รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  พิพัฒน์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรรณิการ์  แดนดี โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกันตภณ  ทิณโนรส โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษาบุตร โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติ  ทองผาย โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติพัศ  คำนาม โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงขวัญฤทัย  มะหิน โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายจักริน  กุลจินดา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายจิรศักดิ์  พรหมคุณ โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจิรัชญา  สีสำรวม โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชาลินี  ว่องไว โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณทชัย  ว่องไว โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายทรงเกียรติ  หอมนวล โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายธนวัฒน์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธนิดา  ว่องไว โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธมลวรรณ  ถายะพิงค์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุตรโท โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนรมน  จงสูงเนิน โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนารีรัตน์  ทาบุดดา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนิศากานต์  สุดศรี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงบัณฑิตา  คนล่ำ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วารีพัฒน์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายปรินทร  วรสาร โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญมาปัด โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปวารตรีรัตน์  แสงฉาย โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายปัณณวัฒน์  เชี่ยวสงคราม โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปาณิสรา  มุทาวัน โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปาลิตา  บรรพตาธิ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปุณณิศา  เจือบุญ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายพฤทธิพร  เงาแจ้ง โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพัชรพร  วรรณวัตร โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายพัชรพล  จารุตัน โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพัสวี  ปัสสาคำ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพิทยุตย์  จันทร์สิงห์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายพีระภัสร์  จุลมุนตรี โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายภานุวัฒน์  ชูชม โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายภูเพชร  ทองผาย โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงมะลิรัก  พลสวัสดิ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงมัทยาทิพย์  ปัดนา โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงเมลานีว์  อุนานันทพงศ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายยศภัทร  เยาวะศรี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวรณัฎฐ์  กึ่งประชา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวริศรา  อินทร์จำปา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวัชราภรณ์  บู่คำ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวารินทิพย์  สลัยรัมย์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวิชยากาล  ทองศรีสืบสกุล โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายวิทวัส  ศรไชย โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวิรากร  โชคนัติ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวิสาระดี  แซ่โง้ว โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายศักดีเดช  ศรีจันทร์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงศิริประภา  สาระภา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายสุธินันท์  ศรีธรรมมา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสุธีมนต์  จันทร์ทอง โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอรจิรา  หินนาค โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกมลทิพย์  ลอยมา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกรวิทย์  เปี่ยมท่าน โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกัญจนพร  สุวรรณกูฏ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกัญชนก  วิเศษชลธาร โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะวารี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกัลยาภรณ์  เทพพินิจ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกานต์มณี  ฝูงใหญ่ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกิตติทัต  ยิ่งยง โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายกิตติวัฒน์  ศรีโท โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายกิติธัช  คำศรี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงขวัญจิรา  สายวรณ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายขันติชัย  ธานี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายเขื่อนศักดิ์  สายสั้น โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงคมพร  ลานนท์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจิดาภา  แพงจ่าย โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายจิตรภาณุ  สีหาพงศ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงจิรชยา  ไหลหลั่ง โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจิรัชยา  โสภะวงศ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจิราภา  บัวโรย โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงฉัตรมณี  นวลพงษ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชโรชา  สาระไทย โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สำราญสุข โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชาลิสา  ซื่อตรง โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายณภัทร  เรือนทอง โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัชชา  สมหมาย โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฐชญา  มำขุนทด โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฐธิดา  หาระสาร โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐธิดา  โภคทรัพย์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฐวดี  กองพล โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฐวัฒน์  กองพล โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐวิภา  พันโบ โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณิชาภา  วรรณวัตร โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงทิพารมย์  อินทร โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธนกฤต  บุญรมย์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธนพร  มหาคำ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธนพร  วังวงค์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธนภรณ์  ทรงคงดวงดี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธรรมนูญ  หินนาก โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหญ่ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายนนทภัทร  ศรีพรม โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนันทนา  เทียมทัด โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนิชฌาวัลย์  พลศรี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนิราวรรณ  ล้ำหิน โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงบุญญากานต์  สุราโพธิ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายปรมี  โยลัย โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปรายญารัตน์  ล้วนคัด โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปิยะธิดา  อุ้ยโพนทอง โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงผกามาส  ซาเสน โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพัชราภา  มะหิน โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันโคตร โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายพิสิษฐ์  ฬานันท์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายพีรวิชญ์  สมสมิง โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงแพรพิไล  หลายภา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงฟ้าใส  เหลากลม โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภคพรรดิ์  เอกพงษ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงภิพาดา  บุตรจันทร์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายรัชชานน  เหลาเคน โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายราเชนทร์  ชะนะพา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงรินลณี  รินทอง โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ใหญ่สมพงษ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงฤทัยชนก  ชาลี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงลภัสรดา  ผาสุข โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงลักษณพร  หาระสาร โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวรรณ์รตา  บุญธรรม โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวัชราภา  วราพุฒ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายวิษณุ  รื่นเริง โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวีรภัทร  วงค์คำ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงศรัญญา  กรินรักษ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศศิรา  ประสาร โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงศิวัชญา  ผูกรักษ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงศุภนัฏฐ์  พัฒนะดำรงค์ชัย โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายสมัตถ์  สมน้อย โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสราวัลย์  พิพัฒน์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายสันต์จเร  หนองหาญ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุคนธวา  สุดหล้า โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายสุคลวัฒน์  ปัญญามาตร โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุชาวดี  ป้องปก โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายสุธีมนต์  ชนะพาห์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุพรรณหงษ์  แก้วกนก โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุภัสสร  เสาแก่น โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุภาวดี  ยิ่งยงค์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงหทัยชนก  บุญมี โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอชิรญา  สาสีมา โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายอดิเทพ  วันทาวัฒน์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายอนุวัฒน์  พืชคำ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายอภิสร  สรพิมพ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอรณิชา  กาสีชา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอริสรา  จรลี โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอาทิตยา  สมงาม โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอารยา  พึ่งโพธิ์ โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอารียานีณ์  นามบุญเรือง โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอารีรัตน์  ลำพาย โรงเรียนตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอิสรารัก  ดาผา โรงเรียนตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายกนกพล  กระแสกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายกฤตธัพงศ์  ลาสา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงขนิษฐา  ฝูงดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริสืบ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายจิรภัทร  เจียรนัย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงจิรัชญา  พลีดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงชนิสา  พันธิมาตร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงชุติมนต์  อ่อนตาม โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงญาดา  โคตรวันทา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงฐิติพร  อุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงฐิติวรดา  นาคสุด โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัชชา  แสนหล้า โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายดุลยวิทย์  อินทร์เสนา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายเตชินท์  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายธนภัทร  ลานนท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงธิราพร  คืนดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายธีรพนธ์  ลานนท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงเบญจพร  มะโนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายปนวัฒน์  คำสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปวริสา  แดนดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปานไพริน  โกมลศรี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปิยากร  แสงชัย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปุณิกา  ยุตะกิจ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพิชญา  บริบุตร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงภัณฑิรา  แดนดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงมะลิชาติ  การกล้า โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงวสุมา  วงศ์วิเชียร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายศรณรงค์  สลักทอง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงศิริดาว  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสายสวรรค์  ทัศราช โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุธีกานต์  แดนดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสุวรรณา  ใยทอน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายอภิรักษ์  ฮอบสัน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายอัจฉริยกวิน  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอาทิตินันท์  ค่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกมลมาตย์  เจษฎาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกล้ากวี  กองพล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกัญญาภัค  ถึงปัดชา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกันตา  กาญจนพรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายกันติทัต  ภิสสาสุนทร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายกิตธิกร  แก่นทน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจิรัชยา  ผักกูด โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชญาณิสา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชนัญธิดา  สำเภา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชนิสร  พันธิมาตร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชริณทิพย์  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงฐิตามนทร์  ยงกุลวณิชนันท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฐกานต์  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์เลิศ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐริกา  ศิลา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนากร  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธนิสร  ชินพงศธร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธมนวรรณ  ปอแก้ว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธีรศรา  สารีเครือ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายนิติพงษ์  พิมศร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงบุษราคัม  วงศ์คำ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงเบญญาภา  ลำงาม โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สู่ขวัญ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปวริศา  แดนดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปาราเมศ  สีลับสี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายปิติภัทร  รัตนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปิยราช  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปุญญิสา  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปุณนภัส  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพชร  ภิสสาสุนทร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพรรพษา  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพสิษฐ์  ปทุมวัน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีระดา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภควรรณ  ใจภพ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงรดากานต์  แก้วกัญญา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงรินรดา  ผ่าผล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงลลิตภัทร  จำปาขาว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายวรโชติ  จัตุกูล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวริศรา  รูปคม โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายวสุพล  บุญจำเนียร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวิชภูมิ  หมุนสิงค์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงศุภิสรา  บุษบาล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสิริไพลิน  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุรัตน์ธิดา  ภะวัง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายอนันตญ  โสดาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอักษิกา  วงศโภชย์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฐพล  สุดหา โรงเรียนบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายปาณชัย  ปาริด โรงเรียนบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายพงศ์ศักดิ์  บุญอ่อน โรงเรียนบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายโรจนินท์  คุณยา โรงเรียนบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายสิทธิพล  เพ็งสา โรงเรียนบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายอภิวิชญ์  กองทองนอก โรงเรียนบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญอ่อน โรงเรียนบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเนตรชนก  หลอดทองคำ โรงเรียนบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปารมี  แก่นโพธิ์ โรงเรียนบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพรยมล  ดีระม้าย โรงเรียนบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพรวรินทร์  ศรีธรรมมา โรงเรียนบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายสรรพสิทธิ์  คุณธรรม โรงเรียนบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสิริลักษณ์  นิสดล โรงเรียนบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอัญมณี  สีเข้ม โรงเรียนบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีธรรมมา โรงเรียนบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงจิรานันท์  กัณหาชาติ โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงเจนจิรา  ประสาร โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชุติมา  บุตรราษฎร์ โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงญาณินี  โมทะจิตต์ โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สารีบุตร โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ่งยง โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์คาย โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพิชญธิดา  หาสุข โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิชญา  กัณหาชาติ โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสกวัน  คำสิม โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ท่าหาร โรงเรียนบ้านฮี ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุภาวิดา  ท่าหาร โรงเรียนบ้านฮี ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอาทิวราห์  โมทะจิตต์ โรงเรียนบ้านฮี ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปิยธิดา   พวงศรี โรงเรียนบ้านนาขาม ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนวพร  ภักดี โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวขาว โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงเรณุกา  จันทวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงสิรินญารัตน์  มั่นยืน โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงณัฐิดา  ล้วนคัด โรงเรียนบ้านโหมน ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงธัญวรัตน์  หิมะคุณ โรงเรียนบ้านโหมน ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายสุธีมนต์  ผิวเหลือง โรงเรียนบ้านโหมน ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงกฤติยา  ทองเสื่อ โรงเรียนบ้านโหมน ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปนัดดา  มัตผา โรงเรียนบ้านโหมน ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายเอกพัฒพงษ์  โคตวงค์ โรงเรียนบ้านโหมน ป.6 วิทย์ประถม