รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายบัญญวัต  ไชยทองี โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชกร  โพธิ์ใคร โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายภูมิพัมน์  ผลประสาท โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงวชิรญา  วิชัยศรี โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม