รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงซากีฟะห์  สามะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงซูวัยบ๊ะห์  อีแต โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงโซเฟีย  บาโง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  สามะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนูรุลฟิรดาวซ์  ฮาแว โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงมาเรียนา  แซฮะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงมุมีนะห์  ลาตี โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงมุสลีมะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายมูฮัมหมัดนาดีร  หมะสมัน โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายมูฮัมหมัดนาอีม  หะยีสาอิ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน  บูงอ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงยาวานี  อูมามานิง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอนิส  แวกือจิ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอรรฟาล  แวอาแซ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอาณียะห์  แวอาแซ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอามานี  มอลอ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงซีตีฮายาร  หะแว โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงซูรยานา  หะแวแฉะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงซูวัยบะห์  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงซูอาดะห์  สาและ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงนัยลี  วาบา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงฟาราห์  เจะแว โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายอับดุลฮากิม  สาหะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายอัฟฎอน  เจะแม โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายอารีฟ  แวเด็ง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายอีรฟาน  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงซีรีน  มะดิเยาะ โรงเรียนบ้านโตะบาลา ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงซุฟเฟียห์  แฉะ โรงเรียนบ้านโตะบาลา ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายนิซอฟวัน  ปาเลาะ โรงเรียนบ้านโตะบาลา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนุรฟาราฮ์  มะแซ โรงเรียนบ้านโตะบาลา ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนูรฮายาตี  วาทา โรงเรียนบ้านโตะบาลา ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายมูฮัมมัดอัฟฎอล  แดมะ โรงเรียนบ้านโตะบาลา ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอัลญามีอะห์  สาแม โรงเรียนบ้านโตะบาลา ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอารีนา  ซาลาแม โรงเรียนบ้านโตะบาลา ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนะดา  การีดะ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนิตัสนีม  มะเระ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนูรดียาณาร์  ยูนุ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายเฟาวาซ  จันทอง โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายมูฮัมหมัด  แนมะ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงยัสมีน  ยีสาแม็ง โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงแวฟารีซา  สาแม โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงตัสนิม  เจ๊ะซอ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนัจมี  การีดะ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ  เจะแว โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงอามีรา  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงอิตมีอินนาน  เปาะเลาะ โรงเรียนบ้านกะรุบี ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนาตาชา  ดะมะ โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงฟารฮะห์  สะแลแม โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงฮูไซฟะฮ์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายอฎีบ  จิตรบรรทัด โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอัฟนันท์  หะมะ โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม