รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิรนัน  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศศิเดโช โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเมย์ริษา  ขาวชูรักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายวราวุฒิ  เดชะ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสุจิรา  ชูเชิด โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงโสพิดา  วงศ์พิพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายนันทวัฒน์  ทองบำรุง โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงวรรณรดา  เวชพิทักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงนารีรัตน์  ด้วงแก้ว โรงเรียนมหาราช 2 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายพิทักษ์  พิทักษ์วงค์ โรงเรียนมหาราช 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกมลทิพย์  บัวเมือง โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายณตวัณ  ไกรณา โรงเรียนมหาราช 2 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงทิพย์นคร  สุขอินทร์ โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงธันยาภัทร  คุณสนอง โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงนันทิยา  จั้งโล้ง โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงบุษราคัม  แก้วเจริญ โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายพงษ์ธวัช  มีแสง โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพรพิมล  จั้งโล้ง โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงภัทราวดี  บัวเมือง โรงเรียนมหาราช 2 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงยลรดา  คงเอียง โรงเรียนมหาราช 2 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงยศวดี  คงเอียง โรงเรียนมหาราช 2 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขคง โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอัจจิมา  ราชธานี โรงเรียนมหาราช 2 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงอุไรพร  ชูประคอง โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกัลธิยา  หัสพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกาญจนา  พันธวงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายชุติพนธ์  พรหมเรือง โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายปกรณ์  พิธีการณ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปาริชาติ  อ่อนแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพรธิตา  เพ็ชรพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายเพชรชรานนท์  เถาว์เหลี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายภรัญยู  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงรุจินันท์  แก้วพล โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวสุธิดา  แต้มจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายศักย์ศรณ์  ฉิมยินดี โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชลธิชา  แซ่วั่น โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงณัชชา  ฉิมยินดี โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ตรีเภรี โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ทองหนู โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงเบญจรงค์  เจริญอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปิยะฉัตร  นุ้ยเจริญ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพิมพิศา  ลิ่มอรัญ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายณณัฐ  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านในไร่ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แข็งมาก โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจันทิมา  ชูชาติ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายเฉลิมพล  รองแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐกรณ์  ศักดิ์พรหม โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีธนสาร โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนภาทิพย์  จันทร์พงษ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนฤมล  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายปรเมธ  เพชระ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วอำไพ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายพศุตม์  พรรณศิลป์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายภูริณัฐ  หวังแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายเยาวชน  ติลมัล โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายศศิธร  ศรีธนสาร โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งสกุล โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายสิทธิสาน  เพ็งจันทร์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายอธิปคณา  หลิวคง โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายกฤษดา  นุ่มคง โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นายเกียรติชนก  บุญแก้วศรี โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายโกสินทร์  นิลเอี่ยม โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวจันทราทิพย์  แซ่ตั้น โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายชัยวัฒน์  พิสระ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงญาดา  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวณัฏฐา  ช่างคิด โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐฐา  ฤดี โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณัฐพร  เพชรปาน โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงดาวพระศุกร์  วงษ์กวี โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายดุษฎี  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงธารารัตน์  เพชรปาน โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธิดารัตน์  อยู่ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายนภดล  งามขำ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวนฤภร  บุตติพันธ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงนวรัตน์  หวานสนิท โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงนันธิดา  บรรหาร โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงนิฐาปนี  ฉวีวรรณ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงปภาวดี  ปรางทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงประกายดาว  รินรส โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงปริชญา  หัสจำนงค์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงพรภนา  อยู่ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญญัติศักดิ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงภัทรวดี  จงจิต โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงมุกขรินทร์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงวรรณกร  ตรีศรี โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงวลัยพร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวศศิวิมล  รักษาแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายศุภกร  มังกรรัตน์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงสิริมา  จันทรประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวสุจารี  คีรีทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงสุธาวัลย์  ชูช่วย โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสุภาวิดา  ดวงตา โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.1 คณิต ม.ต้น
93 นายสุวนนท์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงอรวรรณ  โตเอี่ยม โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายกชกร  แก้วอ่อน โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายกฤษฎา  พุทธพืช โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกัญญาเรศ  ปรีชา โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกันตินันท์  ทองนิมิตร โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงสา โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายณัฐพงษ์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงดนุลดา  สุขราช โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธัญพิมล  ละออ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธีระยุทธ  ฤดี โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนภาวรรณ  ทองศรี โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนาขวัญ  มณีพุทธ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนิตย์นารี  พันธ์ถวิล โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปัทมา  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายปิยพัทธ์  พรหมเกิด โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพรเพ็ญ  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวรรณวนิตย์  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวัชราวรรณ  เพชรปาน โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศศิโฉม  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุกัญญา  รักทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุรัตตา  คีรีทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายอนุชิต  ช่างคิด โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอมรรัตน์  พราหมณ์คงแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายอัษฏาวุธ  ปรางทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจิณณพัดธยาน์  ศรีทองคำ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงจิดาภา  เตโชพัฒนชัย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  แก้วสุขสุด โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชฎาภรณ์  เกตุชู โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายณชย  กลับช่วย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณฐพล  จิ้วสิ้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีน้อย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายธนกฤต  แซ่อุ้ย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายปฐมพร  บัวทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายปิยวัฒน์  นุ่นเกิด โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันทร์คล้อย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายภัทรพงษ์  วงค์พิพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายรัตติภูมิ  ช่างเรือ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายวรสิทธิ์  จิตสวาท โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสุพิชชา  จุลเพชร โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายอมเรศ  เศรษฐนาวา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอิษฎาอร  ช่วยศรี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  นาเลื่อน โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกล้วยไม้  รักบำรุง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกลัญญภัทร  ทองสิน โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกษัติญา  ไกรนรา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จิตรสวาท โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายกันต์ธีภพ  อุปลา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกันตพิชญ์  ยะโส โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกันตพิชญ์  ศศิเดโช โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีทองปลอด โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายฆฤต  อินทนุพัฒน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายจิรเมธ  พราหมณ์ศรีชาย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจีรณา  รอถ้า โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีภุมมา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชนิกานต์  จิตรธรรม โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชาลิสา  อยู่ขาว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชุติกา  สีดุก โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นวลสุทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเชษฐธิดา  มัชฌิมวงศ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงโชติกา  ภักดี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณฐนนท์  ศรีโชติ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณฐา  รอดเจริญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายดนัยพิช  ชัยภักดี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงทหัยชนก  อุปลา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนกร  พูลใหญ่ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนกฤต  ไชยยุทธ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนภัจน์  ขนาบแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธริมา  กิตติพลจักร โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธีรภัทร  แจ้งเพชร โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธีริศรา  ทองปัสโณว์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปภาวิชญ์  เหลืองวารี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปรียดาพร  พรมลี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปัณณธร  แคล้วทนง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปาณฐิพร  นวลสุทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปุณยนุช  คะเชนทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพงศกร  สุขดี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพรทิพย์  แสงทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพัชญ์สินี  มลิวัลย์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิมพิศา  ยะโส โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วสุด โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายภูธฤทธิ์  สุขพัฒน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภูมิพัฒน์  ขวยเจริญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภูมิพัฒน์  วีระวงศ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงภูษณิศา  รักแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงมลฤดี  ชัยชนะ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายโยนาธาน  โลติกร โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงโยษิตา  บุญคง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงลักษิกา  หยิกซ้าย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายวงศกร  สาวิโรจน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวรรณฤดี  นวลแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวลัยพรรณ  นาคคลิ้ง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายวิทยพล  ปานชนะพงศ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุพิชา  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายอัครพล  บุญล่อง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอังศิณี  บุญนำ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายอิสรภาพ  หนูปลื้ม โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายอิิทธิเชษฐ์  สวัสดี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจิตลดา  ลักษณา โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพรทิพย์  หนูคลัง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพรพนา  จันฉวาง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงกมลชนก  เกลี้ยงกลม โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกันตพิชญ์  กรดมาก โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเกวลิน  สโมสร โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายขวัญกล้า  ทิพย์ชัยมงคล โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายจักรี  ทองพิจิตร โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจันทร์วลัย  เถาว์เป็น โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองพิจิตร โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงญาณิศา  มิฉา โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒเจริญ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายเตชินท์  เพชรจันทร์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรประพันธ์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพงศกร  เต๋กอ๋อต้ง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพรพนม  ดวงมาลา โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพีรพัฒน์  พลายแก้ว โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพีรพัฒน์  ศักดา โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภูมินันท์  