รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  แสงพันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีนาดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกรวิชญ์  พลพุทธา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษฎิ์ธนทัต  อุดามาลย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญราศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายเกริกดนัย  จิตตมาตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายเกริกดนัย  จิตมาตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเกษไพริน  มีแสง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายคุณานนท์  พนินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจอมขวัญ  วินัยโกศล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชญานุตน์  องคนุสสรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชนาธิป  นันทะมีชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชยากร  กตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายญาณวุฒิ  ปรีชาฎก โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญศรีมณีชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณฐกร  บริบาล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัชชา  สิทธิผล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฏฐพล  ทองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณิชกานต์  นิลเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงดวงกมล  คำซาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายถิรวัสส์  ณ สุนทร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายทัตเทพ  ปุณลา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธนพนธ์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนภัทร  ทิพย์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธนภัทร์  ศรีวารี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธนาพร  จันตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธรณ์ธันย์  ดวงจันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธัณญาพร  ถาดไธสง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายนนท์ธรัฐ  ธีระพัฒน์ธัชกร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายนพปฎล  ผ่านไชย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนฤภัทร  อุสสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  นนทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปนัดดา  พระประเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายประเสริฐ  ศศิวิลาศกร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปวันรัตน์  เปรมเดชา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปวีณา  ศรีกุลวงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปัณฑิตา  เลบ้านแท่น โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปาณิศา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายปิติ  นภาสกุลคู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพรรัชดา  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพรลภัส  ชัยอาวุธ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพัชราพร  พงธนากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายพาทิศ  ชวนชูใจ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายพิชญะ  จันทิราช โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ตุงชีพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิยดา  มาธิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพิรชัช  สังคมกำแหง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายพีรวิชญ์  อภิรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายพุฒิพงศ์  กลัดณรงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายภณกฤศ  ตริยาวธัญญู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายภัคพล  สีหมนตรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายภัทธวัต  พลประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายภัทรกร  สุทธจรรยา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายภูริเบศ  รูปขันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงรมิดา  ประพจน์จีรกูล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงริรัลดา  นภาสกุลคู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายวชิรญาณ  วะจีประศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวรินทรา  ชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศิริพร  บุญจู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุชาวดี  เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุดาทิพย์  ด่านระหาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุภัสสรา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุภิญญา  เดวีระพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สีหอำไพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงหทัยชนก  นามโบราณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอริศา  ช่องท้วม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอัมภิกา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกมลวรรณ  สัสดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกวินสุดา  เสวตร์เวช โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำสุนัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกันยาพร  โยติภัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกิตติชัย  สุระถิตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกุลณัฎฐา  กาญจนศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงเกณิกา  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงขวัญข้าว  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิรัชญา  งามพร้อม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจิรัชยา  นิละกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงจิราพร  นามไพร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายเจษฎากร  ภูกระบิล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงฉันท์หทัย  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายชญาวัส  ปิติพัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ลีเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชนากานต์  ดวงขันเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชนิกานต์  กิติพิพัฒน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงทองคำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชุติมา  กูลาสัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พิลาแดง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณมีสุข  ภาษษเวทย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฐธิดา  สร้างช้าง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายณัฐนนท์  โฆษิตธัญญ์นนท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณํชชา  สุทธิสิืนธุ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงดิษฐ์ลดา  ปัตถามัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนพณ  วรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธนพนธ์  สีหานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธนวัฒน์  ทบบุญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธนัชชา  ทิพย์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธมน  เทพรังสฤษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธัญชนก  ชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธัญญะรัตน์  ลาบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธัญพิชชา  หาริกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธีทัต  ลิมปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธีร์ธวัช  จันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนกมล  นันทะมีชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายนพรุจ  รัตนาคณหุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายนราวิชญ์  ทิพย์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนลิน  สินโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายนันทะพล  ทำมะวงสา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนิศาชล  สุระถิตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีวรษา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายบุญยกร  ถาละคร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปพิชญา  พหรมสูตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปพิชญา  สิงหาพรม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปรัญภัทร  กามาพร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปรายฟ้า  โพธินันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายปริพล  พูลเชื้อ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปาณิสรา  นุ่มศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพรกนก  ทำก้อม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพรชนก  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพรนภัส  อัถประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพรไพลิน  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายพรรณวัฏ  เทพแพงตา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพสิษฐ์  น้อยเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพัชรพร  เถาว์โมลา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพัชรพร  แสนโภชน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพัชรพล  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คงดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิยะดา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงแพรววิรี  ธาตุวิสัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายภวินท์  เรืองจินดา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายภัทรดนัย  ศักดิ์ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงภัทรธิดา  พะคะนิยม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายภาณุวัฒน์  พรมสูตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภานุ  อร่าม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงภารดี  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภีรพัทธ์  พลประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายภูรินทรา  พาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายภูริภัทร  เหลี่ยมสี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเมธินี  บรรพตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายรณกร  สรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายรัตนเดชา  เถกิงผล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงรัตน์ตวรรณ  น้อยคำดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายวรพจน์  พรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวาริสา  ศิริแสง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายศิรวิทย์  บานสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงศิริพร  ทองเพชร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศิริภิญญา  คำแพงศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายศิวกร  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายศุภกร  อุทสิทธิ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายศุภวิชญ์  โคตะวัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสวรินทร์  นันทบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสิริยุพา  รัตนคุณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสุปรียานันท์  อำภวา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุพรรณี  หงษี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เยือกเย็น โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายอภิรักษ์  ถวิลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอรุณวไล  ดวงพัง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอลิตตา  ขาวขำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์  วงศ์ภัทรนันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอัญญารินทร์  แสนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอาทิตยา  อุดชาชน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายโขงเข้ม  กิ่งละ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงจิตราภรณ์  รอดสุข โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงจิตราภรณ์  ไม่รู้ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายฐนกร  ศศิประภาพร โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนภสร  ต้นฝาง โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงบัณฑิตา  ท้าวสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปฐพี  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปฑิตา  ชาวขายโขง โรงเรียนโรซารีโอวิทยา ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงธัญญภรณ์  มณีสิริรัตน์ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนภภัสสร  หนูมา โรงเรียนโรซารีโอวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกษิตินาถ  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงกัณญภัทร  เฟรเดอริกเซน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงงามจันทร์  จันทร์งาม โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงจรรยพร  แก้วรอด โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงจิณณ์วรา  พิทักเขต โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงจินตนา  อาจชัยภูมิ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงจิรชยา  ลิ้มมณี โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายจิรวิทย์  แสนพาน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายณัฏฐกร  คุรุศาสตรา โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เทศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงติชิลา  เรืองกิจพิสัยกุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายนิติ  ตรีดำรง โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายนิธิภาคย์  สว่างสุข โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงไปรยา  สุทธากรณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพริบพันดาว  พะมณี โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงภัทรวดี  จุลปาน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายรวิศ  ชุ่มวงศา โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงรัญญาพร  แก้วฝ่าย โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายลัทธพล  เปรมประสพโชค โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงวิปัสสนา  สุทธิเมธากุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายสิริวัฒก์  สินสืบวงศ์ธาดา โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายสุรวีร์  ราชกิจ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงอารดา  มหาพงศ์ไพศาล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายกฤษกร  เปลือยศรี โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณัชชา  ไชยทุม โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สระทองมี โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงทักษพร  นพคุณ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายปาราเมศ  ศรีสุระ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงภัทรธิกานต์  กองกุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงอภัทราภรณ์  มิตรศรี โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงจิณห์นิภา  วิทยาภัทร์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชนัญพร  แก้วฝ่าย โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชนิสรสา  ไกยฝ่าย โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายชาติรุ่ง  แสงจันทร์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณภัทรา  พนาลิกุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทะแพงพันธ์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เมธาสิทธิกุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีเตชะ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงทองประภา  พรรณะ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญมา โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงฟ้าม่วง โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธัมมะรักษา  รักษาพิกุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธิดา  โชติพงษ์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธิรดา  ตรีดำรง โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธีรภัทร  พิทักเขต โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนันท์นภัส  วรุณดี โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพุทธรักษา  รักษาพิกุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภัทราวุฒิ  อนันตสินมหัต โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คณาศิริวรรณ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายสนิทชัย  มหาฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายสุวิจักษ์  ธีรกุลชัยกิจ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ผาณิบุศย์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภูวศา  เกษมสุวรรณ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายสรวิชญ์  เทพมนต์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงสุภากมล  แก่นจันทร์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายก้องเกียรติ  ชัยสาร โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายก้องภพ  บรอคโคลี โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชนิสรา  คำภา โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัชชา  ชาวสวน โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนโชติ  โชติสนธ์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธันวา  หอมสมบัติ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนริศรา  หัตถารัตน์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพุทธะวดี  วงศ์อ่อน โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงภัทรนันท์  อ่อนสุวรรณ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภาคภูมิ  เกิดพงษ์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายรวิภาส  บุญทัน โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงศลิษา  คำภูมี โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายศิรวิท  ใจดี โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายศุภลักษณ์  ชัยชมภู โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสมตระกูล  อิสิ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสวรรยา  ชาวสวน โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายสิทธิพงษ์  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสิริพรรณ  อนุสรณ์คำนึง โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสุทธิชัย  บุญช่วย โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายสุธี  เขียวเซ็น โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสุพีรยา  ไช่เพชร โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายอนุชิต  เสียวสุข โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายอองรีย์  มณีรัตน์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอาลิฌา  ผาชัยภููมิ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายอินทรานนท์  แสงสี โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอุฬาริกา  สังกระสินสู่ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงไอรดา  ดีมี โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงดาราวรรณ์  เงินไหลนอง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายอภิลักษณ์  นวลสม โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนภัสสร  เข็มอุทา โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงประกายดาว  อินเสมียน โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายยุทธนา  ทาหล้า โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ ป.5 วิทย์ประถม