รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  จันทะนนตรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลทิพย์  ยอดสนิท โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจตุรพร  ตรงใจ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์  สวัสดิ์นาที โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชลธิชา  รักปัญญาสุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชลิตวรรณ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายชัชชัย  พรมดวงดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชารีมาห์  นามเวียง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐนันท์  พัชรินทร์วิทยา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงดวงกมล  บุตรชา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายเดชนภา  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายไตรภพ  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงทิพานัน  วิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธนพร  ศรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนผึ้ง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธนัตพร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธนากร  พงษากลาง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธัญชนก  นุ่มเวช โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธัญยพร  เชื้อเวียง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แสงอาคม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พลวิ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปิ่มประภา  สุจันศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพรรวษา  สุภาสัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีคำแซง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธนะบุญ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิมลณัฐ  มารศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงแพรวผกา  มือมิน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ก้องเวหา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงภัทรธิดา  ผาจวง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  วิณะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายภูสิทธิ์  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงมนัสนันส์  ยงค์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  โคปาบ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสรินญา  ทรงสังขาร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสิริยากร  เพชรวิสัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุภารัตน์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายอติเทพ  ศักดิ์แสงโสภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอภิชญา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอริศรา  คชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอัชรา  ศิริสม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงอารยา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอารยา  แนมขุนทด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอินทุอร  อารีรมย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอิษฎาอร  บุตรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกัญญ์วรา  นิลเกตุ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชินยศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายเก่งกาจ  เลิศวิชชุหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายเกียรติก้อง  เลิศวิชชุหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงขนิษฐา  พันธ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงขนิษฐา  มาลีหอม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเขมิกา  สีหะไตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจติยาพร  แพ่งศรีสาร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจารุวรรณ  อินพรมมา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจิราพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงจิราภร  ระเริง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชยามร  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชลกานต์  ราชาทุม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชิดชนก  เชียงคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชุติมา  บุตตะชา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายฌัชชพล  พรมที โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงญาณิศา  สาและ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงฐิ๖ิรัตน์  บุญภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณชาดา  จันทร์อุบล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายณธพล  แสนเทพ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณัฐญดา  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูบุญล้น โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชัยพูม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไพรนาทม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายต้นตะวัน  ชาติชำนิ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายตรีวิทย์  ผาณิบุศย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงตะวันฉาย  อุทัยเรือง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายเตชินท์  ศิริวาลย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายทศวรรษ  ขันคุ้ม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธนภัทร  โทสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธรรมสรณ์  ศิริสำเภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายนันทภพ  ระหารนอก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงนันทภัค  ระหารนอก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายปกรณ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงประภัสสร  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายปรัชญา  เตาเงิน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปริยาภัทร  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปริยาภัทร  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายพนิตนันท์  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพนิตพิชา  สงหนู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพลอยธาร  ไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพิณแพรวา  ดอกรัง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายพีรพล  นิกรเทศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายพีรวิชญ์  ผิวสว่าง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเพชรธิดา  วงค์ศรีลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายภาณุมาศ  อินไชยา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงมอลลี่  เม โรบินสันต์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงยุวดี  นนตานอก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายรัชชานนท์  พลอยหิน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงลลิตา  รักษาศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวรัญยา  คณะวาปี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวันวิสา  ฮาดดา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศศิวิมล  ราชสีโท โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศิรภัสสร  หิรัญวรรณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงศิริวรรณ  เทพาหล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายศุภกิจ  ชมภูบุตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายศุภเสก  แพงคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสายชล  สีวงค์ตา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายสิงหนาถ  กรงระหัด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุนิษา  สุเนตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุพธิดา  ดอนหมั่น โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุพัตรา  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงหนึ่ง  คำใส โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอดิศร  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอนุธิดา  ทูลมาลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอภิชญา  ชมภูนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอัครวินท์  สุขโข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอารยา  วารุกะ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายญาณกร  แสงสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายศุภทิน  เมธีปฏิภาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  ชัยธนยศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเขมจิรา  โวหาร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงจิราพัชร  บุตรพะวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายชนธวัช  แว่นศรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชนากานต์  ปะปาลี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชลธิชา  เพียมูล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายโชคชัย  รักอู่ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงญาณิศา  หะทัยธาระ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายทวิภพ  พันธุวัล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายธนกฤต  พันเดช โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธฤดี  บัวโฮม โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อัมมะวัน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนันทยาภรณ์  โคงัน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนิยดา  คำบัว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายปวเรศ  ผดาเวช โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายปัญจพล  จำปาหอม โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพรไพลิน  ชัยสมิต โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ไชยเทศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ศรีราชพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายภัทรนรินทร์  ประมวลการ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงรัชตวรรณ  ภูมลี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงรัตติกาล  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวศินี  พิทูลทอง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายวัชรพล  อินธิกาย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายวิชญ์ปวีร์  ไชยลือขา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายศิวปรีชา  ชาญวิทยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริบุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายสิรศักดิ์  กินนะลีโดน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุชานันท์  บุบผารักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุภาวิตา  ผดุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำเสนาะ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกฤติยากรณ์  คำอุ่น โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภูผาลา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายชุติเดช  พันธ์ณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงโชติกาญจน์  หอมแพน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงญัฐธิดา  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฐพล  นนทะพา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนวัฒน์  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนรินทร  นฤพรพุฒิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงบุณยวีร์  ขันอาสา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงบุณยวีร์  เขตชมภู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพรหมพร  เอี่ยมสินธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพาขวัญ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงภัทธิยาพร  ปะโปตินัง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายรัตภูมิ  คนคล่อง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายรัธภูมิ  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงลลิตา  รอสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายวทัญญู  แก้ววิลัย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายวรชิต  ปีกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวริศรา  ศรีพงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เจียรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศศิตา  ข่วงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศศิปรียา  คตภูธร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายสิทธิพงศ์  ลาภมูล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสิรินภา  แก้วอินศรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายสิริศักดิ์  วะวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสุชาดา  โพธิ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายสุทธิพงศ์  พรมสีหา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายอดิศักดิ์  คูณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.5 วิทย์ประถม