รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิราวดี  ราชสิงโห โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเจนจิรา  คนทน โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธันญพร  เซี่ยงหลิว โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ป.4 คณิตประถม
4 นางสาวนงคราญ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงบุญยวีร์  ศรีพันธ์ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ป.6 คณิตประถม
6 นางสาวกนิษฐา  เรียววงค์ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวจารุกัญญ์  เพชรใส โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวจารุกิตต์  เพชรใส โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวดวงฤทัย  หงษ์โต โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธนภัทร  ปุยสมุทร โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายธีรเทพ  เหมาเพชร โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แผ้วลุ่มแฝก โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองยิ้ม โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงแพรทอง  สายลีรักษ์ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายวันเฉลิม  ช้างดี โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงศริณญา  ผิวพราหม โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงโศภิตา  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงสกาวใจ  หงษ์โต โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงสมรักษ์  แสงพระจันทร์ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงสุวันดี  สะพุ่ม โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ไทยนวล โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกาญจนา  เดชแก้ว โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงเกวลิน  มณฑา โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงชลธิชา  อินอำไพ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายโชตยากร  โตเอี่ยม โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงฐิติญา  สังข์วรรณะ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนภัสสร  โกษา โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายพีรพัฒน์  อินทร์ต๊ะ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงรมิตา  เรือนรื่น โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีเหรา โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายอภิสิทธิ์  สำราญมาก โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอรวรรณ  ถ้วยทอง โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม