รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ดีพลงาม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤติกา  แย้มประโคน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกันตินันท์  สุภา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติศักดิ์  ขุนเพชร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเก็จมณี  ผมอุตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายเกริกวิทย์  วงศ์ทองรักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายขวัญพิชชา  มุขธระโกษา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจรรยพร  พลศักดิ์ขวา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายจักรภัทร  ศรีมารักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายจักรรินทร์  นิลนามะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิตรลดา  ภูวิชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จักรโนวรรณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรภัทร  มนตรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีทะจักร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนันธร  จันดา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชลธิชา  พันสุเภาดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชวัญญา  สุขแย้ม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชัชชญา  ผาลึกโรจน์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงญาณิศา  มีปากดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายต่อตระกูล  อิ่มใจ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายทรงชัย  เก่งกว่าสิงห์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายธนกร  ศรีเสมอ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธนกร  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธนดล  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนภัทร  ชารี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายนฤทธิ์  สิงห์ชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายนวมินทร์  อภิวิมลลักษณ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนิชานันท์  ดอนลาดพันธ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญแสน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเบญญาภา  นามหนองปรือ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีไชยโย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายปราบดา  บุญแย้ม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปริชญา  อุดมรักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปริญญาดา  มาพระลับ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปวิชญา  นามีผล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปิยวดี  พรมเพ็ง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายพชรวัฒน์  อึ้งเจริญไพศาล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายพญา  ภูวิชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายพิชญะพันธุ์  สุทธิสุวรรณา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายพิไชยฤกษ์  บูรณะศิริ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายพีรพัฒน์  ด่านพงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภัทราพร  ผาดำ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงภูน้ำฟ้า  คิดรอบ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงมัททวรรณ  ไชยคำภา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงรัตนวดี  ภูแพง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายวงศกร  ประโคตัง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวิรัลพัชร  โสโท โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศศิกานต์  แย้มพิกุล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศักดิภัทร  ไชยภา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายศิวกร  พุกหน้า โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายศิวะ  เนื่องกัลยา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายศุภกฤต  สีหะกุล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสรัลชนา  ผิวโพธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายสิทธิชัย  แสนสีมนต์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายสุเจตน์  ปัดถา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุปรียา  โฮมหงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรมมาโอน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายอธิปจิรา  กฤตยานุวัฒน์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายอนัตตา  ติวทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายอนุรักษ์  ปัญญาวัน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอภิญญา  สอนอาจ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายอรควัชช์  อรรคราช โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายอรรควิชช์  อรรคราช โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอรวีย์  จุ้ยกระมุด โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอริญชยา  ศรียางบุตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายเอื้ออังกูร  เพชรสอดแสง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกชกร  บุญดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญแย้ม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกฤษติยากร  วิบูลย์กุล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกฤษศิริ  ขีณีจันทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วรรธนะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายคุณภัทร  สรรพคุณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  แสงไกร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงจริยาพร  ศรีทา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจิณณพัต  พันธุ์โอภาส โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทิมา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงชนาพร  ปัตถา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงช่อลดา  พันละเกตุ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายชัชชัย  อาจศัตรู โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชัชญากาญจน์  สุหา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภาพันธ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์เหลา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายโชคศิริ  บุญหนุน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงญาณิน  พันธุศิริ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทะโค โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐชยา  ทวีสวย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐณิชา  คาระบุตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเดลลดา  แสงพิจิตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงตรีรญา  ศิริโยธา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงแทนคุณ  บุญรอด โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธนาคาร  เจริญชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนิสร  ช่วยค้ำชู โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  นรมาตร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนวรัตน์  สุริยา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนิภาภัทร์  ศรีแก้ว โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนิษฐเนตร์  ดอนลาดพันธ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายบุญมานนท์  บุตดีมี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปราณปรียา  จ้อยนุแสง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายพชร  ภูหัดสวน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วโสดา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยแสง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพิมลักษ์  บรรพต โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพีชนาถ  นิลพัฒน์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฟ้าใส  ระหา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงภาขวัญ  จันทา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงภิตติญา  เบ้าสวัสติไชย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภูมิใจ  จงอางจิตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภูรพีชัย  คำแสน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงมนัชญา  ศรีสมัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงรัธญาภรณ์  คำป้อง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายฤทธิศักดิ์  ดลภักดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวนิดดา  เพ็งนรินทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวราลี  บุตรแก้ว โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวิชญาดา  แสนมหาชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงศิริประภา  ชาญธรรม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายศุทธิวัจน์  นาทันตอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศุภรักษ์  พวงแสง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายสิรภพ  จันทฤทธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสุมิตานัน  จันทร์ชมภู โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีพันธบุตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายเสฏฐสิทธิ์  ศรีสุระ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายอนุชา  แสนทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอภิสรา  อ้วนสาเล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอรอนงค์  ถูกดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอรินทร์ยา  ยะสาธะโร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอักษิพร  ลุนละวงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอัจฉกร  ฝ่าฝน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม