รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายมูฮัมหมัดอีร์วันสะฮ์  มามุ โรงเรียนบ้านลาไม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายอับดุลบาซิต  ดาราโอ๊ะ โรงเรียนบ้านลาไม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอาฟานีย์  บูละ โรงเรียนบ้านลาไม ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายซากี  ตอคอ โรงเรียนบ้านลาไม ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงนุรนัสรีนา  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านลาไม ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงนูรฮีดายู  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านลาไม ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายมูฮัมมัดไซดี  มูซอดี โรงเรียนบ้านลาไม ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิร  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านลาไม ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงอาณีฟา  อาบ๊ะ โรงเรียนบ้านลาไม ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงเกาซัร  ยูนุ โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงโซเฟีย  วาเด็ง โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนาญาฮ  กาเดร์ โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนุรอิห์ซาน  แวยีงอ โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนูรซาฟาริน  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนูรนาซูวาร์  สาอิ โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนูรวาฮีดา  สูแน โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนูรวีลดาร  สาแม โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนูรฮัซซูนา  ระยีเกะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงมัสรินทร์  สาแม โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงมุมีนะห์  เจ๊ะเฮ็ง โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายมูฮัมมัดฟาห์มี  ดาแม โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายมูฮัมหมัดอัลลีฟ  อาแวบือซา โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายอธิชนัน  ใจเย็น โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอัรวีญา  ดิงปอ โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายอาตือมิน  สอเดาะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายอิมรอน  ลือมา โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชาลามาห์  สุเร็งปาแต โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงซีตีนูรฮาตีกะย์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงตัสนีมย์  สอเดาะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนุรซานีตา  เจะแว โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนุรมีย์  ปะจู โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนุรฮานีฟา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนูรยีฮัน  มะหะมะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนูรอาฟาร์  เปาะเยาะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนูรีซัน  สาแม โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนูรูตัศณีม  แวสาเมาะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงโนรีซัน  สาอิ โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายฟิตตรี  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงมัสรูล  สาแม โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟรี  สาแม โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายมูฮัมหมัดอัมรู  บือซา โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงยัสมี  ดาเล๊ะเจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอามีลา  ชาดา โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงอิสตีฆฟา  แวบือซา โรงเรียนบ้านกาเด็ง ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกชพร  ไชยกุล โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายกิตติพงศ์  ทางทอง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกิติยา  มีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พอศิลป์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงดากานดา  นิแว โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงทัชชกร  จิวัฒนาชวลิตกุล โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายนริศร์  สูละ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนาบีรา  บากาอาลี โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายบุณยกร  นิมิตสกุล โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปวีณ์กร  หนูอักษร โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปูตรีรานี  บินอับดุลลาตีฟ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟนาน  ลือบาสูลา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสีตีโรฮานา  เลาะสุรี โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายสุรยุทธ์  หะยียูโซะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุวัยกาณต์  เปาะเลาะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายอยุธยา  แก้วศรีขวัญ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายอัยมาน  ลอหนิ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายอาลีฟ  สาบอเอ็ง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายอิรฟาน  ดาเร็ง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายกันตภณ  วัฒนภิญโญ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายกูบัฎรู  ต่วนสะมะแอ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงซัฟฟ้าฟ  ปาแนแจกะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงซัรฟา  ลานง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายซัสวาณ  อาแว โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายซุฟฮี  สาเม๊าะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฐชา  หวังกาล โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงธัญชนก  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนัจญมี  หะยีสือมาแอ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนัจมีย์  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนาซีลา  ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนุรอีมาน  บาโง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนูรฟาติน  เจ๊ะแว โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงนูรฮากีนัน  สีดามิ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนูรุลอัสรินย์  แมเราะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงบัยดูรี  โอ๊ะโด๊ะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเบญจพร  แซ่ซิ้ม โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงประกายกาญจน์  พลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพัชรมัย  รัดไว้ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพัสนันต์  มะลี โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงแพรวา  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงฟิตรี  วาเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายเฟาซาน  ตาเย๊ะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงมูดีอะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายมูฮำหมัดอิลฟาน  บินเจ๊ะมิง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงยุวดี  ผลนุกูล โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายวีรพล  เพชรกาศ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสุพรรษา  คำวัง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุพัฒทรา  สามุยามา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายอักมัลอลีฟ  สะมะเตะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอัซรอน  มะรุดิง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอัลมูนา  มีสู โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอัลวาณีย์  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายอาดาบี  อูมา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอานิส  ยามะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอาพีนี  ดอซะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายอาลาฮุดีน  อาแวกือจิ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอินทิรา  แซ่ลือ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอิลติฟาต  ตีโม โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายอิลฮัม  ซูเล็ง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายฮาฟิต  แดมองโก โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกูสลินดา  รายอคาลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายคอยรูลมาลีกี  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงซาฮีดา  ดอรอแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงเด็กหญิงนูรุลนาตาชา  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงต่วนมัสรียา  รายอคาลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงนิรุสณา  ดอรอแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายมูดาซิีร์  หะยีมะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายมูฮัมมัดซากีร  เจ๊ะเย็ง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายอัฟนัน  วอลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอาวาตีฟ  เจ๊ะนุ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงคอลีเยาะ  บือซา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงซากีรา  สะมะแอ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงซีตีฮูดีญา  ดอกโศก โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายซูเฟียน  บาเน็ง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนาซีบะ  เลาะมา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงนิดาตี  นิสายู โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนิรุสมี  สาและ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงมินณา  อีอาซา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงมูรณี  สาและ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายอนันต์  ดอแว โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอัสมะห์  หะยีนาแว โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงซูนีฟา  คาลี โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงซูไวบะห์  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนรุซูฮาดา  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงนรูซาบิลลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนัสรีฟา  ทองคำ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนูซีฟะห์  ซีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายนูร  มะวี โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มีนา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายบูคอรี  บากา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายฟาฮามี  เวาะหลง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายมูฮัมมัดซุบฮี  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายริดวาน  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายวันวัฟรี  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสีตีฟาตีเมาะห์  สีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสีตีอาอีเสาะห์  สีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุนิสา  อุดอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอัยมัน  กะรือมอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายอานัส  ชายเหตุ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอาอีซะห์  แดอีแต โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอิลมี  มะนอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายอิลฮัม  มูซอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอุมมูรอัยมาน  ยายา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงฮานีฟ  โซะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงฮานีฟะห์  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงตัสนีม  หะเก็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
151 นายตูแวรุสฟี  สะแลแม โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงนรูอัสลีนา  เจ๊ะฮะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงนรูอามาน  ดาโอะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงนรูไอนี  ตูแกบือซี โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนาซอฟะห์  มะแซ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงนิรมล  บาเละ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงนุรนาเดีย  ยะโกะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงนูรซาฮีรา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงนูรฟารีซา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงนูรอาสือรินต์  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  มาลอบุงอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพาวาส  มะเจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงมุมีนะห์  โซะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายมูฮัมหมัดฟายรุส  ราแดง โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายมูฮัมหมัดสะลาม  ยะกี โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงรอยฮาน  มะรือเสาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายสุลัยมาน  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นายอับดุลคอยรี  ดอมิ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นายอับดุลเล๊าะ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงอาดีลา  มะเร๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงอาตีกะห์  เลาะและ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายอาหามัดไอซัด  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงอูลัยฟะห์  มะแก โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงซูรัยยา  แลรอซา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงโซเฟีย  อาแว โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายตูแวฮาซัง  อาแด โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนรุไฮฟะห์  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนรูซาฟาระห์  สาและ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนรูอารียา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนรูอีมาน  จิใจ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนรูไอนี  มะวี โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนรูฮากีมี  ราแดง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนรูฮาฟีกีณ  บูโย๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนัตตีเราะห์  สะอิ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายนาดีม  บาแย โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนิฟาซียะห์  นิยอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนูรอาดียา  เจ๊ะดอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนูรไอณีย์  สามานะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงฟีตรีซาอาดะห์  ซีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงมุคไอร์ดา  มาแย โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายมุสตากีม  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายมูฮัมหมัดเซาฟัรร์  มะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดัม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวัลย์ณีสา  เฮง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายวิลดาน  สะอิ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอวาตีฟ  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายอัฟฟันดี  ยะกี โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายอานัสรัณย์  ดือราแม โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอานีตา  เลาะมาวา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายอาหามัดไอมัน  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอาอีด๊ะ  ฮูลูดอฆอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอินอาม  เลาะมาวา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอุษณี  ปาเซ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงซูไวบ๊ะ  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงซูฮัยตา  มะแซ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนุรไฮฟาร์  สีรอมา โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงซูรายนี  ดอนิแม โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงญาร์มีละห์  มือเก๊าะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนริษสา  ซารีแปเร๊าะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนิซรินทร์  สะบูดิง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนูรอัยนา  มูฮัมหมัดนูร โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนูรอัสมะ  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนูรีดา  ตาเย๊ะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงฟาฎีลา  สือแม โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายมูฮัมมัดรอฮมัต  อูเปาะหะยี โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงรอดะห์  เจ๊แมะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงรุสดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงสุกัลญา  เย๊ะมูเร็ง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงอัซมีนา  หะมิ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอัลอิลดา  สาและ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงอัสวานี  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงอารีนิง  อาบู โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกัลมาณี  อารงค์ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงรูซัยนีย์  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอัสมีณีย์  ดอฆอ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกูฟาซีลา  ยาฮี โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงวันซอบารียะห์  วันอับดุลสามะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายซุบฮี  สาและ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงไซนับ  เปาะมา โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนาเดีย  สามะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนิปาตีนี  นิยา โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนูรวาตี  เจะบู โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพัชรี  สามะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายมะฮาฟิต  สตาปอ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงลาวียะห์  สารีแปเราะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอับดุลอาซิส  อารง โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอัลวานี  มะแอ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอาซูรา  เปาะมา โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอานีฟะห์  มาแต โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอานีรา  ฮายีลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอาบีดะห์  อูตง โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอาฟิรกะห์  ดาตู โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอามีรา  เปาะนิ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายอีรฟาน  บูละ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอุสมานียะห์  สาแม โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชนวีร์  ตั้งใจ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายชัยมงคล  รัตนวงศ์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงโชติกา  เรืองสุวรรณ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายนพล  ทับทิมไทย โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายนภัส  ขวัญแก้ว โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายนราวุฒิ  ปานคำ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปิยรัตน์  ศรีสุข โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายภูวดล  คงสุวรรณ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวิจิตรา  จับจันทร์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวิทิตา  พวงแก้ว โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายสรวิชญ์  คงเพ็ชร์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายสหัสชัย  เตียวโล่ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสินีนาฏ  ศรีเกรียน โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีชัย โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกูอิรฟาน  ตานิรู โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายกูอิรฟาน  ลอเซง โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงซูรีฮา  เจ๊ะมะยิ โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงนูรอัยณีย์  มูซอ โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายมูซ๊อฟฟัร  บินมามะ โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกูฟิรดาวส์  ลอโมง โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงต่วนนูรฟิตรี  ต่วนกูสีโป โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายนิฟาห์ฮามี  นิอูมา โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนูรอัคมา  ดะบู โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอัสมะ  ดอเซาะ โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายซอลีฮีม  ดุลสาและ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงซาฟีการ์  แวยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายซาฟีอี  สะอิ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณูรอัยมี  ต่วนลือแมะ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนาซีละห์  ยูนุ๊ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงฟาเดีย  เจ๊ะฮะ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายมูซากีฟ  สือแม โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิซ  บือราเฮง โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงรุสมานี  อาแว โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายลุคมาน  เจะหะ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอิมรอน  ฮารีหม๊ะ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายอีรฟัน  มะลี โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอีสฟัร  แวมะลง โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงซอลีฮา  มะแซกูเบ โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายซุบฮาน  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงนูรอายดา  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายอิรฟาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงซานูวา  แยนะ โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนูรฮานีฟาร์  ยะกี โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวันฮารีซ  แวบือราเฮง โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอิบตีซัน  ดอนิแม โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงคอรีอะห์  อาแวแย๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงซัซวานี  โต๊ะหน๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงซาลียา  สะอิ โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงซูณีรา  เยาะแม โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงนูรฮาฟาติน  สาและ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอัซญาน  ปะดอ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายอับดุลการีม  หามะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายอัมรูน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอามาณีย์  ซีนา โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายอิมรอน  มีนา โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายอีรฟาน  ย๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงฮุษณา  เจ๊ะดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงซอลีฮะห์  เจ๊ะสาอิ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายซูฟีรอน  ฮะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายนัสรูน  ตาเละ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงฟารีณี  หะยีบีดิง โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายมาหามะซอแล๊ะ  มะมิง โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายมูฮัมหมัดซาวาล  ยาซามิง โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาฮิม  แซบากา โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายรอมีซู  เจ๊ะโซะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงรูซีลา  ยาแรสางะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวันซาฟีนีย์  แวนามะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอับดุลเลาะห์  สาแม โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายอับดุลอามีน  นิแล๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายอัมมาร  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอาดีซะห์  แวอาลี โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายอาฟาฟ  เงาะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอาอีเซาะห์  แวสามะ โรงเรียนบ้านสิโป ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายฆอซีบ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายซัลมาน  แหเหล๊าะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงนาซีฮา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายนิมูตาฮา  อาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายฟุรกอน  เปาะดิง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายมุมิง  มะเด็ง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงมูซัมมิล  บินดือเลาะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงมูฮิบบะห์  บินดิอเลาะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอานิสรา  บาเย๊าะกาเซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงฮากีมะห์  ลาบอ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงซามีเราะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงนาฟีละห์  มะนอ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนูรอาลียา  ตาบารู โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนูรอีมานี  มะเด็ง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายรอยญาณ  แหเหล๊าะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงวีอาม  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอันนี  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอัฟนี  มะมิง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายอัสรี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอิบตีซาน  มาเย๊าะกาเซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงฮานีฟา  ยามา โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนูรฟาดา  สือแต โรงเรียนบ้านตือกอ ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงมัซรูฟะห์  มะแซ โรงเรียนบ้านตือกอ ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงอัฟซัน  บูละ โรงเรียนบ้านตือกอ ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายอาบูสาลามะฮ  ดอแว โรงเรียนบ้านตือกอ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงเกษยะห์  หะมะ โรงเรียนบ้านตือกอ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงซวยบะห์  แยนา โรงเรียนบ้านตือกอ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงซอลีฮะห์  อิสมาแอ โรงเรียนบ้านตือกอ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนุรอาซีกีนย์  เจ๊ะดือราแม โรงเรียนบ้านตือกอ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงซัลมี  มะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงซีตีนออูดา  สะอะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงซูรีรา  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงนูรอาฟามี  ซาแมยี โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงฟาดีละห์  อาแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงรัชนีกร  หนูเจริญ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงสีตีฮาสมะห์  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงอาชาชา  สาแม โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงชลธิชา  อาแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงซัลซาบิล  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายซุลกิฟลี  กาลอ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายโซบิร  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงโซเฟียร์  เจะมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงญัสมี  มามะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนัศฮัณทร์  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนัสริน  แต โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนัสริน  แมหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนิฟาเดียร์  ปัตวงศ์ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนุรไอลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนูรซาฮีดา  มูฮิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนูรอิฮ์ซาน  ซาแล๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  ดอแม็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงบัรกีห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงฟัยโรส  เจ๊ะดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงฟาอีซะห์  มะรือเสาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงมาลินี  อารง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายมูฮัมหมัดอาซูวัณ  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลิฟ  หะรงค์ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฮาม  มีนา โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศัลมียะห์  กาพอ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายสุบฮาน  หะมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายอักรีมีน  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอัรวา  นาแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอัษซูรี  บิญอาลี โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอัสวานี  เตาะสาตู โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายอามีรู  ซาแมยี โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอาอีเซาะฮ์  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงฮัสวานี  มะเยาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายึคอยวารี  หะยีดาลี โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายูมูฮัมหมัดอัลอามีน  อาบู โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายซอฟวาน  ปิตายะโซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงซูวัยบะห์  บูเก๊ะเจ๊ะลี โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายนัสรูดีน  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงนาดียา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายนิฟาอิซ  เจะสะนิ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงนูรฟัฎรีณีย์  มะเเละ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายฟุรกอน  ลานง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายมูฮำมัดฟัยรู  สือรี โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงรอฮานา  เเวสะเเลเเม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงอรยา  เเวกะจิ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายอัฟวัน  บาโด โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายฮัมดี  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายฮาฟีซู  เจ๊ะดือราเเม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงซีตีอาอีซะห์  มานิ๊ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงซูไรนี  วาหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลสวน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนูรฟารีชา  มีเหาะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนูรวัยดา  เจ๊ะดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนูรีกา  สูดิง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนูรูล  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายฟัครูดีน  สาเเละ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  สามะเเอ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายฟุรกอน  สือเล็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายมูฮัมมัดนัศรี  ตีลี โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงรอซีดา  บินอาเเวหะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายริฟอัตร  มะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายอนัส  สามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอามัด  สาเเละ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอิสรูนณ์  เจ๊ะเเว โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงซอลีฮา  ดือเล๊าะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงตัสนีม  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงนัสริน  ลอมะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนุรมาลีซา  ตูแวลอนิ โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงนูรฮัยฟะฮ์  สาเมาะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงบัดรียะห์  ตอกอ โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงฟัยรูซ  แวหะมะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายฟิรฮัน  เจะแต โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงมูรณีย์  เต๊ะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงสีตีอาอีเซาะ  สุหลง โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายอาซิฟ  มูซอ โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงอาซีซะห์  ลือแมะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงอาซูรา  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายอิบรอฮิม  อาแว โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 คณิตประถม
432 นางสาวซาฟีดา  สะอิ โรงเรียนบ้านยานิง ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงนูรีดา  แวเต๊ะ โรงเรียนบ้านยานิง ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงโนรอาซีรา  แมเราะ โรงเรียนบ้านยานิง ม.2 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวฟาตีฮะ  หวังดำ โรงเรียนบ้านยานิง ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงฟูอัสณีย์  อาแว โรงเรียนบ้านยานิง ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงมายารีนา  มามะ โรงเรียนบ้านยานิง ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงมาลีตา  กาเจ โรงเรียนบ้านยานิง ม.2 คณิต ม.ต้น
439 นายมูฮำหมัดอีรูวัน  มะตาฮา โรงเรียนบ้านยานิง ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงแวซันตรีวาตี  อาแว โรงเรียนบ้านยานิง ม.1 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวสีตีปาตีเม๊าะ  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านยานิง ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสุไบดะห์  เจ๊ะมูดอ โรงเรียนบ้านยานิง ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงสุริยานี  ปูเตะ โรงเรียนบ้านยานิง ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวอรสา  ศรีกฤษ โรงเรียนบ้านยานิง ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นายอัสมัน  แฉะ โรงเรียนบ้านยานิง ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงฮาซมะ  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านยานิง ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงซาฟีนี  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงตัสนีม  มะตาเฮ โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงตัสนีม  สาแม โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนูรอีฟา  มือเยาะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนูรีดา  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสีตีฟาซีละห์  มะตาฮา โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอามีนะห์  แยนา โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอามีเนาะ  สุหลง โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายซอลาฮุดดีน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านโคก ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายซอลาฮูดีน  แมเลาะ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงซัลวา  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงซัลวาณี  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงซุลฟา  มะนิ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงซูรียานา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงนัจญมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงนาญะห์  เบ็ญอาหมัดธีรกุล โรงเรียนบ้านโคก ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงนูรฮายะห์  หนิมะ โรงเรียนบ้านโคก ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงนูรูฮาสานะห์  เจ๊ะหมิ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายมะซาฟิก  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายมูฮัมมัดฟิตตรี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายมูฮำหมัดดะฮัน  อาแว โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงแวฮานีซะห์  แมเราะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงสายธาร  ขุนรายา โรงเรียนบ้านโคก ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายอับดุลรอฮิม  ยะลา โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงอานาตาชา  สะแลแม โรงเรียนบ้านโคก ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงอามานี  แมะแนะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายอาริฟ  หะยีอาหะหมัด โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายอาลี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคก ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงอาอีซะห์  แมเราะ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงฮุสนา  เจ๊ะปิ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายฆอยรู  สาแม โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายต่วนฟัตหูล  เจ๊ะอาลี โรงเรียนบ้านโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงนาซูฮะห์  บอดอ โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงนาซูฮา  เล๊าะแม โรงเรียนบ้านโคก ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงนูรอาร์  โซะ โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงบัสกิส  กูโน โรงเรียนบ้านโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายฟุรกอน  สือแม โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายเฟาสัน  โซะซอ โรงเรียนบ้านโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายมูฮัมมัดไซฟู  กูโน โรงเรียนบ้านโคก ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายแวอิลยัส  แมเราะ โรงเรียนบ้านโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายอัลนิส  อาแว โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายอาคิวาส  ฮะ โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายอามารนีซา  ซาฮารูน โรงเรียนบ้านโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงอารีฟะ  แมเราะ โรงเรียนบ้านโคก ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายอิดรีส  บากา โรงเรียนบ้านโคก ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงอูลฟะฮ  มิงยีนา โรงเรียนบ้านโคก ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายซะฮ์มี  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายซาอีมี  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงซูฮัยนี  หะยีเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านโคก ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนัสริญดา  แวอาแซ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนัสรี  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนาดา  มะดีเยาะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนูรฟามีซัน  แยนะ โรงเรียนบ้านโคก ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายมุคลิสห์  มะแซ โรงเรียนบ้านโคก ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงรุสนานี  สาและ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสารีเฟาะห์ไมซาระห์  เจะอูมา โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงสีตีฮาจาห์  เจ๊ะอาลี โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายอับดุลมูฮัยมิน  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านโคก ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายอายาตูเราะห์มัน  วานอ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอารีนี  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงฮานีซา  สามะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนูรอารีนี  ลาเต๊ะบือริง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงนูรอีมาน  เจ๊ะโด โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงโนร์ลัยลา  แวยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงฟิรนี  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายมูฮัมหมัดฮัยกา  บือซา โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงยูรีฟา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงรอสาดา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงอัซวาณี  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายอัรฮัม  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงอาดีลา  อับดุลเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงฮูซัยฟะห์  สะนิ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 คณิตประถม
521 นางสาวชุลีพร  มามะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวซาวาณี  สะตาปอ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวซูไรนิง  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงนาอีหม๊ะ  ลีบี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงนูรฟารีซา  ยีเฮ็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงนูรมีย์  แบเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงนูรอาซีกิม  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงนูรีกา  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวฟัจรียะห์  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงฟาดีลา  สาและ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  วาเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
532 นายมูฮำหมัดยุสรี  ลีมิง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายอาซูวัน  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายอามัน  มะทิเกาะปะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงอาลิษา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงซอลีฮะห์  เจ๊ะอาบู โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงซูลฟา  อารี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงซูอาฎ  มูฮำมะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนุรดีนี  ดอแม โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  หะยีสาและ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายฟุรกอน  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงรุสณี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอัซยาน  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงอัสวานี  สะอารี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงซาเฟีย  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายซุฟยุดดิน  อาแว โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงซูฮัยดา  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายนัสรู  แวอาแซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงนูรอัยดาร์  ซีเดะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงนูรอัยฟา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงนูรอาซีกิม  นิมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงนูรไอนี  หะยีเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงนูรีสาบัญดี  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงนูรูอักมาล  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาว  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายมูไฮมี  ซาแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงสีตีมาเรีย  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงสุนันญ่า  มะอิ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายอับดุลรอมัน  มิง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงอารีนี  โต๊ะแซะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงซอฟียะห์  สุหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงซูไรดา  แนแบอูมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงโซฟียะห์  มะเย็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงนูรซาเวีย  ดิง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงนูรซาฮีดา  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงนูรอับซะ  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงนูฮาฟาเต็ม  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงโนรไอนานี  ยูโซ๊ะเปาะจิ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายบัดรี  ระยะหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวบิสมี  มิง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายฟิกรี  แมเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงรุสนานิง  มูซอ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวแวนูรฮาซีกีม  แวกาเดร์ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายแวฮาซัน  สาและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงอันดา  สุหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายอัสฟัดดีน  ตาเฮ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายอิบรอเฮม  อาบูกือลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงกัดดีฮาน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกุลซ่อฟา  หะยีเจ๊ะแว โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงชญานินทร์  คล้ายอุดม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายซาฮีดัน  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงนาดีลา  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงนุรอาดีลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนูรนีสรีนณ์  เบ็ญรอฮฺมาน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนูรบารียะห์  แมเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนูรฟาฮูดา  ยูมะโซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงนูรีตา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงฟิตเราะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายมูฮำหมัดอัฟนัน  ซาแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงโรสมาเรีย  หะยีโอะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสุไรนา  เจะโกะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  อาแว โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอาซีหม๊ะ  เซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายอาดัม  สาและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายอานัส  วาโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอาฟันดี  สุหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายฮาฟีซู  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงคอดีญะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายซูเปียน  เจ๊ะแล โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงซูฟีฮะห์  วาพา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงซูมัยยะห์  เจ๊ะอารงค์ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงซูเอลา  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงซูฮูรา  ซาและ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายโซเฟียน  มะเส็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงญัสนีตา  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงฏิฟลาณี  เจ๊ะดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงนาเดียร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงนุรซาฮีรา  สาอิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงนูรมา  ดะแซ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงนูรไรดา  เจ๊ะสะนิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงนูรอัย  สาและ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงนูรอีมาน  บินสาและ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงนูรุลอีมาน  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงนูรุลฮูดาย์  มายิง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงนูรูลอัสม๊ะ  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  เจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ซาล๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  อุสมาน โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายบัยฮากี  ซาล๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงพาดีละห์  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงฟัดลีนีย์  ดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายฟัรฮัน  เต๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายมูฮำหมัดซาฮารู  หะยียูโซะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายมูฮำหมัดซูคอยรี  อาบ๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายมูฮำหมัดซูรฮัน  ดอสะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายมูฮำหมัดตอฮา  อุมา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายริฎวาน  มะดือเระ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายลุตฟี  มะเส็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงอัซมีรา  ดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายอับดุลรอกิบ  บือราเฮง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายอัลมะฮ์ดีย์  ยามา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงอัสมี  เจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงอาซือมะห์  อับดุซซาลาม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงอาดูรา  มากา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายอานูวา  ซอดอ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงอาฟีนี  มะยีดิง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงอาวนี  บินยูโซะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงอาวานี  เจ๊ะแล โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงอาสาน๊ะ  บากา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายฮัมมาฎ  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  อาแซ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงฮาซานะห์  เปาะจิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงฮาซามี  มามะยูดี โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงฮาลีมะห์  สูเด็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงซูฮาดา  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงฐิติกานต์  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงนูรซาฟีกา  เต๊ะ โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  สือแม โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายมูฮำหมัดซอและ  สะแลแม โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายแวอุสมัน  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงซีตีฟาตีเมาะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงไซตง  เฮง โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงนูรีฮัน  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงฟารียา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงโรสลินดา  เวาะงอย โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงอัสก่อลานีย์  สาและ โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงซาฟียะห์  แวดือราแม โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงตอยยีบะห์  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงนูรฟาติน  สาระห์ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงนูรอัซรีน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ต่วนดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายมุสตากีม  หะมะตีเม๊าะ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายมูบัซซีร  กอเซ็ง โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงยูไรมี  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายอัฟฟาน  บันสุรี โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงอัลวานี  ดือเย๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงอานิส  สะมะแอ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงอามานีย์  อูมา โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงซัลวา  หะยีสือนิ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงนูรซอบีฮะห์  ยาการียา โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงฟาตีหะห์  สะนิ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายมูฮัมหมัดอาซาน  มะยูโซะ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายยุสรัน  เวาะหลง โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงวัสมีย์  มามุ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงวิดาวัลย์  หะแว โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายอับดุลฮากิม  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอัสนีตา  อูมา โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายอัสวัน  บินกูโน โรงเรียนบ้านตาโงะ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณัจมีญ์  ดือราแม โรงเรียนบ้านตะโละ ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายมูฮำหมัดลุฏฟี  หะยียูโซะ โรงเรียนบ้านตะโละ ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงนิฆูฎอรี  ขอเด โรงเรียนบ้านตะโละ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายมูฮัมมัดซัมซู  สามะ โรงเรียนบ้านตะโละ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงนัซมีย์  ตะมิงมะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงนัสรีญา  ตะมิงมะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
688 นายมูนีร  ปาเน๊าะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายมูฮำหมัดซอรีฟ  หะยียูโซ๊ะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายวันฮิฟนีย์  แวมุสตอฟา โรงเรียนดารุสสาลาม ม.3 คณิต ม.ต้น
691 นายอนัส  นิเลาะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายอับดุลวาริส  มะสาแม โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายอาดิล  สีระโก โรงเรียนดารุสสาลาม ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงอานีส  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นายอารีฟีน  สาแมสาอุ โรงเรียนดารุสสาลาม ม.2 คณิต ม.ต้น