รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธีรวัจน์  โพธิ์ภิรมย์ โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐภัทร  สวัสดี โรงเรียนบ้านบุสูง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐวุฒิ  เบลเยี่ยม โรงเรียนบ้านบุสูง ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายนภัสกร  จันทร โรงเรียนบ้านบุสูง ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยเคน โรงเรียนบ้านหินเทิน ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงนิธิพร  บัวจู โรงเรียนบ้านหินเทิน ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงรุ่งธิวา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านหินเทิน ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงขวัญข้าว  กันตจารนิติ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายคมกฤช  แสนศรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายคมพิศิษฐ์  เกียรติสุดาศักดิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเครือมาศ  ใจธรรม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจสฎางศ์  แววนำ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรภัทร  อรชร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชุติพร  ศรีชาติ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงญากานดา  วิจิตรกาญจน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงญาณิศา  มณีนิล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณวรา  ชื่นศิริ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐรินีพ์  สิทธาจารย์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายทินพัฒ  ศรีร่มโพธิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายนภสินธุ์  เหล่าวีระโยธิน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนมิตา  ลิ้มอุดมพร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายนันทพงษ์  ศรีหัตถผดุงกิจ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปาณิศรา  เพ้ยจันทึก โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายปิยทัศน์  ทิมแก้ว โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปุญยาพร  นึกหลีก โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพริมา  จันทร์แขกหล้า โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิชญานัน  จันทะพา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  กงแก้ว โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงแพรพัชร  สระทองเนียม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายภคพล  อุ่นทะยา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายภูวเมศฐ์  อิสระวิศาลชัย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายวงศกร  ไกรยา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวรพิชชา  บุญพรานชู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวรวลัณช์  เลาหสินนุรักษ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายสิรวิชญ์  พุ่มขจร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุกัญญา  รัตนปรารมย์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายอภิวัฒน์  เสนาเพ็ง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกวิสรา  สีตาล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจหาญ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายกิตติพศ  หลำบางช้าง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกิรณา  สง่างาม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  การุญ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวกุลภัสร  ไชยดารา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกุลิสรา  สภามิตร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงขวัญดาว  คำไกร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายคณาธิป  ชนะชัย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงจณิสตา  นุยจันทึก โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวเจตสุภา  ไชยวัฒน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวเจนจิรา  ทิพย์โทสิงห์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวชุลีพร  บุรานันท์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายญาณภัทร  พันเรือง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงฐิตาพร  ตังกบดี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายณปภัช  วีรคุปต์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
54 นายณัชพล  กันชาติ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายณัชพล  จันทร์ดร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โคตรทอง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีทรัพย์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณัฐนันท์  อินทเกคุ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัฐนิชา  กล่ำแสง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณิชารีย์  รูปพรม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธนพล  สวัสดี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธนภัทร  นิสกนิลกุล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายธนภัทร  เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายธนากร  งามเมืองแมน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธนากร  สรอุบล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงธนารัตน์  เลาหสินนุรักษ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวธนิฐา  แสงสุข โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธพัชศิริ  สุริยเรืองกิจ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธัญพิชชา  ธงไชย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขสำราญ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธีรดนย์  ฟูบุญมา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายธีระวุฒิ  กาญจนวงศ์วณิช โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวนนทิยา  วุฒิสมบูรณ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายนพกานต์  สมโภชน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายนรเศรษฐ์  แสงวิจิตร์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงนฤวรรณ  ปิ่นเจริญ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงนิชานันท์  กันศรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงบรรธิชา  ภิรมย์รื่น โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีอรุณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวปพิชญา  หม่อมวงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงประกายดาว  คงสวัสดิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปรียามาศ  โคกกระชาย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปัทมวรรณ  แป้นคง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปารวี  เพ็ชรผุดผ่อง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงปุณยวีร์  เหลืองจันทึก โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพนัชกร  ศิริเรือง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพรพิรุณทิพย์  สร้อยฟ้า โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายพรหมพิพัฒน์  ทองทับ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพิชญา  จริยารังษีโรจน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
90 นายพิศุทธิ์  เกิดทอง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงภาพิมล  บุญสม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายภูเบศร์  บุญประเคน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายภูมินทร์  กาวัน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายมงคล  งามขำ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงมณฑิรารัชญ์  มากมี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงรวิสรา  อาศรัยผล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงรักษณาลี  ช่างแกะ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กระจาด โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายลัทธพล  เคนตู้ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายวงศธร  ช่อประดับ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงค์ใหญ่ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายวรกานต์  ชัยยะ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายวีรภัทร  สินสุวรรณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายวุติภัทร  อิ่นแก้วมูล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงศศิชา  ตังบดี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงศศิปรียา  ร่วมชาติสกุล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวศศิพิมพ์  หงษ์วิไล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงศิรประภา  หัดเคลือบ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
109 นายสดายุ  เดชเดชะสุนันท์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายสรวิชญ์  ชาติไทย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงสรัลชนา  ตามศรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายสิทธวีร์  นิธิวุฒิรัฐสกุล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่ฮ้อ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงสุชญา  พลทรัพย์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงสุภัสสร  จงใจเทศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงสุภาพรรณ  จันทร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงสุวิชญา  บุญลือ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายอธิคม  จันวะโร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงอมลวรรณ  แปโค โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงอรวรรยา  ทรัพย์ทวี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงอัญรฎา  ภัทรปรียากูล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทานกระโทก โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงอาเรนัส  วงศ์ชูศรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายเอกภพ  เงินนา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกชพรรณ  กฤตโตปการ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกวินธิดา  ประดังเสียง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกวีวัฒน์  ชมภู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายกอบกาญ  เรือนคำ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกันตพัฒน์  มาลีศรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกานต์กมล  สีมาพล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกานต์ธีรา  กฤษณีไพบูลย์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกิตติกวิน  สกุลดี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกิตติ์ชญาห์  กิตติศักดิ์โภคิน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกิตติธัช  ขัติยะ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกิรติ  จันทาบุตร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเกวลิน  พุทธรักษา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงขวัญจิรัชญา  อรุณโภควินท์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายเขตตะวัน  ประเสริฐแท่น โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายคณพศ  อุบลรัตน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจิรัชยา  ปลัดร้อย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายจิรัฏฐ์  ละลี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายจิรายุ  น้อยรักษา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงจีรนันท์  พรหมบุตร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  ไกรแก้ว โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายชญานน  พิบูลกุลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายชญานนท์  ชนะชัย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชญาร์รัชต์  พสิษฐ์ชนะสร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงญาณาทิพ  พิเศษพงษา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงญาณิกา  คลังข้อง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงญาดากาน  วิจิตรกาญจน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไกรญาติ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณชมงคล  เจตศุภสุข โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณฐกร  เมธาโชติพิพัฒน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณฐพล  จุขุนทด โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณภัทร  จงใจเทศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณภัทร  หาญมงคลศิลป์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัจฉรียา  เอี้ยวเจริญสุข โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จิตต์ชอบใจ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ประกาศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายณัฐกรณ์  สุวิทยพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐกัญญา  คมคาย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณิชกานต์  กวางทอง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายเตชินท์  ทองเทพ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงทักษพร  คำใส โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนกร  พลชัย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนบดินทร์  เตโช โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนยศ  เมืองนามา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนเสฏฐ์  พัฒนพงษ์กวิน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธนัชชา  ไผ่จันทร์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธเนศพล  จำจด โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธัญพิชชา  ฮะฮวด โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธันวา  หอมเนียม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธีรดา  ปลักกระโทก โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนภิสา  ทองลงยา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนฤบดินทร์  สุวรรณพจน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนวพรรษ  ชิวกา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงบุษย์น้ำทอง  เชิดชูอำไพ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองทับ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีมี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปณิชา  หันทิพย์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงประกายดาว  คุณสารธรรม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปวีร์ธิตา  เจ๊กสีหา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปัณณภัสร์  ธำรงค์ประพัฒน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปาณิตา  สุรินทร์ศักดิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปิยะณิชานันท์  กวมทรัพย์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปุญยวีร์  ฉิมวัย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายพณวรรธน์  วีรวัฒโนดม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพรนภัส  มูลสาร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพรรณภัทร  จิระภคธารา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพลอยตะวัน  อ่อนพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพสิษฐ์พงศ์  ศรีศร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพอเพียง  ฤทธิเดช โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพัทธนันท์  ธาราทรัพย์ศิริ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพิชชาภา  อินทรารักษ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทร์เทศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตสุจริตวงศ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วแก่นตา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพีรพล  สภามิตร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเพชรพริ้ง  แน่นพิมาย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงภวิตรา  แสวงดี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายภสุ  ปุณณ์ปภาสิริ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุกรินทร์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงภัทราพร  แซ่ฮ้อ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายภูบดินทร์  แก้วเนตร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงมนัสนันท์  เหมะ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายมหรรณพ  หงษ์เจริญ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายรชภช  พลยมมา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงรภัสกุล  นรีภาพ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงรวินท์วิภา  เคนตู้ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงรัชนีกร  เครื่องลาย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงรัษฎ์นัชกรณ์  พงศ์พันธ์ภราดร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงละอองอินทุ์  เพิ่มผล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวริศรา  รักการ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวัลลภา  สังข์ศิริ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวิชญาพร  มูลจันทร์ทรา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวิรัลพัชร  จิรัฐิติเจริญ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวิลาสินี  หริตวร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวีรดา  สร้อยทอง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายศุภฤกษ์  เพ็งสุคนธ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศุภิสรา  กิติการอำพล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสรวิชญ์  ธาราทรัพย์ศิริ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายสรวิชญ์  มูลจินดา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสรัลรัตน์  แซ่ฮ้อ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสริดา  แสงเมือง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสิรยากร  ณ อุบล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายสิรวิชญ์  นาใจคง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสิริกร  บัวลอย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสิริกร  มีนิล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุกฤตา  กิจเจริญเสรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุภนิชา  บุญแย้ม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสุภัคกร  โคมทอง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายสุวพัชร  ตรีคันธา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงหริดา  หริตวร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายอชิระ  ฉิมพานิช โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายอนุกูล  ละมูล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอภิชญา  มูลจันทร์ทา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุบผา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอรปรียา  อ้นอารี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายอิทธิศักดิ์  คงจักร์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกัญญนันทน์  นามณี โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายจีรวัฒน์  ลี้เกษมทรัพย์ โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายธณกฤต  หริตวร โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงเปรมสุข  สุขสบาย โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายมูซัมมิล  ดาเด๊ะ โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกอบฟ้า  สิทธิบรรณ์ โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงแทนขวัญ  ถี่ถ้วน โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวิชญาพร  อุตมางคบวร โรงเรียนสายมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม