รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชนกนันท์  ฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายทยากร  ธนะมูล โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธิติญา  ทองคำสาร โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายธีรภัทร  ธรรมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพัชราภา  นามรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงภิญญาดา  ห่านคำวงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สามศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุมิตรา  ทองคำสาร โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายอภิวุฒิ  ตระกูลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายเอกปพน  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติภัทร  สินธุพันธุ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงณัฐวดี  คงสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงทักษพร  ชาติชาวนา โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงเนติมา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงศิรินาถ  บุญคุ้ม โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงขวัญฤทัย  มีชัย โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสิริภัทร  บุญกอง โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายอรรถพล  ว่องไว โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเอมวิกา  ลาหนองแคน โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกฤติยา  วันสุข โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายกษิดิ์ดิตถ์  วงศ์สอน โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกาญจนา  หอมหวล โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายชนะพล  หอมหวล โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงทิพวัลย์  โพธิ์ดำพุด โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธราเทพ  พัฒนศักดิ์ โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนันทิดา  ปาปะสังข์ โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปรียานันท์  ปาปะไพ โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายพฤธพล  นิราชโศรก โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพีรยา  ขวบสูงเนิน โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงรินรดา  ทักษา โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายศุภวิชญ์  ทุมทอง โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กชายสืบสกุล  โสรัตน์ โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงอิมภิมายด์  ยิ่งยงชนทรัพย์ โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงเทวิกา  แก้วกวย โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายธัญพิสิทธิ์  ดีมาก โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายบุญญฤทธิ์  วงษ์ผาง โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายยุทธนา  บุญมาแคน โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงรสิตา  จ่าพุลี โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายศุภกิตติ์  เมาตะยา โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสุชาดา  ยุดรัมย์ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายอานุชิต  โพธิ์ล้อม โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกฤติกา  โมกหอม โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายกิตติพงศ์  ชูสกุล โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงจันทนิภา  บุตรวัตร โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายณภัทร  โสสุข โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงธนิษฐา  โพธิ์ล้อม โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทวีลาภ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายภูมิวนัย  ศรีลำเนาว์ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงมัลลิกา  ตันพานิช โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกัณภาวตรี  เยินรัมย์ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายโกศัลย์  สามารถ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชยาภรณ์  มาลิตร์ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธนาพนธ์  เกตุจูม โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  หนองน้ำ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงวราภรณ์  มาขุมเหล็ก โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงวิรัลยุภา  พันธ์ฉลาด โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอชิรญา  พิรุณ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอัครพล  นันทรัตน์ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกัลยา  สุริยะ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงขวัญมุก  หอมมาลา โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายธนา  ผายสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภัคจิรา  กาญจรัส โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวรรณิกา  ชะเนินรัมย์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสุภิตรา  หลินโนนแดง โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
67 นายณัฐภูมิ  สนใจ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวสุภิญญา  จิตรแจ้ง โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายไชยณรงค์  พันธ์นิยม โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒) ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงดวงฤดี  หอมหวล โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒) ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายนิพนธ์  ปานเพชร โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสิรดา  โสกหอม โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒) ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฐวดี  นิลกร โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธัญรัชชา  สาลี โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒) ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายปายมนัส  สระแก้ว โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒) ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วหอม โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายอชิรวิชญ์  บันลือทรัพย์ โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒) ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเกตน์สิรี  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านม่วงน้อย (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายกันตพิชญ์  เทตะรัตน์ โรงเรียนบ้านม่วงน้อย (ชุมพลบุรี๓) ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกัญจน์ณัฏฐ์  มุมเือนทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงขนิษฐา  เกษแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเขมรัตน์  เจริญยิ่ง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงจิรภิญญา  พิมรินทร์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงจิราพร  ไพเราะ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชญาภรณ์  เพิ่มทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธนรัฐภูมิ  สีทา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธนัชพร  สายจีน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธีรศักดิ์  เหมือนชาติ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุภาพ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเบญญาภา  เหม็งทะเหลก โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปกาสไบ  สุกใส โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปภาพินท์  กันกำแหง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพัตรพิมล  เกษรจันทร์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงภัทรธิดา  สายจีน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภาวิณี  นามสว่าง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงยุวรรณดา  ผนึกดี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงรสรินทร์  ยอดดำ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายลาภวัต  ลาภจิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวรวรรณ์  พราห์มใหญ่ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายวรวัฒน์  ช่งหม้อ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงศริประภา  เอ็นสุข โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงศศิธร  เกตุแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายสรวิชญ์  โสสงห์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุจิตรา  มีลาภ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายสุจินดา  มาลีหวล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุภัค  ศรีหาตา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายสุริยา  ทาระมล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงเสาวลัษณ์  คงทน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอนุชสรา  งามเสมอ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอริษา  คณะโท โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงไอรดา  อะพรรัมย์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกรรณิการ์  เครือจันทร์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจฑาธิบดิ  พรหมบุตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายจีรภัทร  เสือทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงเจนจิรา  ชนะสงคราม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชนิดาภา  อินทนิล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงญาณิศา  โสรถาวร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนภัสสร  อนุศิริ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนรภัทร  ัจันทร์หยวก โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปัทมา  ิอินทร์รักษา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปาลิตา  ไกรโสภา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพงศธร  สุระสังข์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทำสระคู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพุฒิเมธ  คำโฮง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยอดดำ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายวงศพัทธ์  สาพันธ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวิไลพร  ดาทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์จันทร์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุุมาลี  กิ่งจันทร์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเสาวรสจณีย์  เสาวรส โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอติวิชญ์  สถานสข โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอภิชญา  หงอนไก่่่ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอริสรา  สุขนาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอรุโณชา  อุดหนุน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายเกริกไกร  วันลักษณ์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงขวัญข้าว  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่เฮง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงฉัตรกมล  สุภาพ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายชัยรัตน์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ทัย โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายธีรเทพ  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายภัทรพล  อุดหนุน โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายภูธเนศ  แคนสี โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายภูริ  สมหวัง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายวรายุทธ  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงศรัณย์พร  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายสงกรานต์  ขุนจงกลาง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายกวี  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกิตติศักดิ์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจิราภรณ์  ลัทธิวาจา โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุภาพ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชนิสรา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐปภัสร์  นิยมวันต์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณันทกานต์  ส่งเสียง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศิริสุข โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนากร  จลบวกกลาง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธันยพร  ทองนำ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธีรพงษ์  นิลแก้ว โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายภูริเดช  คุมโสระ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายศุภรัตน์  จันทเวช โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุภัทรา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสุภิวรรณ  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอรทัย  สุภาพ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธัญชนก  หลุมทอง โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายนภัสกร  โสพิลา โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพัชราภา  ไชยโคตร โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพุทธิปภา  กระแสโท โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายภานุวัฒน์  ยาติกา โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงรัตกานต์  ดาทอง โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงวราภรณ์  สีทา โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงศิริวรรณ  เพียรเสมอ โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายอนุชิต  เพชรงาม โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงอรอุมา  สายรัตน์ โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายจิราพัชร  แสงบุตร โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงเจนจิรา  กระแสโท โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรีงาม โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชมพู่  สมสวย โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชลันธร  แสงหอม โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชิตติพล  ศรีงาม โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนรีกานต์  ดอกบัวเผื่อน โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนัฐพล  ทีงาม โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพรนภัส  กาทอง โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงยุพเรศ  ใจปู โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงรัตนาวลี  ชูเชิด โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวริศรา  พันบุดดี โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสายน้ำ  สมอนา โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุพัตรา  กำจร โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสุมินตรา  พิพวนนอก โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงแสงดาว  อุดหนุน โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอภิชญา  วิชา โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอาทิตยา  แสงล้ำ โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจิรญาภา  ฐานะดี โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายจิรายุ  แก้วการ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายณัฐพล  เบิกบาน โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายธนเทพ  อำไพ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เอ็นดู โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วเกิด โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงเนตรอัปสร  ดีสุข โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายภัทรกร  วารุลังค์ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงรุ่งจิราภา  วาสุธี โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายวรายุส  ศรีสอน โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงวันทนีย์  ใจดี โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสอน โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงอริสา  มีพันธ์ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายกิตติพงศ์  แก้วเกิด โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ศรีพิมพ์ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายจารุพงษ์  สุขใส โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจิรภิญญา  วารุลังค์ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงจุราลักษณ์  สุขล้วน โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงฉัตรามณี  ทองเหลื่อม โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายฐิติพงษ์  พรมเทศ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัฏฐากร  ระวังชื่อ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สีทา โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายณัฐพงศ์  เครือบุดดี โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายณัฐภัทร  สุภาพ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงทิพย์ศิณี  เสาวดาน โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนกร  แก่นแ้ก้ว โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธนาธร  กรวยค้างพลู โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธีรกานต์  จันทรคติ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเบญญาพร  จันทร์คนา โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายปิติศักดิ์  สีดางาม โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ศรีสอน โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพรชิตา  จะชนรัมย์ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพัณณิตา  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงมุกลดา  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวิภาวดี  สระอินทร์ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสกุลนัดดา  สุวรรณ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสรัญพร  มีพันธ์ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุพรรษา  นาคแสง โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุพิชชา  ชูเชิด โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอธิปภา  ธัมมะรังกา โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธนกฤษ  สุระสุข โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายจิรวัฒน์  ปัดภัย โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายชลธิกร  กะการดี โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนากรณ์  อู๋สูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงบุญสิตา  กะการดี โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงเปวดี  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศศิธร  เอื้อเฟื้อสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอภิรดี  ทองมูล โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอรณภา  โสพรมี โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขบรรเทิง โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายเขตตะวัน  พันธ์วิลัย โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายณัฐภัทร  ฉิมงาม โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงธีมาพร  หร่องบุญศรี โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายนรวิชญ์  วิจิตรขจี โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงนันทิชา  ศาลางาม โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาทอง โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงพุทธิดา  ลักขษร โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สามพุดซา โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวรัญญา  ชาญศรี โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ลักขษร โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงสุกฤตา  ลักขษร โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายสุรยุทธ  ชาญศรี โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงปริชญา  จันทอง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพิมภกา  เที่ยงตรง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปานคำ โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงวิลาวัลย์  นิมารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงสาวิตรี  บรรลุสุข โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงจันทวรรณ  กล้าแข็ง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงฉัตรพร  วังเอก โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐชา  ลับพะใส โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงทิภานัน  แนบโนนสูง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงมุลิญา  สุขทวี โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวิลาสินี  แสงพา โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายชัยนันท์  ไหมทอง โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) (โนนนารายณ์๑) ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงกรรณิกา  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงนัฐวดี  ยอดจิตร โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายภานุพงศ์  บุญเทิน โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสกุลยา  บัวบาน โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงปิ่นจุฑา  พิศิลป์ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายวีรวัฒน์  เพิ่มทอง โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงสุพัตรา  พิมพ์งาม โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันอุดทา โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกิตติพร  แข็งกล้า โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงชญาญิ  สุจิต โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงชุติมา  สิงจานุสงค์ โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงนรินรัตน์  ใจดี โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายนักรบ  พลหนองหลวง โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายบูรพา  ยินดี โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายพงศ์สิริ  บุญลาภ โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงยุวดี  บุญรัก โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงระตา  สีประเสริฐ โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงรุ่งนภา  อินถนอม โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงวรัญญา  แอ่งสุข โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงศศิธร  นรินทร์ โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสุชัญญา  กาสิงห์ โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายอานัส  วิเชียรวรรณ์ โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่อสกุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายจักรพรรดิ  ศรีวงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายณัฐวี  สระแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธนภัทร  ทามแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปัทมา  บุญปัญญา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงเปมิกา  ชาญเชี่ยว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพีระพัฒน์  บุตรจันทร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวีรศาสตร์  ลอดทอง โรงเรียนบ้านดู่ (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงจิรัชญา  สวัสดี โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายนพคุณ  บุญทัพไทย โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายปกฤษฎา  สุนทรภักดี โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพีระภาส  บุญใจ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตามแบบ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกุลกัลชญา  จิตรมั่น โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงขวัญฤดี  คุมสุข โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายชัยณรงค์  มุลภา โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายชินณวัช  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐริกา  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณิญาดา  สวัสดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงตวงทิพย์  สุมทุม โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงบุศบาบัน  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปรัชญา  คำภานุช โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองจักร โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพิพัชญะ  ไชยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายพีรพล  บุญล้อม โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภูริพัฒน์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงมาริสา  สุดดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงรัษติยากร  เอียงเทศ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวันนิดา  เข็มทอง โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงวิชุดา  เติมสุข โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายศรัญญู  อนันตสุข โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายอนันท์วิจิตร  คุณนาม โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอรพรรณ  สุดดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอรรถกร  ทาหาญ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอุษามณี  ยางนอก โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงนริศรา  ทรงรถ โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผู้ระย้า โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายกิตติศักดิ์  ครองงาม โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงกุลณัฐ  ชนะงาม โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายคชธร  เขียวแท้ โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายสรัล  อู่ทรงธรรม โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงหทัยภัทร  สอนคำจันทร์ โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอริศรา  ขำคง โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงปวันรัตน์  มณีรัตน์ โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจารุวรรณ  มะลิงาม โรงเรียนบ้านยาง (รัตนบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายพีรพัฒน์  คำมี โรงเรียนบ้านยาง (รัตนบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงมัทนา  เนื้อเย็น โรงเรียนบ้านยาง (รัตนบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายวัชระพล  พลขุนทด โรงเรียนบ้านยาง (รัตนบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงศรินยา  สอนพินิจ โรงเรียนบ้านยาง (รัตนบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายศิรวิทย์  คงนุรัตน์ โรงเรียนบ้านยาง (รัตนบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายสุรพล  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนบ้านยาง (รัตนบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายเสาวภาคย์  มูลหล้า โรงเรียนบ้านยาง (รัตนบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงณัฐฐิตาภา  บุญแจ้ง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายธนวัฒน์  เพิ่มทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายพัชระสินธ์  สำอางค์ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  เพิ่มทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงวรรณภานันท์  ศรีงาม โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงศิริพร  สมจิต โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงศุภนุช  พิมพ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงสุภาภรณ์  มณีศรี โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงจีราภรณ์  ปี่ฆ้อง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนบัตร  สมพร้อม โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธนพร  แสงรุ้ง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนวัฒน์  เที่ยงคำ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพรชิตา  รูปไข่ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงภัทรีพร  นันทะพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงมณีรัตนา  เหลาปัญญา โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงศิวลักษณ์  ใบพลูทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงเอวิตรา  สุขมั่น โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายไออุ่น  หาญเสมอ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายรัชกฤต  สุระสุข โรงเรียนบ้านอาเลา (สนม๑) ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  สอนคำจันทร์ โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงชนิกานต์  ชาชิต โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายณัฐดนัย  แสงนิล โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงวชิราภรณ์  หมื่นสุข โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงศุภนุช  สายธนู โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายอรรถนนท์  ศรีสวัส โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงอินธิรา  ภูพันนา โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายทศพล  ชำนาญ โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายทศภาค  อดทน โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายพลากร  หงษ์จริยะ โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพิมชนก  เหล่าสกุล โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พวงลำภู โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอริยาพร  แสนสุข โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกรชนก  กระแสโท โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายกีรติเกรียงไกร  หมื่นผาล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายโกศล  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายไกรวิทย์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายจตุรภัทร  กิ่งมณี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงจิราพัชร  สุจินพรัม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายชยุต  สิทธิหาญ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณธิดา  กะการดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงณัฐกนิษฐ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายทักษ์ดนัย  จินดาศรี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงธมกร  ประมูลจ่าใส โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงธิญาดา  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายนครินทร์  โนนพล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายนิติภูมิ  บุรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายปภังกร  แก้วขวัญข้า โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงปาริชญา  อินทร์งาม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายพงศ์พล  สมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายพัฒนพงศ์  ชูลาภ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายภาณุวัฒน์  จิตรแม้น โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เชยคำแหง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงวิมลสิริ  วงศ์พินิจ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายเศรษฐพล  ค้ำชู โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายสิทธิพล  ธานี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงสิริรัตน์  ยุทธโกษา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายหัสดินทร์  วงศ์วิบูลเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงกชพรรณ  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกมลนันท์  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกมลศิริ  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์อุดม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายกฤติน  ทุมทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกฤติยา  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายกฤษฎ์  กองสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกฤษติยาพร  บุญท้วม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายกิตติพัฒน์  กอสาลี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกุลธิดา  เหมือนตา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  อรัญมาลา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงขวัญชนก  เสาทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงขวัญทิพย์  อรัญมาลา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงจารุพิชญา  พรมงาม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงจิราวรรณ  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงจีรพรรณ  มงคลธง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงชมพูนุช  พลเคน โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายชัยวัฒน์  มุงคุล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายชิติพัทธ์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงซานดร้า  มอริส โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายณัชพล  ชุ่มเสนา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันทร์ปิ่น โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฐจิรา  อินทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงดนยา  อะสงค์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงดาราพร  จันทร์ประทัด โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายติณณ์  สารจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธนโชติ  วันลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธนภัทร  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธนภูมิ  คำเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงธนัชชา  เมืองไทย โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลุนาบุตร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธัญนัทธ์ฐา  บุญเลิศภูวงศา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายธีรศักดิ์  รินอินทร์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายนนท์ปวิธ  คีตวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนารีรัตน์  เพ็งสว่าง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงนิตา  พรมดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงเนตรกิตติยา  ดีดทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายบุญพิพัฒน์  ศาลางาม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปกเกศ  สุขบท โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปพิชญา  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปภาวรินทร์  งอกงาม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปุระเชษฐ์  กองสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงผาติพร  เพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพงศพัศ  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายพงศ์สยาม  ทองสรรค์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพนิตพิชชานันท์  เจริญไว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายพรหมประสิทธิ์  ใจกลางดุก โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพอเพียง  พรหมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายพิชาภพ  อรุณสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สืบสวน โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพิมพิศา  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพีรพัฒน์  แพงภูงา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพีระ พรรนิภา  แพงภูงา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายภัทรพนธ์  เคนโยธา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายภาณุพงศ์  ดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายรชต  เสริมสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญเศษ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวรรณกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวัทนวิภา  ศรีสระคู โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายวิชญะ  เพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวิสุทธิพร  แสงฉาย โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศิภาพัญญ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสิริโฉม  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสิริยากร  ยาวศิริ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสุจิรา  สุดดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายอดิเทพ  แก้วปุ่ม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายอนุชิต  สิทธิศรี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายอภินัทธ์  สาละ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอมลวรรณ  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอริยา  ปรากฏรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายอฮัมหมัดโยธิน  ยอดลี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายอฮัมหมัดโยธิน  ยอดลี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอักษราภัค  เพิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วปุ่ม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกชกร  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายกฤษณะ  สุกใส โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายกล้า  พิมสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายกษิดิศ  วงศ์วิบูลเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายกิตติภพ  มารมย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงกุลรัตน์  แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงกุลลภัส  ปักโคทานัง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายคงยศ  ลาภจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายจักรภพ  ถิ่นถาน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายจิรัชยา  วารุลังก์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงเจตสุภา  สระแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงชญานิศ  จันแดง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงชวพร  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายชัยภัทร  โสมาบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายณัฐกร  โสสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงณัฐจิราภา  แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงณิชาพร  โชติยา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายเต็มวศิน  วงศ์เมือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายธนกฤต  คารศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายธนภัทร  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายธเนศพล  ธรรมนาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงธัญชนก  ใจเที่ยง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงธันวารัตน์  ขันโอฬาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงธิติกานต์  พัดงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงนภสร  ยืนยง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงนรินทิพย์  เรืองโสม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายบัณฑิต  ทองล้วน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงปราญปวีณ์  สีสลับชัยธร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงปวรปรัชญ์  แก้วขวัญข้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายปัณณทัต  นิตยศร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงเปรมปวีณ์  สีสลับชัยธร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายพงศกร  มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงเพชรรัศมิ์  บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายภคภัทร  รดาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายภัทรกร  บุญมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายภัทรษิณ  สำรวมจิตร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายมรุพงศ์  จันทะสอน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงรุ่งรวี  จิตร์แม้น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายวชิรวิทย์  ธุรานุช โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงวาสนา  นามโสม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายศิวกร  กำจร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายสกนธ์เดช  เหลื่อมล้ำ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงสู่ขวัญ  พรโสภณ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายอชิรวิชญ์  เสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายอดิเทพ  เอ็นดู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายอธิคุณ  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายอนุชิต  เด่นทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงอภิสรา  ภู่รัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายอานนท์  สามศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงอาภาภัทร  ไกรเสือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงกนกขวัญ  พรหมเหล่าล้อ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกรชนก  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกัญจนพร  เล่ห์กล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงเกศกนก  บุญมั่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงจารุวรรณ  ยอดบุรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทธิสาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงชัญญานุช  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปานทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงญาดา  ภูตลาดขาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีพลกรัง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณฤดี  ศรีเพชร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายณัชพล  เตชากาญจนภัทร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สร้อยดอก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชัยเสริม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธนโชค  ตรีโอฐ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายธนโชติ  คารศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงธมนวรรณ  บัวพันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธัญจิรา  บุญมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธีรภัทร  ยี่สุ่นหอม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนลินนิภา  พูนสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงนลีมาศ  จิตหาญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายนิธิกันต์  นามวงศ์ลือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงบุญสิริ  ปราสาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงบุนยาพร  หอมดวง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปณพัฒน์  จารุธนิตกุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปนัดดา  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปภาวีร์  หอมเนียม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายปองพล  เชื้อหงษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายปิติศักดิ์  กะการดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายปุญญพัฒน์  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพรปวีณ์  ผงทวี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพิตติธาร  บุญหล้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพิมพ์อรนิชา  ผลโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายภัทรพล  บุญมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงภัทรวดี  สิงสมบัติ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงภัทรสิริ  ชิดนอก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงภูริตา  นิลนามะ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงมัชฌิมา  ทองสรรค์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายมิ่งขวัญ  เสาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงยอดขวัญ  สุจินพรัหม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชมวิจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  ค้ำชู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายราชวัตร  เหลาคม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงรุจิระดา  มุ่งบุญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงวชิราภา  ไวยศรีแสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายวรฤทธิ์  สุทธิสาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายวัชรพิพัฒน์  บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวินิธา  บุญพร้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงวิมลสิริ  จิตแจ้ง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงศรัญญา  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงศุภัคชญา  มาลาคำ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสรรสวย  สีโยธะ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงสิรภัทร  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายสิริฤทธิ์  มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสุขกาย  ปราสาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายสุรพัศ  บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  บุญพึ่ง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอาทิตยา  ทวีเหลือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงไอลดา  วงษ์สุนทร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม