รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพชรพล  สุธรรมมา โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงมาติกา  นามภูมี โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายอภิรักษ์  ปรีเปรม โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผสมพืช โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายธีรพงศ์  โฮมแพน โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงปิยรัตน์  สามลา โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วสม โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงภารวี  ไชยศรี โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงสุกัญญา  ฝ่าฝน โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายอดิศร  ภูพันไร่ โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูยอดสูง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจารุภา  บุญมาก โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจิตติพัฒน์  วิลัยลาน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชลธิชา  ค่ำขื่น โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณิชา  ศรีเชียง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนริศรา  แก้วลี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายปรเมศวร์  ขวัญสถิตวงศ์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายภาณุพงศ์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายภูวฤทธิ์  ด้วงโต โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวรชา  พหลทัพ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงหทัยทิพย์  บุตรพรหม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายหัสดินทร์  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกนกวรรณ์  ปานรอด โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกรรณิการ์  พิมล โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงคำจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายโชคชัย  เทียบพรหม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงฑัณฑิกาภรณ์  แก้วกล่ำ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายณัฐพล  อินงาม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณิชาดา  โพธิ์ยิ้ม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงดารินทร์  นิลปะกะ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงทินประภาพร  ดวงจันทร์โคตร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธนพล  ภูถมดี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงปริตานันท์  หลวงเรื่อง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงปัญฐิญา  ทองชมภู โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายปิยะ  โพธิรุกย์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพรพิมล  ภูยอดสูง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพลอย  ดอนคำ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองก่ำ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงพิลาพร  อันทะนัย โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายพีระพันธ์  สุทธวงค์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายภราดร  พลเสน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายภูริพัฒน์  กลัดจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงมาลินี  บุตรทอง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายวรากร  ภูวิชัย โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงวันทิตา  ดวงโนแสน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงวิกานดา  รัตนนัย โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายอภิชาติ  นรแสน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงอรวี  สินสอน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงอลิษา  สองเมือง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยซ้อน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญตา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจารุวรรณ  สินสอน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  ภูชัน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายเทอดเกียรติ  มหาเนตร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงไพลิน  ทองแสนไกร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงมิชกุล  ทะวงศ์ศรี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุภัสสร  หาหอม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อู่เงิน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอัญชลี  แก้วท่า โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอินทราณี  อินเรืองสม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกนกลักษณ์  คงทวี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกมลชนก  เชื้ออุ่น โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกมลมาลย์  จันทร์เจริญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกรรณิชา  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายกรวิชญ์  ระหารสิม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายกฤษฎา  ตูมตั้ง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายกฤษฎากรณ์  บุญเกษม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายกฤษณกันต์  ค้องก่ำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายกฤษณบดินทร์  ฮ้อยปัด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ๋ลิ้ม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกันยารัตน์  มณีสา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  พงษาโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายกิตติพงศ์  แสนซื่อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกิตติรัตน์  ประกายะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกุลนิดา  ระวิพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกุลยา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีพลลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายคฑาวุฒิ  จันทรา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงคุณากร  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายจักรกฤษ  เเจ้งวัฒนกิจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายจักรินทร์  ยศอ่อน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงจิตตานันท์  อังกลมเกลียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงจิตรภา  บุญนะชม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงจิราภรณ์  สีชมพู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ศรีราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันท์ทับหลวง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายเจตนิพิฐ  จันท์ทับหลวง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายเจอรี่ แจ้งกำพี้  ลอร์สัน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงฉันทพิชชา  สิรินาคสัณฑิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงชญาดา  เหลาพร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงชติกาญจน์  อินทะศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชนิดาภา  มีศิลป์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงชลธิศา  ฮาดบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชลนิภา  สีหะวิมล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายชัพวิชญ์  ดีรักษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายชัยตะวัน  สวัสดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายชินภัทร  บุญเกษม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงโชติมณี  สนสมบัติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงฐิตาพร  ชาริดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายณรงทรัพย์  สุภ่รักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณัชณิชา  กว้างขวาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฏฉรียา  ทุมทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณัฐณิชา  แหลมคม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายณัฐนน  มะลิทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายณัฐพล  แสนสนัด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  บุญเรืองศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณิยดา  โชติญาณพงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายดลธฤทธิ์  หายโศก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายดัสกร  บุญปอด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายธนกร  บุดดีมี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธนัญชนก  พิมพ์กิรตี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายธรรมรชต  พึ่งตาแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงธัญญาเรศ  สวามิชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงธัญพิชชา  อาสาชนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงธัญสิริ  ทัดเทียม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงธันยพร  เกตุวัฒน์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีพล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงนภัสสร  ภูบุญปลูก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายนราธิป  เดชประกอบ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนัจยา  ไชยโส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนันทณัฐ  มิ่งขวัญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายน้ำเพชร  เกษาพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายนิติวิชญ์  ระหารสิม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนิรมล  ทองโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงนิลาวรรณ  เพลงปาน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงบุญยอร  ศาลาแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายบุรวิชยา  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายปกรณ์  พรหมหาราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายปภาวิทย์  ช่วยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงประไพวรรณ  ยืนยาว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปรัชญา  หาทอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  รักความซื่อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายปราชญ์วิถี  ชนะชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายปวรปรัชญ์  สอางจิตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปวีณา  ภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปวีร์ทิชา  หินสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายปัญญาวุธ  ยศทะแสน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปัถยานี  อาชุมไชย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปัทมาพร  โยธะคง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงไปรยา  สังฆสอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงผกามาศ  โงนมณี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายพงศ์ภรณ์  บุญตอบ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายพรหมพิริยะ  พรมภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชพุฒิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายพิทยา  ศรีวังแจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เหล่าจูม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พักตร์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายพีรพัฒน์  ชินบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายพีรภัทร  สังข์สีลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตาลอรัญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เทือกเถาว์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายภัทรพล  หมุดลิหมัน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายภาณุวัฒน์  ใสยะวงษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายภูบดี  พรมเป โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายภูวดล  โพธิกมล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงมุจรินทร์  กบขุนทด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงเมธาวี  ไกรอาษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายยุทธชัย  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงรจยาจินดา  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงรติกานต์  สุวรรณละ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงรวิปรียา  โสระเวช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายรัชภูมิ  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายรัฐศาสตร์  แซ่เติน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศรีเสมอ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายโรจกร  ศรีชัยโย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายวชิรวิทย์  สุทธิปัญโญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายวรกมล  ทุมสะกะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายวรกิตติ์  เดยะดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายวรเชษฐ์  ลุนพิลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงวรพัชชา  รัตนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงวรรณวดี  ศรีทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายวัชระ  เพ็งมณี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวัชราภา  สุทธิปัญโญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวาริศธิดา  รักน้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวิชิตา  ทายิดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายวิทยา  แก้วไข่สอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงศรินทิพย์  ชุ่มนาเสียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงศศิประภา  เงินคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงศศิวิมล  หนองนงค์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายศิรวุฒิ  เผ่าหอม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงศิริมา  ศรีสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงศิริฤทัย  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายศุภณัฐ  ตาลไธสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายสรรพากร  ศรีหะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงสันนิภา  เสมามิ่ง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายสามศร  ช่องผม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงสุจีรา  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงสุปาณี  ตะเคียนจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสุพัตรา  มาชัยภูมิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสุพิชชา  หล้าหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงสุภาพร  ขวัญถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายอดิศร  แสนหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายอนุชา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายอนุชา  แสนสละ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายอภิเดช  เกตุงอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงอรวรรณ  บุญคาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงอรวรรยา  เอี่ยมภิรมณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงอรวรา  เอี่ยมภิรมณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงอรวรินทร์  บุญโสม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายอัมรินทร์  สายวรรณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีชมพู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงอารยา  จันทาศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงอาริษา  กันตะบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงอาริสา  ชาญฉลาด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงอินธุอร  เบ้ามี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายเเทนคุณ  เเสงทวี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกชกร  อินทรพิมพ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกตัญญุตา  สว่างกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกนกชาดา  ทับธานี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกนกพร  พันธ์น้อย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกมลเทพ  เสาสำราญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกรรภิรมย์  เพิ่มชูชี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกรองแก้ว  เทียนคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกฤษกนก  ศรียศจักร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกวินทิพย์  อังกลมเกลียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกัญชลิกา  ภาชนัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกัลยา  สายวิเชียร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกัลยา  เยาวะลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกานดาภรณ์  กัณหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกิ่งดาว  พาภิรมณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกิตตินันท์  สวัสแวงดวง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกุมภาพันธ์  ปัญญาพอ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกุลนัดดา  ระวิพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเกวลิน  พงษ์เหล่างิ้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเกวลิน  พัทสิม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเกษแก้ว  วันทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พั่วตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงขวัญตา  ปัจสาพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายจรัญ  สาริยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจริยาพร  อันทชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจันจิรา  ไชยหงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจันทร์จิราพร  พิมธุเอก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจารุพร  พันธมิตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจิตติกร  ศรีสติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจิรชยา  คำเบ้าเมือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจิรติกานต์  จันทอุตสาห์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงจิรพร  แก้วอุดร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายจิรเมธ  คุยบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วลาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงจิราภรณ์  สีดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงจิรารัตน์  จัตุพล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชญาดา  อินทร์นอก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชลธิชา  ภาโส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชลสิทธิ์  สายแวว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชัญญานุช  อาสาชนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายชาตรี  สมตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายชีวานนท์  หาระสาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงญาดา  เรืองภักดิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงญาสมิน โอลิเวีย  บูห์เลอร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงญีวรณ์ ซินเธีย  บูห์เลอร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงฐิติฐานิดา  แสงนาค โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงฐิติวรดา  พงษ์ประเทศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทิพเนตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัชชานันท์  ค้องก่ำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ศรีโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายณัฐชนน  หอมแพงไว้ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐธิดา  พวงชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยดำรงค์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐพร  โครตวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐริกา  สมศรีแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัฐริกา  เบียดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐวรา  ภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอนน้ำขาว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณิชาภัทร  จิรารัตน์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงดรุณพิชญ์  เขียนศรีอ่อน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายต้นกล้า  แพงสาระ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายทวีคุณ  เอกตาแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงทัศนาวรินทร์  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนปกรณ์  บรรเทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนากร  ศิริ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนาธิป  ไชยศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชัยคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธีรนัย  ไชยหงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธีรพงษ์  ทันธิกุน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนรารัตน์  พรอภัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนริศรา  คำเมรีย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนฤมล  โพธิตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงนันทพร  กิริวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนันทภัค  สามา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนันทิชา  ชัยปัญหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนันทิตา  จันธิยะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนัสติยา  ปัญญาพอ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนิชานันท์  หอมแพไว้ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนิตยาพร  สังข์สีลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนิตยาพร  สาระ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนิรชร  พลูชู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนิรชา  วงศ์ภาคํา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงเนตรชนก  วรสิงห์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองงาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศร๊พุทธา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายปฏิภาณ  นิลหล้า โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปฏิภาณ  พานอะนันต์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปฐมาวดี  สาริยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปภาดา  มีมูล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายปรวัฒน์  นิลนามะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปราณี  อู่ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปรียาพร  ค้ำชู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปรียาภัทร  ประเสริฐถา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปาธาน  ศรีหาทัพ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปาริชาติ  ทัดเทียม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงไปรยาพร  เสริมสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพงศกร  กิจการ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพงศธร  หอมวิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพงศ์สิริ  สิริปัญญาพงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพรรณศิริ  ศิริพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพรสุดา  อุดมเพชร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพลวัฒน์  โพธิกมล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วขันตี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพัชรินทร์  คําภูเงิน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิชชาภา  ชื่นใจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพิชฌาภา  ฟักทรัพย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพิชญ์ลดา  หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพิตตินันท์  ภักดีพันดอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพิทยูตม์  วงศ์จวง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทยาธรรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  แวงภูลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงเพ็ญจิตร  ยอดตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภคพร  วาโย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงภรภัสสรณ์  โทนุย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภัทรพล  คำภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภัทรพล  เคนดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายภาคภูมิ  ภูจักรแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภานุพงษ์  คำใบศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายภานุพงษ์  ยอดคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงภานุมาส  วรรยาท โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภูมิรพี  พวงชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงมณีรัตน์  ฟักวงคทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงมะลิการ์  บายศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงมัญชุภา  รีบเร่งดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงมาริกา  ไชยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงมินตรา  เมล็ดกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายรังสิมันต์  สุวรรณเรือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายรัชตะ  สาริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงรัชศศิภา  นามมะการณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงรัตติกาล  ทองบูราณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายราเมศวร์  พรมจำปา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายลลิตา  ปุริมาตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นามวงษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงวรรณิดา  วรวงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายวรเศรษฐ์  ธนชัยมาศภัคผล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวรัญญา  นาอุดม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวราภาส์  บุรีมาตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวริศยา  จุปะมะตัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวสิษฐ์พล  ผิวจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายวันเฉลิม  คำอุทัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายวุฒิชัย  สมสาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงเวธณี  ถิ่นจันดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงศดานันท์  ชัยรินทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายศรายุทธ  พรมสอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงศศิภรณ์  โคตรโสภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงศิรประภา  โชติการ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงศิริประภา  คุณศรีเมฆ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงศิริวรรณ  พรมโนนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศิวกร  พันธ์พรหม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายศุภกิจ  เมืองฮามพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายศุภณัฐ  เวียงเหล็ก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายเศรษฐพงษ์  คำแหงพล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสาวิตรี  พรมภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสิดาพร  ประทุม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายสิทธิศักดิ์  วิสูงเล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายสิปปนนท์  มงคลเคหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสิริกัญญา  ธนบุรีรักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงสิริยากร  ดอกพิกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุจิตตา  โคกม่วง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุจิรา  พิมพกันต์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุชาวดี  เดชพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายสุทธิศักดิ์  คำสอนทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ไชยโสดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสุนิษา  พิมผุย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  คัทะะมานศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสุพัตรา  ปักกาเวสังข์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสุพิชชา  นามวงษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสุเมธ  ฉิมนิล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสุวิชญา  พันธ์โสภณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอนุชา  พิทักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายอภิวัฒน์  สระแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอภิสมัย  สมภิทักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอภิสรา  บังใบ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอมลวรรณ  กองสิงห์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอรอนงค์  รักษาเขตต์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอรอุมา  ขุมลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ดอนหงษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอาภาพร  ปัญญาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญอาจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอิงอร  ชัยรินทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอินดารัตน์  สุขสันติชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอินทิรา  ดอกคํา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงัปัญชรีย์  สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฐริกา  อินทะรีย์ โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ชุมแวงวาปี โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงสมาพร  จุ้ยอ่างทอง โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงกรณัฐ  หลวงจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงกันยารัตน์  กัลยาสี โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายนพชัย  พันผาง โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงนิตติยา  หลาบสุดตา โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงวราภรณ์  อันวะลี โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงสุจิรา  ยมสีดำ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงสุนิสา  ชูประยูร โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงสุปรียา  จำปาแก้ว โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงอรปรียา  คำคูณ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายกรวิชญ์  ประสมพืช โรงเรียนบ้านโนนม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงจิราภรณ์  ใสนวลคำ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงนิรชา  สามิตร โรงเรียนบ้านโนนม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงพรนภา  โชคเจริญ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายรัฐภูมิ  คำบุญเมือง โรงเรียนบ้านโนนม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สมทรัพย์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชลไพร โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกรทักษ์  ประสมพืช โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกรรณิการ์  วงษ์ลุน โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกฤษริยา  จิว โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกัญยานี  กาญจนแก้ว โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจารุวรรณ  มีด้วง โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชาลิสา  เงินกิ่ง โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายฐิติวัฒน์  ไชยศล โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีพันลม โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายณัฐภิรมย์  จู่พระจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฐวัฒน์  เบ้าธรรม โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายถิรวิทย์  ไชยศาสตร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนงนุช  พลเสน โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปณัฏฎา  อ่อนอยู่ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปริศนา  วันที โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปาริชาติ  แสนบุตร โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพรนภา  สีลี โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพัชรา  แก้วจันดา โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายพัธกอ  บุญโชติ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพิมชนก  วันที โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กางแม โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิมพิลา  โพธิ์กระสัง โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนเมือง โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีโลน โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงมาริษา  กาหลิบ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงมินรดา  จันทร์แหล้ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงลลิตา  มาลี โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายวงศธร  พลอินทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวรพิม  เสียงพราะ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวรินทร  มอญขาม โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวริศตา  เหล่ากาสี โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวสันต์  ตุลุโคตร โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศรัญญา  เสวนา โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายศุภกิจ  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายสรวิศ  โคตรชุม โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอรปรียา  โฮมแพน โรงเรียนบ้านโนนม่วง ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงฐิติยา  จันททัย โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงวิชญาดา  บงแก้ว โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายสุชานนท์  เบียดชัยภูมิ โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกรรณิการ์  พิลาโภ โรงเรียนบ้านนาเจริญ ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงชญานิศ  จำปาบุรี โรงเรียนบ้านนาเจริญ ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงธันยา  ภูสีสม โรงเรียนบ้านนาเจริญ ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงวริศรา  อารีเอื้อ โรงเรียนบ้านนาเจริญ ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายสิรภพ  พันธ์พิบูลย์ โรงเรียนบ้านนาเจริญ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงกานดา  กลิ่นศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวรัญญา  ดวงคำจันทร์ โรงเรียนบ้านนาเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวรัญญา  เลพล โรงเรียนบ้านนาเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสุนิตา  เขียวไกร โรงเรียนบ้านนาเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอภิชญา  ประสานทอง โรงเรียนบ้านนาเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิยา โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา ป.5 คณิตประถม