รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรัณ  คล้ำชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกรัณย์กร  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตมุข ฤทธิแสง  แสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณชัย  มาพริก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกวิน  ชุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกวินธิดา  โพธิ์ญาณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกษิดิ์เดช  เพ็งมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกษิดิศ  ดีเทศน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกานต์เกล้า  กุลณาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกานต์สิตา  อินทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติเดช  เพ็งมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติวัฒน์  เล็กวิไล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกีรกฤตตา  กำแพงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกุลกัณญา  แก้วประสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายจักษ์ณรงค์  ธีระแนว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจารุพิชญา  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายจารุภัทร  พิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายจิราธิวัฒน์  ชันยาสูบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายฉัตรชัย  ปานเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายชญานนท์  คงนวล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนัญญา  ชนะจน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชนิดาภา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชนิศา  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชยิสรา  พุ่มจีน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชวกร  อ้นภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชวัลรัตน์  มณีงาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายชัชชัย  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายชามาดร  ดำริธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทั่งรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชุติพนธ์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายณชพล  นำแจ้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณชพล  เลิศคลัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายณฐภน  ราชลี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณภัทร  คำหลวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัชชา  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จิตรไทย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  หรรษไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐกมล  เกตุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐกรณ์  คำมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เคลือบมณี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐชยาพร  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐฐาริณีย์  สุขวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐดนัย  ชังแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ยศสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฐนนท์  อุเทศนันทน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่อนมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐพงษ์  สอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐพัชร์  อ่วมเเก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐวรา  สุภา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐวัชต์  ม่วงรัก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฐสิทธิ์  มาก่อ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณิศารยา  จันเรียน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายทรงวุฒิ  ปานคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงทรรศน์พร  ทรงคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายทักษกรณ์  แก้วคต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงทักษพร  ทะนะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายทีฆทัศน์  ฤดีราช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายเทียนป้อ  สังขารา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายธนกร  อ่ำเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธนกร  ใสสีสูข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายธนบดินทร์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายธนพล  ศรีเคน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายธนพัต  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธนัชพร  อิ่มลาภ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายธนันท์รัฐ  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธนา  โลกเลื่อง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธัชพล  หรั่งชะเอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธัญพร  ทิพย์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธัญรดา  มณีรัตนาพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์สูง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธารารัตน์  กาญจน์แก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายธีภพ  สุขจีรเดช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายธีรกานต์  ดวงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธีรภัทร์  เพ็งวัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธีรเมธ  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายธีรวัฒน์  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายนพกร  คลังคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายนพดล  เฮ็งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนพรัตน์  อ้นภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนภษร  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายนราธิป  สารวัดถี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขัดคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายนิติพัทธ์  คำฟอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายบวรรัตน์  ทับเกษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทะนะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงบุญยนุช  ห่วงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายบุณยกร  สันติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงเบญญาภา  สังข์เงิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายปฐพี  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปภัสสร  มีสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เทพอาจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายปรมินทร์  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายปรเมศวร์  ปานเกษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายประพัฒน์  บุญไทย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายปรัชญา  สุมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายปริยวัต  สอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายปวีณ์กร  ปันปวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปวีณ์ณัฎฐ์  ตันหลง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปวีนมัย  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปัญณ์กมล  ริตเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายปุญญพัฒน์  เปรมกมล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายพงศกร  ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายพงศพัศ  เชื้อเดช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายพจชนัน  เรืองวิทยาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายพนา  ขันปิงปุ๊ด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพรชนก  ปาสาจัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพรณพัส  มั่นสวาทะไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพฤกษ์ลดา  เอกกา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายพัฒนชัย  เศวตบรรเจิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพาขวัญ  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  หาญวัฒนาศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพิชญ์นรี  นาคพริก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายพิเชษฐชัย  เคน้ำอ่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแถม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองแถม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพีรดา  ดำสนิท โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายพุฒิพงศ์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายภัทรพล  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงภัทรภร  พลังช้างสาร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงภัทรภร  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภัทรศยา  วิริยอมร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายภูเบศ  คล้ายชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายภูมิภัทร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายภูริณัฐ  มั่นจีระ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายภูริณัฐ  เมตตา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายภูริพัฒน์  คล้ายเชย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงมนัสวี  บุญมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงมิ่งกมล  เชิดชูกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงยอดกมล  อรุณเขต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายรพีภัทร  มีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงรวินท์  สุภสีมากุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงรสิตา  คงทิม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงรักษ์รวี  เบี้ยวน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายรัฐนันท์  บานบู่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายรุ่งโรจน์  ผิวคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงลลนา  ชินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงลลิดา  น้อยนามบุญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรช้าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวรรธนพร  คำไท้ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายวรวิช  แก้วนาคแนว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายวสิษฐ์พล  ศิริเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายวิทวิทย์  พันแพง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายวินทกร  ชุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายวุฒิภัทร  เสือน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายศุภกฤต  อุ่นกมล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศุภกานต์  ปานโปร่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายศุภวิชญ์  รุจนวิศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสมิตานัน  เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายสรวิชญ์  ปาลาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสาธิตา  เอื้อจิรวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายสิรภพ  อิ่มสุขศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสุทธญาณ์  คุ้มอักษร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสุธิธารัศ  เนตรกูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสุพิชญา  ฝึกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสุภัทธราภรณ์  รุ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายสุภาชัย  พิพิธทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงอนัญญา  จิรภัทรเถษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอนันตญา  ก้อนสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายอภิคุณ  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอรรถยา  สนสาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายอรรถวิทย์  พลูใจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงอังสนา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงอัจฉรา  โอฬาริกานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายอารักขา  เชื่อมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินทร์เลื่อมใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงกชนันท์  เล่าชีวานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกชพร  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกชพร  อินตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกนกพร  แป้นสวน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกนกวรรณ  น้อยผา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์หล้้า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกนกวรรณ  แจ้งโม้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกนกสินา  กาวี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกนกอร  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกนกอร  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกมัยธร  หอมบุปผา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกรกฎ  จันทวี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกรณ์ทิพย์  อินทะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกรวิชญ์  ทรัพย์เมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกฤตานน  วังวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกฤษณา  พันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกวินธิดา  อินทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายก้องภพ  จุลรังสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมพระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วะชุม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกัญญารัตน  ชมภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกันตภูมิ  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกาญจนาสุดา  สังขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  คุ้มอักษร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกานต์ชุดา  บรูตัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกานต์รวี  ปัญญาธิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกิฐติยาณี  โปร่งแสง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกิตติธร  พ่วงทิม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกิตติธัช  ป้อมทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกิตติวินท์  เพ็ชรจอก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายเกริกพล  แจ่มฤกษ์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเกวลิน  พันธ์ุพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายเกษมพันธุ์  ไชยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายเกียรติภูมิ  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายไกรศรี  ฟั่นบ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายไกรสิทธิ  ภู่เจริญยศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงขวัญกมล  เชื้อบาง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงขวัญนภัทร  สาวงษ์นาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายคชาฐา  อ้นทุ่งยั้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายคเชนทร์  หมื่นยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายคณาธิป  ปินตากุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายคีตพล  แซ่ไล้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงคุณัญญา  สุภานิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายจักรภัทร  จำรัสฉาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจันทัปปภา  แต้มใจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงจิณณา  ชารีวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายจิรเดช  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายจิรภัทร  เจียมจู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงจิรัชญา  ทุมลา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงจิรัชญา  อ่วมสัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงจิราพัชร  มาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจุฑามณี  ประกายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเจนจิรา  ชมเชย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เชื้อชุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชญาดา  อยู่อิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชญานุช  ศรีไกร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชญานุตม์  เพชรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายชนม์ษกิตต์  ธนเดชสิริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชนัญชนก  หมีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชนันต์กานต์  เขียวคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีพลากิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชนิญญา  เต็งติชวลิต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชนิษฐา  เกื้ออารีนันทวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายชนุดม  วันมหาชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายชโยดม  ยศบุตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชรินทร์ทิพ  จันรุ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชลกานต์  เกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายชวนากร  แบบวา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ชูแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชัชชญา  วิจิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชัญญานันท์  สุขานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชัยวัฒน์  สอนกำเนิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชาคริต  แฟงอ๊อด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชาญณรงค์  ย้ายตั้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชาญณรงค์  แก่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชื่นนภา  สีลอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชุติพนธ์  อินฮุย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชุติพัทธา  กุลณาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงโชติมณี  มีชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายแซมมี่  คาชัวร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงญาณภัทร  จินะปัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายญาณิน  พัดพิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงญาณิศา  สว่างแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงญาณิศา  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงญานิน  พัดพิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายฐปนรรฆ์  ถนอมคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงฐาปนี  บุญไทย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งามสุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงฐิติกานต์  คำทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงฐิติกานต์  เสวนา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงฐิติมา  ชมภูง่าว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงฐิติมา  เชื้อโฮม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณฐกร  วงษ์ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณฐภัทร  ดำริธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณธิดา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณภัทร  ทะมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายณภัทร  สาสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายณัฏฐ์ชนาธิป  วุฒิชัยอภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทิพย์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เชียงส่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฐชา  จันทัด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณัฐนนท์  น้อยทิม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณัฐนันท์  เชื้อม่วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฐนิชา  คุ้มเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่ำเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณัฐพล  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณัฐพันธุ์  ปัญญาคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายณัฐภัทร  คำอรรถ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายณัฐภัทร  ดวงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายณัฐภูมิ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สวนนุช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายณัฐรุทธิ์  โกศลดิลกกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัฐวดี  กันศร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐวดี  แหยมบุรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณัฐวรา  ณ หนองคาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณิชชา  มากพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณิชา  บุตรดา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณิชาภัทร  เมืองด่าน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายดิศานุวัฒน์  มีศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายตรัยคุณ  ทรัพย์เมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายทัดเทพ  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงทานตะวัน  ภู่พัฒน์วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงทิพยฉัตร,  มาทำามา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายทีปทัศน์  บุคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธนกฤต  โกสาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธนดล  ใจทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนธัช  อยู่อิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงธนนันท์  กันทาจ๋อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธนภัทร  ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงธนวรรณ  หาดเคลือบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงธนวรรณ  แสงม่วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนวิชญ์  มีรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธนัทเดช  พรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนากร  ขานไข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธนารีย์  เกิดเรณู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธรรศ  ขาวสัก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธวชินี  คำด้วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญอินเขียว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ยวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธัญชนก  ทองอู๋ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงธัญญากร  ทองเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธันยมัย  หมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธันวา  เย็นจิต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงธารวิมล  วรปัสสุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธินภัทร  คำสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธีร์จุฑา  หงษ์ห้า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธีรพันธ์  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธีรวัฒน์  แสนเขียว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายนครศักดิ์  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายนธร  หาญสุจริตกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายนนท์จักร์กรณ์  บุญศักดิ์เลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนนทพร  จอนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายนพกร  คุ้มพาน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนพพดา  หรั่งศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนรีรัตน์  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนฤกมล  สงวนสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนฤภร  เกลียวทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนวพรรณ  การุณประชา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายนักรบ  บุญนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนัดดาพร  เกตุบำรุง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายนัทฐวัฒน์  เปล่งศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนันท์นลิน  โตเย็น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนันทัชพร  หาญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนาฏวดี  อยู่อิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายน้ำหนึ่ง  รัตนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนิจวรีย์  แก้วบุญมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายนิติศาสตร์  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนิธิศ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนิภาสิริ  เสือโฮก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนุชนภัส  หนูสันทัด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเนตรดาว  สวนม่วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายบรรวัชร  ยงไสว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงบุญญากานต์  สวนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายบุลากร  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงปณาลี  สังขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายปพน  เมฆทับ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงประวีรัตน์  ศรีลา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปราณปริยา  มาบวบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชื้อต่าย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปฤณวดี  เนาว์ชมภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปวรา  เฉียบแหลม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายปวริศ  เฉียบแหลม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายปัณณวัฒน์  ถาคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองกระสัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปัณณวิชญ์  กล่ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปาณิสรา  ดำเนินยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปาณิสรา  ผู้ดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปานรดา  คล้ำชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปิยฤทธิ์  ปิ่นปาน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปุญญิศา  กิตติขจร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายเป็นเอก  พลเมืองดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายพชร  สระทองหย่อม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพชรพร  จันทร์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพนิตพิชชา  จันรูณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพรนภัส  ถิ่นจอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพรรณทองอร  เชียงส่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพศวัต  ศุภโชคภคปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพศวัต  เพ็ชรเกิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพัชรนนท์  ใจสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพัชรพร  แตงคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพัชรพิสุทธิ์  อินมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายพัฒนากฤษณ์  อ่อนคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายพัสกร  เหม็นหวาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจหลวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ผาดำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายพิชญางกูร  เป็งอิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญวิวัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพิชัยยุทธ  สุกันทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพิชามญชุ์  หอมวัฒนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันยากิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขมั่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นาระถี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพิมพ์สวรรค์  บุญโสภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายพีรวิทย์  มั่นเจ๊ก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพีรศุษม์  พวงภาคีศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายพีรากร  คำมาก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงเพชรลดา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเพชรลัดดา  เหง้าฝอย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงเพ็ญรดี  หงษ์สีธิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงแพรวา  พรมอาลักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงภคพร  เพิ่มพล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงภทรพรรณ  จงศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภรณ์พิชชา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงภัคจิรา  ศุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภัคจิรา  แว่นสิม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภัชปวีณ์  ธนารัชต์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายภัชปวีณ์  ธนารัชต์สิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงภัทรดา  พยาวัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงภัทรธิดา  อ่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงภัทรวดี  คำพึ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชาญการีย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขัดสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายภาคภูมิ  ดีอุดม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายภาคภูมิ  รังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภานุพงศ์  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงภาวิณี  สังขมณี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภิญญา  ปิ่นเพชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภูตะวัน  ศรีผึ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายภูบดินทร์  สุรินวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภูริคุณ  แสงนวกิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภูวศิษย์  เทพยา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายภูวิศ  เทวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายมงคล  วอนเจียม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายมงคลทรัพย์  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงมัญชุพร  มีเครือรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงมัณฑนา  โคกมะปรางค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงมาติกา  ก้อนเครือ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงมีนา  ลำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศักดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายรชต  กล่ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงรติมา  บุญมากาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงรมิตา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงรมิตา  เพิ่มพล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงระวีวรรณ  ไทยเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายรัชชานนท์  โอสถานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงรัชนก  ตันหิง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงรัชนีพร  สิทธิหล่อ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงรัฐธีย์  คิดสนอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายรัฐศาสตร์  วิระปิง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงรัตนนุมาส  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงรุ่งนภา  จินดาประทุม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงลักขณา  มีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงลักษิกา  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายลิปปกร  ัจันน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวชิรวิชญ์  ฉายชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายวชิรวิชญ์  สมโนชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวณิชยา  เมืองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวรงศพร  โควาบุญพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายวรภพ  ย้ายตั้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงวรรธนภร  กาทองทุ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวรัญญา  มาดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวราภรณ์  เทศเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายวริทธิ์ธร  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวริทธินันท์  วันทองสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวริทธิ์  ศรีขำมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สุรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวริษา  อ่อนนุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงวรีย์พิตรา  กิจพรแห่งถาวร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายวัชรวิบูลย์  มันหนองแวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวัทธิกร  ดีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายวิธวิทย์  พันแพง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวิรัลพัชร  พันไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวีรินทร์  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายวุฒิชัย  เขียวใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  สังขพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงศศิกานต์  บุตตะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงศศินันท์  หอมเพียร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เพ็ชรล้อมทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงศิรประภา  หันถา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายศิรวุฒิ  อวยพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงศิริกานต์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงศิริพร  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายศิวนาถ  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายศุภณัฐ  คำมาตร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายศุภวีร์  พันธ์แตงไทย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศุภิสรา  มังคละ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสมัชญา  เพ็ชรพรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสมิตรานัน  บุญมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสรัลสิริ  สอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสิรภพ  ค้ำชู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายสิรวิชญ  พันพัว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสิริยากร  ทองศรีอ้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสุดที่รัก  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสุทธญาณ์  โคเกิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงสุธิมา  ขันกฤษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตสาหปัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสุภัชญา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่เจ็ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายสุรดิษ  สระทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายสุรภูริ  พลจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงหทยา  นวลมะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงหทยา  นิลน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วสอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงอภิญญา  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายอภิรักษ์  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอภิสรา  เกิดสา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอภิสรา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายอภิสิทธิ์  น้อยนามบุญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอรจิรา  ลมุดทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอรองค์  จามูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอรัชพร  สายกองคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายอริญชัย  คงสุด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอริสา  แย้มอ้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายออมสิน  ม่วงเย็น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายอัครพนธ์  กล่อมแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอัครมณี  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายอังกูร  ทองตีฆา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายอัจฉริยวิทย์  สอนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอาทิตยา  โกศัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอาทิมา  นันตะเงิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงอารีรัตน์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอาลิตา  ใจยาเปียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายเอกวิทย์  ฝามงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงเอื้ออารีย์  น้อยสุภาพ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกวินธิดา  ลินติดต่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายกัณฑ์อเนก  อินทรไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงขวัญจิรา  ภูพันนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายจัตุรงค์  บุตรชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายจินตปัญญา  เรืองเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายจิรวุฒิ  ศรีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมพันธ์ใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายชวกร  ไชยอิ่นคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายไชยภัทร  เผ่าโหมด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงฌณภัทร  โสภาคดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายฐิติกร  เกื้อเม่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายณฐกฤต  นาคเหล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายณวรรฒ  สิทธิวิรัชธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงณัชริญา  พร้อมญาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปลิวศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงณิชากานต์  จิระเดชประไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงธนภรณ์  หอมขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงธารนที  เลี้ยงบำรุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายธาวิน  เมฆหมอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายธีนันทนัช  ปานานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงนฤภร  เลิศวรวิทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงบุญญิศา  สาดสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงเบญญาภา  มันทากาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายปฐพี  อินจ่าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายปภังกร  รักนิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงประพิมพรรณ  ผงคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงปวริศา  ไชยคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงปาณิสรา  เชื้อปู่คง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงเปมิกา  ป้อมสาหร่าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายพงษกรรณิ์  เขื่อนแปด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงพรฤดี  ไทยแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทับผดุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงพิชชาพร  อ๊อดกัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายพิชัยยุทธ  ม่วงยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงพิชาภัค  ทองสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายพินทุเทพ  โตวนิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงพุทธธิดา  ศรายุทธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงภทรพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงภัคจิรา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงภัณฑิลา  ยากองโค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงภัทรกันย์  แพร่น่าน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  กล่ำเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายภาคิน  ชวธนาธิคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายภูมิกร  เหมือนเดชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายภูมิภา  พรมอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงมีนา  ก้อนทับทิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงเมธาวีย์  พัทดิพันธ์ปรีดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงรมิตา  นะบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายรุจิภาส  หนองคาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงวรดาภา  โกฎแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายวิชยุตม์  ศรีทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายวีรภัทร  เกตุวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายศุภพัชรกฤษณ์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงศุภานัน  คุ้มแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายสิทธิกานต์  แปงการิยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายสิรภพ  ฝั้นเต็ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงสิริวรรณ  เพ็ชรไกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงสุพนิตา  ไตรสีกาจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อิสสระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายอภิภู  ศรีสมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงอัญมณี  พฤฒิวรกุลชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายอาชวิน  ปัญญานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายกิตติกร  เกษประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงสุวรรณษา  กวางเต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกชกร  พ่วงบางโพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายกมนนัทธ์  สุขอร่าม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายกฤตณัฐ  ลอยเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกัญญาวีย์  พิริยะอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกุลนันทน์  วิทยานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงครองขวัญ  ทับทิมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงจิรชยา  ทรงวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงชญาดา  โพธิกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงชนิฉัตร  สีระสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชุกฤติมา  มีศิริพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จารุจรัสพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงณิชากุล  มั่นเจ๊ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงดุสฎี  อินสัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธนกฤต  เทียนไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายธนภัทร  อัศวกิติพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธรรศ  เพ็ชรชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธฤตวัน  แก้วยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธวัลหทัย  น้อยคำนุช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แพรพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายนนทพัทธ์  ชมขวัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงนนธนกร  วานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงนภัสภรณ์  ติยะพัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงน่านนัทธีร์  อ่อนชมจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนิภาสิริ  บุญสุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนิรชร  ทรัพย์เมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนิรินทร์  อรัณยะปาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายปณิธิ  ขาวเมืองน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงปภัสสิริย์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปริชญา  มาประกอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปวริศา  มาประกอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายปารณัท  เพ็งสุพรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงปารดา  คณิตปัญญาเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายปีมงคล  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปุญญิศา  มณีรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายพจนาท  สิงขรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายพชรดนัย  ใจหลวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงพชิรารัชต์  ศิวะตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพรสุวรรณ  รัตนสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายพศวีร์  พามา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพัชริญา  อิ่มเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายพานเพชร  ฉัตรสุวรรณกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ธำรงโสตถิสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพิมพ์พันดาว  พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงภัคจิรา  กาวีละ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายภัททโชติ  อินทนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายภีคเดช  ขอบใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงภูริชญา  เพ็ญนาดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงมินตยา  บุญมาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงเมลิสา  อานเซ็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงยมลพร  เรียนแพง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงลภัสญา  ดวงตาน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายวชิรวิชญ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายวชิรวิทย์  เอกา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายวชิระ  เจือจาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวรรณวริน  แก้วยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายวรานนท์  เพียรพัฒนรัฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวิภาวดี  ศักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสุขพชรภรณ์  ทองพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสุชัญญานุช  ขัตติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสุภัทรา  กาวิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอธิชา  โฆษชุณหนันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงอภิชญา  ธีระวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงอภิสรา  เกตุอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แสงแปลง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงบุญญรัตน์  บุญบุตร โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสริตา  แตงก่อ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ป.6 วิทย์ประถม