รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  รู้จิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชพรรณ  อาจยิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกชมน  สอนสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกนกพล  ดาทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกนกพิชญ์  วานุนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกนกมงคล  สุชงไชย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกนทร  หวังมั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกมลพรรณ  วัดตรง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกรวรรณ  ชูศักดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกรวรรณ  อาจยิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกรีฑาวุฒิ  สุขพิมาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤตพจน์  พรมศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤตภาส  ประดุจชนม์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤตเมธ  อินทยุง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกฤติภัทร  น้อมมนัส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกฤษณพงศ์  ประหยัดชื่อ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายกวิน  ผ่องแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิสสัยงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวงษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัณฐิกา  ทรงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัณนรีภัทธ์  วิริยะธนาชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกันต์รวี  คิดกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกันย์สุดา  แก่นเดียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกันยากร  สิทธิศร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกัลยกร  แสงตวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกาญจนา  แซ่จึง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มะลิซ้อน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายกิตติกวิน  รักษาวนิชชา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายกิตติเดช  ภูหนองโอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุเมธทรัพย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเกตุกนก  นะละโต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเกวลิน  กิ่งเกตุ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเกศราภรณื  ขาวงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงขนิษฐา  คชพรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงขวัญชนก  เหมือนลือ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเขมจิรา  แสนกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเขมนิจ  พระงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงคณิตา  เรียงเงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายคณิศร  แจบไธสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายจรัสพงศ์  เหมือนจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายจารุวิทย์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจิรชยา  สุขตน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงจิระวดี  อัครชัยมงคล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจิรัชญา  มารศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจิราพร  สมหวัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายจิรายุ  ศูรวัตธนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายจิลลาภัทร  ถะเกิงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงฉัฏฐมี  สุวรรณนุช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  วงศ์แหล้ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงฉัตรประภา  สิทธิมนตรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฉันทิษา  สงกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชญาดา  เพชรศรีสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชฎาธาร  ชัยยุทธภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชฎาพร  เสือแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายชนกันต์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชนาภา  พลไธสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชนิดาภา  ซ้อนกลิ่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชลธิชา  ยศใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชลธิชา  อุดมทวี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงช่อลดา  ทางดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชัญญามาศ  ทองนำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายชัยสิทธิ์  หมายกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายชานันท์  สันทัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายชินวุฒิ  นวลใส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชิลี  ว่าถูกใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายชิษณุชา  เหล่าแค่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงโชษิตา  เพ่งพิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงญาณิศา  ทะนวนรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงญาณิศา  นิเรศรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มั่นยืน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เหลี่ยมดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายฑนวัฒน์  ชัยศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงฑิตฐิตา  แสบงบาล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณภัทร  เชื้อเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณรภร  ร่วมพัฒนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัชณิชา  หวังดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสาวยงค์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายณัฏฐพล  ศรีตัมภวา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฏฐสุรางค์  สินโพธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฏฐา  พวิ่งรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฐกิตติ์  พึ่งบำรุง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฐชนน  สายชุมดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีนาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฐชา  สงวนดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฐชานนท์  อะทอยรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฐธิดา  ครึ่งมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยิงดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชอบมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายณัฐวัฒน์  เกรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายณัฐวัศ  ว่าถูกใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐศศิกาญ  ศิริโชคเจริญชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณิชาภัทร  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณิชารีย์  ลีสันติลงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณิชารีย์  สีตาล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายถิรวัฒน์  สมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายทรงวุฒิ  โลเชียงสาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงทิพรัตน  อินเสก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายทิวากร  ทวีเหลือ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายแทนคุณ  คมคาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายธนโชติ  ศรีฉายา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายธนพนธ์  เจนขนบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายธนภัทร  ยวนจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธนัชพร  บุญมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธนากร  บูรณ์เจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงธันยพร  เวชกามา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงธารขวัญ  ซูดานี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงธาริดา  วรรณธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงธิดารัตน์  พูนผล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายธิติ  ฌานวุฒิพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงธีมาภัท  ทะเกิงลาภ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายธีรภัทร  เสาวนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายธีรภัทร์  มีศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายธีระ  โภคมณี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนงนภัส  จิตคงคล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนภัสสร  คำทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายนรภัทร  อวงประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนฤมล  ปะนันทา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงนลินทิพย์  พวงยี่โถ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายนันทภพ  สัชชานนท์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนันทิชา  จรดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนันธิดา  สมในใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายนาคิม  ทองสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายน่านน้ำ  จินดาศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนาระดา  มุขมนตรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงนิชาภัทร  สำราญใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนิภาภัทร  สหยดยอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนิศารัตน์  เพียรดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงนุชวรา  ปรากฎรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงเนตรนภา  ว่าเร็วดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายบรรณพล  หวลระลึก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกษสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงบุษกร  ภูบุญศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงบุษยพรรณ  รักษ์มณี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงเบญญาภา  มนต์ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปทุมรัตน์  ฉายกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปพิชญา  คงวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปพิชญา  จาธุนิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายปรัชญ์  ดวงตา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปวีณ์นุช  บุญเสริม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปาณรณัสม์  ประพานศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายปาณสาร  จิตตธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองสุทธฺิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายปีรติ  ถาวร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายปุณณวิช  มูลธาร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปุณยนุช  อินทร์แจ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายพงศภัค  มั่งมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพรธีรา  สอนงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพรนภัส  ชัยยุทธภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพรนิชา  สมยาทวี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายพสิษฐ์  คำเอก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพัชราภรณ์  งามมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพัชราภา  ชูอิฐจีน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพัณณกร  นิพนธ์รัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพัทธนันท์  เลิศยะโส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิชชาภา  สังข์โกมล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายพิชญ  ประสานสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพิชญา  ฉายแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพิชัยญา  เกษนาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายพิทวัส  ผนึกทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายพีรภัทร์  เจริญรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้มกลัว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงแพรไพลิน  ศรีน้อย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงแพรวา  บุญมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทะเรรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงภัทราภา  แซ่เตียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายภานุวัฒน์  พูนล้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายภานุวัฒน์  สมานสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายภานุวัตน์  อ่อนละออ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายภูมิภัทร  นนเทศา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายภูริช  สิงห์มณี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงภูษิตา  แสงนิล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายมนัสชนก  สัจจรสังข์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงมนัสวีร์  ละมุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงมรกตวงศ์  อิสิเสถียร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงมัณยาภา  วิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงมีซาคิ  มาทซูโอะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายยศพล  แสงดำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายยศวรรธ์  สายยศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายยุทธพล  สุโพธิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายยุระศักดิ์  ธรรมวิรัช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายรชต  วรกิตสิทธิสาธร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงรสิตา  ศรีโกตะเพชร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายรัชชภูมิ  ไชยสีดา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงรัชตา  แสวงสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายรัณนาวัฒน์  แสงงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงรัตนาพร  ยอดเสาร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายฤทธิกร  เถกิงผล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงลักษมณ  นพพิบูลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายลัทธพล  อุตตโน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายวงศกร  แก้วชนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายวชิรวิทย์  วีระวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายวชิรวิทย์  โรจนะวงษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวณวี  กันศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงวดี  วิไชยคำมาตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวรกาญจน์  ชนามุยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายวรกิจ  ระย้ายาว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงวรพิชชา  อินทร์แป้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงวรรณจีรา  แท่นแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายวรัญญู  หมายดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวราภรณ์  ธุระพรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายวริศ  ไหมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงวริศรา  ใจมั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงวริศา  หวังชมกลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงวริสรา  ศรีดามา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงวิจิตรา  ผ่อวใส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงวิชญาพร  เทียมเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายวิชา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายวิรัช  สมัครสมาน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายวีรภัทร  นาฆวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายวุฒิเดช  แซ่คู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายวุฒิภัทร  สุทธิธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงเวทิตา  งามบิว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงศศิกานต์  กล้าเสมอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายศิรภัส  ชาติไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทำดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่อึ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายศุกลวัฒน์  ใจบุญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายศุภวิชญ์  สีสนิท โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สาสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงสกุลภรณ์  รินทร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายสกุลวัฒน์  ผลอุบล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายสรชัช  เยาวฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงสาริศา  อยู่ครบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงสิรนันท์  เนติพิพัฒนสกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงสิริยากร  พหุลรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงสิริวิมล  กิ่งก้านนาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงสุกัลยา  ตรงกึ่งตอน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงสุณัญญา  ฉิมพลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงสุนิสา  ไชยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงสุพัตรา  อนุวัยยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงสุภิญา  สิริอาทรกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายสุรวัศ  สุขดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายสุระปัญญา  อุดมดัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายสุวิชชา  พรหมบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงหงษ์ลัดดา  แก้วแบน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงหทัยชนก  สังสัญชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงหยกผกา  สุทธิบุญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงอนัญญา  กันกา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงอนันตญา  นพพิบูลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงอนันตญา  อยู่เย็น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงอภิชฏา  แสนสิงห์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายอภินัทธ์  ธุนาสูนย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายอภิสร  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายอภิสิทธิ์  สกุลคลานุวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงอมิตรา  ปาโท้ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอรพัชร  มีศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงอริษา  พยอมหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอัญชิสา  กล่อมเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายอิศม์เดช  น้อยมิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายอิสระเมธี  ตั้งสวัสดิ์เมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายโอบนิธิ  แก้วพินึก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกชพรรณ  ประพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสำราญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกมลพรรณ  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกมลภพ  ตังจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกมลรัตน์  ปันหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขาวงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปรากฎสยาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกรรวี  สมานจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกฤชพล  อิมจำลอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายกฤตเมธ  ละม่อม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกฤตยชญ์  เอี่ยมศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายกฤษฎา  ยิ่งรุ่งโรจน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกฤษณพล  แผ่นจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกวิตา  นามวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายกษิดิ์เดช  ทองนรินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายก้องภพ  กางรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุชิงปรัส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หมายกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกัญฐิกา  ภาคภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกันยากร  ทองรส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายการต์สุภัค  ตะลาโส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายก้าวหน้า  โภคทรัพย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกิ่งกานต์  คำลิว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกิตติกวิน  ทำดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายกิตติศักดิ์  เรืองสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกิติพัฒน์  ไทยอาจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกีรติโชติ  ฉิมมาลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกุลภัสส์  อินทมะโน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกุลสตรี  กิ่งแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงเกศแก้ว  ยิ่งเรงเริง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายเกียรติชัย  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงขนิษฐา  ชาติไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงขวัญข้าว  สาแก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงเขนาธรณ์  สีห์สมยาบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายคณานนท์  นารีนาถ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายคณิศร  มงคล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายจอมทัพ  ไชยพลบาล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายจักรกฤษณ์  รวดเร็ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายจักรภูมิ  ช้างสี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงจันทร์ธนา  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงจันทิรา  สมเป็นชาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงจารุพิชญา  บุญเสร็จ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายจิรทิปต์  วันดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายจิรพนธ์  โสปัญหริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายจิรภพ  ผิวงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายจิรภัทร  สีหะไชน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองนำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงจิรเมธ  จินดาศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายจิรวัฒน์  ทองอ้ม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงจีรนันท์  คมคาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สมฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายจุลจักร  บุญนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงจุฬารัตน์  หอมสมบัติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขุมดินพิทักษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงเจนิเฟอร์  เดห์เลอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงฉัตรชนก  ประกอบกิจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงฉันทพิชญา  โสรธร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายเฉลิมชัย  อยู่ยืน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายเฉลิมพล  อยู่ยืน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชคันนาถ  ยิ่งได้ชม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชญานิศ  ทองศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชฎาภา  บุญทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชนกนาถ  ปฐมเสรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชนัชพร  กนกแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชนัญชิดา  จรจรัญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชดกลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชนัญชิดา  นรักษ์มาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชนาธินาถ  ส่องแสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายชนาธิป  เอ็นยอด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชนิดาภา  พะนิรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายชยณัฐ  ตุ้มทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชลธิรัตน์  บุญสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายชวิศ  ภาคะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชัชรินทร์  เห็นสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายชัยวัฒน์  เกลียวเพียร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายชาญชัย  รูปเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์อิฐ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชาลิสา  เปรียบยิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายชินพัฒน์  ประสานงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญสุยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชุตินันท์  หมายเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายชูเกียรติ  เพิ่มมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงโชติรส  มุลาลินน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงซูรีน่า  ซูดานี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงญาธิดา  สวงนศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงญานิศา  ต้องถือดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายฐาปณพงษ์  ตั้นจัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ศิริหล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงฐิติชญา  พระงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณญาดา  อัมพะวะสิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณฐิตา  กลิ่นตั้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณปภา  บรรเทิงใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายณภัทร  ฌานวุฒิพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงณัชชา  ศิริพิทยกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมาลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณัฏฐริส  บุญแสน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณัฐกิตติ์  ขนวนกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณัฐชนก  เดชกุลรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัฐชยาน์  ชาวสอน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเจียม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายณัฐดนัย  แกมกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายณัฐพงศ์  อิธิพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายณัฐพร  นิยมหาญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณัฐพล  งามพร้อม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายณัฐพล  พิมพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณัฐภัทร  ชมบุญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริธร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐวดี  ผาสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฐวัศห์  ทองม้วน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฐสิณี  แม่นธนู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุกุมารพันธุ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณิชนันท์  ทะเรรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงดวงกมล  ศิริมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงดวงหทัย  งามเด่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงดากานดา  ลัดดางาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงดุจดวงชวาลา  คงนาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงเดชฤทธิ์  เสริมศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายเดชาพันธ์  สีห์สมยาบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายถิรวิทย์  รำจาน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายถิรสิทธิ์  ดวงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายทรัพย์อนันต์  โพธิ์ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงทักษอร  คิดยาววงศ์สกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงทิพญมาลี  ซ้อนกลิ่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  บุญโสภา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงแทนฤทัย  ทองใบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธนกร  วงษ์วรรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธนกร  สุขประเดิม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธนกฤต  เปรียบยิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธนโชติ  แหวนเพ็ชร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธนเดช  มุตุมาจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายธนธร  หวาเกตุ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธนธรณ์  สาแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธนบุตร  เบ็ญเจิด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงธนพร  เฉวียงไว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนพล  เยาวลักษณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธนวัฒน์  ผดุงเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธนวิน  งามปลอด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธนัญญา  สายน้อยยาว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธนาโชค  วรรณโส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนาธิป  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงธนาภา  เพ็ชรประกอบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธนารีย์  มุมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธมกร  มีพร้อม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธรรมรักษ์  นิลสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธวรินทร์  บุตรบุรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คลำทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธัญณิชา  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงธัญธร  ศรีตัมภวา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธัญพร  บูรณจิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กัญญาศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธันยารัตน์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธารารัตน์  งามเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงธิดาโชติ  พวงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธิติรัตน์  มีสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธิติวุฒิ  คัชมา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธีรกานต์  คำพิลา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เขียวรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธีรดา  เปล่งปลั่งศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธีรเดช  เนื้อทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธีรเนตร  อุส่าห์ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธีรภัทร  คัชมา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธีรภัทร  สายศร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธีรภัทร  อยู่ชู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธีร์วรา  สุจินพราหมณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายธีระเทพ  แผ่นงา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนธวิตา  คงถือมั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายนพกร  คงครบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนภัสกร  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนริศรา  สุขดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนรีกานต์  ทัดสุคนธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนฤมล  เครือวัลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายนวชล  แสงงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนันทกานต์  เสริมศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชาติไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดวงสอน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีเหลือ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงนันทนา  ใจงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนันท์สินี  กองจันทร์ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายนันทิพัฒน์  พระงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนิชาภา  มูลทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายนิติกร  เจริญศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายนิติกูล  เจริญศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายนิติรักษ์  ศรีเทพ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงเนตรชนก  เกตวิจิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายบุญญานนท์  มณฑาทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงบุญธิดา  คงสนิท โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงบุญสิตา  ชูสกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายบุณยวัฒน์  ใต้เฉียง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ใจหมายดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์อ้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปพิชญา  ทรงสีม่วง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายปภังกร  ชูสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายปภังกร  เจริญยิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายปรมินทร์  ปทุมชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปริญานันท์  ตั้งสวัสดิ์เมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายปัญญาวิทย์  แสวงชอบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปัฐมาวดี  สถิตเวช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปาณิสรา  เสามั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปาริชาต  เกิดเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปาลิดา  ศรีวิศร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปุญญิศา  มั่นคง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปุญยธิดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายเป็นคุณ  บุญปก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพงศกร  ศรีสอาด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพงศกร  อินทรามะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายพงศ์วริศ  แพลอย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพรชนก  ลอยทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพรนภา  คงชนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพรปวีณ์  อยู่นาน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพรรณธิภา  สมคะเณย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพรรณวรีย์  ละม่อม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพรวิภา  บุญหว่าน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายพศิน  บุญโทแสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายพัฒนพร  สายเสมา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพัณณิตา  อาชญาเมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพัตรพิมล  หวายสันเทียะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิชชาพร  พงษ์ชะอุ่มดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพิชญษ  โอษฐงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  หงษ์ทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพิมพกานต์  ใสแจ่ม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ม่วงทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพิมเมตตา  รุจิยาปนนท์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพิมลวรรณ  คำดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพิมอัปสร  พิชัยพงษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพิริยากร  ศิริรจน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายพีรพล  สายสุด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายพีรพัฒน์  สังข์ลาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพีรภัทร  ต้นทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายพีรวิชญ์  แสงนิล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายพุทธาวัตน์  เรืองระวีพรรณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงแพรวา  ดัชถุยาวัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงฟาติพา  รุ่งเรือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายภควา  บุญเพิ่ม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงภัททิยา  กลีบแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงภัททิยา  พูนกำลัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงภัทธิรา  อุไร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีจริยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงภัทรนันท์  สมฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงภัทรพร  บุตรพราว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงภัทรสุดา  ยานามะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นามพูน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงภัทราพร  อุกอาจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภาณุวัฒน์  แสงจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงภาวิณี  จำปารอด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายภูมินทร์  แสงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายภูมิพัฒน์  งามมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภูริทัต  มะลิซ้อน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายภูริพัฒน์  แก้ววิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทรัพย์สมคิด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงมนัสวี  สีอะนนท์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มุ่งสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เพชรรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายโมกข์คณิน  สนโศรก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงยมลพร  คณิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายรพีพงศ์  สุไต้ทอน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงรมิตา  บุญเติม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงรวิกานต์  รวยสันเทียะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงรัชนก  วงจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายรัชพล  สุดเสียงสังข์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายรัชพล  อินทร์แจ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงริวปรีดา  แยบดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงรุ่งนภา  สำราญใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายฤทธิพงษ์  สังข์ชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงลักขณา  แจ่มประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายลัญจกร  ชัยสอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงวชิราภรณ์  จันทะขัมมา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวณัชชา  สมอ่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายวณัฐพงศ์  นิธิคณาวุฒิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงวนาวรรณ  บุญนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายวรธน  ทองร่อน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายวรเมธ  จันทร์อบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวรรชมน  โปดหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวราภรณ์  มาลัยทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายวริทธิ์ธร  จุไร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงวริศรา  ตะลาโส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงวรีรัตน์  เพชรดอนทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายวสุพล  จันทเขต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวัชรียา  พ่อค้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงวันวิสา  ขันสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงวันวิสา  ประเทืองใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายวิชญ์ภาส  กันรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงวิริธิภา  บุญสด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ไขไพรวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวีรยา  แพงแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงศราวดี  พรหมเทพ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงศศิกานต์  เตาะกะโทก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงศศินา  พันธ์ไผ่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงศิริภัสสร  สิงคเสลิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงศิริวัลย์  เสมอภาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายศิวกร  ศิริพัสดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงศุจินทรา  บุตรงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายศุภกรณ์  จรจรัล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงศุภากานต์  ได้ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงสกุลปริยา  มุลาลินน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายสรยุทธ  ทรัพย์วัฒนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายสรวิชญ์  สุขสำราญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายสรวิชญ์  อนันต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงสรัลพร  ไกยสวน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสโรชา  บานเย็น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายสัญญา  เพ็งศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายสิทธิโชติ  ศรีอุดม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายสิทธินนท์  เหมือนคนิง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายสิทธิพล  ศรีอภาชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายสิปปกร  คนึงกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสิรินทรา  มานะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงสิริภา  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงสิริยาพร  วิทยาจารุรัชต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงสิริอร  สุขสงวน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสิริอักษร  ศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายสุขสม  บุญรอด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงสุจิตรา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสุชัญสินี  ออกแดง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายสุธินันท์  เสาะสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุธิมา  เกษรแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงสุนันทินี  มั่นยืน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสุนิชา  พลไธสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสุนิตา  ปานทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสุพัตรา  เกษรนวล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายสุภกิตติ์  โชคเกิด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายสุรบดินทร์  สมกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สาทจีนพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายสุวิจักขณ์  คงฉ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงโสภินภา  วรรณศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายหิรัญ  สืบสันต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงอชิรญา  ยิ้มย่อง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอชิรญา  ระย้ายาว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายอชิระ  ครองสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายอนพัช  กมลบูรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอนัญญา  วงษ์เจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอนันตพร  อยู่ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงอนาฐิตฌ  สุขแสวง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายอภินันท์  เพิงคำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีอนุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอภิสรา  สิทธิศร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอมตบุญ  วิจิตรขจร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงอมรรัตน์  บัวพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงอรวรินทร์  เฉื่อยกลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงอริศรา  ดำรงสกุลสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอัครชัย  มณีเรือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายอัครวินท์  นิยมเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายอังกูร  พ่อค้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอัญชลินทร์  งามจบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายอันวา  แดหวา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอัสมา  ร่าหมาน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายอาทิตย์  ถนอมจิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอารดา  พิเนตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอารียา  เอื้อจรัสพันธุ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ศรีวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอินธิกานต์  มันธุภา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายเอกพิสิฐ  นิยมสวน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงไอย์ริสา  มาฉ่ำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกชรัตน์  สูงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงกรวรรณ  เสขะกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายกฤชกัมพล  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงกฤติยาพร  คำกิ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายกฤป  ฤทัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายกฤษณนัยน์  เหลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายกฤษณพล  สืบสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงกวินธิดา  ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เหิมหัก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงกันต์กนิฐ  ทรัพย์สนุ่น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายกันตพงศ์  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายกันตพัฒน์  คำดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายกันตพัฒน์  ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายกันติพัฒน์  ผ่องศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  วัฒนสังขโสภณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงเกวลี  นิยุทตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงเกษญาณี  สารเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายเกียรติภูมิ  วรสุวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายโกสิน  ดำรงสันติสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงคณภรณ์  ศิริชัยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงจันทนา  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงจิรฐา  ชิงชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงจิรสุดา  พระไวย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายจีรวัสส์  ศิรจตุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายฉัตรดนัย  ขวัญกลับ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงชญาน์นัทช์  บุญญะสิริสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงชนัญชิดา  เลอมานกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงชนากานต์  เชี่ยวรอบ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงชนิกานต์  ทางดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายชยพล  ปลาดลาภ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายชลสิทธิ์  อภิลาศมงคล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายชลิต  โภคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงชลิตา  วาสุพิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงชวัลนุช  แซ่กัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
650 เด็กชายชวัลวิทย์  จรัญศิริไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงชัชชญา  พัฒนฉัตรชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายชินภัทร  สมสวย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายชิษณุพงศ์  เทียมพล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายไชยพร  กระแสโสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงญาณาธิป  ริ้วแดง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายฐานัตถ์  สิงหลสาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงฐิตวันต์  ชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงฐิติชญาน์  บุญปก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีชาติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงฐิติยา  ทางดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายฐิติรัตน์  เสนาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายณภัทร  ชูโฉม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายณภัทร  ราษีทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงณภัทรารัตน์  ชัยชนะไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายณรัณ  ภักดีรัตนางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงณัชชา  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงณัชชา  พัดบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงณัฎธัญญา  เพ็ชรนิล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คันชั่งทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายณัฏฐนันท์  ทางดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายณัฏฐ์  พิศโสระ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ต่ออภิชาตตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
675 เด็กหญิงณัฐชยา  คินขุนทด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงณัฐชยานันท์  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายณัฐฎ์ธนนท์  นามเสถียร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลุนราศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์บ้านหล่อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงณัฐนรี  บุราคร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายณัฐพงษ์  นุสายรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายณัฐพล  จิตติลาภ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายณัฐพล  ยองทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงณิชกานต์  สิงคนิภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายณิชพงศ์  สมานโสร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงณิชาภัทร  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุตลาวดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายดนพภัทร  เจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายดนัยณัฎฐ์  กิ่งมณี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
691 เด็กชายต้นบุญ  โสภาพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายเตชินท์  ถาวจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงทิพย์จาวีย์  สืบนุการณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายแทนคุณ  ตรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายแทนคุณ  มานุจำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายธนกร  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายธนกฤต  พัดพรหม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายธนพร  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายธนพล  มะลิงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายธนภัทร  ผาโคตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายธนภัทร  วริทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายธนภัทร  สิงหวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายธนะวรรธน์  เกียรติไกรสิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงธนัชพร  เค้าทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
705 เด็กชายธนัท  ลิ้มถวิล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงธนิษฐา  ทางดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายธเนศ  วรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายธภัทร  สมชอบ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงธมนวรรณ  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายธรรมรักษ์  สายเสมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายธรรศ  คุณปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงธัญจิรา  โสนาพูน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงธัญธร  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงธิดาภา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายธีร์ธวัช  ดลชม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายธีระพงศ์  ปิติอนันต์ศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายธีรัตม์  สวายสมสีกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายนพกร  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายนราวิชญ์  เข้าเมือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายนวินธร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อุตทูน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สุชาติสุนทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงนิมิตศิริ  ศักดิ์เสริมเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
725 เด็กหญิงเนติรัตน์  อุ่นจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายบรรณสรณ์  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายบวรลักษณ์  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงบุญสิตา  สมประสงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงบุษบาทิพย์  ชาวนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
730 เด็กหญิงเบญจวรรณ  หอยสังข์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงเบญญาภา  ธุนาสูรย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงปกากมล  กล้างาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงปคุณา  นพพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงปณิดา  วงศ์สกุลภักดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
735 เด็กหญิงปนันดา  ประดวงชื่อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงประภัสสร  วงศ์อนุ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายปรัตถกร  เขนขนบ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
738 เด็กหญิงปวริศา  โกติรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงปัณฑิตา  ลิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
741 เด็กหญิงปั้นรัก  พลสาร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงปาณิสรา  อังศุวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงปารวี  พึ่งชาติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงปิณิดา  ทิวทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงปิยธิดา  พ่อค้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงปิยรัตน์  ปาละศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายปิยวัฒน์  กิ่งมณี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายปิยวัฒน์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญสืบสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงปุณณดา  ทรงงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงปุสสวิทย์  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายเป็นต่อ  สมเป็น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงเปมิกา  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  มุลาลินน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายพงศ์ภัค  บุญรับ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายพชรพล  พงษ์นุเคราะห์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงพนิตตา  สันติสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงพรขวัญ  ทีอุปมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงพรชนก  เลิศวิจิตรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงพรบุณยา  ตรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงพรปวีณ์  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงพร้อมขวัญ  เลาวัชรากูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงพริมรตา  รัตนโคตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายพลกฤต  พิกุลชาคร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
766 เด็กชายพลวรรธน์  ปิ่นอำพล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงพลอยชนก  สามาลย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  ศรีผดุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงพวงชมพู  ทองเปลว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
770 เด็กชายพสุธร  วิภาคะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงพัชรพร  เกษรบัว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันธ์วิไล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายพันธกานต์  หาญมานพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงพันธิภา  โคศรีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงพาขวัญ  เหมือนนึก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงพิชญดา  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายพิชญะ  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงพิชญาพา  มีพร้อม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงพิชญาภัค  มีพร้อม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กมุติรา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เจียมตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พิมพาเรือ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงพิมพ์มณี  วิเชียรปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กิจสกุลไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายพิรชัชย์  พวงสด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงพีรญา  ศรกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
787 เด็กชายพีรณัฐ  พรหมชัยนันท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
788 เด็กชายพีรพล  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงแพรขวัญ  แพงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
790 เด็กชายภัทร  สุขอุ้ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
791 เด็กชายภัทรชัย  วารีดำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายภัทรดนัย  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงภัทรวดี  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
794 เด็กชายภัทรวัศฐ์  พงษ์ปิยานุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงภัทรศริญญา  เรียมทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
796 เด็กชายภาคภูมิ  กิมเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงภาพตะวัน  นพเก้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายภาสกร  วราจิตติชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงภาสินี  ชุ่มคุมสิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายภูมิพัฒน์  นลินทัศไนย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงภูริชญา  นนธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงมณัญชญา  ดูลโซล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงมณีรัตน์  ศิริตระกูลมั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
806 เด็กชายมาวิน  ศรีรินทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงมุทิตา  โอฬารพลูผล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
809 เด็กชายยันเน  มาชาลิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายรชต  สีอยู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายรพี  สัตย์ฌุชนม์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงรัชนีกร  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงรัฐกรินทร์  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายรัฐวิชญ์  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงรุจีรัตน์  รักปลื้ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายเรืองสิทธิ์  เมธาชัยศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
818 เด็กหญิงลภัสรดา  สุตลาวดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงลีลาวดี  ศิลาภากุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปะโสทะกัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายวชิรวิชญ์  เนตรตระกูลชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงวณานันท์  ดวงจันทร์โชติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายวรพล  จะเชิญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงวรรณพร  สกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงวรฤทัย  จันทราช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงวรวลัญช์  พาริหาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงวรัญญา  เนื้อทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงวริศรา  อัตวานิช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงวริศรา  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงวริศรา  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงวัลลภา  สมบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงวิชญาดา  พะยังเฆ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงวิชุกร  อามาตย์เสนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปิยะไพร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงวิสสุตา  ผลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายวุฒิภัทร  หวังวัชรกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายศรัณยพงศ์  เอี่ยมอาจิณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงศรัณย์ศิริ  ดวงตา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายศักดิ์โชติ  ลักษวุธ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายศิรศักดิ์  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายศิวกร  มีโชค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายศุภกฤต  ชาตรูปฏิวิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงศุภรดา  อุตตะโปน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  กาบยุบล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงสมิตตา  ไทยตรง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายสรธร  สุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงสรวงมน  ประวาสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายสิทธินนท์  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงสิรขวัญ  ดีแก่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
850 เด็กชายสิรภัทร  ทนกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายสิรวิชญ์  คงนาค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงสิริกร  ข่าขันธ์มาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายสิริราช  พึ่งชาติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงสุชาดา  ทันงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
855 เด็กชายสุชานันท์  คงเสมอ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงสุธีรญา  สามยอด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายสุพชีพ  พริ้งเพราะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุรัณณุสส์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
859 เด็กหญิงสุรัชวดี  ผลอุบล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
860 เด็กหญิงสุริวิภา  ยงคง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงสุวภา  เมื่อประโคน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายสุวิจักขณ์  คร่ำสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
864 เด็กชายแสนภูมิ  ศรแผลง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงอชิรญา  ทางดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายอนุพงศ์  อนันต์ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงอภิชญา  พันธ์จูม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงอภิชญา  เหมนิธิ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายอภิชาติ  อินทนูจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายอภิวิชญ์  ปัญญาเอก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงอรกัญญา  จงอุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงอรวรา  ดมหอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงอรัชพร  รันทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงอริย์สร  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายอัครพนธ์  โกศลพุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงอัญธิญา  ผมน้อย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายอาธิศักดิ์  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
878 เด็กชายอิสระ  คมคาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงอิสรีย์  รักแผน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงกชพรรณ  พงษ์ปิยานุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีอุฬารวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายกมลภพ  ราศรีนวล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงกรกมล  ไท้ทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายกรชาล  กิตติภูมิเมธี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงกรรทิพร  ยาวยืน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงกรรทิพา  ยาวยืน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกรรวี  ควรดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายกรวีร์  อรุณปรีดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายกฤติธี  สังข์สาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายกวิน  จันทร์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายกวินท์  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกวินธิดา  ศิริทัศนเวช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกวินธิดา  แปลงทับ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงกวินปวีณ์  ศิริทัศนเวช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายกษิดิ์เดช  ดีล้อม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายก่อพัฒนพงษ์  เมินดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงกัญญภัส  สายศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงกัญยา  รื่นเริง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงกันตาธรณ์  ลัดดาหอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ยิ้มดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายกานต์ศศิน  อิสรีย์วรทัต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงการต์สิรี  สุขสุม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงกิรญา  คำมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงกิรติกา  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงกุลฉัตร  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายกุลทรรศน์  สว่างสิริทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงกุลิสรา  กมุทติรา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงเกวลิน  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงเกวลิน  เตยังรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงเกศกวินทิพย์  ธนุนาจารย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงเกศินี  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายเกียรติภูมิ  สุขแสนสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงขวัญข้าว  แพงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงขวัญชนก  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงขวัญณภัทร  เพลินสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงเขมจิรา  อภินันท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงเขมิกา  เศรษฐวิพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงคณิดา  พิทยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายคมน์ฑวัต  แสนคม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงจันทิมา  ดีพาชู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงจิดาภา  ภูลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงจิตรกาญน์  บุญเปล่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายจิรพิมรรฒ  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายจิรสุข  สุวิชา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายจิรัฏฐ์ติกานต์  ครองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงจิรัฏฐ์สุภา  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายจิราพัชร  สามาลย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายจุฑาเกียรติ  นับวันดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายเจตน์  อมรกาญจนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงฉัตรีย์ณภัทร  หิรัณวรโชติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงฉันชนก  เจริญมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงฉันท์ชนา  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงชญาดา  วชิรภูวดล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงชนมณี  ประยูรชาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงชนมน  สายยศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงชนัญชิดา  แสนชมภู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงชนาพร  คงเถลิงศิริวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงชยาพร  สังว์โกมล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงชลธร  หุ่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายชัญญวิทย์  น้อยศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายชาญไชยกรณ์  คานกลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงชีวากร  บุญสุยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้องดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อิทธิอภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายโชติกุล  สกุลดิสัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายโชติพัฒน์  เหลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายไชยภัทร  แสวงมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายญาณดนัย  แผ่นใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงญาณิกา  นิธิวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงญาณิศา  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายญานิก  สุรสอน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงฐิรญาศ์  ปรางค์ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงณชญาดาภ์  พิรักษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายณฐพงษ์  พางาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายณธรรศ  ลิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณภัทร  สอโส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณหทัย  วีรผาติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงณัชชา  นามสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงณัชชา  วีนาตะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงณัชชา  เล้าสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงณัชชาภัทร  มียิ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  บุญสุยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงณัฏฐา  ประภาสัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ปัญตะยัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงณัฐชยา  ดีพาชู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงณัฐธา  วุฒิศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายณัฐพรรณ  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงณัฐพัชร์  บรรจุงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงณัฐวดี  พรมนัส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงณัฐวรา  กิจขุนทด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงณัฐวิภา  บังคะดารา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายณัฐวุฒิ  โชติยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงณิชา  เพ็ชรใสดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงณิชารีย์  นามพูน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงดวงขวัญ  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงดารัณ  เนินงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายเดชาธร  เจริญดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงตรีทิพย์  มุลาลินน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายตฤณณวัฒน์  พยัคมนันท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงทรรศน์กมล  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงทัศนันท์  ผดุงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงทิฆัมพร  หรั่งน้อย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงทิพธัญญพร  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงทิพปภา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงทิพย์สุดา  หงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กชายธงชัย  นากดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายธชัชพงศ์  พื้นนวล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายธนกฤต  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายธนกฤต  หวังสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายธนตะวัน  อินทร์แป้น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายธนภัทร  จุงเลียก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายธนภัทร  เทียนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายธนวินท์  จันทร์ไผ่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายธนวิศว์  ธนานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายธนัช  สกุลศุภะโชติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายธนินท์รัฐ  ธนิตสุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงธนิสรา  สาทลาลัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงธมลวรรณ  วงศ์สกุลภักดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงธรรมสรณ์  นากดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตั้งวงศ์เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิเลิศรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อารยางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายธันยธรณ์  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายธิปปวิทญ์  วรรณตรง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายธีรดนย์  ขอร่ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายธีรพงศ์  ลัดดาหอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงนนนภัทร  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงนภาพร  ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายนรบดินทร์  รัตน์ภูรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายนฤชิต  เชิงหอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายนฤทธ์ธรณ์  สุริย์ฉาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงนันท์ธีมา  จักสาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงนันท์นัทธพร  ประยงค์หอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายเนติธร  ทับทิมสำโรง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายบุญยวี  สังห์พิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงบุณยานุช  สาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายบุริศร์รัฏฐ์  สุขแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายปณิธาน  ยอดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายปธานิน  ศิรพัชรางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายปธิกร  สุดชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงปนิตา  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงปพิชญา  กลกิขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงปพิชญา  หาญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายปภังกร  ปุริทาสัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงปภานิดา  แสงสีเงิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทวีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายปรเมต  อาจหาญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงประภัทรพร  เยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงปริยากร  ธิติเชษฐ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายปริวรรช  จรัสกุลางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายปวริศร์  พงษ์ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงปวริศา  โกสีย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายปวเรศน์  ไหว้พรยาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงปวิชญา  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงปัญญธิดา  ปัญญาเหลือ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายปัณณทัต  ชมชื่นดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายปัณณธร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฟังสุวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายปัณณวิชญ์  มงคลตันติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงปัทมพร  แสวงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายปาณัปนน  จรัสกุลางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงปาณิสรา  มงคลนพสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายปาลวัฒน์  โสวภาค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงปาลิตา  เทพรำพึง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงปิยะพร  เมธาศุภกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงปุญญิศา  แนวศูนย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายพงศ์ระพี  โกศลพุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายพชร  นามนาค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงพนิดา  อัครรัศมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายพบธรรม  ฉัตรธนาธรรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงพรญพัฒน์  เครือเนียม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงพรนภัส  ทองนวล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงพรนัภัส  พึ่งพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงพรพัตรา  อัศวรัศมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงพรรษกร  จงอุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงพรรษา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงพริสร  พรอมตตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายพลกฤต  สืบสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงพลอยกาญจน์  เนื่องชุมพล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงพลอยชมภู  กิจบัญญัติอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  จึงสุวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดีอ้อม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงพิชชาภา  พาณิชย์กิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงพิชชาภา  เมธาจิตติกรกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงพิชญ์นรี  หมอกเทพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงพิชญา  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงพิชญาพร  แสงนวล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงพิณฉัตร์  เจริญปิยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงพิมพ์ณนันท์  สุวรรณทรรภ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หาญมานพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงพิมพิกา  อิทยุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงพิมพิศา  ตรองอุดมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายพุฒิพงศ์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงเพียงขวัญ  จิโรจยนตรกิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงภวิษย์พร  พันละบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงภัคจีรา  ครึ่งมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายภัทรดนัย  กิมาวะหา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พวงบุญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายภาคิน  นฎิศวร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายภารุพล  เรืองผลวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายภูคาเชน  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงภูนิภา  ลีเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายภูผาม่าน  จันทินมาธร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายภูมภัทร  สุรประพจน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงภูริดา  มีภูมิรู้ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายภูริภัทร  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายภูวเดช  ภัทรวงศากร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายภูวิช  ยอดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงมนัสนันท์  วรรณูปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายมรุพงศ์  พัทธวิภาส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงมลกานต์  พงษ์ศิลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงมาริสา  ริชมอนด์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายเมธัส  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงเมธาพร  คำบุญฐิติสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายรพีพัฒน์  อุ่นจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงรวิภา  เทียมคลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายรวิภาส  มามูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงรษา  สุปิงปรัส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายราชัน  บุญบัวมาศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงรำไพพรรณ  ดวงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงรุจิภา  จึงธนวัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายไรวินท์  สิงห์เสน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงลฎาภา  นาเหนือ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงลภัสรดา  ละอองดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงลินรัตน์  วัฒนพายัพกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายวรกฤต  กาญจนากาศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงวรพิม  ม่วงพลับ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายวรภาส  สำรวมจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงวรรณกานต์  ตั้งวงศ์เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงวรรณิดา  ราษฎร์ทวี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงวริยา  ข่าขันธ์มาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงวลักษ์สุดา  ประดับสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายวิชญะ  เป็นผาสุก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงวิชญาดา  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายวิชยุตม์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงวิมลวรรณ  กระแสโสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายวีรภัทร  อยู่ครบ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายวุฒิพันธุ์  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงศดานันท์  นัดกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายศภาฤต  อินทร์แป้น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงศรัณย์พร  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงศรินทร์ฐิตา  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงศิณัฐชญากัลย์  ชิงชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายศิระ  บุญบัวมาศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายศิริพงษ์  เผ่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงศิริมา  สระสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สายกระสุน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายศุภกฤต  อินทร์แป้น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงศุภกานต์  ทองดา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงศุภานัน  วังวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงสวรส  ฮิบเบิตร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายสหชัย  แก้วลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงสัญชญาภัทร์  อัครพงศ์ภาคิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายสิชฌ์  เย็นเสมอ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายสิทธินนท์  วิชา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายสิรภพ  ดอนหมั่น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงสิรภัค  สกุลศุภะโชติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงสิริวิมล  กระแสโสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงสุชัญญา  พิศเพ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงสุชัญญา  มัดตุรัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงสุพรรษา  นิตใหม่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงสุภัสสรา  อรรถเวทิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายสุรวิทย์  ฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายสุรศกร  เรืองแสน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายสุวพิชญ์  พุดตาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงสุวิชญา  สอาดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงองค์อร  กุลัดนาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงอชิรญา  อรรคพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงอติกานต์  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายอภิวิชญ์  มณีสอดแสง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงอรกัญญา  อนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงอรณัฐ  สิงหลสาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงอลิชา  ชัยงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงอาธิติญา  บุญเปล่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายอิทธิกร  ทำมารุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงอินทิรา  พงษ์แสน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงอินธิรา  ธุนานุช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายอิสระ  สุทธิโยธา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงเอกรดา  ธรรมวิหารคุณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงไอริสา  ละเมียดดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงไออรยา  อิงชาติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงไออรา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงไออสา  ใจคิด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายฮาริส  วลีประทานพร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงกชมนต์  พันตาแสง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงกฤติยา  กระแสโสม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงกัญญาภัค  คารศรี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายกำพล  เชิงวิลาศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงกุลธิดา  พึ่งตน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงกุลนัดดา  สุกิมานิน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายเขมภัทร  สายกลิ่น โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กชายคณิศร  นิลวารีย์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กชายจิรศักดิ์  สีสด โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงชนาภา  ต้องถิอดี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กชายชาคริต  ฮมแสน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กชายชาญชัย  ชูบุตร โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายชินกร  สุขจิต โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงณัฎฐากร  สมวาจา โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงณัฐชยา  เกลียวทอง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาวร โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กชายทัพไอยรา  แอกทอง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กชายธนกร  ขยันดี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายธนโชติ  ไชยวิจิตร โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กชายธนวัต  ทองใบ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงธนัตดา  แจ่มใส โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กชายธีรภัทร  ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กชายธีรัตม์  เวชยันต์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงนพธีรา  ก่อแก้ว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงนันทิรา  มากแสน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายปวิตร  แสนเพื่อน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงปาริชาติ  สมรูป โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทรังษี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงปิยะพงษ์  ดีสม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงพรนิรชา  จำปาศรี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงพรพรรษา  พันธ์โพธิ์คา โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กชายพัชรพล  ผลเกิด โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กองแก้ว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กชายพิเชษฐ์  เจนขนบ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ตรงใจ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จับไหวดี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กชายพีระวิชญ์  ใจบุญ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงแพรนิสา  คำพุ่ม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงภัททิยา  คงทวี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงมาลินี  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กชายโมริยาห์  ดวงใจ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงเรือนแก้ว  สายกลิ่น โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กชายวรลักษณ์  แสนกล้า โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กชายวีรภัทร  คงทวี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กชายศรัณยพงศ์  พลเยี่ยม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงศศิตา  สิงห์ยอง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงสุภัสสรา  มาศิริ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงโสภิดา  งามอารมย์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงอภิญญา  เข็มเพชร โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงอุ้มเพชร  จันทร์กลิ่น โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายเอกภพ  ดีมั่น โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กชายจักกฤษณ์  สุมหิรัญ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายจักรินทร์  เจียมรัมย์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงชนิภรณ์  อนุเคราะห์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายณรงค์ยศ  อึงกล้า โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงณัฐพร  ขะเรรัมย์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายณัฐพล  มาสขาว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายณัฐวุฒิ  วัฒนเจริญสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายธนกฤต  รัตนกาญจนาภา โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงธัญพร  โสมสระน้อย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เจริญกัลป์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 นางสาวนภัสสร  อุไร โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงบุญธิชา  โอชินทรยุทธ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงเบญญา  โมกหอม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายปฐวี  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงปนัดดา  บุญกล้า โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายปัญญพนธ์  โสภิณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงปานชนก  จุฑาจันทร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายปิยรัตน์  เกลียวเพียร โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ประสานสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงพิรสา  เการัมย์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงเพชรลดา  ศรีห์ยัน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงมินตรา  ขุนศรีมณี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงวรินรำไพ  ไสวดี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงวิภาวดี  พอกฉลาด โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายศรายุทธ  คงสิงห์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายศุทธสิน  ศรีสนมาก โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายสุดเขต  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายสุรพันธ์  เห็นสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายสุริยะ  สาลีทอง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายโสภณวิชญ์  สลาลัย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงอมลวัทน์  บุญญัติ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายกวิน  แก้วเพขร โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายกษมา  ท่าระ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงกันย์สุดา  สุขเต็ม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงกิตติกา  บางไผ่ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงจารุพิชญา  ตั้งชูกุล โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงเจิมขวัญ  จิตสมาน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงฐิตินันท์  ปัญแสง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงฑิฆัมพร  โคตจันคำ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายณฤศร  ทีอุปมา โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงณัชชา  เอียกิจไพศาล โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายณัฐพล  อุปราช โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงณัฐวิภา  เกิดเหลี่ยม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายทินกร  วงษ์ธรรม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  แสนอภัย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงปรียนันท์  เจริญเหลือ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงพรชิตา  เจ๊ะรัมย์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงพรรณิภา  ขันธเสน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงพรสวรรค์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงพลอยสวย  ทองดี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงพิชญา  ชำนาญ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงพิณทอง  มีรสล้ำ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงภคพร  พัดตังโม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายภูมิพัฒน์  อยู่ในวงษ์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงโรเซลล่า  กรีม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงวชิรินทรา  แก้วกิติ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายวสุพล  ดาศรี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงวิภาดา  ยิ่งได้ชม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายสรณัฐ  ปัตพี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงสริลพร  ร่วมดี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงสิริยาพร  พงษ์พยัคฆ์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายสุทธา  คริงงาม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายสุรเนตร  พันนาม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายกฤติพงษ์  อินตา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงกัลยา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1290 เด็กชายกิตติชัย  ปัญญาแหลม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงเขมิสรา  วิบูลย์อรรถ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีนาน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงจารุวรรณ  วิชุมา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงชนิกานต์  เหมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงญาณิศา  ดาศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงญารนิล  ชัยโย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  แอกทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1299 เด็กชายณัฐพงศ์  สัพโส โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1300 เด็กชายณัฐพงษ์  มณีไสย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1301 เด็กชายดำรงรัฐ  คำใจ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กชายธนภัทร  เสาธงทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กชายธนภูมิ  แจ้งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญยาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กชายธรรมรัตน์  เหลืองธนูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงธริศรา  จิตรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  มุ่งงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงนปภา  ทรงศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กชายปฏิการ  แสงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงปริยากร  ประวันนา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ต้นทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงปิยะดา  เพิ่มมี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1313 เด็กชายพชร  พุทธานุ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงพรณภัส  ขันถม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงพรรณยาพร  เอื้อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1316 เด็กชายพลายนครินทร์  นลินทัศไนย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1317 เด็กชายพิทวัส  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงพิรญาณ์  หารไชย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1319 เด็กชายพีรพงษ์  รัมพณีนิล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงภัทรจาริน  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงโยษิตา  ศุภนาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงรมิตา  นวลดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงรัญชิดา  แต่งแดน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงวรรณิสา  มาลา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กชายวัชรพล  ทองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงวิภาสินี  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงสมวีรพร  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงสโรธร  บุตรงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงสุตาภัทร  ตีเงิน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงสุวรรณา  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กชายอธิชา  ปัญญาโรจน์สุข โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กชายอธิษฐ์ชริน  ไตรภูมิพิริยกุล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กชายอนวัช  สุมาลุย์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงอนัญญา  หลักคำ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงอมราพร  ผกากูน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงกฤติกา  โชคดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงจิรัชญา  อรุณกิตติพร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สำเภาทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงชิตาภา  พวงประยงค์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  กันนุฬา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายณัฐพนธ์  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงณิชกุล  ดัชถุยาวัตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงถิรพร  มีสติบุญ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงเทียนผกา  จรินันทราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงธนัญชนก  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายธวัลธร  กรวยทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายธีธัช  บุญเหมาะ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายนันทพงศ์  ศรีอุดม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงปวีณา  รัมพณีนิล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายภานุกร  ขันธสม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงรวีกานต์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายวสิษฐ์พล  ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงวีภาวี  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงศุภิสรา  วรภาพ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงสุพิชญา  เสาว์ยงค์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายเสฏฐพงศ์  สาธร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายอิทธิบูรณ์  ชอบกล้า โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงกันต์กมล  งามนัก โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงธนัชพร  เกษมทรัพย์ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.4 คณิตประถม
1363 เด็กชายภูริชกานต์  ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.4 คณิตประถม
1364 เด็กชายรัชชานนท์  เภาพาส โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กชายณัฐพล  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงดวงขวัญ  พุฒหอม โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงกรกมลวรมัน  ปลื้มกมล เทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงกรองทอง  สุระโคตร เทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงกิตติยาพร  ศิริสุข เทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงจันจิรา  ห่อทอง เทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
1371 เด็กชายทศพล  พวงจันทร์ เทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงนราวัลย์  พอกพูน เทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองศิริไพบูลย์ เทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงฟ้าใส  สนั่นน้ำหนัก เทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงภัทราวดี  สุขแก้ว เทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กชายรพีภัทร  ศักดา เทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กชายศุภกร  สายวงศ์ เทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงสุคนธวา  จันน้อย เทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงสุพิชชา  โด่งดัง เทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงสุรางคนา  จรจรัญ เทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงหฤทัย  มะลิหอม เทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
1382 เด็กชายหัฏฐกร  แววดี เทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงอนัญญา  เสาทอง เทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงกษวรรณ  วิญญูธรรม เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวะอุไร เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงกัญญาภัค  ยิ่งคง เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงกันต์หทัย  พระจันทร์ เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงจันทการต์  แสนสุข เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงชนิดา  ไชยรัมย์ เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงชมพูนุท  อินทนพ เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายชลธิพัฒน์  เติมงาม เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงชุติมา  โมทนา เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงณัฏณิชา  ทวีไทย เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงณัฐธิดา  มานุจำ เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายณัฐพงษ์  เทียมพล เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  กรึกรัมย์ เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายธนพัฒน์  สุกิมานิล เทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงธีมาพร  ทองเถาว์ เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงธีร์สุดา  พรหมบุตร เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงนภัสสร  ประยงค์หอม เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงนราธิป  จีนรัมย์ เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงนันทิดา  จันทร์กล้า เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงนารดา  นุโยนรัมย์ เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงนิชาพา  บัญชารัตนกุล เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงนิศรา  เงางาม เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงเบญญาภา  มีสัจจ์ เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงปภาวริณท์  ศรพันธุ์ เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงปอขวัญ  ซ่อมทอง เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงปัณณิตา  พิศเพ็ง เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายพัฒนพงษ์  แก้ววัน เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงพิมพ์ณัฏฐา  ชวนทิศ เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงแพรวรรณ  เลิงสูงเนิน เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงภัทรวดี  ดีจันทร์ เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายภูมินทร์  สมเป็น เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายมงคลศักดิ์  บุญล้อม เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงมินญารภัทร  เกือกรัมย์ เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายระพีภัทร  ณรังศรี เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายฤทธิพร  ดียิ่ง เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงวริษา  มงคล เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงวิชญาดา  เสาร์ทอง เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายวีรนิจ  เติมงาม เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงศศิธร  โปร่งกลาง เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายศิวภัฏ  พลประเสริฐ เทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายศุภวิชญ์  ตราชู เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีดาวงษ์ เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงสวรรยา  สุขแสงดาว เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงสุพรรษา  ต้นมิ่ง เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงสุภาพร  เสพสุข เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพ็งชวด เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงอชิรญา  จิตใจกล้า เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายอนันดา  หิรัญอนันต์พงศ์ เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงอัญญาดา  บัวเกตุ เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงอัยลดา  บุญมี เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงอารยา  รู้จิตร เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงอินทิรา  แสงสุกใส เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายเอกราช  สนั่นน้ำหนัก เทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุขดี โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงปวันรัตน์  สิริรจน์ โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงผกามาศ  ควรดี โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงศิรินญา  อยู่ปูน โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงสุจิตรา  เสียงสนั่น โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงอลิษา  เกตุหอม โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วสุข โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงพลอยไพลิน  รสปิตุพงศ์ โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงวรกัญญา  ผาสุข โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงวรรณนภา  ชะนะทอน โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงสุดารัตน์  โสฬส โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายก่อบุญ  โล่เสถียรกิจ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กชายกัณฑ์อเนก  มณีไสย์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กชายจักริน  นิตยวัน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงชยาภัสร์  ชื่นโพธิ์กลาง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธรรมศรีทิพย์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1453 เด็กชายถิรวัสส์  รั่วเฟง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1454 เด็กชายธนวินท์  ชูจิตร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1455 เด็กชายธีรศาสตร์  ภาสำราญ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตัณฑสุวะ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กชายปฏิวัติ  บุญล้ำ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1458 เด็กชายปภังกร  อินทร์หอม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงปานพิมพ์  เหลืองประภัสร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงพิรานันท์  รังคกูลนุวัฒน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1461 เด็กชายพีรพัฒน์  สมภพเคหะกิจ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงภัทรวดี  พระแก้ว โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1463 เด็กชายภาณุวิชญ์  อุ่นอ้วน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงวิชญาดา  วัยวัฒน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1465 เด็กชายสุวิจักขณ์  นาคสุข โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขอชัย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงกัณยากร  โชคมงคล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ยวงแก้ว โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงกานนิศา  สารียัง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงขวัญชนก  ถือสมบัติ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงณัฐนรี  แสวงมี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงณิชาภา  สำอางค์ทรง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงตามารา  บึรเกลมัน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายธนภัทร์  อึงไพบูลย์กิจ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงนฤชล  เรืองจินดาประชา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สุกเส้นผม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงนิยดา  อมรกาญจนวัฒน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายปรมะ  ตรึกตราจังหรีด โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายปัณณทัต  บัวทอง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงปานวาด  ตั้งแย้มชูเชิดสกุล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงปารย์  เหลืองศิริวรรณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงปาลิดา  วงค์ตาขี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายพงศ์ปวีร์  พิษณุวงษ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงพริมรดา  อินทอง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชำนาญการ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายพศุตม์  ชำนาญการ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงพัชรพร  ชัยพินิจ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงพิกุลทอง  ประสพธรรม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายพีรพงษ์  องค์โฆษิตพร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงฟ้าใส  รั่วเฟง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงภคิณี  ประเสริฐยิ่ง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายภีมพล  ธุรานุช โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายภูผา  กิตติคุณากร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงรมิศา  จรัสกุลางกูร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงลภัสรดา  ลอยประโคน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายวรากร  มณีอินทร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงวัชราวลี  ตั้งพรรณวงศ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงวิภาดา  สายศรีแก้ว โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม