รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษดา  โกมล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายเกรียงไกร  โกมล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงขวัญลภัส  แสนแสง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายคมกฤต  ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายชาญณรงค์  น่าเนตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายไชยพัฒน์  สำราญสุข โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายไชยพัฒน์  สีดา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงทิติยากร  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธนิดา  วันมงคล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายนนทวัชร์  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนวพรรษ  นามจิตร์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายปวเรศ  พิมย์พา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิชญา  จันทร์อุบล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผมงาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายภานุวิชญ์  ไม้อ่อนดี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายรัชชานนท์  รวมเพชร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุวิชาดา  สุขรอบ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอนัญญา  อุรารื่น โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอนันตญา  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายอัษฎากร  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสสุด โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกาญจนสุดา  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงขวัญชนก  ดวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงขวัญฤดี  สายยศ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงจิรัญญา  ชนะชัย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธนาลัยเตียวสกุล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายเจนณรงค์  ศรีผ่องใส โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงชัญญานุช  สืบสังข์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงณภัทร  แรงหาญ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณัฐญาดา  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงดลพร  ราชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายธนกร  สุดเวียง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำเสมอ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงธัญจิรา  เพชรทองละออ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ต้นศิริ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงธิดา  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กชายนนทวัฒน์  ปิ๊บกลาง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนพภัสสร  อรชัย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นอกสระ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงบุญสิตา  คำศรี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงปณาลี  สิงห์สาด โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปรัศณีญาพร  แหวนเพชร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปวีณา  ยงยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายพงษ์พล  เสาะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายพชร  บัวตะคุ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพิชญา  ชาญศรี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพุฒิตา  บุญจิตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุระคนธ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายวสุพล  เพ็งบ้านซอด โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายวันเฉลิม  มหาริตวัน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงวิลาวัลย์  เชียงไขแก้ว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศศิประภา  กล้วยทอง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็ชรประโคน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสุธิดา  เอกลาภ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอภิญญา  โกสีย์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายอภิพลชัย  ใสยแก้ว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอรวรรณ  อารีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอารี  สีเมฆ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอินทิวา  อินทรนุช โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอุษณิษา  ทวาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายกฤษณะ  บุญยัง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายกิตติกานต์  วงศ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกุลนันท์  ไชยสนาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงเกตน์สิริ  หมื่นสา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงจุฬามณี  คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายฉัตรทองเทพ  กระแสเทพ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงญาณัจฉรา  หลวงประชัย โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงญาดา  สุขรอบ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุระคนธ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายณัฐดนัย  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐธิรา  สิทธิวัง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฐนรี  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธันยนิษฐ์  พันธุ์เสนา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธีรภัทร  ใจจริม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายเธียรชัย  สำราญสุข โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายเธียรสิริ  สำราญสุข โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนภสร  สุทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนริสรา  โพธิ์เรือง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนัดนิชา  ลาธุลี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายปกรณ์กฤษ  ทวีหนุน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายปณชัย  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพรพรรณ  กุลวุฒิ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายพัชรพล  แก้วเกิด โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงเพชรประดับ  กันจร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงรัตนากร  บุญยัง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายวรภพ  สุทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวิภาศิริ  เสนาไชย โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศศิกานต์  ประวัติพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงศศิขวัญ  จันทาคีรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายศักดิ์ดา  จันทาคีรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอัจฉริยา  นาคเจือ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงเอมอร  ไพรนอก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงจิราพัชร  ตางาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำศรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณภัทร  นันทไสย์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฐชารี  ควรดี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงบัวชมพู  สมนึกตน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพิชญาดา  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงภาสรณ์  เบาะทอง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงมัลลิกา  วาดสีดา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงรำไพพักตร์  เอ็นดู โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงรุ่งนภา  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวริศรา  พันธ์สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายศรณ์ศิริ  แก้วดี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสโรชา  แซ่เดียว โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสุทธิดา  สุกลมใส โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอรกานต์  ชมทอง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอัญชิสา  เชียงชะนา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเอมธิดา  ิ่ยิ่งหาญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกชกร  บุญยงค์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกชกร  เจริญุสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายกตติกวิน  ภูจ่าพล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกนิษฐา  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกรกนก  เหง่างาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายกรวิชญ์  ธรรมดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกฤติญดา  ศรีชมพู โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายกฤติเดช  จิวจิรกิติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกฤษณา  ประภาสัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกฤษติยา  ในพรมราช โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายกวินทร์  จุงเลียก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกัญชลิกา  อาษากิจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงมณี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์ตาเเสง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์ตาแสง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉิมพินิจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกิตติวรา  มงคลการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกุลฑิฌา  คชรินทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกุลธีดา  ทัพพศักดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงเกศยศวดี  ศรีมาก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงเกศรินทร์  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายเกียรติกวิน  จันวัตโณทัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงแก้วกัลยา  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงขวัญมุก  หลิมสกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายเขมมนัส  ชูแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายจักรกฤษ  ภูศิริ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายจักรพันธ์  จันทยุง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายจักรินทร์  นราวงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงจารียา  ทองสาย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายจิตติพัฒน์  ยาดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ยิ่งคง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายจิรวัฒน์  หงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายจิรายุ  สุโพธิ์แสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงจีรนันท์  อนงชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงจีรัชยา  เงิดกระโทก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงจุฑามาศ  กล้าเชี่ยว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายเจษฏา  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงโจรีแอนนา  โฟสเซแบร์ก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายฉลองรัตน์  ทาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายชนัญชิดา  ธวัชชัยวงศกร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองวิไล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงชรินรัตน์  วิจิตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชลดา  ตำทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชัญญารัตน์  อุ่นใจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายชัยมงคล  ดำเนิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงชาริณีย์  มะณีย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงชาลิสา  จำปาเทศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงชิตากานต์  ขาวงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตรสมาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงชุตินันท์  สมบูรณ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงชุติมา  วุฒิยา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีบุญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงญาตาวี  สามารถ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายณฐกร  ลักขษร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายณพัฒษกร  หฤทัยถวร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณัฏฐกมล  นมัสจวรรธน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมัญญา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธงศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงณัฐธิดา  มะลิหวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณัฐธิดา  วิจิตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายณัฐนันท์  ธรรมพุมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณัฐนันท์  มูลดับ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายณัฐพงษ์  กองไกสง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายณัฐวัฒน์  ดวงสิงห์ชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายณัฐวัตร  วิจิตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงณัตญาภรณ์  จงใงงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงดวงฤทัย  สำราญใจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายดิษฐพงศ์  บุญคง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายทวีศักดิ์  อยู่นาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายทักษ์ดนัย  คำทา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายธนชาติ  บูรณ์เจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายธนพงษ์  วงศ์ชู โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงธนัชชา  ดาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงธนัชพร  พิมพ์ทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายธนาธิป  คำงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงธมนวรรณ  มีมาก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงธัญชนก  เสาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงธัญลักณ์  ครองยุติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงธิดาพร  ศรีบุญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงธิดารัตน์  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงธิติญา  สว่างเต็ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายธินกร  ขุนศรีมณี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงธีรดา  ชะนุรัมย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงธีรดา  บุญกล้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายธีรธร  สุขดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงธีรัชญา  น้องดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายนถนต์  สามใจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายนพกร  ดียิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงนภัทร  ศรีน้อย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงนภาภรณ์  โชคดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนวรัตน์  จุันทริงวษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงนัฏฐชา  นมัสจวรรธน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายนันทชัย  อัมลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายนิติธร  ถ้วยทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงนิภาพร  อัมลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายเนติภูมิ  ปะยงค์หอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงบัวชมพู  สามิตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงบุญฑริกา  พูลเพียร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายบุญยศักดิ์  จันทร์เทศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงบุษกร  สูงยิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงบุษบา  สายะภา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงปนัดดา  ลือไทย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายปภังกร  พวงเพชร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายปภังกร  มาลีหวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงปภัทศร  พวงนาค โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายปภินวิทย์  ดียิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายประกาศิต  สารคิต โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงประติญา  แสงสันต์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงประภัสสร  สายสินจน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงปริยาภัทร  วิมล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปลื้มฤทัย  ส่งกลิ่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงปวรลักษณ์  อวบสำอางค์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์งาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงปวัณรัตน์  กลางอันเดช โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายปัณณทัต  ผลแม่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายปัณณธร  หล้าธรรม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงปานกมล  สาแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปาริชา  จันทร์ดอก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงปาริตตา  เนื้อแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายปิยฉัตร  นาทันรีบ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงปิยธิดา  พลอาจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายปิยพัฒน์  จิตรสะอาด โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงปิยะดา  สาแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงเปมิกา  ทาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายพงศกร  จำนงรักษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายพงศกร  เห็มวัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายพงศธร  หอมหวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพนิชญา  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพรธิดา  ทองอ้ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายพรภวิษย์  จงพิทักษ์ธรรม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายพรหมิริยะ  แต้มทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายพลณพรรค  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพสุนธรา  รวยสูงเนิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงพัชรดา  น้อยบล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพิมพ์ชญาดา  ประยงค์หอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพิมลวรรณ  แก้วสว่าง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงพุทธิดา  บัวศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงเพชรนภา  ทองอ้ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงฟ้าใหม่  อิ่มสำราญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายภควัฒน์  มีสิทธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายภัชปภณ  รักดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงภัฐทราวดี  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงภัณฑิรา  เจริญวิทวัส โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายภาณุพงศ์  ทองทา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายภาดาดร  สูญชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายภูผา  ทรวงทองหลาง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายภูริพัฒน์  แก้ววันนา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายเมธาพร  ยกกลิ่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงเยาวภา  ชะบาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายรชต  พันธ์เกียร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงระพีพร  พุ่มแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงรักษิณา  นพพิบูลย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายรัชชานนท์  โตพันธุ์ตา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงรัชฏา  สืบเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายราเชนฐ์  วงศ์รุจิโรจน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายราเมศวร์  เครือแสง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สามารถ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงลักษิกา  พูนประโคน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงวรกานต์  สาระเดช โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายวรชัย  ศรีโสภา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงวรรณิศา  บุณด้วง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงวรัชยา  แสงกระจ่าง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงวรัญญา  วีระขันคำ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ดอก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงวริษา  ศรีเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายวัชรวรงศ์  รื่นรมย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงวารุณี  ตุ่มนาค โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงวิยะดา  ไชยปัญญา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงวิรดา  พิมพ์เพราะ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงวิไรวรรณ์  บุญเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายวุฒิภัทร  ถมปัทม์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงศศืกานต์  สำเร็จดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายศานตวัน  จาดคำ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีธาวุธ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงศุภรักษ์  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงศุภลักษณ์  อนงชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยศรีษะ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายเศรษฐพงศ์  หลอดทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสกกุลศิริ  ศรีสันงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายสมโชค  สาแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายสรสิช  สุขมั่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายสรัลธร  ฤทธิวงค์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงสริดา  พัตรสิงหื โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสวนันท์  สุขดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายสหรัฐ  บุญเจือ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายสิริโชค  พงษ์เกลี้ยง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงสิรินาฏ  การกล้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงสุกฤตา  จิวจิรกิตติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงสุดาทิพย์  ขุนศรีมณี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงสุทธิดา  สิริไสย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายสุทธิพงษ์  ใจงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสุธาดา  สมหวัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายสุธิมนต์  แจ่มใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุพรรษา  จันทจร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสุพัทรา  สุขมณีใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงสุภนิดา  แป้นแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายสุภากรณ์  ทองหล่อ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงสุภานิช  ยามพูน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงสุภาวะดี  หนันกระโทก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายองศา  เทียมลม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายอณัฐชา  ยอดจันดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายอดิเทพ  แก้วสว่าง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายอติโรจน์  รื่นรมย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายอธิบดี  ประเหน่งเพรช โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายอภิชาติ  สุขอุ้ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงอภิญญา  สีดอน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายอภิเดช  กิ่งแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายอภิสิทธิ์  สหุนันท์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วสมุทร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอมิตา  วันทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงอรจิรา  สถิร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอรพิมพ์  สังขาว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายอรรคเดช  บุญด้วง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงอรรพิมพ์  ริมรักษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายอริญชย์  คงจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  ไมช์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายอัครเดช  มูลาเพ็ญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายอัครเดช  เสริมทรัพย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงอังคนา  ประเหน่งเพรช โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงอัญมณี  จันทร์วัน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงอัมพวรรณ  สมบูรณ์การณ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงเอกกมล  ขาวงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายเอเดน  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายโกมิน  ฉลาดสุข โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายไกวัลย์  ดีชอบ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายฉัตรเงิน  เอี่ยมศิริ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายศุภวิชญ์  ปลายแก่น โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายสุรเกียรติ  ทรงวาจา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายเส้นชัย  อุตมาน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายอนุพงษ์  นิราศภัย โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายกุมภา  คงเก่ง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงชินันพร  ไม้จันดี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงฐิตาภา  ราษีทอง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปิยไพร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณทอง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายเทวินทร์  จุดาบุตร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายนครินทร์  จันทร์อำพร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนาลิน  ยี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงน้ำทิพย์  คิดพินิจ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปวรรัตน์  เกื้อทาน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายปัญญพัฒน์  หิมโสภา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายรัตนากร  แซ่โง้ว โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ดวงราษี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สำราญใจ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุรภา  ตินานพ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุริย์รัตน์  แซ่โง้ว โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายอชิรวัฒน์  เรืองแจ่ม โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกรรณิกา  บำรุงแคว้น โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงกวินตรา  จันทร์ศาลา โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสวงหา โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงน้ำเพชร  แรงจบ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายพัชรภูมิ  สุรศร โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงพาขวัญ  มณฑาทอง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายวาทิตย์  ทองประดับ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายวิศวกร  แป้นทอง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายสหรัฐ  แก้วเหลา โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงอรวรรณ  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงอรุชา  อรุณรัมย์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงอลิษา  งามระหงษ์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงเจนจิรา  ก่อทอง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงโชติกา  ทองประดับ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงธัญชนก  ตระการดี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปวิณ์ธิญา  คำฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปัทมา  จิตงาม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงแพรวา  อุ่นอ่อน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงโยษิตา  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวีรยา  บุญอยู่ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสุปรีดา  พวงสันเทียะ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายอดิศักดิ์  ชะเอมรัตน์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายณัฐพร  สมอร่าม โรงเรียนบ้านสะแร ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงปนัดดา  สำราญสุข โรงเรียนบ้านสะแร ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพรนิภา  งามอยู่ โรงเรียนบ้านสะแร ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายพัชรพล  จันทมล โรงเรียนบ้านสะแร ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงพัชราภา  เจียนงาม โรงเรียนบ้านสะแร ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงพาขวัญ  สำราญสุข โรงเรียนบ้านสะแร ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คำเพิ่มพูล โรงเรียนบ้านสะแร ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงแพรวา  วุฒิยา โรงเรียนบ้านสะแร ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงศิวภา  ก้อนทอง โรงเรียนบ้านสะแร ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายศุภชัย  เอกลาภ โรงเรียนบ้านสะแร ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์มั่น โรงเรียนบ้านสะแร ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงไอรดา  บัวสด โรงเรียนบ้านสะแร ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกมลรัตน์  รองมูล โรงเรียนบ้านสะแร ม.1 คณิต ม.ต้น
400 นายกฤษณพงษ์  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านสะแร ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายก้องเกียรติ  สิงคเวหน โรงเรียนบ้านสะแร ม.2 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวกิ่งเพชร  พานิชิต โรงเรียนบ้านสะแร ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงเกศรินทร์  เพ็ชรสูงเนิน โรงเรียนบ้านสะแร ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายณัฐพล  เล็นสด โรงเรียนบ้านสะแร ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายณัฐพล  ใจเอื้อ โรงเรียนบ้านสะแร ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายณัฐภัทร  จงหาญ โรงเรียนบ้านสะแร ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายเดชาวัต  สายแก้ว โรงเรียนบ้านสะแร ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บัวสด โรงเรียนบ้านสะแร ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงปณิตา  เจนจบ โรงเรียนบ้านสะแร ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงปัญญา  ชัยเลิศ โรงเรียนบ้านสะแร ม.2 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวพรชิตา  อินทะจักร โรงเรียนบ้านสะแร ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวภัทราวดี  โลนะชาติ โรงเรียนบ้านสะแร ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงมณีรัตน์  ใจคำ โรงเรียนบ้านสะแร ม.1 คณิต ม.ต้น
414 นายวรายุส  กษมานนท์ โรงเรียนบ้านสะแร ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาววิญาดา  อินทะจักร โรงเรียนบ้านสะแร ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาววิภาวดี  ที่ดี โรงเรียนบ้านสะแร ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวศศิญานันท์  เงางาม โรงเรียนบ้านสะแร ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงศิรินันท์  ดวงพิมพ์ โรงเรียนบ้านสะแร ม.2 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวสุนีย์  เจนจบ โรงเรียนบ้านสะแร ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวสุวรรณา  เจนจบ โรงเรียนบ้านสะแร ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงอธิตยา  จันทร์มั่น โรงเรียนบ้านสะแร ม.2 คณิต ม.ต้น
422 นายอนันตชัย  สืบมี โรงเรียนบ้านสะแร ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงอภัสสรา  พรมชื่น โรงเรียนบ้านสะแร ม.1 คณิต ม.ต้น
424 นายอุกฤษณ์  สกุลจันทร์ โรงเรียนบ้านสะแร ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายกฤษกร  ศูนย์อินทร์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายก้องภพ  พรมศรี โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประวัติพงษ์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงณิชานาฏ  อาจโนนเปลือย โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงดรุณี  กะการดี โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงธัญชนก  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงปริญญาลักษณ์  จุลละนันท์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงพิชชาพร  เลาเพียร โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงพิชชาอร  เลาเพียร โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงวรรธภร  หอมอ้ม โรงเรียนบ้านสน ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงสุวิมล  สิมชมพู โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงอริสรา  สมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงวิภาวี  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุพรรษา  จินดาศรี โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงสุภาวิมล  สมานมิตร โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงกชมน  บุญมาธรรม โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกฤติยา  หนุ่มแน่น โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกองปราบ  บูรณะ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายคุณธรรม  ทองแม้น โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงจิดาภา  ปิยไพร โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงเจษรินทร์  ชมชื่นครบุรี โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชลดา  มาลาล้ำ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายชัยภัทร์  จะสุรัมย์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงฐาณิตศรา  เเสนคำวัง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สาลีโภชน์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  เนติศักดิ์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณัฐพร  ถาวรสาลี โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัฐยมล  จงรักษ์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงทยิตา  สายบุตร โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธีรภัทร  บุตรงาม โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงนริษา  สาดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงประภัสสร  ทองเต็ม โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปัณณิปลาย  สาเเก้ว โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปาลิตา  เเท่นทอง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพรพิพัฒน์  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพรวี  วิริยางกูร โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพัชรี  บุญมูล โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เผ่ามงคล โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพีรพัฒน์  สืบเพ็ง โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายเมธัส  เครือจันทร์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงเมธาวินี  ชะรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงรัฐวณัฐฐ์  ยืนยง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงวรรณิกา  กองสุข โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวราทิพย์  ชูคะรัมย์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายศราวุธ  บุญเพิ่ม โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภาสดา โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสุชาวลี  วงษ์เจริญ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสุทัศนีย์  สาลีโภชน์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุนิสา  สอนคำปน โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายสุรวงศ์  สุขวงษ์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายอชิรวิชญ์  ตลับทอง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์อนุ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอรญา  จำปาเวียง โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงอรทัย  ตินทุกศิริ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายอิสระพงษ์  ไชยวงษ์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงเเพรวา  พางาม โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกรวรรณ  เพลินพร้อม โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงจุฑามณี  สุขนางรอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายชานนท์  คำพานุช โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงนราวดี  ชาวดร โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงนฤมล  พนารัมย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงพัชรินทร์  ราษีทอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายพิชิตชัย  อุทธิโก โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สาลี โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายพีรวิชณ์  บุญมี โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงมณีทิพย์  ประไว โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายก้องภพ  คันธชาติ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกัญญาพร  ฝอยทองสำโรง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ฝอยทองสำโรง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงชมพูนุช  รัตน์เมือง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายชานน  นับถือสุข โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายณัฐพล  เกิดสบาย โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนภัทร  ตินานพ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายธนากร  ศรีเครือดำ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงธัญญธร  โกมารัมย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงธิดารัตน์  สังเกตกิจ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนันท์สินี  ลอยเลื่อน โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนารี  กลีบแดง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงนิตยา  จารุณะ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปัญญากร  โตเล็ก โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปัทมา  พรหมนุช โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปิยพร  ยิ่งเจนจบ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายพัสกร  ยืนยาว โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงเพ็ญสมร  ประไวย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงภัทรมล  วงศ์ศรี โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงมณฑิตา  ทุนดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงวรรณพร  ที่อุปมา โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงวศินี  ลอยเลื่่อน โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวศินี  สำราญดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายศุภชัย  บุญอยู่ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายส่งเสริม  มันจะกาเภท โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายสุรยุทธ์  สุดตะลาวดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายอชิชา  สืบสวน โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายอชิระณัฐ  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายอภิวัฒน์  สำราญดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอรกัญญา  สมปอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอารียา  พรหมนุช โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายเอกวิทย์  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงกชพร  นรดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายกนกศักดิ์  พงษ์อารีย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงกนิษฐา  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงกมลชนก  อนุทูล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงกมลชนก  เรืองฉาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายกรกฤต  เกษมพุฒ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายกฤตพัฒน์  สวัสดิภาพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายกฤตภาส  ประไวย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงกฤติกา  ต่างประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงกวิสรา  มุละดา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงกัลยกร  หาประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงกาญจนา  สมนิยม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายกิตติศักดิ์  สมปอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงกิติมา  ผงาตุนัด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายเกษมศักดิ์  อยู่ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงขวัญข้าว  อังสุน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายคมกฤต  ศรีเครือดำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายจารุกิตต์  อ่อนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ดีพาชู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงจิรประภา  จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงเจนจิรา  ลำดับจุด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงฉัตรยา  ฉุนเชื้อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงชญานี  ป้องคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงชณัญชิดา  อึ้งศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงชนม์ชิตา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงชวิศา  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงชาลิษา  เจนรอบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายชินณภัทร  ศรีเครือดำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คิดดีจริง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายเชิดศักดิ์  เหิมฮึก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายฐปกรณ์  เรือนสอน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายฐิติพงค์  บุตรเทศน์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายฑีฆายุ  พันธุ์ยางน้อย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายณพเกียรติ  ยิ่งเชิดสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายณรงค์เดช  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายณัชพัชร์  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงณัฎชยา  สร้อยจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายณัฎฐพล  ภิรมย์ไทย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายณัฐกิตติ  สดสี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายณัฐชพล  ไล้เลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงณัฐฐิราภรณ์  กมณีย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิชุมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงณัฐธิดา  นิราศภัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงณีรนุช  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงต้นข้าว  สำราญสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายเตชิต  เสาวะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายทักษ์ดนัย  ควรอาจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายทัตเทพ  อาแว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงทัตพิชา  นพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายธนกร  มะลิหวล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายธนกร  เรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายธนกฤต  ดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายธนกฤต  แหวนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายธนกฤต  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงธนพร  ชีวสิทธิโกศล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงธนพร  ราษีทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงธนพร  สุมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงธนภรณ์  ใบพลูทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายธนภัทร  ลิ้มประไพพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายธนศิลป์  ศรันยูญาติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงธนัญญา  เมินดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงธนัญญา  ไชยา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายธนาภรณ์  สมานสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงธัญชนก  จองอยู่ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงธัญทิพย์  พลวงงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายธัดเกล้า  สกุลทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงธันย์ชนก  วรรณูปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงธันวา  ดอนเส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงธาราศิลป์  โสติยา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงธิติพร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายธีรภัทร์  ปลายแก่น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายธีรเมธ  แรงจบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายนพัตถ์ธร  ขอจงดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงนภสร  ลอยเลือน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายนฤบดินทร  ศรีทองย้อม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายนวปฎล  พิมพา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงนัชชา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายนัทธพงศ์  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายนันทวัฒน์  มีเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงนันทิกานต์  นามโสม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายนันทิการนต์  นามโสม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายน่านฟ้า  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงนิชานันท์  คุณทะเล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายนิพวัฒน์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงนิศากร  จันเต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงนีนนารา  แก้วรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงเนตรนที  ทองหาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายบริราช  เมินดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายบุญญศักดิ์  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงบุณณฎา  สิงห์ด้วง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงบุษยมาศ  เหล่าศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงเบญจวรรณ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงปภาวดี  โกฎหอม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บรรเทิงใจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงประภัสสร  เชื้อสายดวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นรสาร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงปวีณา  โกสีนาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายปัญญาพัฒน์  เสาใย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงปาลวรัญจ์  คำมณี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงปินปินัทธ์  สุขทวี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงปิยฉัตร  นาดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงปิยธิดา  สุขพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงผลัฏฐา  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายพงศธร  ทรงวาจา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายพงษ์สิทธิ์  บุญงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงพนิดา  สิงห์เรือง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงพฤกษา  ลัดดาไสว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายพสุธร  แถบเงิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงพัชริดา  พูลเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายพิชญากร  วารี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงพิชามญช์  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายพิเชฐ  วงศอำมาต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จารุธาดา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงพิมพ์พัตรา  กุลโชติ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงพิริดา  ดงภูยาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายพีรพล  บูรณะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทนา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายพีรพัฒน์  อินทรเดช โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายพุฒิพงศ์  เรืองสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงฟ้าจุติ  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายฟาลลอน  แจ๊คสัน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายภรภัทร  ควรกล้า โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงภวิภา  จายวัน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงภัคนันท์  สมคะเณย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทะขุ่ย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายภัทรพล  นกทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงภัทราพร  ศรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายภาคภูมิ  สมนิยาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายภานุกร  ปิยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายภูมิภัทร  ทะขุ่ย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายภูรินทร์  สุขเจริญเวก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงมณีรัตน์  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงมัณฑนา  เหมือนจิต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงมีสุข  ตั้งใจดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายยศธร  จุดาบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายยุทธศาสตร์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงโยษิตา  กองสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายรชต  สัตย์ชือ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายรชตศุภกร  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายรังสิมันต์  สัตยาคุณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายรัตติกรณ์  แก้วรากมุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายริชาร์ด  ลินฟอร์ด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงรินรดา  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงลฎาภา  อินทยุง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงลลิดา  ทองกระจาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงลลิตวดี  ปิยะไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายวงศกร  เชนุยาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงวชิรภา  วิไลไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงวนิตษา  ประกอบดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงวรกานต์  ศรีบาง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงวรศิริ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงวรางคณา  สำราญใจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายวราเมธ  มีลาภ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายวรินทร  เสาร์ทอย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงวริศรา  พรมราช โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงวริสา  พันธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงวาธินี  สุดสกุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสังข์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงวิลาสินี  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายศตพร  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายศรายุทธ  บุตรดา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงศศิธร  เมืองไทย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงศิรภัสสร  ปิยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงศิริกุล  นิลดำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงศิริประภา  ประนม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูผา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายศุภกฤต  ทรงวาจา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายศุภฤกษ์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงศุภากร  สัชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปิยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงสตางค์  คำชู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายสนธิ  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายสรยุทธ  ยอดสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงสิตาวีร์  ภูริวัฒนกุลพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายสิทธิศักดิ์  กรทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงสิรินธร  ใจพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงสิริวิมล  เฉลียวไว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงสุกัญญา  พลดงนอก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  ธนะรุ่งรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงสุชัญญา  ผกาทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายสุทิวัส  คู่กระสังข์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายสุเทพ  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงสุมินตรา  ปลายด่วน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายสุรยุทร  โตทองหลาง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายสุรเสกข์  สายแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงสุรางคณา  พุสาโรนา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายสุวัจน์  บึงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงโสรยา  บุตรงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
720 เด็กชายอนุพงศ์  อุปเสน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงอรณิชา  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายอรรถวุฒิ  จุดาบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงอรวรรยา  ทรงวาจา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายอริญ  เช่นชาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงอริสา  คิดงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายอัครพนธ์  ใยแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงอัจจิมา  โลหะทิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงอารยา  เขียวเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงอาริตา  เสาร์คำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงอาริยา  สำราญสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงอาริษา  ทศวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
732 เด็กหญิงอิงครัต  ชินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
733 เด็กชายอิทธิพล  บูรณะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายอิทธิพล  ลายปูม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายแอ็บสลอน  เจนเซ่น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงกชกร  แก้วหลวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกชพร  สุนินทบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงกนกพร  ไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงกรรณิกา  ทองอุดม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายกฤตเมธ  ปิยะไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกฤติวรดา  อย่านอนใจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศิริกล้า โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกัลยา  งามแยะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงกัลยาเกศแก้ว  ฉุนเชื้อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงกาญจน์ธิดา  บุตรเงิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ผลจันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงกิตติพงศ์  สงชาติ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์ประยูร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงเกสรา  ขอสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายโกเมนทร์  ดิษฐบรรพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงขวัญจรา  ไกรเภท โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายคเณศวร  นาคี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงครองขวัญ  ม่วงศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงจัณภัก  จันภักดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายจาวุวัฒน์  ส่องาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงจิดาภา  พันธุ์สุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงจิดาภา  ไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงจิรัชยา  สายเสมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงจิราพชร  ดิษฐเกษม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงจีรภัทร  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงจุฑารัตน์  โสมนัส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชิดนอก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงเจไพลิน  โฉลกดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงฉมาพร  แนบทางดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กชายชนะพงษ์  รักษาแดน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงชนิตา  กล้าแท้ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงชนินาถ  นาวาเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายชลิต  ไกรประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กีต้า โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงชุติกาญจ์น  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายโชคชัย  ค้าหมาก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงซันตร้า  พูนสระยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงฐิตาภา  สุขอุ้ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงณัชชา  สมรูป โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงณัชชาภัทร  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แก้วศิริวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงณัฐชยา  ผายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงณัฐชยา  สังสมานันท์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัฐชา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อากรศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงเด่นฉาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงณัฐธิดา  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงดลฤดี  เหมือนถวิล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายต้นตระการณ์  กระจายแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายตรีภพ  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายติณห์ธนโชติ  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงทยิดา  สมรูป โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายทวีศักดิ์  แพงพรมมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายทินภัทร  พรหนองแสน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงทิพยากร  ศิริสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายเทพเสร็จ  ขบวนงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงเทวิกา  พรมมานอก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายธนกร  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายธนกฤต  กล้าแข็ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายธนกฤต  ทรัพย์มาก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายธนกฤต  พุกสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายธนกฤต  สายชนะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายธนโชติ  เฉลียวไว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายธนพล  มุมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงธนวรรณ  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายธนวินท์  จงมีเสร็จ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายธรรมนูญ  โสนาพูน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทูน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายธาดากร  กล่อมจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงธิดาวัลย์  ห้อยทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายธิติพงศ์  เสาร์ทอย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายนนทชัย  หมายสำราญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงนภิษา  เชื่อมกลาง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายนัฐดนัย  คงสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงนันทรัตน์  เห็นถูก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงนิชา  อุดมวรรณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงนิพาดา  ทองสา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงนิรัตติศัย  หงอนทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงปฐมพร  ปิยะไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงปนัดดา  ยิ่งเชิดดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงปพิชญา  บุญเรืองรอด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายปรมี  วิเวกดัง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายปรัชญา  เชื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงปาริฉัตร  ผกาทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงปุญญิศา  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงพนิวัติดา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพรณภัทร  ศิลาอ่อน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายพฤกษ์  อาศิรสิริวาณิช โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพลอยแพรวา  สุขรมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงพิชญาภัค  ศาลางาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพิชญาภา  หามทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายพิสิษฐ์  เดชกุญชร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายพีระณัฐ  ศรันยูญาติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายพีระพัฒน์  สีละมุลตรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพุฒิพงศ์  รำจวน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงเพียงขวัญ  หนูประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายภัทธดนย์  เสาประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงภัทรนันท์  สุวรรณทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงภัสสร  พระใหม่งาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายภูบดินทร์  สารฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายภูมิดนัย  พิมงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงภูรีลนา  เดชกุญชร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายภูวนาถ  ภาคพรหม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายแมทธิว  บิดเดล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงรติบดี  จะมัวดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงรวิสรา  สุพาวรรณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายรัฐศาสตร์  กระจ่างจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายรุจิกร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงฤทัยกานต์  ม่วงศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงลดาวัลย์  แท่นกระโทก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายวชิรญาณ  ปิยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงวณิชนันท์  นิสัยกล้า โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงวรดา  ติราวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายวัชระ  อินทร์พร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายวิทยา  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงวิมลสิริ  แสวงมี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตินานพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงวีรินทรา  มาตรเมืองคุณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายวุฒิชัย  ยิ่งเชิดสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงศกลรัตน์  เฉลียวไว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พระใหม่งาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายศรัณยู  ปลายแก่น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงศศิวิมล  แทนคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงศิรดา  มะลิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายศิวกร  พริงเพราะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงศุภกร  เลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายศุภชัย  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทเคลิ้ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงโศภิษฐา  ส่องาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงสไบแพร  ยิ่งเจนจบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายสมภพ  เจตนาดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายสรรเพชร  บานบัว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงสรันยา  ก๋าจารี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายสัณหณัฐ  อิมใจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายสิรภพ  โสนาพูน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญเศษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงสุขนิกา  ยอดผะกา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายสุขยอด  โคกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงสุชัญญา  หงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงสุภัชชา  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุนาโท โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงสุภาวิตา  หมั่นเที่ยง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายสุรกานต์  ดิษฐบรรจง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงโสภิตา  สีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปิยะไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงอติกานต์  นวลกิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงอนัญพร  ประจันทะศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงอนันตญา  ราษีทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายอนุภัทร  แก้วกระมล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายอนุวัต  แจ้งสนาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายอนุวัศน์  วรธาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงอภิชญา  เสยกระโทก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงอรปรียา  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงอรปรียา  สุขรัตนมงคล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอรปรียา  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงอรอุมา  ประชาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงอริสรา  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงอาลิสา  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงอาศิรา  เหง่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงอุมาพร  ผิวละออง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายืกิตติกานต์  ปิยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วศรี โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วงาม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงณัชชา  อ่อนลี โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  คำทะ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 คณิตประถม
903 เด็กชายณัฐพล  ถาพันธ์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงนันทิดา  เข็มแก้ว โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 คณิตประถม
905 เด็กชายนิติพงษ์  บุทอง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงปรารถนา  เทียนแก้ว โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กะทิศาสตร์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงศศิกานต์  สิมลี โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงศิริประภา  ศิริวงษ์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงอลิษา  มิทะ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงจิราพรรณ  อุทิตบุตร โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
912 นางสาวจีรนันทร์  ระย้าทอง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงนันทณัฐ  ดีจ้าย โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงประลัทติกา  มุ่งป้องกลาง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงปลายฟ้า  สุขบำรุง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงปิยรัตน์  สุขบำรุง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงพรธิชา  เทียนแก้ว โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
918 นางสาวเพชราภรณ์  ไข่มุกข์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงสุนันทา  สิงห์โตทอง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายโสภณัฐ  แสงสุข โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงโสรยา  บุญภักดิ์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายอธิชัย  ศรีหาราช โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงจิรัชญา  เยียนเพชร โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงชมพูนุช  แม่นงาม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียนแก้ว โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายทรงพล  จันทบ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายธีรทัศน์  สีสิ้ว โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงพรนภัส  ทองกำ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงพุทธรักษา  สุธรรม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงฟ้าประไพ  คำแก้ว โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายสิปปกร  วิเศษชาติ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงสิริมล  สืบเพ็ง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงสุทธิอร  คำสุนทร โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงแสงเดือน  แก้วจันทรทึก โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายอรรคเดช  ลาทอง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงชญาดา  สิงห์ยาม โรงเรียนบ้านตาโมม ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงนันทิกา  ทุสนา โรงเรียนบ้านตาโมม ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงพัทธีรา  สังโกมล โรงเรียนบ้านตาโมม ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงพิมมาดา  สังโกมล โรงเรียนบ้านตาโมม ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงรสสุคนธ์  พรมประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านตาโมม ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงศศินิภา  อาสาคะติ โรงเรียนบ้านตาโมม ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงอุมากร  สำราญสุข โรงเรียนบ้านตาโมม ป.6 คณิตประถม
943 เด็กชายกิตติพงศ์  เดชฤทธิ์ โรงเรียนบ้านตาโมม ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงฉันท์ชนก  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านตาโมม ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงณัฐวดี  ทิพวงค์ โรงเรียนบ้านตาโมม ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงนตยา  กลพรม โรงเรียนบ้านตาโมม ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปุ่มแก้ว โรงเรียนบ้านตาโมม ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วมี โรงเรียนบ้านตาโมม ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงประดับพร  โคตวิสัย โรงเรียนบ้านตาโมม ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมพิลา โรงเรียนบ้านตาโมม ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงภัทราพร  ชูชื่นบุญ โรงเรียนบ้านตาโมม ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงมานิตา  ทรัพย์มาก โรงเรียนบ้านตาโมม ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายยมนาท  สารศรี โรงเรียนบ้านตาโมม ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงยลลดา  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนบ้านตาโมม ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงวีริยา  บุตตาน้อย โรงเรียนบ้านตาโมม ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงศันย์สนี  ดำละออ โรงเรียนบ้านตาโมม ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงศิริรัตน์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนบ้านตาโมม ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงศิวิมล  พลศรี โรงเรียนบ้านตาโมม ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ประทุมโสม โรงเรียนบ้านตาโมม ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงอรทัย  แก้วคุณเมือง โรงเรียนบ้านตาโมม ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงนารีรัตน์  ทองต้น โรงเรียนบ้านตาโมม ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายพีรวัส  มูลทอง โรงเรียนบ้านตาโมม ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายพีรวิชญ์  มูลทอง โรงเรียนบ้านตาโมม ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงมณฑิตา  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านตาโมม ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงลัดดารัตน์  อุ่นศิลป์ โรงเรียนบ้านตาโมม ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงวิภาดา  พันธ์ดี โรงเรียนบ้านตาโมม ป.6 วิทย์ประถม
967 นางสาวกาญจนา  เรืองรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงกิตติยา  ดวงอาจ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ม.1 คณิต ม.ต้น
969 นายจักรกฤษณ์  ปิ่นหอม โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงแววตา  กองสุข โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ม.3 คณิต ม.ต้น
971 นายสมพล  สัตบุตร โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงสุภัทรกาญจน์  อินทร์ดี โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผ่องใส โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.4 คณิตประถม
974 เด็กชายกิตติศัพท์  ผลอินทร์ โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายชนะภัย  วังคีรี โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงชลฤทัย  โสภางาม โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงณัฐธิดา  สร้อยจิตร โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.5 คณิตประถม
978 เด็กหญิงปวรรัตน์  มีพร้อม โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.5 คณิตประถม
979 เด็กชายพัฒนะวงศ์  จันทร์ดี โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.4 คณิตประถม
980 เด็กชายรพีภัทร  สายแก้ว โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงวิลาสินี  เข็มเพชร โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.5 คณิตประถม
982 เด็กหญิงอทิวราห์  บุญมี โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
983 นายบัณฑิต  สุดหาร โรงเรียนบ้านตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงพัชรา  สำราญสุข โรงเรียนบ้านตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายพันธกานต์  ฤาษี โรงเรียนบ้านตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
986 นางสาวลักขณา  โคตคำ โรงเรียนบ้านตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
987 นายวรินทร  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงโสรดา  อบอุ่น โรงเรียนบ้านตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายจักรเพชร  ปัตตังเว โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงชลิตา  นาหนองบัว โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายชัยภัทร  เหมาเหมาะดี โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงณัฏฐา  สร้อยจิตร โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงปฐมาวดี  ทวีโภค โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงปณิตา  บ่อสารคาม โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายเพชรตุลา  พนารักษ์ โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงเพรชรา  ภูบรม โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายสิทธิโชค  ขามธาตุ โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงสุชาดา  อบอุ่น โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายธนพล  ยิ่งเรงเริง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงนันฑิกานต์  ครองชื่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงเปรมิกา  สมนิยาม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงศรสวรรค์  ระบือนาม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงจันทรัช  แก้ววันทา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายฉัตรดนัย  ตั้งอยู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายฐิติวุฒิ  อนุทูล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายณัฐพล  ตั้งอยู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงณัฐริกา  ทรงวาจา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายธนากร  ก่อแก้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงนราทิพย์  สมใจหวัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงนิภาพร  สุวาสนะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงบุญยนุช  หมายทวี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายบุณยวีร์  จารุณะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายบูรวิชญ์  ดอกจันทร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงปัณฑิตา  แจ่มใส โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงภัทราพร  กาศรัมย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายมนตรี  สติภา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงมัชฌิมาย์  ห้าวหาญ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงวิรดา  พริ้งเพราะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงศุทธินี  พัดทอง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายศุภกร  สระทองพิมพ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายศุภกิตต์  พริ้งเพราะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงสุจิตรา  ชาญเชี่ยว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงสุภานิชา  พรมเสนสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงสุภาวิดา  เข้มแข็ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงอุ้มบุญ  วิมุล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงกรพินลักษณ์  วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงกานดา  แรงจบ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงกุลธิดา  ทนุกูล โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงกุลนัดดา  สีเดียว โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงชนานันท์  จันทบรม โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงชนาภา  นุชโต โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงทิวาพร  วิโรจรัตน์ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายธราเทพ  ดุจพันธ์ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงปณิดา  เกษแก้ว โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กชายปวิณรัช  ศรีพรรณ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กชายพฤติพงศ์  สืบสันต์ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงพิยะดา  จุไร โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กชายภานุวัตน์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงสุภาพร  มัดทุรี โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กชายอิทธิกร  ไม่น้อย โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงกฤษณา  สมเหมาะ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หอมสมบัติ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายชนาธิป  ภูนาเพชร โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงฐิติกาฐจน์  ศรีน้อย โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ศรีน้อย โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงณัฐกานต์  มิลยะมาตร โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงทยิดา  มัดทุรี โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงธัญสินี  ทวีจันทร์ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงนัฏฐชา  แจ่มฟ้า โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงพรกนก  ติมุลา โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ดีชอบ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงภูษณิสา  ภาคตอน โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ส่องาม โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ทิ้งสุข โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายสิทธิศักดิ์  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายเขตแดน  บุญมั่น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงจีราวรรณ  บุราณรมย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงเจนจิรา  ไหลไผ่ทอง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กชายเจษฎา  อินทร์สำราญ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายเจษฎาพร  มณีศรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงณัฐหทัย  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กชายทรงพล  ดีมาก โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายธันวา  โสรเนตร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายธีรยุทธ์  ทาปลัด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงนารีรัตน์  ดัชถุยาวัช โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงบงกชกร  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กชายบุญพิทักษ์  คะเรรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงบุญสิตา  แสงรุ่ง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงบุษกร  พรมศรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายประวันวิทย์  มณีศรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กชายพัชรพงษ์  บุญจูง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กชายพิเชษชัย  ใจดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายพีรวัฒน์  ปลื้มกมล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงเพชรลดา  ตราครบุรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงภวิษย์พร  คงยิ่งหาร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงภัทรวดี  ปอยทอง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงมัทณี  ประคตสะคนธ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงวิชญาพร  มุ่งหมาย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงวิราสิณี  ว่องไว โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายวีรภาพ  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กชายวีระชัย  ดิดขุนทด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายวีระพงษ์  เข้มแข็ง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงสินจัย  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงสุจิตตรา  สุขจิตต์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองปลั่ง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายเสกธการณ์  สุดละไม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงหญิงวาสนา  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายอภิรัตน์  บูรณะ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงอรวรา  วิเศษวงษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1090 นายกฤษฎา  คงยิ่งหาร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 นางสาวกัลยา  สุราช โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 นางสาวชยานี  วารี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 นายชิณดนัย  บูรณะ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 นายชิณวัตร  งามตรง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 นางสาวปณิตา  ลาหัวโทน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 นายประณัย  ต่อสกุล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาวปุณยนุช  สุขสีเด่น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 นางสาวมธุรดา  การงานดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายยุทธนา  ชาบุรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 นางสาวรัทกาล  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 นางสาวศศิกานต์  ยอดเล็ก โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 นางสาวสิริกรานต์  เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 นายเสกสรร  สร้อยโฮ้ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 นางสาวอละญา  อาจลุน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงกชกร  งามแฉล้ม โรงเรียนบ้านปราสาท ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงณัฐนพิน  อาจเทเวศน์ โรงเรียนบ้านปราสาท ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กชายธนทัต  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านปราสาท ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงรัญชิดา  ลายสนธิ์ โรงเรียนบ้านปราสาท ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงชาลิสา  ตินานพ โรงเรียนบ้านปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงดาวนุวรรณ  จุลบท โรงเรียนบ้านปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงทอฝัน  หมั่นดี โรงเรียนบ้านปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงทักษยา  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนบ้านปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายเทวา  ปัญญายาว โรงเรียนบ้านปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายธนพัฒน์  ด้วงศักดี โรงเรียนบ้านปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงนันท์นภัส  เสียมจันทร์ โรงเรียนบ้านปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงบุปผา  แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงเบญญาภา  กายดี โรงเรียนบ้านปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายภูวนัตถ์  ตินานพ โรงเรียนบ้านปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงมานิตา  โสนาพูน โรงเรียนบ้านปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงวิภาวรรณ  นาโพธิ์ โรงเรียนบ้านปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงอรวรรยา  ตินานพ โรงเรียนบ้านปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงอินทิรา  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายกนก  ฟีสันเทียะ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงจันจิรา  จามิกรณ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กชายชัชวาลย์  สามลา โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายญาณธร  พันเลียว โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กชายญาโณทัย  พันเลียว โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 คณิตประถม
1128 เด็กชายธนวัฒน์  เสาะสนธิ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กชายธนาทรัพย์  นิราศภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กชายนนทวัฒน์  เฉลียวศิลป์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายพนัชกร  ชัยวิเศษ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  พรมมา โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงภวิกา  อินทะกูล โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กชายมงคลธรรม  อาบรัมย์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงไมย่า  มอร์โรว์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ตินานพ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงสุทธิวรรณ  ประประโคน โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงสุพรรษา  พันเลียว โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงสุพิญา  แสงโสด โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงสุภัสสร  พันเลียว โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงอาทิตยา  นิราศภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กชายเอกภพ  แสงตะวัน โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กชายจักกริด  สาคเรศ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายจิรสิน  กำจัดภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายธนากร  เสาะสนธิ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายธวัชชัย  นิลหุต โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายนนทกร  ตินานพ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงบัณฑิตา  แจ้งรักษ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายประเสริฐ  เพราะพืช โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงปาลิตา  หมายสม โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายวรณัน  จามิกรณ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายศักดิธัช  ตินานพ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายสิทธิชัย  นกแก้ว โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายสุภัทร์  นิราศภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงกรกนก  ฮ่องสาย โรงเรียนบ้านสีโค ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กชายกฤษฎา  ธนะศรี โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงกุลนิดา  ชาติสม โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุตรเทศน์ โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงดนุชา  สมนิยาม โรงเรียนบ้านสีโค ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กชายธนโชติ  ปิยไพร โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายธนวัฒน์  สุระศร โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงธนิษฐา  นิยมเหมาะ โรงเรียนบ้านสีโค ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงนิตติญา   บุญเผย โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงปนิตา  สมนิยาม โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายพรเทพ  เหิมฮึก โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายพรรษา  คำจวง โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงพรหมพร  ผลวัฒน์ โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงพัชรี  ราษีทอง โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คนหมั่น โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กชายพีรณัฐ  ล้ำเหลือ โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายเมฆา  ทองเลิศ โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เสาะสืบงาม โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายวิกรม  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงศิภาดา  ปิยะไพร โรงเรียนบ้านสีโค ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงสุภนิดา  บุระคร โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงเสกสันต์  ศรีสุพงศ์ โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายอภินันท์  นิลสาริกา โรงเรียนบ้านสีโค ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กชายชวัลชา  จันทอง โรงเรียนบ้านตราด ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายนัฐธร  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงวิกานดา  ศาลางาม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงชนัญชิดา  จงใจงาม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วสุรีย์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายทนงศักดิ์  ชาวบ้านช่อง โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงนฤมล  เหนี่ยวบุบผา โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายนัฐชัย  หอมหวล โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงบุษราคัม  สติพลัน โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงเบญจา  บุญทัน โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงปัฐมาวดี  ทองแช่ม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงปิยนุช  ศรีพรม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายพงศ์พัศ  จงใจงาม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายพีรภัทร  พรมชัย โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายวงค์วัฒน  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงวริศรา  วันดี โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายวุฒิชัย  อุไร โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงศศิวิมล  เยาวพันธ์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายเศรษฐโชค  พัฒน์ผล โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงสวิตตา  จารัตน์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายสิทธิกร  เถียรทองศรี โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายสิทธิโชค  โชติยา โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงสุธาวัลย์  พัฒน์ผล โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงโสรยา  สะหุนัย โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงอภัสศร  สุภิษะ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายอภิวิชญ์  เชิดสุข โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงกชพรรณ  เปรียบยิ่ง โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงเทพสิริ  ศรีอะนันต์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กชายธวัชชัย  บุมาพรหม โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กชายธีรเทพ  หาญทอง โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงนิพาดา  เกิดสบาย โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงภทรพร  สุดลาวดี โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงภัทรธิดา  กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงมณฑิรา  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงมิลาวดี  แตงอ่อน โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงเยาวเรศ  วงษาบุตร โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงศศิรัตน์  กลดี โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กชายสิริราช  สุดจำนง โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงสิริวิมล  คงพลปาน โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  พุทธโต โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขศรี โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงชนาภัทร  แก่นอินทร์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงมณีวรรณ  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงสุภัสสรา  สายกระสุน โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 คณิตประถม
1222 นายณัฐวุฒิ  อินสำราญ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงนันทกา  ศรีพรหม โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 นายปฏิการณ์  กาดกลางดอน โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงแสงมณี  ไชยพร โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายเกียรติศักดิ์  หฤทัยถาวร โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กชายจิรพัฒน์  โพฺธิสาร โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายชัชนันท์  ลอยเลืื่อน โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กชายชาญณรงค์  สุมาตรา โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงณัฐธิดา  จงเกิดดี โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษร ซูโอมากิ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กชายธนัท  มีมาก โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กชายธันทิวากร  ปุนเรศน์ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีจุดานุ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงใบพลู  ตะลาโส โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงพรพิมล  มีชัย โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กชายพรภวิษย์  ทองละมุล โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงพรรษา  เมียดเตียบ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีจันทร์แจ่ม โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กชายพิพัฒน์  มั่นพรม โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กชายพีรัชชัย  สุระถาวร โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงรินรดา  ประชุมฉลาด โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กชายศุภวิชญ์  นวลอินทร์ โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงสิริณภา  ทองพูล โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กชายสุพศิน  สำหรับชื่อ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงเสาวภา  กำจิตเอก โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงกนกพร  ใจพินิจ โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงกนกพรรณ  แสนหล้า โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงกรวีร์  วรรณทอง โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงกฤติมา  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  อุบลโพธิ์ โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายกันต์ดนัย  ทาเพ็ชร์ โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ฉลาดเอื้อ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นชม โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายไกรศักดิ์  หล่อขุมทอง โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายจันทกร  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงจันทร์นิภา  ประชุมฉลาด โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงจารวี  ปิยะไพร โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงจิรัชธิดา  บานชื่่น โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงจิรานันท์  ฝ่ายกลาง โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงชดาษา  หมั่นเที่ยง โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงชนาพร  สมบูรณ์ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายชัชพงศ์  สิงห์ศาสตร์ โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงชุติมน  ชาวนา โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายไชยวัฒน์  วรภาพ โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงฐิติกา  สุวรรณโฮม โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงฐิติยา  ผูกดวง โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายณัฐกานต์  กตัญญู โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงณัฐดี  มาริค โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายตรีภพ  ปิยะไพร โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายทิวากร  ฮิมฮง โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายเทพทัด  ใยแดง โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายธนวัต  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายธนวัตน์  ปิยไพร โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงธนาภา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงธนิตตา  ลำดับจุด โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายธนินทร์การ  รุ่งเรือง โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงธัญกมล  หมั่นเที่ยง โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงธิดารักษ์  เจริญแสนสวย โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงธีรดา  นามเวช โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายนาวาธร  หาญนอก โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงบุญรักษา  ฉลาดเอื้อ โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงเบญจมาศ  ขาวงาม โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงเบญญาภา  เกษแก้ว โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายปิยวัฒน์  ขอจงดี โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายพงศทร  จุดาบุตร โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  ภาชีรัตน์ โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายพรรณกิจ  พลีดี โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายพัชรพล  สำราญจริง โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงพัชราภา  ธรรมวิรัช โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงเพชรฤดี  ปิยะไพร โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงภวิกา  กริตยวงศ์ศรี โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงภัทรวดี  พันธสา โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงภัทราวดี  ประไวย์ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายมงคล  สุขสะอาด โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงมณีรัตน์  สมานชม โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงมนฤดี  อาจหาญยิ่ง โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงมุขมณี  ยิ่งอาจหาญ โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงรัตนาวดี  วงศ์จันทา โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงลักษิกา  เกษมสินธุ์ โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงวรกานต์  ศรีเครือดำ โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงวรรณพร  ลวงศรี โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายวสุพล  ใยแดง โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงวาเศรษฐี  คีรี โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงวิลาสินี  ประไวย์ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงวิลาสินี  ยิ่งมีดี โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายศุภกร  ประไวย์ โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายสหรัตน์  องค์โชติยกุล โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงสุพรรษา  ประทุมทอง โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงสุวิชาดา  คิดดีจริง โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงโสภิดา  สุขสบาย โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงหทัยชนก  จิตรเอก โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงอรสา  ศรีเครือดำ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงอัจฉรา  ใจพินิจ โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายเอกราช  คลังประโคน โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงไอริสา  สุขรัตน์ โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายิกิตติพัฒน์  ลายสนธิ์ โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายก้องภพ  แจ่มฟ้า โรงเรียนบ้านสวายซอ ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงกันตพร  ภาคตอน โรงเรียนบ้านสวายซอ ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงชลดา  กองแก้ม โรงเรียนบ้านสวายซอ ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงญาณิษา  ศรีทองสุข โรงเรียนบ้านสวายซอ ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายธนวิชญ์  วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนบ้านสวายซอ ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายธัญชนก  เข็มเอี่ยม โรงเรียนบ้านสวายซอ ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงปรัสรา  ทวีพัฒน์ โรงเรียนบ้านสวายซอ ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายพีรณัฐ  เกิดโภคา โรงเรียนบ้านสวายซอ ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายภูตะวัน  นึกมั่น โรงเรียนบ้านสวายซอ ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงวรัญญา  วันถนอม โรงเรียนบ้านสวายซอ ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายสิงหรัตน์  ยิ่งเสมอ โรงเรียนบ้านสวายซอ ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงสุนิตา  จงมีศักดิ์ โรงเรียนบ้านสวายซอ ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงอรปรียา  ห่อทอง โรงเรียนบ้านสวายซอ ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงกรวีร์  มีเหมาะ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงจิดาภา  ลายปูน โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
1333 เด็กชายจิตรเทพ  บัวบาน โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงจิรัชญา  เรืองฉาย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงชลดา  ลายปูม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงชลธิชา  ลายปูม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงชโลธร  ประไวย์ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กชายธนกฤต  ศรีแย้ม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงธนาภา  จันทร์เนียม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงนิดธิดา  สุรศร โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงพรพิมล  ฉายยิ่งเชี่ยว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงศศิโรชา  ตุละพิภาค โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
1343 เด็กชายศักดิ์รินทร์  ดีมาก โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงศิวิมล  บุตรเทศน์ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1345 เด็กชายอภิสร  ดีแก่ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงกัญญาภัค  หาสุนทรีย์ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายกิตตินันท์  แปลงดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงขวัญจิรา  ยวงทอง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงจุฑามณี  บุละคร โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สีสังข์ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงณัฐพร  อยู่ดน โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายดนัยณัฐ  กิมาวะหา โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นามโคตร โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงธัญญาเรศ  นามโคตร โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงธิตาพร  ลำดับจุด โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายนพดล  เรืองเกษม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงบุษบา  เสือเอี่ยม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงเบญญาภา  ภุมลี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงประภัสสร  สุรศร โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญเรือง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายพงศกร  ชัยมงคล โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงพรไพลิน  นิลเยี่ยม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงวรรณธนา  ศรีแก้ว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายวิทยา  จรัสใส โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงสิริขวัญ  เกิดผล โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงสุนิตา  ทองกระจาย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงปาริชาติ  ยวนจิตร โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงปิยะศิริ  ปุ่มแม่น โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว ป.6 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงประภัสสร  ศาลาจันทร์ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายภานุวัฒน์  สุนชัย โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงลดามาส  โลมะบัน โรงเรียนบ้านละลมระไซ ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กำลังเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายธนวัฒน์  มีบุตรดี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงนารีกานต์  บุญชาติ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงปวีณา  พริ้งเพราะ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงเปมิกา  กองพิธี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายพัชรพล  เข็มมา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงแพรวา  การเพียร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงภคพร  ทนงใจ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงภัทรมน  ขันทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายอนุรักษ์  จามิกรณ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงกนกพร  มณีศรี โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงกศิณา  ฉลองวงศ์ โรงเรียนบ้านนาครอง ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กชายคทายุทธ์  คลองเพ็ชร โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงจีรนันท์  ธรรมชาติ โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงเชิญขวัญ  มะโนศรี โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงณัฐวุฒิ  สาแก้ว โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 คณิตประถม
1388 เด็กชายถนอมศักดิ์  มะโนศรี โรงเรียนบ้านนาครอง ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงทักษพร  สุขยา โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กชายธามนิธิต  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กชายธีรภัทร  ศรีเสน โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กชายธีรยุทธ  เมืองจันทร์ โรงเรียนบ้านนาครอง ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงนฤมล  อินธิสาร โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 คณิตประถม
1394 เด็กชายวุฒิภัทร  บูรณะ โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงศรุดา  แซ่จาง โรงเรียนบ้านนาครอง ป.6 คณิตประถม
1396 เด็กชายศิลา  สุขสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายอธิษฐ์  ดาศรี โรงเรียนบ้านนาครอง ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงอัจฉรา  บุญดี โรงเรียนบ้านนาครอง ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงกรสุข  สาลี โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงกวินตรา  ศรีราม โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายจิรภัทร  ใยยอง โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์โท โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  อินธิสาร โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายธรรมภณ  พลฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายธัญวรัตน์  ไชยสิน โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายธีรพัฒน์  คุยพร โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงนรีเนตร  ดาศรี โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงนาถนรี  แสงอุ่น โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีหาวัด โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงปภัสสร  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงปราณปริยา  สุกลมไสย์ โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายพงศกร  สุขแสวง โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายภูริวัฒน์  ศรีเพชร โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงสลาวดี  ขบวนงาม โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายสัญชัย  แก้วประโคน โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงขนิษฐา  บูรณะ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงพรประภา  หอมขจร โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 คณิตประถม
1418 เด็กชายพรภวิษย์  มีสานุ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 คณิตประถม
1419 เด็กชายภาณุพงศ์  หวนประโคน โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 คณิตประถม
1420 เด็กชายศิโรดมษ์  คันชั่งทอง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงอัญชิสา  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงกชกร  เหมาะดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงกุลนัดดา  บูรณะ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงเขมจิรัศมิ์  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงญาดา  หอมตอง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายณชพล  ภิญโญภาพ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายณฐกร  ภิญโญภาพ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงณภัทร  ตรงสูญดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขมะณี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงณัฐวดี  พรศักดา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายธนกร  สุขยา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายธนธรณ์  แสวงสุข โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงธนภรณ์  บำรุงมี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงปณิตา  ปักกระโทก โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปลุกใจหาญ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายภูวนัย  พวงนาค โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงมนัญชญา  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงวรัชยา  บุตรสาลี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์สมบัติ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายวีรพล  เดชภูงา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายสรางค์กูล  ดีขันธ์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายสุธาวี  ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงอรวรรณ  พลวงงาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงอริสา  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายกฤตเมธ  บุญอนันต์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงกัณฐิกา  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงกันยากร  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงเกศินี  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงขิมขันกาญจนา  ศูนย์กลาง โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงจันทิมา  โสภา โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงจิตราภรณ์  วันดี โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงจิรานุช  อุตส่าห์ดี โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กชายจิราวัฒน์  เจริญยิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1455 เด็กชายฉัตรชัย  วรรณมานะ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1456 เด็กชายชนวีร์  พุทธานุ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1457 เด็กชายชัยราชัน  เสียงเพราะ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1458 เด็กชายชานน  สุขยา โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กชายโชติภณ  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงฐิติมา  แสวงสุข โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงณัฐฐา  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กชายณัฐวัตร  รอบรู้ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงดารากร  มาอยู่ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1464 เด็กชายดุลยวัต  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1465 เด็กชายทตพงศ์  สุขประโคน โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1466 เด็กชายธนศักดิ์  ใจพินิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กชายธวัชชัย  ปานทอง โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1468 เด็กชายธวัชชัย  สำราญใจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงธัญรวี  แสวงสุข โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงธันยพร  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงนนท์ธิดา  ทาทอง โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงนภสร  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงนลินี  ใจกล้า โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กชายนิธิกร  สังข์โกมล โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กชายบารมี  ศรีโพธิ์ลา โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1476 เด็กชายปฐมพร  ดีโพธิ์รัมย์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงปาลิตา  บุญมา โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงปุญญิศา  เจริญยิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงพนิดา  ตองอ่อน โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงพรรัฎฎา  พิมพ์เก่า โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1481 เด็กชายพัชรพล  สติภา โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กชายพิพัฒน์  แย้มรัมย์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กชายมังกร  นาคพรม โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1484 เด็กชายยุทธนา  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงระวิวรรณ  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กชายรัชชานนท์  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงลักษม์สินาภรณ์  ทิพสุวรรณ์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กชายวงศกร  ทาทอง โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงวรนุช  ศรีพรหม โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงวรรณิกา  คุชิตา โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กชายวุฒิชัย  ไกรเสือ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กชายศรชัย  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1493 เด็กชายศิลา  เพิ่มผล โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กชายศิวกร  รองพล โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงศุทธิ  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายสิทธิพล  วะเศษสร้อย โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงสิรามล  ยืนยาว โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กชายสิริพงค์  วรรณมานะ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงสิริวรรณ  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงสุกัญญา  จันทเสน โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กชายสุทธินัย  หาสุข โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กชายสุทธิพงศ์  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กชายสุพจิตร  ชินรัมย์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันประโคน โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงอรัญญา  เพิ่มผล โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงอริษา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงอารยา  ภูวาดสาย โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงอาวารี  สารเนตร โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงจิราพร  แสงศรี โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงณีรนุช  แก้วพลงาม โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.5 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงธนิกาภัค  ยืนยง โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงนันทิกานต์  พรหมชาติ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงวริศรา  หาดคำ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กชายวัชรพล  มังษะชาติ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงศศิกานต์  ประคำ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงสุวนิสา  สมตรอง โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กชายอชิตะ  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.5 คณิตประถม
1518 เด็กชายเอกริน  ทาจันทร์ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.5 คณิตประถม
1519 นายกิตติกานต์  คำสี โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงกุลยา  มอญไธสง โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงเขมิกา  นันสะอาด โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายเจษฎาภรณ์  หมู่ทอง โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงณัฐธิดา  เป่ารัมย์ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงณัฐวิกา  นิยมสวน โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงทิตยา  มีพันธ์ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายธนกฤต  พรหมชาติ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 นายธรรทนะ  บุญทะรา โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายธารเทพ  ไชยหาญ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงธิดารัตน์  ร่วมพัฒนา โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายธีรภัทร  มูลลาภ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงธีราพร  ศิริศิลป์ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายนัฐภูมิ  สำรวย โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงเบญจมาศ  นาคนวล โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 นางสาวปิยนุช  โถทอง โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงพรรณนิภา  ดวงเดือน โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงพลอยเงิน  อาษา โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงพัชรินทร์  ศิริเทพ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 นางสาวพิมพ์มาดา  อินแปลง โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 นางสาวพิมลแข  เป็งทอง โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ทองภาพ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงเพ็ญนภา  คารทอง โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงภัคจีรา  น้ำคำ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงภารดี  วงศ์แดง โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 นางสาวมนัญญา  สุขเต็ม โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 นางสาวมนัสนันท์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายรพีภัทร  บุญวัฒน์ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงรวิภา  แซมรัมย์ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงวรรณรดา  ทวีชาติ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายวรฤทธิ์  มังษะชาติ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงวรัญญา  เบิกบาน โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 นางสาววัน  ภาพยนต์ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 นางสาววิภาดา  สืบเสาะเสมอ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 นางสาวสวรินทร์  ใจงาม โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายสหเทพ  ประคำ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายสุกฤษ  ดวงดี โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงอภิปรียา  ใจกล้า โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 นางสาวอรทัย  ทองภาพ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 นางสาวอัญญารัตน์  มังษะชาติ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงไอรดา  คำสด โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริศิลป์ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายชัยวัฒน์  บุญหาญ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงปณิตา  สมานทอง โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงประภัสสร  ทีเหมาะ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงปรินดา  แสงศรี โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายปุณมนัส  บุญตะไนย์ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองกันยา โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  รองมูล โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายเจษฎา  ยอดโพธิ์ โรงเรียนบ้านมหาชัย ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงฐิติกานต์  ประภา โรงเรียนบ้านมหาชัย ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กชายศรายุทธ  พร้อมเพรียง โรงเรียนบ้านมหาชัย ป.6 คณิตประถม
1571 เด็กชายศุภวัฒณ์  บุทอง โรงเรียนบ้านมหาชัย ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กชายเสกสรร  โกทา โรงเรียนบ้านมหาชัย ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กชายจักรินทร์  ยาจิตร โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงชนม์นิภา  อพรรัมย์ โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 คณิตประถม
1575 เด็กชายณัฐนันท์  มุ่งเอื้อกลาง โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงธนภรณ์  รักสีทอง โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงปัทมา  จันสมุด โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงพรวลัย  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สีสันงาม โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กชายภูรินทร์  สีสด โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงมณฑา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1582 เด็กชายรวินท์  ไหมทอง โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงศศิกาญจน์  พลศักดิ์เดช โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงสุจินทรา  สุโพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงพรนภา  แน่นอุดร โรงเรียนบ้านบัวเชด ป.6 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงสุจิรา  สายกระสุน โรงเรียนบ้านบัวเชด ป.6 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงเกศทิพย์  ปานทอง โรงเรียนบ้านบัวเชด ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงวารุณี  พันธ์เกียรติ์ โรงเรียนบ้านบัวเชด ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงสุธินี  เสาวะโร โรงเรียนบ้านบัวเชด ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงอนัญพร  จิตต์สอาด โรงเรียนบ้านบัวเชด ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายธรรมสินธ์  สุระ โรงเรียนบ้านตาคง ป.6 คณิตประถม
1592 เด็กชายปรีชา  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านตาคง ป.6 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงลลิตา  จำนงค์รักษ์ โรงเรียนบ้านตาคง ป.6 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงศิรภัสสร  เหมือนมี โรงเรียนบ้านตาคง ป.6 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงสุภาวดี  แสงเพ็ง โรงเรียนบ้านตาคง ป.6 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงอาทิตยา  วงค์สีชา โรงเรียนบ้านตาคง ป.4 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงอุมากร  แสงเพ็ง โรงเรียนบ้านตาคง ป.6 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงจีราวรรณ  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงณัฐญา  ทะเกิงลาภ โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงปรียาภัทร  สมชอบ โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงพาทินธิดา  แก้วหล่อ โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายภูวดล  หารวงษา โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงอณิฑิตา  แก้ววงศ์ไสย์ โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงอรษา  โพธิ์ไชย์ โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงอารีรัตน์  ปัตตายะโส โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายกษิตย์  แป๊ะป๋อง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายเจนณรงค์  พรหมแสง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงฐานิดา  พลศรี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายณัฐกรณ์  ทุมทอง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายณัฐพนธ์  แก่นมั่น โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายธนาธร  ชาญศรี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายปองพล  วงขึง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายพุฒิพงค์  เพชรรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงมทุรดา  เผยไธสง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงรินรดา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงวันนิสา  จันทร์หอม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงศศิลดา  ละเริงรัมย์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายสัมฤทธิ์  เป็นผล โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายสิทธิพงษ์  วันยะ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงสุธิมา  กระแสโสม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงอจิมา  พยุงศักดิ์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงอนันตญา  กาบบัว โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายอนุชา  การอินทร์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายอภิสิทธิ์  การะเมฆ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงอรพิมล  ชุ่มมาก โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงอินทิราลัย  เพิ่มฉลาด โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสรรงาม โรงเรียนบ้านพระแก้ว ป.6 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงพิยดา  ศรีสะอาด โรงเรียนบ้านพระแก้ว ป.6 คณิตประถม
1629 เด็กชายเพชรอมร  ทดดอน โรงเรียนบ้านพระแก้ว ป.6 คณิตประถม
1630 เด็กชายเหรียญชัย  เทพนิมิตร โรงเรียนบ้านพระแก้ว ป.6 คณิตประถม
1631 นางสาวจิราพร  อักษร โรงเรียนบ้านพระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีนาน โรงเรียนบ้านพระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 นางสาวธนรัตน์  ตลับทอง โรงเรียนบ้านพระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายวันชนะภัย  กันนิดา โรงเรียนบ้านพระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงศรัณย์พร  ปัททา โรงเรียนบ้านพระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 นางสาวศศิภา  ท่อนแก้ว โรงเรียนบ้านพระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงอรพรรณ  แก้วหลวง โรงเรียนบ้านพระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงชฎากร  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านพระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายณัฐพล  นามมนตรี โรงเรียนบ้านพระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายพลวัต  จันทร โรงเรียนบ้านพระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ต้น โรงเรียนบ้านพระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงสุพิชญา  เสือด้วง โรงเรียนบ้านพระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงกมลวรรณ  ธรรมโรจน์ โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองแต้ม โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงพรธิตา  บุตรทอง โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงพรรณรมณ  สิทธิกุลสวัสดิ์ โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงอภิสรา  ปักษี โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงธนาภรณ์  สีจันทร์อ่อน โรงเรียนหนองโสนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายนพคุณ  สิทธิกุลสวัสดิ์ โรงเรียนหนองโสนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงศศิประภา  บุญเจาะ โรงเรียนหนองโสนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กชายอนุวัฒน์  ทวีชาติ โรงเรียนหนองโสนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายณวัฒน์  ทาทอง โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงประกายแก้ว  ชาญเชี่ยว โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายพิมชนก  นูชิต โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงอาริสา  กล้าจริง โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ตินานพ โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงจิรวดี  ลักศร โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงฉันท์สินี  สมดอก โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กชายกิตติชัย  ดุนสุข โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายชาญชัย  มุมทอง โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายนพดล  ทรงสมมี โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายพีรพัฒน์  ประยาทอง โรงเรียนบ้านแดง ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงฐิตาพร  สมนาค โรงเรียนบ้านแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านแดง ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงพิชชาภา  อุส่าห์ โรงเรียนบ้านแดง ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงชลธิชา  บุญมา โรงเรียนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กชายธันวา  โต๊ะบวช โรงเรียนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงปนัดดา  รสโอชา โรงเรียนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงสมฤดี  ประจวบสุข โรงเรียนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 นายสุทธิรัก  บุญทวี โรงเรียนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงอาภัสรา  ทรงทอง โรงเรียนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงไอน้ำ  เลิศพันธ์ โรงเรียนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น