รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกัณตินันท์  หมัดอาดัม โรงเรียนบ้านควนโคกยา ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ย้อยช่วง โรงเรียนบ้านควนโคกยา ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงซอฟาฮ์  นวลแย้ม โรงเรียนบ้านควนโคกยา ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายซิดดิก  ยาชะรัด โรงเรียนบ้านควนโคกยา ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  มณีสุวรรณ โรงเรียนบ้านควนโคกยา ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงดิยานา  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านควนโคกยา ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายนครินทร์  เหมือนกู้ โรงเรียนบ้านควนโคกยา ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงรวีวรรณ  ทองเอียด โรงเรียนบ้านควนโคกยา ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงวรรณพร  หมัดอาดัม โรงเรียนบ้านควนโคกยา ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายสิริชัย  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านควนโคกยา ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงสุธิดา  กาพัทธพงศ์ โรงเรียนบ้านควนโคกยา ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงสุพิชญา  หอยสกุล โรงเรียนบ้านควนโคกยา ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายสุเมธ  ณไพรี โรงเรียนบ้านควนโคกยา ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายอภิสิทธิ์  ราชกิจ โรงเรียนบ้านควนโคกยา ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอังสิมา  จันทร์สงค์ โรงเรียนบ้านควนโคกยา ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงเกศินี  ชายเกตุ โรงเรียนบ้านพน ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฟูอาดี้  หวังขวัญ โรงเรียนบ้านพน ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายเมธาสิทธิ  อินนนุรักษ์ โรงเรียนบ้านพน ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายสุรยุทธ์  สาระโมลี โรงเรียนบ้านพน ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกรวรรณ  ดำชื่น โรงเรียนบ้านพน ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายขวัญชัย  จุ้ยเหมือน โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายครรชัย  คงเกลี้ยง โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงชญานิศ  ชูดวง โรงเรียนบ้านพน ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงชญานิศา  สุตตะคาร โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายธนทัต  ศรีแป้น โรงเรียนบ้านพน ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธีรธนัชช์  ณ นคร โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงธีริศรา  คำนวณ โรงเรียนบ้านพน ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงประกายดาว  คงดำ โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพรรวศา  ไชยเวช โรงเรียนบ้านพน ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพิชชานันท์  สงให้ โรงเรียนบ้านพน ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงมนทิรา  เดชาสุวรรณ โรงเรียนบ้านพน ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงมัลลิกา  นวนไหม โรงเรียนบ้านพน ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสุธาสินี  อินนุรักษ์ โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกิตติธร  ขวัญอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธนพนธ์  ปราบณารายณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปวันรัตน์  โรจนรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงรัตนมล  เกื้อวงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเกสรา  คงมี โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวขนิษฐา  ทองอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงจันทวรรณ  บุญนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวนัชชา  ขวัญอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงภาวิดา  กล้าคง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายภูวดล  ปานโต โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวมณีรัตน์  แก้วนาง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวมินตรา  มุสิกะพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวเมทินี  เศรษฐรินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงรักษ์ธีรา  มรรคคงคา โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
49 นางสาววนิชา  เส้งตุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวศรินยา  เขี่ยดยี่ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นายศรีสหัส  บุญส่ง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงทัศนา  ทองเอื่อย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธนาธาร  ดวงขุนนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายภูผา  ฉิมคล้าย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายรุ่งอรุณ  ดีนายัง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายศุภณัฐ  แก้วพิบูลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอาทิติยา  ทองขวัญ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกสกร  อิ่มเอิบ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกัญชพร  โฉมฉาย โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงจริยาวดี  หนูชู โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงจารุพิชญา  มั่นสอน โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชิฟาร์  เหตุหาก โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายฐณะวัฒน์  เขียวใหญ่ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปาริชาติ  ปฏิสุวรรณ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพัชราพร  มรสุม โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงภัสรา  สงดวง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายยศกร  โยมเมือง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงรุสนาณี  หะมิ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวรรณรดา  พรมทา โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายจักรภัทร  คงประสิทธิ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เนียมหะ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชนชนก  รักกิ้มหอย โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จันทรอุไร โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วนาง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนู่นุ่น โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฐรดา  ชาวเกวียน โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณิชา  ขุนเนียม โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธนกฤต  ไชยวรรณ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธนากรณ์  ฉิมมี โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายนวนันท์  มูสิกะเจริญ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โฉมทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายปรเมศวร์  ทิมพิชัย โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปาณิสรา  ทรัพย์จิตร โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปาริฉัตร  มูสิกะนิลพันธ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงยุวดี  โชตินะกิจ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายศักดากร  อรุณพันธุ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสมใจ  แก้วประดิษ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสุธินี  ศรีเพ็ชร โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็ชรประคอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วกาญจน์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอินธิราภรณ์  ลักษณเล่ง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงฮายารี  เอียดปู โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายเฮกเตอร์  เหตุหาก โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกอบชัย  คงสกุล โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายเกษมสันต์  สาสุธรรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณพาหุ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงชนกธิดา  หนูหาญ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายญาณพัฒน์  สิทธิดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายณภัทร  ฐานานุกรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายณัชพล  ฐานานุกรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายณัฐพงศ์  ถังเซ่ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายณัฐวัตร  ไฝ่แสง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณิชนันท์  เซ่งลั่น โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายติณณภพ  ศิริภักดี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายธนากร  มาสุข โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนนทพร  คุณะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายนันวัฒชัย  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายปฏิพล  แก้วชูทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปพิชญา  คงยัง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปริณดา  บุญจันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพชรพร  เอียดเฉลิม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายพีระวุฒิ  เอียดประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงเพชรชมพู  คงช โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงเพชรลดา  เพ้งหล้ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงเพชรวารินทร์  วิสูตร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงเพิ่มทรัพย์  นิลสุข โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงมนทกานต์  นวลมิ่ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงรุ้งแก้ว  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงรุจิรดา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวรรณษา  สามารถ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงศรีกมล  ยิ้มเอียด โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงศิริกุล  สมบัติมาก โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายสถาปัตย์  ชุมแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสาวิตรี  ชะนะฮวด โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสุมิตตา  มูสิกะสง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอรุณรัตน์  แก้วคงธรรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงไอลดา  สังคง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกชกร  อนันต์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกรกต  กรอดสุย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกรวิชญ์  บุญณจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายก้องภพ  ด้วงช่วย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นวลมี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจันทกานต์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชญานิศ  เดชสงคราม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายชินโชติ  สุกแทน โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐพงศ์  สุขศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธนัญชนก  พรมศิลา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธเนศพล  จิตพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธันวา  ทองกุ้ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธาราทิพย์  เส้งดำ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนวพล  ภูเก้าล้วน โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายนิติกร  กองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเนาวัตน์  สวัสดิธรรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปฑิตตา  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพรพิภัทร  ซุ้นสั้น โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพลอยนารา  เส้งตุก โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิมลภัส  พะมณี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภาคิน  เสนพรหม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงมนัสนันท์  สัจจา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายวิสฤต  สังข์ทองจีน โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงโสมพิสุทธิ์  อินใหม่ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายอภิวัฒน์  บุญไชย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายอรรถพล  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หนูนุ่น โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปาริฉัตร  คงเนียม โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงไปรยา  หวังอาลี โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงราชาวดี  แจ้งหทัยกุล โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงไรบีนา  ยีหวังกอง โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอรัญญา  เบ็ญละโต๊ะ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอาอิฉ๊ะ  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงฮุซนา  เบ็ญกอหลี โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงนัจมีย์  หมัดอาดัม โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
168 นายริสกี  เบ็ญก้อหลี โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสาวิกา  เบ็ญละโต๊ะ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอนัญญา  หะมิสะ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอรทัย  หนูมาก โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงฮามีด๊ะ  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชญานิศ  ชนะภักดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงชญานิศ  รอดชุม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงชญานี  ชนะภักดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงชาริสา  สุขเมือง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตราชู โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงบัวพิมล  กลิ่นบุญ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายปฐวี  ช่วยศรี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีสะอาด โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายพัชรพล  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายภูธิป  ศรีเหลือง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงอ่อน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงวิชุดา  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายอภิลักษณ์  จินตาคม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์แรม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกฤษณ์ธร  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกานต์ศิรี  หนูกลับ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจารุกัญญ์  สุริยงค์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจิรัชญา  คำคง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงฑิตยา  คงอาษา โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณิชาภัทร  ย่องซี้ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงดารัตน์  ด้วงแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายนพดล  ลัษณะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนันทิกานต์  รัตนะประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนัสรา  จันทร์โชติ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปวันรัตน์  หีมเกตุ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปุญญิสา  สุคนธวดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพรนัชชา  สาสุธรรม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงเมธาวี  คงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายยศกร  บุญญะตุโร โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงลลิตภัทร  สุวรรณชาติ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงศริชา  ทับธนะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสุทธิภัทร  ชูเก็น โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสุธีมนต์  ขุนแสง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุวิชาดา  พริกเบ็ญจะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.6 วิทย์ประถม