รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกมลภพ  ประดับวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรพรรณณ  ขันทวี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรรณิการ์  แต้มทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรไชยญาติ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเกษร  ผ่องศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเกษวรางค์  พิมพิลา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายคฑาเทพ  ศรไชย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงคนัญญา  พรมนอก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญต่อ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายจีรศักดิ์  ใจทรง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีพารา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชลณิชา  อนุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชัญญานุช  ชัฏขันธกิจ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชานนท์  วงศ์ษา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชินโชติ  ตนสุขขาธนโชติ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายณภัทร  ภักดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐกฤต  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐชานันท์  คำภักดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐรัตน์  พรมด้วง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมปัก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณิชาวีร์  พานิชวัฒนะ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธนพร  ใยสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธิชากร  ศรีพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนลิตตา  กลยนี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนัทราวดี  แสวงผล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงบุณยาพร  อติชาติสัตตบุษย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปริญญานุช  อังคุระศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปรียาภรณ์  หวังดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปาลิตา  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีวินันต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปิยาภัทร  ปุยฝ้าย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปิยาอร  โสมรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพรพรรณ  วรรณพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพรรณิภา  บุญใจรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงภคพร  วงษ์ตรี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงมนันชยา  คงคำลี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงมัญฑิตา  ปานกลิ่น โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงรัชนีกร  พลรักษา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงรินท์นิตา  จันทวี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงรุจิรา  ถิ่นขาม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวชิราภรณ์  รูปเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายวิทวัส  ลังกา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวิภา  ลาถพูน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวิภาพร  สิงหา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวีรยา  ใจซื่อ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายวุฒิภัทร  สาคำภีร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสวิตตา  กำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสาริกา  จันทร์แจ่ม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสิริกร  โคตพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุทธิดา  กะเศียร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายสุทิวัส  เป็นมงคล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายสุพล  ต้นวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุภัทรจิรา  บุญรมย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสุภัสสร  สาลีวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอรุณรัตน์  เชียงดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  สุริโย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายอิทธิชัย  อิ่มใจ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ปะวะบุตร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกมลวรรณ  โนนจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกวินธิดา  พวงแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกอบัว  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกาญวดี  สุขศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกีรติกา  กุลการี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกุลธรา  หิรัญคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกุลธิดา  ปัตติโน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงเกวลิน  สุพร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงเกวลิน  เงินกลม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์เต็ม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงจารุวรรณ  รูปแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจิรภิญญา  วงศ์ภูธร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเฉลียว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจิราวรรณ  ประทาน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายจุรินทร์  วิเศษรอด โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วรรณศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชญานันท์  จินดาศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงชญานิศ  ราชชมภู โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชนรดา  สังขะทา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงชมพูนุช  ภักดีล้น โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายญาณวุมิ  นฤนาทโกศลพิชิต โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงฐปนนันท์  ประสานดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงฐิติพร  พลวิภาค โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณภัทร  อุธิโท โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐชา  พิริยโนทร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนสายแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐนพิน  นามขำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรมณี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายณัฐพล  ผลคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายเตวิช  จำปานาค โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงทิตฐิตาพร  มิ่งมูล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธัญยพร  กลัดมี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธัญสุดา  ขันทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธีรภัทร  ศิริรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนิชกุล  นามแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงบุญโชค  ปัญญาวัล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายปภังกร  ฝอยทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงประภาพร  โพธิ์สนธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปวันรัตน์  บาทสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปวิตรา  เวียงสีมา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปวีณา  สอนพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปวีณา  ไชยราช โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปวีรา  โสภะบุญ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ตรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปุณยนุช  บุตรให้ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพงศภัค  แก้วศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพิชญากร  สาธุจรัญ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพิชญาภา  ฝักแต้ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขจรฤทธิ์อนันต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะโส โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงภัทรวดี  ชุลีกร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภาวิตา  บัวลา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงมนภัทร  สีส่วน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงมนัสนันท์  คงคำลี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงมาติกา  จันดารัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงมุฑิตา  แซ่อึ้ง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงรสิกานต์  ถาวร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายรัชชานนท์  กาบทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงรัชนีภรณ์  พันธ์คำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายรุจิภัทร์  ส่งเสริม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงไรวินทร์  ศรีสุวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงลักษิกา  สุตาวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงวชินญาณ์  วัฒโนภาศ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายวรภัทร  ผิวชะอุ่ม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวรากร  โขมะนาม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวิจจิตรา  พรรคลม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงวิจิตรา  ทับแสง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวิปัสสนา  ผลานันต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวิภาวนี  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายวีระพล  วงศ์อาจ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศรัณย์พร  คงคาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงศรีประภาพร  เก็บตะวัน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงศิรินภา  สารุณา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายศุภโชค  เดชะคำภู โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายศุภณัฐ  แก้วศรีทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสร้อยระย้า  ใกล้ชิด โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสิรินภา  วันดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุกัญญา  สร้างนา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสุชาวดี  สามิลา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสุธรรมนิตย์  สมปัก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วิจิตรเชื้อ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายสุวรรณชาติ  คำผุย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอาเธนนา  ฟองโดนดึงเกน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอาภัสรา  บุญถม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายอินทัช  พูลจวง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอุบลศิริ  สีดา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภาคินัย  จันทร์ประไพ โรงเรียนพิชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายรัฐภูมิ  ทุนมาตร โรงเรียนพิชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายิพิชัยยุทธ  อารีย์ โรงเรียนพิชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สีแป้ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงชลธิชา  มะโนชาติ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงดวงฤทัย  แสวงผล โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายธนพงศ์  ทัดเทียม โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์พุทธะ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายนนทวัฒน์  สมพร โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายนันทยศ  รักษายศ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงประดุจเดือน  เสนา โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปาณิตา  พามาดี โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ชัยวัฒน์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสาริกา  บัวงาม โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายเอทิปกรณ์  กุลวงค์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงทิพย์ประภา  สายันต์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนันท์สินี  บรรโล โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนิรชา  บรรพจันทร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายบดินทร์  ปราณี โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปลายฝน  ขุนใหญ่ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวรรรณศา  เสตรา โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายวรันธร  วิมุล โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศศิธร  ศิริณู โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกัลยา  สินเทาว์ โรงเรียนเมืองเดช ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายฆณัฐศักดิ์  ปัญญาเหล็ก โรงเรียนเมืองเดช ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงชรินธรณ์  โสภาบุตร โรงเรียนเมืองเดช ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงทิพนิภา  จันทร์แดง โรงเรียนเมืองเดช ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุษบิน โรงเรียนเมืองเดช ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เลขตราสาร โรงเรียนเมืองเดช ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปิยนันท์  สิงห์แสน โรงเรียนเมืองเดช ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงภัทรวดี  เรือนทอง โรงเรียนเมืองเดช ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวรรณิศา  แสงคำ โรงเรียนเมืองเดช ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงวิลาพร  เบ้านอก โรงเรียนเมืองเดช ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงจันจิราพรรณ  ราชมาลา โรงเรียนเมืองเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงสราวลี  พงษ์สวรรค์ โรงเรียนเมืองเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายสิทธิศักดิ์  มูลสถาผล โรงเรียนเมืองเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอรพิน  สินเทาว์ โรงเรียนเมืองเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศรียา โรงเรียนเมืองเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงเกวลิน  อิ้มคำ โรงเรียนเมืองเดช ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุษบิน โรงเรียนเมืองเดช ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐวุฒิ  โสภามา โรงเรียนเมืองเดช ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธิติกานต์  ศรีมลฑาทอง โรงเรียนเมืองเดช ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายบุรัสกร  บุดดีเสาร์ โรงเรียนเมืองเดช ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายสิรภพ  สินเทาว์ โรงเรียนเมืองเดช ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอภิญญา  จุลวิถี โรงเรียนเมืองเดช ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกรณวุฒิ  บุญต่อ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงณัฏฐา  วราห์คำ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงณัฐชา  เครือคุณ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายณัฐธี  ขวัญนู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงณิชกานต์  พิมชัย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายตะวัน  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงธิดารัตน์  มุทุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงธิรัตน์ดา  มุทุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงธีรวรรณ  มณีภาค โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงนัชนัน  ซาปาน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงเบญญาพร  วิสาพรม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายปฏิพัทธ์  ลิ้มวงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงปาลิชาติ  ผ่อนตาม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายพงศธร  กอดทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายพชร  ไตรเมธาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายพัทธดนย์  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพิณฤดี  เสนาน้อย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงวณิชา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงวราภรณ์  โยธา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายสรวิชญ์  ประดา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายสิทธิพล  พรเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสุชาดา  อรุณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงสุฐิตา  สังกะเพศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายอนุชา  โจมพลสา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอนุธิดา  อาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายอัศวิน  มงคลการ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายเอื้ออานนท์  บุตรคำดี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงกมลนัทธ์  วิจิตรเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกิตติกร  อ่อนโสภา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจรรยา  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจุฬามณี  ไวโสภา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชมภูนุช  มามี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชุติมา  คุณพรม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฐภูมินทร์  หวังสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายทรัพโยดม  ธานี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงทิพพาภรณ์  เกษร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายเทพทัต  ดำงาม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนภาวีร์  ปัญญสา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนันทวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายนิติภูมิ  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงเนตราราวตรี  คุณมี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายปพนธนัย  พลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปิ่นมนัส  อายุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพงศกร  พรมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพัชรศรี  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลิ้มสงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เทียบคุณ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภัทรพงษ์  จันทนาค โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายภูลิพัฒน์  กอดทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงมนัสวี  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายรชต  รำไพเราะ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายรชานนท์  คำมรรค โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงรมิตา  คำเฮือง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวิฌฌญาฎา  วรรณโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  บุญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงศศิธร  สำราญ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศิริวิมล  คุ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายสิรดนัย  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสุนิสา  วงค์ศรี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอภิชญา  คำมาโฮม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายชิตพล  บุญช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงนัฐลดา  ไชยโชค โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงวรัทยา  ใยอุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายวิทย์สุวัฒน์  สุระเสน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายอนันตชัย  บุญทรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกนกวรรณ  สัมพันธ์พงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกลิ่นจันทร์  บุญยืด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  พักวัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงเนตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธีรวัฒน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงน้ำค้าง  เยือกเย็น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายนิธิกร  กลยนีย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายพงศภัค  สวัสดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายพบบุญ  อรรคบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพรนภา  ผลแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวมัณฑณา  ปริหา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงยลดา  ศิริบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นางสาววรรณภา  วิชาหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงวิลัยวรรณ  จารุแพทย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงศรินญา  หัวคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงศศิธร  ศุภสร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงศิรินภา  ชุมนุม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสุธิตา  สว่างแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงสุนันทา  แสงสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงอริสา  บุญยัง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงอาภาพร  สายทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์สถิต โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยงยืน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกานติยา  สมวัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายจรรยาภรณ์  สายคูณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงจรัญพร  วรรณโสภา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันปลิว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจิราพร  พรไทย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงจีรภา  จุฬานัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายเจษฎา  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายชลธาร  ลีลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์สุด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงดวงฤทัย  ไทยเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงดาณิมา  ทองเชื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนริศรา  ปัสสาสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนฤมล  เกาะแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนิติยาภรณ์  พุ่มแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงเบญญาภา  มหานิล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงเบญวลี  ศรีหงษา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์เวียง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปนิตา  พรมเย็น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพรไพลิน  พรมวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพัชรพร  มหามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพิพัฒน์  คูณค่ำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพีระพล  วันดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงเพชรลดา  ขจรกลิ่น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายภานุวัฒน์  หัวคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายรพีภัทร  บำเพ็ญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายรพีภัทร  โนนจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงรัตนวิภา  หยาดทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงรัศมีโชติ  แสงเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายฤทธิเดช  ศรีหงษา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายวิศรุุท  บุญเนตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสมุทร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงศิริกานดา  โทพิลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายศิริชัย  สายทวี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายศุภชัย  ภาพสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายสหรัฐ  ก้อนฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุธิชา  ประเสริฐสิน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสุนิสา  แสนทวีสุข โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสุรสิทธิ์  ตาดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุลิตา  นามรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอนุพงค์  บุญเติม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายอภิชาติ  พลสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายอภิศักดิ์  ถิ่นขาม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอริศรา  หาญเชิงชัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอัจฉริยา  จันทร์แจ้ง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอาทิติยา  สีพลไกร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกิตติภูมิ  สุขอ้วน โรงเรียนบ้านไฮตาก ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงฐิติมา  รัชวงศ์ โรงเรียนบ้านไฮตาก ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายปรภัค  คำน้อย โรงเรียนบ้านไฮตาก ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านไฮตาก ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายพีระเดช  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านไฮตาก ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายอนุสรณ์  ต้นเทียน โรงเรียนบ้านไฮตาก ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงอรพรรณ  แสงพระจันทร์ โรงเรียนบ้านไฮตาก ป.5 คณิตประถม
342 นางสาวจันทนา  เต็งเรียะ โรงเรียนบ้านไฮตาก ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวธิดาญา  ตังนู โรงเรียนบ้านไฮตาก ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายนทิเดช  บุญถม โรงเรียนบ้านไฮตาก ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวนฤทร  สุพรม โรงเรียนบ้านไฮตาก ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงนฤภร  เชาว์คล่อง โรงเรียนบ้านไฮตาก ม.2 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวนาตาลี  ลังกา โรงเรียนบ้านไฮตาก ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวเบญจพร  สีผา โรงเรียนบ้านไฮตาก ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวปิยะณัฐ  คำใส โรงเรียนบ้านไฮตาก ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวเพ็ญนภา  คำใส โรงเรียนบ้านไฮตาก ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายวุฒิพงษ์  สายเพชร โรงเรียนบ้านไฮตาก ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุปรีดา  ชาภักดี โรงเรียนบ้านไฮตาก ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสุพรรณี  ลาธุลี โรงเรียนบ้านไฮตาก ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายกิตติ  บรรจง โรงเรียนบ้านไฮตาก ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพรฑิตา  บุญถม โรงเรียนบ้านไฮตาก ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสิริวิมล  เพี้ยก่ำ โรงเรียนบ้านไฮตาก ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุจิตรา  เต็งเรียะ โรงเรียนบ้านไฮตาก ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภูผาหลวง โรงเรียนบ้านไฮตาก ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกชกร  แก่นลา โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายกฤษฎา  จำปาเต็ม โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายกิตติภพ  ทองเต็ม โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายเกียรติบดินทร์  แก้วพิกุล โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงชลธาร  บุญส่ง โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์สว่าง โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายชลธิศ  กุลพันธ์ โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายชัยพล  หลายเตื่อย โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายชัยมงคล  อบอุ่น โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงชานิกานต์  ทิมาทัน โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายฐาปกรณ์  อนุลุน โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายธนพล  อนุลุน โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายธนวัฒน์  แก่นมาลี โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายธนาวัฒน์  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงธัญพิชชา  ตะนะสุข โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงธิญาภรณ์  ศิริโท โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายธีรภัทร  มีศิริ โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายธีรสิทธิ์  คัดสันเทียะ โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายนพพล  โสรินทร์ โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายนันทกร  โงนเงิน โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายนิลทกร  แก่นมาลี โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงเนตรภัทร  วันทอง โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายบารมี  ศรีโกศล โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกษอุดม โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายพงศภัก  ศาลาแก้ว โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกษกันธร โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงพิมมาดา  สารเสนาะ โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายมงคลชัย  สิงหาโชติ โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายมนัสชัย  ปัตถาพิมพ์ โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงรสสุคนธ์  สมอินทร์ โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงวิภาภรณ์  นาคำรอด โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายวุฒิกรณ์  บุญเททิม โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงสกาววรรณ  นรมาตย์ โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายสิริวากรณ์  ทองไสล โรงเรียนบ้านโนน ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงสุมาลี  เจริญสิม โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายสุรสิทธิ์  สาระวงค์ โรงเรียนบ้านโนน ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายอนุศักดิ์  ไชยจักร โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายอภิวัฒน์  สิงห์สว่าง โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายอภิวัฒน์  อาธิโคตร โรงเรียนบ้านโนน ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันดารัตน์ โรงเรียนบ้านโนน ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธัญจิรา  อาธิโคตร โรงเรียนบ้านโนน ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงบุรัตดา  กาเมือง โรงเรียนบ้านโนน ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงศิริกาญดา  คำภาพร โรงเรียนบ้านโนน ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสิริวากร  อนุลุน โรงเรียนบ้านโนน ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายนภัส  นิยม โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงจิตรานุช  พุ่มจันทร์ โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายเจตนิพัทธ์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายจีระศักดิ์  พาพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายชนธัญ  บุญรักษา โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายนเรศ  เอกรักษา โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงปณิตา  ตามแต่รัมย์ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงวาชินี  ตีระภักดิ์ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงกัลยา  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงขวัญจิรา  กุลบุญญา โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพรไพลิน  เลื่อมใส โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิชญา  กำพุธ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงวันธนา  เกษี โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายศัตวรรษ  สามิลา โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายสุรศักดิ์  ศิริสา โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายอภิสิทธิ์  สำพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าพอก ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกัลยากร  คะนา โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกุลธิดา  โสสะดา โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายพูลศักดิ์  คำสอน โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอนุสรา  ประพาล โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงปวีณา  ปัญญา โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปิญาพรรณ  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปิญาวรรณ  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  พรมเสมอ โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจรรยพร  สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองกบ ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงทานตะวัน  โคสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองกบ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกรรณิกากรณ์  แก่นคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงสิริยากร  อ้วนคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงจันทิมา  แสงอินตา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณันธิชา  หอมกลิ่น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายนัฐพงศ์  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงบุฐศิตา  ขันคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงพัชราพรรณ  ตาสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงมณีภรณ์  บุญครอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุวนันท์  ขันทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงอนัญพร  วรรณศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงอนุตรีย์  จำนงค์ใจ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายเอกรินทร์  บุญมั่น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงจิดาภา  สีแสง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงจิตติมนต์  โสภา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายณัฐธวัฒน์  สุริยา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงประทานพร  นะโส โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปวีณญารัตน์  รูปไสย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวณากร  โคระชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกาญจนา  ศรีทอง โรงเรียนบ้านบก ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมจารีย์ โรงเรียนบ้านบก ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงชลลดา  คุริโน โรงเรียนบ้านบก ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ม่วงโคกสูง โรงเรียนบ้านบก ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงปราญชลี  บาลุน โรงเรียนบ้านบก ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงปรารถนา  จรมา โรงเรียนบ้านบก ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงปิยนุช  บาลุน โรงเรียนบ้านบก ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงลัดดา  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านบก ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงสุธัญญา  เทพประทุม โรงเรียนบ้านบก ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ส่อง โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงจันทร์นภา  มนึกคา โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เพียรชัยสงค์ โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงชุติมา  เสนาคุณ โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายณรงค์เดช  คำอินทร์ โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายณัฐพล  จันทสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธนวิชญ์  คำอินทร์ โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงประภาพิมพ์  ไชยสำแดง โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงปวิชญา  พรมสุวรรณ โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงพรชิตา  ดับพันพิศ โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงพรไพลิน  ภูทองเงิน โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงพรสินี  เสนาคุณ โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพัทท์ธีรา  หงษ์ลอย โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวบก โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงมณีรัตน์  มนึกคา โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงวิไลพร  ศรีทอง โรงเรียนบ้านบก ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงศิริวรรณ  จันมลตรี โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงสิริวิมล  บุญทา โรงเรียนบ้านบก ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงอารยาพร  ล้านคำ โรงเรียนบ้านบก ม.1 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวกนกนิภา  สาธุวงศ์ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวเกศรินทร์  ยศศิริ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวทิชากร  วรรณการ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงธัญสุดา  คำพันธ์ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงวิจิตรา  นิยมชาติ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอธิติยา  เกทู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงอรุโณทัย  วรรณบุตร โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงอัญชลิกา  สำเภา โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงปนัดดา  ทิพรักษ์ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพิชญา  ลาเฟีย โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุชาวดี  ประวิง โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสุมิตรา  เหลื่อมทอง โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกานต์ชนิตา  เพียะวงศ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พาวัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงเจนสุดา  จันเพ็ญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริภิรมย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงณฏฐกฤศมน  พลพัชระเสฏฐ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายเดชาวัต  ลาพ้น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายธนโชติ  สีดาจิตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงธันยมัย  บุญกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายนฤสรณ์  รจนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายบัณฑัด  แซ่โก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงประภาพร  กิจกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงประภาวดี  ริวงศ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายประวิทย์  สิงหา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงปวีณา  จันทะมาศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงปานตะวัน  ศิลายศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงปาลิตา  ไชยโอชะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายปุณยวีร์  สวิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายพงศกร  ไชยพันโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายภาคิน  หมั่นจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยทองศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงมโนชา  สุมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงรินลดา  ทวีชาติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงลดาวัลย์  คุชิตา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายวีรศักดิ์ชัย  อุวิทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงศศิธร  นนท์ศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงศิรินภา  จำปาโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายศิวกร  ชายผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงศุภัทรตรา  จันทร์พวง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายอนวัฒน์  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงอภิชญา  ทำละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายอภิรุจพล  บุญโชติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายอรรถชัย  จำปาโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงอัญชลี  สีแสง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มีชัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงอารียา  เข็มราฐ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงเกศกนก  ตั้งจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงจันทร์จิรา   เจนจบ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงจารรี    สายทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงจารวี  สนธิภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงจิดาภา  สนธิภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงจิราพัชร  แสนแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงชนม์นิภา  ไชยบัวรินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงฐิตินันท์    รักหาญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายณัฏฐพล  ห่วงทิม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงณัฐชา  อินทร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวณิษา  สามิโส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงดวงพร  ประสารสี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงนฤภร  ศรีภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงปทุมรัตน์  ทันจิตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เรือนนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงพิมชนก    อนิกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายพุฒิพงค์  แซ่โก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงมัทนา  การะกาม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงรัชฎาพร  โคตถา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายรัฐภูมิ   ธรรมละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แผ่นทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงวนิดา  สีสำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงวิลาสิณี  ขันทา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงวิลาสินี  ทันเต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงสุฐิตา  อุวิทัศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงสุทัตตา  ภาณะรมย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงสุนิตา  งามศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงสุนิตา  จันทะเรียง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงสุพรรษา  ร่มทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงอัครณี  พุดพัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงกชกร  พะทำโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำหมั่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกัญญา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกนกอร  ประพันธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกมลรัตน์  พันธ์ยงค์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกฤติลักษณ์  สินโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายกฤษฎา  วงษาเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกฤษณะพงศ์  รัตนตรัยวงษ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายก้องกิดากร  นาคพินิจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกัณฐิกา  แก้วสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พละที โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกานต์มณี  ธันวิมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกิตติพัฒน์  ทวยเที่ยง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกิตติรัตน์  สีหาบุตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงขัตติยาพร  ปริหา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายคณาธิป  พลเยี่ยม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายจักริน  บุญชิต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงจิตตพัสตร์  ประสมสาย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายจิรภัทร  สาระขันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงจิราวรรณ  ตั้งจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงจิราวรรณ  พลับเพลิง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  สุโพภาค โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงเจนจิรา  คูณทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายเจษฎา  ประทุมพิมพ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงฉัตรีรัตน์  สุจริตกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงชญาณิน  เชื้อมีแรง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงชฎาพร  เกาะแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุปผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายชนาธิป  สุมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงชนิพร  พงษ์โภชน์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชลดา  สรจักร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายชานนท์  พรมมาดวง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงชาลินี  สาโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชุติมา  สินโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แก้วดวงดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายณัฐพันธุ์  จิระออน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายดวงเลิศ  ยำยวน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงดาราลักษณ์  ศรีใส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายทนงศักดิ์  สุตะโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงทิพปภา  ฟองศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์ขำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธนาภา  พันธ์แก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงธันวรัตน์  มิ่งพร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงธิดา  บุญอาษา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงธิดาพร  สุขมามอญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธิดาพรธนทรัพย์  อุดมวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงธีร์วรา  โคตรสุวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายธีรศักดิ์  สวิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนภสร  ศรีพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนฤมล  พลแสน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายนันทิพัฒน์  พันธ์อู โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายนาคิน  โครตสุวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนิภาดา  สีจุนลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายบวรวุตณ์  เจือทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงบุณฑริกา  อุ่นอ่อน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงเบญจรัตน์  หนูพัฒ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายปฏิภาณ  หาญสมุทร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปทิตตา  คำเครือ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปนัดดา  อุวิทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปนัดดา  โพธิวัติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงประกายดาว  รักเพื่อน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายปรีชา  แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปลูกขวัญ  ดวงใจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปัญณิตา  วิชาโคตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปาริชาติ  งานขยัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงปิยดา  สีหาภาค โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายปิยทัศน์  ทาเสมอ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปิยะธิดา  เหมทานนท์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพรพิมล  เรือนนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงพรรัมภา  บุญเรือง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพลอยมณี  ลิ้มประดิษฐ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  สารยศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพัชราภา  กองพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพัชริดา  บุบผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายพิชัยฤกษ์  พรหมดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรมสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงภัณฑิรา  อุ่นศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายภัทรพล  สงวนศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงภัทราวดี  จันดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายมนตรี  กัญญามา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงมัณธิชา  สามศร๊ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงมาลินี  วิสาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงมุฑิตา  เพ็งพวง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายโยธากุล  อุปจักร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงรวินันท์  สุขสม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงรัชนีกรณ์  สินศาสตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายรัฐพงษ์  แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายรุ่งเรือง  ภาลัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงรุ่งฤดี  หาวิรส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วดวงดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงรุจิรดา  แผ่นทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงวริศรา  ศิลป์ชัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงวิตติมา  เคนประจง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วนิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงศิริกานดา  วงศ์ศรีกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงศิรินภา  หาญกล้า โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงสุชาดา  บัวใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสุนิสา  ศรีประทุม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสุพัฒตรา  แสงจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยนาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงสุภาพร  แจงสูงเนิน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงสุวรรณษา  ก่อสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พระพงษ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงอชิรญา  พรมจารีย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายอธิบดินทร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายอนันตศักดิ์  สุขะทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงอภิญญา  พุดพัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วกันหา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงอรปรียา  ชนะพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงอัจฉยาพร  ทองรอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงอัยรดาพร  บุญกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงอาภัสรา  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอุษณิษา  จูมมณีย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงแองเจล์ลินา  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงไอลดา  กอบแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม