รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรกัลย์  แสงทองส่งสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤษวรรณ  แก้วกองแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายก้องสกุล  โภคสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัณภัค  เชิดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกันยรัตน์  ศรีอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติภูมิ  เสนสาย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุลจิรา  โอนากุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายเขตตกานต์  ลาแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายคณิศร  สีกรวด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายจุฑานนท์  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจุฬารี  ชิยางถบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายฉัตริน  ปานะถึก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชญาน์นันท์  เลิศสุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชญาภา  สิงคลีประภา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชวิศา  รัตนไตรวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชัญญานุช  สมอนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายชินพัฒน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายญฐพัฒน์  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงญาณิศา  ภารเวช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงฐาณิญา  ภัทรชัยภิญโญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฐานนันท์  ภูมิช่วง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงฐิติวรดา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฑิชทภร  รัชฏาตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณริวรงค์  อุดมศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฏนภัค  ตันติพุทธ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุระขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐณิธา  แก้วสีดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทวีรัตนพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายตถณ  เสนานิคม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายติณณกร  วิบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงทอฝัน  กองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงทัตพิชา  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงทิพธิดา  ุอุดมวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเทวิกา  ทับแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธนกร  สุริยันต์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธนพล  ทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธันวา  คัมภ์บุญยอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนมิตา  จีระไพบูรณ์กิจ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายนาราธร  วงษ์ศรีวอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายบวรเทพ  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ธนรักษ์นพคุณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายประจักษ์  ชาญนอก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปรายฟ้า  จรัสศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปวริศรา  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปัญจพร  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายปุญญพัฒน์  สาลีอาจ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปุญญิศา  บำรุงกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริพณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ลิ้มรัตนพิมพา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพรนภัส  ยศศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพรนภา  ทิพย์จรูญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายพัทธดนย์  ชาวดร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิชชาภา  โมคา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายพีรพัฒน์  จักมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพุทธิชา  สิงห์ชา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงแพรชมพู  ระติเดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายภัทรดนัย  บุญพาสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภาวินี  ไหมหรือ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายภูมินทร์  บพิตรพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายภูริภัทร  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภูษณิศา  อภิญญาภิชน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายเมธา  ทานุมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงรติมา  ธรรมวงษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงรสิตา  กาญจนสุขเมฆิน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงลลิตา  ชำนาญพล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายวชิราวุธ  แสงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายวรธิษณ์  แสงศิลา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวรภาส์  ดอนลาดบัตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทำทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายศรัณยพงศ์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายศฤงกานต์  สงคราม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายศิริภูมิ  บำรุงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายศิวกร  แคว้นไธสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายศุภกร  แสนโสดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงศุภรดา  สุทธิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายศุภวิชช์  พิสุทธิ์เลิศมานะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศุภากานต์  สุขม่วง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายสรดิศ  เสนาธรรม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสร้างทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายสิทธิพร  สิงห์นลินธร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายสิรภัทร  แสงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายสิรวิชญ์  ชาวดร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสิริกร  คำศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุพิชญา  พลยะเรศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสุพิชญา  เสรีเดชอุบล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงอภิญญา  อินทรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายอัครวินท์  ซ้ายสุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอังครัก  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกชพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกตัญญู  กุศลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกนกวรช  แพงน้อย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกรณิศ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกรวิชญ์  ประจันตะเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกรวิชญ์  พรมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกฤตปกรณ์  น้อยนาง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกฤติน  ชำนาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกวิสรา  ถาบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกวีณวัช  รอดชมภู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัญภร  มาลัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญรวม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกันทลัส  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัลยา  ลำทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกตุสกุลโล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกุลธิดา  ช่วยค้ำชู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจิดาภา  ชูเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายจิรกร  ตุงคโสภา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายจิรเมธ  โพธิ์อุดม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บริพรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจีรนันท์  คำกันยา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจีรพร  สิงห์คำป้อง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจุรินทร์พร  อ่อนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายเจ้าพระยา  ป้องพุทรา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงฉันทิศา  ถนอมภักดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชญานิษฐ์  นรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชัญญานุช  ธาตุไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชิชญา  ดาวังปา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายชินภัทร  แพ่งศรีสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชุมศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชุติมา  ปัจฉิมมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายโชคชนุตม์  สกุลพานิช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายโชติธัม  อุดมรัตนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงฐมาภรณ์  แก่นท้าว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงฐานิกา  แก้วนามเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงฐิติภัทร  ศุภมาตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณญาดา  ชมภูนิมิตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณฐาภพ  คำปากดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณธัช  จุลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณภัทร  พูลภาพ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณภัทร  สอนจันดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฏฐชา  ธิิตะปัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัชญ์  เวชชนินนาท โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณัฐวร  พร้อมจันทึก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐวลัญซ์  มะเสนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงโต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณิชกมล  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงดวงกมล  คมขำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายแทนคุณ  ฐิติปุญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธญาณี  อุปรโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธนพร  บุญพาสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธนพัฒน์  บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนวัฒน์  ชาตินาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธนวุฒิ  ทองเผ้า โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนเสฎฐ  นิลภูผาทวีโชติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธัญยชนก  ขอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธันยพัต  ชัยวงศ์นิมิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธีรกานต์  บัวป่า โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธีรกานต์  ศิริคำน้อย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธีรดนย์  บุตตะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธีร์ธวัช  อาวพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธีรพัฒน์  เพชรวิชิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนพพัสสร  มะลาศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองสวย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายนรนิต  หลวงเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนรากร  ศรีภูมั่น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายนราวิชญ์  ไชยกาฬสินธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนวพรรศ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายนิติภัทร  จันทร์ขุนทศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายบัญญวัต  แพ่งศรีสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงบุณยาพร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายบูรพา  พรพัฒนนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปนัดดา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปภาวรินท์  อึงสกาว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปริยากร  นนทปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปรีดิวัฒน์  จันทรจำนง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปวีณาพร  ประจงสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปัณณธร  เหง่าสีไพร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปาณิศา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปานระวี  ภูมิเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปิยาพัชรญ์  ศรีลาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทน์ต้น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายปุณณภพ  ศรีชะนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปุณยนุช  ชัยภูมี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงฝันสิริ  เบ้าแบบดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพชร  ญาติสังกัด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพชร  เชียงทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพชรพล  ปานะถึก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายพระนาย  สีดาเสถียร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  แสนเมืองชิน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพัณณิตา  พรมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพัทธดนย์  ปัญญางาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพันนภา  ปะริเวทัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพิชชากฤษฏิ์  พุ่มมาลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิชญา  โอนากุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทรศร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดอนแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิยดา  พาภักดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพิรพัฒน์  ราชสีมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพีชญุตม์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพีรดนย์  พันนาโส โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพีรวิชญ์  ศีรษะโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงแพรวา  บุญกว้าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีพิมพ์สอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายภัทรชัย  พิศจำรูญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รักญาติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงภัทราวดี  ถามูลเลข โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายมงคล  บำรุงศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายยศกร  ทิพย์โชติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงรมณ  เหลือวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงรมิตา  ท้าวพา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงรัฏฐอร  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงลัลน์ลลิตา  ยศษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มาชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวรกานต์  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวรรณภา  สุรชนม์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวรรณวนัช  วิรติกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวรัญญา  สีสุขา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายวัชรพล  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวิภวานี  ศิริตัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศตพร  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศรัญญา  ธาตุไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายศวัสกร  อนุสุริยา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศวิตา  พ่อค้าช้าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายศิธนา  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศิรฎา  ศรีดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศิริโชค  อินทร์ดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศุภวิชญ์  ชูค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายศุภัจชกรณ์  นุสนธรา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศุภาวิตา  คีรีวงก์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อภิวิมลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสมานฉันท์  สงคราม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทีตอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสิรภัทร  สหธรรมิกะชาติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสิริกร  ศิริเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสีวลี  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุชานรี  เหล่าสงคราม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทอนมณี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุรุษภักดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายสุทธิรักษ์  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุภาวดี  อุดมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองกูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอภิศรารักษ์  จันโทศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอรกัญญา  จองศิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอรจิรา  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอรฉัตร  เบ้าทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอรณิชชา  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอริศรา  ไตยราช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายอาชวิน  คตภูธร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงไอริษา  รู้ยืนยง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายจิรายุ  จันทร์กมล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงฐิตาภา  พรมสาร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายธนกฤต  ทองดีวัฒนา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายปรเมธ  ราชหงษ์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงปรีียาภรณ์  โยธคง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายภาคิน  เจริญหล้า โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายภูมินรินทร์  เสวะโก โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายอักษรา  หนึ่งโชคชัย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายกิตติกวิน  เหล่าศรีชัย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายคุนัชญ์  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจิณณพัต  รินทา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายชยพล  เหมือดอดทน โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไพสิฐสกุลเกตุ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนราวิชญ์  ชุมพล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปIารถนา  อุ่นอก โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปริฉัตร  สมบุญรัก โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปิติชัย  อิรทรกองแก้ว โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปุณยาพร  สีส่อง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพรพระพรหมณ์  ศรีมูลตรี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุดดาวงค์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงภัควลัญช์  สมคะเน โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงภัทรมัย  รัตนี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงภาคินี  ผาจันดา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภาวิตรา  บุญยัง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภูมิบดินทร์  ไชยเชียงพิณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภูริชญา  เงินแพง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวีรภัทร  สายจันทร์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศรัณภัทรา  บัวหงษา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายศุภกร  ประชาชิตร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขผึ้ง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณรงค์สิทธิ์  พุทธาผา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายสุรเดช  ธุระพระ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงประนิษฐา  ไหวพริบ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปลายฟ้า  นาคำ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนิศานาถ  เพิ่มขุนทด โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงณัฐพร  กกฝ้าย โรงเรียนบ้านโนนหวาย ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงนารีรัตน์  แก้วแสน โรงเรียนบ้านโนนหวาย ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายปฏิพัทธ์  กาละมหา โรงเรียนบ้านโนนหวาย ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายสุเมธา  บุญถูก โรงเรียนบ้านโนนหวาย ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงอัญชิสา  กลิ่นรื่น โรงเรียนบ้านโนนหวาย ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายณัฐดนัย  มาตผาง โรงเรียนบ้านโนนหวาย ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงภัททิยา  ค้ำชู โรงเรียนบ้านโนนหวาย ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงมาตาลักษณ์  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนหวาย ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวรัญญา  ประเสริฐสัง โรงเรียนบ้านโนนหวาย ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงโสรยา  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนหวาย ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายวีระชัย  สิงห์ขาว โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงอรปรียา  เซสาซน โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายธีรัตเดช  น้อยมนตรี โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ม.1 คณิต ม.ต้น
295 นายสิปปภาศ  เขียวศรี โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธัญลักษ์  เพียเทพ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปาริชาติ  ดีพิษ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพลวดี  วงพันธ์ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวราภรณ์  มะเกลือป่า โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุภัคจิรา  เวียงโสม โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกมลชนก  ปาตู โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงกมลชนก  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงกมลณัฐ  พรสุวรรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายกรวิชญ์  โคตรแสนลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายกฤตธี  ไชยผาสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายกฤษณะพงศ์  คงตระกูลพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายกันตธี  โฮซิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกันต์พิชชา  นารอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายกิตติภูมิ  บุญพาสิริสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายกิตติสันห์  โพธิ์ศรีดาภร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายกิติพัฒน์  เรืองสินธุสถาพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงเขมจิรา  จันดาวัลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายคมชาญ  โคตรธนวดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงจิดาภา  คณิชวนกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงจิดาภา  นันทะสาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ดอกบัวหลวง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายจิรพัส  สัตถาผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายจิรันธนิน  วงศ์ธีระชวลิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายจีรวัฒน์  ชื่นคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายเจมส์ พานิวง  องคนุสสรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายเจษฏา  มาพร้อมฐิติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายฉัตรโสภณ  ศรีวรกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายชญานนท์  นินยวี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายชนกเดชา  บุญปก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงชนวรินทร์  ลีทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงชวิศา  ภูชูธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายชัญญกร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายชาคริต  ตระการกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายชาญพัฒน์  ธนโอฬาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงเฌอร์มาลย์  สายวิลัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายฐิตพัฒน์  ษะทิพย์ยูงทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงฐิตาพร  แพ่งนคร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงฐิตารีย์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายณพงศ์ภพ  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายณภัทรสรวง  แสงสว่าง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายณัฐกรณ์  คำอ้น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นงนุช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณัฐธิดา  รียะวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงดิษยา  วงษ์หาจักร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงตฤณอรอินทุ์  รัตนกร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงทรรศมนวรรณ  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงทัตพิชา  อิงศิโรรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายทินกฤต  พิพัฒน์สุทธิกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายแทนไท  ธาตุทำเล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายธนกร  ฉัตรชมชื่น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายธนกฤต  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายธนภูมิ  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายธนวรรธน์  ชำนาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงธนัชชา  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงธนัชพร  มาลาหอม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงธนัญชนก  พรกุลวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายธราเทพ  วิบูลย์สิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงธัญญา  ศรีคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงธันยพร  จอดนอก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงธิญาดา  วงศ์อาษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงนงนภัส  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงนันทกานท์  พรหมบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายนันท์นภัส  คลื่นแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายนันทวัฒน์  ธรรมวงศ์ผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงบุณฑริกา  ประคองขวัญชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายปฐมพัฒน์  นิโรธรังสี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายปธานิน  ตปนียะโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายประภิญญา  สารคุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงปริณดา  พงษ์สุพรรณศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายปัณณวัฒน์  ขำมี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงปาณิสรา  กงพาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงปาณิสรา  แก่นชูวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงปุณยวีร์  จิตคุ้ม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงปุณยาพร  อนุสุริยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายเปรมปะวีร์  บุญญาพิพรรธน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงไปรยาพร  ศรีไชยโยรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  พฤทธิเทพ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงพราวรวี  ฉัตรประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อัดโดดดร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงพีรญา  พรมลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีเพ็งมาตย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายพีระกานต์  สุวรรณประสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงแพรไหม  อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายภพธร  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายภพธรรม  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงภวิภา  ทามาลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายภัทรภณ  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงภิญญดา  ลายวรรณรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายภูกิจ  ณ หนองคาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายภูเบศวร์  ช่อผกา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายภูมินทร์  ษมากรวิทิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายภูริภัทร  เพ็งสา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงมณินทร  หงษาคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายรพีพงศ์  อภิรัตน์วรากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงรวิสรา  สร้อยกุดเรือ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงรสิตา  นิโรธรังสี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายวริทธิ์ธร  ประสงค์ศิลป์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงวริศรา  สุริยะเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายวศิน  ดรจันทร์ใต้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงศศินันท์  