รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤชณัท  หมู่หนอง โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกาญจนา  งอมสันเทีย โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัชชา  เติมเต็มบุญ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สายประเสริฐ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายธนกฤต  ธนัญชัย โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธนโชติ  มูลลี โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธัญชนก  เพิ่มพูลมา โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายธีรภัทร์  บุญมาปะ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายนภนต์  พลนำ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร์วัง โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มากแก้ว โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายประสพโชค  แซ่ยะ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายปุณยวัฒน์  บัวพิมพ์ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปุณยาพร  ยุบยำแสง โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายพลวัฒน์  สุพรรณ์ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หล้าพระบาง โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงมาติกา  ศรแก้วดารา โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงมิลิน  เมธา โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายเรืองสิน  ทองนะ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ธุระนันท์ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงศศินันท์  ภิชัย โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสิริธรี  ปินตาละ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายสุวิเชียร  กันทะยวง โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอนัญญา  เอกจีน โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายอลงกรณ์  นันต๊ะภูมิ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายอัครพนธ์  ปาตีคำ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเขมิสรา  รักสุข โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงจันทนิภา  วงษาฝั้น โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงโซฟีรัตน์  เจนัส โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายณัฐอินทนนท์  คงแก้ว โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงธมลวรรณ  เรือนใจ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงธัญชนก  อินงาม โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธีรธาดา  แสนใจ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนราวดี  ทิพย์สุวรรณ์ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนันท์นพิน  อินกวา โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชัยชนะ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายปิยดนัย  สุวี โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพรพนิต  จอมแปง โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองขาว โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณคำ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุตเวียง โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพยะ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสุทธาสินี  แก้วเกิดก่อน โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงอชิรญา  ดวงธิมา โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงอรภิวรรณ  กันทะคำ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายเอกาพงษ  สมป้อ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม