รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลนิตย์  มีมานะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงโสมไพศาล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษณพัฒน์  เอื้อวงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณะพงศ์  ตาแปง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤษณา  ไชยคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษดา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤษศรัณรัชต์  กอบุญช่วย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกษิรา  วันคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกันติชา  แก้วหลวง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกิตติชัญญา  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติพล  บุญแจ่ม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติพัทศ์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติพิชญ์  คณาเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกิตติภพ  พรมกสิกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกุลนันทร์  ตันติรัตนชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงคฑามาศ  คงทน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายคณิศร  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายจิรภัทร  ภักตะภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิรภิญญา  กลิ้งโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิราพัชร  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนิษฐา  สีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชรินรัตน์  ป้องนู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชลฎา  เขียวเข้ม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายชวกร  ปฏิชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงฐิติมา  โสภิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฐิติวรดา  กรุงไกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฐิติวรดา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายณภัทร  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณภัทรลดา  หาริตะวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัชชา  ง้าวอ่อน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐชัย  แสงโสมไพศาล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐพร  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐมน  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณิชชานรี  เสมอใจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณิชนันทน์  สุมาลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงดารณี  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงตรีณา  สายโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายทวีศักดิ์  บุญสงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธนชาติ  ก้อนแพง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธนัญญา  แก้วกาฬ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธนากร  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธนาพิพัฒน์  โสภี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธนาภา  คูณมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธนาภา  ชานุชิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธภัทร  ปาวะรีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธัญชนก  ชาตาสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธัญวิชญ์  ธามณี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายธันย์พงศ์  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธันยพร  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธีรเดช  ภูถาวร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนงลักษณ์  คูณพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายนพกร  จันหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนพรัตน์  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนฤพร  พนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนันทิญา  ใจรักษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนันธิดาพร  นิ้วทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายนิติภูมิ  พิมพัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายนิพนธ์  ประยุทธ์พร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ไชยมาตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงบัญญวัต  แสนสี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายบุญยกร  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงบุษบา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปรียาภัทร  สู่เสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปวีณ์กร  ลุสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายปัณณธร  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปัณณิตา  ลอยเลิส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายปาณัท  ปัญญาคง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปุณณดา  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายพงศกร  อื้อจรรยา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพรจิรา  ประกอบดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพรนรา  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพรรวินท์  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพรสิณี  ขันชะลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายพัชรพล  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพัชรวรรณ  บุญมาภักดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพิชชาภา  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงภัทรธิดา  กาเผือก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  บุตรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายภูริคุณ  สีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายมงคลชนะ  จันทร์อิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงมนรดา  โททอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายมานพ  พูนใจสม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงมานิดา  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายยศวริศ  ขันบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายยุทธศักดิ์  อังคุระษี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายรัฐสิทธิ์  สอนคำมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงลักษิกา  อรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวรกาญจน์  สนั่นเครื่อง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวรวลัญช์  ไตรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวริศรา  เถาว์แสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายวิรัลพัชร  บุตตะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายวีรเดช  บุญหาญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายศรัณย์  ภูตะเวช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงศิมัญตรา  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายศิวนาท  ทนงจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายศิวัฒน์  ชมภูหนู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายศุภวิชญ์  โมระเดช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีมาชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสมฤทัย  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสรชา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายสิปปกร  ปิยะประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสิรินาฎ  อาจธะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสิริยากร  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุธีรา  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสุรณี  วงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  กุลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายอภิโชติ  ปาวรีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอภิญญา  สายจันดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอรกัญญา  ศักดิ์นู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอรจิรา  อินธิแสง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอรัชพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอุษมา  สัปดาห์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกชกร  แก้วพิภพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกชพร  จำปาสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกชพรรณ  สุกูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกฐิมาพร  ช้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกนกนุช  นนทะคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกนกพร  โวหาญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกนกอรวลี  ยุวบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกนิษฐา  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกมลนิตย์  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกรกมล  เชื้อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกรวิชญ์  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายกฤตภาส  สว่างวุฒิไกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกฤษฎา  จำปาโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายกฤษฎา  สายตา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกฤษฎา  ไทรเล็กทิม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกฤษดา  คำวงษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกฤษนัฐ  โสดามุก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกวินทรานภัส  ลุยพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายก้องภพ  บุญมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกอหญ้า  สาระพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สารรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกันตาภา  ช่วยนะกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกาญจนา  มารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกานต์  กาฬบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกิตติกา  ง่ามเข็มกลาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกิตติภพ  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกิติคุณ  มณีกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกุลธิดา  โล่ห์คำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกุลปรียา  ผูกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเกตน์นิภา  ศาสตราชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเกษมสุข  ถามะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายไกรวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงขวัญจิรา  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเขมิกา  คณาสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายคุณานนท์  ผิวเงิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงจณิสตา  คงทนศิวะกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายจรัลชัย  ภาระเวช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายจาตุรนต์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจิดาภา  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายจิตติพัฒน์  สาระบัว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ถวิลการ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝ่ายบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจิรัชฌา  อุดโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจิรัชยา  สีรุ้ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงจิรัชยา  เครือดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจิรัชยา  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจิรายุทร  บุญธรรมมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายจีระพัฒน์  คำหอมกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฉัตรภิญญา  โพธิ์มาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงฉันท์สินี  พาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชญากาญน์  สารธิมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชฎาพร  ถิ่นใต้ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชนกชนม์  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายชนาธิป  พันธมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชนิดาภา  สีสด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายชนินทร์  วิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชนินาถ  คนาจันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชนินาถ  มัสยามาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชยกร  อ่อนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายชยางกูร  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชลนพัส  สุขไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายชัชวาล  คุณุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชิตาภา  บุรมย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายชิติพัทธ์  ศรีมูลตรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริอุเทน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเชียร์ชา  ดารา รูนีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงโชติมา  ลุนชิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงญาณิศา  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงฐปาณี  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณฐพล  ประแดงปุย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณฐวัฒน์  คำจร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัฎฐศรัณย์  บุญลำ้ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ปกิรณะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฐชา  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วรรณโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ทับงาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฐพร  บูรณปรีชา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายณัฐรัฐ  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฐราวุฒิ  มาลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขจัดมลทิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีไสย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญธรรมนุก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณิชาภา  จำปาไพร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณิชาภา  นันตะวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณิรัฐติกานต์  วงษ์พรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายเดชาวัต  กะมุทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายเตโชดม  เหเตโชดม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายไตรสิทธิ์  อนุโชตินันทศิริ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายทศพล  วรรณพักตร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายทัศน์พงศ์  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงทัศนาวลัย  หาริตะวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงทาณิชา  ฟักสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ลมูลเกษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงทิพย์สุดา  หงษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธงชัย  สร้อยเพชร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธณัญชนก  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธนกร  กาษี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนกฤต  สุขกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธนพงษ์  สะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธนพัฒน์  คำสุมาลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธนภร  สมานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนวัฒน์  บุญหาญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธนัชพร  จารุจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธนัชพร  อันไขหน้า โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนาธิป  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธนาภา  แสงย้อย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธมนวรรณ  สอนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธรรพ์ณธรณ์  สารีพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธรรมปพน  สุพลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธฤดี  พรรณวิไล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงธัญชนก  สว่างวุฒิไกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธัญชนิต  กุมพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จำปาหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธันวา  ศรียาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธาราธร  กิ่งพุดซา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธิดารัตน์  คณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธีรเดช  เจตนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธีระภัค  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธีรัตม์  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนฏพร  วงศ์ละคร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายนนทกร  สาระคร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายนพณัช  คติสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยี่สิ้น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายนันทยศ  โชติจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนันธวัฒน์  ฝ่ายบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนาฏารี  กลิ่มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนาราทิพ  ทองโกฏิ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายนิติรัฐ  สัมพะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนิภาธร  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายเบญจมินทร์  ทองย้อย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงเบญญาภา  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปฏิภรณ์  แผนมะหิงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปณิตา  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปณิตา  โมระดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายปพนธีร์  พิมพชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปพิชญา  ช่วงโชติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายปภังกร  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปภาดา  โสภากันต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายปราชญ์พล  จันทโยธา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเกตุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปริญญา  สายจันดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  พันทะนาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปริยาภัทร  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปรีญานันท์  อักษรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปวริศา  พิลาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปวริศา  เทียนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปวรุตม์  เดชเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปวิชญาดา  ยศพันษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปัญญาวุธ  บุญสุภาพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปัณณพร  บุญกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปัทมา  โครตอาษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปาณิสรา  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปานกมล  วานิศวณะทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปาลิตา  หล่าบรรเทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปิยธิดา  ผาดาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายปิยังกกูร  เบ้าหล่อ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปิยาพัชร  นันทจักร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปิยาพัชร  ลุงสาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปัญญาคง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพงศธร  บุญสะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพชรพล  แก้วชารี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพรพรหม  แสงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพลอยปวีร์  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายพลากร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพอเพียง  ถือชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพัชรพร  แดงนาเพียง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายพัฒนะ  ไวยธรรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพัทธดนย์  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพัทธนันท์  มาตย์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพัทธนันท์  อุทธา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพัทธมน  กัลยา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพัสกร  กาลพันธา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิชชาพร  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพิชญาภา  รักพรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพิชัยภูษิต  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพิณสุดา  ทับทิมหิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คณะเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพิยดา  ศรีวะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพีรพล  ธุมาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวลมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพีรภาส  เรืองผึ้ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพุทธินันท์  กันยวิมล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงเพชรไพลิน  รุจิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงฟ้าใส  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภคพล  อุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงภณิตา  ภูศิริ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงภัทรกร  เอื้อวงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีคราม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงภัทรพร  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายภัทรพล  พันเพชร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภาคิน  ลุนชิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายภาณุพงศ์  โหมดม่วง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภาสวิชญ์  อาจนิยม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายภูชิสศ์  อินทสิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภูริณัฐ  เกตุกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภูวเนตร  มิ่งไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงมนัณญา  ใจแน่น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายมนัส  มงคลชาติไทย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงมาริสา  ถนอมนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงมุขดา  แซ่ลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงยลรดี  รัตนพิทักษ์สุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงยุพารัตน์  สินเติม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงรฐิตาภรณ์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายรณฤทธิ์  ฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายรตน  กาษี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงระพีพร  พิลาไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงรักฝัน  โพธิ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงรัชณิชา  มาศพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายรัฐวิทย์  แม้นชัยภมูิ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายรัฐวุฒิ  พิมพบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงฤทัยชนก  เหล่าศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงลฎาภา  พรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวรปภา  ศรีกำพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงวรัญญา  ขรขวา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวรัญญา  ไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวรัทยา  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวรินมณี  กุบแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวริศรา  ธรรมรักษ์ฺ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงวัชรากร  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงวาคาณา  ทานากะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวิชญาดา  ผิวเงิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ชนนิยม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวิภารัตน์  บุตรเครือ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวิรวรรณ  พสุมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวิรามล  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายวิศรุต  บุตรชา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายวีรพัฒน์  นิละภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายวีรพัฒน์  มีชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศนิดา  ดีนอก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายศรัญพงศ์  บุณยรัตน์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายศรัณยพงศ์  แสงเหลือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญจอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา  มีทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงศรุตา  ประเคน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศศิธร  ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศศินา  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงศศิประภา  กำมันตะคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศิรประภา  เทศนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศิรประภา  เทศนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงศิริญญารัตน์  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงศิริรดา  ศิริอำนาจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงศิริวิพาโชค  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายศิวกร  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายศิวนาถ  มีวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศุพัญญา  มาดาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายศุภกฤต  ปรุโปร่ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายศุภกฤต  โพธาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายศุภณัฐ  หานาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศุภนุช  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ป้องพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายศุภวิทญ์  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสมัชญา  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสรัลชนา  บุญภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสรัลพร  โกษากุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายสันติชัย  จันทบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสาริศา  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายสิทธิกร  พันนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายสิทธิโชค  มานะพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายสิรดนัย  ลีโย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสิรภัทร  กาตีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายสิรวัชร์  หนันอ้าย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสิริกัลยา  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสิรินทรา  อนุภาพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุชญา  จันทร์เกษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุตาภัทร  บารมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสุธาศิณี  สีงาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุประวีณ์  คอฟมัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุประวีณ์  ช้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสุประวีณ์  อุปาระ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสุปรียาพร  ศรีบู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุภาวินี  อ่อนอัฐ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติรสนิรมิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงโสรญา  รูปดีเหมาะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สังขฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายอธิกรณ์  บุญพุท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายอนันท์ทวีป  จันทนมัฎฐะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายอนุชิต  แสวงสิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอนุธิดา  สายสมคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายอนุวงศ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอภัสรา  ศรีไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงอภิชญา  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอภิโชติ  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงอภิญญา  วงกลม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอภิญญา  สุขบุญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอภิรักษ์  ฆารศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงอมรรัตน์  โมริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอรัชพร  สารรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายอลงกรณ์  ศรีจุดานุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอักษราภัค  แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอัจฉรา  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอัจศฎาพร  ไชปันยา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอัฐภิญญา  มุทาพร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงอันดา  มาสขาว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอุษณีย์กรณ์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายกฤษฏิ์  เข็มแก้ว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายกฤษนล  สันตะวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายกิตติวัฒน์  ขจัดมลทิน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายขจรศักร์  กีกอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงจารุวรรณ  จำปาหอม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายจิรกิตติ์  จันหอม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงจิรัชยา  กำหอม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายจิรันธนิน  จันทร์พันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายจิรายุทธ  สุวะศรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายฉันทพัฒน์  สีลาพัฒน์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายชลธาร  ชิดดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายไชยยนต์  ขันติจิตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงญาณภัทร  จงเจริญ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงญาณิชา  ไชยะโอชะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายฐาปกรณ์  พรหมกาล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายฐิติคุณ  ไชยรักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงณัชชาริณีย์  ทองคำ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายณัฐจารุวัชร  สุขภาค โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงณัฐณิชา  แพงโคตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงณัฐพร  ประชุมฉลาด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายณัฐรัช  มุสารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายดนัยเทพ  รัตนศรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายดิชฐพณศ์  นันณ์ตะวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายถิรวัฒน์  กินาวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายเถลิงศักดิ์  พุ่มแก้ว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงทักษอร  ถูระวรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงทิพธัญญา  สีลาไหม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายธนกฤต  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายธนโชติ  พวงสำลี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายธนาคาร  กงใจ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายธันวา  มาหา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายธีรพงษ์  โพธิ์ษาราช โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายธีระชัย  หงษ์อนันต์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงนภัคสร  ทนทาน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงนฤมล  วุฒิพรหม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงนวพร  ถูระวรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงนวพร  โชครังสฤษฎ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงนวรัตน์  พทาเพขร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันธเกษ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายบุญยกร  ทัศบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงปกิตตา  อุทธา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงปวรรณประภา  โสมอินทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงปวีร์อธิชา  ศิริวาลย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงปาลิตา  เสาร์ทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงปาลิตานันท์  ปรือทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายปิติภัทร  ลาลุน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงปิ่นอุมา  พาที โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายพชร  ศาลาลิเลก โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงพรนิภา  ิอินบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายพีรวิชญ์  คณานันท์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายพีระศักดิ์  อุปริวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายพุฒิเมธ  ชาภิรมย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายเพชรดนัย  สุระเกษ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงภรัณยา  ส่งศรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายภูดินันท์  รุ่งเรือง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายภูมิชัย  มีชัย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายภูริณัฐ  โพธิ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายมรุพงศ์  สิมมา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายมิตรประชา  รื่นเริง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงยศวดี  สีนวล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายวรภพ  ยอดสวย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงวรัชต์ริน  นิ้วทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายวีรชน  ฦาหาญ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายศักรภพ  โสภาพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงศิระกาญจน์  ขจรเกียติเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนิทนวล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงศิริอร  ไชยเสริฐ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายศุกลณัฏฐ์  ถาวรฟัง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายสิทธิโชค  บุญแฝง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายสิรภพ  กันทรกิจโกศล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงสุรางคนา  จันทร์สว่าง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงอภิชญา  ยศบุญ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายอภิรัตน์  บุตตะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายอภิวิชญ์  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงอภิสุตา  บุศดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายอรรถวิทย์  เกศหอม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงไอลดา  ฤาเดช โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงกชพร  พรมรักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกชพรรณ  สายหงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกณกพล  แก้วกอ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เนาวะพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไชยยนต์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญจอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายกฤตเมธ  สุขประเสริฐ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายกฤติชัย  กลางสูงเนิน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายกวินภพ  วายโสภา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงกวิสรา  กิมยงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีจอม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุดวิเศษ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายกันติชา  เต้าทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกานต์ธ๊รา  ระเมือง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายกิตติภพ  นนทะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายกิตติภัทร  นนทพจน์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายกิติบดินท์  โภคทรัพย์เขียวขำ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายกิติภูมิ  เรืองเดช โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญหนา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายเกริกชัย  ไกยพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายเกียรติโชติ  บุบผาชาติ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงขวัญชนก  พาหา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงขิมทอง  ถือสัตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายคณิศร  โคตรทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายคธาวุทธิ์  สาระดำ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายคิรากร  สมประสงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายจักรภัทร  สีวันคำ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงจันทรพร  เดชะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงจารุภา  เดชนอก โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงจิตต์พิชชา  ศรัณย์ธรรมกุล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายจิรพงศ์  พัฒนราช โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายจิรศักดิ์  อสงไขย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงจิระชาตา  เกษปัญญา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายเจษฎา  โคตรอาษา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายชนธร  พลอำนวย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายชนวัฒน์  ทาทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชมพู่  ถือสัตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายชยชล  ตระการกสิกิจ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงชรพร  ฤทธิทิศ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงช่อทิพย์  จันทบาล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทป โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สอนพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายชุติพนธ์  วงพิมล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายโชคชัย  แสงเพ็ชร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  จำปาเนตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณฐพร  ลูกไทย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายณภัทร  ไชยสัจ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัชชภัชร  บัวทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับทิมหิน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจกระจ่าง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายณัฐชัย  มีชัย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฐชานันท์พร  คำแก้ว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณัฐพร  มารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายณัฐพัฒน์  ศักขินาดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทะวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณัฐยา  พวงสำลี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศาสตราชัย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณีรนุช  เวชกามา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายเดชปภัช  เดชเสน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายเตชาวิฏฐ์  ผูกจิต โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงทรายเงิน  สายสมุทร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายแทนคุณ  สิมาวัน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายธนโชติ  ภูมิกาล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธนพล  กาฬจันทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายธนวัฒน์  ยศปํญญา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงธนัชพร  ไชยวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงธนัญชนก  โคตะการ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธราเทพ  เจริญขึ้น โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กาญจนดา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  โพธารินทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุตะภักดิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เฉลยศักดิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงธาราทิพย์  พิมพ์ตรา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธีรพัฒน์  ทองคำทิพย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายนนทพัทธ์  สินอ้วน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายนพณัฐ  พรมเสนา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายนพรุจ  ใจแก้ว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายนภพล  อินทร์กอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนราภรณ์  นรารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงนริศรา  บุญมาศ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายนวพล  นนท์พละ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายนวพล  สระทองล้อม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนันทภัค  ทองพรม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงน้ำฟ้า  ธานี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายนิติภูมิ  วงศ์จันทา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงนิมาลา  มลีรัตน์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนิลาวัลย์  ตรีพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงนิศาชล  ชาววัง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายบวรทัต  ยิ่งพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงบัณฑิตา  รำไพ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงบูชิตา  ผุดผ่อง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายปพน  พลไชยขา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงปพิชญา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายปภาวิน  เมืองพิล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงประภัสสร  พิตะพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปรัศนี  ลุนชิต โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงปริชญา  โคตะการ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงปวริศา  จันทน์สุคนธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายปองคุณ  ศภพินิ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปัญญาวีฬ์  สาระไทย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปานชนก  แสนหวัง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปานระพี  กุลธนโสธร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปิ่นมุก  วะสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงปุญญิศา  บุญสิงห์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายปุณณวัฒน์  พรมทา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปุณยาภา  ปุยวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายพงษ์ตระกูล  ขัดสาย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายพชร  คงบุญ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพชรพร  โยธาทร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพรรณนิภา  คณาเสน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพรรณปพร  จักษุพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงพัชรากาญณ์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายพาทิศ  ประดาจี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพิชญาภา  เรืองทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายพิภัช  บุญสะอาด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มฎารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หมิ่งทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หานาม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายพิริยากร  ทองวร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายพีรดนย์  ชมภูพื้น โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงเพียงตะวัน  เศรษฐวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวะโสภา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงภัทรนันท์  โพธิ์สืบ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงภัทรวดี  พทาเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายภาณุพงศ์  แก่เขียว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงภิรัญญา  บารมี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายภูธเนศ  เจียรกุล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายมุทาชาติ  มุทา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฉายไสว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายรชตะ  ขุลัง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายรัชพล  จันทร์จำนงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายลภัส  สีกาเลียน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายวงศธร  สมเจตนา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายวชิรวิทย์  ลอยลม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายวชิระ  บุญทน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายวรสรณ์  ปานเขียว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงวรัทญา  ขวัญทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงวริศรา  ภาษาดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายวันเฉลิม  พิกุลทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงวิจิตรา  สุดตา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองรัง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายวิทยา  ศรีหารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงวิมาพร  สิมอ้อย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงวิรัชยา  นักธรรม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายวิสิทธิ์  จารุจิตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงวีรด์ทิตา  ศิริพงษ์อาภรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายศรายุธ  เหมันต์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงศรุตา  พิมพาวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงศศิธร  สุปะมัง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงศศิธร  สุลักษณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงศศิวิมล  แสงสุนีย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายศุภกร  กองสมบูรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายศุภกร  ไต่ไม้งาม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายศุภกฤต  สายวรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายศุภณัฐ  บุญจอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายศุภวิชญ์  สารีรัตน์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายศุภวิชญ์  แสงจันทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายสยุมภู  พิลาวุฒิ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสรัลรัตน์  พยัคฆทา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายสริตา  แสนวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายสันต์ทัศน์  บุตรมาศ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายสารภู  ชาคำรอด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงสิริวิมล  เหมือนมาตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสิริโสภา  สารภาพ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายสุรยุทธ์  กันหาคุณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายสุริยา  พิมพาวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายเสกสรร  อักษรพิมพ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายอชิรวิชญ์  ดอกบัว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายอธิชา  พิมพ์ทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายอนพัทย์  อ่อนสกุล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงอนันดา  ธานี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงอนุวัต  คณาสาร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอภิชญา  ภาคภูมิ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงอรจิรา  โป๊แซ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์ด้วง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายอริญชย์  อินทรสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายอานัส  สีม่วงงาม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงกนกกาณจน์  จันทาทิพย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงกนกพร  ไชยโท โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายกนกพล  เคนมี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงกนกวรรณ  แน่นชารี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงกมลชนก  ตนสุขขา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงกมลทิพย์  อุดมพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายกมลวิช  ราชวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงกฤชนก  คำนนท์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงกฤตธีรา  วระโพธิ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายกฤตพัฒน์  ชารีหนองหว้า โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
693 เด็กชายกฤษณพงศ์  วงศ์ทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายกษิดิส  พรไพศาล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
695 เด็กหญิงกัญจนพร  นามบุดดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงกัญจนพร  อินทบุดดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงกัญชพร  จงใจงาม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
698 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันทะเสน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
699 เด็กชายกันต์  บุญรัตน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายกัมปนาท  ทองเช้ือ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงกีรติกา  เพชรพลอย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายกุลเชษฐ์  กมลรัตน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงกุลสตรี  ธิปาแก้ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงเกสรา  สีดา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายคุณากร  โคระดา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายจักรพรรณ  วรรณกาล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายจักรพันธ์  ศิริรัตนภูมี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
708 เด็กชายจิตติพัฒน์  ทรงชา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายจิตติพัฒน์  แดงอ่อน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงจิตราภรณ์  ชัยหานิตย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงจิตสนา  พิมล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายจิรทีปต์  ดอกแก้ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายจิรพัฒน์  ชัยอุป โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงจิรภา  บูคะธรรม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงจิรัฐชฎา  สีหานาม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงจิราพัชร  โมลา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงจุฬามณี  ฝ่ายสูนย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายเจษฎา  มีลา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
720 เด็กชายเจษฎา  สาวะโย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายเฉลิมชัย  มีลา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สีดา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายชนะพล  ไชยคำ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงชนิตา  ชุมสุวรรณ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
725 เด็กหญิงชยุดา  แก้วกอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงชยุตา  สินสุพรรณ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงชลธิชา  เที่ยงทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงชลพินธุ์  ธรรมสาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายชลันธร  พรประไพ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายชิติพัทธ์  บุญธรรมมา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทุมชาติ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายฐิติพงษ์  จอมใจ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงณพิชชาญ์  ทองมหา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงณัฏชนกย์  เคหาวัตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงณัฏฐ์  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงณัฐณิชา  หล้าสรวย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายณัฐพร  นามแก้ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงณัฐพร  สินทรัพย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายณัฐพล  ชำนาญการ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
740 เด็กหญิงณัฐมน  แนบตู้ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
741 เด็กหญิงณัฐวดี  วันดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงณิชมน  วรจารุ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายทนุธรรม  ไสยรส โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงทัพพ์จรัส  ไพชยนต์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
745 เด็กชายทินกฤต  บุญภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายธนกร  สัตยากูล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายธนโชติ  ขัยน้อย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายธนนรินทร์  สายรักษ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
749 เด็กหญิงธนัชพร  สองสี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงธมลวรรณ  มารักษ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายธราเทพ  หอมอินทร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายธีรานนท์  เนาวะพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พันทา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงนริตา  จาดคล้าย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงนวรัตน์  ช่วยนา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงนันท์ธิตา  หงษ์วิไล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงนันทิดา  แข็งกล้า โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายนิติภูมิ  แก้วพวง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงบุษรา  ตั้งตระกูล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
760 เด็กชายปฏิพล  โสภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงปภาพินท์  เข็มสุข โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงปริณสิริ  ชัยสุข โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงปวริศา  สิงหาสาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงปวีณอร  ศีลพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายปวีร์  ศรีสาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงปัทมา  อ่วมรัมย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทะเมนชัย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงปิยภรณ์  บรรลุ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายพงศธร  จันทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงพริ้มพักตร์  วอศิริ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงพัชราภา  คะเณฑา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรืองวงค์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงพุตชารัตน์  โคตรอาษา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงภัชณภา  ผิวอ่อน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงภัทรธิดา  พยาธรรม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
776 เด็กชายภัทรพล  กุลพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริอำนาจ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายภัทราวุธ  เสนสาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายมงคล  โขมะนาม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงมัลลิกา  จันทร์อ่อน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงมาริษา  นิจิตโล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงมาลินี  คำวิลัย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายเมธิชัย  สุขภาค โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงยุพารัตน์  เยาวบุตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายรพีภัทร  ธุมาสิงห์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีใส โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงรักษิณา  เชื้อนิล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงรัตติมา  บุญจันทร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงษา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายวงศธร  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงวงแหวน  วันดอนแดง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายวชิรวิทย์  บุตตะโคตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
793 เด็กชายวรพล  พุทธขันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายวรพันธ์  ไชยมา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงวรารัตน์  ยินดีเฉลิมพันธุ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงวริศรา  คะณานันท์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
797 เด็กหญิงวริศรา  ดวงสิมมา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงวริศรา  สารทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
799 เด็กหญิงวลัยทิพย์  คูณพล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายวัชรพล  คำผาลา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายวัชรพล  สิทธิกำแหง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายวัฒนา  มาพล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
803 เด็กชายวาทิต  คะเนนิล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงวิรากานต์  ทองรัง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายวีรภัทร  บุญทะสอน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
806 เด็กชายวีระเทพ  สมใจ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายศรัญณ์รัชต์  เย็นใจ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายศิรวิทย์  สุขไชย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขศรี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายศุภวิชญ์  เจียมใจ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายศุภสินธุ์  ชนแดง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
812 เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริอำนาจ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
813 เด็กชายสหภัคค์  มีลา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายสัณพหจน์  ขันติฟอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายสัตตยานนท์  สุขพานิช โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายสิขเรศ  สุวรรณวงค์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายสิรวิชญ์  พิศชวนชม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงสิรินภา  พิมล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงสุกัลยา  เดชา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงสุชาดา  สาวะการ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงสุธิมา  มูลสุข โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงสุปรียา  สมุทรเวช โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
823 เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายสุเมธ  บุญยืน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายสุรสิทธิื  มหาคำ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงเสวลักษณ์  โพธิ์งาม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงหิรัณยา  ทัศนศิริ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายอครพล  จันดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงอนินทิตา  เที่ยงธรรม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
830 เด็กชายอภิเดช  บุญเมือง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายอภิเดช  แสนวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงอมรสิริ  สรวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงอมลรดา  กันยวงค์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงอรนิดา  ปุระ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายอลงกรณ์  จันทะวงค์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายอัครชัย  โนราษ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงอัจฉรา  ก้อนทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงอัญชลี  สายแวว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
839 เด็กหญิงอารยา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงอิงอร  งิ้วลาย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงกชกร  คำจันทร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงกชกร  บัวสิงห์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงกนกพร  มั่นคง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงกฤตพร  อรศรี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงกฤษณา  กาลิง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงกวินทิพย์  ยุโยค โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เสนิทัย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงกัลยกร  หงษืคำภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงกาญจนา  สายคำวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ปัญญาวิโรจน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงเกตน์นิภา  น้อยนิล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงเกวลี  รื่นรมย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายขวัญมนัส  แก้วสุข โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีแย้ม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายจิตติพัฒน์  การกล้า โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญช่วย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ชัยหานิตย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายจิรภาส  พิมพ์หล่อ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงเจนอักษร  สุขไชย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายฉัตรชนก  พูลผล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงชญานุตม์  ทองศรี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายชัยภัทร  โฉมเฉลา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงชาลิสา  ภิรมย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายชินวุฒิ  หินทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงญารินดา  คมทัศนียกุล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายฐิติกร  ธรรมมา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แสนมี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายณัฏฐพล  ภูชะตัง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายณัฏฐากร  ธิมาไไชย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายณัฐกรณ์  สระคำ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาตะชัย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงณัฐธิดา  พลสีหา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายณัฐพงษ์  สุขกันต์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายณัฐพล  เมืองจันทร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายณัฐภูมิ  สิทธิกำแหง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงณัฐริกา  มหาผล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายณัฐวรรธน์  ดวงดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กชายณัฐวัศห์  ไชโย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงณัฐิดา  โสดา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงดุจเดือน  ชนะศักดิ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายเดชาชัย  บุตรดีคำ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กชายติณณภพ  ทัศบุตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายทศพร  เหมือนแก้ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายธนกร  บุญสะอาด โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายธนเทพ  ผิวเงิน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายธนพนธ์  สมวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กชายธนพล  วันดอนแดง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายธนวัฒน์  จูมดอก โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธนาวัฒน์  ช่อมะลิ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายธันวา  สิงหาวงค์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงธิตยา  คุณมี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงธีรนาถ  โพธิสาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายธีรภัทร  แก้ววงค์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายธีรภัทร์  มูลรัตน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายธีรศานต์  คล่องแคล่ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายนทีธาร  ผลาอุบัติ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายนพีพัฒน์  สมาฤกษ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงนภสร  จารุวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายนราวิชณ์  มูลผล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงนรีกานต์  จันทร์อ่อน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงนันทิตา  วงศ์อนุ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายนิธิพงศ์  เถาว์โมลา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงนิสากร  เรือนบุตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายบดินทร์เทพ  บุตรยศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายบรรพชิต  มีชัย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงบุณยาพร  ปัญญาพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ผสมสา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงปนัดดา  รัตนา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงปนิดา  ตรีภพ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงปภัสสร  สุขสาย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กมลรัตน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงประทับใจ  ไชยศรี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงปวิชญาดา  บุญคำ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงปาณิศา  สาระ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายปิติวัฒน์  โสภากันต์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงปุณณดา  สุนทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงเปี่ยมบุญ  ป้องแก้ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงพนิดา  แดงปะทิว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายพรเทวา  หงษ์หาญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ศรีกกโพธิ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายพัชรพล  แสงบุญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงพัชริดา  เคหาวัตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงพัณณิตา  เที่ยงธรรม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพิชชาภา  แพงจ่าย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงพิชญ์หทัย  แมดสถาน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพิฐชญาญ์  บุญภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงพิริยกร  คงทน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายพีรพล  ออมสิน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายพีระพล  กานุสนธิ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายพีระวัฒน์  เคหาวัตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงแพรวา  ทัศบุตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงไพรินทร์  กันยะสินธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงภวิษย์พร  กุลสิงห์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงภัทรวดี  ดอกสะบา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กชายภาณุมาส  บุตรสีทา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทานุมา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายภาสกร  บุตรสีทา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงภิญญดา  นางาม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กชายภูมิใจ  เพิกปุ้ย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงเมธาวี  วรรณทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงเยาวพา  จรูลกุล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายรัฐศาสตร์  นิลหลวง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายรัฐศาสตร์  พวงจันทร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายลัทธพล  ฟองไชยภูมิ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายวรวุฒิ  กัลยาพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายวรากร  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงวราพร  บัวชุม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงวรารักษ์  บุตรบุญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงวัฒนวดี  โชติการ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงวิชญาดา  เกิดสุข โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายวิทวัส  แหล่งสนาม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงศศิธร  สุขแสน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงศิรดา  มหาผล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงศิริภัทรสร  แสงเพชร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายศุภวิชญ์  สอาดเอี่ยม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายสิทธิชัย  จาริอุตร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายสิทธิชัย  แซ่แต้ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายสิรวิชญ์  ภูเวียงแก้ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงสุทธิดา  เทียนมล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงสุธาสินี  หนองเป็ด โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงสุภาพร  มีดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายสุรณัฐฒ์  คำเกตุ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายสุรบถ  เนืองผล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายสุวภัทร  ช่วยสุข โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงหทัยชนก  บุญจั้ง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงเหมันตวดี  โยคริตย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กชายอดิเทพ  เจริญรัตน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงอธิชา  วงศ์โสภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายอธิบดี  อินทรอ่อน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงอนุสรา  สิทธิรส โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงอัจฉราพร  วรรณโพธิ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงอัญญานุช  ธรรมโรจน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงอาระยา  ขันตีเรือง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายอิศวะ  สุวรรณมงคล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงกนิษฐรินทร์  จึงจิรโรจน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กาญจนสิงห์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายกฤษฏิ์ฐกรณ์  เสนพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
979 เด็กหญิงกวินธิดา  อุนาพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงกัณฐารัตน์  สุพร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
981 เด็กชายกันตินันท์  บุญมาก โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายกิตติภพ  ทิพวงค์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายกุณฑ์  มงคลศิลป์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงกุลปรียา  สุขไชย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงเกตน์นิภา  สีตะมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงขวัญชีวา  ครองบุญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
987 เด็กชายจรณินทร์  จึงจิรโรจน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
988 เด็กชายจิรเดช  ไชยสัจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
989 เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงจิรัชยา  พิมพบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
991 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีอุดร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงชนิดาภา  ด่านไทยวัฒนา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายชวิศาล  บุญเติม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายชัชพิมุข  แสงธิ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
995 เด็กชายชัยวัฒน์  สุขมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีนาแพง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงชุติมา  หลาวแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงชุติสรา  บัวเขียว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
999 เด็กชายญาโณทัย  แสงเพชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายฐานปกรณ์  พยัคฆทา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงฐาปนี  รักถิ่น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงณฐกร  ตังวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายณฐนนท์  สุขวงค์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กชายณัฐกิตติ์  คำหงษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาดิษฐ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงณัฐนันท์  วังสการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงดาราวดี  สำรวมจิตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงทิฆัมพร  ยืนยง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายไทโกะ  ราชอุ่น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายธนกฤต  สอนเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กชายธนทัต  ศิริอำนาจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายธนธรณ์  สิงหศิริ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กชายธนธรณ์  แก้วมณี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กชายธนพล  พิมพ์เทพ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กชายธนพล  เกษียร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายธนภัทร  มารัตน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กชายธนวัฒน์  กิวิโล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กชายธนาธร  แก้วหาญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงธัญสุดา  ตาทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายธีมนิติ์  อิสรีย์กุลภัทร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายธีรภัทร์  คำสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กชายธีรภัทร์  พรมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงนคิรัตน์  แสงพระเวส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กชายนนทนัตญ์  นพเก้า โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงนพพัสสร  รุ่งเรือง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กชายนฤเทพ  ภูแม่น้ำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงเบญจมาพร  บุตรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงปพิชญา  บุญปอด โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กชายปภังกร  คลังแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กชายปรเมศ  ธนูศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กชายปริยวิศร์  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กชายปองภพ  ศิริพันธะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กชายปัณณวิชญ์  ใจทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กชายปัณณสิทธิ์  บุญมาวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงปาณิสรา  ศุภดล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงปานระพี  ภูมิมะนาว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ภูมิมะลา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงปุนรดา  กาฬจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กชายปุรเชษฐ์  แสนคุ้ม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กชายพงษ์พญา  อาจกมล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงพลอยชมพู  จารุสันต์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุนะบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงพิรานันท์  คณาเสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายพีปกรณ์  นันทะมาตย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กชายพุฒิเมธ  สุวะสาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชิตวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงเพ็ญอักษร  คำหงษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงฟ้าฝายฝน  วันฤกษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กชายภัทรเนติ  เสนทา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กชายภาคิน  พลเทพ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายภาสกร  หนองรั้ง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กชายภูรินทร์  พาป้อ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงมนัสขวัญ  บุญแปลง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กชายเมตไตร  พ่อค้าช้าง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กชายเมธัส  แสงนวล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กชายยจธนา  เพ้านู โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงลิลลี่  ฮิลตัน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายวณัฐนันท์  โพธิ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กชายวรากร  พุทธขิน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายวัชรพล  มารัตน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลธิแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา  ธงไชย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริราช โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาญจนสิงห์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงศิริวรรณ  สระทองพรม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงศิริสุดา  ลาภมากผล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กชายศิวกร  แก้วมณี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กชายศุภกิจ  หอมเมือง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงศุภสุตา  บุตตะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงโศภิตรา  ศรีทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กชายสตีเว่น  เรืองวงค์ เวบ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กชายสรวิชญ์  พลสีหา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กชายสิรดนัย  พลหาญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงสุธีมนต์  วงค์กุล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงสุพิชญา  ยาคำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงเพ็ชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กชายเสริมทรัพย์  ไชยแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงอภัสราภา  ปัสสารี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงอภิรมน  บุญมาวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสว่าง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงอรจิรา  บำรุง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงอริสรา  ศรีมาชัย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงอัญชิษฐาภรณ์  มูลหลวง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายอิทธิศักดิ์  ตันวัฒนเสรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงไอยาริญ  จันทวารา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงกชกร  พสุมาตย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงกริชสุดา  ศาลาน้อย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายกฤษกร  หอมหวล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงกวิสรา  บุญญา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชิงครุ่ย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายคัมภีรภาพ  จันเทวา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงคิณตานรินทร์  พรมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงแคทรียา นารี  โฮล์มส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงจินตวีณ์  ช่วงชิง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงจิรภัทร  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายจิรยุ  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายจิรวัฒน์  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายจิรสิทธิ์  เจริญบุญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงจิรัชญา  พงศ์นา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายชัยชาญ  แสนคำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงชิตาภา  แพงจ่าย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงโชติรส  ดอกแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงญาณิศา  กงแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงญาณิศา  แดนโพธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พิกุล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ดีแสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงณัฐิดา  สานนท์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงณิชากร  แจ่มใส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายถกลเกียรติ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงทักษอร  จันทะเพชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายเทวา  เติมสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายธธรรธร  ก้อนทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายธนกร  ไชยมาตย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายธนกฤต  วรรณเสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายธนโชติ  สุดสงสาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงธนภรณ์  หลวงมณี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายธนวัตน์  คณะพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ได้เลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายธีร์กวิน  แสนมี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายนนทภัทร  นพเก้า โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงนัฏฐณิชา  พรมจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงนันทิพร  สิทธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงปพิชญา  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงปริชญา  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงปริยากร  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายปวริศ  แก้วศรีนวม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงปารจรีย์  เกตุวิฑูรย์วโรดม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงปิยธิดา  เพร็ชโพธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงปุณณภา  จันทบาล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายพงศภัค  ทองหลอม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายพงศภัศ  แสงโชติ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายพงษ์ธณัฐ  แก้วลี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายพชร  มั่นใจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงพรรณพิชชา  ทองโคตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายพศิน  พงศ์วศิน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงพอเพียง  จันทร์ศิริ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเกตุ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายพิเชษฐไชย  บัวจูม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายภคนนท์  จิตรมาศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงภรภัทร  ม่วงมนตรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงภัทราพร  ทานุมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายภูมินทร์  สู่เสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวยพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  กุทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายภูรินทร์  หนองรั้ง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายภูริพัฒน์  โสมอินทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายรัตนภูมิ  มีทองแสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงรินรดา  แสงนวล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายริวจิ  อิโตกาวา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงวารัตดา  กาญจนา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายวีรภัทร  สีหาพัด โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงวีริสา  ฤทธิทิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายศริณ  ประเสริฐศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายศรุต  ทิพารัฐกฤต โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงศิรประภา  ปัญญาไว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงศิริพร  ปัททุม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายศุภกร  สิงห์นาค โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คูณคณะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จอมแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงสมิตานันท์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงสิริกร  สันลักษณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงสุดาพร  งามวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงสุนินัทธ์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายสุพิชชา  ปลดเปลื้อง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายสุรธัช  อักษรพิมพ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงอชิรญาณ์  หอมนวล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายอภิวิชญ์  เห็มสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายอรรถนนท์  ศรีสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายอริสมัน  ล็อบเบซ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงอักษร  อึ้งพานิชย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายอัฑฒกร  บุญสวน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงอัตภิกญาณ์  จูมจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงอาริสา  เชียงพา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายอิทธิชัย  สินอ้วน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงกรภัทร์  นารีบุตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายกิตติพร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กชายกิตติภูมิ  คุณมี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กชายกิติพล  สานัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กชายจักรพัฒน์  จันทะเนตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงจันทกานต์  แดนรับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงจารุพิชญา  สมควร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงจิระภิญญา  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กชายเจนณะรงค์  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  พิลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงชนม์นิพา  กุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงชนิกานต์  สาทาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงชาลิสา  วิจิตขะจี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงฐิดาพร  จิตรนอก โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกษงาม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กชายณัฐภัทร  เพียสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงณัฐรัมภา  แซ่เฮ้ง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มโอษฐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กชายดิชญนันท์  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงทิพอาภา  ประภาตะนัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายธนกฤต  ชีมูล โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กชายธนวัฒน์  ดิษธรรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1201 เด็กชายธนาคาร  ชาววัง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงธัญญารัตน์  มั่นขัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงธัญพิราช  ด่วนทัพรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กชายธิติพงษ์  ภูตะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงธีรพร  ศรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายธีรเมธ  อัครเหมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กชายธีรยุทธ  สุวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงนฤมล  สว่างวัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงนัทธมน  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1210 เด็กชายเนติภูมิ  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กชายปราชญ์  สิงหาษา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงปรินทร์  สายสุด โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กชายปัฐพงษ์  แสงหมื่น โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงไปรยา  ทองปัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงผกามาศ  รวมวงค์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงพริมรตา  โคตะการ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ภาโท โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กชายพีรพัฒน์  ทิศาเวช โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงภัณทิรา  ไชยบุตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กชายภาคสิชฌัย  ทานะเวช โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กชายภานุวัฒน์  คณาเสน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงภารดี  แฝงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงมนรดา  กาญจนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงมัญชุพร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงมินตรา  ลุ่มนอก โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กชายรัฐภูมิ  อนันต์เรือง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เวฬุวะนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงลีลาวดี  สุวรรณพรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงวนิชิดา  เวชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงวรัทญา  โนนเพีย โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงวาสนา  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงวิชญาดา  อัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงศศิวิมล  พละพรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงศิริยากรณ์  ธรรมศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงศุพิสรา  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กชายศุภกิจ  มังฉกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงสิริสกุล  โชติกเสถียร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กชายสิริอนันต์  โชติกเสถียร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงสุชวดี  คณาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงสุธิมา  คำศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กชายสุรวิชญ์  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กชายอภิยุทธ  คำขอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กชายอภิรักษ์  สิทธิการ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กชายอภิวิชญ์  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงกฤตยาณี  วงศ์สุข โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายกุลเชษฐ์  นามพล โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงฉันทนีย์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายธนวัฒน์  ตุละวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองวรณ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายปริญญา  ขันทวี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายพรรษกร  รากทอง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายพุฒิพงศ์ธร  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายภพรัก  ศรีหวาด โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงศดานันท์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงสโรชา  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงอภิชญา  หวังผล โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายอัยการ  สายสุด โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม