รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอนุชิต  อินธิเสน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงขวัญประภา  ศิริพรม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายชยพล  อินทร์ใจดี โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายชยากร  ทองเขัยว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงชวพร  เหลื่อมพล โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงฐิติวรดา  อักษรชัย โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายณรงค์ฤทธิ์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ครองชีพ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.2 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวณัฎฐณิชา  พรมภิราม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายณัฐกรณ์  อินธิเสน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายณัฐนัย  ศรีวรรณ์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายณัฐวัฒน์  นวลหิน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทะสอน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจสละ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายณัฐศักดิ์  อินทะสอน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงณิชมน  อินมา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายธนกร  คำด้วง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายธนพนธ์  อินต๊ะรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายธีรพล  บุญแหยม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายธีรภัทร  บุญเรือง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายธีระพงษ์  แหยมบุรี โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนงพงา  อนงจิต โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายนัธพล  แก้วสน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวบุญธิมา  อุ่นกล่อม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงบุษกร  ผงสินสุ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.2 คณิต ม.ต้น
26 นายเบญจพล  หน่อคำ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวปราณิดา  น้อยจร โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวเปรมฤดี  เหล่าบัวบาน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายพงศธร  สีเหลือง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายพงศธร  ห้อยพรมราช โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงพัชรี  ลัดน้ำหิน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงแพรวพลอย  พุทริ้ว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายภัทรดนัย  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายภานุวัฒน์  บุญทัน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายวัชระ  นันนวล โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงวาสนา  แปงสอน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ชิมโพธิ์คลัง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายวุฒิชัย  จอนทอง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงศิริขวัญ  ช้างมูบ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงศิริพัฒน์  อินทะ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายศิวรักษ์  จิตต์มั่น โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายศุภชัย  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายศุภณัฐ  คำก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสโรชา  อินใจ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายสหรัฐ  อินทะสอน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
46 นายสิทธิชัย  สายบุญ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายสิทธิพล  ทองเขียว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายสิรภพ  พุทธอินทรา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายสุกนต์ธี  บุญส่ง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงสุชาวดี  จ๋อยปา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายสุทน  ท้วมแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงอรณิชา  อุ่นกล่อม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
53 นายอัครพนธ์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงอัมธิดา  บุญสง่า โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายอัมรินทร์  มั่นอ่วม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงอาริยา  บุญสง่า โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กะบองแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายคุณานนต์  ทองดี โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจิรัชญา  ครองชีพ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจุฑาธิปดิ์  อ๊อดกัน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงฐิติพร  สีสด โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายณัฐกานต์  เนตรจ๋อย โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายณัฐภูมิ  ทิตโส โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพทา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายตรัยคุณ  บุญใหญ่ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายธันวา  ใจทอง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายนาถวัฒน์  ลือโฮ้ง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงเนตรนภา  คำมา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายบุญฤทธิ์  สีมาปัน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปาลิตา  คำนนท์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงเปรมฤทัย  เหล่าบัวบาน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายพงศกร  แก้วนรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายพลพล  กมล โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายพลากร  ยาท้วม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายพีรภัทร  มิ่งท้วม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายภัทรพล  พลมีสัก โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายภูริวัฒน์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงมนธการณ์  ลอยปลิว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงมนัสนันท์  เพชร์เสา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์เป็ง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายวรวัช  สายตรง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงศศิวรรณ  สุ่มคำ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายสรรเสริญ  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุนิาา  ขุมเงิน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายเสกสรร  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอรชร  มีทุน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอรไพริน  คำด้วง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอารีรัตน์  เถื่อนทับ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ราชแขวง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายณราพงษ์  ทองสี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายทัตธน  สมบัติหล้า โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายนฤเศรษฐ์  ดีบาง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิมวาลักษณ์  กุนนาคาน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงภาวนี  ทองสี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศิวพร  ตาดี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุวรรนี  มีใจ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ป.5 คณิตประถม
97 นายกวินท์  คำบุทอง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายกิตติศักดิ์  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงจิรัตติกาล  พันธุ์ป้อง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.2 คณิต ม.ต้น
100 นายเจตนิพันธ์  สิงห์ดา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวเจนสุภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชลิดา  ทะต่อม โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นายชัชนันท์  พันป้อง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณภัตตรา  แสนหลวง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดีบาง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณัฐรุจา  ดวงสิน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณิชากานต์  เหมยหมอก โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงดวงฤทัย  มีสุข โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.1 คณิต ม.ต้น
109 นายทนงชัย  บุญมา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายธนาดุล  สีหอม โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.1 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวนภัสกร  ชะนะมา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงนรกมล  สุวรรณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายนราวิชญ์  หมื่นหน้า โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.1 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวนวลนารา  สอนสิงห์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงนิราภร  มีเรือง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.2 คณิต ม.ต้น
116 นายบัญฑิต  อังคะฮาด โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายปรเมษฐ์  ตาแว่น โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายปิยะวัฒน์  ราชแขวง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.1 คณิต ม.ต้น
119 นายพงษ์พัฒน์  แซ่เตีย โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายพานทอง  เนตรภักดี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพิมล  เรืองพิมพา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายไพรวัน  ออนสี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พันป้อง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายภานุวัฒน์  วงษ์พรม โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายภูวนัย  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.1 คณิต ม.ต้น
126 นายภูวเนตร  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นายยุทธนา  มาแสน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาววันวิสา  น้อยแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นายศักดินนท์  เพ็งศรี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงสิโรธร  พิงสำนัก โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.2 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวสุภัตตรา  แก้วลอย โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ไชยโกฏิ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายอนวัช  จันทุม โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงอนิศรา  พูลคูณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.2 คณิต ม.ต้น
135 นายอรรถภณ  เรืองพิมพา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายอิสานุวัฒน์  ไชยหาบุตร โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายกฤษกร  พูลคูณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายเกริกชัย  หลวงใน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงเนตรนภา  ดีบาง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพิมภิกา  ดีบาง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายยศพนธ์  ฐิติศิริกรภัทร์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวริศรา  ทิแพง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายสิทธิกร  สุทธิแพทย์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอัศวิน  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกรมาศ  พิทักษ์ชัยสมบัติ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายจรูญธนวัฒน์  ฟองดา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันจี โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงณัฐพร  นินเป้า โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงณัฐิดา  บุตรวงค์ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงณิชกานต์  หิตมูล โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงถิรดา  ผากิม โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงเบญญาภา  พระวงษ์วัน โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสุรดา  เมืองนาคิน โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสุริวิภาภรณ์  สร้างนอก โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกมลวรรณ  นันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกุลนาฎ  วงษ์โต โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงจริญญาภรณ์  มังศรี โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงจริยา  เสนาะสังข์ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงจิฎาภา  สีจา โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงชญาดา  จันทราเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงชนิภา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายชาญชนก  เทพหมอยา โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงญาดาวดี  ชัยทอง โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หงส์เขียว โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงณัฐธิชา  แจงมุ้ย โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายณัฐวุฒิ  โอชารส โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงเณรัชฌา  ขันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงดาราวี  เนนสุทัพ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำบุญมา โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายธีรภัทร  เจนชัด โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงนันท์ธิฌา  สุวรรณา โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงน้ำฝน  เงินน้อย โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงปุณยวีร์  เรืองฐิติกุลชัย โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพลอยพิชชา  แปงการิยา โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงเพชรรัตน์  แปงการิยา โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายภาณุพงษ์  โอชารส โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายรพีภัทร  ภูง่าว โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงรุ้งเพชร  กุลมาก โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงวราธิป  วรรณชัย โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงศิริขวัญ  กันหา โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายศิริโชค  จันทร์นุกูล โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายสุขุม  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงแสงทิพย์  ชมภู โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายอภิชาติ  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายอภิวัฒน์  สระทองคำ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายอินทรเทพ  เลิศอมรศิริ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงจิดาภา  พระนิกร โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงชลธิชา  เตี้ยมจุมพล โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงฐานิตา  พริกบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงธีรกานต์  เสตะสุหัส โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ม.2 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวพลอยไพลิน  หมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงรวินท์นิภา  รัตนภูธรรม โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายศิริพงศ์  ปัญญาทรง โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวอรจิรา  ชมภูน้อย โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายณัฐพงศ์  โสตินัย โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณัฐภัทร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายทักษ์ดนัย  นวนป้อง โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพัชรพล  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภภัสสร  ใจก้อน โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงภัทรวดี  ฟันอ้น โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศิรินภา  เงินพรวน โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 วิทย์ประถม