รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลชนก  เชี่ยวกสิกรน์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายคุณากร  หาญไชย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชนม์นิภา  นันทะโคตร โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายชิษณุพงศ์  เจ้าเงื่อน โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐพนธ์  แสงสุรินทร์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนภัสสร  เขียวทอง โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนันทิธาดา  แก้วนอก โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปีย์ธิดา  ราชโยธา โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายพงศกร  โฮมวงค์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพัชรินทร์  เกื้อกูล โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ศรีนันท์ดอน โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงมนพัทธ์  กุลราช โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายศักรินทร์  ศรีเพ็งมาตย์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงศิริประภา  สุทธิชัย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  สุวรรณอภิชน โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสุชาดา  เชื้อกลางใหญ่ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุตาพร  สุดแก้ว โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอารียา  คุ้มไพฑูรย์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงไอริน  อินทะศรี โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกนกรัชต์  ผิวเหลือง โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชลินรัตน์  นามคุณ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยมูล โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศักดิ์พรพิริยะ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นายณัฐวุฒิ  ชัยสุข โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  สิงห์วงค์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
26 นายธนภัทร  แก่นหอม โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงธิติรัตน์  แก้วภูบาล โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายบัญญพนต์  มณี โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงประภัสสร  แสวงสุข โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงแพรพลอย  แก้วตา โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  อาชนะชัย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงศิริรัตน์  ใหม่วงษ์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายโสภณ  เป็งสุภา โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงอัจฉรา  ใจบุญ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงไอรินทร์  กรณ์ฐิตินันท์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายกวินน์  ศรีชัย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดุลบดี โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัฏฐา  ทองเพชร โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงณิชาภัทร  พิมพิศาล โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายธีรธาวิน  เหล่าม่วง โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงเบญญาภา  สีนวล โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพีรยา  สิงห์โต โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงภัททิยา  วรปฏิ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงศิริลัมพา  ปัญยาง โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงอนันญา  จันทนวรานนท์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายอัครวินท์  ภาษาวัจน์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงฮันน่าห์  แดเนียวจง โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายกฤตยชน์  อุดชาชน โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายกฤติเมธ  แสงจันทร์คุ้ม โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แปลา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริบุตร โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเกษร  วิชัย โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายขัตติย  คำภูแก้ว โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจันทิมา  ประทุมรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายชาตติพงษ์  ไชยพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชุติมณฑกานต์  กัปโก โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงญาณิศา  ถนัดหมอ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงญาณิศา  มีลา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณภาพร  ศิริรัตนพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บุตรโคตร โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เปลื้องกลาง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐภูมิ  ศรสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณัฐวดี  พลพรม โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงดลพร  โสภากุล โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธวัลรัตน์  วงษา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บรรเทากุล โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธันวารัตน์  สิงห์วงษ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธิดา  นามอาษา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธีราพร  ทะวะระ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนันท์สินี  แสงวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนิกข์นิภา  แสนจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนิพาดา  ขุนปากดี โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนิลธิดา  ผิววงค์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปนัดดา  โกษาจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปภาวดี  สร้างนา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงประภาสิริ  ศรีทุม โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปวริศา  ภูมี โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปัณฑารีย์  นางัว โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปานตะวัน  จันจวง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปาลิตา  มาลาแสง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปิยธิดา  ลาชัย โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายปิยวิทย์  เครือทอง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปุณวิสา  พานคำ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ฉิมผักแว่น โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิชญาณ๊  ศรีสองเมือง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายพิพัฒน์  นามเกตุ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ทินช่วย โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิมรฎา  รพีถวิลวรรณ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงเพียงพอ  ชัยจันทา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายภาณุพงศ์  แก่นสี โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายภานุวัฒน์  สวัสดิ์ชิตัง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายภูรินท์  บงบุตร โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงมุทิตา  โสลำภา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงเมพิชชา  กองศูนย์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงรินรดา  มูลโต โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายวทันยู  จุนันท์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวรนุช  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายวริทธิศักดิ์  เกิดปลั่ง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวัชรีพร  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวิภาลัย  สุขวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายวีรภาพ  สิทธิพาที โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงศวรรยา  โสดาวิชิต โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เหมุทัย โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสราสิณี  ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสุณิตา  ผิวสว่าง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุรีรัตน์  สีสองเมือง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสุวภัทร  เจริญวงค์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงหทัยชนก  บทมาตร โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอทิตตยา  คันทะนาต โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอริศรา  เสนาธรรม โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอริสา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายเอกชัย  แสงคำ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงแอลลี่ ฟอร์เร็น  เจมส์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายก้องภพ  ทำนุ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจินดามณี  ผิวสว่าง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจิราภรณ์  แสนสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชญาดา  เพชรงาม โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชนาภา  ไชยรักษา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฐิตารีย์  วินละคำ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงดวงกมล  ดีสวน โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงทองไทย  ไตรนิรันดร โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนาธิป  เทพที โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปฏิพัทธิ์  สุทธิแพทย์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปิยวัชร์  ต้นพนม โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปุณยาวัฒน์  ยงไชยสงค์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายพงศธร  มะโยธี โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพัชร  ประทุมรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สิมมะพาด โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายพีระชัย  ยาตรา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายภัทรดนัย  พลาเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายรัศมิ์ภูมิ  สินศุภฤกษ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายวรวิทย์  เดชกุลรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศุภรักษ์  ฝั่งสระ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายสันติ  จันทะดวง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายสุรยุทธ  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสุวิชญา  นันทะกุล โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเจนจิรา  คะดุลย์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงชลธิชา  พุทธกุล โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายธนภัทร  สีจันโท โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายธวัฒชัย  ผิวขำ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายพงศกร  กองทอง โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทะวงษ์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายวรเมธ  สังสีมา โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายสันติภาพ  สมเพชร โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายจักรวรรดิ  จันทะวงษ์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชัญชนา  แดนแก้วมูล โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชาลิสา  อุดมชัย โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐณิชา  นามบุญ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงทิพวรรณ  โพธิ์ดร โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีทองอินทร์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงรชยา  ม่วงอ่อน โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงรัชตะวัน  แสงจันทร์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวรัชยา  ลงสิน โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเวธนี  รอดไพรี โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีมาศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายอมรกานต์  ทองยศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอัจฉราพร  แก้วทอง โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกลมลักษณ์  สามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์ไชย โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงธนพร  ถูหลงเพีย โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงพรพรรณ  ถูหลงเพีย โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะณีแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายภูวนัตถ์  ไขแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงวรินทรา  จันทรเสน โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอนัญญา  สามงามยา โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอังควิภา  พัฒนขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์คำ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงนภัสสร  มะลิต้น โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปัณฑิตา  วงษ์เพ็ชร์ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงสิตานันท์  จันทะบาล โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสุนิชา  คาดทาน โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 คณิตประถม
172 นางสาวกนกวรรณ  น้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายกฤษฎา  วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงกันธิชา  สายแก้ว โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายจักรกริช  ทองทิพย์ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวจิดาภา  ทองทิพย์ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวธัญลดา  เฉียบแหลม โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายธีรภัทร  ชาวอุบล โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายภาณุพงษ์  บุญมาก โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายยศกร  เนาวเพชร โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายวรเมธ  เจริญสุข โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวศิริภา  พิมพ์วงศ์ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสุรมณ  ชาวดร โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายจักรพรรดิ  สีปานแก้ว โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจิรา  สีสาลี โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชญาภา  บูรณะเทศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปิลันธน์  ฝอยทอง โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสุชาดา  ปัญญาวิเศษ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายเกียรติกมล  ลูกแก้ว โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงชนิภรณ์  ชาวดร โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายชิราวุฒิ  เนื้อไม้หอม โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายณัฐภูมิ  นาสมโภชน์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงดวงพร  บุญชีวิต โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงดวงพร  บุตรพรม โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงธนสรณ์  จันตะเสน โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายนัฏฐพล  กองทอง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงปณิดา  สาลีแสง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายพงศกร  กองปาน โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพลอยณภัทร  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงภรวิมล  จันทฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงมาริษา  ต้นไชย โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายวทันยู  ไร่พริก โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงศิริวิมล  ประกูลนิตย์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายเสกสันต์  สาลีแสง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงอริสรา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงชลธาร  ชมภูน้อย โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธงชัย  สาลีแสง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธนากร  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธีรภัทร์  เพ็ชรคราม โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายปุญญโชติ  ศรีสุนทร โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพงศกร  กองสูน โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิมพ์นารา  กุจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภูธเนศร์  ผาใต้ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ยมรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัฐดนัย  โคตรโสภา โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงเทพิตา  ยึดพวก โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปณิดา  มาลาศรี โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปานตะวัน  ภูพันนา โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายพรหมพิริยะ  เทวราช โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงอริสา  โคตรชมภู โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายกิตติทัต  คอนคำ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายนรภัทร  เทวราช โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายวชิรวัฒน์  กมล โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายจรัญ  สุทธิแพทย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.2 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวจริยา  แพงวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวชนกชนม์  ผิวคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงดารินทร์  นันทะ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.1 คณิต ม.ต้น
229 นายนภัทร  ชาวหล่ม โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปภาวี  จันทร์สว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปุญยนุช  ร้อยจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แพงน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงศิรสิทธิ์  ขันอ่อน โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงสุวิมล  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายกิตติชัย  พันธ์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจินตนา  ไชยศรีดา โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชลธิชา  บัวบน โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงฐิติกานต์  ทุมบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธนวันต์  ชาวหล่ม โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธนัญญา  พันธ์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธีรตา  ทองตัน โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพรทิพย์  ผิวสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายภูวดล  แพงน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงมีนาพร  โพธิ์หล้า โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวรินทร์ดา  ทองกร โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสุจิรา  ไชยศรีดา โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอรปรียา  ชัยภูมี โรงเรียนชุมชนบ้านแวง ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วอุดม โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายชุติมันต์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงทัศนีย์  เกตุเกษร โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายธนวัฒน์  ผดาศรี โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงปภัสรา  มิลี โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงสิริกร  ผิวสว่าง โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายอัศวิน  บัวทัน โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกรนพรรษ  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกรวรรณ  บุญญานาม โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายโชคบุญมา  ท้าวบุบผา โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงโซเฟีย  เบอร์กี้ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงญาดา  เหง้าทอง โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัชชา  ปราบพาล โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณิชา  จอดนอก โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธนัชชา  สุทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธนัญญา  สุทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธิติวุฒิ  อุทาทอง โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนภสร  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ชามา โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงรักษิณา  เสียงใสย์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายสุภัทรพงษ์  ผลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอิทธิศักดิ์  รณเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกษมา  สีหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงธนพร  ธรรมวงษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงธนพร  ผ่องปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  กุลชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงสุภัทรตรา  คอกทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงอรพรรณ  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงกมลวรรณ  คำโชติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกรวิชญ์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงจิราพัชร  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงฉัตรนภา  ไชยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัชชา  ภูมิโสม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐชา  วรรณกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงตวิษา  เอกตาแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนัดฐา  บุญพามา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนัทธมนกาญจน์  คอนคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงประภัสสร  ทองทัน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปรียากร  สายสิม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปานทิพย์  คานทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อฝั่งชน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปิยธิดา  พลพรมราช โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายภาณุวิชญ์  จันทเมธิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงวิชชุดา  เคนไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงจันทิดา  สิงหา โรงเรียนบ้านแดง ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชนิษฐา  บัวชม โรงเรียนบ้านแดง ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธัญจิรา  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านแดง ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสุนิษา  ไชยโคตร โรงเรียนบ้านแดง ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสุริษา  เกตแก้ว โรงเรียนบ้านแดง ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกัณฑกา  เรียนทิพย์ โรงเรียนบ้านหยวก ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายจิรายุ  ประการแก้ว โรงเรียนบ้านหยวก ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายชัยวัฒน์  คำภานัย โรงเรียนบ้านหยวก ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงธนันญา  ประทุมรัตน์ โรงเรียนบ้านหยวก ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายธนา  จำปาเพชร โรงเรียนบ้านหยวก ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายนัทธพงศ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านหยวก ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงปาลิตา  นามกร โรงเรียนบ้านหยวก ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงปาลิตา  โยธาแสง โรงเรียนบ้านหยวก ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพรนภา  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านหยวก ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายพรรษา  บัวงาม โรงเรียนบ้านหยวก ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทวีลาภ โรงเรียนบ้านหยวก ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงภัทราพร  ใจหาญ โรงเรียนบ้านหยวก ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายรัฐกิต  ช่วยนาเขต โรงเรียนบ้านหยวก ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายวีระศักดิ์  โคพะทา โรงเรียนบ้านหยวก ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประทุมรัตน์ โรงเรียนบ้านหยวก ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายอภินันท์  คันธี โรงเรียนบ้านหยวก ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงอาทิตยา  ประทุมรัตน์ โรงเรียนบ้านหยวก ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยราชา โรงเรียนบ้านหยวก ม.2 คณิต ม.ต้น
317 นายนวพล  แก้วมาตร โรงเรียนบ้านหยวก ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงน้ำฝน  อันแสน โรงเรียนบ้านหยวก ม.2 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวลัดดาพร  โลทัง โรงเรียนบ้านหยวก ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงวรนุช  มุจรินทร์ โรงเรียนบ้านหยวก ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีจำนงค์ โรงเรียนบ้านหยวก ม.2 คณิต ม.ต้น