รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกกร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์อารักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัณฐิกา  มงคลมล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายเกษมทรัพย์  พุ่มกันเกรา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงขนิฐษร  อิ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงขวัญข้าว  ถึงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขวัญปวีณ์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเขมวิรัณยา  นายกชน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงครองขวัญ  ปิลกศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายจักรพงษ์  รัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายจารุภัทร  ปีตินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจิณณพัตส์  วิไลเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิตตานันท์  จันทร์อาภาส โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิติกานต์  นาคสาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรภัทร์  พรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายจิรภัทร์  เตรียมวิจารณ์กุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีวิบูลย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายจิรายุ  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายจีรพัฒน์  แก้วกระจาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายชนกันต์  กลิ้งกลม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์สุริต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชนากานต์  โรจน์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายชนากิตติ์  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชนิดาภา  ขะมันจา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชยณัฐ  กองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชยาภรณ์  จ่างเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายชัชชัย  คุณประทุม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายชาญณกรณ์  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชุติมณฑ์  ชุมพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายโชติชญาน์  นาควะรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายญาณธร  วงษ์บุญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงญาดาสินี  มีหลง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายฐปนวัฒน์  อุดมสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฐิติกานต์  ผลโอฐ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขาวเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายณชนน  สุรวัตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายณภัทร  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัชชา  เสรีรัตนชัยพร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณัชพล  เทพามาตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พานอังกาบ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฎฐากร  คล้อยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มากสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฏฐา  บุญสันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐชพน  วรรณโต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐชยา  เสมาทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พูลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐดนัย  พินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐธนน  เพ็งขจร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐนันท์  ประมูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฐพล  กองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณิชกมล  เฉลาภักตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายดนุพร  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายดนุพล  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายถกลกฤษ   บรรจงวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายถิรภัทร  สำเนียง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายทรงวุฒิ  เกษอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงทิตา  หุ่นกิติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายธนกร  เฉลาพักตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายธนพล  วันดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายธนวัฒน์  พัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายธนัญชัย  ศิริสุโขดม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายธนากร  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธันย์ฐิตตา  กิตติอุดมธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธันย์สิตา  อริยะรุ่งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธีรเทพ  อยู่เกษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายธีรภัทร  นิลเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายธีรศักดิ์  เสมหล่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายนครินทร์  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนริศรา  จำนงค์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายนวพล  เผือกเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินอ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายนิพิฐพล  เอื้องเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีสุบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปณัฏฎา  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายปณิธิ  รุ่งโรจน์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปณิธิตา  ยืนต้น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปทิตตา  เอี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายปธานิน  อนงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายปภังกร  ตราชู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หิรัญโญภาส โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายปรเมศวร์  เอมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปลายกันยา  สิทธิโชค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายปวเรศ  คามีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปวิชญา  ผอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายปวีณวัชร  เร้าเลิศฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปัญชุพร  สุราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญเงิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปาณิศา  เฉลยชนม์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปุญณิศา  สุโกสี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปุณฑริกา  สายไหม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงผริตา  หุ่นกิตติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายพงศกร  ฮวบเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายพงศิณาชัย  ตรีพล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพชรพร  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพนัชกร  รุ่งเลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพรนภา  คุมมานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพรรธนพรร  หยดย้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพรรษชล  รัตนคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายพสธร  เพ็ชรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพอเพียง  บุญตา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพัชรวลัย  จ่างเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพิชชาพร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพิชชาภา  วิมลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพิชชาอร  ยิ้มประไพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพิชญธิดา  สนเท่ห์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพิชญา  แพร่หลาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิชฎา  จ่างเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายพิชยพล  อภิจัตวาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพิมณนาจ  สว่างกมล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพิยดา  กิมิบัติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายภคภพ  อินทร์โต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงภัณฑิรา  นุชแป้น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์แสน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงภัทรวดี  สามัคคี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงภัทรศยา  จำนงศ์บุตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายภาคิน  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายภาณุวิชญ์  ยิ่งสม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงภาวิณี  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายภูมิพัฒน์  พุ่มพุด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปทุมานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายรัฐนันท์  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีประจันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  ทันตเวช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงรุจิรา  แก้วม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงลวัณรัตน์  วงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงวชิรพรรณ  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงวรกานต์  เขื่อนชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวรรณพร  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงวริศรา  ผลลำใย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวริศรา  เสมอใจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายวิชญ์พล  ผลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงวิชญาพร  เลิศถิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวิรัลณัฐ  พลอยกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายศตนันทน์  อยู่หล้า โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงศศิประภา  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายศิวัช  ชุ่มจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายศุภณัฐ  มะกล่ำแดง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เชื้อกรุง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายสรัล  เลิศเจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายสัณหณัฐ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสิริวรรณ  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสิริวิมล  วารินศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสุพิชชา  ชุติมาทิพากร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายสุวิวัฒน์  คงสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอชิรญา  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายอธิป  เฉลยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงอภิชญา  ผิวบาง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอภิชญา  สิริช่วยชูชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอภิญญา  ถีระแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอรณิชา  สิงห์แก้วสืบ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอริยาพร  ดวงหาคลัง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอาธัชยา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงอุไรวรรณ  นพศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงเอมวิตา  จูทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายกณิศ  พุฒซ้อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกตัญญุตา  เขียนงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกนกณัฐ  เทศเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกรัณย์  ดอกกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกฤตพงศ์  อินทร์จัรทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกฤตพรต  กองกมล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกฤษฎิ์คุณานนท์  พลอ่อนสา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกวีวัธน์  นามจันดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกษมา  กฐินเทศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองบุญลาภ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกันตพล  นิลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศรีสมนึก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกัลยกร  คงการุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกัลย์สุดา  สิริช่วยชูชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกัลยากร  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรหมสนธิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกิตติภัทร  หวังสะและฮ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกิตติยา  ชีตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกิติมา  วิลัยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกุลชญา  พงษ์สุภษะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงเกตน์สิรี  เชื้อมอญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายเกียรติภูมิ  พูลมี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงขวัญนภา  กิ่งวงศา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเขมจิรา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายคงกระพัน  อ่ำตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายจตุภัทร  สาลีผล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายจตุรภัทร  เริงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายจารุพรรนธ์  ปีตินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจินดามณี  ปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจินตนา  ดิษฐ์ผดุง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายจิรพัฒน์  สมสมัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายจิรภัทร  จันทนา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองเพชราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายจิรายุส  ไขขุนทด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายฉัตรกุล  กอบเกษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายเฉลิมชัย  เนกขัมมะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายเฉลิมศักดิ์  โพธิ์เที้ยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชญาดา  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชนากานต์  เกษไชยศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชยพล  ภู่ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชยุตพงศ์  จิตรจักร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชิชญาสุ์  อินทร์ไทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์พลงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชีพชนก  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชุติกาญร์  คลังเนียม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายโชติวัฒน์  ห้องดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายญาณภัทร  จำนงค์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายญาณวุฒิ  เชื้อนาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงญาณิศา  จำปาเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์เล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงญาติกา  ยงค์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายฐาปกรณ์  ไตรยวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงฐิตารีย์  ไตรนทีพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณชพล  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายณฐปณต  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณฐวัฒน์  ขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณภพ  โตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณภัทร  สาลีผล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณภัทร  แหวนเงิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐชณาภา  สิทธิสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณัฐชนน  พลละเอียด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณัฐชนน  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฐชยา  จี่เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐชยา  สร้อยศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ้วน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฐธิตา  เจตนาศรีดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐนันท์  วงษ์กาวิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายณัฐพัชร์  ฤทธิ์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐภัสสร  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฐวัฒน์  เชื้อแดง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณิชานันทน์  ดวงเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณีรนุช  คามีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเณศรา  ฉาบพลอย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงดวงกมล  ผลกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายตฤณภัทร  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายต่อตระกูล  วิริยอัมพรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงทักษอร  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงทิฆัมพร  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงทิพย์ภกร  เมฆกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงแทนหทัย  สังข์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงธนกานต์  จำนงศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนโชติ  นาข้าวเบา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนเทพ  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธนพร  ตรีเพชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนพล  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธนพล  ยิ่งยงสมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธนภัทร  จั่นนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธนภัทร  อึ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธนาพร  ไทรแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมสิงห์สกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธัญญา  ฉัตรเฉลิมกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธัญพร  อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิจรันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธิดาวรรณ  เรืองณภัทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธีธัช  รักเสรีไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธีรเดช  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธีรศานต์  สุวรรณนิล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธีราทร  อินสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายนครินทร์  ศรีเดือน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายนนท์ธวัฒน์  สัญญจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายนนท์นที  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนรายุศต์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายนล  เมตตาสิทธิกร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายนัธทวัฒน์  ดวงสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนันทิชา  นาคหัวเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายนิติรัฐ  อังศุธนมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายนิธิศ  รัตนถาวร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงเบญญาภา  จินดาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายปณิธิ  กุลรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายปรมัตถ์  จามรเนียม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายปรมี  หาญพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงประถมาภรณ์  รองรัตน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงประภากวิน  โนนทิง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงประภาพรรณ  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปริยาภัทร  การสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปริยาภัทร  ชิตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปรีชญา  หอมบุปผา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายปัญจวิชญ์  ฉิมพสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายปัญญา  เฉลยจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปัณชญา  ตรีเหรา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปัณฑา  ปฏิมาประกร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริรังษี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปิงกมล  สุภาเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปุญญิศา  ตั้งเกียรติตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเปมิกา  ยิ้มศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงฝนทิพย์  ตันติรัศมี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพชร  แม้นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพชรวรรณ  ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพรรธนพร  เหมวัตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพราวพินทุ  เทพจุฬาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพัชรพล  ศรีคำดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพัฒน์นรี  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิชชาพัชร  เกรียงไกรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิชชาภา  จุ้ยแจ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพิชญพันธ์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิชญภัค  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งแจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพิชญาภา  แย้มดวง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เตียรธิติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  เฉลยไตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพิสิษฐ์  ดวงประทีป โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพีรดา  ภูมิพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพีรพล  โมฬี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงแพรตะวัน  ทองค่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภคมน  เนียมสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายภตวัต  บุญสาทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงภัคจิรา  สมกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายภัควัฒน์  โนนน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภัทรชนน  ภาคสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภีมวัศ  นาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายภูริวัฒน์  วีระสัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  ศรีสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายมหาสมุทร  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์จรูญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงมุกชมพู  นวลชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงยรินทร์ภัทร์  รอดประยูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงยุวดิษฏ์  น้อยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายรณพีร์  ละม่อมอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สวนหลวง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงรัตน  อ่อนละม่อม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายราเชน  โตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงลภัสรดา  แป้นเปีย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายวชิรวิทย์  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายวรปรัชญ์  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงวรรณธกาภรณ์  พงษ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายวรรณพงศ์  พงศ์อรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงวรรณิดา  หลอดทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงวรัชยา  รักอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงวรัชยา  ไกลสิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวันวิสาข์  ปั่นพิมาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวิมลยา  แสงวิภาสนภาพร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวิลาสินี  สุนทรสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวีรภัทร  โรจนบุรานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายศรัณยพงศ์  ปานโสภณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายศรัณยพงศ์  ปาสีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงศิรประภา  ชูเชิด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายศิลายุทธ  ฤทธิ์เอนก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายศิวกร  บุตรคำลือ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายศุภกานต์  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงศุภศิริ  สังข์สอาด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงศุภัชญา  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงศุภิสรา  ุอุบลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเศรษฐพร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายสรวิชญ์  โครพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสราญรัตน์  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสิริธรณ์  ตรีบุปผา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสิริพิชญา  ศุภศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสิริวิมล  วงศ์เงิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสุชาดา  กระจ่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสุทธิชา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายสุธีพัฒน์  สงวนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสุนิษา  พวงมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุประวีณ์  ตั้งเกียรติตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สาทรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสุพิชญา  กะปินชลานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุริศา  ทาจำปา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายเสกสรร  จารุเอนก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ครายานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายหิรัญภัทร  หามนตรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายอณุชล  ภาคสุทธิผล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายอดิศร  จำนงค์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอธิชา  ศิริล้วน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายอนวัช  มั่งนิมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอภัสริญญา  กิติสุรกุลชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงอรณิดา  จากปล้อง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายอัครวินท์  ธีระยุทธ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายอัยการ  กลิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอินทิรา  หาพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอินทิราลักษณ์  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอิษฎา  คำพระ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  แก้วต่าย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายณฐภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงธรรณชนก  หลายแห่ง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงธันยชนก  เกติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงธิยาภรณ์  ปลอดโปร่ง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายนันท์นภัส  โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายปฏิพัทธ์  แก้วกระจาย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายปรัตถกร  งานเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายปัณณวิชญ์  ช้างต่อ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงปิยะฉัตร  สงบพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงพรรณปพร  พงษ์ชุบ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงมนชนก  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงโยษิตา  ไทยสมัคร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายรดิศ  มาลัยศรี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงศรุตยา  คูหาเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายอนันต์ยศ  พึ่งทองคำ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทองคำชู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายจิตตพัฒน์  เกษอุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนิชาภา  แก้วสุก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงเบญจพร  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปาลิดา  สหประชากิจ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพชรภรณ์  ธรรมลี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์รี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายพิชญุตม์  มีมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กมลฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงภัทรพร  พิศณาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงภูริชญา  ฉัตรชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวรัญญา  คุ้มสุข โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายสิรวิชญ์  เขียวหวาน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงเกตน์นิภา  หอมมาก โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์ศรีนาค โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายณชพล  พลเสน โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงธัญชนก  อิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงนิสาชล  ขอพึ่ง โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ชมแพ โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงวนัสนันท์  คงฉวี โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงอโนมา  คงอ่อน โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายกรัณย์พล  ศรีวงษ์ โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายณดล  ประจงการ โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณัฐธนพล  หอมมาก โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายเตวิช  แฟงรัก โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนภูมิ  ทรัพย์น้อย โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพศวัฒน์  ทิพย์เกษร โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภูติณัฐ  แซ่โง้ว โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิ์เจริญ โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงฉัตรกนก  น้ำเพชร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายณัฐวุฒิ  สารีสถิตย์พงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงปภาวี  มีพัฒนะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายวรายุทธ์  สุทัตโต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายศุภกร  แจ่มใส โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายอนัส  ยามัล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงอรอนงค์  ควรลับผล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงจุฑาธิป  เจริญสิรกุลชัย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายธงไชย  เนียมสอาด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงกรกมล  ทาริวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงแก้วมรกต  มาตย์เทพ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายไกรวิชญ์  บัวแย้ม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงจิตชณัฐ  น้อยยา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงจิรนันท์  จินดาธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ลำเลียงพล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณิชา  ชุ่มอารมณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายทินภัทร  จระเณร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงบุณยาพร  คำสมศรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วิสุทธินันท์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพรหมธารา  สารีกิจ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายภูมินทร์  ฤกษ์ดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงศิริภัทร  กันสถิตย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายศุภกฤต  เจือจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสโรชินี  พิทยาบวรกุล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายอรรคเดช  เย็นสนิท โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอริษา  ศรีนารถ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอัจฉริฉา  มงคลโภชน์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม