รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกนก  บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรธีรา  ธุศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรวรรณ  บุญเอนก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤตชัย  ปัตเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกฤตณัฏฐา  สุตะพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตานน  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤษกวีปกรณ์  จันสอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤษณ์  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกษิดิ์เดช  พลเทียร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สงวนจิราพัชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศ์พรหมพิริยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีพิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกันตพัฒน์  ทวีญาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัลยภรณ์  สันตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้ววิไล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกานต์สินี  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายกิตติธร  ขันทะวัตร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกิตติธัช  นิลาสน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกุลภรณ์  จันทศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายแก้วขวัญ  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายไกรเดช  เพ็งมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงขวัญชนก  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงขวัญชนก  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงขวัญลดา  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายคณพศ  ภูธาคุณานนต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายคณินนัทธ  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายจักภัทร  พากเพียรตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายจักรพัฒน์  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายจักรภัทร  ทองพุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายจิณณวัตร  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจิณห์นิภา  อาจเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจิตรสุดา  โชติกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายจิรกฤต  ตั้งนิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายจิรภัทร  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจิรัชญา  ชารีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  พลไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายจิราเจต  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิลลาภัทร  จิระบลกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กิตติวงศ์วิศาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจุลินทิพย์  มุทะระพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายเจตวัฒน์  กวีนัฏธยานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายฉัตรชัย  บุญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายชญาณวรุตม์  สุดสี่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชญานิศ  หมั่นกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชฏาณิส  เลิศอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายชนพัฒน์  ชุติพงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายชนะศักดิ์  สมบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมุทรรัตนากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชนัญญา  ประสานสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชนันทกานต์  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชนิตตา  นิยมวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายชนิศภณ  นวภาณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายชยกร  คล้ายใยทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายชยพล  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายชยานันท์  ชนะมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายชรัญ  ศิริสุนทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายชัยภัทร  จิตทวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายชัยภัทร  ปลูกเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายชัยมงคล  แก่นกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายชัยวัฒน์  ยุ้ยจำเริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายชานน  แก้วกันยา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายชาวฤธ  จันดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายชิโนรส  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายเชษฐ  สมสวย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายไชยธัญธร  ไชยทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายไชยปิระเดช  บุญไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงญดา  ฤทธิ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายญาณพล  อนุอัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงญาณภัทร  พรมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงญาณิศา  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงฐานิฏฐ์  โชคนิรัติศัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายฐิติพงศ์  แก้วมหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายฐิติภัทร  ปิ่นโต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดอกดวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณกัญญา  ตังคโณบล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายณฐนนท์  ศรีล้วน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายณภัทร  จันทร์สระน้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณภัทร  อุทรามนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณภัทรา  ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายณัช  จูมพระบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัชชา  บรรณมาส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายณัชพล  กนกแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายณัชย์ธรรม์  วิไลกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นันตะก้านตง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายณัฏฐชัย  เหล่าสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฏฐพัชร์  รื่นนุสาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฏฐ์วริน  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฏฐิมา  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายณัฏตวัณ  จันทะมาลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุดหนองบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายณัฐชนน  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายณัฐชนน  วรุณธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณัฐชา  สืบพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณัฐฐิณี  วงศ์พัชรเมธี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายณัฐธนพล  วงศ์ก่อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์เกษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฐธิรา  สำเภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัฐพร  พื้นผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายณัฐพัฒน์  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายณัฐพันธ์  ยาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัฐยมล  มนัส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฐรดา  คุณค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงณัฐรดา  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณัฐริกา  เวียนวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัฐวิภา  ภูกานันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณิชาลฎา  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายดิายธร  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายดุลยวัต  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายเดชาวัฒน์  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายต้นแบบ  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  จันทร์คุณาภาส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายต่อภูมิ  บุญญโก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายไตรสิทธิ์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายทชากร  สุวรรณโกฎ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายทยากร  จิตรมาตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงทวาราวดี  กิติพิเชฐสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายทศพล  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายทักษพงศ์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายทัศน์พล  บุ่งทวย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงทิพชนก  หมื่นพัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงทิพยการณ์  สันพนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายทีปกร  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายทีปกรณ์  ศรีหาจักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายเทวเทพ  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายธนกร  โพธิ์วงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธนกฤต  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายธนดล  ชิราวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายธนพันธ์พัทธ์  โกมลศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายธนภัทร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายธนภัทร  วราธนากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายธนวัฒน์  บุญสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายธนวัฒน์  พงคพนาไกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายธนวัตน์  กาขาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายธนัช  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงธนัชญา  ฉลวยศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงธนัชญา  ชาลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงธนัชพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธนัญชกร  สำเภานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงธนัญญา  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงธนัญญา  โสภามี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายธนัฐศนัย  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายธนาธาร  วงษ์กลม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายธนิตเชษฐ์  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธนินท์ธร  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายธนิศร  สนใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายธฤษวรรธน์  เจริญบุญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงธัญชนก  ระจินดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หอมสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงธัญญ์รัศม์  จันทร์อร่าม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงธัญญาภัทร  จักรวาลอาชาชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงธัญพิชฌา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงธัญภัทร  ศรีสนาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงธันยวลัญญ์  จันทร์อร่าม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงธันยา  แซ่หว่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธัยพัฒน์  โหมขุนทด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงธิติมา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายธิรนันท์  ดุจดำเกิง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายธีรดนย์  สาระดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายธีรภัทร  กลางถิ่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายธีรัตม์  สีห์พิทักษ์เกียรติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธีราภรณ์  ภาสตโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายเธียรวิชญ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายนนทพัทธ์  พรหมป้อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนปภา  ปาสีโล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงนภสร  เกษาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนภัสรา  นันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงนภาดา  สายพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงนโม  แซ่โคว้ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงนลิญา  ถิตย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงนลินญา  บุญคุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงนลินนิภา  โพธิ์ธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงนลินี  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายนวพรรษณ์  กริชจนรัช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนัฐธิชาดา  ทาระขจัด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงนันท์ฐิตา  ศักดาวัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายนันทพงศ์  ติดตารัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงนันทิญา  เทพคำราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงนาราชา  ทีปวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายนำโชค  พุทธคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงนิชากานต์  ทองเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายนิติพงศ์  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผลดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายนิพิฐพรรษ  คลังทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงนิลุบล  บุญยาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงนิศาชล  จิตนาผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายบุณพจน์  เพ็ชรบุญมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงบุณยวีร์  ไชยธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงบุณยาพร  อรุณยะเดช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงเบญญาภา  จารุตันติ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมพาวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ใจแน่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายปกรณ์  ปัตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายปณชัย  ศิริวัฒน์วิมล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปณิชา  บรรเรืองทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายปภพ  ถึงแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายปภังกร  จินตะเวช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายปภังกร  พงคพนาไกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายปภังกร  เวชมนัส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายปรเมศร์  ยวนยี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงประวีณา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายปรัชชา  พรมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายปรัตถกร  จรรยาเลิศอดุลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายปราชญ์  โจทกราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงปริชญา  จรรยาเลิศอดุลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ยะโสธรศรีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงปรีติยากร  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายปวริศ  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงปวริศา  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายปวเรศ  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิลวันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อินทรพานิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เสลาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายปัณณวัฒน์  นิปัจการสุนทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงปาณิสรา  ขันติวารี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงปานวาด  เหล่าสายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปาลิดา  ก่องดวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายปิยภูมิ  มูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายปีย์วรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายปุญญพัฒน์  ผดุงเกียรติโสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงปุญญิสา  หนูห่วง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายปุณกานต์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงปุณยนุช  สุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายปุระชัย  อินทะนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายเป็นหนึ่ง  สิมเสมอ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายเปรม  ฉวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายผืนน้ำ  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายพงษภัทร  โมลานิล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพชรวดี  จันทร์ร่องคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงพรณรัตน์  พีระเศรษฐวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงพรนพัฒน์  จันทร์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพรนัชชา  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงพรปวีณ์  ลาผ่าน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพรพิรุณ  แสนนาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพรรณพัชรา  คำแก่นกลาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายพร้อมบุญ  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายพร้อม  ประดิษกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพริมรดา  นามสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงพลอยนภัส  ธรรมชอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายพศวัต  สายสมยา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายพสิษฐ์  สีถาการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงพอ  สังฆะมณี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายพัชรพงษ์  มิ่งไชยอนันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพัณณิตา  สิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพัณณิตา  อินทะขันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายพัทธดนย์  นันทบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายพัทธดนย์  พรรักษมณีรัฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  งามชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพัทธนันท์  ธัญญาโภชน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายพัสกร  ทรงวิชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายพัสกร  ผดุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพิชชา  ดาราสิชฌน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายพิชชานนท์  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพิชชาภา  ต้นสาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์สุนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายพิชญะ  พานทองศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงพิชญาภัค  ฉ้งทับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายพิทวัส  โตวัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพิมพกานต์  ประชุมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ผดุงเวียง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพิมพ์พิสชา  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  โลกภิบาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพิมพ์สราญ  ลือสุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพีรดา  พันธ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายพีรพัฒน์  กาหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายพุฒิพงษ์  สุภศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายพุทธรักษา  ปราสาทศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายพุทธินันท์  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายพุทธินันท์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายเพ็ชร  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงแพรวา  ศรีเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงภคพร  ปั้นปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายภรภัทร  สอนอาจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงภริตพร  ปทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายภัทรธร  ปาวรีย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงภัทรธารดา  องค์สถาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงภัทรปภา  สุทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายภัทรพงศ์  ธนะวิทวิลาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายภัทรพล  จำปาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายภัทรพล  มงคลดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงภัทรวดี  เดชผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
294 นายภัทรศิยา  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายภาณุ  เอกวิทยาเวชนุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายภานุวิชญ์  จตุภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงภาวิกา  องอาจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงภาวิณี  จงจีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงภาวิตรา  ฉลวยศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงภาสินี  วงศ์ที โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายภูมินทร์  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายภูมินภัทร  บุปผาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายภูมิพัฒน์  จินารัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายภูมิรพี  เหมลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายภูริชญะ  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายภูริณัฐ  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายภูวัช  ศุภโชคโชติกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงภูษณิศา  ศิริรังสรรค์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงมณิสรา  ธเนศราภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงมนัสนันท์  หรุ่นนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายเมธัส  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงเมลดา  สังขฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายรชณัฐ  หาระสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายรณชัย  ปลูกเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงรมิดา  เกษสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงรวิภาพร  สุดถนอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงรวิอารยา  สุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงรังสิมาภรณ์  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายรัชชานนท์  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายรัชชานนท์  นาจาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงรัชประภา  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายรัญชน์  มากมาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายรัฐศาสนันท์  บุญคำภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายรัฐศิลป์  ศรีศรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายรุจิภาส  ตนินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายรุจิภาส  อุทธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงลภัสรดา  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายวงศกร  ชัยสมร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงวชิรญา  ยงกุลวณิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายวชิรวิทย์  สายวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงวรัทยา  อินจำปา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงวรันธร  ไชยสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายวรากร  พาชิยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงวรางคณา  โชคศิริวรางค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงวราณิธ  พรรณพานิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายวัชรรัฐต์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงวิคตอร์เรีย ลี  ฮิวส์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายวิชยุตม์  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงวิมลสิริ  มาศขาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริรัตโนบล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายวีรวิชญ์  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายวีรวิชญ์  ไสยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายวุฒิพงษ์  สาริบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายวุฒิภัทร  ทาคำรอด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงศตพร  พลเทพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายศรัทธา  ต่อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายศริตวรรธน์  เซียวสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงศศิธร  ไญยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายศิรวัชร์  ภัสสรรัตติกาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงศิลารัตน์  ก้อนศิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายศิวกร  ภาสตโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายศุกลเศรษฐา  บวรธรรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายศุภกร  ผิวงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายศุภชัย  จออมใจปิติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายศุภณัฐ  ชัยมัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายศุภณัฐ  เลิศศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายศุภณัฐ  เหลืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายศุภณัฐกรณ์  คำยอด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายศุภณัฐ์  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงศุภวรา  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายศุภวิชญ์  บัวกฎ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายศุภเศรษฐ์  อยู่เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายศุภสิน  บุญรังสี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงศุภานิช  สิมาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงศุภิสรา  สิทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายเศรษฐกาณฑ์  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์โชติเสถียร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายสรวิชญ์  นาคะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายสรวิทย์  อาจเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายสร้างบุณ  พลาศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงสวรินทร์  วงษ์ภิญโญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงสวิตตา  เชื้อลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายสหัสภพ  พรหมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงสาริน  แก้วกุลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงสิตา  ตั้งมานะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายสิทธิภาคย์  ศิลาสุวรณณวิทย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายสิรธีร์  ตั้งมานะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายสิรภพ  พันธ์ผูก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายสิรภัทร  พาชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายสิรวิชญ์  ดนัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงสิริณญา  วงศ์ชวนากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงสิรินดา  สิงคเสลิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสิริพร  สำราญเริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงสิริรัฐ  อมรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายสิโรดม  ศรีอุดร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงสุกฤตา  พงษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงสุกานดา  ศิลปรายะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงสุชญา  บูรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงสุตาภัทร  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายสุทธิพร  สุทธิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายสุธนพัฒน์  ภูริยานุวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงสุธีวรางค์  โคตรมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงสุนิตา  มิ่งชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงสุพัตตรา  วีระนันทาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปัตถาทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายสุเมธ  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายสุรเกียรติ  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายสุรพล  บุญไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายสุวพัชร  คงแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายสุวิจักขณ์  แสงมุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายเสฏฐพงศ์  พิมพ์ดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายหฤษฎ์  โสภากันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายอชิตพล  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอชิรญา  พื้นทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายอติคุณ  สุริยะรังษี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงอติมา  ศรศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายอนันดา  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายอนาคิน  จำนงการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายอภิชญะ  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงอภิชญา  วิลามาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงอภิชญา  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายอภิภู  ภูดิฐธนพัฒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอภิสรา  จันละคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงอรจิรา  มณีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงอรัชพร  วราธนากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายอริย์ธัช  อนันต์เจริญพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงอริสรา  ธีระเสถียรโสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงอักษราภัค  ทองคำบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  อามาตย์มนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงอัญชลิตา  กินรีโดน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายอัตฐกร  บุญบำรุง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงอาภากร  นวภาณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงอิงธาร  น้อยพลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงอิงลดา  กาญจนอำไพพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายอิทธิกร  ทองทั่ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายอินทัชธรร  นาเวียง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงอินทีวร  จันทรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงอิสริยา  ภาคพาไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายเอกวัชร์  ศิริพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงเอมมิลี  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงไอริสา  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงกชกร  สมอบ้าน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกชพร  โตวัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกชพรรณ  ปาวิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกชพรรณ  โพอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกนกนภัส  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ธนูทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกมลตา  เวดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกมลพร  พิมพ์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกมลพิชญ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  เขตอนันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายกรวิชญ์  ถนอมสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายกรวิชญ์  โกยกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกรวินท์วลัย  ผดุงกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายกฤชณัท  พันธ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายกฤชณัท  ศิริรังสรรค์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายกฤตนน  สุตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกฤตพร  ปัญญานุภาพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายกฤตภาส  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกฤติน  องค์สถาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายกฤษณะ  โอฬารบัณฑิตกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายกฤษณ์  สูนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกวินทร์  เอกปริญญารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกวินทรา  เดชขจร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกษิดิ  ปานเขียว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายกษิดิศ  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายก้องภพ  ทัพธมาตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายก้องภพ  วิบูลย์เวชวาณีชย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยคนดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญประดิษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกัญญาภัค  สมสอางค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกษเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชูกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกันยารัตน์  พงษ์บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ศิริโชคมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สาครวงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เดชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายกำพล  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายกิตติธัช  กิจเพิ่มเกียรติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายกิตติภพ  โชคธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวสอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกีรติกา  เมโฆ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายกุลธวัช  วาทีโกวิท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกุลปรียา  ปาณิวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกุลพิพิทย์  กุลสถถถิรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกุลยา  พิมทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายเกริกเกียรติ  ทองตื้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงเกวลิน  พุฒพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายแก้วเพชร  สายไหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงไกรดา  ทัดเทียม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายขฑาหิรัณย์  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงขวัญชนก  บัวสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงขวัญปราชญา  โสภิตชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงเขมมิกา  ปัญญาธิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายคงสักก์  โกศัลวิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายคชภัทร  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายคณพศ  ธุระอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายคณพศ  เนวลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายคุณภาช  นิพขันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายคุณานนท์  แพงเหล่า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายจักรพงศ์  พันธ์น้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายจักรรินทร์  วิชานวน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ทิมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายจิณภัธ  ประสานสืบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนตาาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงจิดาภ่  นรานันทน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงจิตบุณย์  ทองทั่ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงจิรภัสสร  เวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงจิรภิญญา  นวลงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงจิรภิญญา  โลมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงจิรัชญา  จริยวรานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงจิรัชญา  สมบูรณ์รุจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจิรัชญา  โตสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายจิรัฏฐ์  นิยมพานิชพัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงจิราพร  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงจุฑาธิป  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงจุฑามณี  ศรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเจนวิทย์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายเจษฎาพร  เฉลิมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงฉัตรฤทัย  ไกรเดช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงชนกนันท์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชนกวนันท์  ทะนอก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายชนกันต์  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายชนะพนธ์  ชิงชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายชนะพล  เขียวพอ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชนัญชิดา  ถือสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงชนัญธิดา  แก้วงามสอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงชนัญธิดา  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงชนาพร  หมายดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายชนาเมธ  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์อิฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงชนุตร์  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงชรินรัตน์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชลดา  รุ่งชลชวลิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงชลนิชา  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงชลิดา  จันทวารา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงชัญญา  บางทราย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายชัยวัฒน์  ผลสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายชัยวุฒิ  อกอุ่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงชาลิสา  ครึ้มค้างพลู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชิดชนก  แก้วคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงชิตาภา  สีดาโคตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายชินาธิป  หวานใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายชิษณุพงศ์  สายเมฆ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงชุติพัชร  วงคำตา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ผลพันชิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชุติสรา  เทียรอุดม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายโชควิวัฒน์  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายโชติภณ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายไชยพล  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงญาชิตา  ผิวผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายญาณกวี  น้อยนาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงญาณิศา  ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงญาโณบล  สีแสด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงญาดา  โทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายฐณะวัฒน์  กุจะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายฐปณน  สิทธิศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงฐานนันท์  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายฐานิวัฒน์  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงฐาปานีย์  ประสิทธิขัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โมฬีชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณญาดา  แสนสี่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายณภัทร  สายแวว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณรัชต์หทัย  ภูวสิฐโกมล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณฤดี  ผงคลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณัฎฐวริศา  สืบศิรินุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุภศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  ศิริโชคมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณัฏฐิกา  มงคลเสริม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายณัฐกริช  เกาสายะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายณัฐกฤต  เลื่องลือธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายณัฐชนน  สิทผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายณัฐชนนท์  อุทธา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  บรรจง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายณัฐดนัย  ภูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายณัฐดนัย  สะเดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปฏิพัทธ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุฒิตาลดง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณัฐธิดา  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณัฐนันทน์  บุญชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณัฐนันท์  คู่สกุลนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณัฐนิดา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายณัฐปคันภ์  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศิริโชคมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายณัฐพงษ์  พินิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงณัฐพร  พึ่มกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายณัฐพล  ตระกาลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายณัฐพัชร์  ภูวพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงณัฐภัทร  ตรีโรจน์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายณัฐภูมินทร์  นาระกันทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฐมล  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงณัฐวดี  เทศาราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายณัฐวรรธน์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายณัฐวรรธน์  บุญญากาญจนะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงณัฐวรา  สมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายณัฐวัฒน์  เหล่าสายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายณัฐวุฒิ  อึ้งวิไลกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายณัฐศักดิ์  บุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายณัทกฤช  พร้อมพรชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณิชกานต์  ฐานียการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณิชา  กวีวรญาณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณิชา  อมรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณิชากร  พลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงณิชากร  พันธง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณิชากร  วงศ์สุนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภาณุมาศภิญโญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงณิชารีย์  หวานใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงณํฐธยาน์  แจ้งไธสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงตติยาพร  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายตรัยคุณ  จิตกุศล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงตะวันฉาย  บุรัชการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายถามพัฒน์  จันทเวทย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายทรัพย์ธรณี  ศรีตะเขต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายทศธรรม  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงทอปัด  จิตกุศล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายทักษ์ดนัย  รุ่งรัศมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงทักษอร  ชุวานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงทิญาดา  โพธะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายเทวนารถ  จารุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงธชาดา  กนกวรรณากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายธนกร  พื้นทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายธนกฤต  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธนกฤต  เรืองประดับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายธนกฤต  โง้นแดง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายธนชาติ  โมราชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธนโชติ  ศาสตร์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายธนดล  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายธนดล  ศรีวันคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายธนดล  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธนพงษ์  เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายธนภน  บังศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงธนภรณ์  จรรยาเพศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายธนภูมิ  สุขอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงธนรินทร์  คชาธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงธนวรรณ  วามะเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธนวรรษ  ชนะพาห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนวัฒน์  พวงเงิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธนวัฒน์  โอบอ้วน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายธนวิน  เดชะวลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายธนวินท์  พงคพนาไกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงธนัชชา  สุพรรณไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงธนัชพร  เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธนัท  ปัญญาธิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายธนาบดินทร์  ชำระศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธนาพิพัฒน์  ศรีทาพักตร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธนาวุฒิ  เจี่ยพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธรณ์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงธรรชนก  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงธรรธิชา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายธรรม  อินทรหนองไผ่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธรรศกฤต  ชาญบัณฑิตนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธรรศพงษ์  สโรชนันท์จีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธรารักษ์  สีลาชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงธวัลรัตน์  วงศ์เคน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงธัญชนก  คุณพลู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงธัญญาภัทร  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธัญมน  เกษมทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธัญยาธรณ์  วีระกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธันยนันท์  ปัตถา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธิตยา  พละบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงธิติสุดา  จรูญเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงธีนิดา  เจตน์เจริญสกฤษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธีมาฤทธิ์  เจริญบุญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธีรดนย์  เคนบุปผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายธีรพงศ์  นันทสินท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธีรภัทร  ปริปุรณะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธีรภัทร  พันธ์ุเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงธีราพร  ภูยางดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายนครินทร์  จิตทวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงนงนภัส  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนงนภัส  ยอดมาลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายนนทวัฒน์  สานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายนพกร  บัวกอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายนพพล  เกษร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงนภษร  เซียวสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงนภัสนันท์  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายนรเชษฐ์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงนลัทพร  เอี่ยมวชิรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงนลินนิภา  ผาดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงนลินนิภา  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงนลินี  วิลสมาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนวพร  ตติยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงนวรัตน์  ทองมั่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนันท์นภัท  ผดุงเวียง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมพ์ภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายนาถนที  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนิชา  ภักตรนิกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงนิชาภา  ปัญจกนกกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายนิติภูมิ  พิมพ์กิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายนิธิศ  ไชยประณิธาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงนินิธนันท์  อธิธนัยชัยภัทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายนิรมาน  กลิ่นผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงนิรัญญาภัทร  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงเนตรนภา  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงเนติคุณ  ดิษฐอั๊ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงบัญฑิตา  ทวีท้าว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายบุญญาธรณ์  สุขาวห โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงบุญรักษา  ทองผุย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงบุณยวีร์  อภินันทกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงบุณยาพร  สายเบาะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงบุษกร  เทียนศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงบูรณิมา  กันตังกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายปฏิญาณ  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายปฏิพล  ดีไว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายปฐพี  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายปณชัย  กนกนภากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายปภังกร  นิชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายปภาวิน  แม่นทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปรมาภรณ์  วิริยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายปรเมฆ  นามบุรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงปรวีย์  อิ่มโค่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายประวิณ  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงประวีณา  คันธจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปราณณิชา  อ้อนอุบล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงปรายฝน  ปริกกระโทก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปรายฟ้า  เทพารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปริชญา  ทองเทือก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปริชญา  พลโสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปริญสิริ  วงศ์จริยวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงปริณดา  ดีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายปรินทร  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงปริยากร  บรรพชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงปรีดิญา  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงปวริศา  ฉัตรวิไล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงปวิชญา  แสงสวัสดิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นิมิตรนิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คำศรีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายป้อมเพชร  สมานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายปัญญวรรธน์  ธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายปัญญากร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายปัญญาพงศกรณ์  วสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงปัณฑา  หาญประเสริฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงปางฆเณศวร์  ฉ่ำเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายปาณัสม์  ปัญญาสาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงปาณิสรา  รักษาสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงปานิสรา  เกศรินหอมหวล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายปิติกร  แก้วธรรมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายปิยกริษฐ์  ศีลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงปีย์วรา  บุญปก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายปุญญพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงปุญญิสา  ไหลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายปุณณวิช  ไขแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงปุณยวีร์  ครองยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงปุณยวีร์  สวรรค์ตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายเปรม  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายเปรมชนัน  คำมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงเปรมชนัน  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพงศกร  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  แนวจำปา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายพงษ์ศุภวิชญ์  พันธ์โสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายพชร  พันธุ์กว้าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายพชร  วิรัตกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายพชรพล  กุฎโสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายพชรพล  ลัทธิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงพรณภัส  พิชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพรธีรา  โคตะสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพรนัชชา  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพรนัชชา  นครวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพรรณลดา  สังข์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายพรรษกร  แสงปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงพรวลัย  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพราวฟ้า  ภักดีร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงพลอยปภัส  ศักดาวัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงพอใจ  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงพัชมณ  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพัชรดา  เอราวัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายพัชรพล  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงพัชราภรณ์  รัตนะพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงพัชริญา  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงพัฒน์เนตร์  จริยวรานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงพัทธนันท์  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายพันธวัสส์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพิชชาพร  เชื้อประทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพิชญา  ศรีประนม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายพิชญาพร  นนทะใส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพิชญาภัค  พิมพกันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายพิชญุตม์  ตระกูลชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายพิชเญศ  เทียมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายพิชัยยุทธ  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงพิชาภัค  โพธิ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพิชามญช์  รัตนสุนทรทัศน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพิณพลอย  วิโรจน์อุไรเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพิมพ์นารา  หิญชีระนันทน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงพิมพ์ลลิต  พิมพ์ดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  พิมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายพิศิษฎ์  เต็มธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพีรดา  ศิลาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายพีรภัทร  หมทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายพีรวิชญ์  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพีรวิชญ์  พินิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายพุทธพล  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงพุทธรักษ์  สีลามน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพุทธิฌา  สุวรณกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  จินตะเวช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สังกะเพศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงแพรชมพู  พจน์ธีรมนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงแพรวพิชญา  หลายวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงแพรวรัมภา  หลายวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายภคมณ  วาศวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงภครมณ  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงภทรภรณ์  พิมพ์กิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายภพ  จันทร์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายภวินท์รพี  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายภักดี  พุทธเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงภัควดี  ก้อนดวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงภัทธริดา  หมทอฃ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายภัทร  สายโน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายภัทร์ธนัตถ์  มาพรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงภัทรธร  แฝงยงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงภัทรธิดา  เดชธำรงกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายภัทรพงศ์  กงใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายภัทรพล  โอบอ้อมกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงภัทรภร  นามแสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงภัทรภร  สุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงภัทราวดี  ซูบุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายภาสกร  ม่วงศรีทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงภิญญรัศมิ์  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมีธนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงภิรญา  นาคช่วย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงภิรัญญา  คงศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายภูเบศ  องค์สถาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายภูมิพัฒน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายภูริ  ธรรมคงแสงกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายภูริภัทร  เรืองสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายภูริวัฒน์  กอบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายภูวริฐ  บุญทน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายภูวิศ  อาจองค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายมงคลกรณ์  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายมนวรรธน์  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายมนสันต์  แสงพล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงมนสิชา  จุลทัศน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายเมธิชัย  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงยลรดา  พาชิยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงยุวรินทร์  เรืองฐานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงรชญา  ฐิตเรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงรมณภัทร  ยุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงรมิดา  จารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ศรีธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงรักรดา  อุทัยศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงรักษิณา  จำปี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายรัชกฤช  ธนาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายรัชชานนท์  อาทิเวช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายรัชนนท์  พรมลาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายรัชย์วิบูลย์  อุณเวทย์วานิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทรโสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงรินรดา  วงศ์สุคนธนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีนาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายวงศ์วศิน  เติมสมบัติบวร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายวชิรวิชญ์  พิญญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายวณัฐ  จินตะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงวนิษา  จันทร์ลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงวรกัญญา  รินทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายวรพัฒน์  ปทุมวัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงวรรษชล  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายวรวัชต์  พรมมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงวรัญชลา  ชมาฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริวัฒนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายวรากร  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงวราสินี  ประเสระกัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงวรินทร  พิชญาสาธิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงวริศรา  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายวลัญช์วุฒิ  สนองราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายวายุ  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงวิชิรดา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  จันตา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงวิมลภัทร  ประชุมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายวิรภัทร  โกมลมาลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายวิรากร  ศุภโกศล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงวิไลรัศม์  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวิสารัตน์  เสลวาปินุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงวีรดา  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายวีรวิชญ์  พรมมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงเวยา  โสวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงศกลรัตน์  พิมพ์เทพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายศรัณยพงศ์  ประวิทย์ธนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศิริโชคมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงศรันย์พร  แก้วกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงศรินท์พัทธ์  สิงห์เผ่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายศรีบดินทร์  การสอาด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงศรุตา  วัฒนะไพบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงศศิกานต์  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายศาตนันทน์  สาธุภาค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงศิริกุลวดี  แย้มบางยาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงศิรินภัทร  ชูค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายศิริยเมขล์  ศรีทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายศิวกรณ์  สายสิม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายศุภกร  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายศุภกร  วรวิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายศุภภัทร  ทองนพคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงศุภริสา  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายศุภวิชญ์  วิวิตรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงศุภศศิน  กาญจน์วัฒกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงศุภากาญจน์  จามรโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงศุภิสรา  กินามณีย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงศุภิสรา  จิงหะรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงศุภิสรา  บุตราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงศุภิสรา  โล่ห์คำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายษิริวิชย์  นิลรัตน์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายสรัณกร  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ดิษฐอั๊ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายสันทัด  พันธุ์คำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงสาธิตา  สอนอาจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงสิคีริยา  เหม่ากระโทก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงสินี  วรสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงสิมิลัน  หงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายสิรภพ  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายสิรภาพ  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงสิริกร  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงสิรินรัตน์  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงสิริยากร  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงสิริสุดา  หาโสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงสุกัญญา  ชลายน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสุจิตรา  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงสุจิรา  ยุทธกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงสุชานาฏ  แจ้งจรัส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายสุชินกฤต  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายสุทธวัช  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงสุนันท์  พัฒนจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายสุพศิน  จันทสุรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงสุภัสสรา  หลินหะตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงสุภาพันธ์  นวจองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายสุรชา  พิลาคงเดชากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายสุวรรณภูมิ  นิลทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงสุวรีย์  อธิศรัณย์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายสุวิสุทธ์  พูลดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงหทัยภัทร  พัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายหริชาญชัย  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายอชิตะ  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงอติกานต์  พรมศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายอติเทพ  สายสิม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงอติวัณณ์  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงอนัญญา  ตุสิตา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงอนัญญา  เชื้อชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงอนันตญา  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงอนุธิดา  กาลจักร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายอัครวัฒน์  จงตระการสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงอัจริยา  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงอัจริยา  แสนร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงอัญชลิตา  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงอัญวีณ์  พิริยฉัตรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงอัณณา  นันทสำเริง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงอัยยาริณณ์  ช้างสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายอาชวิน  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายอานันท์กร  ทาโพนทัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงอาภาวรรณ  นิลทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  จริยวรานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายอิทธิกร  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายอิทธิกร  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงอิสรีย์  ตรีโรจน์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายอีธาล  โลว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายอุกฤษฎิ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงเอมวลี  เกษมศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงเอมิกา  ชุ่มวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายเอื้ออังกูล  พรหมกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายแอนดี้  วงศ์อิสรานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงไอริณลดา  สุริโย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แสงงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงกนกรัตน์  สุ่นศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงกมลพร  จุลกนิษฐ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงกรวรรณ  ทาระธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายกรวิชญ์  เกตุพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
980 เด็กชายกฤตชัย  ตั้งยิ่งยง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
981 เด็กชายกฤตภาส  มุขขันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายกฤตยชณ์  นามมนตรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายกฤศณ  กองอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
984 เด็กชายกวี  เฮ็งเจริญวุฒิวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นสาร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นะที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
987 เด็กชายกันต์กวี  พินธุโท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงกันตพร  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายกันตพัฒน์  กรุงศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
990 เด็กชายกันตภณ  อวยพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงกัลยกร  มีป้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เถาว์โท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายกาลอยด์  ไอยูลักย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายกิตกรณ์  สีคราม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
996 เด็กหญิงกุลปริยา  เทพพันธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
997 เด็กหญิงเกษสิริ  แก้วพรมดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงขวัญข้าว  มานะโส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชเอนก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายคุณณ์  สุจิระพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายฆฤต  สาธุจรัญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงจรรยพร  ส่งสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายจักรพันธ์  ดอกจันรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงจารุจันทร์  ทองเหลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงจินตกัญญา  สมพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายจิรัฐติ  สิงสอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายจิรายุ  บุญใส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เชื้อชม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายเฉลิมเดช  บุดดาวงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สังฆะมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กชายชนันธร  ทองชุม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงชนิกานต์  ดานุวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงชนิกานต์  พวงธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงชลิตา  น้ำกลั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กชายชาคริต  ชนะสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินญาพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ทรง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กชายฐนกมลกรณ์  แสนทวีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กชายฐานวัฒน์  เสมอภาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กชายฐิติวัชร์  รฐาสินธัญญโชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กชายฐิติวัฒน์  กองคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงณฐนันท์  อินทนนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กชายณถพงษ  ศรีหาคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงณัชชา  ศาลาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายณัชพล  คูณมี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  จันทร์ไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงณัฐณิชา  สอนอาจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญมาก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กชายณัฐวัฒน์  เสพสวัสดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กชายณัฐวีร์  สารกอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายณัฐวุฒิ  ธงไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สายคูณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายณัฐสุต  ชมบาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงณิชชา  โชติทิฆัมพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงณิชาภา  โลหะสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กชายดิศพงษ์  วงศ์ชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กชายเดชา  กรรณยิ่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กชายตันติกร  ศรีโท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กชายติณณภพ  มีลาภสม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงธณัฐลิตา  วาสโสหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กชายธนกร  พันธ์คำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กชายธนกฤต  ชูหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กชายธนกฤต  ถนอมวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กชายธนกฤต  เอกภิญโญสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กชายธนพัฒน์  เกษเงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงธัญชนก  คำเหลือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กชายธัตรชัย  เสนาะวาที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงธิญาดา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายธีรนพ  หนูสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กชายธีรเมธ  เกตุพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงนงนภัส  ชิณพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กชายนพพล  กาญจนเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงนริสา  เจริญทัศน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กชายนฤชา  สันถวะสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงนัชนันท์  ภูมลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงนันท์ณภัส  มีชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กชายนาตะ  แสงทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กชายนิรัติศัย  วงษ์สามารถ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงบงกชรัตน์  เศิกศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายบารเมษฐ์  ทวีรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงบุญญพร  ไชยสัจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใจธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงปนัดดา  อินทร์อ้าย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงปพิชญา  บุญสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กชายประพันธ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กชายปรัตถกร  เสน่หา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กชายปริพัฒน์  จันพิรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เสวยสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โปธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บรรทอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กชายปุญญพัฒน์  ฐานะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กชายเปรมปิติ  ควรครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงพนัชกร  จันทะเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงพรมพิริยะดา  เชิดโกทา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กชายพร้อมเพชร  มายาดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงพลิน  โสภะถา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กชายพสิน  ยอดกันหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงพอขวัญ  แสงเดช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงสนธิ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กชายพาทิศ  ศรีอาราม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงพิชญาภา  นามศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กชายพิชญุตม์  โฮมแพน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เจริญพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กชายพีรวัฒน์  ลอยจันทร์แจ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงพุทธิตา  เย็นศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงเฟื่องลดา  ผลาเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงภคพร  ออมไธสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กชายภัทรภพ  ศันสนะพิทยากร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์โม้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กชายภาณุพงษ์  ส่งเสริม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กชายภาดิศบดี  กัลป์ศิริไพศาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กชายภูตะวัน  แต้มศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กชายภูมิทรัพย์  บุญล้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กชายภูรินทร์  บุญโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กชายภูวนัย  พรสุด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กชายภูวิศ  รวยทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงมงคลรัตน์  เกาะสมบัติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายมหัธธภัทธ์  อนัญมลาพนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงมัญชุพร  น่วมปฐม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แก้วดวงงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงมินท์มันตา  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กชายมีเกียรติ  แดงศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กชายยุทธภพ  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กชายรชต  แก้วดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายรัชชานนท์  สารกอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงรัชนีกร  กิ่งทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กชายรัชพล  บุญราศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีทองธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงลดามณี  ระวาดชิด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงวรภรณ์  พนมพิทูร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงวรัญญา  ยืนยาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กชายวรากร  กองสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงวริศรา  ชาญจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กชายวิชชากร  อนุพันธางกูร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กชายวิเชษฐ์  คุณพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงวิภวานี  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงวิลาสินี  สายสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงวีรันดา  โสดากุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เมธาวรธันย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงศรุตา  พรานประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงศิริกัลยา  บุรัสการ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายศิวกร  พรหมสุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กชายศิวัช  จันพวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กชายศุภกร  สายสุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กชายศุภกฤต  บุญเจือ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กชายศุภกิจ  ศรีสง่า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงศุภธิดา  กาเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงศุภลักษ์  ธรรมนุวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กชายศุภวิชญ์  จูมลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1134 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงวงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กชายสรวิชญ์  คันธจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กชายสรวิชญ์  ผังคี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กชายสรวิชญ์  รักตะวัตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงสโรชินี  ศรีสุนทร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงสิริกัญญา  ยอมพาพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงสุณัฐชา  แก้วลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กชายสุทิวัส  ดวงสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงสุธาสินี  คนกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงสุภัทรวดี  รัศมี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขุนตาแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายสุริยพงศ์  บุญเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงสุวพัชร  คูณทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กชายแสนยากร  เทพารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กชายอชิระ  บึงจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กชายอนันดา  สอนสะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กชายอภินันท์  โสภาพ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงอรกนิษฐ์  ญาติเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงอรทิชา  ราชวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงอรวรา  กันยาบัตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงอักกิชา  ไชยเสนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงอาภัสรา  สังขฤกษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ไหลหลั่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กชายอินทัช  ภิบาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงไอฝน  บรรสุทธี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงไอศริน  ชาคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงกชกร  พรมไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงกชกร  ศรศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงกชนันท์  สิงหะตา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงกชพร  วิชาพูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงกชพร  วิลาวัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงกชพรรณ  กาญจนวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงกนกพร  ตัณฑชน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงกนกรัตน์  พลราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตัณฑชน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจใหญ่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายกฤดา  วงษานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายกฤดากร  เสนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายกฤษกร  อิสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงกวินนาฏ  สายสุด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายกวินพัฒน์  ชัยหิรัญกิตติ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายกวินภพ  บุราไกร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงกษิตินาถ  ใจตรง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาญจนรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธ์โชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงกัญยานี  เดชมุงคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายกันต์ระพี  ไชยวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายกันตินันท์  เรืองรุ่งเจริญโชค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงกัสมา  กาฬเนตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันทป โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงกิตติพิชญา  พิมพ์สะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงกิรติกาญจน์  ปทุมรัตนกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงกิรติยาภรณ์  นนทบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงกุลปรียา  รุ่งแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายเกรียงไกร  บุญยัง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงเกศชุฎาพรรณ  แสนศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงขวัญชนก  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงจรรยพร  สุขเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงจารุกัลยณ์  ตัณฑะสุวรรณะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงจิณณพัต  ศักดิ์ศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงจิณัฐตา  คำกงลาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จินาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงจิรัชญา  ยารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงจิรัชดา  พิศชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายจีรวัฒน์  คำริยา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยงกุลวนิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปทุมวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สารีมูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญเศรษฐ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายฉัตรชนก  ศุภกุลวิชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงชนกนันท์  สาเมฆ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายชนาธิป  เทียนขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายชยกร  บุญมาศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายชยพล  ชุมมุง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายชยพล  ทับสีรัก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงชลธิชา  ใหญ่ผา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายชลธี  บูชายันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงชวิศา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายชัชวิน  ชัยธนโสภณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงชัญญา  เชื้อโชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงชาริตา  เผ่ากัณหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภานุมนต์วาที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายชิษณุพงษ์  พิมพ์วัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงชุติมา  คชเศียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงชุติมาภรณ์  ศรีบุรัมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายญาณภัทร  บุญจริง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงญาดา  เพ็ญพิมพ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงฐิตาภา  เพ็งอิ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  โครตมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงฐิติพัชร  ศรีอินทร์จันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายณฐนนท์  ทองวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายณนณ  วทัญญูเลิศสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงณภัทร  ธนาคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงณภัทร  มณีวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงณภัทร  วรรณศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายณภัทร  ศรีวารี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายณภัทร  เจริญทัศน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงณัชชา  มาร์ติน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายณัฎดนัย  มีห่วง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงณัฐกมล  แก้วสง่า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชาชุมพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายณัฐดนัย  โจทกราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงณัฐริกา  สาวิไสย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เจริญทัศน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เทพสังข์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงณัฐวรา  มหาผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สลักเพชร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายณัฐวัฒน์  เทียมประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายณัฐวีณ์  เหล่าสายเชื้อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทานให้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงณิชาภัทร  จำปาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลิมปิจักร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงดารารัตน์  โพธิ์พา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายดิษยทัศน์  อุตส่าห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายเดชดนัย  ชาญอุไร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงเดือนเต็ม  เทพารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายติณณภพ  ต้นโพธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงตุลยมาศ  พันธมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายตุลยวัต  แก้วกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายธนกร  บุตรราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายธนกฤต  สังโส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายธนธรณ์  เนาวมาตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงธนภรณ์  ดุลย์ชูประภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงธนภรณ์  เมืองหงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายธนภัทร  บุญตะวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายธนภัทร  วราคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายธนะพัฒน์  ดวงดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงธนัญชนก  วงค์ภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายธรรม์  พันธมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงธัญญรัตน์  บรรเทิงสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายธัญฤทธิ์  เหมะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายธัญวุฒิ  งอกศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงธัญสินี  สุดแสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงธันยชนก  อระไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงธันยพร  ศรไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงธิดาดาว  ธุระอบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงธิดารัตน์  โชคดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงธีมาพร  คะสุวรรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เกษมสรรผิวอ้วน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงธีรดา  ศรีโนนซี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายธีรนันท์  หนูสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายธีรภูมิ  ชนะกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายนทีเทพ  สุทธิรังสรรค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายนพพล  นามแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงนพมาศ  บุญบำเรอ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงนภสร  ดัดงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายนันทชัย  ผ่องแผ้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงนิจจารีย์  ทองคำใส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงนิรดา  มุสิกสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายบวรนันท์  บุญครอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายบัวนพคุณ  บัวขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงบุญยวีร์  ทศพรไพบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายบุรินทร์  บุญหาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงบุษญา  โทบุดดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงบุษน้ำเพชร  ไชยดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงเบญจพร  ยิ้มสระ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายปกรณ์  ดอนประทุม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายปฏิภาณ  จักษุบุษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายปณต  ศุภลักษณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงปธิดา  เสนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงปนัดดา  บุญศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงปภาวดี  แสงก่ำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงปภาวี  สีห์พิทักษ์เกียรติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงประวิชญา  ทองล้วน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงปรางศ์ฑิพย์  มณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายปรินทร  สารมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงปริยาภัทร  อุตภู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงปวรรัตน์  คำจันทร์ลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงปวริศา  พุทธปราณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงปวริศา  ศรีมงคล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงปวิชญาดา  ศรีมันตะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายปัญญพัฒน์  สะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงปัณฑารีย์  วนะกิจไพศาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงปัณฑิตา  แซ่เล็ก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายปัณณ์  ผาธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงปัทมพร  มุทาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงปานระพีร์  สุขเลิม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงปาลินี  อุดาหน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงปิยธิดา  แสนโกสิก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายปิยะ  โสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงปุณยาพร  อุทธามาตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงปุณิกา  ขลุ่ยทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายเผ่าภาคิน  ทองจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายพงศกร  ทวีพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  รูปงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายพชร  โกษาพันธุ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงพรณะรินทร์  หัสดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงพรภัชชา  นาเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงพรรณนารา  สมเสนาะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ิึอุปวานิชพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายพัชรากร  ยอดกันหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงพัชราภา  พิมสุตตะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงพัฒน์รวี  แก้ววงศา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงพาทินธิดา  ผุยพรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงพิชชา  มหาผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายพิชชาณัฐ  เพ็ชร์ภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงพิชญธิดา  ซิงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงพิชญา  พยัคฆ์กุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงพิชญา  เลนทำมี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงพิชฎา  จันทร์พวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายพิชัยภูษิต  ชูไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงพิตตินันท์  โสมรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงพิมท์น้ำเพชร  ศรีแก้วกูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แสงเทียน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรกาญจน์  บุญเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงพิมลภัส  พุ่มเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงพิรญาณ์  สุตะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงพิรญาน์  เตชะเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายพิริยกร  ผลารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงพิลาสินี  ภูผายาง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายพีรวัส  อารียะธนวัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์นวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายพุฒิสรรค์  สุวรรณคาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงแพรวลดา  ป้องเขตต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงไพรัลยา  กาญจนจิรวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงภควดี  รูปงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงภนิดาพร  อยู่สุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงภริตา  วายโสกา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงภัคจิรา  บุตรพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงภัฎชธิดา  อุ่นอินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงภัทรชนก  สัจจานันท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงภัทรชนก  อมรไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายภัทรพล  รัตนสุนทร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงภัทริดา  คำมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงภาขวัญ  อรุณเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายภาคภูมิ  ใสจูง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงภานุตา  ราชอุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงภิญญดา  เกษศิลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายภูธน  เพ็งพี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายภูธเนศ  ทองศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายภูมิณภัทร  มณีภาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทระ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายภูรินาท  จำเริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงภูสุดา  สุรารักษ์วงษ์วีระ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายมณฑล  ดาราสว่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายมนตรี  คำมีแก่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงมนต์ลดา  คชฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงมนัสนันท์  นักคำพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงมยุรฉัตร  นาครินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงมลฤดี  มุงคุณพล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายมหัทธนา  สายสมบัติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายมังกรกนก  นำพา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงมานิตา  แสงโชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงเมธาพร  บุญชารี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายยศกร  คุณรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายยศพัทธ์  งานสัมพันธฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงยอดทรัพย์  สุทธิคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงรมิดา  วงศ์ดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายรัชชานนท์  ป้อมหิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายรัชชานนท์  พันธ์โชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายรัชชานนท์  โสดาภักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายรัฐภูมิ  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงรัตนกมล  แสงวิเชียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงรัตนพร  เรืองรัมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงรุ้งพราย  สัสดีวิจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงรุจิษยา  ปะติโก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายรุจิสรรค์  ดาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงลภัสรดา  ดอกบัว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงลักษณานันท์  หอมจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายวชิรวิชญ์  จันดียืน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงวชิราภา  พิมสุตตะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงวทันยา  ดอนชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงวรรณธิดา  ตียาพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงวรรณวิลัย  แก้วผลึก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายวรัชญ์  อนุเคน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงวรัชยา  พิมพ์ศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงวรัชยา  แสนสี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายวราเมธ  ธิบูรณ์บุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงวราลักษณ์  มะลัยสิทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงวริศรา  คะเณศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงวาสนาดี  งามมาก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายวิชชากร  ศรีพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงวิชชุดา  สายมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงวิชญาดา  พุ่มแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายวิชิต  เพียรงาน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายวิธวินท์  พรมสอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงวิภาวี  ปรินายวนิชย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  มั่นคง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุขมานพ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงวิลาลักษณ์  ไชยวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  บุศดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงวิสาข์  ทองชื่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายวีระชัย  วีระกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายวีระพัฒน์  หอมจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงศมนวรรณ  แสนศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงศรัณยาภัทร  เถาว์โท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงศริยา  พรมธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงศศิกานต์  จานศิลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงศิรภัสสร  วรธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายศิรวิชญ์  แก้วใจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงศิริทรัพย์  โสมินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงศิริพร  คำทา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายศิริวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงศุกลภัทร  พิมพ์หล่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายศุภกฤษ  วีรีรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พันวิชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กลิ่นแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงสมิตานัน  บุ้งทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงสาริศา  ดิศแพทย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงสาริศา  ลีโคตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงสิรกานต์  กุลชโร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายสิรดนัย  สมสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงสิริกานต์  จันเกิ้น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงสิรินทิพย์  เอกนิตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงสุชัญญา  สงวนงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงสุชาวดี  พันธ์ศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายสุทธิภัทร  สีห์พิทักษ์เกียรติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงสุทธีธิดา  กลิ่นแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงสุนันทา  แสงดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงสุปวีร์  มากดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงสุพิชชา  อยู่แล้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงสุภัสสรา  เลาหะวนิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงสุริวิภา  ถิ่นขาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงสุลลิตา  เกลี้ยงอุทธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายสุวิจักขณ์  กองทำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงแสนรัก  ฝ่ามสิริกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงอชิรญา  ศิริมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ครองยุทธ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายอชิรวิชญ์  ครองยุทธ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายอดิศร  มุขสมบัติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายอติเทพ  ดวงโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงอนงค์พร  ตริรักษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ส่อง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายอภิมุข  นามวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีโนนซี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายอัครราชย์  ชาญเนติกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงอังสุมาลี  เดชคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงอาจริยาวรรณ  ผ่องมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงอาภาณภัสส์  พันธ์สว่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงอินทิมา  ต่อมคำสนธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ประยงค์หอม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงอุปลมณี  วนมหากุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายเอกดนัย  ทุมมากรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายเอกนาวา  จุ้ยเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายเอกอมร  สาระพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงไอลิน  กรงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงกนกพร  ยุทธวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงกรณิศ  จันทะสาต โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงกฤชภร  อยู่เพชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1478 เด็กชายกฤษฎา  ปาวิชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กชายกฤษฎิพงศ์  ปราบชมพู โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงกัญญพัชร  อมรชัยเลิศรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงกัญญา  ลาภพิกิตต์ภัทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภาเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1483 เด็กชายกิตติ  ศรไชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กชายกิตติพงษ์  เลี้ยงหิรัญถาวร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงกุสุมา  คุณมะนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงเก็จเพชร  ขุนรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงจิตตมาส  สายมาตย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงจินตพร  สุขมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงเจตสุดา  กุลบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กชายฉลองรัฐ  มีราช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กชายฉัตรพิพัฒน์  บุปผาสังข์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงชนกนันท์  ตั้งตระกูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงชนัญชิดา  แห่งธรรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงชนิกานต์  ผุยพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยมงคล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บังสี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงชะญานิษฐ์  แพงไธสงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กชายชาตบุศย์  นิลนาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงญาณัช  ทองกลม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงณฐมน  เป็นวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  คำดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงณัฐชยา  ลาภรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปูเชียงแดง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  บุญถูก โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญทวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงณัฐธิดา  สำเภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กชายณัฐพล  พุทธรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กชายดรัณ  พวงมาลัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1511 เด็กชายเตชินท์  ลินลิโก โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1512 เด็กชายทินสิริ  สีใส โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กชายธนพล  ใจอารี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1514 เด็กชายธนภัทร  เชื้อชาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กชายธนิสร  พงศ์ญาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงธัญชนก  ปั้นทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงธัญพิมล  นารักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กชายธีรดล  บุญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กชายเธียรธรรม์  เชียรภูริเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1520 เด็กชายนกสินธุ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กชายนราวิชญ์  สำราญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงนันต์ทิยากร  ศรีสมุทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงนันท์นิชา  อารีพงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กชายนันทยศ  ผลาผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงนันทิชา  ภิญโญภาค โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กชายนิคม  เข็มคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1527 เด็กชายนิรวิทย์  สุขนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงนิรัชพร  พลราช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงบงกช  บุญครอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กชายบิลพัสดุ์  คงสนั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงบุญยวีร์  บุญเย็น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงบุญยวีร์  แก้วแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1533 เด็กชายปณวัชณ์  บังศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงปณิตา  ปินใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงปณิสรา  ปินใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงปรมาภรณ์  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1537 เด็กชายปวเรศ  บัวแสน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กชายปวีณ  จิตรักสวนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1539 เด็กชายปวีณพล  อำพันทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงปัณฑิตา  นาสมใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงปัทมา  อาจภักดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงปาลิตา  อินทรุขา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1543 เด็กชายปิยดนัย  ดาผา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1544 เด็กชายปุณวัฒน์  สีทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงพชร  สิงห์ตะโคตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงพรรณนารา  ผลจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงพรรณภัทร  เชื้อชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1548 เด็กชายพลกฤต  ขวานทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1549 เด็กชายพัชรพงษ์  โพธิ์งาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงพิจิตรา  พันธ์สุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะมิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงพิณศิริ  แจ้งจิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1553 เด็กชายพิพัฒน์  แกล้วกล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1554 เด็กชายพิสิษฐ์  วีระวัธนชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงแพรวา  ทาลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงแพรวา  บุรัสการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กชายไพวรินทร์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1558 เด็กชายภักดี  โกศัลวิตร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1559 เด็กชายภูมิพันลภ  อบเชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1560 เด็กชายภูมิพัลลภ  อบเชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1561 เด็กชายภูวดล  สังข์ศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1563 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เค้ามูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กชายยศสรัล  ถิระบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงรติยา  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงรักษ์ตา  จัมปะโสม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงรัชนีกร  อรัมสัจจากูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กชายรัชพงศ์  ศรีโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กชายรัฐภูมิ  กำทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงรัตนภรณ์  จันทร์เติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กชายรัตนวัฒน์  วงษาพรหม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1572 เด็กชายรุจฒ์ธิศักดิ์  พิจารณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงลักษมน  อินเติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงลีลาวดี  ผันก้อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1575 เด็กชายวชิรวิทย์  พรมด้าว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงวนการนต์  จันทานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงวรรณนิภา  ผลพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1578 เด็กชายวรัญชัย  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1579 เด็กชายวรินทร์ธร  จันทร์ทรง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1580 เด็กชายวัชรพงศ์  บุญล้อม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1581 เด็กชายวิกรม  คุณทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1582 เด็กชายวิศรุต  เครือลุน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงศศิประภา  กอบเกื้อ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงศิริญญา  เกณทวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1585 เด็กชายศุภกร  ยุคลธร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1586 เด็กชายสรวิชญ์  โกยทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1587 เด็กชายสรวีย์  ภานุสิทธิ์ตรีภูมิ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1588 เด็กชายสิรดนัย  อุ่นทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1589 เด็กชายสิรภพ  สุขดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1590 เด็กหญิงสิริวิมล  กาญจนพิมาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1591 เด็กหญิงสุชญา  มั่นยืน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงสุนิษา  อินทรสงเคราะห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงสุภชัญญา  ตรีจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สีแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงหนึ่งปรียา  ทองแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงอมรรัตน์  พึ่มกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงอรปรียา  วรงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงอรปรียา  ไชยชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงอริศรา  คำป้อง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงกนกพร  นรดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงกมลชนก  สว่างคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงกรกนก  กองไชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายกฤติพัฒน์  พันธุ์เพ็ง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายกัญจนะ  เครือรัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงกัญชพร  กันษา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงกัญญวีร์  ทองสำแดง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงกัณยาวรรณ  อนันต์เรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เสพสวัสดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงกานต์มณี  นรดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายกิตติพงษ์  ทิณเสวก โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายกิตติพัฒน์  ทองหล่อ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายกิตติพัฒน์  สิงห์งาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงกุลิสรา  ศรีจันทร์อ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงเกศกนก  ชิณภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงขวัญข้าว  โสมณวัตร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงจิรพัชร  ต่อเงิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงจิรัชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงจิราพรรณ  อนันตศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ฮึงวัฒนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงจุฑามาศ  เคยพุดซา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงชนิดาภา  สามารถ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงชนิษธา  หลุมทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายชยุต  จันทโกสิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงชลธิชา  บูระพิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงชิตชนก  วงษ์อินตา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  จันทพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงชีวาชนา  มูลศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายโชติวัฒน์  พูลเสน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงญาณิศา  วงจันลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงฐิตาพร  ปารมี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีเพชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงณฐษมนต์ภรณ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายณภัทร  ชัยสอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงณมลชนก  นวลสุมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงณัฎฐิกา  บัวงาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทักทาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงณัฐชยาน์  มุงคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงณัฐธนภัสสร์  ตุลยเสวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลีทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจหาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายณัฐพงษ์  ชินโชติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายณาคิส  พิณศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายณิชพงษ์  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงดวงกมล  แท่งทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายเดชาวัต ดาวิเด  กาดาอู โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงตรีชฎา  ทองไทย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายธนกฤต  มิ่งบุญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายธนเดช  เจริญวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายธนทัต  กิ่งวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายธนวัฏ  มั่นใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายธนวัฒน์  กฤติยาวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายธนวินท์  นัยนานนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงธนัชชา  เสาเวียง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงธนัญชนก  บุญส่ง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายธนา  แสงเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เจริญเชาว์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายธีรภัทร  บุญสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงนงนภัส  แก่นการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายนนทพัทธ์  เลิศล้ำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงนภัสสร  ยนต์ยงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงนวพร  ประกอบศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายนันธพงศ์  วงศ์ด้วง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายนิติธร  ประพันธา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงในฝัน  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงบงกช แ  ถลงจิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงเบญจศิริ  ขันโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมนิยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงปฏิมา  พรมวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงปทิตา  พิมพ์ตะคุ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงปนัดดา  สารสิทธิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายปภังกร  สุภาพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิทธิขวา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงปรภาว์  สุขบรรณ์เทิง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทิณพัฒน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงปัญญดา  ขจรกลิ่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงปัณจวนิส  เนตรสง่า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงปาณิสรา  เหล็กดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงปิยธิดา  ชาวเนื้อดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงปิยธิดา  สุวรรณดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  โก โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ยนต์ยงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายพงษ์ปณต  ทองหิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงพนิตสุภา  จุฬากุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายพรนพรัตน์  จันจุฬา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงพัชรินทร์  เฟื่องพวง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายพัฒนพงศ์  พละพงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กล่ำฮวบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อรรคพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงพิมพ์ณารา  ตั๊งถาวรการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายพีรพัฒน์  ธนาพันธ์รุ่งโรจน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายพีรพัฒน์  หินอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงภัคจิราพร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงภัคจีรา  ส่งเสริม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีพลาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงภัทราพร  ดอกไม้ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงภิรณพร  กูร์ณา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงมนปริยา  นนทการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงมาตาสุดา  งามแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงมุทิตา  มาเฉลิม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กชายยศพัทธ์  สุขเกษม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงรชกร  เทียนแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายรรรณธัช  มาตรา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงรสิตา  มาลาคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อาทิเวช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงราชาวดี  พิณทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงรุ่งฤดี  วงษ์ปัญญา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายวรชิต  พุทธวอร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงวริศรา  สุขมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงวัชลาภรณ์  สายหงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายวิชญ์ลภัส  ศรีโยหะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงวิมลสิริ  นามสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงวิยะดา  กิ่งทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายวิรุฬธร  ยิ่งยง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงวีรปริยา  แก้วลอดหล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายวุฒิชัย  ดอนสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงศตพร  บุญช่วย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายศรัทธเนต  กำยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายศรุต  บัวเงิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงศิรินภา  ไตร่ตรอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายศิวกร  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงสรนยา  รักกุศล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายสรวิชญ์  พงศ์ธนาธนินทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายสรวิศ  พระสุรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายสหรัถ  นวมครุฑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงสุกฤตยา  อ่อนละออ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขสวาท โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วใส โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงสุคนทิพย์  คงมั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงสุชาวดี  ครบอยู่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงสุชาวดี  สุพรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงสุทธามาศ  ทวีวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงสุพิชญา  สำเภาทิพย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงสุภัสสรา  สินเติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงสุมิญชา  ศิรินนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายสุรพิชญา  บุญศักดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงสุรวิภา  บุราเกษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สาวงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงอชิรญา  บุญพร้อม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงอชิรยา  วงค์เสนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายอติวิชญ์  มุระกา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงอนัญภรณ์  สมสุพรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงอมราวดี  โกธัญญะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายอรรณพ  ลายสันเทียะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงอริศา  ทรัพย์คูณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงอสิตา  ฝาวัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงอัญกร  วรรณเสน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงอัมพา  แสงศาสตร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายอัษฎายุธ  วีระวัฒนกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายอัษฎายุธ  อินญาพงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายอาชัญ  นิยมวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายอาทิตย์  สวัสดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงอารยา  ประชุมรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายอิทธิเดช  ไชยโย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์บุบผา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงอินทิรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงกชพร  สุภารักษ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายกตพร  แจ่มเชื้อ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงกนกวรรณ  เสือสด โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายกิตติภณ  สีดำ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายกิตติศักดิ์  เสนาะศัพย์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงจิรภาส  สมตา โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงชฎาพร  แก้วกอ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงชลชนก  อุปเสน โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงณัฐณิชา  ป้องคำ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงณัฐธิดา  พันวงศ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงต้นข้าว  กุลเกษ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงทัศณียา  แก้วกงพาน โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงทิพวดี  สันเทียะ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายธนโชติ  กาฬเนตร โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตู้นอก โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายธีรศักดิ์  สุดตาชาติ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายปรเมษฐ์  สอนลัทธิพันธ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงปรางค์ณิตา  จูมวันทา โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายปริญญา  กาบสุวรรณ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงพิชญธิดา  ผลพันธ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายภานุพงศ์  ดาทวี โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงเมทินี  สมสุข โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กชายวงศธร  นามประกอบ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงวีระยา  อาภรณ์ศรี โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงศศิปริยา  คำรัตน์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กชายศุภสิทธิ์  คำเครือ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันตา โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กชายสมาพันธ์  หวังชื่น โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงสร้อยทอง  สุทธิโคตร โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงสุณิสา  ต้นทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงสุพรรษา  แสนทวีสุข โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงกิติยา  จิตรสิงห์ โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 คณิตประถม
1789 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญครอง โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 คณิตประถม
1790 เด็กชายทวีชัย  ส่องเสนา โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 คณิตประถม
1791 เด็กชายทัศนัย  วงค์ประเมษฐ โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 คณิตประถม
1792 เด็กชายทิวัตถ์  เชียงแสน โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 คณิตประถม
1793 เด็กหญิงปภัสสร  ขันชะลี โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 คณิตประถม
1794 เด็กชายปภาวินท์  บัวบาล โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 คณิตประถม
1795 เด็กชายพีรณัฐ  สุทธกานต์กุล โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 คณิตประถม
1796 เด็กชายวุฒิชัย  สมควร โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงกนกพร  บุญสิงห์ โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงเจตปรียา  ทองชุม โรงเรียนเมืองอุบล ม.2 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงชลธิชา  อาลัยรักษ์ โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงณัฐณิชา  วันธิรัตน์ โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กชายธวัชชัย  หินเที่ยง โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงนัฐนันท์  นันทาทอง โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงนิภาพร  สายสบัติ โรงเรียนเมืองอุบล ม.3 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงปฏิาพร  พรมวิหาร โรงเรียนเมืองอุบล ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายปวริศร์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงพงษ์พร  เวชนาม โรงเรียนเมืองอุบล ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีพรม โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อีศาสตร์ โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงภัษรา  ยะพา โรงเรียนเมืองอุบล ม.3 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงเมตตา  ศรีอำนาจ โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายเมธา  หินอ่อน โรงเรียนเมืองอุบล ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนเมืองอุบล ม.3 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กชายศิววงษ์  อัมพวานนท์ โรงเรียนเมืองอุบล ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายสิทธินนท์  เรืองบุญรบ โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงสุนิสา  เหลาทอง โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กชายอดิศักดิ์  ทาตระกูล โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  บุตรจันทร์ โรงเรียนเมืองอุบล ม.3 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงอุมาพร  นำพา โรงเรียนเมืองอุบล ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงกมลพิชญ์  ทะรุณรัมย์ โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงจริญญา  บาคำ โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายเจตนิพันธ์  สุกรรณ์ โรงเรียนเมืองอุบล ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงณบกร  ผ่องจิตร โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายนวมินทร์  สายชาลี โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายปกรณ์  เจริญราช โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  พรมศรีใหม่ โรงเรียนเมืองอุบล ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงพัชราภา  ดำสำอางค์ โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายพันแสง  จันทร์เอียด โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายฟ้าประทาน  นามศิริ โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายภัทรพล  พรหมอารักษ์ โรงเรียนเมืองอุบล ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายมงคล  จารักษ์ โรงเรียนเมืองอุบล ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงศศิวิมล  กวดขันธ์ โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงสุพรรษา  เหล่าโก้ก โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงหทัยกานต์  นาคำ โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายอรรถพร  พิมพ์ทอง โรงเรียนเมืองอุบล ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ถิ่นนาเมือง โรงเรียนเมืองอุบล ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายเฉลิมชัย  ไหว้ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 คณิตประถม
1837 เด็กหญิงชุติมา  จันดี โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 คณิตประถม
1838 เด็กชายฌาฤทธิ์  อุดมพันธ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 คณิตประถม
1839 เด็กชายเดโช  เชื้อหงษ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.4 คณิตประถม
1840 เด็กชายธีรเมธ  เจตนา โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.4 คณิตประถม
1841 เด็กหญิงปพิชญา  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.4 คณิตประถม
1842 เด็กชายปิยะกรณ์  สมสมัย โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 คณิตประถม
1843 เด็กชายมนัส  ประหยัด โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 คณิตประถม
1844 เด็กชายรัฐพล  ทนทาน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 คณิตประถม
1845 เด็กหญิงรัตน์ติกาล  ประวิง โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงวิชญาพร  คุณศิริ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 คณิตประถม
1847 เด็กหญิงสุภัสสร  สิงห์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 คณิตประถม
1848 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุตรน้อย โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ม.1 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กชายณัฐวุฒิ  ประหยัด โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงดวงฤทัย  สายพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงนิชนภา  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ม.1 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงพรพิสา  ถาวร โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงรุจิรา  เทพขาม โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงวันวิสา  สกุลจาบ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงศุภกาญจน์  ประทาน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงอาภาภัท  จันดี โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายเกียรตินรินทร์  สิงห์ขันธ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กชายฉลองชาติ  เชื้อหงษ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงตวงทอง  พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กชายนพรัตน์  ใหว้ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงนภาพร  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงนันทิชา  แก้วสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงนันทิตา  แก้วสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายปัณณธร  ประหยัด โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงปุณณารมย์  ทรัพย์สิน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงวรัญญา  ไพชิต โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงสุภาวรรณ  ประการ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงอรสินี  สิริพัด โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงกัลยา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.4 คณิตประถม
1870 เด็กชายครรชิต  แก่นทอง โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.6 คณิตประถม
1871 เด็กชายฉลาด  กสิภูมิ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.5 คณิตประถม
1872 เด็กชายชยานันท์  วรรณโน โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.5 คณิตประถม
1873 เด็กหญิงณัฐนรี  ไทยกุล โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.5 คณิตประถม
1874 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิแพทย์ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.6 คณิตประถม
1875 เด็กชายพนัส  เชื้อแสน โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.6 คณิตประถม
1876 เด็กหญิงพรรณวิษา  สิมตูม โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.4 คณิตประถม
1877 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศุภสร โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.6 คณิตประถม
1878 เด็กหญิงรินชิกรณ์  แสงใสแก้ว โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.6 คณิตประถม
1879 เด็กชายสถาพร  นิยมวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.6 คณิตประถม
1880 เด็กชายอินทร์  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.5 คณิตประถม
1881 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เชื้อโท โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงธารารัตน์  เป็นมงคล โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ม.2 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงนริศรา  พานิชกุล โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ม.1 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กหญิงนันทิญา  สดชื่น โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ม.1 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยสัจ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ม.2 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายอภิชัย  เป็นมงคล โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ม.2 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงเอมิกา  พอทท์ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ม.2 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กชายกันตินันท์  นาโท โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตรน้อย โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.5 วิทย์ประถม
1890 เด็กชายชัยญาวัฒน์  บุตรน้อย โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.4 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงธนวรรณ  อัมภาวัน โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายธนากร  เหลือบแล โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายธีระศักดิ์  แสนใจวุด โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงนิตยา  เบ้าคำ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงปิ่นยาภรณ์  จันทพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กชายพิทักษ์  หอมเมือง โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงมัทนากร  วิระคุณ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กชายสมประสงค์  สุวรรณพรม โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.4 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงอนันญา  มงคลการ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.5 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงอรุณโณทัย  ตาทอง โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ป.6 คณิตประถม
1902 เด็กหญิงสุมิตรา  บรรผลึก โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ป.5 คณิตประถม
1903 เด็กชายจักรี  ตรีวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายปฏิภาณ  จำปาอ่อน โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายพรหมโชติ  เทศนา โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงสุภัสสร  ชนมาสุข โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงสุภาพร  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กชายจตุพล  คุณาคุณ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.4 คณิตประถม
1909 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์หาญ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.5 คณิตประถม
1910 เด็กชายธนากร  บู๋ทอง โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.4 คณิตประถม
1911 เด็กหญิงนงลักษณ์  ไชยคำ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.6 คณิตประถม
1912 เด็กหญิงนันทิยา  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.6 คณิตประถม
1913 เด็กหญิงนิตยา  พิมสุวรรณ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.4 คณิตประถม
1914 เด็กชายบูรพา  สองบุญ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.6 คณิตประถม
1915 เด็กหญิงปภัสสร  มายูร โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.5 คณิตประถม
1916 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วกาฬ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.6 คณิตประถม
1917 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สายพฤกษ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.5 คณิตประถม
1918 เด็กชายพงศธร  สายพฤกษ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.4 คณิตประถม
1919 เด็กหญิงพัชราภา  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.5 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงพัณณิภา  สารบุญ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.4 คณิตประถม
1921 เด็กหญิงภัทรธิดา  เดือนขาว โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.6 คณิตประถม
1922 เด็กชายระพีพัฒน์  คุละพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.6 คณิตประถม
1923 เด็กหญิงรุจิษยา  คุณาคุณ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.5 คณิตประถม
1924 เด็กชายศุภณัฐ  เบ้าหล่อ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.5 คณิตประถม
1925 เด็กชายศุภวิชญ์  สายพฤกษ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.5 คณิตประถม
1926 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ทบประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.4 คณิตประถม
1927 เด็กหญิงสุธินันท์  สมสืบ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.6 คณิตประถม
1928 เด็กชายอดิศร  ดรุณพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.5 คณิตประถม
1929 เด็กชายอภิสิทธิ์  พิลาศรี โรงเรียนบ้านดอนแดง ป.4 คณิตประถม
1930 นางสาวกุลธิดา  สมหา โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายจักรพงษ์  สมหา โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กชายชนะชัย  มุคำ โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงชนิกานต์  สองบุญ โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 นางสาวณัฐริชา  ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวแดง โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายธนพล  วงษ์นาม โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายธนากร  กุลพรม โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายธีระพงษ์  นิยมชาติ โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วปา โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงนฤมล  ลือสีสุข โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กชายนัทพล  มีเพียร โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กชายพงศกร  ลาภยิ่ง โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 นายพีระพล  วงศ์ศิริ โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กชายภัทรพล  จูงพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงภาวิณี  นาโพธิ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงยุภาวดี  แก้วกาฬ โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทร์หาญ โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กชายวชิระ  สีสุวงษ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 นายวิทยากร  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
1950 นางสาววิภาดา  อกนิตย์ โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายวีระพล  มายูร โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กชายศราวุธ  จำปาเงิน โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงศิวพร  บู๋ทอง โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายศุภณัฐ  เชื้อสิงห์ โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
1955 นางสาวสุพัตรา  พิมคำภีร์ โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงสุภาภรณ์  มุคำ โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงหงษ์หยก  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงอพิยดา  โพธิสาร โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
1959 นายอัครพล  แก้วกาฬ โรงเรียนบ้านดอนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงเจียระไน  จันทโกสิน โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ป.6 คณิตประถม
1961 เด็กหญิงณธิดา  สายเพชร โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ป.5 คณิตประถม
1962 เด็กหญิงสุนิสา  บรรเทิงสุข โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ป.6 คณิตประถม
1963 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปักษาพันธุ์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงกัญญา  อิดอ่อน โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงขนิษฐา  เพ็ชไพร โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงจริยา  สุขันธ์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงจีระภา  คุณธรรม โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีทอง โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงปณิตา  โมคศิริ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงปภัสสร  สีดากุล โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงเปรมฤทัย  นิรามัย โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงเปรมวรา  เกตุวัตร์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงวาสนา  ทองดีนอก โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงสาวิตรี  ช่างภาระดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงอสมา  ก่อแก้ว โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงอารยา  จันทโกสิน โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงกุลยา  กุลบุตร โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุบผาวงศ์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กชายณัฐชนม์  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงณัฐฐาพร  แซ่โง้ว โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงวิภาดา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายสิทธิรักษ์  สิงห์คำ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงสุกัญญา  ผาเหลา โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงอาทิตยา  ยุภาส โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงทักษพร  สุทธิเวก โรงเรียนบ้านเค็ง ป.6 คณิตประถม
1986 เด็กชายภัทรพงศ์  ทรัพย์พร้อม โรงเรียนบ้านเค็ง ป.6 คณิตประถม
1987 เด็กหญิงสิรินดา  บุญครอบ โรงเรียนบ้านเค็ง ป.6 คณิตประถม
1988 เด็กหญิงพัชรินทร์  ความสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเค็ง ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงศิรินันท์  คำสา โรงเรียนบ้านเค็ง ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงอัจฉรา  ผลจันทร์ โรงเรียนบ้านเค็ง ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีลำพัง โรงเรียนบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงน้ำอิง  พลอยไธสง โรงเรียนบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีมะเรือง โรงเรียนบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงอโรชา  ศรีภุมมา โรงเรียนบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงอาริยา  บุดดารวม โรงเรียนบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงกรวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
1997 เด็กหญิงกฤตภัค  พรมลี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
1998 เด็กหญิงกานตรัตน์  ขันชะลี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
1999 เด็กชายกิตติวรากร  ทองยืน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2000 เด็กชายคณิศร  โพธิสาร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
2001 เด็กชายจิตติพัฒน์  ภิญญศักดิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2002 เด็กชายชนะเกียรติ  นาคำมูล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2003 เด็กหญิงชนัญธิชา  มนัส โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2004 เด็กหญิงชนากานต์  สอนอาจ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2005 เด็กหญิงชนากานต์  สายเมฆ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2006 เด็กหญิงชนิษฐา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
2007 เด็กหญิงชยุดา  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2008 เด็กหญิงญาณิศา  ทองคำ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2009 เด็กหญิงฐิติยาพร  ทุมวงศ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2010 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แสงใส โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงณัฎวดี  สังกะเพศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2012 เด็กหญิงณิรัชชา  ไชยราช โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2013 เด็กชายทินกร  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2014 เด็กชายธนภัทร  ย่ำยวน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2015 เด็กชายธราเทพ  อุดร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
2016 เด็กหญิงธิดาทิพย์  อร่ามศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
2017 เด็กชายธิติวุฒิ  จันทรถ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
2018 เด็กหญิงนัฐณิชา  ภูพวก โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2019 เด็กหญิงนิตยา  มุธุสิทธิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2020 เด็กหญิงนุชวรา  บุ้งทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
2021 เด็กหญิงบงกชธร  ขันชะลี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงปนัดดา  กุตัน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
2023 เด็กชายปภังกร  หัตถาภรณ์สกุล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
2024 เด็กชายปภาวิน  จันทร์ทรง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงพัชราพร  สุขวัน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2026 เด็กชายพัฒนศักดิ์  บุญหาญ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  การินทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2028 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  พงศ์เพ็งธรรม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงภัทรวรรณ  บาเดช โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2030 เด็กชายภูบดินทร์  ภิญญศักดิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2031 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ลอวิเศษ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
2032 เด็กหญิงเมษณี  พิมพ์ทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2033 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ใจผ่อง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
2034 เด็กหญิงวรกาญจน์  ดำริห์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2035 เด็กหญิงวรัญญา  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2036 เด็กชายศรัญย์  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2037 เด็กหญิงศศิกานต์  นวลศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2038 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทุมมัย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
2039 เด็กหญิงศิวพร  มีศิลป์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
2040 เด็กชายศุภธีรนันท์  สวยรูป โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กหญิงศุภสุดา  ทวีพัฒน์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2042 เด็กหญิงสาธิดา  ศรีดาวเดือน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
2043 เด็กชายสิทธินนท์  โกศล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2044 เด็กหญิงสิรินทรา  อินงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
2045 เด็กหญิงสิริวิภา  ภัควันต์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
2046 เด็กชายสุขสันต์  ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2047 เด็กหญิงสุทธิดา  พุทธคู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2048 เด็กหญิงสุนันท์ษา  มะยม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2049 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุดเต้ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
2050 เด็กหญิงอโรชา  ไกลวิเศษ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2051 เด็กชายอัครภณ  ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2052 เด็กชายอัษฎายุธ  พิมพ์ทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2053 เด็กหญิงกชมน  ตระการจันทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงกนกภัทร  อินอร่าม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงกมลวรรณ  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงกฤษดาอัญญา  รักงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ธงศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงกัญญาณี  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงเกตุจนีย์  ดวงศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2060 เด็กหญิงขวัญจิรา  พลรักษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงจริญญา  ผูกพันธ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กชายจักรพงศ์  ยะปะเต โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงจักรพงศ์  สีมาเพชร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงจิราภรณ์  ฝอยทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุดสัมฤทธิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีเมือง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงชลิดา  เทศสิงห์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงชารัญดา  สาลีนันท์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปวงสุข โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลาลี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงเขียว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงญาณิกา  สร้อยมาศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงณหทัย  สวยงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงณัชชา  สิมมา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงณัฏฐ์นิชา  เจนจังหรีด โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หล่ำเรือง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วพิภพ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงณิชากร  ฝอยทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงธนพร  ทองสลับ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กชายธนวิทย์  บุญเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงธัญญารัคน์  ดอกดวง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงบุณรดา  ผ่องไสย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงปนัดดา  วันทวี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงปภัทรศิริ  อินงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2085 เด็กชายปรเมศวร์  มิตรวงค์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงประภัสสร   สัจธรรม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงปรียานุช  เกษาพันธ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงปลายฝน  บุญเจริญ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงปานตะวัน  ทองกลม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงปาริชาติ  ขันชะลี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กชายพชรพล  พลขัน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2092 เด็กชายพชรวินท์  ศิริไทย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงพรนัชชา  พรนิคม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงพลอยญาดา  โกศล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2095 เด็กชายพสิษฐ์  ตระการไทย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงพิมพกานต์  แสงบุญศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2097 เด็กชายพีรกร  เถาว์หมอ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2098 เด็กชายพีรวิชญ์  บุษยานุรักษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงแพรวพรรณ  พวงมาลา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงภัณฑิรา  สายเสน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงภัทรธิดา  สารรักษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2102 เด็กหญิงภัทรภรณ์  คำทา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2103 เด็กชายภัทรวิน  บุญโกศล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2104 เด็กชายภาคภูมิ  อรอินทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2105 เด็กชายภานุวัฒน์  ยอดคำ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงภิลิษา  ภัควันต์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2107 เด็กหญิงภูริชญา  แววศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2108 เด็กหญิงมัลลิกา  ทองประสาร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2109 เด็กชายราชันย์  ทองงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2110 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญสู่ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2111 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำอินทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2112 เด็กหญิงวรกาญจน์  ณ หงษา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2113 เด็กชายวรพัฒน์  วะสุรีย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
2114 เด็กชายวัชรินทร์  คำดา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2115 เด็กชายวีรภัทร  มุคำ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2116 เด็กหญิงศรุตยาพร  คันธจันทน์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2117 เด็กชายศาสตรา  ศิลาคะ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2118 เด็กหญิงศิวพร  สร้อยสุนทร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2119 เด็กชายศุทธิกร  ทองเขียว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงศุภอักษร  นุ่นกระจาย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงศุภิสรา  สร้อยแสง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2122 เด็กชายสิรณัฐพัชร  นวลงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2123 เด็กหญิงสิริญญา  ธรรมนุ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2124 เด็กหญิงสิริวิมล  สายธนู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2125 เด็กหญิงสุภาวิณี  ทวีโชติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงสุภิสรา  สุโพธิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2127 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สายธนู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2128 เด็กหญิงอณัญญา  ปทุมรัตนกุล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2129 เด็กหญิงอภิชญา  ประกอบแสง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2130 เด็กชายอภิชน  ชุมจินดา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงอภิญญา  มณีเนตร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
2132 เด็กหญิงอาทิตยา  พูลเพิ่ม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2133 เด็กหญิงอาริยา  แสนสุด โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
2134 เด็กหญิงกัลยา  สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง ป.5 คณิตประถม
2135 เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง ป.5 คณิตประถม
2136 เด็กชายธีรวิทย์  นวลอาสา โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง ป.6 คณิตประถม
2137 เด็กหญิงเปรมมิกา  ก๋าแก้ว โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง ป.4 คณิตประถม
2138 เด็กชายรัฐศาสตร์  นวลอาสา โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง ป.4 คณิตประถม
2139 เด็กหญิงวรรณวิษา  ดอกคำ โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง ป.5 คณิตประถม
2140 เด็กหญิงวิมลศิริ  ดอกคำ โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง ป.5 คณิตประถม
2141 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ตาบุตร์ โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง ป.5 คณิตประถม
2142 เด็กชายสุทัศน์  สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง ป.6 คณิตประถม
2143 เด็กหญิงอภสร  ชอบจิตร โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง ป.6 คณิตประถม
2144 เด็กชายชลชาติ  บรเพชร โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.5 คณิตประถม
2145 เด็กหญิงณัฐฑาพร  พรรณขาม โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.4 คณิตประถม
2146 เด็กหญิงปาณิศา  ผิวเงิน โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.5 คณิตประถม
2147 เด็กชายภานุพงษ์  บุญกระจาย โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.5 คณิตประถม
2148 เด็กชายรัฐกิจ  วิเสน โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.5 คณิตประถม
2149 เด็กชายศิวพงษ์  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.5 คณิตประถม
2150 เด็กชายกวี  รัตนโสภา โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2151 เด็กหญิงจินดารรรณ  สดศรี โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2152 เด็กหญิงชมพูนุท  ชมภูพระ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
2153 เด็กชายทศวรรษ  บุญกระจาย โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2154 เด็กชายธนชัย  ใจทอง โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
2155 เด็กชายธาดา  พิมพ์ภักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
2156 เด็กหญิงธิดารัตน์  บรเพ็ชร โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
2157 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลุนพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
2158 เด็กหญิงนรินทิพย์  บุญภา โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
2159 เด็กชายบุษยากร  ศรีมงคล โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
2160 เด็กชายปภังกร  วงษ์โต โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
2161 เด็กหญิงพรนิภา  ทองกล้า โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2162 เด็กหญิงพรพิมล  เพ็ชรากุล โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2163 เด็กหญิงพิชชาภา  ผิวเงิน โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
2164 เด็กชายพีรพัฒน์  นามศรี โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2165 เด็กชายภูรินทร์  เปียงแก้ว โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
2166 เด็กหญิงเยาวเรศ  สดศรี โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2167 เด็กหญิงรัชฎาพร  หาดแก้ว โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงรัญชิดา  ภูสีนวน โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงสุนิสา  แสวงศิลป์ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2170 เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุญจุล โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
2171 เด็กชายกิตติศักดิ์  รากวงษ์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2172 เด็กหญิงขนิษฐา  อินทร์ขาว โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2173 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2174 เด็กชายทวีชัย  หาฤกษ์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2175 เด็กหญิงธนิษฐา  คำภริยา โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2176 เด็กหญิงธิดารัตน์  ยืนทน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2177 เด็กหญิงธีมาพร  ลัทธิรมย์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2178 เด็กชายนวพล  บุตรพรม โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
2179 เด็กหญิงนิลญา  ปลุกใจ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2180 เด็กชายบุณยกร  คณาจันทร์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
2181 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วารีศรีศุภชัย โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2182 เด็กหญิงพัชรพร  ผิวเงิน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2183 เด็กหญิงสุนันทา  ใจอุ่น โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2184 เด็กชายสุริยันต์  ครุธคู โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2185 เด็กหญิงอาริสา  ทองแก้ว โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
2186 เด็กหญิงกชกร  หวานใจ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2187 เด็กหญิงกานต์กนก  คุ้มจิตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2188 เด็กชายเกียรศิริภูมิ  ดอกอินทร์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2189 เด็กหญิงขวัญศิริ  วงเวียน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2190 เด็กชายคณาธิป  เคน้ำอ่าง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2191 เด็กชายคนาธิป  วายทุกข์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2192 เด็กชายคัทรพล  อิ่มใจ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 คณิตประถม
2193 เด็กชายจตุภัทร  โพธิสาราช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2194 เด็กชายจิราธิวัฒ์  จารุวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2195 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  เเก้วทองนาค โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2196 เด็กหญิงชญานิศ  วงศ์เพียรกิจ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2197 เด็กชายชาคริต  ใจชื่น โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2198 เด็กหญิงชาคริยา  โพธิสาราช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 คณิตประถม
2199 เด็กชายณชนก  ดาโรจน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 คณิตประถม
2200 เด็กชายณัฐภูมิ  ทองสุกดี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2201 เด็กหญิงเทวธิดา  มณีเขียว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 คณิตประถม
2202 เด็กชายธนกร  อุตะนะตะ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2203 เด็กชายธราเทพ  ลอยฟ้า โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2204 เด็กหญิงธารารัตน์  วงกันย์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2205 เด็กชายนราวิชญ์  อนุสนธิ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2206 เด็กชายนิติกร  รัสสะตะ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2207 เด็กชายปฎิภาณ  พลสมัคร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2208 เด็กหญิงประภาพิศ  กุลชิล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2209 เด็กหญิงประภาวิณี  ชาลี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2210 เด็กหญิงพลัญญา  ใหญ่ปราม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2211 เด็กชายพสิษฐ์  ลาภยิ่ง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2212 เด็กหญิงภัครธิมา  นามศรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2213 เด็กหญิงภัณฑิรา  เจตนา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2214 เด็กชายภูวดล  จันทร์ดี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2215 เด็กหญิงรัชฎาพร  บู่เเก้ว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2216 เด็กชายวชิรวิทย์  ชายทวีป โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2217 เด็กหญิงวรรณภร  รุ่งวิลัย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 คณิตประถม
2218 เด็กชายวีรพล  ไชยเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2219 เด็กชายวีรภัทร  บุตรวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 คณิตประถม
2220 เด็กหญิงศิริภุณญิกา  พลูพนธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2221 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูยศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2222 เด็กชายสมชาย  โควสุรัตน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 คณิตประถม
2223 เด็กชายสันติรัฐ  บุดดีสิงห์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 คณิตประถม
2224 เด็กชายสุทิวัส  มูลตรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 คณิตประถม
2225 เด็กหญิงอโนชา  จักรสาร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 คณิตประถม
2226 เด็กหญิงอุมาพร  ยุววาสน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 คณิตประถม
2227 เด็กหญิงกชกร  พิมพา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2228 เด็กชายกฤษฎานุวัฒน์  สกุลจาป โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2229 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงศ์คำ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2230 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เรืออาจ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2231 เด็กชายกายสิทธิ์  จินดากุล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2232 เด็กชายกิตติพงษ์  โสภาภาค โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2233 เด็กชายคณิศร  วุฒิพรม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2234 เด็กหญิงจรัญญา  ขันธ์เเก้ว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2235 เด็กหญิงจิรภัทร  สรรศรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2236 เด็กหญิงฉันทพิชญา  หงษ์เพชร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2237 เด็กหญิงชญานิศ  เคน้ำอ่าง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2238 เด็กหญิงชนกานต์  ร่วมสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2239 เด็กชายชัชพิมุข  จำปาทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2240 เด็กชายชิติพัทธ์  สำราญสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2241 เด็กชายชินกฤษ  งอกงาม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2242 เด็กหญิงฐิติพร  สุขเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2243 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คุชิตา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2244 เด็กชายฐิติศักดิ์  เเท่นทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2245 เด็กหญิงณัฐพร  โครสุรัตน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2246 เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนาคุณ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2247 เด็กชายดลธรรม  นามคำ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2248 เด็กหญิงทิพวรรณ  อินทสรรค์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2249 เด็กชายธนัชศกรณ์  มุุธุวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2250 เด็กหญิงนภัสกนก  กนกหงษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2251 เด็กหญิงนภัสธวรรณ  เเก้วกล้า โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2252 เด็กหญิงนรมน  วงศ์บุญชา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2253 เด็กหญิงนันทิกา  สายจันดี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2254 เด็กหญิงบุญจิรา  นาคสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2255 เด็กหญิงเบญญาภา  ขุมทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2256 เด็กชายปฎิญญา  ไชยะเดชะ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2257 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดอกอินทร์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2258 เด็กชายผาสุก  ศิริพรม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2259 เด็กหญิงพรปวีณ์  มุขมณี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2260 เด็กหญิงพัชรินทร์  เข็มเพชร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2261 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิพพันธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2262 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเชิญ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2263 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ประทาน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2264 เด็กหญิงภัชรธิดา  ทะปัญญา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2265 เด็กหญิงภัทธิดา  โครตภัทร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2266 เด็กหญิงภาพิชมนทน์  สกุลจาป โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2267 เด็กชายภูมิรพี  นามศรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2268 เด็กชายยศภัทร  เชื้อเเก้ว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2269 เด็กหญิงยุธิดา  กะรินตา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2270 เด็กชายวรชิต  บรมฤทธิ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2271 เด็กหญิงวิภาดา  ธะนู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2272 เด็กหญิงศริวรา  ปัญญาพันธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2273 เด็กหญิงศิริประภา  พุฒพงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2274 เด็กชายศุภสันฑ์  เเสนศรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2275 เด็กชายสดาศิวะ  นาตาเเสง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2276 เด็กชายสรวิชญ์  แสนทวีสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2277 เด็กหญิงสวดี  ธะนู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2278 เด็กชายสิริชัย  ภักดี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.4 วิทย์ประถม
2279 เด็กหญิงสุพิชชา  จันทร์งาม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2280 เด็กหญิงสุพิชชา  มาเฉลิม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2281 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เชื้อพันธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2282 เด็กหญิงสุมิตตรา  โคกยะสุพรม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2283 เด็กหญิงอริสา  พิงชัยภูมิ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.6 วิทย์ประถม
2284 เด็กหญิงอัจฉริยา  หารมาก โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2285 เด็กหญิงเเพรวา  จินดากุล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ป.5 วิทย์ประถม
2286 เด็กหญิงกัลริยา  กิจพฤกษ์ โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง ป.5 คณิตประถม
2287 เด็กหญิงภัทริฎา  ติ่งทอง โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง ป.6 คณิตประถม
2288 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เถาว์โท โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง ป.5 คณิตประถม
2289 เด็กชายพีระพล  ป้องภัย โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง ป.6 วิทย์ประถม
2290 เด็กชายสิทธิโชค  ทองอ่อน โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง ป.5 วิทย์ประถม
2291 เด็กชายเกริกชัย  อารมสวะ โรงเรียนบ้านตำแย ป.6 คณิตประถม
2292 เด็กชายภานุวัฒน์  พุฒา โรงเรียนบ้านตำแย ป.6 คณิตประถม
2293 เด็กชายภูวเดช  เกษมวรรณ โรงเรียนบ้านตำแย ป.6 คณิตประถม
2294 เด็กชายวิวัฒน์  พลหาญ โรงเรียนบ้านตำแย ป.4 คณิตประถม
2295 เด็กชายวิศนุ  กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านตำแย ป.5 คณิตประถม
2296 เด็กหญิงกนกวรรณ  สมมาลย์ โรงเรียนบ้านตำแย ป.5 วิทย์ประถม
2297 เด็กหญิงคัมภีพรรณ  เทพมุสิก โรงเรียนบ้านตำแย ป.4 วิทย์ประถม
2298 เด็กชายจินณภรณ์  ตัวงาม โรงเรียนบ้านตำแย ป.6 วิทย์ประถม
2299 เด็กหญิงเชษฐธิดา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านตำแย ป.5 วิทย์ประถม
2300 เด็กชายณัฐพล  จันคูเมือง โรงเรียนบ้านตำแย ป.5 วิทย์ประถม
2301 เด็กชายธนากร  บุญสอน โรงเรียนบ้านตำแย ป.5 วิทย์ประถม
2302 เด็กหญิงปิ่นมุก  พุฒา โรงเรียนบ้านตำแย ป.5 วิทย์ประถม
2303 เด็กชายภากร  สองศรี โรงเรียนบ้านตำแย ป.5 วิทย์ประถม
2304 เด็กหญิงสุทธิตา  แก้วการ โรงเรียนบ้านตำแย