รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษฎี  ตัญญาภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกษิดิศ  เดชบำรุง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายก้องภพ  น่วมเณร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายก่อบุญ  จันทศร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัลยากร  บุญด้วง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเกตน์สิรี  กอบสินกิตติ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชญานิศ  กันจันทร์วง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชญานิศ  โยประโคน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชนาพร  อรรคสูรย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชิติพัทธ์  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงดุจษฎี  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายธนภัทร  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธนาธิป  บุญอาจ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธัญวรัตย์  อาวุธ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธิญาดา  ทาสีดา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธีรภัทร  ตันตุลา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนภัสสร  ศรียัง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนันทิดา  โสประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปฐพล  ผู้ภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปณิตา  ชีรานนท์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปพิชญา  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปภัสรา  เหมสุทธิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายปริญญา  พันติมิตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปาณิสรา  พินธิสืบ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพัณณิตา  กิติศรีวรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิไลลักษณ์  อาจมังกร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิสุทธินี  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายพีรวัฒน์  วันณา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเพชรดา  เนตรแสงศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายภราดร  กุลาชัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายภูวเดช  พัดพ่วง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงรัชนีกร  พุทสิมมา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงลัลลลิลย์  สุขได้พิ่ง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายวรพิทัณซ์  แถวอุทุม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวรรณวิสา  ทิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงวริศรา  แสงราช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวริษา  โสประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายวิทย์ศรัช  บุตรดีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายศตายุ  ชูเกียรติ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสิรภัทร  เชื่อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสุชัญญา  ต้นกันยา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุชัญญา  พรหมสาสน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอริษา  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอันวา  นนทะโคตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายอิทธิกร  ชำนิยันต์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกตัญญุตา  ภูชุมพล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกรกนก  ชาวน้ำ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกรณ์ดนัย  ดีสม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกฤตเมธ  แก้ววิลัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกฤตยชญ์  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกฤษชนะพล  เสริมสถาน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกวิสรา  แก้วแย้ม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายก้องภพ  สุภาใจ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงเกษฎาพร  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายคณิตศรณ์  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายจักรกฤษณ์  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายจารุพัฒน์  โกมาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจิรัชญา  ชาวสกล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจิราพร  พรหมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชนิกานต์  เครือชัยสุ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายชินกร  แก้วพัด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายญาณวุฒิ  นนทการ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงฐิตาภา  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงฐิติมา  กัลยาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงฐิติมา  พรมวงษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงฐิติมา  พุฒช่อ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณภัทร  ุบุญรอด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายณัฐกรณ์  เหมสุทธิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐณิชา  บูรณวิชิต โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จำเริญสุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณมุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณัฐนันท์  เหมือนศรีชัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายณัฐพล  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายณัฐภูมิ  พิมพ์วัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณัฐภูมิ  อินทร์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณิชารีย์  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายทักษ์ดนัย  ตุละรัต โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายธนทรัพย์  วรรณพรม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธนภัทร  เชยชื่น โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธนภูมิ  ระดมพล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธนภูมิ  วันทองสุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธนภูมิ  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนัช  จันทร์บุตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธนาคิม  บุญโส โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธนายุต  เมตตา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธนิษฐา  จุลวิถี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธมลวรรณ  พลเมือง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธรณ์เทพ  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธรรมธร  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธวัชชัย  เลียงกาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทัศนาทร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธีรวัฒน์  ประสารวัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธีระพัฒน์  ศรีชัยนิธิวุฒิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายนนทกร  ราชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายนพรัตน์  ทองหม่อม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายนภคม  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนวรัตน์  ผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนัฐพงศ์  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายเนติภูมิ  ตัญญารักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงศ์โสภา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปานชีวา  นนทะโคตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปารมี  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปิ่นมุก  ยาบูฮา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพชรดนัย  แหขุนทด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพนธกร  จันทศร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพรทิพย์  อรรคสูรย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพรรณวรท  ส่งโสม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพรสุภา  ศรีคำมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพฤษจิการ  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพิทยา  อินทร์ตะ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพิสิฐ  รัตนะโคตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายพีรณัฐ  แก้วเกษศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพีรพล  มั่นเข็มทอง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภัทรชานันท์  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงภัทรวี  กันสุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงภัสรา  จันดาหาร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายภานุพล  ปลื้มใจ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงภิมลมาศ  มีแย้มภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงภูตะวัน  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงมนต์นภา  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงมิถุนา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายยุทธชัย  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายยุทธพิชัย  แพทย์ไชโย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงรวิปรียา  โคทะนา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงรวิภา  บุรานัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายรัชภูมิ  โกพลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายรัฐภูมิ  ใบกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปัญญามัง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงลักษิกา  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวนิดา  รองเมือง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายวรธน  พรมใจ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายวสันต์  มูลคม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายวัชรพงษ์  วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายวัชระชัย  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวิชญาพร  อินทรพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวิชุรดา  มิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายวิเชฐ  โพธิ์ลำเนา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวิรัญญาภา  บุญเมือง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวิรากานต์  จันทศร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทาสี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายศุภกฤต  สีบุตรา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายศุภณัฐ  อ่อนวิมล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชัยศรีชาติ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสตรีรัตน์  บุตรโชค โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสมิตานัน  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสิริกร  นามสิมา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสิริญาพร  ฑีฆะวิวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุธาสินี  ประดลชอบ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุภาฤดี  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุภาวรรณ  วิจารย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายอดิศักดิ์  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายอติกานต์  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายอรรควัฒน์  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอรรัมภา  ภูละคร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอรัญญา  หนูสมแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอลิสา  ถมครบุรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงออมสิน  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอัครเดช  แดงเปีย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอาทิมา  วันทา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เรืองไพศาล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณัฐวุฒิ  กันสุทธิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายอภิวัฒน์  หอมชื่น โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงกัลยาณี  สุทธิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงเขมนิตย์  ศรียะภูมิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเจนจิรา  นนทะโคตร โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญธรรม โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณัฐพงษ์  ลีสิงห์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐวิภา  สอนบุญทอง โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญไทย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณิชมน  ศิริ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายตะวัน  แก้วพวง โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงทินมณี  โกษาจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธนาดุล  ขำวิไล โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธัญพร  หอมชื่น โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธีรวัฒน์  ไตรสี โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธีรายุตม์  สุทธิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพิทวัส  แสงอร่าม โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพีรภัทร  กมลรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายภูมิภัทร  ภู่พงษ์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายเมธัส  พิมเสน โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายรัฐเขต  กุลกรม โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวรรณนิสา  เอี่ยมน้อย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวรรณภา  ไชยโยทา โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวิภาวดี  โกษาจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศิวัตร  พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายสัญญาบัตร  บุญธรรม โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายสิริชัย  คำหยาด โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุมัตรา  เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายอเนชา  แก้วพวง โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอริสา  สมภาศรี โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกฤตาณัฐ  แพนไชยสงค์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายการัณยภาส  โชคชัยชุมพล โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายเจตวีร์  สุโขยะชัย โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมพร โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงฐิติมา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัชณรัตน์  แสงพลสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงโสดา โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฐพร  ไตรพรหม โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณัฐพล  ทั่งทอง โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนกฤต  โกษาจันทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธีรธัช  ทองปั้น โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธีรภัทร  มานะศรี โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธีราทร  มีจินดา โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนพจิรา  ยศพิมพ์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปฐมพร  พิมสร โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปริยฉัตร  ผาจวง โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพิมลมาศ  สุวราพัฒนาภรณ์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงภัทรมินทร์  นาคนาคา โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภาณุพงศ์  สารมะโน โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงมนัสชนก  พิมสาลี โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงมุฑิตา  ก้ามสันเทียะ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงดี โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวรเทพ  อาจภิรมย์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายวริทธิ์ธร  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวรินทร  โต๊ะสกุล โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศลิษา  วงศ์สีหะ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันโทภาศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายสิรพัฒน์  โกษาจันทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสิริวิภา  แก้วดวงตา โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอธิติยา  พงสะพัง โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายฮาซาฟี  สุธงษา โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจีรพรรณ  โพธิปัสสา โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายปิยะปราชญ์  หาศิริ โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนพัฒน์  วังนวล โรงเรียนบ้านนาขามป้อม ป.5 วิทย์ประถม