รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรฤต  ศิริชาติ โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษณ์  มากธันญา โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกอบกาญจน์  แก้ววิจิตร โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรเสน โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชิวาวุธ  บัวจันทร์ โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณพงษ์  หัสดิเทียนทอง โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธนวิชญ์  ลิ้มศิริเศรษฐกุล โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธัญชนก  อัครวิกรัย โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายปพน  พลเรืองทอง โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปรีชญา  เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายพิจิตร  พดุงศิริ โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายภควรรษ  ขำดี โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายภัทรพล  เหล็กดี โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายวีรากร  ตารมย์ โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศรีวิภา  สุขเกษม โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสวงหา โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายสุมงคล  รุ้งบัวแก้ว โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกรรวี  ลิ่มสลักเพ็ชร โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายกันตภณ  เนียมแสง โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงจุฑามณี  เศิกศิริ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายชยพล  ศารทูลทัต โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงญาณัจฉรา  กัลณา โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงญารินดา  ธนะภูมิกุล โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณฐนนท์  นาคชม โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายณฐภัทร  สมุทรผ่อง โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณัชชา  ปางปัญญากุลชัย โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มทวี โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงดลพร  อุรุพงศ์พิศาล โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงดุษยา  บางชมภู โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายติณณ์  วิไลรัตนาภรณ์ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงทักษอร  พร้อมสุข โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายธนกฤต  วรรธวงศ์ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธัญชนก  มีแก้ว โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธัญพร  บัวศรี โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายนภสินธ์  พลเผือก โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินเพ็ง โรงเรียนพญาไท ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงบุญยวีร์  วินทไชย โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปภาดา  จุลิมาศาสตร์ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายปิยวัฒน์  บุญมานันท์ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายปุญรวี  เกตุยั่งยืนวงศ์ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายพชร  มีศิลป์ โรงเรียนพญาไท ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายพลอักษร  กระเป๋าทอง โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายพัสกร  เครือเพ็ชร์ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายฟ้าคราม  รักมณี โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงภัทรลดา  ศิริรัตน์มงคล โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ตรีมงคล โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายภูริต  ยิ้มศรวล โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงภูษณิศา  ขุนสิทธิ์ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงมนัญญา  อัศวพรไพบูลย์ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุพรมอินทร์ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงรัฐฐานี  ฐากรณ์ศิริสกุล โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวรัญชลี  รัตนะราช โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงวริศรา  ธรรมเสวีฤกษ์ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวริศรา  หัสดินทร ณ อยุธยา โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายวศิรวิทย์  แก้วมั่น โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงศตกมล  ขมักการ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายศิวกร  สนั่นวงษ์ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสโรชา  ศิลาพฤกษ์ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสาธิตา  อิ่มบุญตา โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงสุธาสินี  กิตชัย โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอนัญญา  พันธมาศ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอรณัฐ  บรรลือศรีศักดิ์ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอัฐภิญญา  วัฒนะโรจนา โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกนกพร  ลาภกิจถาวร โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกนกอร  ลาภกิจถาวร โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  เดชบำรุง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอลิน  อรุณยิ่งมงคล โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายวรทัต  ไชยบุรี โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายกฤตยชญ์  จีราคม โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายกฤติเดช  บุณยะยุตกูล โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายกฤติน  ฝังกิจ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกุลจิรา  พ่อค้า โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงจิดาภา  มีศิลป์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงจิรญา  สินธุพาช์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงจิรัชญา  โชคชัยพิทักษ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงญาราภรณ์  นวกิจกุล โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงฐนันญดา  บานเย็น โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายฐิตพัฒน์  พิพัฒนพงษ์วงศ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุวรรณเทวะคุปต์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณกัญญา  คำมะนา โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายณชพล  คล้ายมนต์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายณฐวัฒน์  อภิสิทธิวาสนา โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณภัทร  เถกิงโรจนะกุล โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายณวรรฒ  ทรวงบูรณกุล โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฏฐชัย  โชติภูมิเจริญกาล โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายทิวัตถ์  บำรุงธนกิจ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธนกร  ป่าไม้ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนกฤต  แดงแต้ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธมกร  ปิยมังคลังกูร โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธยาดา  อามาตมนตรี โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายธีรเมธ  ปานวัฒน์วาณิช โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายนชนน์  ณัฐเศรษฐรัชต์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนวพร  เกื้อเส้ง โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดแถม โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายปฎิภาค  โคตรมุงคุณ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายปาณัสม์  แสงจันทร์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปิยะดา  แพรเทพ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายปิยากร  แย้มโพธิ์ใช้ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปุญญาดา  ชัยจันทร์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปุณรณัตย์  รติชนิยกุล โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายพงษ์ประภัสร์  วาศภูติ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพรทิพย์  สวนใจดี โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพลัฏฐ์ชา  ศรียาภัย โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพัทรดา  ประมวลชัยกุล โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จารุพงษ์สกุล โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายพีรณัฐ  ประชาจิตกุล โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายภัคศรัณย์  องค์เจริญวุฒิ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายภูม  เสนานุตร โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงภูริชชา  บวรรัตนชัย โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายยศกรณ์  ทองประสม โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายยศวริศ  ภูมี โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายรัชพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงรุจิกา  รุจิระกำธรชัย โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายวรทย์  ผ่านภูวงษ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายวรุตม์  ยิ่งวิวัฒนพงษ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวสุพินท์  ไกรเกียรติสกุล โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายสรวิชญ์  เหมวิภาต โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายสิปปวิชญ์  โชตึก โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายสุกฤต  ตันติกำเนิดกุล โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายสุภัคเจตน์  กัลยาพจน์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายหฤษฎ์  วิริยะสุนทร โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายอริย์สร  เลิศพลังสันติ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอรุโณทัย  ใจงาม โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอักษราภัค  เผดิมรอด โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายอาชวิน  กิจวัตร โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายอินทัช  บรรยงวรพินิจ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายเอเธนส์  คล่องสารา โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงกมลชนก  ภักดีบัณฑิต โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกรภัทร์  สุดเฉลย โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายกรวิชญ์  เปรมชู โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกษิดิ์เดช  แย้มดี โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกันย์ดนัย  อรุณโรจน์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกัลยกร  กลิ่นระรวย โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกีรวัช  ภู่สกุลขจร โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายจตุรภัทร  ศรีวรเวียง โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายจรูญวิทย์  จงเนื่องปริญญา โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจิรญา  สินธุพาชี โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายจิรภัทร  ศรีเมฆ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายฉัตรนนท์  คำภูผง โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายชยพล  คงเมือง โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายชลันธร  วงค์มิ่ง โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชวกร  จีนสุกแสง โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชิชาญา  กาญจนประยุธ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายชินภัทร  แสนสุข โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายโชติพัฒน์  จีนจรรยา โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายญาณวรุตม์  ชุติศรว์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงฑิตยา  นิรนาท โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณกรณ์  ลีลาวัฒนพาณิชย์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณธัญพงษ์  ธำรงพิรพงษ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณพวุฒิ  สมปอง โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฏฐนันท์  จันทราศรี โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐกมล  วรคุณพิเศษ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐชยพล  พรหมบุตร โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐพงศ์  อภิสิทธิวาสนา โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายทักษิโณตม์  วิเชียรพิทยา โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงแทนขวัญ  อุกฤษฎ์เจริญผล โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธน  ธนดีเจริญโชค โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนโชติ  กลิ่นหอม โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนปพน  สุขประเสริฐศิลป์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนพัฒน์  กู่ก้องกฤษฎากร โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธนภร  วิเวชไพศาล โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนวรรธ์น  จีรุพันธ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนะรัชต์  ปิจจะวงค์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธนิมา  ไกรสโมสร โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธวัลยา  วิบูลย์กิจวรกุล โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธิติ  ไกรเพชร โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชอบเพื่อน โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริอนุการวัฒนา โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนัยน์ปพร  พูนพัฒนสุข โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายบารมี  ปัทมะทิน โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปภังกร  บุญอ่อน โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปริยากร  กุดทิง โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพงศกร  ดุษดี โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เลิศฤทธิ์สัมพันธ์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพรธรรมนพ  บุนนาค โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพฤกษ์  โพธิ์พฤกษ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพัชรธร  ธนวิเชียร โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิชญธิตา  ตั้งพิมลจิตต์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพีรดนย์  มหาคีตะ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายภัทร  สีดา โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงภันทิลา  รังษีภโนดร โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภาสกร  กำเนิดมณี โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายภีม  วัฒนะ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายภูมิพัฒน์  ถนัดกลึง โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายภูรินาท  ตัณฑศรีสุข โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายรังสิมันตุ์  รัตนะโรจน์สกุล โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายรัชชานนฑ์  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายรัชพล  มโนรส โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายวชิราทิตย์  อินทรา โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายวรพงศ์  แก้วสว่าง โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายวสุพล  ศรีวาลัย โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวิชยุต  สาระรัตน์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศิงขร  บุตรรัตน์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายศิรธีร์  ศรีจำนอง โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศุภโชค  ปัทมพงศ์ประยูร โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายสภูริ  สกุล โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายสิปปวัชญ์  โชตึก โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสิริยากร  อรรคฮาตสี โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงหฤทัย  เกียรติมงคลสุข โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายอคิน  ไชยหิรัญการ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองจุไร โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอภิสรา  อุดมเวชช์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายอริย์ชัช  ไกรรุจิราลักษณ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายอริยพล  มาลากุล โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอริยะภัทร  แพทย์พันธุ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
207 นายอัครพัชร์  สุขศิริเวชรักษ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายอัซฮารี  วิริยวงศกร โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายอนวัช  ยศไทย โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายไกรวิชญ์  ดาบบัง โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายนัธทวัฒน์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงไพลิน  ครองยุติ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสุทธิพัฒน์  ตรีพลกุล โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายกันติทัต  ชุติพานิช โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายณัฏฐพล  ศรีอรุณลักษณ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายณัฐกิตติ์  พนาสุวรรณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมกร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายตฤณ  ศิลป์ชัย โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายธนทัต  รัตนาสิทธิคุณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงปภาดา  รัตนนาคิน โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงปาณนาถ  อิงคบารมี โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายพสิษฐ์  ชินสุวรรณพานิช โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงพัฒพิชญ์สา  โสภณธรรมพัฒน์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงลลิต  ผดุงศักดิ์เดชา โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงศุพรรณษา  เรืองไตรภพ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงกานต์สิรี  ใบโสภณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชนกสุดา  สัจจะญาติ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ขลุ่ยศรีตระกูล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐชนัน  สุโภชน์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดาอินวงค์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐนันท์  ติณะน้อย โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฐวัตร  วงศ์อภิวัฒนะกุล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงทิพย์วารี  โตสวัสดิ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนพิสิฎฐ์  นาระกันทา โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายนฤเบศ  สุดเขียน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเบญญาภา  สัมภูทอง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงเบญวรรณ  อละมล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปลายฝน  โพธิ์คำฉาย โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปิยธิดา  ยอดนิล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปิยะธิดา  ดงแก้ว โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงเปมิกา  แดนสุวรรณา โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  คำเพราะ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวรกาญจน์  ชยาพรอมรสุข โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวรัชยา  แหลมฉลาด โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวริศรา  จูมงคล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวริศรา  พ่วงตระกูล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวิชญาดา  วงศ์จันทร์กลม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงศศิธร  แก้วกระจ่าง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์ทอง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพ็ญสุกร โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสุรีพร  สกุลไทย โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอธิตญา  นามวิไลย โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายอัชนโชติ  พรามนัติ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายกฤษดากร  หนองหาร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายจาโรว์  ชิว โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายณปวร  ทองแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงณัฐสุดา  อะหมัดตอเฮด โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายธณัชพงศ์  ทรงบุญภาธร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงปัณฑา  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงภริม  ปันทวังกูร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงภัทรกร  สุยะสืบ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงสุทธิดา  จ้อยรุ่ง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายกรณพัฒน์  สิริวเสรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกัญจน์ญาดา  ลี้สุนทรไพศาล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายกิตติพัทธ์  กำธรศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงคุณัญญา  ชินโน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนชาติ  ทบทวนน้อย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายนิธิกร  ฉัตรรุ่งสันติสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จรกา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายภูวศิษฏ์  ตรีศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงมุกอันดา  เดวี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงศศิกานต์  ใจยศเดชากุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสุรสิงห์  เจริญยิ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนัทธมน  ปานเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกรณ์  เตชะเสน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ธรรมวิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จูงจิตร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงณัฐนันท์  วรพฤทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายเตโชดม  วัลลีย์ลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายนภัทร  กังหลี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายปราชญ์  น้อยเคียง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายปิยะวัฒน์  ทู้ไพเราะห์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายพงศ์วรินทร์  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงสโรชินีย์  จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายอธิวัฒน์  อรุณศรีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายอาทร  มณีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายก้องกิดากร  ชัชวาลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกันตพัฒน์  คำบุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกัลยรักษ์  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกัลยาณี  ภควัตสิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายเกียรติภูมิ  วัชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงจันทกานติ์  พันธ์เขียว โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจิรัฏฐา  จิรฐิติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชฎาพร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชนัญชิดา  พิชิต โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายชวิน  คันธเนตร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายชัยภัทร  มุขขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงชาลิสา  เต๊ะเปีย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายชิษณุพงษ์  มีอำนาจ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ภู่นาค โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงญาณิศา  สุวินัยชูกิจ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณลิตา  นาคพนม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัชปวีย์  เยาวภา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุนทรวิภาค โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตุ้ยเต็มวงค์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณัฐชานนท์  ทรัพย์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายณิฐิพงศ์  ลักขษร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายเตชินท์  เปลี่ยนขำ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธนนันท์  ขาวบาง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนบดี  อ่ำขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธนัญญา  เจษฎาภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายนฎิศวร์  สมดีธนาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายนรภัทร  ศรีวัฒนางกูร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายนวภัทร  มิตรจิต โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนัทธมน  แผ่ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ชัยธัญญะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายนิธิศ  วนาเดช โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนิสรินทร์  กาหลง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงบุณยาพร  นันทะศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปฐมกาล  สุทธิ์เสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปานตะวัน  เงินวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ธนโพธิกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายปิยังกูร  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปุญธิดา  พุทธเจริญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพรนัชชา  คงทน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพรรณหงส์  ราชราวี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพริมาตา  รัตนะโกเศศ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพอเพียง  ชิณกธรรม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพัชรพร  ปาวิชัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพัชรากร  ศรีนิล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพัชริดา  พันธ์โชติ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพัฒน์สุภางค์  สุขแย้มศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กล่อมเอี้ยง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพิชาภัทร  ภัทรวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จูห้อง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพิมพ์กชกร  บุตรดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงเพชรนารี  ถิตย์รัศมี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงไพลิน  เอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายภสุ  ยอดดำเนินชนน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภัทรพล  วิริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภัทรศยา  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภัทรศักร์  เลิศไตรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายภาวิศ  บทกลอน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายภาสวิชญ์  กองพิธี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายภูธเนศ  อ่วมม่วง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายยศพัทธ์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทร์ตากอง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายรัตนะ  โพธิทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงค์นรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายวรพล  กรมาทิตย์สุข โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงวรพันธ์ุ  บันลือชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวรัทยา  เอี่ยมขำ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวศิกาญจน์  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายวัชรวิชย์  วรรณสุศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวิจิตรมณี  สิริวิชชุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงวิชญาพร  กำลังดี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายวิทยา  นารี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวิภาษณีย์  เฮงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายศุทธวีร์  อุปการะกิจ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายสิรภพ  จูห้อง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสิรยากร  เทพนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสุขจิตต์  ทรัพย์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสุจิรา  ธนูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสุชานาฎ  หวังวงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงหทัยชนก  มีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายอชรายุ  อธิธนา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายอชิตะ  อินทกรอุดม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอติกานต์  จามิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายอติณัส  ปัทมโยธิน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายอภิรบ  หาวิธี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอลินดา  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายอังศวีร์  ฤกษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอันนา  พงษ์สิน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอิทธิชัย  อยู่พลอยงาม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอิสรีย์  สถิตดร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกรชนก  เปสิโต โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายกฤตภาส  อุดมกิจโสภณ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายกิตติณัฐ  ชูรังสฤษฎิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายกีรติ  จิรมนัสวิญญู โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงคันธรัตน์  พินพิสิทธิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงจุฑาธิป  วิริยพรสวัสดิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายเจมชรันต์  ศรีแก้ว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายชัชพงศ์  แก้วขาว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายชัยพิสิฐ  อภิโชติพันธุ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายณตฉรรต  ส่งศิริ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายณธีพัฒน์  วาทย์ชีรานนท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงณปภา  บุญวานิช โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายณภัทร  ใจเต็ม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายณัชธร  หมู่พิมล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงณัฐนันท์  อักการณ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ภิรมย์โชติศิริ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงดสิตา  ริ้วศรีกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายธนเดช  รุจจานันท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงธนภร  รุจานันท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงธนภร  อิ่มแช่ม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายธนสันต์  เชี่ยวชาญอาชีวะ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายปภพ  รื่นภาค โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายปัณณรุจน์  พีรสกุลลักษณ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ปึงศิริเจริญ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงเพราะรัก  บูชนียพงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายภานุวัฒน์  เลี้ยวไพศาล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายภาวิศ  พิรทุสรชัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายยุทธภูมิ  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงรวิสุดา  สิรินันทเกตุ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายวรพล  พันธุ์เมธิศร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายวิริยะ  นิ่มอ่อน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายศิโรตน์  อินทศร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายสรวิชย์  แสงดาว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายอรรถกร  อัศววงศ์เสถียร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงอามัณดา  เปรมบางกูร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงกมลชนก  ยาตรา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายกรพัชร  เรืองเดชรังษี โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายเขมปิยะ  พรพิพัฒน์สกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายจิรพัส  จันทร์พงษ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายชญานนท์  ปูรณะปุระ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงชนกานต์  เชื้อวู้หลิม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายชาคริต  ตั้งภาณุพงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายฐานพัฒน์  ธัญญวรการ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายฐานวัฒน์  มาสิริวิโรจกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณัฐนรี  เพียวประเสริฐ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายดลล์สันติ  ไทรทองผาติกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธนกฤต  แสงปานแก้ว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายบุริศร์  หวง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายปิติพัฒน์  อัสสานุรักษ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พันธุ์สถิตย์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงพรธีรา  ลุนลี โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงพร้อมศิริ  รัตนพลประเสริฐ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงพลอยลดา  ธาตุทอง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายพัต  พลสิทธินาถ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายภัทรพล  ทรัพย์สินสมุทร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายภูษณ  สุขพันธุ์ถาวร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงลักษิกา  แสนยะมาตย์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายลำธาร  ภู่ประดิษฐ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงวรรษวดี  แซ่ย่อง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงวรวลัญช์  ปริญานุภาพ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงวรัทยา  เพียรการ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายวิศิษฎ์  ไชยวราสินธ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงศรุตา  พงศ์หงษ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายศุภโชติ  เปรมจิตต์ชื่น โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสาริศา  ปัญญารักษากุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายสิรภพ  เลิศสิทธิศักดิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายสิรวิชญ์  วิริยะพิษฐาน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงสิริกัลยา  สุขชิด โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงสุชานันท์  ธนธีระอมร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายอชิรกานต์  หล่อแสงสุริยะโชติ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงกานต์นภัส  จันทวงษา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายกิตติ์ดนัย  สาครสุวรรณคุณ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายกิตติพัศ  ทองเขาอ่อน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายกิตติภพ  ก้าวงามพาณิชย์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณัชพล  นิมิตนนท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณัฏฐชัย  ทองสมัคร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณิชกาานต์  ภาภักดี โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธนกฤต  เทียมเดช โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธนว้ฒน์  สิริวัฒนพรพงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  รัตนศรียาภรณ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธัญญรัศม์  จิริณีธรรมกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงธันย์นิชา  จรัสโสภาพัฒน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายนราวิชญ์  ตันติพิทักษ์โชติ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายปภังกร  แทนประสาน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปรัชญ์รวี  พฤกษ์ธนไพศาล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพัชรพร  วะชังเงิน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพิชชาทร  อุดมกิจโสภณ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพิชญะ  ทิพยพรกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงภัชริดา  สุวรรณศรีสาคร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายภูรี  มงคลชีวสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงรวีวรรณ์  พิริยจิรมงคล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศิรดา  ยกย่องเกียรติ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงศุภรัตน์  พันธุ์เมธิศร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสนันตยา  เต็มวรปัญญา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายอนพัทย์  ชาญพาณิชกิจการ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายอัครวิทย์  อัสสพงษ์สุนทร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายกมลภู  ชุนเฮงพันธุ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายกรณ์  กองแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายกรวีร์  บุณยชาติพิสุทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายกฤชณัท  หวู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายกฤตธรรศ  อรุณพัลลภ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายกฤตธีพัฒน์  วรานุกูลศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายกฤตภาส  ศิลปเสวี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายกฤษธิ์อริญญ์  เหลือปัญญา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายก้องภพ  วทัญญุตานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายกัญจนพล  รชตะวิวรรธน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายกัญจน์  ประชาเรืองวิทย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายกัณฑ์พงษ์  สุจริต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายกันตภณ  สุภัทโร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายกาย  อริญชย์ กนกากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายกายดี  เพียรขุนทด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายกิตติ  ผาติสุวัณณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายกิตติธัช  มานะจิตประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายกิตติธัช  เรืองศรีไชย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายกิตติพศ  ธีรฉัตรพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายกุศลิน  ประทุมแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายคณธัช  วารณะวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายคณพศ  ชะโรจน์บวร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายคณพศ  เอกตระกูลเกษม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายคณพัฒน์  เฉลิมเกียรติสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายคุณภาช  โรจนาประดับ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายจามิกร  ครองยั่งยืน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายจิระสิญจ์  วิสุทธากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายจิรัฎฐ์  เมธานราพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายจิราวัฒน์  หงส์นิมิตชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  มหาวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายชนกานต์  กาญจนทวีลาภ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายชนันธร  แก้วพามา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายชนิตพล  กำนลมาศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายชลสิทธิ์  เหล่าศิริรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายชัชวัชร์  ไม้ชัยมงคล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายชานน  คำหอม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายชานน  ตั้งศรีสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายชานน  เตชะตระการธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายชิติภัทธ์  แดงประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายโชติธนินท์  ธีระโกมลวิทย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายญาณวุฒิ  ทีศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายญาณิน  พาย์สุขี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายฐกฤต  พจมานพรชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายฐปนรรฆ์  โรจน์ขจรนภาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายฐิติธัช  โชคดีพาณิชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายณชพล  มหัตชวโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายณฐวรรฒน์  นาคปนันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายณเดจ  อภิวัฒนาภรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายณธรรศ  ปราบพาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายณธีพฒน์  พงษ์ศิริกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายณพวิทย์  อาชวเมธี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายณภัทร  เกศอรุณสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายณัชพล  บูรณะโอสถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายณัฏฐ์กร  ทักษรัตน์นันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  รักพานิชมณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายณัฐชนน  มโนมยางกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายณัฐชนน  เสาวลักษณ์สกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายณัฐพล  ลักษณะงาม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายณัฐพัชร์  ตั้งเวนิชเจริญสุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายณัฐภัทร  เพิ่มพงศ์พันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายณัฐวรรธน์  วรสถิต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายณัฐวัฒน์  นิติพันธุ์วณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายณัฐวัฒน์  วิศิษฎ์วโรดม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายดุลยวัต  บุญศิริไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายเดชาธร  มังกรแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายเดชาธร  สงวนวรพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายติณณภพ  จุนเจือจาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายตุลย์  กาญจนาภา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายธนกร  อรรถเวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายธนโชติ  ชีวพิทักษ์ผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายธนเดช  ลีเจริญกิจไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายธนพิชญ์  ปินะถา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายธนาพิพัฒน์  กระแสสินธุ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายธรรมรักษ์  กอสกุลธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายธาม  บัณฑิตอนุกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายธีทัต  ป้อมเมฆี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายธีทัต  สุคันธี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายธีรพฤทธิ์  ดวงอุดม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายธีร์  ด่านสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายเธียรวิชญ์  พันธุ์สุวรรณกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายนทีสิชณ์  สันติวิภานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายนนทนัตถ์  รอดบำรุง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายนนทพัทธ์  งามโยธิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายนราวิชญ์  เผือนพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายนววัต  กลิ่นงาม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายนวิน  ขุนพินิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายนัทธพงศ์  อ่าวแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายนัยยวัสส์  ภิญโญชนม์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายนิธาน  เรามานะชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายบุญยวีร์  ดีสุขสถิต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายปภังกร  โซวติเวชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายปภาณ  เกียรติพันธุ์สดใส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายประทานชัย  ตันคณิตเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายปราการ  พรวิริยางกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายปราณนต์  กาศสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายปรานต์  แซ่ตั้ง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายปวีร์  ชมภูพล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายปัณณทัต  เมธาจรัส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุพรรณวรรษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายปัณณ์  ผาณิตพิเชฐวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายปุณณัช  เธียรวณิชพันธุ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายปูรณ์  เลิศลักษณ์ปรีชา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายเป็นไท  ขยันกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายพงศ์ชณฐ์  อินนาคกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายพงษภัทร  วาณิชย์ไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายพณภีมท์  ตั้งวรรณวิทย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายพนธกร  เข็มหนู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายพบธรรม์  จันทร์จิเรศรัศมี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายพลวรรธน์  ชุติรัตนโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายพสิษฐ์พศ  จารุอาภรณ์ประทีป โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายพสิษฐ์  เลาหนราทิพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายพิชญุตม์  ปรุงสิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายพิสิษฐ์  จิรทวีวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายพิสิษฐ์  พุฒพันธพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายพิสิษฐ์  สิริวุฒิโสภณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายพิสิษฐ์  สุวรรณธีรางกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายพีรณัฐ  ทิศาปาโมกข์พิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีวิเชียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายพีรพัทธ์  เศรษฐีชัยชนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายพีรวัส  รักษ์ไชติวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายพีรวินท์  อธิประยูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายเพียรธรรม  ธรรมสโรช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายภวิศ  พฤฑฒิกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายภัฏ  วงศ์รุจิราวาณิชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายภัทรกร  ลันโทมรัตนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายภัทรวิน  เอี่ยมสุโร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายภาคภูมิ  คงสุทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายภาสวิชญ์  กุลแก้วกรพินธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายภูธดา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายภูมิธรรม  ขยันกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายภูริณัฐ  บุนนาค โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายภูวดล  ธรรมวิมุตติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายมนกร  จักษ์เมธา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มหิธิธรรมธร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายยูรายุ  รุจวิชัย ณ อยุธยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายรณกร  สินพิพัฒน์มงคล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายรัฐนันท์  วิรัชชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายราชพล  ชินชนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายวชิรวัฒน์  อังคทะวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายวชิรวิทย์  กิจคุณาเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายวปัศย์  เดชวรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายวรเมธ  ธรรมตรีรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายวรรณวิชญ์  สุขัคคานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายวรินทร  วิวัฒน์วารินทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายวริษฐ์  ครุวนาพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายวริษฐ์  อิ่มธนาวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายวสิษฐ์พล  แก้วรัศมีกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายวัจน์ธนพัศ  ภิญโญชนม์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายวัชรธร  ริเริ่มกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายวาทะดี  โชควัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายวิชญ์พล  พัฒนศิริมงคล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายวิชญ์ภัทร  ตันพัฒนรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายวินธัย  ดวงเงิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายวิรัลพัชร  กิติพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายวีร์ทิวัตถ์  ศิริวัฒนากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายศิรพัชร์  เมธีธนวิจิตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายศิริพัฒน์  จิตสำราญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายศิริวานันท์  บุญประสิทธิพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายศิลปกร  แสนชัยชนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายศุภณัฐ  ธรรมศิริทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายศุภนิติ  พรสรรค์ศิริกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายเศรษฐศิลป์  ขุมมงคล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายสรวีย์  วรวิชญาวิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายสัญพัชญ์  อัครจีราวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายสิทธิเชฏฐ์  นววงศ์เสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายสิปปภาส  กรรณสูต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายสิปปภาส  ลิปิพัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายสิรวิชญ์  ก่อเกียรติเจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายสิรวิชญ์  พันธุ์ศรีเพชร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายสิรวิชญ์  โปรา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายสิรวุฒิ  อัศวรุจิกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายสิรเศรษฐ์  เตชะสมบูรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายสิริศักดิ์  มรรคจินดา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายหลักชัย  ศรีปทุมวราภรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายอคิณกร  สุทธินันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายอชิระ  ไวทยบุญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายอภิรัฐ  นันท์รุ่งโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายอรรถวุฒิ  เหมบุตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายอัครพัชร์  อังวัฒนพานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายอากรกัญจน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายอาณันย์ทวีป  มงคลเสาร์สุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายกฤตพล  เมนอน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายกฤตมุข  นภารักษาวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายกฤตยชญ์  มโนวัฒนกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายกษิดิศ  รวีเรืองรอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายก้องภพ  ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายก้องภพ  ศรีนุช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายกัญจน์ธนัช  เตชะวิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายกิรกฤต  ปิณฑวิรุจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายไกรวิชญ์  จรสโรจน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายไกรวิษย์  ไกยวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายคุณานนต์  วารีเกษม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายจักรพันธ์  พสุไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายจีราวัฒน์  เทศทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายชัยเฉลิม  จีระศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายชัยวัฒน์  พินิจศักดิ์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายชินบุณย์  แสงหนุ่ม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายไชยพร  ศรีเพ็ญเบ็ญจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายณฐพัชร์  ประเสริฐสุขสม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายณฐานิธิ์  เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายณภัทร  อิสรานุคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
675 นายณภัทร  เหลืองปัญญากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายณวพล  ธนาเศรษฐ์สกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เลิศประเสริฐพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายตะวัน  จิตรุ่งเรืองนิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
679 นายเตชินท์  มิกี้ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายถิระวัส  พันธุโสภณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายทยุต  ทวินววิธ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายธนดล  ชีวะอิสระกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายธนินท์ธร  วุฒิธนาเศรษฐ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญคุปต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายธีรัตม์  พันธุ์ธีรานุรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายธีรินทร์  หลิว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายนรภัทร  ชาคริยานุโยค โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายนิติพนธ์  ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นายปรานต์กฤษฎิ์  สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายปวีณ  ตั้งภมรจิตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายปัณณธร  กิจการเจริญสิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายปัณณธร  เกลียวปิยะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายปาณัสม์  มิ่งมาลัยรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายปิยพัทธ์  กลั่นประยูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายปิยะนันท์  ลิมป์ปัทมปาณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายปุณณ์  มานะกุลสวัสดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายพงศ์ชนก  วนัชสุนทร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
698 นายพงศ์พลช  มานะธรรมไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
700 นายพศุตม์  นันทะวรการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายพสิษฐ์  ตั้งสุขสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายพิชชากร  ทวีชัยนพรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายพิชญุตม์  จีระธวัชชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายพีรพัทธ  เค้าสงวนศิลป์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายภคพล  ศรีศรกำพล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นายภวัต  ผจงเกียรติคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายภัคพล  วงษ์นิติรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายภานุวัฒน์  จงอานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายภานุสร  จิรวัชรา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายภีมพล  แผ่นเบญจสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายภูตะวัน  พลานุภาพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายภูวิศ  เจริญพานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายมีเซฟ  นาวิกนิเวท โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายรดิศ  มั่นเจริญพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายวชิรวิทย์  อังคทะวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายวรภัทร  วรธรรมไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายวริทธิ์  วิริยประสิทธิ์ชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายวสวัตติ์  ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายวาฌิ  ใจเย็นดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายวาริช  กันฉาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายวิธวินท์  อนันตกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายศรัณย์  มาสุวรรณตระกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
724 นายศรายุทธ  เฮงวัฒนากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายศิทธา  ตันติกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายศุภกิจ  เตวิชพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายสรวิชญ์  เฮงสุวนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายสัณหณัฐ  เตชะวิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายสิรภพ  วรรณสารเมธา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายสิรวิชญ์  พิพิธธนาบรรพ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายสิรวิทย  เฮงสุวนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายอชิรญ์  บรรดา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายอชิรวิชญ์  วนาสินชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายอัครพนธ์  พราหมณกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายอิทธิรัช  คุรุศิริพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายอิธิพัฒน์  ธนบดีกาญจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายเอกอนันต์  โชคเจริญเกียรติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายกร  อินทะนีย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกรปภพ  ตั้งจิตกรุณา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายกฤดิ  จรัสเจริญวิทยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายกฤตภาส  ธีรนุลักษณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายกฤตภาส  วัชรประภาวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายกฤติธี  อยู่สำราญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายกฤติธีศ์  เจริญเกตุ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายกฤติน  ฝักใฝ่ผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายกลทีป์  สุขวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายกวิน  ศิริเรือง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายกษิดิศ  งามมีศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายกันตภณ  ศิริพานิชวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายกิตติ์ธวัช  การไมตรีจิตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายกิตติพัทธ์  หวังศิริสมบูรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายกิตติภพ  คณิตวิทยานันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายคมกฤช  เจนเจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายจรูญวงศ์  อินทจาร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายจอมคุณานนท์  เรืองพีระกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายจักริน  ต้นชนะชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายจิรเดช  บุญปัญญาธนาชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายจิรพงศ์  จำรูญวงศ์สกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายจิรพัฒน์  วงศ์ชิตมนัส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายจิรภัทร  ศุภดล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายจิรภัทร  เกียรติชัยพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายจิรัฏฐ์  ไทยทวีไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายฉันทัช  อำพันเพ็ญโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายชนินทร์  เจริญรุ่งศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายชเนศ  อิงคสัมพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายชยพล  จงวัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายชยพล  ติรชุลี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายชยพัทธ์  ไกรเกรียงศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายชยุต  งามเกษม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายชยุต  จงเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายชยุต  เตรียมศิริวรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายชวัลวัตถ์  สันติกุลานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายชวัลวิทย์  พัฒนานิผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายชิษณุพงศ์  เขมเศรษฐ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายฐปนกร  จิตต์วิบูลย์โสภณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายฐปนรรฆ์  วงศ์สุริยาวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายฐิติวัฒน์  ศิริพรรคชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายณชพล  ชนะน้อย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายณชพล  สุขเสรีกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายณภพ  โอภาสอุดม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายณภูดล  ศรีรัตนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายณศรณ์  เตชเมธากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายณัฏฐพัชร์  จตุรงคเวทย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ศรีตระกูลช่าง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายณัฏฐวีร์  เลี้ยงจันทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายณัฐดนัย  ปาปะเขา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายณัฐนันท์  บุญนำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายณัฐวัชรธรณ์  ชมภูวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายณัทสกรรจ์  อัศวโรจน์พาณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายณิชพน  สมุทรนาวิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายดลชาต์  ศิริรักวงษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายเตชิต  เอื้อนพคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายเตชินท์  จิตรภาวนากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายไตรคุปต์  ตองอ่อน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายถิรภัทร  กิจวีรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายทันตี  กุญชร ณ อยุธยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายธนกร  อภิชัยเจริญวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายธนกฤต  อุยานนทรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายธนวัชร  จึงสมประสงค์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายธนวัตน์  จาง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายธนวินท์  เอมละออ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายธนัญธรรศ  สุวรรณบริสุทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายธนัตถ์กรณ์  เชาวนสมิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายธนาพัฒน์  จิรทวีวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายธนินท์รัฐ  งามวงศ์เวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายธเนศพล  ลีเจริญกิจไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายธรรศกร  โภควนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายธีระรัฐ  โภคินวรพัทธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายธีระวัฒน์  สุรเนตินัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายธีร์  ธารวุฒิกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายนพัศ  เปี่ยมพงศ์สุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายนรวร  จงวุฒิชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายนวพล  สิริวัจนานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายนัทธวัฒน์  มีสาร์ธนะโชติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายนิชฌาน  โพธิ์ศรีประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายนิติธร  กลย์ธรพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายบรรณฑูรย์  เชียรเตชากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายปธานิน  แสงบุญนำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายปพนพัชร์  วิรุฬห์ไววุฒิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายปวริศ  อุดมเดชวัฒน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายปองคุณ  ทรัพย์แสง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายปัณณทัต  อรุณพัลลภ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายปัณณวัชร์  สรรค์เสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายปัณณวิชญ์  พากเพียรสกุลชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายปิยพัทธ์  เกรียติกังวาฬไกล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายปุณณวิช  สัมมามิตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายพชรพล  พังจุนันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายพบธรรม  มงคลสาคร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายพระคุณ  ตัณฑวิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายพฤกษ  เมธมนัส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายพลกฤต  กันมะณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพลพีร์  สิทธิชัยสิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายพลภัทร  คล้ายหาญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายพัชรพล  ธรรมมล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายพัทธดนย์  ณรงค์ฤกษ์นาวิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายพัทธนันท์  ตัณประเสริฐสุภา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายพัทธ์  เพิ่มพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายพิชญะ  แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายพิริยกร  อุดมผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายพีร  ธีระนิรมิตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายพุฒิพรณ์  สุริยาพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายภณ  กนกวิมานกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายภณพชร  อาภานันทิกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายภพทอง  เดชดำรงศักดิ์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายภัคคาวัต  สุรศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายภาคิน  เกียรติดำรงวงค์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายภาคิน  เจนช่างกล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายภาสกร  โซวติเวชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายภูภัฎ  มนต์มธุรพจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายภูริพัชร  ทัศจันทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายภูวศิษฏ์  วุฒิจักร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายเมธาพัสท์  เอื้อสิวะคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายรัชพล  เพฑวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชอบอรุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายวชิรวิทย์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายวณัส  รุ่งเรือง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายวรดร  ธรรมโชติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายวรปรัชญ์  วุฒิสุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายวรเมธ  ภูมิถาวร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายวรินทร  อัสสมงคล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายวิศรุต  เหงี่ยมสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายวีรวิชญ์  สดศรีสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายวุฒิภัทร  เปรมโคกสูง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายศุทธิกร  เลิศฤทธิ์จรัสกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายศุภกฤฑ  คงศิริวัฒนกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายศุภวิชญ์  ม่วงสังข์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายศุภากร  สมจินตนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายสรวิชญ์  แก้วล้อมทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายสารัช  ศานติยานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายสิทธินนท์  สิทธิวรากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายสิปปการ  แสนชัยชนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายสิรดนัย  ศิริคุโณปการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายสิรภัทร  สุภวาสน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายสิรวิชญ์  จงเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายสิรวิชญ์  รัตนวนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายสิรวิชญ์  สุทธิไมตรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายสุภณัท  อุดมเพทายกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายสุวิจักขณ์  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายอชิรภัทร  ลิ่มพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายอติโรจน์  พลอยองุ่นศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายอธิโชค  จิรพงศานานุรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายอธิภัทร  เพฑวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายอภิภพ  ศักดิ์โกศล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายอภิรวิชญ์  เดชากฤชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายอรรถเชษฐ์  อนันต์คูศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายอัครชาติ  จุฬามณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายอัฏฐโชติ  ฉายภมร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายอัทธเมศร์  เฉลิมรัตนโยธิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายอัศนัย  รบชนะชน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายอาดิเกสวา  วีระยุทธราชา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายอาสา  ลีวัฒนาการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายอิงควัต  ลียาทิพย์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายอิทธิภัทธ์  อังคะจันทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายอิทธิมนต์  ศรีเทียนสุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายเอกทัน  ตระกูลธนศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายเอกพชร  ปะละไทย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายเอกพิสิษฐ์  หล่ออภิบาลกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายรัฐธีร์  ศีลอวยภาพร โรงเรียนกว่างเจ้า ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธิติโรจนพรัตน์ โรงเรียนกว่างเจ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงจิดาภา  ปิติเจริญกุล โรงเรียนกว่างเจ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงญาสิตา  วัชราทิตย์ โรงเรียนกว่างเจ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงณัฏฐ์ชิตา  รัถยาวงศ์ โรงเรียนกว่างเจ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปีติยา โรงเรียนกว่างเจ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงเจเนท ณัฐนันท์  แลม โรงเรียนกว่างเจ้า ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายพงศพัศ  สายปัญญา โรงเรียนกว่างเจ้า ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงลาภิสรา  หลิว โรงเรียนกว่างเจ้า ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายกษิดิศ  จ้องศิรินุรักษ์ โรงเรียนกานดา ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายกัณฑวัฒน์  เล็กสกุล โรงเรียนกานดา ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  จ้องศิรินุรักษ์ โรงเรียนกานดา ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายนที  จันทรมงคลเลิศ โรงเรียนกานดา ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงนันฎา  ทรัพย์เรือง โรงเรียนกานดา ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายบุณยภู  บุญเจริญฤทธิ์ โรงเรียนกานดา ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงเปรมบุญธกานต์  บุญญาธนานันต์ โรงเรียนกานดา ป.5 คณิตประถม
915 เด็กหญิงภัทธิ์นที  พงษ์ชู โรงเรียนกานดา ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายวรมันต์  ยศชัย โรงเรียนกานดา ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงวาสินี  ศิริมัย โรงเรียนกานดา ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงสิริกมล  วันถาวรประเสริฐ โรงเรียนกานดา ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงสิรินทรา  นภาชัยเทพ โรงเรียนกานดา ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงกันต์กษิฐ์  เพ็งสะหละ โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายกิตติพัฒน์  มาประชา โรงเรียนกานดา ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตันติพงศ์อาภา โรงเรียนกานดา ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายณพวิทย์  ฉายากุล โรงเรียนกานดา ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายณพวุฒิ  ฉายากุล โรงเรียนกานดา ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงณัฐวรา  สิขิวัฒน์ โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงณิชาภา  ดำรงวุฒินนท์ โรงเรียนกานดา ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายดนัย  วิชัยคุณธรรม โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายธนโชติ  บุญช่วย โรงเรียนกานดา ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายธนา  พร้อมทวีสิทธิ์ โรงเรียนกานดา ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายธีรศักดิ์  เฉิน โรงเรียนกานดา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายปัณณภัฎ  โศภิณเวทยา โรงเรียนกานดา ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปาฏลี  สืบบุญศรีพงศ์ โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วคำ โรงเรียนกานดา ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงภัสสรานิษฐ์  นิลสลับ โรงเรียนกานดา ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายโมกขสิทธิ์  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนกานดา ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงอราริส  แก้วนาวี โรงเรียนกานดา ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายฮีลามัน  กัญญาพันธ์ุ โรงเรียนกานดา ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์  พรหมเกิด โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงธัญชนก  สงวนพงษ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงนันท์นภัส  คว้าพงศ์ไพฑุรย์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงรวิกานต์  รุ่งแก้ว โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงรัตรมณ  รัตนสัตยานนท์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงสิริณภา  เอี่ยมชื่น โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงสุภัณธิษา  เคียนทอง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงอติกานต์  จุ้ยประเสริฐ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงพิชญธิดา  รบกล้า โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงกนกอร  ญาณะณิสสร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงกรชนก  ภานุมาศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงกัญญนัช  จิตคงกาล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เกตุดารา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงกิริฎา  ก่อเกียรติ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงเจนณิตา  พรอริยพรหม โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงชวรีย์  โฆษิตวุฒิพันธ์ุ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงณจงกิจ  ปภพชัยสิน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงณัฐนรี  ชนประทาน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงธมนต์ภัทร  กีรติวสุกาญจน์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงบุณยานุช  วิวัฒน์วิชา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงปริยากร  ฐิติถากุล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงปุณยนุช  สัมมาทิพย์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศิรินธราพรรณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงภรภัทร  กระบิล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงเมธินี  ปัญญายงค์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงลักษิตา  สุวชูเพ็ขรน้อย โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงสโรชาณัฐ  วิริยะกมลพันธ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงอรกัญญา  วชิรแพทย์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงอริสรา  มณฑาทิพย์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงกมลลฎา  โกวิทวิบูล โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายกันต์ศมป์  รัชตะทรัพย์ โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
970 เด็กหญิงคณศวัญ  โชครุ่งวรานนท์ โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงจิรภิญญา  หีบท่าไม้ โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงฐิติชญา  ไชยโกมินทร์ โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงณัชชา  ภักดีกุล โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
974 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญณะ โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงณิชารัศมิ์  เรืองประทีปแสง โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงทัชชกร  พึ่งชื่น โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายธนเดช  เกศมณีโชต โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายธนพัชร์  เลิศพนานนท์ โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายธนัตถ์พล  ตวงทอง โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
980 เด็กชายธนัท  กนกศิลป์ โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงบุรัสกร  รุมรัตนะ โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายปภังกร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงปริษฏา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงปรียากร  คงพิพิธ โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงโปรดปราน  คงชาตรี โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงพรลาภิณ  สวัสดิบุตร โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
987 เด็กชายพลวัต  เข็มแซมเกษ โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงพิชญาฎา  องอาจวศินกุล โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
989 เด็กหญิงพิมพ์ภัทร  รัตนโรจน์สกุล โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
990 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เอี่ยมโอภาส โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
991 เด็กหญิงวงศ์เธียร  เทพานนท์ โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
992 เด็กหญิงวิชิตา  พุ่มศุขโข โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
993 เด็กหญิงวีรินทิรา  คุณณะรักษ์ไทย โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
994 เด็กหญิงศันส์สุดา  รักษ์กุล โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงศิรกาญจน์  บูรณวิทยานนท์ โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายสุวิจักขณ์  รัตนชู โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายกนก  เสรีพุกกะณะ โรงเรียนจิตรลดา ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายภูริต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ โรงเรียนจิตรลดา ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายอาชวรรถ  ชินวสุสิน โรงเรียนจิตรลดา ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายกวิน  เรืองศรี โรงเรียนจิตรลดา ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายกันตภณ  ดิษยะศริน โรงเรียนจิตรลดา ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงจิณัชญา  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนจิตรลดา ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชอบทางศิลป์ โรงเรียนจิตรลดา ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงชัญญา  รัชตะทรัพย์ โรงเรียนจิตรลดา ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงเซอรีนา  รูฟโฟโล โรงเรียนจิตรลดา ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงพิชญาภา  อยู่ผ่อง โรงเรียนจิตรลดา ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงลภัสรดา  ณ พัทลุง โรงเรียนจิตรลดา ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายวรเจตน์  สุนทราทรพิพัฒน์ โรงเรียนจิตรลดา ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงวีรฐาน์  สถิรวิกรานต์ โรงเรียนจิตรลดา ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงจิดาภา  เหมวโรดม โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายปรัชญ  กฤษดาภิธรานนท์ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงภัควลัญช์  เสริมบุญยสุข โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กชายยามาโตะ  ดีวงกิจ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงศศิชา  คาตาโอกะ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กชายอดิชาติ  สิริสุขอนันต์ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กชายอัทธเศรษฐ์  กนกวุฒิธำรง โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงกัณฐมณี  พึ่งศรีสุวรรณ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงคาเทีย  เอลเคเลส โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงณัชชานันท์  คล้ายเผ่าพงศ์ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายณัฐพล  ศรีจรรยา โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายพีระณัฏฐ์  อมรานันทกิจ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงรมิตา  สัจจะโชคธรรม โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายราวิทย์  จัดดา โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงอัญชิสา  คำพันธ์ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายกฤตติภูมิศ์  ทองสุข โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กชายกฤตธัช  แพนพงศ์แสน โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายกฤติธี  นาคอุไร โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กชายกิตติณพ  เลาหเลิศศักดา โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงชนม์ผกา  วงศ์พรหมเมฆ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงชมพูนิกข์  เช็ง โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กชายชยณัฐ  รัตนภานพ โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กชายชยพัทธ์  ยุรเกตุ โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายฐิติภูมิ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กชายณัฐพัชร์  คงพิทักษ์สกุล โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงทัชชกร  แก้วลอย โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กชายธนกฤต  วงศ์วาณิชวัฒนา โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ดี โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กชายธีรัตน์  ถนอมพงษ์นาวิน โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กชายนันทิน  เจริญวัฒนา โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กชายปุลกิต  อาจเดช โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงเปรมยุดา  ภาณุมาศตระกูล โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงพนิตพร  สังขสุวรรณ์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงพรรวินท์  ฤทธิชัย โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ว่องสิริกุล โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงพิชญาภา  เบ็ญจกุล โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงศ์ศุภลักษณ์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงพิยดา  งามเจริญสุขพร โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายพิสิษฐ์ศรัณ  จิรธนาคุณ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองยาน โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กชายรวิภัทร  พรตั้งจิตลิขิต โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงลภัสรดา  สุชาติพงษ์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กชายวรปรัชญ์  รุ่งศรีรัตนวงศ์ โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กชายวิกร  วนะบดีนิมิต โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงศุภิสรา  พิพัฒเกษม โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงสิริยากร  ธารีบุตร โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กชายอธิชาต  เทียมเมือง โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงกัญจน์พร  นุตราวงศ์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายจตุพร  จอมแสง โรงเรียนโชคชัย ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงจิดาภา  ทับเจริญ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายจีรพัฒน์  คุณวุฒิฤทธิรณ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายฉัตรชรินทร์  อัคระจิรากาญจน์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงเฌนิศา  ศรีวลีรัตน์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายญาณวุฒิ  สละปรุง โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงญาดา  ธนพัฒน์ชัยพงศ์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงญาดากานต์  เทพสิงห์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงณภัชชา  รักวงษ์ไทย โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายณัฐกิตติ์  ประพันธ์วัฒนะ โรงเรียนโชคชัย ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงธนพร  เขมปัญญา โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายธรรศ  โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภู่ศิริ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายปรัชญ์  ดุรงค์เกื้อกูล โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายปุณยวีร์  เอมโอษฐ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมมินทร์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงภัชภฎา  กัจฉัปนันทน์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายภัทรธร  อินทรพักตร์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงภัทร์สิริรัตน์  โรจนเมธาธนันท์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายภาสวัต  โพธิ์ทอง โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงเมธปิยา  กล่ำอยู่สุข โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายวันทวัฒน์  หนูสม โรงเรียนโชคชัย ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงศุภนุช  ม่วงเงิน โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายอธิธัช  บุญศรีโรจน์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงอลิสา  ตรีพงษ์ศิลป์ โรงเรียนโชคชัย ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงอัยยา  เอียดมุสิต โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายกรณ์รวิชศ์  ภิญโญสถาพร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กชายกฤตธี  บุบผาชาติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายกฤตภาส  เหมหาญวิภาส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กชายกฤษโชต  ลัคนากูร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กชายกัณทร์  สถิรปัญญา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กชายกันตพัฒน์  ศีลประชาวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายเกียรติภูมิ  สิเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กชายขเคนทร์  สงวนสุข โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กชายจิรทีปต์  พงษ์มุกดา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กชายชญทัต  สุรบูรณ์กุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กชายชนุตร์  ทิพย์สถาพรชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กชายชยกร  กาญจนรัตนภูมิ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กชายชยพล  แจ่มมีชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กชายชัยรัฐกร  อู่ตะเภา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กชายชูโชค  วุฒิกนกธำรง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กชายณฐกร  สวัสดิ์นพรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายณภัทร  เทศรำพรรณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายณรัสย์ชัย  จิตรพึงธรรม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กชายณัฐกิตติ์  เจิ้ง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กชายณัฐณวัฒน์  จูฑะโยธิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กชายณัฐวัฒน์  พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กชายณัฐสิทธฺ์  สิริศุภวิชญ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กชายดีงาม  นามบุตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กชายเตชทัต  เตชมหัทธนะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กชายทยากร  ภัทรกรนันท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายธนวรรธณ์  หิรัญประดิษฐกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กชายธนวัฒน์  รุ่งกระจ่าง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กชายธนะภูมิ  สุขสง่าเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กชายธรธร  โสธรประภากร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กชายธรรมปพน  ญาณกรวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายธัชพงศ์  สิทธิบุตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  จันทร์อำภากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กชายธัญวุฒิ  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กชายธีรธรรม  ชาญโลหะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กชายนัธทวัฒน์  เกริกอำไพสุรกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กชายปภังกร  ศิลาเจริญธนกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กชายปองคุณ  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กชายปัญจ์  อภิชาติศักดิ์สกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กชายปัญญวัฒน์  ศรีปัญจพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายปัณณวัชร์  วัฒนะศรีพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีตระกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กชายปัณณวิชญ์  อัศวรุ่งเรืองชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายปานปรีย์  สิตะโปสะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กชายปิยพัทธ์  โอปิลันธน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กชายพงศ์วรุตม์  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กชายพลัฎฐ์  อุยะธำรงสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กชายพัฒนแสง  พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายพิชญุตม์  อริยประยูร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กชายพิชญุตม์  เอื้อสกุลเกียรติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กชายพิชยพล  สูงสิงห์ทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1134 เด็กชายพีรกร  ตรีจักรขจร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กชายพีรวัส  จำจด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กชายพีรวัส  จิรพัฒน์ธนารีย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กชายภวัต  รุ่งรัศมี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กชายภากร  จิตต์สว่างดี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กชายภาสวิชญ์  พฤกษ์โสภณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กชายภีภากร  ทรัพย์เหลือหลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กชายภูมิรพี  ไทยนิยม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กชายภูวเดช  สุรณากรณ์ชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กชายโมคคัลลานะ  คุ้มเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กชายรชต  เบญจศุภางค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กชายรัฐนันท์  มาตรชัยสิงห์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กชายวรวิพล  โกมุทแดง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กชายวิทัญญู  อร่ามแสงจันทร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กชายศิรภัชร์  พงศ์ภัทร์วรกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กชายศิโรตม์  สัทธาธรรมรักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กชายศิวกร  ต๊ะกำเนิด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กชายศิววงศ์  วงษ์ขจร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กชายศุภกร  มาลาไทย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กชายศุภทิน  โอฬา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กชายศุภฤกษ์  วงษ์ขจร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายศุภฤต  เกตุพันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กชายศุภวิชญ์  อรรถานุกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายสิทธิธัช  เกียรติชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กชายสิทธิพล  ออมทรัพย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กชายสิปปภาส  เตชทิพากร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กชายสิรธีร์  ธีรวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองรอด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กชายสิรวิชญ์  นนทนาคร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กชายสิรวิชญ์  นวกิจรังสรรค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กชายหริษฐ์  อรุณศิริกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายอชิตะ  ตั้งเจริญสุขวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายอนพัช  เอื้อศรีวัฒนากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กชายอภินัทธ์  งามพันธุ์ไพศาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายอภิวิชญ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กชายอาชวิน  ชวาลา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กชายกรณถว์  เกตุพันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายกฤตพล  มหาประคุณชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายกฤตภาส  พรเจริญโชติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายกฤตษณพล  บุษปวนิช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายกฤติน  มหาประคุณชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายชนินทร์  ไตรตรงสัตย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายดรุษกร  รังษีภโนดร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายตรรก  ลี้เฮง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายธนธรณ์  ปิยะชาติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายธนภัทร  ธนะธรรมนพสุ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายธีธัช  ถิรเดชสกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายธีร์ธวัช  ไชยนพกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายธีรภัทร  เนาวรัตนจำเนียร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายปณิธ  เลิศภิยโยวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายปธิกร  เตชะตานลท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายปนพ  เลิศภิยโยวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายปัณณวิชญ์  พรหมมายนต์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายปัณณวิชญ์  โลหะนิมิต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายปารณัท  ลือวิเศษไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายปาริช  คูเสริมมิตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายพชร  พรเจริญโชติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายพชร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายพัสกร  ลีลานันทกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายภัทรธร  หาญศึกสกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายภาณุพงศ์  พิธิยากูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายภูชัชช์  สัจจะปรเมษฐ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายภูรี  พรนำโชคชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายภูวเวช  ศักดิ์ภิรมย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายวรโชติ  บุญขวัญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายวัชรวิชย์  ลีลานันทกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายวิภาส  ไวทยะพานิช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายวิศณุ  พาลี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายศรวัสย์  บรรยง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายศิรเศรษฐ์  ประภาพานิชย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายสหรัถ  นวมจิตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมปวธัญญู โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายกร  สรรพอุดม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายกรธวัช  ขจรศักดิ์ว่องไว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายกฤตพล  วงศ์นิรุชา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายกฤตยชญ์  ไทยสุริยันต์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายกฤติรัตน์  ฝั้นคำอ้าย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายกานต์นิพิชญ์  ฐิตะฐาน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายกิตติกานต์  อำนวยวัฒนะกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายกีรติกร  ศิรเสน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายกีรติเดช  ภัทรพุทธานุภาพ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายคุณพัฒน์  บำรุงกิตติกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายคุณภัทร  สุคันธวงค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายจิตเทิดไท  ภูติรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายจิรภัทร  เศวตบรรเจิด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายจิรัฏฐ์  จาตุรันต์ภิญโญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายเจนต์พนธ์  สุภาพ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายชนกันต์  สุขสมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายชนนันทร์  เผือกสม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายชนาธิป  ภคนันทานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายชนานน  ภคนันทานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายชยุต  พิสุทธิกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายชว  ชวรางกูร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายชวโรจน์  ชมแพง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายชุติวัต  กฤตยานวัช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายญาณสิษฐ์  จันทโรจนวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายฐาณัฏฐ์  จันทรัศระมี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายฐานพัฒน์  ดิลกภัทรวุฒิณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายฐิติวัชร์  วุฒิกนกธำรง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายฐิติวิชญ์  วุฒิกนกธำรง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายณคุณ  โมสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายณฐกร  บุญใหญ่เอก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายณฐกร  ศรีปรางค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายณธนวรรธน์  กฤตยาไชยวัฒน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายณภัทร  สุดาจันทร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายณภัทร  เล่าระบือกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายณัฏฐกฤต  มีแสงแก้ว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  ไกรดาราธิกร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายณัฐกิตติ์  ขันธนิมิตรมาศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายณัฐธีร์  ยิ่งกิจวิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายณัฐพนธ์  ชูสุวรรณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายณัฐพฟกษ์  ศักดาภิพาณิชย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายณัฐยุทธ์  เจริญพงษ์สกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายดนย์ธวัฒน์  สุขวัฒนิจกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายตุลยพล  ลีลาสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายธนกร  กนกวิลาศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายธนกร  บัวทองธนะการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายธนกฤติ  จุลกัณฑ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายธนดลพัชร  ชวนบุญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายธนภูมิ  จุลภักดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายธนัตถ์ธีร์  หาญกุลวัฒนา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายธนาชล  คชาลัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายธฤต  ซื่อมั่น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายธันยธร  ธนพิพัฒนกุลชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายธีทัต  เตียวิไล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายธีร์ธวัช  เรืองพีรกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายธีร์ธวัช  เรืองพีระกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายธีรนาถ  จรูญวรรธนะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายธีระ  ยรรยงชัยกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายธีรัช  เทภาสิต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายธีราทร  ปาริชาติอินทราณี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายนพรุจ  บาลมงคล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายนรภัทร  ศรีปรางค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายนันท์มนัส  ดีชม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายนิธิศ  ดิษฐวัต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายบัณฑิตวงศ์  ศิริธนะวุฒิชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายบุญยกร  บุณยะรัตเวช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายปร์วีร์  ทับดวง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายปราชญ์อังกูร  ชวิศเจริญวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายปริตร  บุตรชา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายปลายกรกฏ  เรียงทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายปองคุณ  เถรว่อง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายปัณณธร  จันทสุวรรณโณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายปัณณพงศ์  ภมรสุพรวิชิต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายปัณณ์  คำบอล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายปุณณ์วรุตม์  อัตถไพศาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายปุณย์  ภัทรสุวรรณกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายเปรม  ปานกลาง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายพงศ์นริศฐ์  งามเชิดตระกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายพงศ์พีระ  ทั่งทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายพรพระ  สุขโต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายพรสันต์  โสภามิตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายพรหมพิทักษ์  กิตติศัพ์ขจร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายพลวัฒน์  สุขพันธุ์ถาวร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายพศิน  โจวรากูร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายพิสิฐพงศ์  จันทรกุลบุตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายพีรัชชิน  กังวาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายภคพล  สิรินาวงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายภทรธร  บุรุษพัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายภัทรเนศ  เมาลี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายภาคิน  เหรียญวิไลรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายภาสวิชญ์  พันธุ์สุจริตไทย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายภีม  ดิษเสถีนร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายภูดิศ  ศิริศุขสกุลชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายภูมิกิตติ์  พึงจิตติสานติ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศ์จงใจหาญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายภูริ  สรวลเส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายภูริน  อภินันทน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายภูรินท์  อิทธิพลกังวาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายมงคล  กิตติวรกาญจน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายยศวัฒน์  เปรมพิริยธรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายรติวรรธน์  หงส์พนัส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายรวิภาส  สมจิตต์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายรัฐณพีร์  หมอนจันทร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายรัฐธนินท์  สุวรรณวิสารท โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายวรชิต  สุวรรณนภดล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายวรากร  ลิลิตชาญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายวฤนต์ชัย  สุวรรณนภดล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายวิทย์  ตันติพิภพ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายไวยกูรย์  บุญใหญ่เอก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายศรณพัฒน์  พัฒนปรีชากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายศรันย์  กรุงศรีเมือง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายศิวัช  ศิริกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายศุภกฤต  จรุงกิจวรากร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายศุภวิชญ์  เกียรติดำรง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายเศรษฐฐ์ภูมี  แสงเฟือง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายเศรษฐพันธ์  รุจีพิสิฐ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายสรวิศิษฎ์  กิ่งสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายสรสิช  คิดละเอียด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายสุภวัฒภ์  ฉันทวิริยวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายอเล็กซ์  เหวียนห่่วง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กิตติรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายอิทธิพัศย์  จุฑานพรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายอินทัช  ตุลาธน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายอินทัช  ศรีสะอาด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายอินทัช  เทียนเนียม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายจตุรวิทย์  ประจักษ์วิทย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 คณิตประถม
1332 เด็กชายจิรา  กุลจิราพงษ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กชายชนนพัฒน์  ไพฑูรย์โยธิน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กชายชัยวัฒน์  ศุภกมลเสนีย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กชายชิษณุชา  ธรณีพิศาล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กชายธรรศนุ  รักไชย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กชายศิษฎิเจฏฐ์  สี่พยัคฆ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กชายสรวิชญ์  เตชะไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ขำสุข โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 คณิตประถม
1340 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เลิศนิมิตรกุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กชายกวีรภัทร์  ไชยไธสง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายกานต์  จิวัธยากูล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายจักริน  นวกิจวัฒนา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายชิษณุพงษ์  แสงสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายฐิติวุฒน์  เตชะอำนวยวิทย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายณัฐพัชร์  ตระกูลสุนทรชัย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายธนพนธ์  ไทยานุสร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 นายธนภัทร  คลังนาค โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 นายธนภัทร์  รัตนวงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายธนาเดช  สินส่งเสริม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายนวิน  โตศิลานนท์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายปกรณ์  กวยาวงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายสรวิศ  เกียรติจรูญศิริ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 นายสิรวิชญ์  โสฬจินดา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 นายเสฏฐวุฒิ  กู้ศักดิ์สถาพร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายอัฐณัฏฐ์  เต็มสุวรรณพานิช โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายกันตพิชญ์  ธัญนารา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายฆฤณ  อรไชย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายจิรภัทร  มัดสุรีย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายณัฐพล  ภู่ไพจิตร์กุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายนันทกร  วิชากรกุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายปรมะ  สร้อยทอง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายภาสวิชญ์  เพิ่มศรีเดช โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายภาสวิชญ์  แสงอ่อน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายภูริญ  กิตติจิตต์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายวริทธิ์นันท์  สริจันทร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายศักกร  ยงยิ่งศักดิ์ถาวร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายศุภัช  กวีกิจธวัช โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงกรวรรณ  ดีจงเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงกานต์กวิน  ถิ่นฐานทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงกิจศิริ  องอาจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถนอมปัญญารักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงชนาธร  โสภาจิตต์วัฒนะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงชาลิสา  อิ่มใจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงฐปนัท  มาลัยเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สันติภาพชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงธนกร  โพธินิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงธนรรศ  บัวทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุขแสง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงนันทยา  จันทลักขณา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงพรรณธร  สหบรรเทิงศิลป์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงพอฤทัย  วิริยะภาค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงพอหทัย  วิริยะภาค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงพิชญาภา  เอื้อปกรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงพุธิตา  พุฒดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงภัควลัญช์  ชยะสุนทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงมณีวรรณ  ปัญญาวรนาถ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงวรวลัญซ์  ธรรมสาร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงวฤณภา  รารักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงสร้อยสุรีย์  นามบุตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  เปี่ยมเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีกฤษณพล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงสุเพ็ญนภา  จตุรวรางกูร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงออมทอง  วัฒนาเพิ่มพูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงแก้วกล้ากวี  ฤทธิ์คุ้ม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงจันทร์จรัส  ณ ระนอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงชลิตา  ชมโฉม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงฐิติรัตณ์  มงคลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงณัฐชา  ชลสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงณัฐชานันท์  บวรวิศวยศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงธัญชนก  ทิพยวราวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงนภสร  ทับทิม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงนิชาภา  ไชยสุริยานิฑิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีปัญจพงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ประสพชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงสวรินทร์  เลิศนิธิพรกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงอนัญญา  เหลืองทวีทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงอริสา  ศิริชุ่ม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงอุษา  ปัญญาวรนาถ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงกชกร  วัฒนาทิพยธำรงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงกนกกร  ไตรตรงสัตย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงกมลพร  ธัญกรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงกรชนก  ศิลปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงกษมล  เครืออนุกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงชญานิศ  สูงลอย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เอื้อกิตติกุลชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงฐิตารีย์  พงศ์โรจน์เผ่า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงฐิติกา  จุฬาพรหมเดช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงณฐนนท์  ฐิตินันท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงณัฐกานต์  ธรรมวราภิรมย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลภัทร์แสงทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงณิมลพรรณ  วงศ์เนียม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงณีรกาญจน์  กุลวัฒนาประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงธนภร  รุจิรายุกต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงธัญชนก  เปลื้องสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงนลินรัตน์  ดีรัตนศรีกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงนิชาภา  ธนอัญญาพร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงนิรามิสสุข  ท้วมประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงนิรุชา  งามมงคลรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงบุญญาพร  รุ่งเจริญพร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงบุญญาพร  อังธารารักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงบุญรักษา  กูลณรงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงบุณฑริกา  อิ้วสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงปริชดา  เพียรวิริยะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงปานชีวา  ประสงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงพัชรนันท์  ดีประเสริฐวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงพิชญธิดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงพิชญา  วรปริญญาพร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงพิมโสฬส  สววิบูลย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงภัสส์ณิชา  ทัศสุริยวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงมัณยาภา  สิงห์จาวลา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงเมริษา  สีบุญเรือง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงรมณ  โสภณธนะสิริ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงรมิตา  ไตรภพภูมิ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงรัญชิดา  ตันมหาสมุทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงวิทธิดา  ยั่งยืน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงวิธาวีร์  วัชรปริยพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงศรินรัตน์  เจริญธิติวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงศิวนาถ  มณีเสถียรรัตนา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงศุภิสรา  วรสิงห์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงสู่ขวัญ  กาญจนกิจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงหทัยรัตน์  วิทยาธรรมธัช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงอินทร์รวิพร  สื่อสิริสุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงชญานิศ  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงชญานิศ  เลิศสุวัฒน์สกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงชลิดา  พิทักษ์กุลสิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงฐิติชญา  สมบัติธนสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงณฐมน  ชวลิตสุนทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ซื่อวาจา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร์อร  จิวศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงณัฐภัค  หลักแหลม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปรีดิ์เปรมกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงธนัชพร  อิทธิบำรุง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงธนัญชนก  วัยวราวุธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงธนารีย์  มณีไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงธัญกมล  ลีนุเกียรติ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อนุรัชชานานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงนภัสนันท์  พุทธเกิด โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงนภิสา  ฉลองวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงปริญญภัทร  ธนะนิรันดร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงปวริศา  กีรติธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงปุณยนุช  สินสวัสดิ์มงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงปุณยวีร์  วิศวาจารย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงพรธิดา  อภิรักษ์คุณวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงพรสวรรค์  พรสวรรค์วงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงพันธิพา  ศรีสุธาภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงภรภัทร  เสาสูง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงรมิดา  เรืองรุ่งพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงรุจรดา  รุจิราโสภณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงวริษา  เจียงธิรานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงวิชญ์ณัฐ  ตันพัฒนรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงศรุดา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงสสนา  จึงทำดีรุ่งขจร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงสุวัชรา  มิตรประยูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงโสวิชญ์ณัณ  โสภณพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงอภิสรา  อเนกสิทธิสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงณัชชา  ธนสุขเกษม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงพัทธนันท์  เหลียงกอบกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 นางสาวพิชชาภา  มิ่งมหาพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 นางสาวภรณ์สิกานย์  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงยามา  เวทีวุฒาจารย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงวริษา  งามโยธิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  ตั้งจิตต์ชูวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงกุลนิษธ์  อมรรัตนไพจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงเขมจิรา  เรืองสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงจริยาพร  วงศ์เลิศสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงณภัทร  เผ่าหฤหรรษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงณัฏฐนันธ์  ศิริภูวณิชย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงณัฐชา  อาภาวุฒิคุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงดังฝัน  สว่างวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงธนิศา  ลิ้มวิศิษฏ์สกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  สุขเกษมสันติกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงนภัสพร  เฟื่องฟูวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งจิตต์ชูวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงปริชมน  ตันติศุภกรสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงปริยากร  เจริญชนะกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงปิยภัทร  ศรีศรกำพล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงพภัสสรณ์  ทรัพย์ส่งสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงพรรวิณทร์  อภิญญากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คำฮอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงพิชยา  กระจ่างวิทยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงภัทร์วริณ  อมรชัยชาญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงภัสส์วรรณ์  วรรณะพาหุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงลลนา  วงศ์ประไพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงวชิญาดา  รักกสิกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงวชิราภรณ์  กิตติธรคุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงวรวลัญช์  จงอัศญษกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงวิชญา  วงษ์ตระหง่าน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงเวณิส  รัตนรุจิกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงศุภกานต์  อุดมรัตน์พรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อัศวารักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงสาริศา  ครองศักดิ์ศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงสิมิลัน  คงกฤตยาพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงสิริวัลยา  ศรีพระยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงสิรีปราชญ์  พันธุ์เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงอติกานต์  ปานเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงอภิชญา  เมฆชมภู โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายกิตติกร  สุขุมประเสริฐศรี โรงเรียนดรุณพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงญาตาวี  สิทธิพรหม โรงเรียนดรุณพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงณฐมน  ติรจรัสวุฒิ โรงเรียนดรุณพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงณเพลิน  สีตสุวรรณ โรงเรียนดรุณพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กชายไท  อุดมทรัพย์ โรงเรียนดรุณพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กชายธนนท์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนดรุณพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กชายนพรุจ  หนูรูปงาม โรงเรียนดรุณพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงบรมัตถ์ธร กมลคติกร  ดำรงรัตน์ โรงเรียนดรุณพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงปทิตตา  วงษ์ชาญ โรงเรียนดรุณพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงปริญ  ชื่นสุวรรณ โรงเรียนดรุณพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กชายปุญญธร  นิธิธนิยเมธากร โรงเรียนดรุณพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กชายพศิน  ปรีชา โรงเรียนดรุณพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กชายอเนชา  นาคกล่อม โรงเรียนดรุณพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1541 เด็กชายปุณยวัฒน์  ธำรงลักษ์ โรงเรียนดรุณพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายกวินภพ  อรุณวาว โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงกัญญ์พิชชา  ศิริคู โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 คณิตประถม
1544 เด็กชายชัยพงศ์  ใบโพธิ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มานะกิจไพศาล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงทอฝัน  ร่วมสุข โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1547 เด็กชายธนากร  ปิติผลวานิช โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1548 เด็กชายธนากฤต  ภัทรณัฐกุล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงธัญชนก  สังบัวแก้ว โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 คณิตประถม
1550 เด็กชายธิติสรณ์  นวลนิ่ม โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงบิลคิส เซีย  มูลตรีภักดี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงบุญธชา  ขวัญใจธัญญา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงปริยากร  สุริยนต์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงปองกานต์  มาตระกูล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 คณิตประถม
1555 เด็กชายพชร  คุณประสิทธิ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.6 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงพัชรพร  สร้อยยุสนธิ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นิลรัตน์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงพิมพ์วลัญ  มีทรัพย์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงพีรดา  ศรีกฤษณ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 คณิตประถม
1560 เด็กชายรัชพล  ลิขิตวรสิริ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงรัญชนา  มงคลเลิศปรีชา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงลภัสรดา  ภักดีศุภฤทธิ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1563 เด็กหญิงศิรภัทรสร  มัวกาหลง โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงศิริกัลยา  ฤคนีย์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1565 เด็กชายศุภวิชญ์  รุจิวิวัฒนกุล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงสุกฤตา  ปูคะธรรม โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงสุวภัทร  สุวัฒนเมธี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงหทัยกานต์  ขำคง โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1569 เด็กชายอนพัช  เสริมสิน โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงอริสา  เล่ห์กล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงกัลยพิณ  อมรทัต โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายชาคร  เชาว์ไว โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายณฐกร  ปุรภาพงศ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงตามขวัญ  ไพศาลวัฒนา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงธนภรณ์  เกิดวาระ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายธนวิชญ์  จันทร โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงธนัญดา  รามด้วง โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงนฤพร  ทองปัจฉา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงปพิชญา  สัณห์พานนท์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงปัณณรัชต์  พิเดช โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายภวินท์  จงไพศาล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงภัทระ  เตมีศรีสุข โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายภูมิพัฒน์  มูสิกะ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงมนัสขวัญ  แดงวงษ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายรุ่งโรจน์  ด้วงแดงโชติ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงลักษิกา  รัตแพทย์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายวรัญญู  พุ่มพวง โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงวริศรา  ทองปัจฉา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายวศิน  จูภาวัง โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงศุภรดา  เพ่งภูมิพณิช โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงอภิชญาดา  สุทธิอาจ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงอัปศรสรวง  สุวรรณสกนธ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายกฤตนันท์  มณีรัตนโชติ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงชญาดา  ชาญสูงเนิน โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1595 เด็กชายชัยยา  วัจนคุปต์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ลังเดช โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงณัฐวดี  ประกอบเที่ยง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงณิชนันท์  เทียมถนอม โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1599 เด็กชายธัชพล  เสรีวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1600 เด็กชายธีรวิชญ์  วรเดช โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1601 เด็กชายปริวาส  ศิรินิคม โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงปัณณธร  จีนหีต โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงวัลย์ณรัตน์  ทินกรรัศมี โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงอริศรา  บูรณวนิช โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงอิสรีย์  สมคิด โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงไอริสา  ฉัตรเทียนชัย โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1607 เด็กชายกนกโชติ  แก้วชูโชติ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงกวิสรา  ภาคพูลไพ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงกัญวรา  วโรดมสถาน โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงกีรติกาน  ภาคพูลไพ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายเขตอุดมพร  นิ่มประเสริฐ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คันษร โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงฐิตาพร  พรหมพันใจ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงฐิตารีย์  คันษร โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายณฐกร  จักรราช โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงณัฐณิชา  กาแสน โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายณัฐนนท์  วัจนคุปต์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงณัฐวรา  เกสโร โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงทัพษร  ศิริมณฑล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายธนบดี  สินสุขศรีวิไล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายธนวรรธน์  สินสุขศรีวิไล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงธัญญธร  นวเศรษฐกุล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายนนธนันท์  ฤทธิภักดี โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายนวพรรษ  ตั้งเคียงศิริสิน โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงปราณปรียา  นันทชนิภรณ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงปองปัญญ์  โซ่เจริญธรรม โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงปาลีย์ยา  ปาละ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายพชร  พรมฮวบ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงพชรพัชร์  แสงแก้ว โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงพรชนก  สกุลนา โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทร์คง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายพิชาภพ  แก้วคุณ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงแพรตะวัน  เอียดคง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายภาณุพัชร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงรัตนรัตน์  แสงแก้ว โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงลักษณวีต์  ศรีสวรรค์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงสาธิดา  โต๊ะแสงธรรม โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายสิปปสิชญ์  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงสุจิตรา  ศิริมณฑล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงสุชานันท์  กิตติวรรณศักดิ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงอรปรียา  ยมโดย โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายอาติยะ  แก้วมั่น โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงกชพร  สิทธิพล โรงเรียนเทพกาญจนา ป.5 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงกมลชนก  มั่งคั่ง โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงกมลพรรณ  สินแก้ว โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงเจสสิก้า  ซตัมม์ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กชายชินภัทร  ชาติศรี โรงเรียนเทพกาญจนา ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กชายโชติภูมิ  ใยยอง โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1649 เด็กชายณัฐดนัย  หงษ์โต โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กชายณัฐภัทร  ซันใจซื่อ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1651 เด็กชายเตชิต  จันทรโชติ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงธนาธิป  โพธิ์เงิน โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปุงคานนท์ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.5 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงปภา  ชัยตันติพงศ์ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงปภาพินท์  ฮ้อศิริมานนท์ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1656 เด็กชายปัญชญา  บัวน้อย โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงปาณิสรา  อมรเมฆพงศ์ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองสุข โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองสุข โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงภัณฑิรา  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพิ่มศิริพัฒนะ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1662 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุดดา โรงเรียนเทพกาญจนา ป.4 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงมีสุข  สุขมะณี โรงเรียนเทพกาญจนา ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงมุฑิตา  ประสานศิลป์ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงแม้นวาด  ร่วมรัก โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงวรพิชชา  แสงสวัสดิกุล โรงเรียนเทพกาญจนา ป.5 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงวริษฐา  ศรีเมือง โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงวิภาร์  แซ่ตัน โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1669 เด็กชายสรรพพัญญู  สุขียามานนท์ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.5 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงแอร์รี่ นาตาลี  ซุป โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1671 เด็กหญิงกฤษณา  รัตนบุรม โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงกษมา  สุขอานัน โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงเขมิสรา  ลาทอง โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงชาลิศา  ห่วงจริง โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปลื้มจิต โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงโชติกา  คุปตะพันธ์ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงบวรลักษณ์  หงษ์ทอง โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายวสุพล  เกิดอรุณ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงสุธินี  สาระวรณ์ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงสุธีมาพร  โนโชติ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายกฤตชญา  พานทอง โรงเรียนไทยคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
1682 เด็กชายกฤตนัย  ฤทธิ์จรูญ โรงเรียนไทยคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงครองขวัญ  เจนเกรียงไกร โรงเรียนไทยคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
1684 เด็กชายจิรพนธ์  ศุภกรรม โรงเรียนไทยคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
1685 เด็กชายธนกร  เดชาเจริญศิริ โรงเรียนไทยคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงนานา  สุกิโมโต้ โรงเรียนไทยคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
1687 เด็กหญิงปลายญดา  กุลไพจิตร โรงเรียนไทยคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
1688 เด็กชายมนัส  ศิวะสนธิวัฒน์ โรงเรียนไทยคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงรชยา  วิเชียรบรรณ โรงเรียนไทยคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
1690 เด็กชายวีรวิชญ์  ตันธนพิพัฒน์ โรงเรียนไทยคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
1691 เด็กชายสิรธีร์  องค์ศิริพร โรงเรียนไทยคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
1692 เด็กชายอนาวิล  บุญชะลักษี โรงเรียนไทยคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
1693 เด็กชายธเนษฐ  กิตติบรรลุ โรงเรียนไทยคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายปิยวัฒน์  วีรเดชะ โรงเรียนไทยคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายกิตติโชค  นิตยสิทธิกุล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 คณิตประถม
1696 เด็กชายณัฏฐกิตต์  สุระพิมลศาล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.5 คณิตประถม
1697 เด็กชายเตชทัต  เล้าสืบสกุล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 คณิตประถม
1698 เด็กชายธนกฤต  ทองดี โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.5 คณิตประถม
1699 เด็กหญิงธาณัณญา  อาสนะ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงปริม  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงกตัญญุตา  สุวรรณปัฏนะ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงโชติกา  ลักษณะภู โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงณัฎฐิกา  สุระพิมลศาล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายเตชินท์  ฉัตรแก้วไพศาล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงปรายฝน  ชาวนา โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญธรรมธนะรุ่ง โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงสาริศา  โสระดา โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงแอลลี่ ธัญชนิต  ชิลเดอ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายชวกร  ไชยสิทธิ์พูนพงศ์ โรงเรียนประภามนตรี ป.5 คณิตประถม
1710 เด็กชายดลปรินทร์  บัวผัน โรงเรียนประภามนตรี ป.5 คณิตประถม
1711 เด็กชายปภังกร  มาแพ โรงเรียนประภามนตรี ป.6 คณิตประถม
1712 เด็กชายปรวัฒน์  เทศเอม โรงเรียนประภามนตรี ป.5 คณิตประถม
1713 เด็กชายพลวิชญ์  ทำเนาว์ โรงเรียนประภามนตรี ป.5 คณิตประถม
1714 เด็กชายพัสกร  คำแก้ว โรงเรียนประภามนตรี ป.6 คณิตประถม
1715 เด็กหญิงภัณฑิรา  เล่งระบำ โรงเรียนประภามนตรี ป.6 คณิตประถม
1716 เด็กชายภัทรพล  เจียรกาลกุล โรงเรียนประภามนตรี ป.6 คณิตประถม
1717 เด็กชายวรภาส  พิลารัตน์ โรงเรียนประภามนตรี ป.6 คณิตประถม
1718 เด็กหญิงสฐคนซ์  กิจวิวัฒนาชัย โรงเรียนประภามนตรี ป.5 คณิตประถม
1719 เด็กชายอนุศร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนประภามนตรี ป.6 คณิตประถม
1720 เด็กหญิงเงินตรา  จันทร์เหลา โรงเรียนประภามนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายจอน ฟิลลิป  ดิแฟรงแซดกา โรงเรียนประภามนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายชัยนรินท์  นลินจิรพัฒน์ โรงเรียนประภามนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงณิชารีย์  เมธีรัชเศรษฐ์ โรงเรียนประภามนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงณุฏฎา  น้อยลัทธี โรงเรียนประภามนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายธนกฤต  วัฒนมงคลโชค โรงเรียนประภามนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงธนารีย์  อินาวัง โรงเรียนประภามนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายปัณณทัต  นาแพร่ โรงเรียนประภามนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายพชรพล  พึ่งกุศล โรงเรียนประภามนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงพิชญธิดา  วรรณศรีเมือง โรงเรียนประภามนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กชายศดิศทัต  ไตรจักรภพ โรงเรียนประภามนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายสุเมธ  เสือช้อย โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายกฤตภัค  กลิ่นบุบผา โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงปาณิสรา  มุสตาฟา โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1734 เด็กชายพรหมมินทร์  เกตวัฒนานิธิพร โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1735 เด็กชายพลภัทร  เริ่มรักษาชัยกุล โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงกชพรรณ  นาคอ่อน โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายกัณตชาติ  จิรพัฒนไพบูลย์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ปัญญาพรมมณี โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงกุลวดี  ดินสุวรรณกุล โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงชุติภรณ์  บุญเกษม โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงณชนก  หมากผิน โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายปภังกร  โยทาธร โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายพีรพัฒน์  กลิ่นชูกร โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายวริณรัฐ  หงญ์โต โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายศรัณญ์  ใจสะอาด โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงศุภิสรา  จงพิพัฒนากูล โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ทองปัน โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จิรอุไรพงศ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงณปภา  นุชสวัสดิ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงณวิสาร์  จิรสิทธิ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 คณิตประถม
1751 เด็กชายณัฐกิตติ์  วรรณภิญโญชีพ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1752 เด็กชายฟ้าใต้  ธนวงศ์สุวรรณ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1753 เด็กชายวงศ์อริยะ  เมธานุวัฒน์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1754 เด็กชายศุภรพงศ์  ศุภรวิจิตรพงศ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1755 เด็กชายโกมิน  งอยผาลา โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงชัญญา  ตระการสาธิต โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงณิศรา  วงศ์คุ้มสิน โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงนิลกมล  จึงงามดิลก โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงภักฐ์สนัน  เปรมอิสสระ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงศศนันท์  รัมยาภิวัฒน์กุล โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงสรัญญา  น้อยปรีชา โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงอนันตา  นววิธรัตนา โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายอมรกฤศ  จันทร์ภูมิ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายกฤตภาส  วิจารณกรณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1765 เด็กชายก้องกิดากร  จันคนา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1766 เด็กชายก้องภพ  อภิชาชาญ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงกัญญารัช  โตสินธุ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1768 เด็กหญิงเขมจิรา  แจ้งสุข โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสะอาด โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1770 เด็กชายจิรัฏฐกร  ทาทัพ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงฉัฐญาณัฐ  ธนิทธิพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1772 เด็กชายชนาวีร์  รูปขจร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงชนิดาภา  ชินธเนศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงชนิตา  ชุ้นสามพราน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงชนิสรา  ศุภวิวรรธน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1776 เด็กชายชยณัฐฎ์  เหลาหา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1777 เด็กชายชยพล  ชูโชติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงชลชญา  วัฒกรธนะเดช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1779 เด็กหญิงชลธเนติ์  พรนิมิตรธรรม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงชวัลญา  ภู่ฤทธิ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1781 เด็กชายชัชชฎายุ  เหลาหา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1782 เด็กชายญาณภัทร  สุขจำเริญ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงญาดา  เนตร์อ่อน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1784 เด็กหญิงณณณิฌา  พัฒเสมา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1785 เด็กหญิงณภัทร  กุฎีรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1786 เด็กหญิงณภัทร  โล่สถิตย์มณฑล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1787 เด็กชายณัฐพัชร์  เจริญพานิช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1788 เด็กชายณัฐภัทร  ศักดี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1789 เด็กชายต้นกล้า  แสงสีดา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1790 เด็กชายทนุธรรม  ธนูพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงทฤฒมน  จรูญศิริ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1792 เด็กชายทิชานนท์  ฆังคะจิตร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1793 เด็กชายธนกร  อวัสดาพร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1794 เด็กชายธนบดี  เอกวราดำรงกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1795 เด็กชายธนลภย์  ชินบุตร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงธมนต์  จักรกลม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1797 เด็กชายธรณ์เทพ  จารุสมบัติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงธัญชนก  อินทฤทธิ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงนภัสรพี  พลเดช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิริยะวัฒนา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงนันธ์นภัส  วุฒิชัยประดิษฐ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1802 เด็กชายเนติภัทธ  เกิดสุภาพ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1803 เด็กหญิงปรางค์นิภา  วิชัยณรงค์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงปริญยดา  ศรีพิบูลย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1805 เด็กชายปัณณธร  เดชศรี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1806 เด็กชายปารเมศ  ยศอินทร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1807 เด็กชายปิยังกูร  จูฑะสุวรรณศิริ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1808 เด็กชายปุญญาวิช  ศรีวิเศษ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1809 เด็กหญิงพรีมาดา  วุฒิชัยประดิษฐ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1810 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แสนกลาง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1811 เด็กหญิงพิชฎาณัฏฐ์  แก้วมุสิก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1812 เด็กหญิงพิรดาภร  วงศ์จันทา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1813 เด็กชายพีรบูรณ์  จินดาลัทธ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1814 เด็กชายภริลพัจ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1815 เด็กชายภัคพล  ลิ่มกังวาฬมงคล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1816 เด็กหญิงภัณฑิลา  ตั้งสุนทรขัณฑ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1817 เด็กชายภูมิศาสตร์  มากเจริญผล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1818 เด็กชายภูรวิช  มณีเมธกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1819 เด็กชายภูริพงษ์  ศรีวนิชย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1820 เด็กหญิงรวิสรา  อนุดิษฐ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1821 เด็กชายรักษ์พล  วัณโณภาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1822 เด็กชายรัฐศิลป์  ชัยเรืองกิตติ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1823 เด็กหญิงลาภิศรา  ฉิมพัด โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1824 เด็กชายวงศธร  เขียนเขต โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1825 เด็กชายวรปรัชญ์  พุ่มมูล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1826 เด็กหญิงวรวลัญช์  พุ่มมูล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1827 เด็กหญิงวรันณ์ธร  กังสนันท์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1828 เด็กชายวันปีย์  จุลภมร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1829 เด็กชายวิทูร  วิจิตรสุข โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1830 เด็กชายศตเนติ  เกิดสุภาพ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงศรัณย์พร  ระดมสุข โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1832 เด็กชายศรุต  แก้วรากมุข โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1833 เด็กชายศานติกร  ทัพกิลา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1834 เด็กชายศิกกัน  พัชรนานัปการ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1835 เด็กชายศิรัสสิชฌ์  กฤษณา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1836 เด็กชายศุภกรณ์  เดชอยู่ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1837 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1838 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรสท้านกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1839 เด็กหญิงสรรศิริ  ศุกลปักษ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1840 เด็กชายสัญเชษฐ์  วิสุทธิ์นนท์นาถ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1841 เด็กหญิงสิปราง  ลิ้มศิริพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1842 เด็กหญิงอภิสรา  เสนานคร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1843 เด็กชายอาชว์พิสิฐ  มาพินิจ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1844 เด็กหญิงมนสิชา  อาภาผล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงกชพร  มังคละ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงกชพรรณ  ภาคนาม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงกฤตพร  วรมณีจินดา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายกฤษฏิกร  เหมหงษ์ทอง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1849 เด็กชายกันดิศ  พัชรนานัปการ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ปิยพิพัฒนมงคล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายกิตติพัฒน์  แสงวณิช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พิมพ์ดี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงกุลิสรา  จรดล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงกุลิสรา  ติงสรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงเกวลี  รูปแก้ว โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1856 เด็กชายคุณคณิช  เสนีย์อมรเกียรติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1857 เด็กชายจักริน  เศรณีอริยาภรณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงจิดาภา  โตเหมือน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงชญานิศ  ภูพวก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1860 เด็กชายชนันพัฒน์  วงศ์พิศาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1861 เด็กชายชโยดม  รุ่งหิรัญรักษ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กชายชัยนันทน์  ชัยวิทยางกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สาภูงา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายณฐภัทร  เงินรุ่งเรืองโรจน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายณภัทร  ดุษฎี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายณมน  ดารามาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  คงศ์มัยลิก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายณัฐปพน  หงิมห่วง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายณัฐภณ  หอวิจิตร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กชายณัฐศรันย์  หมื่นอภัย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงณิชารีย์  คณะธรรม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายเตชิต  เยาวะ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายทศรัสมิ์  พงศาดิศรรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายธนวรรธน์  จุฑาภิรมย์พร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงธนัชพร  จินดาไพศาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงธนัญญา  ลักษณะสิทธิพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงธมนภัทร  กัณหา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงธัญยรัตม์  ภคพรพจน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายธีปก  พฤกษพรพิศาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายธีราธร  สอนไทย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายธุวานันท์  คุณะเพิ่มศิริ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงนฐมน  สุขอินทร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุทัศน์ ณ อยุธยา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายนอร์ท  ทยามันทิรนันท์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงนิชาภา  เกียรติชัชวาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กชายบวรทัต  สายประยงค์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงประภาสิริ  พฤกษมาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1888 เด็กชายปัณณพัฒน์  รัตอาภา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงปารมิตา  ศักดิเศรษฐ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงปุณยนุช  ชื่นวงษ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงปุณยนุช  อินทรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายเปนไท  อัมพุประภา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายเปนธัมม์  อัมพุประภา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายพชรวัฒน์  รัตน์ศิริเลิศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายพฤกษ์  ภูวนารถนฤบาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุทธินวรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงพัทธ์จิรา  ชูคันหอม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงพิชนาถ  เพียนจันทร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เคหะสมบูรณ์ชัย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงพิรญาณ์  รอดเพชร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายพีรณัฐ  อุตมเพทาย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1902 เด็กชายพีรภาส  อาภาคัพภะกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงเพียงฟ้า  จรูญชาติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายภทร  อินทรประดิษฐ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงภัสพร  บุญชูใจ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงภีรดา  พรหมจันทร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงภูริชญา  สิทธิวัง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงรินรดา  รสารักษ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงวชรพร  รัตนวุฒิกร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงวิรัลญาดา  เลิศวัฒนวัลลี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1911 เด็กชายศรัณยพงศ์  ชัยมงคลนุกูล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กชายศรัณยพงศ์  บุญโต โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กชายศรัณยพงศ์  เสาวพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1914 เด็กชายศิริรัตนะ  พิรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงสวิชญา  จักษุดุลย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงสาริศา  ปาละภูติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงสุธนี  สุธรรมพิทักษ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงสุประภาวี  เย็นกาย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1919 เด็กชายสุวิจักขณ์  นุชอนงค์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงหัชชพร  คุโณทัย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กชายอธิทร  เขียนเจริญ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงอรณิชา  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงอรรัมภา  ธำรงค์สุข โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงอัญชิสา  เนียมพุ่มพวง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงอาฑิมา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1926 เด็กชายกษิดิ์เดช  เมธาเศรษฐ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1927 เด็กหญิงณภัทรชนก  พรรณบัว โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1928 เด็กชายธนกฤต  อร่ามผล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1929 เด็กหญิงนิชนันทน์  ลู่เจริญวงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1930 เด็กหญิงปานรดา  จิตรเจริญ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1931 เด็กหญิงพิชญาภา  วิทยวานิชย์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1932 เด็กหญิงภัคพร  ุอุสาหะ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1933 เด็กหญิงมนัสนันท์  วระศาสตร์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1934 เด็กชายมหาสมุทร  พัฒนพงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงรัตน์ธาริณี  จันทเบญจม์ภัทร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1936 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภูมิชาติ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1937 เด็กชายวรพล  ช่วยบำรุง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1938 เด็กหญิงวรรณวธู  พงษ์พิยเดช โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1939 เด็กชายศุภฤกษ์  ห่วงรัตน์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1940 เด็กชายสุปวีร์  เงินยวง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1941 เด็กชายหรรษกร  วิจิตรบรรจงดี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1942 เด็กหญิงกราบบุญ  กิ่งก้ำ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กชายจิรันธนิน  กิตติวัฒนาชัย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1944 เด็กชายชวิศ  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1945 เด็กชายณัฐดนัย  ปณีตัธยาศัย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงณัฐรดา  อุณหคงคา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงณัฐิดา  จารุดิลกกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงณิชกานต์  พินิจ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กชายเตชินท์  ลู่เจริญวงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายธนกร  สุปโภชน์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กชายธฤตเพชร  ตันติสมสุข โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงนัชชา  ธานีปกรณ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงนิขนันทน์  ลู่เจริญวงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1954 เด็กชายนิตินันทน์  พุทธิพัชร์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายบารมี  ศรสุวรรณกิจ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงบุณยาภรณ์  อังศรีสุรพร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายภาวิต  ทองสุขงาม โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายภูผา  พัฒนพงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงมณีจันทร์  วิเศษบรรจง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1960 เด็กชายรฐนนท์  จันทร์รุ่งมณีกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงรินรดา  นิยมชาติ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1962 เด็กชายวสวัตติ์  ชัชวาลชลธีระ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงวิปัศยา  เหมือนเกียรติ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงสุวราศรณ์  โสทรทวีพงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงอารดา  ปดิฐพร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อภิวาทธนะพงศ์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1967 เด็กหญิงฌานิศา  จำปาทอง โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1968 เด็กหญิงธารินันท์  ศรีทองคำ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1969 เด็กหญิงนลินนิภา  ขำคล้า โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1970 เด็กหญิงปราญชลี  จันทร์วิเมลือง โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1971 เด็กชายเปรม  นวลรัตนตระกูล โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1972 เด็กชายพชรวินท์  จรรยา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1973 เด็กหญิงพรปวีณ์  เมธางกูร โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1974 เด็กหญิงพิราอร  เลิศรัตนนนท์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1975 เด็กชายภัทรพล  ปู่สีแสงอ่อน โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1976 เด็กชายภัทรพล  พรหมฤทธิเดชา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1977 เด็กหญิงภูริชญา  ทุมนัส โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1978 เด็กหญิงลัลน์ญดา  แสงหิรัญ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1979 เด็กหญิงวิรัลยุพา  วัฒนชาติกนันท์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1980 เด็กชายศิรเชษฐ์  ศิรปัญญาวงศ์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1981 เด็กหญิงศุภรัตน์  เลาหวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1982 เด็กหญิงอัยย์  สถิรกุล โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1983 เด็กชายอิทธิพล  ไชยชนะ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1984 เด็กชายกฤติน  ลาภนิติมงคล โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงฉัตรพร  เพชรปานกัน โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1986 เด็กชายฉันทวัฒน์  เพชรปานกัน โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงชนัญญา  ศรีกฤตพร โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงโชติกา  อัตตระมงคล โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขกสิ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงธัญชนก  เที่ยงแช่ม โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงนีรา  เที่ยงธรรม โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภิญโญกิจอนันต์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงปาณิสรา  ชุนบัณฑิต โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วงศ์เดชาโรจน์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตรัยสุรววณิช โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงรชิตา  รชตธรรมกุล โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1997 เด็กชายรัฐนันท์  ทองฉ่ำ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงวรรนาพร  ชิตโคกสูง โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงวิมลพรรณ  วัฒนชาติกนันท์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงศิรประภา  ประมวลชัยสกุล โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงสิรินภา  อมรฤทธิ์รัตนา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
2002 เด็กหญิงสิรินา  พรมรังฤทธิ์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงอารยา  ฉันทตุลย์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงกรรวี  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนพิพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2005 เด็กชายกิตติพัศ  ปั้นปรีชา โรงเรียนพิพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2006 เด็กชายจิรัฏฐ์  บุนนาค โรงเรียนพิพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2007 เด็กชายณัฐวิโรจน์  ปรีดาภัทรพงษ์ โรงเรียนพิพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2008 เด็กชายปลวัชร  คนซื่อ โรงเรียนพิพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2009 เด็กหญิงพีรดา  ขัตติยะ โรงเรียนพิพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2010 เด็กหญิงภัทรชนก  สีโม โรงเรียนพิพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2011 เด็กชายภูมิพัฒน์  สิริชยานุกุล โรงเรียนพิพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2012 เด็กชายวสุธร  จิราพัชรสิน โรงเรียนพิพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2013 เด็กชายกฤษฎิ์  พุฒไทย โรงเรียนพิพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2014 เด็กชายจิรายุ  บุนนาค โรงเรียนพิพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงฐิตารีย์  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนพิพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2016 เด็กหญิงณัฐชุตา  สารจิตร โรงเรียนพิพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงทัตพร  จันทรางกูร โรงเรียนพิพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2018 เด็กชายธนัช  น้อยนา โรงเรียนพิพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายธนากานต์  มณีกลัด โรงเรียนพิพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2020 เด็กชายนภัทร  สุโกศล โรงเรียนพิพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2021 เด็กชายปัฐวีณ์กร  พิริยโยธากุล โรงเรียนพิพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงพรกนก  เพชรเพ็ง โรงเรียนพิพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงพรปวีณ์  สราญเลิศ โรงเรียนพิพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2024 เด็กชายภัทรดนัย  เอี่ยมชู โรงเรียนพิพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงภารดี  รพีศักดิ์ โรงเรียนพิพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2026 เด็กชายภาวัต  รพีศักดิ์ โรงเรียนพิพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2027 เด็กชายภูวดล  อิฐธำรง โรงเรียนพิพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2028 เด็กหญิงเคียงตะวัน  ตันติอนันท์กุล โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงณฐมน  มานะบริบูรณ์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2030 นายณดล  บุญพรหมธีรกุล โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กชายธนัท  รงค์บัญฑิต โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กชายนภัส  เตชะยืนยง โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กชายปณชัย  โชคถนอมทรัพย์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กชายภูริณัฐ  เตชะอำนวยพร โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายวิธวินท์  สิทธิศิรินุกูล โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กชายศุภวิชญ์  สุธัญญวินิจ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีบุญเจริญชัย โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงกมลกัญจน์  บุษบัน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2039 เด็กหญิงกรรวี  ศิรธรานนท์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
2040 เด็กหญิงชญากาญจน์  โชติวิทยารัตน์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กหญิงฐาปานีย์  เชาว์ไกรสิทธิ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2042 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจียรพงษ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2043 เด็กหญิงนิรดา  ธีระรัตน์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2044 เด็กหญิงปุณณภัสสร  ทรงสุโรจน์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2045 เด็กหญิงพริมา  สุระดรุณศรี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2046 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุตังคานุ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2047 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พิศาลบุตร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2048 เด็กหญิงภัคกร  จิตต์อนงค์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2049 เด็กหญิงอภิชญา  อนุมานไพศาล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2050 เด็กหญิงอัยย์ฉัตร  อชะปาละศิริ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2051 เด็กหญิงณัฐภัสสร  หอมจันทร์เดิม โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงภัสทิชา  โกศลบุญ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงสิริภัทร  พัฒนวศิน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงทรัพย์สิริรัช  มหารัตนวงศ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงธรรมชัญญา  สมสกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงปรานไปรยา  อุดมแดงอร่าม โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงเปี่ยมขวัญ  ปัณฑวังกูร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงพลอยนภัส  สิริภัสภักดี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  จิระเจริญพร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2060 เด็กหญิงภคมน  สุธีโสภณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงภควรรณ  สุธีโสภณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์วิจิตรวณิช โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงวรัญณิศา  ตรีพัฒนาสุวรรณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงสุชัญญาวีณ์  ลิมพลญาณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงอภิปภา  อภิรูปากร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงฉัตรชนก  กลั่นแก้ว โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
2067 เด็กหญิงณัฐธัญธัชช์  โอสถานนท์ โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
2068 เด็กหญิงณิชาภัทร  วิชาธรรม โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
2069 เด็กหญิงดุจแพรดาว  นลวชัย โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
2070 เด็กหญิงธวัลรัตน์  วีระสกุล โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
2071 เด็กหญิงนภัสนันท์  รวมศิริวัฒนกุล โรงเรียนราชินี ป.4 คณิตประถม
2072 เด็กหญิงประติมา  อยู่เอียง โรงเรียนราชินี ป.5 คณิตประถม
2073 เด็กหญิงแพรวา  นรากรมังคลา โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
2074 เด็กหญิงภัคจิรา  อนันต์อิทธิกุล โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
2075 เด็กหญิงสุพาพิชญ์  สิริเลิศรักษา โรงเรียนราชินี ป.4 คณิตประถม
2076 เด็กหญิงฉัตรสุดา  บุญอินทร์ โรงเรียนราชินี ม.2 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงวรวลัญช์  สุกิจประเสริฐ โรงเรียนราชินี ม.1 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กหญิงสุวภัทร  สุพรรณ์ โรงเรียนราชินี ม.2 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงกฤติพร  เกษงาม โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงกุลธนิก  คุณารักษ์ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงชัญญา  อิทธิอนันต์กุล โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงณฐมน  จันทร์ศิริศรี โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงณปภัช  ฉัตรรัตนกุล โรงเรียนราชินี ป.4 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงณัฐรดา  กิจสดใส โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงทักษอร  อินทรสร โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงทิพย์ไหมทอง  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนราชินี ป.5 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงธัญพิชชา  รุ่งภักดีสวัสดิ์ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงนุชประวีณ์  คะจิตรแขม โรงเรียนราชินี ป.4 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงปวรรณ  จักรแก้ว โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ชาญชัย โรงเรียนราชินี ป.5 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงพิชชาภา  จวงจันทร์เพ็ญ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงพิชชาภา  หัวใจแก้ว โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงพิมลสิริ  ศรีนุติวศิน โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงเพียง์ขวัญ  สิริวินยานนท์ โรงเรียนราชินี ป.4 วิทย์ประถม
2095 เด็กหญิงวรดา  โทวนิช โรงเรียนราชินี ป.4 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงวราริณ  ราชิวงศ์ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
2097 เด็กหญิงวริสรา  ปริญญวัฒน์ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงอชิรญา  โพธิวังตระกูล โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงกฤติพร  กิตยวัฒนจิต โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
2100 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิวัฒนาธรรม โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
2101 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ธนทวี โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
2102 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไม้หอม โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
2103 เด็กหญิงชลิดา  บรรเทิงจิตร์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
2104 เด็กหญิงชัญญานุช  อ่อนคำ โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
2105 เด็กหญิงณภัทร  ส่องสมบุรณ์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
2106 เด็กหญิงธนัชญา  ทิพโรจน์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
2107 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาวีระ โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
2108 เด็กหญิงประภัสสร  สุขสบาย โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
2109 เด็กหญิงเปรมฌาย์  ภูมมะภูติ โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
2110 เด็กหญิงสลิลพร  วงศ์สร้างทรัพย์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
2111 เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  สุนทรนนท์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
2112 เด็กหญิงภัชราพร  ตันติศิริโรจน์ โรงเรียนราชินีบน ม.2 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กหญิงขวัญข้าว  สิงหกำ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
2114 เด็กหญิงคุณัณญา  อนุสรณ์เสงี่ยม โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
2115 เด็กหญิงจิดาภา  น้อมพรรโณภาส โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
2116 เด็กหญิงจิรัชญา  มงคลรัตนชัย โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
2117 เด็กหญิงจิรัชญา  หลุ่งหม่าน โรงเรียนราชินีบน ป.4 วิทย์ประถม
2118 เด็กหญิงชญานิศ  คงได้ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
2119 เด็กหญิงชมพูเนกข์  แก่นแก้ว โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงณฤชล  สรสิทธิ์ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงณวรรณ  อติรัตน์ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
2122 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชีรนรวนิชย์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
2123 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภวภูตญาณชัย โรงเรียนราชินีบน ป.4 วิทย์ประถม
2124 เด็กหญิงณิชาภา  พงษ์ศิริ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
2125 เด็กหญิงณิชารัศม์  ชัยธัมราพัฒน์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงธนัชกัญ  ดีไหว้ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
2127 เด็กหญิงนปภา  รัตนโสภณ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
2128 เด็กหญิงนภสร  วรรธนะภูติ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
2129 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  กีรติพิชญ์ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
2130 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองชาติ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงปณาลี  รุจิขจรเดช โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
2132 เด็กหญิงปทิตตา  ขวัญทอง โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
2133 เด็กหญิงปวริศา  หนุนทอง โรงเรียนราชินีบน ป.4 วิทย์ประถม
2134 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  โอวาทนุพัฒน์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
2135 เด็กหญิงพรชฎ  เมฆาผ่องอำไพ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
2136 เด็กหญิงพัชราภา  สกุณี โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
2137 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พินิตตานนท์ โรงเรียนราชินีบน ป.4 วิทย์ประถม
2138 เด็กหญิงภัสสริน  ปิยัสสพันธ์ุ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
2139 เด็กหญิงราชาวดี  งามจรรยาบรรณ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
2140 เด็กหญิงวรดา  วัฒนาการ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
2141 เด็กหญิงวรัชยา  บุญณสะ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
2142 เด็กหญิงศรัณย์พร  ฤกษ์งามชัย โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
2143 เด็กหญิงสุธาสินี  เรืองรังษี โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
2144 เด็กหญิงสุพิชญา  จักร์แก้ว โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
2145 เด็กหญิงหทัยพิศุทธิ์  ถาวรเศรษฐ์วัฒน์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
2146 เด็กหญิงอชิรญาณ์  หอมขจร โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
2147 เด็กชายเตชิต  มุ่งพัฒนกิจ โรงเรียนลาซาล ป.5 คณิตประถม
2148 เด็กชายธนพัฒน์  บุญมา โรงเรียนลาซาล ป.4 คณิตประถม
2149 เด็กชายธันวา  ภู่โทสนธิ์ โรงเรียนลาซาล ป.4 คณิตประถม
2150 เด็กชายธาวิน  กุลศิริรัตกุล โรงเรียนลาซาล ป.4 คณิตประถม
2151 เด็กชายธีรชา  เวชวินิจ โรงเรียนลาซาล ป.5 คณิตประถม
2152 เด็กชายปกป้อง  ธรรมบุตร โรงเรียนลาซาล ป.6 คณิตประถม
2153 เด็กชายพีรณัฐ  ศฤงคารภาษิต โรงเรียนลาซาล ป.6 คณิตประถม
2154 เด็กชายภัทรดนัย  แสงรัตนายนต์ โรงเรียนลาซาล ป.4 คณิตประถม
2155 เด็กชายภูวเดช  บรรณาการ โรงเรียนลาซาล ป.5 คณิตประถม
2156 เด็กชายมงคล  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนลาซาล ป.6 คณิตประถม
2157 เด็กหญิงศรัญญา  คงแก้ว โรงเรียนลาซาล ป.5 คณิตประถม
2158 เด็กหญิงศรุดา  โชติสวัสดิ์ โรงเรียนลาซาล ป.5 คณิตประถม
2159 เด็กหญิงศิศิรา  ศรีด้วง โรงเรียนลาซาล ป.5 คณิตประถม
2160 เด็กชายสุประกฤษฎิ์  บุญศรี โรงเรียนลาซาล ป.6 คณิตประถม
2161 เด็กชายอชิระ  มะนาตย์ โรงเรียนลาซาล ป.6 คณิตประถม
2162 เด็กชายขัตติยรัฐ  พิมาทัย โรงเรียนลาซาล ป.6 วิทย์ประถม
2163 เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ลี่ โรงเรียนลาซาล ป.6 วิทย์ประถม
2164 เด็กชายเจษฐวินทร์  จงพิพัฒน์ชัยพร โรงเรียนลาซาล ป.5 วิทย์ประถม
2165 เด็กหญิงญาณิศา  อินทร์มีสุข โรงเรียนลาซาล ป.6 วิทย์ประถม
2166 เด็กชายฐานันดร  พรสี่ภาค โรงเรียนลาซาล ป.6 วิทย์ประถม
2167 เด็กหญิงณภัทร  พันธ์ไชยวงค์ โรงเรียนลาซาล ป.5 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงธัญรัตน์  วสุยิ่ง โรงเรียนลาซาล ป.4 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงธิตยา  เจริญพรหม โรงเรียนลาซาล ป.6 วิทย์ประถม
2170 เด็กหญิงปัญณพิชญ์  ณัฐนพินทักษ์ โรงเรียนลาซาล ป.6 วิทย์ประถม
2171 เด็กชายปาณัสม์ชนก  บุตรชา โรงเรียนลาซาล ป.5 วิทย์ประถม
2172 เด็กชายพศิน  ไชยศร โรงเรียนลาซาล ป.4 วิทย์ประถม
2173 เด็กหญิงภารดี  หาญภานุศรี โรงเรียนลาซาล ป.6 วิทย์ประถม
2174 เด็กชายรัฐธีร์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนลาซาล ป.6 วิทย์ประถม
2175 เด็กหญิงวรัชญา  ชนไธสง โรงเรียนลาซาล ป.6 วิทย์ประถม
2176 เด็กหญิงวริศรา  อภิรมรัตน์ โรงเรียนลาซาล ป.6 วิทย์ประถม
2177 เด็กชายวสุพล  บุญรุ่งศิริธร โรงเรียนลาซาล ป.5 วิทย์ประถม
2178 เด็กหญิงศศิการ  พ่วงศรี โรงเรียนลาซาล ป.4 วิทย์ประถม
2179 เด็กหญิงสาริศา  แก่นนาค โรงเรียนลาซาล ป.6 วิทย์ประถม
2180 เด็กชายณภัทร  สุทธิศรี โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 คณิตประถม
2181 เด็กชายดนัยภัทร  เลิศรัตนสุนทร โรงเรียนเลิศหล้า ป.5 คณิตประถม
2182 เด็กชายธรณ์  ลามาติพานนท์ โรงเรียนเลิศหล้า ป.5 คณิตประถม
2183 เด็กชายบวรวิช  ประมวลญาติ โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 คณิตประถม
2184 เด็กหญิงปพิชญา  สิงห์อุสาหะ โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 คณิตประถม
2185 เด็กชายป้องคุณณ์  ล้วนวรวัฒน์ โรงเรียนเลิศหล้า ป.5 คณิตประถม
2186 เด็กชายมรรค  นิ่มนวลดี โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 คณิตประถม
2187 เด็กชายศุภวัฒน์  นิทัศน์ปกรณ์ โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 คณิตประถม
2188 เด็กชายสหัชพน  ชำนาญวาด โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 คณิตประถม
2189 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 คณิตประถม
2190 เด็กชายจิตรายุส์  จารุกุลวนิช โรงเรียนเลิศหล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
2191 เด็กชายธนธร  คุณากรกุล โรงเรียนเลิศหล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
2192 เด็กหญิงปรางค์ภัทรา  จิรโพธิกุล โรงเรียนเลิศหล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
2193 เด็กชายกนกธร  จิรานัทรุจ โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 วิทย์ประถม
2194 เด็กหญิงเขมจิรา  กาญจนินทุ โรงเรียนเลิศหล้า ป.5 วิทย์ประถม
2195 เด็กชายชยพรหม  ศิริดำรงค์ศักดิ์ โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 วิทย์ประถม
2196 เด็กชายเตชินท์  อิสริยธรรมพร โรงเรียนเลิศหล้า ป.4 วิทย์ประถม
2197 เด็กหญิงธนัญญา  คงทอง โรงเรียนเลิศหล้า ป.5 วิทย์ประถม
2198 เด็กชายธนัตถ์ศรณ์  เขมกัญญภัสสร์ โรงเรียนเลิศหล้า ป.4 วิทย์ประถม
2199 เด็กชายธิโมที แดน  ไฮน์ส โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 วิทย์ประถม
2200 เด็กหญิงนวกช  ยูวะนิยม โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 วิทย์ประถม
2201 เด็กหญิงภัฏรฎา  รัฐรังสี โรงเรียนเลิศหล้า ป.4 วิทย์ประถม
2202 เด็กหญิงอกนิษฐา  ปาลเดชพงศ์ โรงเรียนเลิศหล้า ป.5 วิทย์ประถม
2203 เด็กชายกนกรัฐ  สินทรา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
2204 เด็กหญิงกัญจนรัชต์  เนตรมนต์ประภา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
2205 เด็กชายกิตติพศ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
2206 เด็กหญิงกุสุมา  ทองธิราช โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
2207 เด็กหญิงจีรกัญญา  สุดเทศ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
2208 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขันตะ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
2209 เด็กชายฐิติโชค  แซ่เจิ้น โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
2210 เด็กชายณัฎฐ์ชลัท  น้อยใจรักษ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
2211 เด็กหญิงดนุลดา  ทรัพย์สินสุนทร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
2212 เด็กชายเทรุกิ ณัฐนนท์  ซาโต้ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
2213 เด็กชายธนกฤต  สุขสกาวผ่อง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
2214 เด็กชายธนภัทร  สิงหนาท โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
2215 เด็กชายธีรติ  ทวีชาติ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
2216 เด็กชายธีร์  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
2217 เด็กชายนราวิชญ์  เขียนดวงจันทร์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
2218 เด็กหญิงนะทสึมิ  บันโซโน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
2219 เด็กชายปริณ  แสงวรรณ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
2220 เด็กชายพากร  จีนะวัฒน์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
2221 เด็กหญิงพีรยา  อัครปัญญาวิทย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
2222 เด็กชายภูมินันท์  หยิ่งยิ่งเจริญ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
2223 เด็กหญิงรวิสรา  สาดคล้า โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
2224 เด็กหญิงวรินทร  ดีเป็นธรรม โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
2225 เด็กชายวิสา  ดาสา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
2226 เด็กชายอนวัทย์  มัณฑะจิตร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
2227 เด็กชายอภินัทธ์  ่จ่าเมือง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
2228 เด็กชายอัครพงษ์  เกียรติเจริญศิริ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
2229 เด็กชายอัครวรัญ  อัครเศรณี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
2230 เด็กชายอิทธิกร  งามวงค์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
2231 เด็กหญิงเอรี่ คนชิตา  ไรโชว์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
2232 เด็กหญิงซิน  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2233 เด็กหญิงธัญสินี  พัฒนวิทยากุล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2234 เด็กหญิงพรีมาดา  ภมรพล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2235 เด็กหญิงกฤตยา  เต๋จ๊ะ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2236 เด็กหญิงกวิสรา  ปานุราช โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2237 เด็กชายกันต์  ปทุมมาวัฒนา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2238 เด็กชายจิตตพัฒน์  ภู่ตระกูล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2239 เด็กชายชยพล  เจียงเจนจัด โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2240 เด็กหญิงชวิญา  ชัยยะมงคล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
2241 เด็กหญิงฐิตินันท์  การธนศาษฐ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2242 เด็กชายณัชร  ปานสุรการ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2243 เด็กหญิงณัฎฐา  ชูทับทิม โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2244 เด็กหญิงณัฏฐกมล  จงรักภักดี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
2245 เด็กหญิงณัฏฐนุตตรา  ผลากรกุล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2246 เด็กชายณัฐดนัย  อดุลย์ธีรกิจ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2247 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทั่งทอง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2248 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ลีกูลวงศ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
2249 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วัฒนสกุลพงศ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2250 เด็กชายธนธัส  ทิพย์วีรกุล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2251 เด็กชายธนัท  ทองเถาว์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2252 เด็กหญิงธัญชนก  ธาราอริยกุล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2253 เด็กหญิงธัญชิดา  แสงดีจริง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2254 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีสินรุ่งเรือง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2255 เด็กชายธีรภทร  ยิ่งยืน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2256 เด็กชายนคินทร์  ใจเอื้อ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2257 เด็กชายนราวิชญ์  ปาณสมบูรณ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2258 เด็กหญิงนฤชล  โชควาณิชยา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
2259 เด็กหญิงนลินภัสร์  จันทร์ประภางกูร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2260 เด็กหญิงเนริตา  อัครพิมาน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
2261 เด็กหญิงเนวิชญานิ์  ศรีเวทยาภิรัชต์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2262 เด็กหญิงเบญจมาศ  ฉายปัญญา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
2263 เด็กหญิงปภาดา  พุทธานันทเดช โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2264 เด็กหญิงปัณฑ์ธรา  ประสานสุข โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
2265 เด็กชายปาณพัฒน์  เขียนประสิทธิ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2266 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อิ่มอุดม โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2267 เด็กหญิงปุณยาพร  นิลกำแหง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2268 เด็กชายพลวรรธน์  ชาญนุกูล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
2269 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สว่างรุ่งโรจน์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2270 เด็กชายพัทธนันท์  วัลภา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2271 เด็กหญิงพาขวัญ  พัวพรพงษ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2272 เด็กหญิงพีรยา  ศิริวิมลมาส โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
2273 เด็กหญิงพุทธิตา  ธนบุญสมบัติ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2274 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภวโชติธาดา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2275 เด็กชายภัทรวีร์  ปาการเสรี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2276 เด็กชายโมกข์  เครือคล้าย โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2277 เด็กชายรักษ์ธรรม  ก้อนเทียน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2278 เด็กชายวรภัทร  รัตน์ธนารักษ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
2279 เด็กหญิงวิรามร  ธนทิศนนท์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2280 เด็กชายสรชัย  นะวะกะ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
2281 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริยานุมาตย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2282 เด็กหญิงสิรัสสา  ตระกูลเจริญวิทย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
2283 เด็กชายอภิวิชญ์  ธรรมค้า โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
2284 เด็กหญิงอัญชสา  ตั้งสกุล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
2285 เด็กหญิงอาทิชา  ไตรรงค์ทอง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
2286 เด็กหญิงกฤษชญาดา  เชี่ยนมั่น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2287 เด็กหญิงณัฐยมล  มุ่งธัญญา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
2288 เด็กหญิงต้องตา  สุธรรมภาวดี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2289 เด็กหญิงปนัสนันท์  เชวงชวลิต โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2290 เด็กหญิงปภัทร์สิริ  โต๊ะวิเศษกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2291 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรี  สุวรรณทัต โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2292 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อธิบาย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2293 เด็กหญิงสุดแสนรัก  เผ่าภคะ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2294 เด็กหญิงอัญวีณ์  วิมลฐานุศักดิ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2295 เด็กหญิงกัญญภัส  พัฒนพงศกร โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2296 เด็กหญิงกิติกุล  พรหมทอง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2297 เด็กหญิงเขมจิรา  สุริยพรรณพงศ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2298 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ปัญญาสกุลวงศ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2299 เด็กหญิงชัญนิษฐ์  คงพิทยาพันธุ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2300 เด็กหญิงณัชชา  วิมลโลหการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2301 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยืนยังพิสิฐ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2302 เด็กหญิงณัฐชยาพร  ตระกูลสิทธิโชค โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2303 เด็กหญิงณิชนันท์  นันท์รุ่งโรจน์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2304 เด็กหญิงทอฝัน  ตั้งพิสุทธิพงษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2305 เด็กหญิงแทนรัก  สุขทิพย์คงคา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2306 เด็กหญิงธัญชนก  เชี่ยวธีรกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2307 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัญญาสกุลวงศ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2308 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภัทรภาณุศักดิ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2309 เด็กหญิงพสิกา  วิชากรกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2310 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วัฒนวิจิตรกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2311 เด็กหญิงพิมพ์วรัชญ์  ปัญญะสังข์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2312 เด็กหญิงภัคประวีร์  ธนะโพธิพงศ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2313 เด็กหญิงภาภัทร  เถาว์ชาลี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2314 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  อึ่งสกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2315 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2316 เด็กหญิงสุพิชญา  คุณวัฒน์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2317 เด็กหญิงสุรดา  ลีรัตนกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2318 เด็กหญิงอชิริญ  ตระการแก้ววิมล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2319 เด็กหญิงอรณัฐ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2320 เด็กหญิงอิสราภรณ์  นกเกตุ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2321 เด็กชายกรวิชญ์  กุลจิระชยังกูร โรงเรียนศุภวรรณ ป.6 คณิตประถม
2322 เด็กชายกรวีร์  กุลจิระชยังกูร โรงเรียนศุภวรรณ ป.6 คณิตประถม
2323 เด็กชายไกรสิทธิ  หาญถิรเดช โรงเรียนศุภวรรณ ป.5