รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกณิศา  สายเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกพร  ทาทำนุก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกพร  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกนกพล  อุปติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรกช  ถิ่นบาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกรวิทย์  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธุ์เขียน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รอดคงสินธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกันต์ดนย์  พร้อมพลากร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินสละ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัลยา  อรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  นนธิสรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกิ่งเพชร  ภูมิม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติพงษ์  วรศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกุลธิดา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกุลพัชร  พรมธร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเกศราภรณ์  จินเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายเกียรติวงศ์  เจนเจตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงขนมน  พัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงขนิษฐา  บัวสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงขวัญจีรา  บุญกมุติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายจตุพร  ฉวีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิดาภา  วิเชียรสาร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พงษ์รื่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจิรัชยา  นาควัน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจิรัชยา  เหล่าลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจีรนันท์  เพชรเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจุฑามาศ  คลุ่ยทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฉันทิกา  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชญาณี  สีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชญานิศ  แป้นน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายชนาธิป  พิมนุช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชมพูนุท  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชลธิชา  ชำนิเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชลธิชา  พันธุ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชลนิชา  ยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชัญญา  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชุตินันท์  วิวิตเสวี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงญาณิศา  งามวิชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงญาณิศา  ชินอาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายฐิติกร  จงเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงฐิติพร  มหาชน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายณภัทร  วชีระสูตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณภัทร  สอนจีน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฐกานต์  โสมสุด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีอชูรส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐณิชา  เนื่องวัง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐนนท์  มั่งคง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฐนิกา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐพล  ชังชั่ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐพัชร์  ภีระจิ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณิชานัณฐ์  ตั้งมั่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงตรีชฎา  รงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงทตวรรณ  สัมพันธ์อภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายทักษ์ดนัย  เรืองประชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายทักษิมันต์  บูชาธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงทิวาพร  วรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายเทวินทร์  สุหงษ์สา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายแทนธัญญ์  วงษ์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายธนกฤต  ธรรมสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธนภร  รู้อยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายธนภูมิ  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธนรัตน์  จงเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายธนวัฒน์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายธนากร  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีพรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธัญชนก  ทวีกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธิดาวัลย์  วิหก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธิติวรรณ  บุญเกษสุรพล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายนพวินท์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนวพร  จักร์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนัชชนันท์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายนันทิพัฒน์  โป่งแป้น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนิรชา  จิอู๋ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนิศารัตน์  ชมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงบุญณิสา  ทุมากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงบุณยวีร์  ดำดล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์บุญมา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายปภาวิชญ์  เศรษฐเสถียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายประสิทธิ์พร  ยงเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปราณปรียา  ทับทาบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปริฉัตร  พลวนอาจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปวีณ์ริศา  สว่างจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปัทมา  ชมสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปาณิศา  อ่อนจู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายปิติพงษ์  อ่ำดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายพณวรรธน์  ทะแวนสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพลอยนภัตร  สมรูป โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายพสธร  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพอฤดี  วิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพัชญ์ณิชชา  กรลิต โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพัชนันท์  ดาใจคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายพัทธดนย์  สิงห์เวียง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิชชานันท์  นันทะโกมล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพิดารัตน์  รักษากลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายพิภู  วัฒนเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เหล่าคุ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายพีรัลวิชญ์  เสาวมาลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงเพชรธัญณา  แข็งเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงเวียง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงแพรวพิชชา  วังสีราช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายภควัชร  สุวาท โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงภัทราพร  กลางสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงภัทราวรรณ  กุลมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงภิญญดา  โทนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายภูวิศ  เพ็ญเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายภูวิศ  แย้มหนองเต่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงมัญทิรา  อินทจร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงมินนิม  มากมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงเมธาวดี  พุ่มห้วยรอบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงเมษยา  เชยชม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายยุทธภูมิ  ธุสิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายรชยศ  เจริญพะกุไพศาส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายรังสิโชติ  อรวรรณ มาทีฆะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายรัฐภูมิ  หมีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงรินลดา  พะระนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คงเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวรดา  ห่างภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงวรวลัญช์  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายวัชรสาร  กลิ่นสาท โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวันวิสา  วิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวิมลศิริ  งามชนะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวิยดา  อุ่นผาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวิลาวัณย์  คำสมจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายวิศิษฎ์  คำสด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงศศิชา  อิ่มรัง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงศศิประภา  ทิพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แตงทองคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายศักดิ์ระพี  ประชุณหะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศิรธดา  รอดหนิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายศิรภัทร  บูรพา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายศิรภัสสร  นิลสาตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรัณย์พร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายศิวกร  ธานีตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงศิวาพร  ทองลิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายศุภกฤต  บรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายศุภกฤต  แจ่มสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายศุภวิชญ์  พันธุยี่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายศุภสิน  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศุภาพร  เหล่าเมืองกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายสิทธิชัย  ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายสิทธิพล  ทัศจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสิรินทรา  ปัดชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสิริภรณ์  ฉัตรสุริยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุกฤตา  ปิ่นทศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายสุขสรรณ์  วิมุติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายสุทธิภัทร  เกษมณีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายสุธี  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสุธีมนต์  อนันตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุพิชชา  เจตเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงโสภานุช  อินต๊ะอุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอภิชชาดา  วงษ์ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอภิชญา  ทองหล้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอรกานต์  สั่งสอน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอรอุมา  เขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอริสา  สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอลิชา  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงอัญชิสา  ปัทมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายอัมรินทร์  บุตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอามานี่ คาเรน  บัวบาร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอารยา  ลำพึงกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอินทิรา  รูปปัทม์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอุษามณี  ชัยผัน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายเอกวิทย์  บุญกมุติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงะนภรณ์  คฤหปาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายิิอนุชา  ปิยะศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกชพร  คุณาพลเทวินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกนกพร  ขวัญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกนกวรรณ  บิณฑวิหค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลำหัสแสง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกมลชนก  อินทพาส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกมลพรรณ  เนียรภาค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกมลวัลย์  ผาวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกรรณิกา  พินิจเกษร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกรวิชญ์  แย้มหนองเต่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวกลั่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เงินแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกันตพัฒน์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกิตติกรณ์  นฤคนธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกุลชญา  วัฒนเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกุลนาถ  ต่วนเทศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเก็จมณี  ทุมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเกศรินทร์  วรรณา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายเกษมสุขสันต์  เกษมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศุภเกษี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเข็มอักษร  ทองประเทือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายคณาชาติ  นวลนุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายจักรกฤษณ์  มีสิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจารุวรรณ  เมืองนิล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจารุวรรณ์  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายจิณณะณัฎฐ์  ยิ้มจำรัส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจิดาภา  ทบพวก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจิตติภัทรา  โทนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจีรณา  มังกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายฉันทัช  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชนกานต์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชนมน  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชนาธิป  ทิพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชเนนทร  แจ่มฟ้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชมพูนุท  ระบอบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชมพูนุท  เลากสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชลิตา  นนท์คำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายชวกร  ทวีกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายชัยภัทร  ศรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชาดา  กล้ากสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายชิษณุพงศ์  นวกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์กลาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอี่ยมจิตคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงญาณิศา  พันธุยี่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงญาณีนุช  แจ้งแสง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงฐนิดา  กสิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงฐิติชญา  ไชยคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายฑิวากร  สุภบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณฐพร  ระวิวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณฐพร  อินต๊ะอุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณภัทรพงษ์  กะระวะสุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มูลเสน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เผ่าคง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฎฐกมล  คลุ่ยทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บ่อพิมาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐชยา  แสงกฤษสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฐฏ์ชนก  โชติธนะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิบแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฐทิชา  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อัครภัคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสลานา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐนรี  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณัฐพงษ์  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณัฐพล  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ม่วงภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายณัธฐ์นนท์  สุดเขตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณิชากานต์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณิชาวี  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายเดชาธร  เฟื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายเตชิต  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายเถกิงศักดิ์  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายทวีสิน  กลิ่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงทิพย์สุดา  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงทิพวรรณ  พันธ์โต โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายแทนคุณ  แมลงภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนกร  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธนกฤต  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธนพร  ทองยา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธนพล  จีระดิษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธนภรณ์  ปักการะโน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธนมวรรณ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธนวันต์  นิ่มพระยา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธนัชพร  เตยหอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธนินท์ธร  ปู่สุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนิสร  ทองวิชิต โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธรรมนูญ  มานะกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนคล้าย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธัญชนก  เจตกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงค์โอษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธัญญาพร  วงษ์เวช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธันจิรา  ม่วงภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธันยรัตน์  วงศ์พึ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธาริษา  จันทรังษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธิดารัตน์  เกิดโมลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธีรโชติ  ราสี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธีรภัทร  ปานเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธีรสิทธิ์  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนพภัสสร  เทียมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนภัทร  อ่ำสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนภัสกร  ใบเนียม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนภาวดี  น้อยหวอย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายนรภัทร์  สำราญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายนฤดม  ปัทมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนฤมล  ขยันการนาวี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนฤมล  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนวรัตน์  ภูเหม็น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนัทธ์ทฌา  ทุมากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ปานมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายนันทภพ  จิตรปลื้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนาถตะวัน  สายทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายนาวา  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนุชจรินทร์  สุพลจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงบงกชกร  ครุธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงบุญญารัก  ศรลัมพ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงบุลภรณ์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงเบญญาภา  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงเบญญาภา  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปกป้อง  นิลยี่เรือ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปทิตตา  รักเกียรติเผ่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปภัชชา  พรศิรชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปภาดา  แพ่งพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ดาวดวง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปราณปริยา  แกล้วการไถ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปรายธัญวา  ชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายปริญญา  แยบเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปรียาภัทร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปลายฝน  สีกาลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปลีณา  ดิษประภัส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปัชญาภัทร  เกษจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปัญญา  สาสิล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปัณฑิตา  คุ้ยสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปัณณวัชร์  จิรากรศิรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปาจรีย์  รักเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายปิยะวัชร์  กุดแยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปิยาภรณ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปุญญพัฒน์  อังกินันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายปุณญพัชญ์  มณีกระจ่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปุณณภา  ฤทธิ์บุญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปุณยภา  วรรณภาค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงเปมิกา  พรายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพชรวรรณ  ชื่นนอก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพนิดา  ม่วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพรดำรงค์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพรพรรณ  ลาวิลาศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพรพิมล  วงษ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพศิกา  กุลพรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพัชชา  พัฒนวรเวคิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพัชรดา  เฟื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพัชรพร  ยิ้มหนองเต่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพัชรพร  ว่องเกษการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายพัชรพล  พงศ์ชีวะกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพัฎชรดา  สาระมูล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพัณณิตา  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพัทธ์นันท์  อภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายพัลลภ  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพัสกร  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพิชชาภา  งามขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพิชญาภา  กล่ำน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพิชญุตม์  รักเขตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพิณฑกานต์  จำปีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายพิตติธาดา  กำเหนิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วัตุยา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  เชียวเกตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพิมพ์วดี  รุ่งวัฒนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพิริยพงศ์  ศรลัมพ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพีรดา  รอดหนิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หาญสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงภณิชชา  ปิยะศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายภวิชช์  กาญจนดุษฎี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงภัทรธิดา  โชคชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงภัทรสุดา  เจริญนาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงภัทราพร  วิริยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงภัทราภรณ์  กระจิว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงภิคัมพร  นาคกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายมงคล  รู้อยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงมณฑิรา  เริงกสิวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงมณิสรา  แป้มพยอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงมริสรา  ประสิทธิเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงมิ่งมงคล  ชะเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงโยษิตา  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงรดา  ชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงรัตนประภา  บรรเทาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงรุ้งเดือน  บัวบานพร้อม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ทัศนวิฑูรกฤษ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงเรืองริน  ทิพวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงวชิรญา  แย้มหนองเต่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายวชิรวิทย์  ครุธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายวทันยู  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวรพร  วงศ์เฉลียว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวรพิชชา  ไกรสิทธิพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวรรณิก  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวริศรา  ประสาทกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายวันศุกร์  อัศวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายวิชญะ  เหล่ากสิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายวิชยุตม์  เหลืองวิชชเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายวิฑูรพร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายวีรภัทร  คูณปล้อง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวีร์สุดา  เกตุหอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศตพร  มหัฆฆพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศรัณย์ฉัตร  ใยหวัง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศศิกานต์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงศศิชา  ทุมมานาม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงศศิณีนาฏ  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศศิธร  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศศิลดา  รัดรอดกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายศักดิธัช  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายศิรเดช  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศิรประภา  หวังผล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายศุภกร  รัตนสูตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายศุภณัฐ  พลบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายศุภณัฐ  วันดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ครุธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศีลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายสรวิชญ์  กล่ำทวี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายสรวิชญ์  เศียรขุนทศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสรียา  บูรพา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสายสวรรค์  ช่วยสุ่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสินีนาฏ  หล้าเที่ยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายสิรภพ  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสิรภัทร  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายสิรภัทร  นุ่มมาก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสิริกร  ระงับภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสิริธัญญ์  ไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสุขจิตรา  ทรัพย์ปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสุจรรยา  ดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสุชญา  สาระทิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสุชานาถ  พูลเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีไพร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุนิศา  โพธิ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสุพัตรา  ทวิชศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทะสะวะดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสุภัสสร  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพยวงศ์จิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสุภาวดี  กสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสุภาวัลย์  มากรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสุริษฎา  มุทิตา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสุรีรัตน์  จินะชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงหทัยภัทร  พึ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายหริหฤษฎ์  หายทุกข์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายอดุลวิทย์  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายอธิป  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอนันยา  พรทั้งสี่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงอภิชญา  มาหัวเขา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอภิวิชญ์  มาลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอภิสรา  ตั้งเชยวิไล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอภิสิทธิ์  เพ็ชรอาบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอมรรัตน์  แตงบุญรอด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอรทัย  ส้มสุด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอรพรรณ  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอรัชญา  เกตุป่ากะพี้ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอริญชยา  วงษ์ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอริสรา  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอริสา  กวรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คนสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จุฬมุสิก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอัญชิษฐา  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอาริตา  ภิญโญชัยเมธา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอาริสรา  มุทิตา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอารีรัตน์  เหมะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอินทิรา  เฉลียว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกมลภพ  ยศนันท์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิ์ดง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชาย๊ณัฐภาส  ระเบ็ง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายดิฐพงษ์  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงธนัชพร  ประทานแก้ว โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายปิยพนธ์  หัสแดง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงปุณยพศวีร์  อินสว่าง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงมนสิชา  บุตรดอน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงรพีพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงลลิตา  ลินทอง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายวุฒิภัทร  พานิชประเสริฐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงอนุสรา  ต่ายหัวดง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายกชธนณัฐ  พันธุ์เขียน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สิทธิชัย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงขวัญหทัย  กันทัศน์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงชวพร  ทาคำสุข โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีขำ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงต้นรัก  มุธิตา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายนิชภูม  ตุรงคราวี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปวิชญาดา  เพ็ญเขตรวิทย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายปิยพัทธ์  หัสแดง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพลอยฟ้า  สาเสน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพีชรีพร  ตั้งเชยวิไล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงเมธิกานต์  มงคลศิริ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงรัตตวัลย์  จันทร์ศรี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวนิชพร  ปิยะภาค โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวรัทยา  ถีระพงษ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงวัณณิษา  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายศุภกฤต  ตัณฑพาทย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสุพิชญา  เปียมาลย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงอชิตวัน  ส้มพูล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอภิญญา  เขียวทอง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายจิรายุ  ทองพิกุล โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อู่สิน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายณัฐวัชร  กะมะละคร โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายภูมินทร์  ประทุมแสง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงมินตรา  แสงตะคร้อ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงเมทิณี  อินทอง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงศศิชา  เชตุสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์ขุน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงสุทธิตา  อินสรรค์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงณัฐนันท์  ผลเอก โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนฤมล  ม่วงกันกิจ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอุทุมพร  นิ่มมณี โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสิริยากร  นาคอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม