รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกานต์ธีรา  มีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติพิชญ์  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกิรินท์  วงศ์เพชรชารัต โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายเกียรติคุณ  บัวดก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิรธิดา  เจริญปพิชญา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงญชิฏา  ใบแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายฐาปกรณ์  โพธิ์สุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงฐิตินันท์  ดุจดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฐิติวรดา  อรุณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณภัทร  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายทีปกรณ์  แก่นกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนเดช  หาสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธีมาพร  บับพิบูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธีระวิทย์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายนัฐพฤกษ์  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนิธินันท์  โพธิพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเบญญาภา  โลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปฐมพร  ไชยบัวรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายพงษธร  มาหา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายพงษ์พัฒ  มาหา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพาขวัญ  ปิ่นอนันต์สกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภัทราวดี  รักพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายภาณุภณ  โกศัลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายรณกร  อุชุวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงรุ่งนภา  คูณภาค โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายฤทธิกร  บุตรวัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายวงศกร  สัตยากูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายวรกร  บรรหารบุตราไชย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวรัญญา  ทาสี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์คำดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวิจิตรา  นามวงษ์สา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวิภาวี  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสวิชญา  หาริกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุพิชญา  ตั้งการกิจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสุภัทธิดา  ศรีหาชาลี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอาภาสิริ  เลิศแล้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกชกร  พิลาบุตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกตัญญู  ยึดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำก้อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกรรณิกา  สุกใส โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายกวิน  วงศ์เพชรชารัต โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บัวทุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คูณภาค โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกาญจน์ธิดา  กองสิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายกิตติพิชญ์  สีหะนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงเกล้านภา  แก่นกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงครองขวัญ  หุ่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงจริยาวดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เดชะคำภู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจิตรกัญญา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายจิรภัทร  แสนจันทึก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงเจตปรียา  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชนันธร  พอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชนิกานต์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยามประโคน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณฐพร  เข็มพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำมะนาถ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายณฤเทพ  สีชนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฐนรี  ราชาธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฐนันท์  เพียภูเขียว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายณัฐภัทร  ฉายผาด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายทวีรัชฒ์  ชาววุฒิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายธนกฤต  ทับทินหิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงธนพร  ระวังดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธนัชพร  จันทะเวช โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธนัญชนก  โหมขุนทด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธนิดา  บุตรมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนภาพิงค์  คำแดง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนรวรกรพรรณ  ยองใย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายนรินทร  ทองสวัวสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายนำโชค  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายนิติธร  พลไพร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงบุษยมาศ  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปริชญา  ทรายนอก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทะวัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปานธิดา  หาสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปาริตา  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปาลิดา  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปาลิตา  โสภาสาย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปุณณภา  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปุณยวีร์  โนจากุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปุณยาภา  หาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพนิดา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพรบุณยา  ศรีหมวด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพอเพียง  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพัฒนวดี  สมสิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เล็กสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ทีฆกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายพีรพัฒน์  จำปาขาว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายภูมิพัฒน์  กิตติณรงค์กุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายภูมิรพี  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงมนัชชนก  อันภักดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงมารีดา  จันทเนตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นาคูณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายวชิรวิทย์  โมกข์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวนิดา  วงษ์สามารถ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงวรัญญา  ภูรับ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายวรัญญู  โกศัลวิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงวิชญาดา  สายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงศิริรัตน์  สมชัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายสรวิศิษฏ์  แพงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสิรภัทร  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุมลรัตน์  แซ่หว่อง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุวัจนี  สายพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เสนสี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอนันญพร  ทิมพรมราช โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอภิชญา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอภิชยา  คชแพทย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอภิญญา  ตั้งสืบพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายอภิรุต  ประดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอศิรวรรณ  อภิบาล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายอัคคเดช  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอาฬิษา  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอุฬาริกา  แย้มโคกสูง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเกษิณี  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงญาสุมินทร์  โยธานันท์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายณัฏพัชร์  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายถิรวุฒิ  บัวงาม โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงมุกดา  พรมพิลา โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวรดา  มาตรขาว โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายอนุสรณ์  ขุ่ยทอง โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรหมเทพ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวกัญญกาญจน์  ศรีจันดา โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงจรัญญา  พูลมาตย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญชม โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฐวดี  ขุ่ยทอง โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.1 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวปาริชาติ  ชาญนอก โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวปิยนันต์  ทนดี โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สายสมบัติ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวฤทัย  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงวรรณภา  ชาวตระการ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงสวิทตา  บั้งทอง โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายสิทธิพล  กอแก้ว โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงอรนรินทร์  ประสงค์ดี โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวอัญญาณี  พูลมาตย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉัตรวิไล โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายจารุวิทย์  บั้งทอง โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธิติมา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายนันทภพ  พูลมาตย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุพรรณี  ยืนสุข โรงเรียนบ้านนกเต็น ป.6 วิทย์ประถม