เรืองกิตต์ชัยกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายศิววัชร์  มณีรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงศุภญานี  จึงวัฒนตระกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ชัยจักร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงสรัลพร  กิตติญาณขจร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ว่องไวรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายสุขธัช  แซ่ลี้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงสุประวีณ์  พุฒชัยพาณิชย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงสุพรรณดา  แก้วหอมคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายสุรพัศ  กล่ำแสง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายเสฏฐพันธ์  จังศิริวัฒนธำรง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายอติคุณ  มีจันที โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายอัศวิน  ภูชูธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายอัศวิน  วรเดชมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ธารากุลทิพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงกนกกร  เกตุสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงกนกนิภา  ชัยสว่างวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายกมล  จันทร์ดำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  นิธิศโชติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายกฤตภาส  คูสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายกฤตย์  เพ็งลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายกฤตวัฒน์  ลิมโพธิ์ทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายกฤษฎิ์  บุญเอื้อเบญจมาส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายกฤษฤานัย  พนมเขต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายกษิเดช  อธิโชคถาวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มะโนมัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายกันต์กวี  มองโพธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงกัลยา  ดำรงสกุลไทย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงกานตินา  บุญประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงกิรนัฐ  เสนานุช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวกุลกัญญา  สายสุพรรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายคงณัฐรัฐ์  อัครบรมวิภาค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายคุณพัฒน์  บุญแสงเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงจรัสพร  ลีเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายจักรภัทร  วิริยะทรงธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายจารุวัฒน์  ชะนะสะแบง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายจารุวิช  ผลาฤทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงจิตตานันท์  พัฒน์พงศ์ไพศาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายจิรภัทร  รัตถา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายจิรภัทร  เงาะปก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายจิรัสย์โชติ  พันหล่อมโส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวจุฬา  ชัยอมรไพศาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงจุฬาพรรณ  เวฬุวันใน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทศศรีเมือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายโจซียา  โอภาสเกียรติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายชนม์ชนก  จูมพลหล้า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงชนิดาภา  ทองบ่อ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงชนิสรา  สายสุพรรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายชยกร  ประจันตะเสน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายชยพล  สิงห์หลง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายชรัส  บุตรวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายชัชวาล  บุดดีพุธ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงชัญญานิษฐ์  ตั้งโนนสูง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายชิน  หอมสวาสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายชินวัตร  งามศิริสมสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายชิษณุพงศ์  สารกรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายโชคอนันต์  ปานเชียงวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นายโชติชยานันต์  เต่าแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงซอนยา  บุญช่วยฉันท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงญาณกิตติ์  รวิโชติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงญาณภัค  ทุริสุทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงญาณิศา  อัยแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงฐิติพร  กิตติช่วงโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายฐิรพงศ์  พละศูนย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
461 นายณชล  ชมประยูร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายณฐวัฒน์  พักสาหาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายณรงค์ชัย  ตรีพรวสุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายณวัฒนา  สมุทรโคตา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงณัชชา  ทองแสน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สิทธิจันเสน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงณัฐกัญญา  นามประกาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวณัฐณิชา  ธารทรัพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายณัฐดนัย  หงษ์ทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายณัฐดนัย  อุ่นแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันเจือ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายณัฐนนท์  บูรรุ่งโรจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายณัฐพงศ์  ทองอุทัยศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งโนนสูง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ศรีกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายณัฐวัชต์  แสงชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นายณัฐวัฒน์  บุญสินชัยธนกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิยะดารากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายณัฐษานนท์  สุวรรณราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวณัฐหทัย  แชง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายดนัยพัชร  เพ็งกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงดลยากร  ฮวดคูณประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงไดอะน่า  เรห์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงติชิลา  ศักดิ์สง่าวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายตุนท์  นภฤตโกสินทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายตุลธร  ไวทยานุวัตติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายเตชสิทธิ์  เธียรธรรมฐิตา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายไตรภูมิ  พลศิลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายถิรายุส์  จุมพลหล้า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวทักษพร  กระพี้ทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายแท่นทอง  ทองบน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายธนกร  สุทธจรรยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายธนกฤต  จิรพงษ์เมตต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายธนกฤต  สุไชยชิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายธนภัทร  ผดุงกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายธนวุฒิ  พนาลิกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายธนัช  นพพิบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายธนัตถ์  ชัยพานนท์วิชญ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงธนิสร  คลังแสง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายธรรมรัฐ  ขัตติยะราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  รัชตะพรทรัพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงธัญญาธร  คำศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงธัญญานุช  โคตรประทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงธัญพิชชา  มูลมะนัส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายธัญพิศิษฐ์  จิตพิไล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงธัญรดา  นิติกิตเจริญวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงธัญวรัตม์  รัตนประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงธันยภรณ์  จันทะชุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายธาริต  วานิชชัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงธีริศรา  อนุสุริยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงนฏกร  เหล่าศิริวิจิตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายนพณัฐ  ทองเย็น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายนภดล  เพ็งลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงนภัทร  ศรีศันสนีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายนภัสดล  วรรณธนะชานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงนภาวรรณ  วงศ์เจริญวนกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายนรุตม์ชัย  ทรงแสงจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงนฤนาถ  มาหลิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงนัฐฐยา  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายนันทภพ  แก้วลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงนาราภัทร  สมวัชรจิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายนำโชค  ดวงบุปผา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงนิรุตา  ขุนนุช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายบวรกวินท์  ลีทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายบุณพจน์  ธีรทัศนานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายเบญจพล  เหมะนิล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงเบญญทิพย์  นครชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายปฐวี  พิเสฎฐศลาศัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงปพิชญา  เหลืองมีชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายปภินวิทย์  ตั้งรัตนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงปัญฑารีย์  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
533 นายปาณัสม์  เลิศแสงอรุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงปาณิศา  วงศ์ศิริยานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายปารณัฐ  รูปสม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายปิยภัทร  จันทรเสนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
537 นายปิยะ  ทิพยาลัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายปิยะพัฒน์  สัมพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายปิยะวัฒน์  นิติศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงปิยะวัลย์  ตู้เจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายปุญญพัฒน์  ผาสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงปุญญาดา  อธิโชคถาวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายพงษ์ศธร  ชัยประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายพชรพล  พงศ์กรกัมพล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงพรปิติ  พรมโสภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงพรรณวรฑ  โคตรรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวพรสุรีย์  ตันวัฒนะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงพลอยใส  บรมปิยสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
550 นายพศิน  ลิ้มชัยพฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายพัฒนะ  พิชญาตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชำนาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายพัสกร  พิชญาตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายพิชญพงษ์  ถิรณัฏฐ์ธนัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรพันธ์นุกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงพิมพ์นารา นีนา  นาวาโร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงพิมพ์นารา  รัตวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวพิมพ์พิสิทธิ์  สารสม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายพิริยะ  พรมแก้วมา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายพิสิษฐ์  รักษ์ปัญญาธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงพีรดา  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายพีรวิชญ์  คำมะณีจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงพุทธธิดา  ชัยสว่าง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงภคพร  ตันวัฒนะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงภรภาดา  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงภฤตยา  วงศ์อาษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายภวิศ  อินทรประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงภัครมัย  โพธิ์ศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงภัทราธร  ศรีปลั่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จิตคุ้ม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายภานุวัส  วรพิบูลย์วิทย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายภิญญู  กุลวรนภัค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงภูริชญา  บุญจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายภูรินทร์  สันตินันตรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายภูริพล  วงศ์แสงงาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงมนัสนันท์  เพียรชัยสงค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงมลฐปราณ  เดอ ลิโซ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงมัชฌิมา  สอนคำแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายมาร์คุส อลงกรณ์  ฌองเวริทซ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงมินทิรา  ประทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายยศภัทร  รัตนประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงยศสุดา  เสนาสุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายรัชชานนท์  แสงทะลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงรัตนาพร  ลิ้มชัยพฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  สุรินทร์วราโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  รัตน์ประเสริฐกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายวรธันย์  ดารารัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายวรพจน์  แซ่ฉั่ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
590 นายวรรธนัย  วรรัตน์ ณ หนองคาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงวราภรณ์  นามสมบูรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
592 นางสาววริสรา  เจรจาศิลป โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงวัลย์ลาดา  พะดาวัลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงวาเนสสา พลอยไพลิน  ร็อคเคอร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงวิภาดา  พุทธนิมนต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายศรัณย์กฤต  โคตรนริทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงศราวดี  แสนสาระ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายศิวัชพงศ์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายศุภกร  ยั่งยืนนาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายศุภกิจ  ศักดิ์กุลพัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายศุภฤกษ์  เมธีปฏิภาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงศุภานัน  วิสารทกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงสนปัตตาเวีย  สุริยะไชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายสมิทธิ์  วงษ์วิไลวารินทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายสรกฤช  กาบบัวลอย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายสรัล  วันครรชิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงสวิตตา  ทรงคาศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายสหชัย  โพธินาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงสาธนี  แก้วลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายสิปปวิชญ์  ชินวานิชย์เจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายสิรภพ  จูมพรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายสิรวิชญ์  ลือเลื่อง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายสิรวิชญ์  สายสีสด โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสิริญญา  ชินศรีวงศ์กูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงสุจิรา  วิทยากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงสุจิรา  เนียมปาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงสุชีวัน  สินศุภฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
618 นางสาวสุนันทินี  สมภักดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงสุนิสาธินี  ศรีแก่นจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงสุริยาพร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงสุวีรยา  สัตยะยุกต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายอชิตพล  แต้สุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงอติกานต์  สังสรรค์อนันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายอธีตภูมิ  อุ้ยเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ไชยวารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายอนุทิศ  งามอุรุเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงอภิสราพร  ดวงมาตย์พล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายอภิสิทธิ์  ถำวาปี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงอภิสุตา  เรืองสิริโชค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงอรปรียา  กองคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงอรพิชญ์  เฉยไสย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงอรอนงค์  สายเชื้อ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายอริณ  บุญจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายอลงกรณ์  แข็งขัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงอัจฉรา  เขตคาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงอัญชิสา  วรรณกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายอันดามัน  ศรีบุญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายอัศวิน  มั่นวิชาธร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงอาทิตยา  ตรียะชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายอิทธิ์ธร  รุจิระธนาพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายอิศระบดินทร์  โฆษิตชัยมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายอุดมโชค  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงเอลล่า เบญญาภา  คัทเบร์ท โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงเอิล์  กัลระโห ซเทริฟ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายเอื้อการย์  ลิ้มชัยพฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายกร  ด่านวิบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายกรพจน์  พรหมจารย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกรวรรณ  เล็กเจริญกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายกฤตภาส  ตั้งรัตนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายกฤตภาส  ผลไสว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายกลวัชร  โสภาเนตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายกันต์  พงศ์ศิริปรีชา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายกีรติธรณ์  โฮซิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายจักรพรรดิ  อัครประเสริฐกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงจิระภาพรรณ  อรรถประจง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงจิลลาภัทร  แสงหมี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายจีราวัฒน์  เรืองคณาสันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายจุฑาธิป  ชำนาญจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชญาดา  วิสุทธิรัตนมณี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงชฎารัตน์  วานิชชัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงชนกปรียา  เวียนเตียง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงชนกภัทร์  จันทะศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายชนพัฒน์  อยู่สำราญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญทองอ่อน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงชยพัทธ์  ธิติศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงชลภิชา  แสงวุธ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายชลาธิป  จันทรกมลชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายชวิศร  อึ้งมณีประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงชุติมณฑ์  ชนชนะชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงโชติกา  ตุลยานันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายณรงค์  กรชนกพงศา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายณัชชพัฒน์  เชี่ยวรุ่งโรจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายณัชธีพงศ์  ตรีวัชรานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายณัฐกมล  ตั้งโนนสูง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจจงเจริญยิ่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อึ้งอารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายทศทิศ  สิงอุปโป โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายทินภัทร  ศิวกรตรัยคุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงทิพสุดา  พนาวัฒนวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายธนกฤต  สมภักดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายธนกฤต  สุทธิโอภาส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงธนัชชา  เต่าแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงธมนวรรณ  พิชัยกาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายธราเทพ  สูงสุมาลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงธรารัตน์  ไชยเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โอภาสเกียรติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายธาวิน  ปักเคธาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงนงลักษณ์  สินงาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายนาราภูมิ  เต็งศิริกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงบุณยวีร์  ธาดาเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายปฏิภาณ  เบี้ยวทุ่งน้อย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงปณาลี  ศรีคัฒนพรหม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงปริยาภัทร  สกุลคู โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายปวรปรัชญ์  นิยมเหลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายปัญณวรรษ  อินลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงปัญวรรัตน์  ไชยเสนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงปารีณา  สถิตธรรมนิตย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายพงษ์ศิริ  จันทรกร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพรปวีณ์  ประเสริฐไทย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โสภณธนารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  วงษ์สนิทธีรา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายพิรพัฒน์  ริมสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพิสิษฐ์  อภิรัตน์วรากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายพีรดนย์  สุขธนะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายพีรพล  ริมสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายภทรธร  ผลินยศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงภนิตา  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ผดุงกมล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงภัทรีย์นันทน์  นนท์ธนภัส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นรานันทน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายภูวสิษฎ์  ท้าวมะลิ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายมนวรรธน์  ศาสนสุพินธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทิพชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงเมธาพร  เทพบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายแม็ก  แมนโกลด์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายรพินทร์  สุวรรณการีย์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงฤทธาพร  โชติกลาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีเมือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายวรกฤช  จันทะชุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงวรัญญา  เกษตรเอี่ยม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายวัทธิกร  เครือคุณากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงวิชัชญา  ณ หนองคาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายวีรกร  พิสายสอด โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายศักดิโชติ  รัฐโอบอุ้ม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงศิวาการ  ศิริวานก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายศุภกร  ทัตตินาพานิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายศุภฤกษ์  ชัยเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายสรวิศ  บุญรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายสรวิศ  พิณธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายสิรภพ  วังธนากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงสิริยากร  ชมพจนานันท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงสุกฤตา  ทัตตินาพานิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองแท้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอภิสิทธิ์  พิชิตพงษ์ไชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงอรกัญญา  อุดมศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายอลงกต  วงศ์จันทา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายอัครพล  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอัจฉรียา  เชื้อสัตตบงกช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายเอกชัย  จันทะศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกนกรดา  ตั้งประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนตา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงเกศรินทร์  บุญพรหม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงจิตภินันท์  โพธิ์อ่อนจรูญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิง้่่้่่้้จิรภัทร  ชุติรัตนานันท โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชรารัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
747 เด็กหญิงชญากาญจน์  อบเชย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงชญาดา  บริรัตน์ฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงชนม์นิภา  เพ็งบุญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขจรภพ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงชนิสรา  วชิราภากร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงชรินธร  สุภาพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงญาดา  แจ้งจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ภูเงิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แป้นหยูรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงณัฐนันท์  มาตย์วิเศษ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงณัฐรุจา  ศรีษะ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงธนิดา  ลือเลื่อง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงธัญชนก  มักโกมินทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงธิชา  โคตรมงคล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงนชิตา  พรหมโสภา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงนภัสนันท์  เจริญวิทยนันท์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงนันทภัค  อิธถาฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงโนรารัตน์  ตะจันทร์ดา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงปณิตา  มังครุดร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงประวีณ  ชาวไทย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงปรียาพร  ศรีอุดม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงปวริศา  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงปารณีย์  จวนแจ้ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนเพชร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงปารุดา  สุดาเดช โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงพัณณิตา  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงพิชชาภา  พิลาไชย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงพิชญา  สกุลพันธุ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงพีรดา  คำมะณีจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงพุทธิชา  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงภัคธีมา  ธุระพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงภัณทิลา  โคตกระพี้ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงภัทราวรรณ  ภาสอน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงภัสสรา  นรานันทน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงมีนา  ทนุบูลย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงรชาอร  ช้างรักษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงร่มเกศ  คำวิจิตต์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงวิชญาดา  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
786 เด็กหญิงศุภรดา  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงศุภานัน  เรืองเทพ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงสลิลเกตน์  เมฆะสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงสุพิชชา  เสวะโก โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงอภิษฎา  บุญพา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงอริสรา  พานเสน่ห์ศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงอัญชิสา  แก้วเจริญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงอินทิรา  มิยาโมโตะ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
794 นางสาวกนกพรรณ  ปณะราช โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงกนิษฐา  เบญจมาศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงกัลยารัตน์  พนาวัฒนวงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  พานิล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงกุลนิภา  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  มงคลดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงคนิสรา  เคนสีลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ไพสิริภาส โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงจิราภรณ์  บึงบุษบา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงเจริญรัตน์  พันธ์คำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงชญานุตม์  บุตรดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงชญาภา  กมลรัชนนท์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงชนาภา  ชูศรีพัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงชนิดา  ศรีลาวงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
808 นางสาวชมพูนุช  ปัดโตธัมธังค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงชลธิชา  บุรุษภักดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์คำพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วมงคล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวญาณ์ฐิตา  โชตะวัน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองสา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวฐิติรัตน์  แสนชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงณัฐพร  พระภิเดช โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวณัฐมณฑน์  พิเศษกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงณัฐรินี  ทับสมบัติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงณิชา  เกา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
820 นางสาวณิชาภัทร  บริรัตน์ฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  เจริญรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงธัญชนก  จังพล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงธันยพร  วิเชียรลม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
824 นางสาวธิติกานต์  อุ่นวิเศษ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงธีราพร  ชูพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงนภธิดี  เจริญมิตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงนริศรา  กิจรักษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวนัฐญาพร  ทิศาใต้ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงนันทภัค  เหมุทัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงนิธินาถ  แก่นใจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงนีรนุช  นิคมภักดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวเนตรนภา  แสงเนตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นางสาวเบญจวรรณ  อุทัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงปภาวร  บุษราคัม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
835 นางสาวปภาวรินทร์  แสนกลาง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงปวีณา  รุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
837 นางสาวปาณิสรา  โสดาดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
838 นางสาวปิ่นมนัส  เนื้อแก่น โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงปิยาภรณ์  คำวันดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงพรชนก  หิรัญวัฒนสิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงพราวลดา  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวพิชญพร  จันทุมมา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงพิชพร  เบ้าทองจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงพิณัชนี  พิศาลเศรษฐพงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยขันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงภริตพร  พิพัฒนะพร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงมนสิชา  วางัสสุมา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงเมธาวี  วงษ์ศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศรีรักษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงลลนา  ปรุงนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงละอองฌาน  อุปรินทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์จำปา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงวิภาดา  เชียงรัมย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงศิรภัสสร  กองคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงศิริขวัญ  วามะลุน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จูงพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แก้วเงิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงสรืยา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มสบาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
860 นางสาวสัชฌุกร  เมฆะสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงสิริกร  บุดนาชิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวสิริทิพย์  รัตนวิชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงสุชาดา  ลุนละวงค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงสุทธิมา  ภูผายาง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงหทัยภัทร  วงศ์อาษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงอภิษฎา  เลิศอุดมโชค โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
867 นางสาวอรอินธุ์  กำแพงคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวอรอุมารี  เดชยศดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงอรุชา  ประทุมรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
870 นางสาวอัญชิษฐา  จิตนาม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงอาภากร  มานะพาณิชย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
872 นางสาวอารีญา  เห็มโพธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงเอื้อการย์  อินเล็ก โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงกมนพร  ศรีพุทธา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงแคทเธอรีน  อุลลมานน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงจรัญญา  เจริญบุญภากร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงชนิตปรียา  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงญาดา  เพ็งชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงณชนก  โอฆะพนม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงณมน  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงณัชชา  เตาะไทสงค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีวรสาร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงธนัญชนก  ประวันโน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงธัญพิชชา  นนนุศาสตร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงธันยพร  จิวศิริวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงนาตาชา  คาบู โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงบัญฑิตา  มายอด โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงเบญญาภา  รามสีดา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงปณัดา  อุดมรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงปัณฑารีย์  กันบุรมย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรหมโท โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงปุญญิศา  ก้อนกลมเปรี้ยว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงพัชรีพร  พัฒนาอนุสกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงพิชญาภา  งามเหลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  วงษ์ล้อสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงพิสชานาฏ  แล่นทม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงภัคนันท์  ชาวเวียง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงภูชญาภา  ชีวินเจริญรุ่ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงรวีรชา  บุญชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงวริศรา  สนทนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงวิภาดา  ดารารัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงวิภาพร  จาตุรงค์กร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงศิรภัสสร  ใจเที่ยง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ศรีวรสาร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงสโรชา  ริยะสุ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงสิริธิดา  นันธานี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงสิริพร  คิดสง่า โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงสุชาดา  ธรรมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงสุภาวิตา  มิ่งวัฒนชาติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอลิสเบท  มาร์ซาโร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอัญชิสา  ภูชูธรรม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงอาริยา  สีมาวุธ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายจักริน  เกษเสนา โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 คณิตประถม
914 เด็กหญิงนิษฐกานต์  สกุลเจริญลาภ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายพชร  สุทธาโรจน์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 คณิตประถม
916 เด็กชายลีโอ ยามี  แมนสัน โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 คณิตประถม
917 นายคุปต์ เอ็ดวาร์ด  ไฟเฟอร์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงเคท ฟรานเซสโก้  สโลดาเรส โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
919 นายโจนาธาร เปรม  คลาร์ค โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงปนัดดา  จาดเจริญ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
921 นางสาวปิยากร  ยามี โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงปุณิกา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
923 นายพร้อมพันธ์  คอมแพงจันทร์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
924 นางสาวพิชชาพร  พลูชัย โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
925 นางสาวฟาริดา  สียางนอก โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงรวิวรรณ  เทพนวน โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงศศิวิมล  สาทน โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงสิรินญา  จตุรงค์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงอริสรา  ลุนลลาด โรงเรียนพัฒนาปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นินยวี โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก่นวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายกัณฑ์คุปต์  เครือเขื่อนเพชร โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายคอนเนอร์ แอนดูรว์  เอลลิส โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายจิรายุ  แท่นวัฒนกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายญาโณทัย เฟรด  สตีเฟ่นสัน โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายณธรรส  นัทธี โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงณัฐชาภัทร  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์ประทุม โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงณัฐนันต์  ลิ้มชัยเจริญพานิชย์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายณัฐพงษ์  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายดุ๊กลาส สุพันธ์  ไอเซิลส์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงเดนิส เจลิสชา  คัปปุน โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายธีรโชติ  โชว์ จุ้ย โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายบรัดลิ โรเบิร์ต  คลาร์ค โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายบุญทัยดลณ์  เต้ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงปพิชญา  ภูกองไชย โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงปรียนันท์  บุตรทองคำวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงปิยะธิดา  โคบาล โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงพรวิภา  ชาวไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายภาณุพงษ์  พุฒิสันติกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงภูณิกา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงมะยุกิ  โอชิมะ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายมั่น  สมบูรณ์เรศ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายรุ่งโรจน์  โชคศิริเจริญ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายวิวิศน์  ชูบัณฑิตจิรยศ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายสุรวิช  บูรณสรรรค์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงอธิชา  เชียงหลิว โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายอภิวิชญ์  กุลธวัช โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงกนกรดา  อภิเษกมงคล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายกฤตภาส  จันทรศรีสุริยวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายกฤษฎา  วิเศษหลง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
963 เด็กชายกันตพัฒน์  โชติกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายกิตติทัต  เกตุทัต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
965 เด็กชายจิณณวัตร  ภูขาว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
966 เด็กหญิงจิณัฐตา  ธาตุทำเล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายจิตติพัฒน์  เฮ้ารัง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
968 เด็กหญิงจิรสิตา  รัตนบุรานนท์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
969 เด็กหญิงจุฑามณ๊  ยอดผา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
970 เด็กชายชลิต  เกษตรเวทิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงชินาณา  แสงชาติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายซาน  คิม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงญาณวิภา  ทิพโยธา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
974 เด็กหญิงญานิศา  พ่วงมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
975 เด็กหญิงฐานิดา  ใจหาญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงฐิตาพร  โคตรวิทย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
977 เด็กชายฐิติวัฒน์  พิมพา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
978 เด็กชายณฐกร  แก้วสีดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
979 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  มัดทะมณฑล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
980 เด็กชายณัฐวัศ  โคตรจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายเดชาพล  แก้วส่อน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายแดเนียล ราฟาเอล  ริวเตอร์ ฟาเยราส โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายธนกร  เขียวกอ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
984 เด็กชายธนวิชญ์  พลบูรณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
985 เด็กชายธนายุ  นครสันติภาพ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงธัญชนก  ไมตรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงธัญฤทัย  วีระวัธนะชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงธันยธรณ์  มะรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงธันยมัย  ภาพูวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
990 เด็กหญิงนพัสร  ผลจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
991 เด็กชายนรภัทร  รัฐสมุทร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายนฤทธา  คุณแสง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงนวพร  จี้กระโทก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
994 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  สีมะชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงนันทกานต์  วิไลพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
996 เด็กหญิงนาราภัทร  บุญพา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
997 เด็กหญิงบุญญากานต์  ลัทธิรมย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงบุณยานุช  มาลัยกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
999 เด็กชายปธานิน  นาโสก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายปภังกร  เทือกเถาว์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายปรัชญา  มาลาภูมิ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายปานชัย  ศรีสุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงปาลิตา  ศิริรัตนพงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กชายปุณพจน์  ภักดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายปุณภัท  ทะจรสมบัติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  คำพรมมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงพชญา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงพิชญ์พร  พินิจมนตรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายพิพัฒพงษ์  แก่นดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายพิสิษฐ์  เดชภัทรไพบูลย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณสาคร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายภานุวิชญ์  ไต่เมฆ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงมนพร  พยัคฆพงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายมารวย  ขุนอินทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงรวิพร  จิตประสงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงรินลดา  แวมประชา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงรุจิรา  แช่มขุนทด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กชายเรนนี่  ซู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กชายฤทธิ์  ธีสุระ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงลาภินี  ภาพูวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กชายวรพล  จันทรัตน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงวริศรา  วิไลงาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กชายวีรภัทร  ปิตตายัง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงศรัณย์พร  ไชยคำแดง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กชายศรันย์  เชื้ออ่ำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงศศิธร  กองศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กชายศาสตราวุธ  ดาบุตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงศุธีรญา  หนาดเสน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงศุภรดา  จันทรวิจิตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงสริลนุช  ทองพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงสิริญาดา  มงคุณดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงสุชาวดี  ทาปุ๋ย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กชายสุเมธา  เฉิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายอดีพลัส  ไตรวงษ์ย้อย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กชายอัษฎา  งามสีทา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประจงสาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงกมลเนตร  แสงจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงกรภัทร์  คลื่นแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงกัญญาณัฐฎ์  ประจุดทะศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์หาจักร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายกิตติพัฒน์  อิทธิมนต์สกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงขวัญกมล  มีธรรม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงชนิดาภา  ศูนย์รวมทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายชยพัทธ์  สุวัฒนพูนลาภ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงชลลดา  ด่านระหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงชวพร  มั่งมูล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงชาแนล  อ่อนศรี ลอนเนอแกน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญจาคะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงณชญาดา  ศรีสุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายณฐนนท์  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงณภัทร  สุริยะวิทยะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงณัชพร  กิตติเดชกุลธร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงณัฐนรี  โสภา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิลอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงดากานดา  ศาสตร์บุญสร้าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงดารุณี  เพ็งวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงทัตพิชา  มหาโยธี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงทิพย์นารี  วันเวช โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงธนพร  ดวงศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายธนาทิพ  สิริหล้า โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายธัชธรรม  แสไพศาล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงธิติมา  คำอุ่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายธีรโชติ  บรรจงธนกร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงนภัสสร  ทองหล่อ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายนรภัทร  แสงขันตรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายนาวิน  ซุยใจทัด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงบุญรวี  ประวะเสนัง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายปภาวิน  ไชยวงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พูลเขตต์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงปวีณ์พร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงปสุตา  บุญเวิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายปิยวิศท์  งามศิริสมสกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงปิยะธิดา  มธุรส โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงปิยาภา  บุญส่ง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงพรรณธร  เพชรชาลี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงพรรณนารา  ชุมคำน้อย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงพรรณมัย  ปานมงคล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ชาวสวน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงพัชรพร  วิมลวงศ์สกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงพัชราวดี  ภานิวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายพิชญพงษ์  สายพัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงพิชญาภา  สร้อยเสนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงพิณประภา  แสนสิงห์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  งามสะอาด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กาฬภักดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงเพียงดาว  จันทะชา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุตนนท์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงภัทรพร  ธาตุไพบูลย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงภัทรียา  นัทธี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงภิญญดา  บุญโสม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงภิรัญญา  ผาริโน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงภุลภญา  กำไรเงิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายภูมิรพี  ดวงดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงรมิตา  แก้วมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายรัตนะเทพ  ผิวดำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงริญญ์รภัส  ธิติวัฒน์ธนะกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงรุจิรา  อุ่ยตระกูล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงลดาวัลย์  บุญสุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงวรรณวนัช  กิจเอื้อวิริยะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงวรารัตน์  แสนอุบล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงวรินธร  ทาปุ๋ย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงวิรยา  บุญคง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงศรินญา  ยังสีนาค โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงศวรรยา  เที่ยงแท้ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงศศิญาดา  รัตนเรืองจิตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงศศิพร  ขันตรีกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายศุภนัฐ  เจริญศักดิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงศุภัชญา  พนมภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายสรสิทธิ์  เขตเจริญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงสุพิชญนันท์  พรมสอน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงสุภัสตรา  ธาตุทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงสุภาวดี  ด่านระหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงอชิรญา  อึ้งวัฒนศิริกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายอชิระ  ภาวศุทธิวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายอนุวัตร์  ศรีสำราญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอภิชญา  คำมณีจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอภิษฎา  ระวาดชิด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายอรรถนนท์  จูปาน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงอรอินทร์  โพธิราช โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงอัจฉะริยา  พนมภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงอารดา  นิตทยา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงุกุลทรัพย์  ศรีสมเกียรติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงณฐมน  วิทูรสกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายธนภัทร  แก้วใส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายพิรญาณ  ละครจันทร์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กชายภัทรพล  เหล่าชัย โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กชายมุอีน  ประพฤติชอบ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กชายยลภัทร  ทับชัย โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงกนกอร  ภูธรรมะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงกวินนาฏ  จำปาหอม โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายคุณาสิน  สารีวงษ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายจิรติเทพ  นามวิชัย โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายชยธร  หนันดูน โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงธัญจิรา  ภักดีวิเศษ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุภมาตย์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงพันวัสสา  อินนอก โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำพิมพ์ปิด โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงไพลิน  วิเชียรสะอาด โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงภัทรวดี  ประดาสุข โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายภูรินท์  ปะละมะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงวรัญญา  สารีงาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงวราภรณ์  ภูธรรมะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงวิรัชญาดา  หาญสุบิน โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงสุธาสินี  สร้อยอุดม โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงอัญญาณี  พลตรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายกรดนัย  เที่ยงตรง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กชายกิตติภูมิ  กลางโยธี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงเกศธิดา  แถลงดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงชนัญชิดา  เสวตวงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงชุติญา  ไทตระกูลชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กชายทรงธรรม  กล่ำเสือ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงทิพย์วิภา  ผิวโพธิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงใบตอง  ทองมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงปริณ  คำสัตย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายพงศกร  เชืองเครือ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงภคมน  คงท่าค้อ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงยุวดี  นาคจำนงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงศุภกานต์  เกิดพิทักษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงสายชล  ชุมผาง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงอภิญญา  บุตตะสอน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กชายไอดิน  วานบราบันท์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
1162 นางสาวกมลเนตร  วงพานิช โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายกฤต  นามอุตวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงกัลยาณี  การมาโส โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงกิ่งเพชร  พันอินากุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายคณิน  ชาติโสม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 นางสาวจีระนันท์  พุชโก โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 นางสาวจีระนุช  พุชโก โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายโจนาธาน  ทูเอต โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงชวิกา  เต็มนิธิรัตน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 นายชาติศิริ  ธรรมวิภัชน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 นางสาวณัฏฐธิดา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นายณัฐจิตร  เลพล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายทองไทย  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายทัตพงศ์  จามคำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายธนโชติ  โสระมรรค โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายธนาดล  พัลลภางกูล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 นางสาวธิคัมพร  แก้วชิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายธิตินันท์  ด่านดาหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายธีระภัทร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 นายนภดล  องค์รัมย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงนภาพร  เกษแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงนาตาชา  วีโอด์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงประภาดา  โนวฤทธิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายพลับพลา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายพิเชษฐ์  แสงอุทัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายพีระกร  เบ้าหล่อเพชร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายภวัต  ศรีสมบูรณ์รัตน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายภัทรพล  กุลเสน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 นายภัทรพล  สินชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายภูเบศ  มุมอภัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงมาติกา  นาสว่าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายมาลคอล์ม ธงชัย  แม็คมอร์ริส โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายยศวัชร์  มาตย์นอก โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงยุวดี  ศรีจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงโรส  ฟรันเกิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายวัชรกร  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงศรุตรา  ภู่ภิญโญศิริ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 นางสาวศศิพิมพ์  สุวรรณมณี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  ประชุมเหล็ก โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายศุภชัย  ยามี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายสรชัช  สีชัยชู โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 นางสาวสุดารัตน์  หารินไสล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นางสาวสุภาพร  ขุนทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงสุภาวี  นันแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายอำนาจ  อุ่นเจริญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงเอมี่ ญานิสา  แบมบริดจ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 นางสาวแอนนี่  พาทเตอร์สัน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงกฤติยาพร  แก้ววิเชียร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทะโพธิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงชนิกานต์  กุลาดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสำลี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงดากานดา  ศรีโยธา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายปกรณ์เกียรติ   ธรรมมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายมินธาดา  ศรีโยธา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายวิชญ์พล  นาอ่าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงสโรชา  ภูสีเขียว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายอดิศร  อ้วนพิพิธ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายอนุชา  ศรีเชียงหวาง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงอินทิรา  ชอบทางดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงกัลยนัทธ์  สิงห์นีย์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงกานธิดา  บัวสีดำ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กชายเกียรติคุณ  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงเขมจิรา  ซุ่มมาตร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กชายคุณภัทร  มูลหาร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กชายจักรี  คลังสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศักดิ์อุบล โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงชฏาพร  ชัยทอง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตู้เชียงเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาอุ่น โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วจำลอง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงณัชชา  อาภาธณานุวัติ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงณัฐณิชา  สูงสันเขต โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กชายณัฐพล  บุญกว้าง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กชายณัฐวัฒน์  คุณาโพชน์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กชายตุลาการ  สกุลศรี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กชายเตชิค  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงทอฝัน  เชี่ยวสงคราม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กชายธนกร  เมืองเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กชายธนพัฒน์  พาชัย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงธนัชชา  พรมหา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กชายธนากร  น้อยริน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วเบญจา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กชายปฏิภาณ  จิรพัฒน์ภากร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงปัทมนันท์  รามสูรย์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กชายพหล  โตรตโยธา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงมัณฑิตา  พรมปิด โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงเมริษา  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงลลิตา  ศิริทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงวราภรณ์  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงวัชชิราภรณ์  พรมราช โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงศิรินันญา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กชายศิริศักดิ์  กุญชรน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กชายศุทธวีร์  สุทุม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงศุภพร  ตู้เชียงเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กชายสรวิทย์  ยงยืน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงสิริภัทร  อำนวยสุทธิศรี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กชายสุทธิพงษ์  เพชรเที่ยง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงสุปรียา  เสริมรส โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงสุภัทตรา  ชาดวง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กชายสุวิทยา  ยะสุนทร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมนาม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงอนุสรา  สุดตา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงอภิญญา  อำไพ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1267 เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์สะคู โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1268 เด็กชายอัฐษฏา  สุขบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์เพชรเล็ก โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงกมลรัตน์  มั่งคั่งดี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงกัลญาณี  หอมเมืองปักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กชายเกริกเพชร  เกณพล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กชายญาณกวี  กัญญ์วรากุล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงธิชานันท์  ทองหอม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.4 คณิตประถม
1275 เด็กชายธีรพัฒน์  บุปผาโท โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงนภสร  กัลยาธิ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงปรียนันท์  สุระขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1278 เด็กชายปวริศร์  ปาคุธ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กชายปัณณทัต  ปัดถาวโร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงเพชรพราว  สุขประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กชายภานุพงศ์  อ่อนผึ้ง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กชายภูวดล  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กชายวรัชญ์  สิทธิสงคราม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 คณิตประถม
1284 เด็กชายศุภวิชญ์  ปรางค์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 คณิตประถม
1285 เด็กชายอภิชาติ  ขันภิบาล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธุระพระ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงกุลสตรี  บุตรกันหา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงจิราภรณ์  ธุระพระ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายชยุตม์  สระศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายณฐกร  จักรจรัส โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายทศพร  วงกต โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายทัศนัย  หารินไสล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ยุทธอาษา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายธีรวัจน์  เสียงเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายนัฐพงษ์  หนูราช โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายปรกฟ้า  วงขีลี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายประจักษ์ศิลป์  ไม่แพ้ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงปาริฉัตร  เดชโกพรม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงวรศรา  ยันชมภู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายสรวิศ  สิงหาพรม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายสุทธิศักดิ์  มโนกุล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีลาภา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายกนกพิชญ์  ดอนสังข์ไพร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มะลิหอม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงกันติชา  ชนะกุล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์สอาด โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงขวัญใจ  พูลสว่าง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายจตุภูมิ  แสนสุริยวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงชลธิชา  วงค์ดวงใส โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงทสมา  เวียงอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีพันดอน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงทัศวรรณ  สหพล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงธนพร  สุวรรณโคตร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายธาดาพันธ์ุ  มาติกานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงธาราทิพย์  กอพันนา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงนิรฌา  กาญบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงปรัชญา  แสนนาใต้ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงปวันรัตน์  จำปี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงปิยะมล  นาโคตร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงเปรมมิกา  คนแรง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายพนมกร  ขุนภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงพิชญานัน  ซุยเสนา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสร้อยพร้าว โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงพิมภิกา  ไชมาสุก โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงภัทรนันท์  ทระคำหาร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สงวนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงรัชนีพร  ชาวยศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เดชโยธา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายวรากรณ์  บุญชูศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงศวรรยา  พรมเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงสุชานาฏ  ขำหินตั้ง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงสุธาสินี  สองเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายสุภกิจ  บุตรศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงสุภัชชา  ไผ่ป้อง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงอจลญา  ศรีแก้วใส โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายอาทิตย์  กันทิสา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายอิทธ์พัทธ์  สันโดด โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายนพรัตน์  พันธ์ุบุปผา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงปวีณ์รดา  รุดชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.4 คณิตประถม
1340 เด็กชายพีรพล  ดวงมาลา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงแพรวา  พรมเรืองเดช โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงภรทิพย์  ฤาสายไตรภพ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงกชกร  สีคัญทร โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงกมลชนก  ภาสว่าง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงกฤติยา  จันทรเสนา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงกัญจนพร  หมื่นอาจ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงจรรยาพร  สิทธิสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงจิตรวิมน  สีอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงชัญญานุช  แซ่ลี่ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงชุลีพร  วามะลุน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สีทำเลา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงณัฐณิชา  สัพพะโส โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงณัฐวรา  วรรณสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายธนกฤษ  ศรีวิฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายธรรมดนย์  ธรรมรงค์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายธราเทพ  บุญทองอ่อน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายธฺิราช  โทรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงนรินทิพย์  แก้วบุรมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงนรีกาญจน์  งึ้มนันใจ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงนันท์นิชา  ไพศาลรุ่งเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงนันทิชา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงน้ำทิพย์  โคตรสีพรม โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงนิษฐกานต์  สังข์สนิท โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงปณิตา  เหงียนวัน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายปิยะภูมิ  พยัคฆ์มะเริง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงปียานุช  เล็กสุมา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงพัชรีย์  มะโนธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงพิณรญา  ติบรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายภูมิภัช  จำปา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงมนัสชนก  สร้อยแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงรชฏ  วุฒิเสน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงรมย์ธีรา  แซ่ล้อ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงรัชฎา  วุฒิเสน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายฤทธิไกร  แย้มเสาธง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงวณิชชา  นาหอคำ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงวรนิษฐา  อุ่นใจ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงวรัชญา  มหาวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงศิริภาวรรณ  ธีรพงษ์พัฒนา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขศาลา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงสุทธิดา  อินทรสาคร โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงสุธาสินี  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายอนันตโชค  ทับศรี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงอภิชญา  เวียงนนท์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงอรัญญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  คงยาดี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงกรรณิการ์  ผาเชาว์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงณัฐนรี  ทะคำ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กชายธาดาพงษ์  แสนโภชน์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงธีรกานต์  ฉ้ตรทอง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กชายธีรภัทร์  แสนบุปผา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงเบญจพร  วรรณศร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1392 เด็กชายปฏิภัทร์  หงษ์คำหล้า โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงปภัสรา  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กชายพรเทวา  มุสิกะบุญเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กชายพัฒนบดินทร์  ล่ำสัน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กชายพีรพัฒน์  คลื่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายศศธร  เพ็งหมุ่ย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กชายสิรายุ  มะณีวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงสุนันทา  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงเสาวณีย์  สิงห์นี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงกัลยา  สุริยะ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงเกตุวรินทร์  เทพสาร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 นายเกีียรติศักดิ์  อุบลม่วง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงดารุณี  ล่ำสัน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายธนาวุฒิ  งามล้น โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คลื่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายธัญวิชญ์  แสงศรีเรือง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงธิดารัตน์  พาเทียม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงนวรัตน์  ยอดคีรี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงพรรณวษา  กรมสินไทย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายพรรธกาล  แก้วกิตติวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายพรศักดิ์  ขวัญธนชาดร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 นางสาวพิชญ์นาฏ  จันเพชร์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 นางสาวรััตติกาล  เทพวงษา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงศศิวิมล  ชินโช โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายศิลศิลป์  นามโส โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายสิทธิชัย  อุตทะบุตร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 นายสิริภัทร  ชาเขียว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 นางสาวสุกัญญา  อิสสระ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 นางสาวเสาวลักษณ์  อ่อนละมุล โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 นายแสนศักดิ์  บุญคุณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายอธิไตรภพ  จันทร์ดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายอนพัทย์  ทศศิลา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายอภิชาติ  ยุตตรมย์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายอภิรักษ์  สุภะดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงอรรัมภา  บุตระ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายอริย์ธัช  จันซา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงอริสา  หัดโท โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายอิทธิพล  ศิริสมบูรณ์พัฒนา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงกมลพรรณ  เพชรแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงกฤติมา  ไสโฮ้ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมกุล โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงกัลย์สุดา  นฤพล โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เลี้ยงอำนวย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงกาญจนา  นวลศรีดำ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงกิ่งไผ่  ลือวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงกุลจิรา  ผลิปัญญา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายคฤหาสน์  ป้อมเชียงพิณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงชนันธรณ์  ทองอุ่น โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงโซเฟีย  แก้วประทุม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงฐิติญา  พิมพ์สาลี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มัชมนทน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงณัฐพร  บุญนนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายดุลวัฒน์  พลน้ำเที่ยง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงธนัญญา  ชาเหลา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายธนากร  แสงทอง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงธัญชิดา  บุตรธนู โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงธิมนฟ้า  ซุยสียา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงนฤมล  จงกลาง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงนัฐลิกา  มูลพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงนาตาลี  แก้วมงคล โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายนิธิศ  ราชวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงนิศารัตน์  ลาสาลี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายประกายสิทธิ์  มะโนชาติ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงปริณดา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายปิยวัตร  สงวนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงปิยะนุช  คล่องใจ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงพรชิตา  มหาชัย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายพรประเสริฐ  อินทร์กัลยา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงพรพันธ์  ไพรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงพิชชาพร  จักษุจินดา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงพิชญาภา  กรุณานำ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ไชยเฉลิม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายพุทธิกร  กล่อมจอหอ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงไพรวัลณ์  ปัจจัยยัง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงระพีพรรณ  ยอดประทุม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายรัฐพงษ์  ไชยศรี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงวรวรรณ  ศิริโท โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงศศิประภา  เสาะก่าน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชุมศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายสิทธิโชค  สีหาวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงสิรินทรา  มูลคม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงสุนิชา  แสนสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงสุพัตรา  คำภู โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงสุภัสสรา  ผ่านจังหาร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงสุวิชาดา  ตู้เชียงเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายเสกสรรค์  มอโท โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายอดิศร  บัวโคก โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายอริยะ  จันทรศร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงอริษา  พงษ์โอสถ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายอัครพล  จันซา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงอานัฐดา  พรหมอยู่ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงอารยา  แสงศรี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงปิยพัชร์  ฮาดวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กชายศุภณัฐ  ราชมนตรี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กชายจักรภัทร  เฮงวิชัย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 นางสาวจุฑาภรณ์  ลิขิตเดชาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายปราชญ์ปกรณ์  ประโมสี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงปิยะมาศ  แก้วยศ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายภูริภัทร  อรุณไพศาล โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 นางสาววรรณิภา  แก่สำโรง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 นางสาวสิลินี  ทิพนัส โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 นางสาวอธิตยา  ท่องพิมาย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายเกริกวิทย์  จันทะวาลย์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงเจนจิรา  อินทอง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงญาดา  ฉัตรเฉลิม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงณัฐชา  หลวงชำนิ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงธนพร  กาลปักษ์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใหญ่ยา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายนพกร  อุ่นจารย์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงนวพร  นิลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงพรธวัล  เลิศชัยวินิจกิจ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงเพชรดา  ยิ้มใย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงมีจัง  จันทสุข โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีเสริม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงวราภรณ์  พรมเภา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงวิราวรรณ  ทองลาด โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงศราวัลย์  ตู้ทอง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายศวัสกร  เฮงวิชัย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงศศิธร  ปลอดร่ม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายศุกลวัฒน์  จันทร์อุดม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์ขันตี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงสุธาสินี  คำโนนจาน โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงอินทิรา  แก้วก่า โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงเอมิกา  ชาติมนตรี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิชัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงพาทินธิดา  ธานะราช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กชายภควัต  ฮุยพรมมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.5 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงลักษิกา  พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงวรรณธิดา  โชติบุญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.5 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กชายฉัตรเพชร  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรมแสงใส โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1526 เด็กชายณัฐนันท์  นิมิตรวงศ์สกุล โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กชายศรวัสย์  เนตรกิตติพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กชายกิตติกวิน  ศรีรงไชย โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายอชิรวิทย์  ศรีชา โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายกลวัชร  สถิตโพธิ์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงสิริกร  คามะปะใน โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายกรัย  ไกรครุฑรี โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1533 เด็กชายกษิดิศ  สกุลคู โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงกัญญ์วริณ  ศุภเดช โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงญาณิศา  จังศิริวัฒนดำรง โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงปลายฟ้า  เหล่ากิตติชัย โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี ป.4 คณิตประถม