รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  สายราช โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกรภัทร์  ภิบาลวงษ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษกร  วรรณธานี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณ  แก้วเสนา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์ชัยสน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์ชัยเสน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัณทรวิชา  จูมสิมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติกร  นิตยารส โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติคุณ  จันทป โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติคุณ  โถตะบุตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศิลาเกษ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายเกียรติวิสุทธิ์  พิมพ์ชาย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายเขมชาติ  แสนสวาสดิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเขมนิจ  จันโท โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายคัมภีร์  ไชยรินทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายจตุเทพ  แน่นอุดร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจิรพัชร  ลายประจักร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิรัชญา  เสาร์คำ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายเจตน์  อนุพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนม์นิภา  พิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชนเมธ  เพชรปานกัน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายชโนทัย  ใจบุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายชยานันต์  สุวะไกร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายชิษณพัทธ์  คำด้วง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณาพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมพร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชุติกานต์  บังศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายญาณวรรธน์  อดิศัยเดชรินทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงญาณิศา  พรสุวรรณ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณภัท  ปัสสามั่น โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายณภัทร  จตุรภุชเกื้อกูล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ยี่เทพ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พิจารณ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ผอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐชนน  โทนุสิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐภัทร  สมจันทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐวิธาน  ชูแสง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณันท์นภัส  จิตรมั่น โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณิชาภา  มุ่งหมาย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงดรัลรัตน์  โสภาบุญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายทัศน์พล  สาลีพงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายทีปกร  ถาแก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธนกฤต  คนหาญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธนพล  ศรีสงคราม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธนภัทร  พลศักดิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธนาวิน  ปั้นทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธนินวัฒน์  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีษร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ด่านจอมฟอน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธันยพงศ์  เชื้อพงษ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธิเบศ  เคนประคอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธีรภัทร  ทิพยย์อักษร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธีรภัทร  พ่วงพัชรกุล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนัทธมน  กลิ่นบุญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนันทิชา  รัตนศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนาราภัทร  วงษ์อุทา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนิศารัตน์  คงนิล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงบรรณพร  สายสิม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายบัณฑูรศักดิ์  แก่นโส โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายปภังกร  ริมทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปภาวารินทร์  วงศ์พินิจ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปริชญา  พาประจง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปวริศา  บุญอุ้ม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปัญญาพร  ดาลุน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายปิยสิทธ  เตียตระกูล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปุณญาภา  เวียงนนท์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพรปวีณ์  ดอกพุฒธนะพงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพรรณวรท  โคตรวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายพลอธิป  ยูปานนท์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายพสิษฐ์  อินต๊ะปวง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายพัทธดนย์  โสมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิชชาภา  อินทนา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายพิชญ์ศรุฒน์  ปัดสาคำ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายพิพัฒน์  คำวงค์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพิสุทธิ์สินี  ท้าวด่อน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายพุฒิกร  อุดหนุน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายเพชญเกล้า  จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุญรักษา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พานิชกุล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภัทราพร  ดวงมาลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายภูมิเดชา  นาสิงห์คาน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายภูมิพิทักษ์  แก่นโส โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายมังกร  บุดสีนนท์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงมัลลิกา  บุบผาวงค์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายรัชตะ  จันทร์หนองหว้า โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายรัชพล  บุตรงาม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายราชนาวี  สุโภภาค โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายราชพฤกษ์  โพธารินทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายวรเชษฐ์  เกตุวัตร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายวรโชติ  คำหลอม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวรดา  เจริญพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงวิมลสิริ  จันมาทูล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายศิระ  แก้ววงษ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงศิริวรรณ  ไชยโพธิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายศุภกร  กันหาสาย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงศุภจิรา  คำโกน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทัดเทียม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายสรยุทธ  บัวทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุกัญญา  เลิศศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสุชานันท์  สาธรพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสุพิญญา  ธานี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ภามาเนตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายอภิชาติ  ชินเสน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอภิญญา  วงค์ขันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอรอินทุ์  เจนอรัญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอริศรา  ชัยศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอริสา  เหมันต์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายอัครวัฒน์  เหลากลม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอารีรัตน์  ชูช่วย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกชกร  ทองอ่อน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทุมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกมลชนก  ม่วงคู โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกรวุธ  ยอดจะยะ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกฤติธี  โชติญาณทัศน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกวินธิดา  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อดิศัยเดชรินทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกันต์กวี  ทองคู่ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกัลยารัตน์  วังษาลุน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เลขะสันต์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกิตตินันท์  เลขสันต์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุคะจำปา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงครองขวัญ  สมพงษ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายคุณภัทร  แดเนีบล เวส โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงเคทเลน  สแมนต้า เลย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจตุรทิพย์  สุภาษี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายจักกาย  สิริศฤาคาร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายจักรพรรดิ์  ล้อธนวิจิตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจิตติมา  นาสวน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจินต์จุทา  สุขโท โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายจิรภัทร  ศิริแก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายจิรเมธ  แสนสวาสดิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจิราพัชร  เนตตาสาร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายจิรายุ  พวงเพ็ชร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจุฑามาศ  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญครอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชลธิชา  ทองไสล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายชลธิศ  นาคเเนวดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายชานนท์  นาคแนวดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชุติพนธ์  ชิณโชติ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงญดา  กันยามา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงญาณิศา  จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงญาณิศา  มั่นวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายฐนพงษ์พล  เขียวสด โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายฐิติโชติ  วงศ์มณี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฎฐชัย  มีวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฎฐาพิชญา  ทองสิงหา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองยุติ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐณิชา  สินทร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูสิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฐภัทร  ปุญญศิลาจารย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ดำรงสกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมากอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณิชชาพัชร์  กิจมงคลศักดิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณิชานันทน์  ครุทธมงคล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงดวงกมล  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายเตชิต  สุตันตั้งใจ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเตชินี  แสงงาม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายแทนคุณ  พูลจิตต์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนโชติ  ศรีชุมภู โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนบดี  สวัสดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธนพร  ดุจดา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนวัฒน์  สุดตา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธัชนนท์  ชาญชิตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธัญชนก  ประหา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธัญสุดา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ท่อนเงิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธีรยุทธ  จันทร์อ้าย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนนตการณ์  ส่งศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนวพร  กองแก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนันทกิตติ์  แสงกล้า โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนาวี  สุชาติวุฒิ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายบดินทร์  แสนโคตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงบรรณรต  บุญมี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายบรรณวิชญ์  แสนมาตย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงบุญญิศา  บุญช่วย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปณัฏฎา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปภินวิช  คำคม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงประกายแก้ว  หงษ์ศิริ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปรัชดา  วันแก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปรัษนี  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปัญญดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปัณณทัต  สมสุข โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปัณณวัฒน์  นางาม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญชาลี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปานวาด  ภาระหอม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายปุญญพัฒน์  สมสุข โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปุญญรัศมิ์  ศรีมันตะ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพงศธร  ดุจดา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพงศ์วิศิษฏ์  ชนะกุล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพชรพรหมพร  ลาธุลี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพนิตธิดา  โยธิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพฤกษ์  แสงใย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพฤฒิพงศ์  พวงจันทึก โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพัชรพล  ศรีอนันต์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขันทะวัตร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพันเนตร  เย็นรัมย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพิชชากร  ทองกัน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิชชาพร  ผกาลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  มงคลเสริม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิชญาภา  นาเจริญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพิชเญศ  คำเคนบ้ง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสสว่าง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพิศุทธิฺ์  ผลวาด โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพีรภาส  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพีรวิชญ์  ตันเจริญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภัทธิรา  บรรพตะธิ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภัทรดนัย  พิมพ์สาร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภัทรปภา  เลิศยิ่งดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเย็น โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภาคิน  บรรพตะธิ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภูมิพัฒน์  พิมพ์บุญมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภูริพัฒน์  ลบบำรุง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงมุกรวี  คงนุ่น โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเมธาวี  จตุรพานิชย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายยศวรรธน์  สุขะสมิต โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงรุจรดา  พิลุน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวงศ์พลอย  รังษีกาญจน์ส่อง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวณิชชา  เพิ่มศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวรรณวิสา  วีสี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวรรณิดา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวรัญญา  จันทรมัย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวรัณต์พัช  ภัทรศิริโชติ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวริศรา  เทศนา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวไรภรณ์  ชนะชัย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวิชญาดา  ทรัพย์สิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  แก้วประกอบ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายวีรินทร์  แก้วประกอบ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงเวมาติกา  ศรีโคตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศิรประภา  น้อยวรรณะ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศิวกานต์  นุ่มฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายศุภกร  สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศุภนุช  ถนอมวงค์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงศุภากร  ดวงชัยเงิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธานี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสมัญญา  พรหมสิงห์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายสรวิศ  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสรัญญา  ปัสสาราช โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสหพร  ก้อนคำบา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พาเหวิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสิทธิสินี  เทียวประสงค์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสิเนห์อานิญช์  โชติวัฒนาเดชา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายสิปปะ  แสนบุญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสุขศิริ  เหลืองงาม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุชานันท์  นิยมพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสุชาวดี  ท้าวสุวรรณ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุภัคต์ชฎา  ปวะภูโต โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุภาวดี  สีคำคง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุภาวีร์  ชอบเสียง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พรมสว่าง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายเหมสุธา  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอภิชญา  ชาทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ชมชัย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายอัครนันท์  วราพุฒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายอัครภณ  แผนภิรมย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอัครวัฒน์  เนาว์ขุนทด โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอานนท์  ไชยมั่น โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอินทัชพร  บุระสี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอิศราภรณ์  เพ็ชรพงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธัญชนก  ทองไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงกุลธิดา  จงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายเกริกชัย  หอมชื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงขวัญฑิตถิยา  จันทร์จิต โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  คเณศร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชลิญญา  กุลบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฐชา  ทาสีเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงทัตชญพร  เสียงหวาน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนรีนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายบารมี  สุขะสมิต โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปรียา  กันหารินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพรนภา  พรมมาโฮม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อัจฉฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงภูริดา  อิ่มชม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงมนัสนันท์  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายวีรภัทร  ศรีบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายวุฒิพันธ์  โทตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายศิริโชค  แซ่โค้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุภาวิตา  วิลามาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายสุรยุทธ  บรรเทิงใจ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายทวีรวิชญ์  เครือมาศ โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายทศพล  ไชยทอง โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายปิยะวัฒน์  บุราเลข โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงพิมทวี  พวงศร โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายวินัย  ใจธรรม โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายอภิวัฒน์  สีลาพา โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายอมร  สิมพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายเทพฤทธิ์  วันทาวัฒน์ โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนดล  ป้องคำสอน โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพงพิพัฒน์  พุทธาธรรม โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงยุวธิดา  ผกากูล โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงศรีวิภา  รุ่งเกียรติกุลชัย โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงศิริวิภา  รุ่งเกียรติกุลชัย โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสโรชา  สีทากูล โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายอภิมุข  ป้อมอาสา โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอาริยา  แก้วอนันต์ โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วเนตร โรงเรียนบ้านห่องขอน ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงจิราพัชร  ศิริคำ โรงเรียนบ้านห่องขอน ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงสิชานุช  ชมชื่นชู โรงเรียนบ้านห่องขอน ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงสิริยากร  เรือนชิน โรงเรียนบ้านห่องขอน ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณัฐวัฒิ  ลาธุลี โรงเรียนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงพรรณวร  จันทะสิงห์ โรงเรียนบ้านผำ ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุกฤตา  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านผำ ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองพรม โรงเรียนบ้านผำ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนิรินธนา  อึ้งอุดรภักดี สถานศึกษาตามอัธยาศัย ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงปารจรีย์  อึ้งอุดรภักดี สถานศึกษาตามอัธยาศัย ม.3 คณิต ม.ต้น