รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตธน  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตพจน์  โพธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตภาส  ตุริยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤติน  ว่องเชิงค้า โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกีรติ  ว่องวิกย์การ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายโชคบุญญา  โอวะกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณฐพงศ์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายณพล  ทองทักษิณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธฤษวรรณ  มะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธีธัช  สมใจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายธีภพ  พุทธาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายนรภัทร  กมลรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนิติรัตน์  ปฏิพัทธาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายปภังกร  ไชยมุสิก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  จึงสมเจตไพศาล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพชรวรรณ  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายไพฑูรย์  ม่วยเท้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายภัทรพล  อุ้ยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงภัทรมน  มรรยาทอ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายภาม  ศรีสำราญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภิญญดา  ชนะดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตรกฤตติกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงมนัสนันท์  คงยุทธ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวิภาพร  ฉิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ติณะมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสิรินดา  เพ็งแจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุตาภัทร  แข็งธัญญกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายเสกสรรค์  ศรีแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายอภินันท์  อินลี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกชพร  อุทัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกชมน  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกนกพล  บุญมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายกฤตพล  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกัญจน์ณภา  พูลถม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธรรมตา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายกันตภณ  กุศลเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกิตติภนต์  ยืนหยัดชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายกิิตติยชัย  แก้ววันดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกุลณัฐวดี  เยี่ยงศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงเกวลิน  บุญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายขวัญชัย  โชติกะคาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายจรัสวรี  ประมูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงจันทร์จิรา  กอบธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงจิณณพัต  เหมพิจิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  สุจารี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงจินดารัตน์  จิตรจุน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงจิรัชญา  ขยันเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงจิราภรณ์  กลายสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงชญากาณ  ประสาทเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงชญานิน  ฟักผล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายชติกร  เปียทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชลันทร  พาณิชอนุเคราะห์กุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายชานน  พลทะยาน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายชิติพัทธ์  รอดชะ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายชิษณุพงศ์  พะวา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงโชติกา  สิงห์โตแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงฐิติพร  เครือม่วง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณัฐขวัญ  ศรีสร้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฐชญานี  บัวสาย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฐมน  อินสองใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฐวรีย์  โป้พันที โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณิชาภัทร  แคล้วโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงดลชนก  มหาโยธี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายเทพทัต  อาภัสโรสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธนวัฒน์  เสลา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธนัญชนก  ยิ้มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธนาวุฒิ  หนูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธัญชนิต  จุลพรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงธันยภรณ์  ย่งไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธิติภูมิ  ประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงธีมาพร  กล่ำเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธีรัช  อัศวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธีวรา  จัดกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนงนภัส  บุญกมุติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงนนทวัน  มากหมู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายนพรัตน์  จันทคนธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนภกานต์  ศิลาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายนราเทพ  วิสานนิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนวพรรษ์  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงนัชชา  ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนันท์นภัส  จินเขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์วิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายนันท์นภัส  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนันทนัช  อ่อนยนต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนาตาลี  โลธานาธาน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายเนติภัทร  คำหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายบรรณวร  บุญเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายปชาบดี  อุ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายปภังกร  บัวแพ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงประกายทิพย์  จันทร์เดช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปริชญา  ปรีชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปัญจรัตน์  แย้มสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายปัฐน์  ทุคหิต โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองมั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายปาราเมศ  ชาติสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายปิติภัทร  สมัครเขตการ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพงษ์นภา  ต่อพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพชรพรรณ  ติณะมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพัชราพร  นิลเสถียร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพิชญาภา  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพิณศิริ  ผูกใจเพื่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพิมพกานต์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประกอบไวทยกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ประกอบไวทยกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพิรัลพัชร  สุธนาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายพีรณัฐ  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายพุทธิชาติ  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พันธุ์ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  พันธุ์ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายไพสิฐ  ฉลาดธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายภัทรดนัย  พันธุ์ไกร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายภัทรธร  พงศ์ภัทรธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายภาคิณ  เรือนทองดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายภาวัช  ม่วงมี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงมณีษิตา  อยู่เรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเมษา  พรหมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงรมมณี  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงรวิสรา  โอนอ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายรักษก  รัตนโชติธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงรัตนันท์  มณฑาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงรุจิรดา  อินคล้าย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายวงกต  เกตุเส็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงวริศรา  รื่นอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายวายุ  บุบผาชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงศรินทร์ประภา  ลี้ภัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงโศภิษฐา  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสมฤดี  กิตติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสิริยากร  วงศ์มิตรวาที โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอพัชชา  พูลเขตรกรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอภิชญาฎา  กุลานุวัตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอภิสรา  มูลจิโน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกีรัตยา  เชื้อกสิการ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายเจมมี่  ใจการุณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายชิษณุพงศ์  สามัญเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายณภัทร  สนองคล้าย โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฎฐนิตา  ยิวคิม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายณัฐกิตติ์  เพ็ญเขตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณัฐธิชา  หมู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายธนกร  เริ่มพงศ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายธราดล  เพิ่มเขตรกรรม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงธวัลฉัตร  กังวาฬ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนริสรา  เทียมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงนารีรัตน์  บัวกลับ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงบุญญาดา  กลมกล่อม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญจิตต์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปนัดดา  เสือพ่วง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปวีณา  สมรอด โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงปัณฑารีย์  กุลฉิม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปิยะวรรณ  เกษมุติ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพิชญาภา  ปาจิตร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงภัทรมน  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงภัทรวดี  โอสา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงวรรณภา  แย้มแสง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายศิวกร  สันติธาดา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสุพรรณนิภา  เพ็ญเขตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสุมาลี  อบเชย โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงหทัยชนก  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงอภัสรา  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกฤษฎา  จินตนา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกัลยาณี  สมันกสิวิทย์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจิดาภา  จิตการุณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฑิฆัมพร  หนองนาว โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายดนุสรณ์  ชมชาติ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงทวีติยา  แดงบุตร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธนพร  ไพรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธนิสรา  อ้นหมี โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธีรภัทร  พรมเนตร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนวพล  หอมชะเอม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกิดศรี โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนันทวรรณ  บุตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนาวีรภรณ์  สุขสวัสดี โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนิตยา  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเนตรลดา  ทองไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงบัณฑิตา  กำหลาบ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปุณณัตถ์  จึงทองสุข โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเปมิกา  บำรุงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเปรมฤทัย  หิมานนท์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดิษประภัส โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ดีชนวน โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงมนพันธ์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงลักษิกา  ไผ่บง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวรัญญา  ตามพระหัต โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวรัญธร  ชาญกิจกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวันทนีย์  พูลกสิวิทย์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศักรินทร์  รอดมาก โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศิริกร  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุประวีณ์  เกษมุติ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุปรียา  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุภาวรรณ  โอมะคุปต์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพ็ญเขตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอนันตญา  ประสิทธิเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอริศรา  จันปิ๋ววงศ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชวิศา  เกล้าวิกรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายชัยพร  เชยจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัฐชา  สินสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายณัฐพนธ์  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายต่อสกุล  กนิษฐจินดา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายทัชชกร  บุญนิล โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายธนากร  กิจเจริญไชย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายนพกร  นพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงบัณฑริกา  รักอู่ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงปริยาภัทร  ยงการนา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงปุณยาพร  เลาหพรรค โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพิชญาพร  ระงับไพร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายภูดิษ  จรรยารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายเมธี  ว่องธัญกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายยศวริศ  กิจเจริญไชย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายวรรณรักษ์  ฉิมพลี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงศุภัสรา  องอาจ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายสิทธิชัย  คันธะทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงอริสรา  อัมรนันท์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายชินพัฒน์  แก้วผ่อง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงนุชรี  รอสุขพูล โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงปาณิสรา  อุษาสุรศรี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปิยมาส  พันธ์จบสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสวิตตา  ชูศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสุภัทรา  อินมั่น โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงสุรีพร  ดีดสี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงอภิชญา  นุ่มโต โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายกวินกร  อุ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจิรภิญญา  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สกลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงฉัตรรวี  หาพร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชนากานต์  หมั่นการนา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงญาณิศา  ธุระมาลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงญาตาวี  โพธิ์หล่ำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณภัทร  พูลการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีอิน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณัฐพฤทธิ์  ทองสุข โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณิชารีย์  พูลเทียน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนภัทร  ปิ่นทอง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธัญชนก  จันทศร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธันวา  แก้วสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนิชานันท์  ป้อมคำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพรัทพร  ทองทา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพัทธ์จิรา  นานาวัน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวรวรา  สายจันทา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวิญญวรรณ  คุปหิรัณย์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสโรมา  งามสมชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสิริษา  สังขวิสุทธิื โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุชานาถ  รอดสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอภิสรา  ต๊กควรเฮง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอินทิรา  สุดเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงเอกศจี  หอมกระทุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกุลธิดา  ถิราวัตร โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ฟักผล โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงตะวัน  คลองน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงนัสวี  ว่องเชิงค้า โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายเปรมปิติ  กิ่งวิกรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  เกตุกะพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงอรดา  ทองเปรม โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงจืรัสยา  โทตรี โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชาลิสา  สายเทียน โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนกฤต  ทัพสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธัญวิชญ์  เรืองฉาย โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอำนาจ  จูงวงศ์สุข โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพิริศา  กาวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดอฤตวารี ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงวณิชยา  เยาวพิน โรงเรียนเทศบาลวัดอฤตวารี ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงหัทยา  บุญสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดอฤตวารี ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เปรมจิตร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงจุฑามาศ  ถิราวัฒน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายชานนท์  ปรีดารัตน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงดวงดาว  พวงนาค โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงดวงเดือน  พวงนาค โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงทอแสง  แก้ววิเชียร โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงธนิตา  อัมรนันท์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงนันท์ลภัส  พิมพ์ศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงประภามาศ  นุ่มโต โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงปริสา  นุ่มงาม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงเปรมปรีดา  สุระทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายพงศกร  รอดทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายมกรธวัช  พัดศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายวีรภาพ  เปาจีน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงศรัณย์พร  พงไพล โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงสุนิษา  โพธิ์สุ่น โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงสุนิสา  สะมะถะธัญกรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงสุพัตชา  พันธ์คง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงอรทัย  แช่ตั้ง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายอำนาจ  กุศลส่ง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายจักรพันธ์  โรงทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายณพรรค  สีเดือน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เถวนสาริกิจ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายณัฐวุฒิ  น้ำส้ม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงนัทภรณ์  แกว่นเชิงค้า โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงนันทนา  วัตตะ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปานไพลิน  สุระทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
296 นายปาราเมศ  แก้ววิเชียร โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพงศภัค  พัฒโนทัย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพัชราภา  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เก่งธัญกรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงวรรณวิษา  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
303 นางสาววรรนิษา  วาติวัต โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงวริศรา  ชาวบ้านใหม่ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวริศรา  เคนทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงวันชนก  โง่นใจรักษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงวิชชุตา  แก้ววิเชียร โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงศิรภัสสร  สมัครการไถ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายศิรายศ  จึงวิลัย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายศิวกร  พุ่มเพชรสา โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงศุทธินี  แกว่นเขตรวิทย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงสโรชา  เหล่าอินทร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายสิริภพ  รอดทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงสุทัตตา  พงษ์ธัญญการ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายอดิเทพ  ขวัญบุรี โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  คชวงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอัญชิสา  วรรธนะประทีป โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายธนพัฒน์  เรืองผึ้ง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายรัชชานนท์  เหล่าวรรณทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกชกร  สุพัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายกตัญญู  จันทร์แก้ว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุสาหะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายกมลวิช  ฉิมพาลี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายกรกต  เกิดศิริ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายกรวิชญ์  จูงวงษ์สุข โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกฤตยาณี  พิมสอน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อาทร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ล้วนสมหวัง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกิ่งกานดา  อ่ำจุ้ย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายกิตติพงษ์  จรบุรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายกิตติภพ  คณฑา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายกิตติภพ  หนุนพงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายกิติพัฒน์  สุวรรณไพรัตน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงขวัญข้าว  ใจหงิม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายคชานนท์  สุระวาศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายจักรพงศ์  ลอยล่อง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายจักรพงษ์  อุ่นกงราช โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงจิรัชยา  สุวาส โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์ทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงเจนจิรา  สมบุญณา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายชนาธิป  นุ่นงาม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายชยพัทธ์  เรืองรุ่ง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายชัชตินนท์  ต้นตลับทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายชัชวาล  สุพลจิตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงชาลิสา  อาทร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงฐิดาพร  ห่างทุกข์หมด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายณฐกรณ์  ดิเรกสุข โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงณภัสสรา  อินทโลหิต โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงณัชชา  นามเสน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงณัชชา  เรืองวงษ์งาม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผึ้งเถื่อน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถิราวัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายณัฐดนัย  สุพัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายณัฐพงษ์  บุญบุตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายเตชินท์  บัวปลอด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายธนกร  ฉิมพลี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายธนพล  พินธุวงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงธมนพรรณ  พรมนิ่ม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชินพีระเสถียร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงธัญพร  จินดา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงธิดาพร  เพชรรัตน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงนฐมณ  ชินพา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายนพพร  กระนัย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงนภัทร  ลอยล่อง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายนราทิพย์  สาระบัน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงนฤชา  สีวัตถา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายนักรบ  ทองอินทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยกิจกรณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายปกป้อง  อักษร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงปภัสรา  ประดับญาติ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปรีชญาน์  สอนมาก โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปรียาภา  พันธุ์ยี่ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงปลายฝน  สุวรรณไพรัตน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายปานณวัฒน์  ธรรมชีวัน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายพงศกร  วิมลพันธุ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายพงศธร  ฟักผล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สูนประหัต โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  มุจนานนท์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายพรชัย  เก่งสาริกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายพรพล  กันหะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายพลกฤต  จั่นบำรุง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายพลัฏฐ์  วงษ์ลักษณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงพิภาภรณ์  ศรีหงอก โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีน้อย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงพุทธิชา  เนียมหวาน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงแพรชมพู  สิทธิการ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงภทรพร  พูลสินทรัพย์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายภัทรพล  อ่อนจันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายภูมินทร์  โพขวาง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายภูริช  เจนเขตต์การณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงมตัญญุตา  จันทร์แก้ว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงมาลีวรรณ  โกสาแสง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แซ่ลี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายรพีภัทร  รัตนสุต โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายรัชชานนท์  พันธุ์ยี่ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงรัตนศิริ  ตรงกล้า โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงรัตนากร  โพธิ์มูล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงวรัญญา  คนดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงวิภาภรณ์  สายพยุง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงวิภาวี  วิเลปะนะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายวีรภัทร  เย็นสุข โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายเวชพิสิฐ  ทาสะโก โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายศรุต  มหาสมบัติกุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงศศิญาภา  ศรีนุธรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายศิรศิลป์  คงเขียว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงศิริรัตน์  ไผ่บง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงศุภจิต  หมกทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายศุภสิน  คล้ายกมล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงสโรชินี  วัฒนแพทย์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายสิทธิโชค  นิโครช โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงสุชาดา  สิงหา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงสุญาณี  ทองดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายสุทธิพัฒน์  นันทจิตตานนท์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทร์งาม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายอธิปจิรัชญ์  บุญบุตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงอภิชญา  เต่าแก้ว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงอรวรรณ  วชีรสูตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายอริยะ  แก้วมีสี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงอริสา  อักษร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงอัฬลฎา  ร่มโพธิ์เย็น โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงกมลวรรณ์  น่วมเกิด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายกฤตพล  สวัสดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายกฤตภาส  กัลชาญพันธุ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกิจติยา  สุวรรณคุณ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกิตติวัฒน์  กุจนา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกิติมา  ภูเกิดเจริญผล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายคณิน  ฟองศรีจันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงคนึงนิจ  วงศ์กิจเลิศพัฒนา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายคุณานนท์  คณฑา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงจันทกานต์  ม้าแก้ว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงจุฑามณี  ทิพย์วรรณ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ภู่เกตุ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงชไมพร  ศิริดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงชิดชนก  ใจมั่น โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงญาณิศา  โคตรสาลี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงฐาปนีย์  กาญจนะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงฐิติกานต์  มงคล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคยา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐจิรา  ทีปะลา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีมาลักษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฐนันทพร  สุพัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายณัฐพัชร  อั๋นดอนกลอย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายณัฐวัตร  อินทร์เอม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายดรัณภพ  สมัครการไถ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายติณณภพ  ทรงสุคนธ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงทักษอร  บัวบาน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงทิฆัมพร  นาคยา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายแทนคุณ  แสงวัฒนรัตน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธนกร  สุขจิตร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนโชค  คำกุ้ง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธัญเทพ  อ่อนจันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธิติพล  ประวิสุทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงนภัส  วิเลปะนะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนภัสกร  บรรทัพ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงนรมน  คุปติเกษม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียมจันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงนันทิชา  โอชา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายนันทิพัฒน์  พัฒโนทัย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงนิชาภา  วงศ์นากนากร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายนิพัทธ์  ศรีแก้ว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายปฏิภาณ  ประชาสุข โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปพิชญา  คำพร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงประภัสสร  มรรยาทอ่อน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปราณณิชา  หนูตะเภา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงปัทมากาญจน์  แม่นศร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  โคกม่วง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทวีการไถ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพงศกร  เชิดสูงเนิน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพนิตพิชา  ท้วมทองดี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพรชนก  เต็งอยู่ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพรนัชชา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพรรณพัชร  สีมาจารย์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายพัฒนพล  เกียรติภูมิโสภณ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายพิตติยุต  สัจจวาทีกุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพิริยากร  อัคคะบุญ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิริษา  วาสี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพีระภัทร  พันธ์พุ่ม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพุฒิสรรค์  นาวิก โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายภัทรกร  จีบประดับศรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงมนัสนันท์  เฮงหิรัญญวงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายรัฐภูมิ  ทองพิมพา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายลัถพร  ทรงรัตน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวนิดา  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายวรกร  สิงห์ทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวิชญาพร  อินทวงศ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายศิรวิชญ์  สวยสะอาด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงศุภสุตา  นิลเพ็ชร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายสรยุทธ์  มุจนานนท์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสิริวิมล  สังข์ทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายสุทธิพจน์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปุยะพันธ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอติชาต  วิเลปะนะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายอติเทพ  ชมภู่ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายอติวัณณ์  ชมภู่ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอริยา  อักษร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม