รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายก้องกิดากร  กั้งกลาง โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายไกรวิชญ์  โยเหลา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสุนิชษา  สีดา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกุลธิดา  ธาตุบุรมย์ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงคัตตารีน่า  แสนศิลา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงจิรภา  นามทอง โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผสม โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนกนภา  ดวงพลจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงนิติยา  บัวละคร โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงนุชวรา  อาดี โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กชายบัญญพนธ์  ศรีนูเดช โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงปิยธิดา  ดาวกุลน้อย โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงปิยธิดา  ใจบุญ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงปิยพร  สิงห์ขรณ์ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงพรพิชญา  ดวงทาวัง โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพัชราภา  ถาเหลา โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงมัชฌิมา  เหล่าพานิช โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงมานิตา  มาตรี โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายฤทธิเกียรติ  เจริญ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงสุภัสษร  ดรนาม โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายอภิวัฒน์  ภวภูตานนท์ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอัญญาณี  แก้วมุงคุณ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอารยา  สีสาโหล่น โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายภูรินทร์  พุทธิเสน โรงเรียนเกียรติขจร ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจิรภิญญา  พรนิคม โรงเรียนเกียรติขจร ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณัชชา  รัฐถานาวิน โรงเรียนเกียรติขจร ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายภคพล  นันนิยงค์ โรงเรียนเกียรติขจร ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงมุฑิตา  โคตรเขื่อน โรงเรียนเกียรติขจร ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงศิรินรินทร์  รัตนทิพย์ โรงเรียนเกียรติขจร ป.5 วิทย์ประถม