รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษฎา  แซ่ลู่ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายจิรภัทร  จุดาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายเจษฎา  ทองมี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงซาฟีดา  ซาเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงซาวียะห์  ดาแม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงตอยยีบะฮ์  อาดำ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธนบดี  ลูดิง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธนพันธ์  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายธนภัทร  อาสาราช โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธนาวุธ  ซาเลง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธีวรา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนภัสสร  อุทิศานนท์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายนัชมี  ประเสริฐดำ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนาซูฮา  ยาพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  รอเซะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนูรีดา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปรมินทร์  แซ่ยับ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปิยพร  แซตั้ง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพัชรียา  ดี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพาขวัญ  แซ่โง้ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายพิพัฒน์  บัวแก่น โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายพีรกานต์  ชอบจิต โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายไพศอล  ยะมะกา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายฟาฎิล  สะอุ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภาสินี  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายมุสตากีม  เลาะแมหามะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิส  แดเบาะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายมูฮัมหมัดอากีล  ลีเม๊าะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายมูฮัมหมัตเดนิส  บาฮา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายรัตพงษ์  พยัฆพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายรัยยาน  ดอสอลี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงโรสรินดา  ชัยแป้น โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายลัญจกร  ทองขวัญสุข โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เศษแอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวิญาดา  ดาอิตำ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายศัลมาน  อาแว โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุธิมา  มงคลรัตนมณี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุภัสสร  ฟุ้งสิริภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสุภัสสรา  ฟ้าอรุณ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายเสาวฤทธิ์  ศรีหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายแสงสว่าง  ปิจจะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายอนุกูล  ซียง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอะนิส  เจ๊ะและ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายอัซมี  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายอัศวัตถ์  สืบสิมมา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอามีรา  มามะแตหะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงฮัชมาอ์  สาและ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายฮานีฟ  การือมอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เครือแมน โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจัณห์วรา  แสงเอียด โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงซัยตูน  เกิดพร้อม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงซูเฟร์ราห์  เดชสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงซูรียาณี  โต๊ะยง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงญาณิศา  เปล่งงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เรืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณัฏฐกฤษฏิ์  แสงชาตรี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฐชา  สายธนู โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงต่วนนาเดีย  กูนา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทองบุตร โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธฤต  มีบุญลาภ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงธิดารัตน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนัซนีน  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงนูรอัยณีย์  บาหะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนูรุนอีน  บาหะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ยะยือริ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงโนฟิตเราะห์  สอาด โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงบุชรอ  สะรี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงบุณยกร  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงเบญญาภา  ลีม๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปุณญานันท์  เนตร์นิยม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายพิชิตชัย  เรียบสาร โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงฟาฎีลา  สะอุ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงฟาฏินัส  ตอกอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงฟาติน  การี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงฟาริน  กะลูแป โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายฟารุค  หมันละ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงฟิรฮานาน  ดรอแม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภคพร  แจ้งเจษฎา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายมูฮัมหมัดอานัส  โยธา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  หะยีสือแม็ง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงยัสมีร์  บือนา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงรุวัยดา  บาฮา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายวิทวัส  ซียง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายศิวกร  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงศุภกานต์  นาถวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสริตา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายสิงหา  สาและ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสิทธิสินี  เวชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสิรินันต์  จันทบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายสุไลมาน  ดามะอู โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงหรรษา  ถมทอง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายออมทรัพย์  พลับพลืงศรี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายอัครวินท์  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายอาติฟ  อาวากาจิ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอารดา  มะสาลัง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงฮัซวานี  ยามา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงฮัซวานี  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายฮัยกัณต์  แวเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  แวเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกมลเนตร  คำใส โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมุทรเพชร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายขัตติพงศ์  จันทวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงเขมจิรา  มณีโชติ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายคุณากร  จันทร์เมือง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงฌานิสา  ปริพันธ์ยศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงญาณิศา  เชี่ยวชาญศิลป์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เงาเรือง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายณัฏฐนนทิ์  ทองใหญ่ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายณัฐวัฒน์  คงศักดิ์สกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายธนกร  บุญสนิท โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายธนกฤต  เวียงทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยมั่น โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงธันยากานต์  วัฒนศิริภาวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายธีรโชติ  รัตนบุรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนัฐญา  จงวิไลเกษม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนาตาลี  โต๊ะยง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงนาราภัทร  จงศิริวรรณชัย โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่หลี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายปภาวิน  ศิริสุวรรณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายปรินทร  ศรีนุ่นวิเชียร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายปุลวัชร  เพ็ชรมณี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  เยาวภากร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายพงศกร  แซ่ฮ่อ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงภัทริกา  แซ่กำ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายรฐนนท์  จุงศิริ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายรพีพัฒน์  อาดัม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายวรพล  เหล่าวิวัฒน์เกษม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายวรภพ  อมรสรเดช โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงศิริภัสสร  สุนทรวิไลกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายศิวกร  เพ็งผลา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงศิศิรา  แซ่หลี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายศุบิณฑ์  ชูไพร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อรวรรณวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายสิทธิพล  แซ่หลิน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายสุกนต์ธี  วงศ์นนทวัชร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงสุขกมล  แซ่จุง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายสุขสันต์  แซ่จุง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงอุชุกร  เลื่องภัทรภา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกนกวรรณ  โฮมภิรมย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวชนินาถ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงฌาลิศา  ประสิทธิ์เมธาวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายณภัทร  ฉันทถาวรกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชนาภา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณิชนันทน์  เจริญพรพิสุทธิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวเทพสดุดี  ไชยพล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธนวัฒน์  ทองน้อย โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธรรมธร  แซ่ว่อง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธัชชัย  ลิ่มพิทักษ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธัญชนก  บัวศรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงธัญพิชชา  ซาดา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวธัญวฤณ  ว่องบุลากร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวธิดารัตน์  ดำสนวน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เจะมิง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงบารมีนา  เจนกุลประสูตร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงปรารถนา  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงปานชีวา  รามแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายพชร  ลิ้มศิริรัศมี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพนิดา  แก้วทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฟ้าอรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายพลกฤต  กสิกรรมไพบูลย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวพลอย  เด่นดวงดี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายรพีภัทร  ศิริโชคโสภากุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงรัตมณี  บุรีศรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
166 นางสาววริษา  เฉลิมชัย โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงสินินทรา  แซ่วื้อ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวสุดธิดา  ฟ้าอรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่จัน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชุมนวล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงอัญชนา  แซ่หย่าง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงกมลวรรณ  เสถียรดิลก โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ว่อง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกฤติยาณี  ชำนาญจิตร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกล้าใหม่  เรือนสากล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงอินทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญผลา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกิรณา  แซ่เล่า โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายจักรภัทร  สันตานนท์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายจิ่งเซียง  แซ่เจิน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายชยานันต์  แซ่ว่อง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายฐานพัทธ์  ฐาปนาฐาน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณชภัสกร  หนูยวญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณภัทร  พูนทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐมน  ดิลกกาญจนมาลย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงทิพนาถ  รัตนญาติ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธัญชนก  เจนจิรภัทร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธารหทัย  ธ​ารีลาภรักษา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธีรภัทร  แป้นถนอม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนภกุล  ปริเปรมกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนารีพิทักษ์  มุสิกะศิริ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเบญจรัตน์  เลี้ยงพันธุ์เจริญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปาริชาต  แซ่ชิว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพงศพัศ  ลิ้มวิโรจน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพรนัชชา  โรจน์ตินนท์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพรรณวิภา  กลิ่นพวง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สานคล่อง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวนจันทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภาวิดา  วาบา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงมิรันตี  จงประเสริฐกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายเมธาพัฒน์  ทองนอก โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายรุจิภาส  แก้วทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวรัญญา  ก้าวกิจสกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงศิรริษา  สหะวงศ์วัฒนา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศิลาลี  ศิลาชาน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศุภกานต์  พิภูพัชญ์ชา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสายวรีย์  ชาญวิรวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสิริยากร  ชูพันธ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายสุรินทัศน์  ทิราชีพ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิตดวงฤทัย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายณัฏฐ์  ภคพงศ์พันธุ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณัฐฌา  แซ่หลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายณัฐพัชร์  แสนสุขไพศาล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เลิศโชติชวลิต โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายภูเบศ  แซ่หลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงรัตนาวดี  แซ่มก โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงวรัญญ์ภัค  แซ่ว่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกรรณิการ์  เจริญวีระวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงจิรา  มูเซอ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณัฐกานต์  วาฑิตศุภผ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพรไพลิน  นุกูลวุฒิโอภาส โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญส่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมรรถพลรมย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธนพนร์  ท่องไพศาล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงแอน  ศรีประไพพร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกัสมี  มะดอเล๊าะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงซาตีเราะห์  ดาเด๊ะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงโซเฟีย  มาหามะสะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงโซเฟีย  อาแว โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงเดียนา  กอตอ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงตอฮีเราะห์  แปแนะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงตีน่า  ลาแซ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนาสรีน  หาญณรงค์ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มะมิง โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนูรฮูดา  รือซะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวปิยวรรณ  มะโดง โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวฟาตีเมาะ  เจ๊ะยะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงฟิรดาว  กอตอ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายฟิรฮาน  โต๊ะเฮง โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นายฮาริส  ดือมาลี โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงจีน่า  โมะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงซารีฟะอ์  มะเกะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายมูฮัมหมัดเภาซี  ดือมาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  ดือมาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายสุเมธ  เพชรเจ้ย โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงซีตีฮายาร์  สง่าบ้านโคก โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงร่อฟาร์  ตอกอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงนูรนาร์ยูวา  ลอเด็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนูรอัยนี่  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนูรฮาญาตี  บินตีมัดอีซา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนูรีฮัน  รือซะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงมาญีอาร์  ตอกอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงมัยซาเราะห์  ลีมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายมัรวาน  สาลามะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงอูมัยรอฮ  กูวะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายณัสรี  เจะเด๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงนิวาริน  คงสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายรอฟิลอุล  สาหะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงรอฮายู  มะเย๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายอารีฟ  มะมิง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายอาลาวี  มะเระ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายอาลียะ  บาฮา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายซูเปียน  ลาเตะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงซูไฟรอ  คาเด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงซูมัยยะห์  ตาเซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณภัทร์  สาแม็ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณูรฮัสลี  ลำมาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเดียนา  สาลัง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนัสรินทร์  มะมิง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงนูรอัสลีนา  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงบุซรอ  กาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภัทรนันท์  เขตเทพา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงมูลานน่า  ดาราโอะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอับดุลเร๊ะห์มาน  คาเด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอามานี  เจ๊ะมิง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอิสมาฮั้น  ปูเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.5 วิทย์ประถม