟูฟุ้ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงปานระพี  ภักดีวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายปิติทัสสิ์  ลิลา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายปิติภัทร  บุญสมสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายปิยวัฒน์  ง้วนจินดา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงปิยาพัชร  วงเวียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายปุณณวิทย์  วงศ์ประทีปวิไล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงปุณยนุช  หนองบัว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  มงคลตรีรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงไปรยา  เฉลิมวุฒานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายพชร  ชิตาพนารักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงพณิชา  ปวรางกูร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายพนธิตร  แพแสง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายพนา  มหาชัยราชัน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงพนิดา  ต้องประสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงพรชนิตว์  เมฆาผ่องอำไพ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงพรนภา  โสภณพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงพรปวีณ์  วลัยกนก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายพรพริษฐ์  ปฏิภาณปรีชาวุฒิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงพรรณพัชร  เฮงสว่าง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงพัชรพร  ไทยสุริโย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 นายพัชรพล  ธูปประสม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายพัฒน์กุลธร  ชัยรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงพัทธนันท์  ช่อมะลิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงพัทธนิช  สีเที่ยงธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงพัทธมน  จรัสฉิมพลีกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 นายพันธ์เทพ  เอี่ยมกิจการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงพาขวัญ  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายพิจักษณ์  วณิชยากร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงพิชชาภา  ตราบชั่วกัลปาว์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ถาวรธนนันท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกลื่อนถนอม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงพิชญาดา  เพ็ญจำรัส โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญยกิจโณทัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 นางสาวพิมพ์อร  เจริญกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายพิรพัฒน์  หอพิสุทธิสาร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายพีรดนย์  งามขจรวิวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าวีระธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าโกสิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายพุทธรัตน์  อัตติปา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปิยาวรานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงเพลงพิณ  ทองดอนง้าว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 นางสาวภัคธีมา  ภักดีสู่สุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงภัฐธีรา  รัตนะคุณชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายภัทรกร  หาญสำฤทธิ์ผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายภัทรกฤต  ธนบุญสมบัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงภัทรกาญจน์  รัตนาภิรตานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงภัทรมน  ตันติสุญญตา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงภัทรวดี  เอกรินทรากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจิ้ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงภัทรียา  จงอุดมสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายภาคิน  พัชรเมธา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายภารุจ  บูรณกิจวิสูตร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงภูกฤตชญา  โพธิ์แก้วกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงภูณิชา  กุญช์สุรนาท โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายภูมินทร์  ปรีชาธนวิชญ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายภูมิพัฒน  สัตย์เพริศพราย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายภูมิรพี  ส่งสัมพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายภูมิรพี  โค้วสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายภูมิสันต์  งามวิวัฒน์ธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายภูริณัฐ  ทองปุย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายภูริภัทร  วสุนธราภิวัฒก์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายภูริสิริ  บุญสละ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 นางสาวภูษณิศา  ม่วงวิโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงมนัสชยา  นิลพฤกษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยมงคลโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงมนัสศิกานต์  เกียรติชนกานต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายมรรค  สพโชคชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายยศกร  ชวรัตนานันท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายยศวร  อัตตนาถ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงยิหวา  ภักดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายยุทธ  กาญจนประยุธ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายรพินทร์  รัตนวิไลศักดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงรมิดา  คงสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงรมิดา  ธเนศธันยากร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงรมิดา  พงคพนาไกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายรวิทย์  ผ่านภูวงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 นางสาวรวิสรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงรษิกา  กอสุราษฎร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงรัชวิภาเทว  เปรมอนันต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายรัชวุฒิ  สกุลรุจา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงรัตน์จิราภรณ์  สุขพาสน์เจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงรินรดี  แดงสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงรุจีรัตน์  น้อยประไพ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายลภัส  พรธนมนตรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงลภัสรดา  วนานุกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงลสธร  จุลประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงวรรณิศา  จารุกิจไพศาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 นายวราวิชญ์  จินดานาถ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงวรินดา  ธาดาชนะสุนทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงวริศรา  เกตุพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงวริสา  เตชาพิสุทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงวลัญย์ญพัชร  เสาวพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงวศินี  ธีรวงศ์วศิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายวัชรพงศ์  ภูเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายวัชรพงศ์  ฤทธิ์คัมภีร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายวัชรสวัสดิ์  เจตน์โสภณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายวิชชาภัทร  จินดานาถ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายวิญญ์  ภิญโญภาสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงศศิภา  ชยเดชบำรุง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายศศิมณฑล  อักษรสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงศิรประภา  ไตรยปัญจวิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายศุภกร  อัคคะพู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายศุภกฤต  โชตินพรัตน์ภัทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงศุภจิรา  สุบรรณรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงศุภนุช  เขียวจันทรา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 นายศุภวิชญ์  สาริกา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงศุภิสรา  อยู่ยรรยง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงโศภิตจิต  ฤทัยเจตน์เจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงสมิตา  ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงสรสิชา  พึ่งอุตสาหะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงสราวลี  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงสโรชา  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายสหภพ  สารสิทธิธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายสารัทธ์  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงสิตาพัตช์  ทิพปภานาท โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายสิปปภาส  ลาภังยะวิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงสิรญาณ์  อัมพะวา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายสิรภพ  อภินทนาพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายสิรวัฒน์  สุวัฒนะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงสิริกุล  ศรัทธาบุญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 นางสาวสิริญญา  ทองนิรันดร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายสิริดนย์  รังษีหิรัญรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงสิริสิน  เลิศชาคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายสุขจิต  ไชยวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  กลั่นกล้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงสุณัฎฐา  คงประเสริฐ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงสุพัชรีย์  อยู่ออมสิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธนะโภคะศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงสุพิชญา  คุณธนสาร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญนาค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงสุพิชญา  ฤทัยเจตน์เจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ฉายานพรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายสุวิจักขณ์  ถิระพร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายสุวิศิษฏ์  สิทธิโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงหฤทัยชนก  พงศ์ธนเกียรติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายอชิระ  ธัญเจริญกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายอธิชา  อิสิชัยกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายอธิภัทร  บุญชำนาญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงอนรรฆกมล  อนันท์ธนานุกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงอนัญญา  คณารักษ์สันติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายอนิวรรต  ลิ้มสุเวช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายอภิมงคล  ธีระภาพพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายอภิมุข  ศรีวัฒนางกูร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายอภิวิชญ์  นุตมากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงอภิสรา  นิโรธสมาบัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงอรชพร  ขจรสิริสิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายอสิวิช  ชัฎอนันต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงอัครภา  ปัญหา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายอัครัช  ดวงบุบผา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงอัคริมา  จงวัฒนาไพศาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 นางสาวอัญญา  ต้องประสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงอัยยา  สุขโข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 นางสาวอารยา  ชัยทวีโชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 นายอิทธิพัทธ์  ศิริกิตติกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สนธิรอต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงอิสริยารัตน์  ขาวงาม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีมุนินทร์นิมิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงเอมวริณภัฎ  กิตติ์ปรีดาวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 นายเอื้ออังกูร  อินทร์แหยม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงไอรัก  แซ่งุ่ย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงกชพรรณ  สาขาว โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงกัลยกร  เผือกมอญ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 นายกิตติพัฒน์  เอี่ยมลือนาม โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุดทะสิน โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงฉัตรชนก  กลประดิษฐ์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายณฐกร  พันพึ่ง โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายณพวุฒิ  เพ็ชรเจริญ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงณัฐฐา  ขันธศักดิ์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงนภัสสร  เศวตศิลป์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ชอบอาษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงปณิชา  วิเวชไพศาล โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงปราชญ์ปารมี  แก้วสี โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงปาณิศราลักษณ์  ฐานาริยชัย โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงพิชชากรณ์  วันนู โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ทรัพย์สิทธิกร โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายภวิศ  พลสมบัติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายมินธาดา  คำรัตน์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายรัฐนันท์  คงสอาด โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงวรวลัญช์  รัตนโรจน์เจริญ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายศรัณย์  วสุธาร โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงศิริกัลยา  กิ่งไกว โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงศิศิรา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายเศวตโชติ  แสงนวล โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงสุคงคราญ  คุ้มวัน โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายสุนิธิ  ฐานาริยชัย โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงสุพิชชา  เตชะประสิทธิ์กุล โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงอรวรรณ  มหานาม โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงอรวรา  บุญลับพายัพ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายอิทธิพงษ์  กรป้องกัน โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายกฤตณัติ  ทองเต็มถุง โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายกิตติธัช  จิรภัทร์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายจิรัฏฐ์  รัตนพรวิรุฬห์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายชวกฤช  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายธนภัทร  พุกพัด โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายธนวัฒน์  พนาลัยสีทอง โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายปิยะราษฎร์  กำริสุ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายพรภวิษย์  วัยวาสน์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายสิทธิชัย  ขันไกล้ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายหลุย จัสติน  ซุป โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงปัณณพร  บุญสร้างสุข โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายกตพล  จังวัฒนาทรัพย์ โรงเรียนทวีธาภิเศก ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายกฤติวิทย์  คำประดำ โรงเรียนทวีธาภิเศก ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายกัณฑพัฒน์  บุตรดาวงศ์ โรงเรียนทวีธาภิเศก ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายคณพัฒน์  วัชรประกาย โรงเรียนทวีธาภิเศก ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายจุติ  บดินทร์อิทธิเดช โรงเรียนทวีธาภิเศก ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายชนาธิป  พิทยาคมกุล โรงเรียนทวีธาภิเศก ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายณัชพล  สหัสสเนตร โรงเรียนทวีธาภิเศก ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายณัฐดน  ขาววิเศษ โรงเรียนทวีธาภิเศก ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายปวเรศ  แคล่วคล่อง โรงเรียนทวีธาภิเศก ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  สุริยะไกร โรงเรียนทวีธาภิเศก ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายพิชชากร  จลาสุภ โรงเรียนทวีธาภิเศก ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายพุทธวัฒน์  แดงรัศมีโสภณ โรงเรียนทวีธาภิเศก ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายภาทิศ  อังคพรกุล โรงเรียนทวีธาภิเศก ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายศิขรินทร์  ทัศนเสรี โรงเรียนทวีธาภิเศก ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายศุภณัฏ  ธัญญานนท์ โรงเรียนทวีธาภิเศก ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายอาณกร  เขมทโรนนท์ โรงเรียนทวีธาภิเศก ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงกุสุมา  เอี่ยมมณี โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายจินตภัทร  ไชยสิน โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงทิวาพร  โถมจังหรีด โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายธนภัทร  ตรองชนะ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงเบญจพร  ชูวิเศษสุข โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงปุณยนุช  พุ่มพวง โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายพชรพล  แก้วใจรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงพรวิไล  ชูคันชั่ง โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายศิวกร  บุรวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงสรัลพร  รุรีธนโชติ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงสุชาวดี  สังขะบุษย์ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายกฤตบุญ  หาญทวีทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายกิตติพงษ์  บุตรดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงกิรณา  วรรณโสภณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงจุรีพร  เอกจรูญสุโชติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายเจตพัฒน์  สาทิตานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายชวัลวิทย์  มังธิสาร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายชาตรี  ลิขิตเนียมกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายชิติพัทธ์  บุญเกิด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงญาณิกา  เตชสิทธิ์สืบพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายณรงค์สิทธิ์  เข็มสม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ฐิติเวชวรภัทร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงณัฐธิดา  กำไรเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงณัฐธิตินันท์  มาศิริ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายณัฐวรรธน์  ชาติวันชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงตวิษา  ครองรุ่งโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายธนกร  ฉายสุริยะ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายธนพลทิต  มาศิริ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงธนัญญา  ชัยนาม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายธนัฐธัฐ  ศรีสารัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงธัญทิพ  ใจเด็ด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายธีรยุทธ  ชูเชิด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายนนทกร  เเสงปาก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายนนทขัย  ใจดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายปฏิภาณ  กาญจนเกื้อกูลชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายประสบโชค  ทองทรัพย์ใหญ่ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายปรีดี  ทองพุ่ม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายปุณยวีร์  วสุรักษ์พงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงพัชธินัน  สุขุตมตันติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  สระสมทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงเพชราภรณ์  โพธาทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงฟ้าใส  นาคาสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายภีมพล  คุณดิลกธนกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 นางสาวมัชฌิมา  เตชสิทธิ์สืบพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงมาริสา  เกสพานิช โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายวงศกร  เกตุเส็ง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายวศิน  มิ่งเมือง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงศิริภา  พิลาพาท โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงสุพิชญา  ทับโชติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงอักษราภัค  สงขาว โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงกรชนก  แจ่มศิลป์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงกรวรรณ  คงมีสมบัติ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงกฤติยา  กาฬสุวรรณ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 นางสาวกัญนิภา  เผือกม่วงศรี โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงกัญลักษณ์  สกุลไทยสุวาทิน โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงกัณฐิชา  มิตรทอง โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงกัลยรักษ์  รัตนมณี โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงกุศลิน  เซียงจิน โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงเกวลิน  ภูมิราช โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญเลิศ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงขวัญชนก  ไตร่รุ่ง โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 นางสาวคัดสรร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงคุณัญญา  กลิ่นสกุล โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงเครือวัลย์  ดวงจันทร์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงจรรยพร  เรืองเดชอนันต์ โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงจันทร์จรัส  หอมสุวรรณ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงจิดาภา  นรบุตร โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงจิดาภา  นาควิสัย โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 นางสาวจินตรัตน์  อริยศุภกุล โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงจิรัชญา  พระบำรุง โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงจีรนันท์  มายวัน โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงชญาดา  รัตนสร้อย โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงชญานี  ปั่นโภชา โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองกิ่งแก้ว โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงชมชนก  พุ่มโพธิ์สุวรรณ โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 นางสาวชรินทร์รัตน์  สมยา โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงชลาทิพย์  โรจน์นำประทีป โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงชัญญา  เสือดาว โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงชัญญานุช  รุจิรกาโมทย์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงชาลิสา  แสงจันทร์ศรี โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้อวู้หลิม โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ศิริวัฒนา โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงญาณิศา  ตันติศิริเจริญ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปานทอง โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงณัชชา  ศุภชัยโกศล โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงณัญสินี  ศรีบุตรา โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงณัฎฐ์นภพร  รุจิดาศิริสกุล โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีจิตรไพศาล โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงณัฐกานต์  มรกฏกำจาย โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงณัฐชยา  วิศลดิลก โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงณัฐณิชา  สะสมทรัพย์เจริญ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุริยากรกุล โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสาททอง โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงณัฐธิภรณ์  โชคอำนวยชัย โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงณัฐรุจา  อุ่นเรือน โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงณัฐวดี  วงษ์ดี โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงณิชชรัตน์  ธงภักดิ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงณิชชิศา  โตวรรณศิริกำธร โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงณิชาภัทร  ธิติธนากร โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงดากานดา  เรืองเดชอนันต์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงธัญพิชชา  กิตติประเสริฐสุข โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลิลิตกานต์พจน์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงธาดาวรรณ  ภูวนวิจักขณ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงนภสวรรณ  ภุชงค์โสภาพันธุ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงนฤชล  ไมล์หรือ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงนลินี  คร้ามยิ้ม โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงนัทธมน  สุขพืชกิจ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงนันท์นภัส  โชติวิวัฒนกุล โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงนิธินันท์  สกุลสถาพร โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงนิศรา  พลอยสุทธิผล โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงนีรชา  เมธีสิริพัฒนะพงศ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงนีรณัฏฐ์  อัศวสุดสาคร โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงบุณยานุช  แต้พงศ์ทอง โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงบุษญนันท์  ไชยแสนทา โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงเบญญาภา  จัดเจนนนาวี โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงประวีณา  โฆสิตะมงคล โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงปรานรวี  สุขสว่าง โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ลำปอง โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 นางสาวปัญญ์ชลี  ฉีดอิ่ม โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงปิยะพรรณ  ปัญญาสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงปุณณดา  วัฒนพันธ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงปุณณดา  ศรีทิพย์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงปุณยนุช  ลิ้มโคราชพันธ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงปุณยนุช  วีระโชติไกร โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีจรรยา โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงไปรณัฏฐา  เรืองวิทย์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงพรจิรา  ดวงทิพย์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงพรชนก  จุฬาโอฬาร โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงพรธีรา  ปุณยกมลปรีดา โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงพรนภา  สมบัติศิริ โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1616 นางสาวพรพิมล  เล้าหเกียรติ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงพรรษประสิตา  ธนัทกุลโรจน์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธนนันท์ฐานนท์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เศรษฐ์เสรีกุล โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เสถียรวราภรณ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงพัทธนันท์  กังวลสุข โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงพัทธนันท์  เพชรราช โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงพิชชาภา  เอกภัทรกุลชัย โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุพันธุ์​วณิช โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มสุวรรณ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุตรพรม โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศักดิ์เสมอสิทธิ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงพิณญาดา  มณีสุริยงค์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงพิมดาว  อินทะวงษ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  บุตรสระ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วงศ์สิมบุตร โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  กอบชัยณรงค์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คงสุนทร โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงพิริยมัย  ฤกษ์ปรีชาชาญ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงพีรดา  สละกลม โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงภคนันท์  ทรรศนียศิลป์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงภริดา  ปริยวาทกุล โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงภสินี  ว่องไวไพโรจน์ โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงภัคจิรา  ปิยะพันธ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงภัคจิรา  วิชญวาณิช โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงภัทธีดา  บุญมาลี โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงภัทรธิดา  หังโส โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงภัทรพร  ไตรสุทธิ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทรวิวัฒน์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ถาวรศาสนวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงภัทริดา  แพทรงพัฒน์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงภัทรียา  ทองรุ่งงาม โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงภารดา  บุญช่วย โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงภาวินี  วิชญวาณิช โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงภิญญดา  สุขปราโมทย์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงภิมม์  ประยูรเกียรติ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงมทินา  อินทะศิริสกุล โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงมัชฌิมา  กระตุฤกษ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงมัณฑนากร  อนันตวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงมิรันตี  แสงอรุณ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงยลรดา  แสงจอมทอง โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงยลรดี  แสงจอมทอง โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงรดิวันต์  พรนราดล โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงรติวรรณ  พันแสน โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงรมย์นลิน  บุญเลิศเจริญสุข โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงรมิตา  โควานิชเจริญ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ขุนทองแก้ว โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงรัชณิภา  วงศ์ตรีรัตนชัย โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงรุจาภา  สุกใส โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงลวิตรา  คิดฉลาด โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงลักษิกา  อมรเลิศฤทธิชัย โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงวณัฏฐา  จตุรรัตน์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงวริยา  ครุฑนอก โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงวานิสา  เจียมศิริวัฒนา โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงวิชญาพร  พึงไชยพัฒน์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงวิชิตา  ดาบเจริญชัย โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1672 นางสาววิรดา  วิไลนาม โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงวิรัญชนา  จรสไพศาล โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงวีร์สุดา  เหลืองพูนสิน โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงวีรินทร์  ภูศิริพิบูลย์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  จิตรระเบียบ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงศรันย์ภัค  จันทรอาภรณ์กุล โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงศรุตา  สุขเจริญนุกูล โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงศิกานต์ชญา  เทพา โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงศุจินันท์  โรจน์รุ่งวัฒน์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทรัตน์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงสัตตบงกช  อัครวุฒิญาณ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงสันชนา  หิรัญไกรลาส โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงสาธนี  เอี้ยวสกุลรัตน์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1685 นางสาวสิตานัน  กิจเวคิน โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงสิริยากร  สกลอรรจน์ โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงสิริยากร  เมฆฉาย โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงสุชญา  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงสุชัญญา  บุญเกิด โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงสุชาวดี  พุ่มนุช โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงสุปรียา  น่วมขยัน โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงสุพิชญา  ปภารัตนกุล โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์ไฉไลสกุล โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์มณีสกุลชัย โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงสุภชา  สุภเกษมวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงสุภรา  วิจิตรการโกศล โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประทีปถิ่นทอง โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงสุภาิดา  สุวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงสุรดา  ยศวันต์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงสุริโยทัย  คุ้มอนุวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงสุวีรยา  คงมี โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงไหมฤดี  ถนอมแสนดี โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงอชิรญา  สุดเสน่หา โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงอนัญญา  ธีระพจน์ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงอเนชา  ยกสมบัติ โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงอรุณณี  ธรรมชุตินันท์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงอัญชิสา  สิขิวัฒน์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงอัยย์ลดา  พฤทธิประเสริฐ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1709 นางสาวอาริสา  แซ่เจียม โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1710 นางสาวอิสรีย์  เจริญชนะกิจ โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงอุษา  อินทรอำนวย โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงไอสยา  พัฒนเลิศรัตนไชย โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงกชพร  ศีลพันธ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายกมลภพ  อภิพรสกุล โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายกฤษดา  นิพนถติยันต์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรวิเศษ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายกิตติพงศ์  ก่อกิจสุนทรสาร โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงกุลสรารัตน์  กรุตสัมพันธ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กชายไกรวิชญ์  พันธ์เพ็ง โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 นางสาวขวัญข้าว  สิทธิวโรทัย โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงครองขวัญ  มัคนา โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 นางสาวจินตนา  ถ้ำสิงนอก โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วบัวดี โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายเจษฎา  ผาพงษา โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 นางสาวชมม์ชนก  เมาลี โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1726 นางสาวชลลดา  สุขเกษม โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงฐิติลักข์  นิมมานโสภณ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงณิชกุล  จังศุภมงคล โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1729 นายใต้ฟ้า  สุขเรือง โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กชายธนกฤต  ธรรมตระกูล โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กชายธนกฤต  สาหร่าย โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กชายธนดล  ควรเฉลย โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายธนบดี  ชัยเสนา โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงธนพร  ภู่ทอง โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กชายธนวรรธน์  จันทรเวโรจน์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กชายธนัญชัย  พร้อมจิตร โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กชายธนัท  คงพระบาท โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายธนากร  จิตรซื่อ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายธนาพัทธ์  อุปถัมภ์วิภานนท์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กชายธรรมสรณ์  ฉัตรชยานุสรณ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายธรรมสรณ์  สุวรรณวรภักดิ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 นายธัญธร  สุขเกษม โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขเกษมชัย โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กชายธันวา  กล้าหาญ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กชายธีธัช  วัฒนกุล โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กชายธีรธนัตถ์  ชัยศิลบุญ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กชายธีรพล  กิตติศรีบูรณ์กุล โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงนนทพร  อัครไกรวรพันธุ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงนพวรรณ  ใจบุญ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงนภสร  บุญญะภานุพล โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 นางสาวนวรส  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กชายนันธพัฒน์  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1753 นางสาวนาริฒน์  พิเคราะห์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กชายนิพนธ์  ปัทมะโรจน์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงนิรดา  ธรรมสุภโชค โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงนิศาชล  สุภาพ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงบุญฑริกา  ทิพทา โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แซ่โก โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 นางสาวปทิตตา  จันทะรัง โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงปทิตตา  รัฐวราภานุ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายปนิธาน  ประดาสุข โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงปรัชญวรรณ  ประภาทรงสิทธิ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 นางสาวปราณปรียา  วงศ์สว่างพานิช โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายปวิรนันท์  จันทร์เรือง โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงปาณิศา  ดิษยบุตร โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายพชรพล  หะหมาน โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงพร  สวัสดี โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงพลอยนภัส  เจริญนกอักษร โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กชายพสิษฐ์  แซ่เตี๋ยว โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงพัชรพร  ชาวลี้แสน โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงพิชชาพร  อมรประเสริฐชัย โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงพิชามญช์  วิศิษฏ์ปรีชา โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายพิตตินนท์  วัฒนพันธ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กชายพิทยา  ต้องกิจเจริญชัย โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงพีรดา  เลิศดำรงเกียรติ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กชายพีรพัฒน์  พิริยุตะมา โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายพีรภาส  เจียรสุนันท์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายภควัต  เพ็งพิทักษ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงภัณฑิรา  ขาวแก้ว โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงภัทราวดี  สำนักวิชา โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กชายภูมพงษ์ษา  วิวัชร์ประยูร โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กชายภูมินทร์  แก้วมณี โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กชายภูรีรัช  สถิธางกูร โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กชายภูวเมศฐ์  มงคลโรจน์พัชร โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงมณฑิตา  ทักทาย โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงยวิษฐา  หงษ์ยนต์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายรวินันทร์  ชัยประดิษฐ์พร โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 นางสาวรวิสรา  ขาวแก้ว โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  โคสาแสง โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงรัฐวรรณ  แก้วสิริไกรสกุล โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กชายวรกมล  ฉิมม่วง โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงวรนุช  วรชินา โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงวรรณภร  ศรีทอง โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงวราภรณ์  เพ็ชรสายออ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1795 นายวัรเชษฐ์  เขียวนิล โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงวิชญาพร  แกมทอง โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายวิชวิทย์  นักตรีพงษ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงวิรดา  กลหลัด โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงวิไลวัลย์  กาญจนะพัฒน์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1800 นางสาววิวรรธณี  ประภาทรงสิทธิ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 นายวิศรุต  ชูทอง โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 นายวีรภัทร  เลิศกำจรวัฒน์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กชายศราวุธ  จันทิมา โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายศรุต  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงศิรประภา  สังกะเพศ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายศิริวัช  แจ่มดี โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงศิริวิภา  พูนสี โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายศิวดล  ลุนเพ็ง โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายศุภณัฐ  อำนวยพินิจ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 นายสถาปนา  ตินพ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงสรัลชนา  มหาสัย โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กชายสหรัตน์  ทิมไทย โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 นายสาริศ  ชูพงศ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1814 นายสิทธิชัย  ใจเมือง โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กชายสิรภพ  เอี่ยมจารุภิญโญ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 นางสาวสิรินดา  หลักบุญ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายสุกฤษฏ์  อรียเวโรจน์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์หาญ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงสุชานันท์  จิตดิลกกุล โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงสุธิหญิง  ศิริธนโยธิน โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงสุนิสา  ทองเลิศลักษณ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กชายสุวพิชญ์  หงษ์คู โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงสุวัพิชชา  เคารพไทย โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไชยศร โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายอชิตศักดิ์  ชัยทวีพรภัทร์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กชายอธิกานต์  กิจปาโล โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กชายอนุรุธ  สุภัทรศฤงคาร โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงอภิชญา  วีนิล โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 นางสาวอภิญญา  คุณแก้ว โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงอภิรดี  ชูชีพ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กชายอัครวิทย์  พงษ์พิศาล โรงเรียนวัดราชโอรส ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายอานนท์  ทับมาโนช โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงอารยา  พงศ์ทอง โรงเรียนวัดราชโอรส ม.1 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กชายอิสระ  สระแก้ว โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1835 นางสาวอุเบกขา  โจไซย่าห์ โรงเรียนวัดราชโอรส ม.3 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงกานต์ธีรา  กัตพงษ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กชายเกษมพงษ์  ฮ้อศิริมานนท์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงเกียรติยา  ขอนแก่น   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 นางสาวชวัลลักษณ์  ตั้งจิตอภิชัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายชินภัทร  ประมวลศิลป์ชัย   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงญาณิกา  กองสุภาพันธ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงญาดา  เอมประณีตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กชายฐกร  ปัญญานนทชัย       โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ฉัตรกิจอนันต์   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กชายณวดล  คงนิธิเฉลิม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงณัชชานันท์  แตงอ่อน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กชายณัฐกิจ  อิศรางกูรณอยุธยา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิลปทวีวงศ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงณัฐรินทร์  พงศ์ฤทธิพิมล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงณัฐวดี  ยิ้มประสิทธิ์       โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายณัฐวัชร์  ตันติเวชการวงศ์   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายณัฐวัตร  พิทักษ์เศวตไชย     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณมณี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายตะวัน  ตันเจริญ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กชายธนภัทร  หงสกุล     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กชายธนภัทร  เหลียน   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายธนวิทย์  กิตติสถาพรพงศ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงธนันยรัศมิ์  ชินโชติวรานนท์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงธมลวรรณ  เอมแจ้ง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงธัญชนก  บุญบำรุงทรัพย์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายนนทพัทธ์  พิบูลพงศ์พันธ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายนิธิกร  ศิริวิชยาภรณ์   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงเบญจรัตณ์  ศรีเสริมสิน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กชายปรัชญา  วันประเสริฐ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงปวันนันท์  ยังสิริกุลโชติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กชายปัณณฑัต  รติพงศ์ภักดี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงปัณณธร  คมกฤส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงปาลลิน  ศรฤทธิ์ชิงชัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กชายเปรมชัย  ประยูรผลผดุง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายพงศ์ณวิชญ์  งามสวนพลู     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายพชรพล  แสงสุกแสง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 นางสาวพชรมน  อินสตุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายพณิชพล  เปลี่ยนขำ     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายพนทวรรตน์  พระกะยาพันธ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงพรรวษา  วงค์วัฒนา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กชายพลชนก  ใจสะอาด โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงพัตรพิมล  ไชยวรินทรกุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธีระรุจินนท์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงแพรวทิพย์  บุญทวีสมบูรณ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กชายไพบูลย์  ทศพลไพศาล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงภัทราพร  ชาติน้ำเพ็ชร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กชายมนัสนันท์  ปาริชัยยนต์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กหญิงรมย์นลิน  บุตรคำ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงรักทรียา  เจนอนุวัฒน์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายรัชพล  พราหมณโชติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายรุจินพ  ศรีเรืองชีพ     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงวริสา  สุทัศน์ ณ อยุธยา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงวิรากานต์  สมานคติวัฒน์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กชายเวชพิสิฐ  นันทเสนีย์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงศลิษา  วัตนวิทย์สกุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงศิรดา  เชี่ยววิทย์     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กชายศุภกฤต  เนียมน้อม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงศุภกานต์  พึ่งบุญไพศาล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงสิรินุช  นิยมทรัพย์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงสุพิชญา  กีรติเพชรงาม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายอติชาต  เพ็ญวงษ์   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายอนันตเดช  สอดสี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงอรุณีย์  กุลธรรมโยธิน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กชายอัฑฒกิตติ์  สาวนะชัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงไอริน  ชมวิวัฒน์   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงชลธิชา  แสงแก้ว โรงเรียนมหรรณพาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  ถาดทอง โรงเรียนมหรรณพาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงมาติกา  กันหา โรงเรียนมหรรณพาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงกชพรรณ  อาภรณ์รัมย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กชายกตัญ  รุ่งเจริญรัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงกนกฉัตร  นงลักษณประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงกนกพร  เอี่ยมยิ่ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กชายกมลวัฐน์  พ่วงวิจิตร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 นางสาวกรปวิณ  คล้ายดวง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงกรรณิการ์  เดชจบ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายกรวิชญ์  ทองทา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กชายกฤติน  อัมลึก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กชายกฤษณพงศ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กชายกฤษณ์  คัมภีรางกูร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กหญิงกลรัตน์นรา  วริศเรืองวงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กชายกล้าก้าว  ทองประสงค์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงกวินทรา  จงกระโจม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงกวินทรา  ศักดิ์วิเศษชัยกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงกวินธิดา  บุณยะกมล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กชายกวินวัชร์  ธัญญวัฒน์สิทธิ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กชายกษิดิศ  เอี่ยมบวรลาภ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กชายก้องกิดากร  ต่อสุวรรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กชายก้องภพ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กหญิงกอบทรัพย์  มีชาญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1926 นางสาวกัญญปภา  หมายสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงกัญญภัส  ศรีกลชาญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงกัญญามาศ  อ่วมใจอารีย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จินาพร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายกันต์กวี  แก้วสุวรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายกันตพัฒน์  สุคันโธวงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงกันต์  บุญเกิด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงกันยนา  เขียดแก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงกาญติมา  เหมือนโค้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กชายกานต์นิธิ  อินทุภูติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายกิตติพัฒน์  น้อยเกตุ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายกิตติภพ  พลาจิณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงกีรัตยา  เนตรสุวรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงกุลปรียานุช  ตันสุวรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงกุลสตรี  เสาหิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงกุสุมา​  เพ็ชร​์​กำ​เห​นิด​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงเก็จกาญจน์  อมรเวชยกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงเกณิกา  พิลา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กชายเกรียงศักดิ์  สมดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงแก้วมณี  วงศ์แก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดีพัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงขวัญจิรา  คงสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงเขมจิรา  ธราดลธีรภาพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ทองอินทรีย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงเขมิกา  ตันติวรากุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กชายคณิศร  อิ่มสมบัติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงคติยา  ทรัพย์นิวัตต์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายคันธราฐ  บุตรโสภา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงคุณัญญา  ศรีสุนนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กชายคุณากร  ทองยอดแก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กชายจักรภพ  เอกพิทักษ์กุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายจักริน  หงษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงจิณณพัต  ศิริวงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงจิตรลดา  จันทร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงจินดานภา  จองกลาง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายจิรธนัตถ์  ร่าหมาน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงจิรนันท์  ธนก่อพิมล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1964 นางสาวจิรประภา  เทศอินทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กชายจิรภัทร  เทียนศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงจิรภัทร์  ศรอุดม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงประดับ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กชายจิรเมธ  ปั้นศักดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายจิรเมธ  สืบสาย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กชายจิรวัชร  จิรวุฒิวงศ์ชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายจิระพัฒน์  เทพประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงจิระวดี  ชูวงษ์วาน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายจิระวัฒน์  เทพประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงจิรัชญา  จันด้วง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณชีวะศิริ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงจิรัชยา  เหล่าพินิจสถิต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงจิราภรณ์  ขำนิพัทธ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กชายจิรายุ  เกิดกูล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กชายจีรศักดิ์  บุญเกียรติบุตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กชายจุมพล  พงศาสริกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กชายเจตพล  ศักดิ์สถิรวิฑูรย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงเจนจิรา  สุรพล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กชายเจษฎา  ข้อกิ่ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กชายเจ้าชีวิต  ขาวสนิท โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงฉัตรกษิด์  แสนทวีสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงชญาศนิษฐ์  เลิศสถาพรสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงชนม์นิภา  สิทธิขำ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1988 นายชนวัฒน์  พลาเวชกิจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงชนิดา  พานทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงชนิดาภา  พิงชัยภูมิ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงชมกนก  กมลกุศลมั่น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กชายชยพล  อาภายะธรรม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กชายชยุต  นิธิพลากรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กชายชยุต  พึ่งตำบล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงชลดา  แซ่โค้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1996 นางสาวชลธิชา  จินดากรภัทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กชายชลิต  ยศเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1998 นายชวินธร  วัฒนาเลิศสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กชายชัชชม  มีชูนึก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กชายชัชณภัทร  พิศสุวรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงชัญญพัชร์  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กหญิงชัญญานุช  เอิบโชคชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กชายชัยกร  จิระเกษมนุกูร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กชายชัยนันท์  สิระรุ่งโรจน์กนก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กชายชัยนันท์  สิรินิจศรีวงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กชายชัยรุ่งเรือง  พลายงาม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กชายชัยโรจน์  ธีรวัฒนสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่ตั้ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กชายชาญภูม  มีชูนึก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงชิชากร  สุวรรณาศรัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กชายชิษณุพงศ์  ตะโกจีน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายชิษณุพงศ์  รุ่งเรือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2013 นายโชคชัย  อริยะบุญสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายโชคสมบัติ  เชื้ออินทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กหญิงโชติกา  พัฒนาวิจิตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายญาณภัทร  บุฝ้าย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กชายญาณภัทร  บุฝ้าย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กชายญาณภัทร  ศรียะอาจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กชายญาณศรณ์  โชติชญาน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กชายญาณาธร  รอดขจร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงญาณี  บูรพสายัณห์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงฐาณัชชา  ด้วงนุ้ย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงฐานภา  เปิ้นสันเทียะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงฐิตาภา  ขวัญดำเนิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงฐิตาภา  ฤทธิ์นำศุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงฐิตารัตน์  หิรัญจิรศิริภพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงฐิติพร  จิตนิยม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริรังคะรัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงฑิตฐิตา  หงษ์สา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงณฐพรรษ  ศิริพงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กชายณฐภัทร  กิตติสทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กชายณฐเวช  โชติชนะโสภณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กหญิงณภัทร  ธรรมชุติพร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กชายณภัทร  เสีนงไพเราะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายณภัทร  เสียงไพเราะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กชายณรงค์กรณ์  มงคลสวะไชย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กหญิงณัชชนันท์  กำลังเสือ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงณัชชา  สัตตะชัยบุตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กชายณัชพัฒน์  ศรีกลชาญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เกตุแก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กชายณัฏฐกร  พูนเจริญสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กชายณัฏฐชัย  สุทธิสัมพันธ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2043 นางสาวณัฏฐณิชา  หงษ์กำเนิด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2044 นางสาวณัฏฐณิชา  โสมนัส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทานะศิล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงณัฐ​วลัญช์  พาทัน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กชายณัฐชนนท์  แก้วนิสสัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงณัฐชนันท์  อมรเดชาพล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงณัฐชา  สัจจพงษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงณัฐญา  อุ้ยอ้ำ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงณัฐฐยา  เพชรเกตุ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กชายณัฐณัฏ  ธนพรวงษ์สว่าง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงณัฐณิชา  นุชอินทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาพัฒนกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่จู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กชายณัฐพงษ์ชัย  วงศ์ธานุวัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กชายณัฐพงษ์  พงศ์วชิรหิรัญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กชายณัฐพนธ์  คงวิชัยกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงณัฐพร  อมาตยกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2061 นายณัฐภัทร  นรดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 นายณัฐภัทร  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงณัฐวดี  สระทองมืด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดีมา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงณัฐวรา  วรครบุรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงณัฐวลัย  มาเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิเวกวิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงณัฐศิกานต์  เหมเวียงจันทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงณัฐสุรีย์  ธนเจริญปราชญ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงณัฐิดา  ทิพย์แก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กชายณัณัฏ  ธนพรวงษ์สว่าง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงณิชกมล  จริยปรัชญากุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงณิชาดา  เสริมจันทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทนันชัยชมภู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กหญิงณิชาภัทร  อดิโกศลยิ่งสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงณิชาภา  สลับสม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงณุกานดา  เอกวรฐากูร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กชายดนุพร  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงดวงกมล  อัศวภูมิ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงต้นข้าว  จั่นชาวนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ศรีวัฒนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กชายตฤณธร  ศักดิ์รัตนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กชายตะวัน  สรอุดมฤทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงตีรณา  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กชายเตชินท์  ชวณากร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงทวินันท์  นันทขว้าง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กชายทัตวรินทร์  พูนพินิจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กชายทัศน์พล  ธำรงชลพิสิฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2089 นายทีฆทัศน์  สุวรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กชายทีปรกร  รักแฟ้น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กชายธณภัทร  น้อยอิ่ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กชายธนกมล  จงเจริญกมล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กชายธนกฤต  บริสุทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กชายธนกฤต  บุญญาวรกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2095 นายธนกฤต  วงษ์พานิช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กชายธนกฤต  อุรารักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กชายธนกฤต  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กชายธนกฤต  ไกรสมุทร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กชายธนดล  จันเสน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กชายธนธรณ์  ลิ่วศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กชายธนธรรม  อินทฉิม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กชายธนพงษ์  รุ่งพิพัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กหญิงธนพร  รัตน์วงศ์วิรุฬห์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กหญิงธนพร  ศรีไชยวาลย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กชายธนภณ  ยะปัน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2106 นายธนรัตน์  ศรีสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กหญิงธนวรรณ์  ไทยรักประวัติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2108 นายธนวัฒน์  ปลื้มกิจมงคล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กชายธนวัฒน์  มีชำนาญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กชายธนวัฒน์  วิริยะชัยการุญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กชายธนวัฒน์  หลี่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กชายธนวัฒน์  เนตรประเสริฐชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กชายธนวิน  นาสา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กหญิงธนัชชา  พุฒดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กหญิงธนัชพร  คงสุวรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กหญิงธนัชพร  พยาครุฑ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กหญิงธนัญชนก  เจษฎารมย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กชายธนากร  ศิรินพวงศากร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กชายธนาธิป  โชคอนันตัง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กชายธนิสร  ดาระสวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กชายธัชพล  บุญโภคอุดม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กหญิงธัญชนก  สักกามาตย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กหญิงธัญชนิต  วงศ์วินิจฉัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แตงชัยภูมิ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองไทย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กหญิงธัญมน  หาญวงศ์ไพบูล์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สว่างวงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  กลิ่นหอม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กหญิงธัญสินี  ใช้สงวนทรัพย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กหญิงธารทิพย์  อาจารสุทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2131 เด็กหญิงธิญาดา  ตั้งวิโรจน์กุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2132 นางสาวธิญาดา  ไพรศร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กหญิงธิดารัตน์  พิพัฒน์เสาวพงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กหญิงธิติยาพร  ประสารเกตุ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กหญิงธิราภรณ์  มีสัมฤทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2136 นายธีรกฤช  ศักดิ์ศรีท้าว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2137 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชัยชโลทรกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2138 นายธีรชาติ  คุณธโนปจัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2139 เด็กชายธีร์ธวัช  เเพ่งยัง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2140 เด็กชายธีรภัทร  แก้วสลับเพ็ชร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2141 นายธีรวุฒิ  ตะเคียนสก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กชายธีรสันต์  อยู่ไพศาล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2143 เด็กหญิงนฎาภรณ์  จันทร์อำไพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2144 นายนนทชา  วชิรสุดเลขา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2145 เด็กชายนพรัตน์  บินมามุด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2146 นายนภ  เหล่าพานิช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กหญิงนภัสกร  คำดวง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2148 เด็กหญิงนภัสพร  ศิริชัยนฤมิตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กชายนโม  แสงเดือนฉาย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2150 เด็กชายนราวิชญ์  เจนเลื่อย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2151 เด็กชายนราวิชญ์  เลิศอภิรักษ์วงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2152 เด็กหญิงนริศราภรณ์  อาบสันเทียะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2153 นางสาวนรีกานต์  อินทุภูติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2154 เด็กหญิงนฤภร  จิตหนักแน่น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2155 เด็กหญิงนวรินทร์  น่วมขยัน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2156 เด็กชายนวิน  สกุลเก่งศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2157 เด็กหญิงนัชชนันท์  รักท้วม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2158 เด็กหญิงนัฐนันท์  หนวิชิต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2159 เด็กชายนัดทวุฒ​  สีสำลี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2160 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ปานน้อย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2161 เด็กหญิงนันทกานต์  สุขกรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2162 เด็กชายนันทพงศ์  แซ่ลี่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2163 เด็กหญิงนันทวรรณ  ทองสิงห์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2164 เด็กหญิงนันทวรรณ  อ้นบุญอิ่ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2165 เด็กชายนันทิพัฒน์  มีเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2166 เด็กหญิงนิชกานต์  พิรุฬห์ภาวดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2167 เด็กหญิงนิติพร  จอมคำสิงห์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2168 เด็กชายนิธิกร  วัฒนาเลิศสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2169 เด็กหญิงนิธิพร  จรียภาส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2170 เด็กชายนิพพิชฌน์  ขจรวิถีจิตต์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2171 เด็กหญิงนิภากร  จันธนาชามพูนนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2172 เด็กหญิงนิศารัตน์  ตัณพิพัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2173 นางสาวเนตรดาว  เพริศพิริยะวงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2174 เด็กหญิงเนตรธิดา  เงาศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2175 เด็กชายบรรณรุจ  กังสดาลย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2176 เด็กชายบุญยวีร์  เจียรสุนันท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2177 เด็กชายบุรเศรษฐ์  วัชรเสถียร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2178 เด็กชายบูม  ลีละพงศ์วัฒนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2179 เด็กชายปฏิพล  ศรีเรืองไฮ้ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2180 นายปณชัย  สุวิมลโอภาส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2181 เด็กชายปณชัย  อัครธรรมกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2182 เด็กหญิงปณิชา  สลับสม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2183 เด็กหญิงปนัดดา  ทัพภูมี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2184 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีหาบุตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2185 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ใจเที่ยง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2186 เด็กชายปรมิฐิกร  พูลทวี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2187 เด็กชายปรเมศวร์  สุดอ่อน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2188 เด็กชายปรเมษฐ์  จินดาโชติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2189 เด็กชายปรเมษฐ์  ลัพธ์เลิศกิจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2190 เด็กหญิงประภาภัทร  บุญชรโชติกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2191 เด็กชายประวันวิทย์  อดุลสีหวัตต์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2192 เด็กหญิงปรางค์วดี  พุ่มสีนิล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2193 เด็กหญิงปริชญา  ประเสนมูล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2194 เด็กชายปริญญา  เพชรย้อย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2195 เด็กชายปริยพล  กาสาว์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2196 เด็กหญิงปรียาภัทร  นัคราโรจน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2197 เด็กหญิงปวรรัตน์  มังกร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2198 เด็กชายปวริศร์  กาวินคํา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2199 เด็กชายปวริศร์  เกิดมนตรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2200 เด็กหญิงปวริศา  ทองเจือ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2201 เด็กหญิงปวริศา  เต็มฟอม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2202 เด็กชายปัญชวิน  รวยรวย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กชายปัญญพนต์  มุสิกฤกษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กหญิงปัณฑิตา  คำเพราะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2205 เด็กชายปัณณวิชญ์  สลีอ่อน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กหญิงปัทมา  ปานอู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2207 เด็กหญิงปาณิตา  คำบุญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กหญิงปาณิศา  สุทธาชีพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2209 เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรพาณิชย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2210 เด็กหญิงปารวินท์  หอมอ่อน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กหญิงปาริชาต  เหรียญอนุรักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กหญิงปาลิกา  ภัทรจีรัณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2213 เด็กหญิงปิยนุช  สังการ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2214 เด็กชายปิยะเดช  บัวขำ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2215 เด็กชายปิยะพล  ปิยะทัศนาพงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2216 เด็กชายปิยะวัฒน์  เจิ้ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2217 เด็กชายปุณณพัฒน์  บุนฑารักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2218 เด็กชายปุณณวิช  บุรุษชาต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2219 เด็กชายเผยชิง  แซ่ก๊วย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2220 เด็กชายพงศธร  เลิศสุดประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2221 เด็กชายพชรกร  เเม่นหมาย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2222 เด็กหญิงพรชนก  ครองธรรมศิริ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2223 เด็กหญิงพรนภัส  เจียมโฆสิต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2224 เด็กหญิงพรบงกช  อังคุระนาวิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2225 เด็กหญิงพรปวีณ์  กองเพชร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2226 เด็กหญิงพรรณิภา  เกิดมีเพียร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2227 เด็กชายพรรษพล  เรืองฤทธิ์กุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2228 เด็กหญิงพราวรวี  หลากสุขถม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2229 เด็กชายพศิน  จันทิมานุวัติชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2230 เด็กชายพศิน  สุไรมาน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2231 เด็กหญิงพัชณิชา  ภู่อยู่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2232 เด็กหญิงพัชรมัย  แจ่มสุวรรณกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2233 เด็กหญิงพัทธนันท์  เฮงธนิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2234 เด็กชายพัสกร  นุชกระโทก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2235 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เกิดทวี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2236 เด็กชายพาทิศ  ชูวงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2237 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เสกตระกลู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2238 เด็กหญิงพิชชาวีร์  โคตรสุโพธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2239 เด็กหญิงพิชชาอร  บุญสด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2240 เด็กหญิงพิชญ์ฌาพรรณ  พ่วงวิจิตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2241 เด็กหญิงพิชญา  หงส์สุวรรณรวี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2242 เด็กชายพิชญุตม์  ฟุ้งไพศาลพงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2243 เด็กหญิงพิณญาดา  ทิพย์คำเพย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2244 เด็กหญิงพินิตพัชร  กันสุธา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2245 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ตรัยพัฒนากุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2246 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อินทรสวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2247 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีจั่นเพชร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2248 เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์  วัชระชาญชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2249 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เสรีสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2250 นางสาวพิมลพร  สุรเวคิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2251 เด็กชายพีรพล  ผลผะกา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2252 เด็กชายพีรยุทธ  แสงอาทิตย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2253 เด็กชายพีรวิชญ์  สีตถาวร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2254 เด็กชายพีรวิชญ์  เพชรเสนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2255 นายพีรัชชัย  เเช่มวงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2256 นายพุฒิพงศ์  คุณปรีชากุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2257 เด็กชายพุฒิพงศ์  เพียนอก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2258 เด็กหญิงพุทธชาติ  บุญเรือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2259 เด็กชายพุทธิพันธ์  ปานสง่า โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2260 เด็กหญิงแพรทอง  เวียงนนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2261 เด็กหญิงแพรพรรณ  ชะลุนรัมย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2262 เด็กหญิงแพรวพราวพร  พวงเพียงงาม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2263 เด็กหญิงแพรวพลอย  โสภณจริยาวัตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2264 เด็กหญิงภคพร  เหลืองเกื้อกูลชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2265 เด็กหญิงภคพรรณ  สมัครวงศ์พาณิช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2266 เด็กหญิงภควดี  สืบขุนทด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2267 เด็กชายภควัต  สิทธิสิริโสภณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2268 เด็กชายภทรดล  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2269 เด็กหญิงภทรพรรณ  พิมพเนตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2270 เด็กหญิงภวิศา  ชมชื่น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2271 เด็กชายภัคธร  สิทธิสิริโสภณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2272 เด็กหญิงภัทรกร  สตานิคม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2273 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวรรณโมฬี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2274 เด็กชายภัทรนนท์  เจนจิตรานนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2275 เด็กหญิงภัทรนันท์  หัตถกรรม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2276 เด็กชายภัทรพงศ์  ไกรทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2277 เด็กชายภัทรพล  อนกิจบำรุง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2278 เด็กหญิงภัทรภร  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2279 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ประยูร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2280 เด็กหญิงภัทราวดี  ลี้เจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2281 เด็กหญิงภัทรียา  เสรีกสิชน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2282 เด็กชายภาคิน  ตุ้มเงิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2283 เด็กหญิงภาณุมาส  อุดมพัฒนกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2284 เด็กชายภาณุวัฒน์  ด่านทรงชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2285 เด็กหญิงภานุมาศ  คงสุนทรเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2286 เด็กหญิงภาลักษณารีย์  ตันชรากรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2287 เด็กหญิงภาวิณีย์  อุดมกรธนเสฏฐ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2288 เด็กชายภาวิน  เจริญดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2289 เด็กชายภูธเนศ  บุญบาล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2290 เด็กชายภูนพัฒน์  ซือสูงเนิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2291 เด็กหญิงภูริตา  ใบม่วง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2292 เด็กชายภูรินท์  นกยิ้ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2293 เด็กหญิงภูริมาศ  บุตรศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2294 เด็กชายภูรี  วัฒนสิริโสภาภัณฑ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2295 เด็กหญิงมนฑิรา  แสงนาค โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2296 เด็กหญิงมนรดา  สุนทรวิภาค โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2297 เด็กหญิงมาริสา  อาดัมเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2298 เด็กหญิงมิรันตี  ศิริกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2299 เด็กหญิงมุทิตา  บางบ่อ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2300 เด็กหญิงเมทิกา  พงศ์เดชาโชติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2301 เด็กหญิงเมย์ศิรินทร์  เเก้วคำกอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2302 เด็กหญิงเมริกา  ชัยเจริญวร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2303 เด็กหญิงเมริชา  ธเนศนิติรัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2304 เด็กหญิงยมาภรณ์  รัชตศรีประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2305 เด็กชายยศกร  ธเนศานุรักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2306 เด็กชายรณกร  หล่าแสนเมือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2307 เด็กหญิงรณภส​รณ์​  กาญจนา​วิล​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2308 เด็กหญิงรมิตา  อรุณสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2309 เด็กหญิงรวีพลอย  แสงเพิ่ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2310 เด็กหญิงรสริน  วราภาสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2311 เด็กชายรักรบ  เเก้วผดุง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2312 เด็กชายรัชชานนท์  ปาปะไพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2313 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  มนต์นำโชค โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2314 เด็กชายรัชนาท  สินปัญจะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2315 เด็กชายรัฐธนินท์  จรรยาประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2316 เด็กหญิงรัตติ​นันท์​  ศศิ​ศรี​วัฒน์​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2317 เด็กหญิงรัตมณี  อินมา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2318 เด็กหญิงรัศมิ์สินี  เขียวศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2319 นางสาวรุ้งแพร  ทรงกำพลพันธุ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2320 เด็กหญิงรุจิรา  จันทรากาศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2321 นางสาวลัลนา  แซ่เบ๊ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2322 เด็กชายวงศ์ชัยวัชร์  ภูดิทเดชวัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2323 เด็กชายวชิรวิทย์  ปทุมาภา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2324 เด็กหญิงวณัฎชญา  นพกวด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2325 เด็กชายวทัญญู  เกษรขจรทิพย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2326 เด็กชายวนชล  ใจเที่ยง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2327 เด็กหญิงวนีกุล  เกิดท่าไม้ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2328 เด็กหญิงวรกัญญา  อุประทา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2329 เด็กชายวรชิต  อรชุญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2330 เด็กชายวรโชติ  อึ้งจริยกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2331 เด็กชายวรพงศ์  ศิริเลิศพิทักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2332 นายวรพล  หิรัญพฤกษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2333 เด็กชายวรเมธ  สนใจยุทธ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2334 เด็กหญิงวรรณวิมล  ตันประวัติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2335 เด็กหญิงวรวรรณ  ใจเที่ยง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2336 เด็กชายวรวิช  กฤตชัยวรวัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2337 เด็กหญิงวรัชยา  เจือจันทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2338 เด็กหญิงวรัญญา  วงศธรกิตติกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2339 เด็กชายวรันธร  เลิศรัศมีส่อง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2340 เด็กชายวริทธิ์ธร  หวัง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2341 เด็กหญิงวรินทร  พรเสรีกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2342 เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นเรือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2343 เด็กหญิงวริศรา  สังฆะศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2344 เด็กหญิงวริศรา  อ่อนชัยศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2345 เด็กหญิงวริศรา  เกตุเล็ก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2346 เด็กหญิงวริศรา  ไชยสีหา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2347 เด็กชายวศิน  เจริญศรีพูนสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2348 เด็กชายวศิน  แซ่เฮ้ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2349 เด็กหญิงวศินี  พิศบุญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2350 เด็กชายวสุวัฒน์  กองสินวิวัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2351 เด็กหญิงวันวิสาข์  สุริยวงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2352 เด็กชายวัลย์สห  เเซ่มัด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2353 เด็กหญิงวาริศา  อ่อนชัยศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2354 เด็กหญิงวิชยา  สุขสร้อย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2355 เด็กชายวิชาฤทธิ์  สมสี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2356 เด็กชายวิทยา  ตันติสิริสมบูรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2357 เด็กชายวิธวินท์  เต่าทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2358 เด็กหญิงวิปัสสนา  ต้องประสงค์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.3