ดวงดาวเล็ก โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภูรินท์  บุญเมือง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภูริวัฒน์  โบศรี โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายรุ่งอรุณ  เอียดรัตน์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสโรชา  ชูแสง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุวภัทร  เพ็งโตวงษ์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายสุวัฒน์  อนุภักดิ์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุวิชาดา  สุดาจันทร์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอรนลิน  เกลา โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอรวรรณ  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอลิสา  แก้วกำยาน โรงเรียนบ้านบางเหรียง ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงกิตติรัตน์  หนูส้มแก้ว โรงเรียนบ้านบางเหรียง ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายจารุวัฒน์  รัตนกระจ่าง โรงเรียนบ้านบางเหรียง ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงลลิตา  แช่มศิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านบางเหรียง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสาวิกา  มาศแก้ว โรงเรียนบ้านบางเหรียง ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพีรดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงเกศรินทร์  ไกรนรา โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงจารีวี  สืบตัน โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงจิราวรรณ  ใจสว่าง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงชไมพร  รักษ์วงศ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงญาณศา  โมฬี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงตรีรัตน์  นกแก้ว โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงธินันยา  บัวเผียน โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงธีรนาฎ  ทองควนลึก โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงธีราพร  บัวนุช โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงนลินนิภา  ทั่วจบ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงนารีรัตน์  ชอบผล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปัณฑิตา  น้อยบุดดี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายพณัฐพงศ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงรุ่งฤดี  บรรดาล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงวรินทร์ธร  เกืื้อกูลบุตร โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงวันเพ็ญ  ทองศักดิ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยบุดดี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสุนิสา  ชนะพล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอัสมาภรณ์  มีแก้ว โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงอารดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงเอมมิกา  อินทกูล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงณัฏฐกมล  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านบางรูป ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายพงศ์ภัค  ศรีวัฒน์ โรงเรียนบ้านบางรูป ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงรัชฎาพร  เพชรภักดี โรงเรียนบ้านบางรูป ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงสมฤทัย  บัวเผียน โรงเรียนบ้านบางรูป ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสุชานาฏ  ช่วยดำ โรงเรียนบ้านบางรูป ป.4 คณิตประถม
256 นายภรสวัสดิ์  ศฤงคาร โรงเรียนบ้านบางรูป ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงทัศณีย์  ชัยอินชะ โรงเรียนบ้านบางรูป ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไทยกูล โรงเรียนบ้านบางรูป ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวรรณรนา  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านบางรูป ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุรินทร์ดา  บุญมาก โรงเรียนบ้านบางรูป ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงบัณฑิตา  พัฒทอง โรงเรียนวัดบางกำยาน ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เรืองศรี โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายธนชัย  อุบลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงศศิธร  รัตนสูตร โรงเรียนบ้านเมรัย ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงอริสา  คงกุลทอง โรงเรียนบ้านเมรัย ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดารารัตน์ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกุลธิดา  สุทธิเจริญ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงเกวลิน  ทองสินธุ์ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเกษกนก  บัวจันทร์ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจุฑามณี  เสาเกลียว โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชนิกานต์  เทพวิสุทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชัญญานุช  จงอ่อนกลาง โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐนิชา  แผ่นศิลา โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายทวีสิน  พยัคฆา โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนพนธ์  ชอบทำกิจ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธนพร  รามแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนพัฒน์  สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายนรวิชญ์  มะลิทอง โรงเรียนบ้านเมรัย ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนารถวลีย์  มณีนวล โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายวิรชัช  พยัคฆา โรงเรียนบ้านเมรัย ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายสิทธินันท์  ปานนุ่นกุล โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายสิรภัทร  สุวรรณรังษี โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายสิรวิชญ์  คงกุลทอง โรงเรียนบ้านเมรัย ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสุพิชญา  ชูสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอชิรญา  คงยืน โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอลิสา  เรืองศรี โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกรภัทร  วระชินา โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายต้นตระการ  พิมิตร โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพิชญาภา  พลพิชัย โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายสีหนาท  อริยเดช โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ฮ่าน โรงเรียนบ้านควนนิยม ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงชุติมา  ชูโชติ โรงเรียนบ้านควนนิยม ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงณัฐนิชา  วิเชียรมานะรักษ์ โรงเรียนบ้านควนนิยม ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงณัฐนิชา  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนบ้านควนนิยม ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงนัจนันทน์  หนูขาว โรงเรียนบ้านควนนิยม ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงปภัสรา  จรแก้ว โรงเรียนบ้านควนนิยม ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพรหมพิริยา  บุตรบุญ โรงเรียนบ้านควนนิยม ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ช่วยรักษา โรงเรียนบ้านควนนิยม ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงเขมรินทร์  บุญกำเนิด โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธีรโชติ  สิทธิชูเกียรติ โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนภวรรณ  รอดอุบล โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงรุ้งรดา  ชนะคช โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสิณีนาถ  ศรีสุขใส โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสิริสุข  เวียงชัย โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสิวพร  มุสิกะชาติ โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุชานันท์  เลิศหล้า โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐชา  สุดดวง โรงเรียนบ้านบางปาน ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรรณรา โรงเรียนบ้านบางปาน ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงศิริบุษภรณ์  พลรบ โรงเรียนบ้านบางปาน ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงนันทวัน  สังข์เลื่อน โรงเรียนบ้านบางปาน ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพิชญาภา  สุดสาย โรงเรียนบ้านบางปาน ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศศิธร  พรมกุล โรงเรียนบ้านบางปาน ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมกุล โรงเรียนบ้านบางปาน ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงจิตภัสร์  สิทธิการ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายณัฐวัฒน์  เพชรอาวุธ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงนริศรา  หวานเหลือ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายพรพิพัฒน์  เปลี่ยนวงศ์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงเวธนี  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงศศิฉาย  สงวนพงค์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายศศิพงศ์  ชูศรี โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายเศรษฐพงศ์  บรรดาตั้ง โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงสุชานาถ  วงศ์กิจพาณิช โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงสุนันทา  นามบุศย์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงอัญชิสา  ทวีแก้ว โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงกรณิศ  นามนวล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิสูตรทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายกุลธวัช  ช่วยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงจิณัฐตา  ช่วยคงมา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงชญานุตม์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายชยทัต  เอียดดำ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองดี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายธนทรัพย์  จันทร์ภูชงค์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายธนาพล  จินดา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายปฐมพงศ์  สร้อยหอม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงปานไพลิน  ดำฉวาง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปุณยวีร์  เพชรประพันธ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายพงศกร  ชูทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คชนาม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อุปการ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงแพรวา  เกษรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงภัทรวดี  ช่วยคงมา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายภูวเนศวร์  หมั่นถนอม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ทองอ่อน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายวงศกร  ปลอดอักษร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงวราคณา  พลายจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงศุทธหทัย  ชูทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงสุภาพร  รักษ์ศรีเมือง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงอนิษา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายอนุภัทร์  แซ่เจีย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงอรจิรา  พลายด้วง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายอรรถวุฒิ  น้ำตาปี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงกชพร  แก้วเพ็ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายกฤษณพล  จันทร์ศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกวิสรา  ณะเสน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกษิดิ์เดช  โพธิ์บุรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกัณยาวีร์  รุ่งอาญา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายขจรศักดิ์  ถิ่นเทพา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายคุณาธิป  สงค์ช่วย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายจักรภัทร  ภารา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงจุฑาทิป  อินไชย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายฉัตตมน  คำจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชญาดา  ทองสกุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายชลชาติ  เมืองนุ้ย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายชิษณุพงค์  พรหมแก้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายชีวานนท์  ซังทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงชื่นชยาภรณ์  ทองศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายฐิติภูมิ  จันทร์ส่ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทาบุราญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงเฑย์วษา  ขุนโหน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณ ฐาริณีย์  ทองดี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณชพล  ยอดสร้อย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายณัฐฐพัฒน์  นาคแป้น โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณัฐณิชาดา  สุดจิตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่อุ่ย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณิชนันทน์  แดงขาว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายเตคุณ  เลิศธาดาภัทร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายธนเดช  หนูกลิ่น โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนพัฒน์  รอดเจริญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธนพิพัฒน์  ชูเพชร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธนาคิม  กลับ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงธมลวรรณ  เขียมวิจิตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธรรณชนก  ตรีสงค์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายธันญา  จันทร์ช่วง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธีทัต  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ทองคำ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธีรทัศน์  บุญเติม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงนภสร  สุราษฎร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนภัสภรณ์  สุขแท้ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงนภัสสร  แข็งมาก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนภาพร  พันธ์เล็ก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายนัทธชัย  จั่งโล่ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายนัทธพงษ์  แข็งมาก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายนันทกว้าง  จัตุมิตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคพิน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายนันทิพัฒน์  แข็งแรง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์คง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทวงษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงใบบัว  มาลีลอย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงปฐญาวดี  สมุทรจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายปฐมพงค์  ทองเล็ก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายปนพัฒน์  ปลอดภิญโญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงปพิชญา  พรายพรรณ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรายพรรณ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วสุขศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายปองคุณ  ศรีสมทรัพย์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปิยาภรณ์  บุญญานุพงศ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายปุญญพัฒน์  สมบัติแก้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปุณณภา  รื่นรวย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายปุณณัตถ์  ประพัฒน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายพริษฐ์  บางรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เตชวิสุทธินันท์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพีรพัฒน์  พิบูลย์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภาสกร  เรืองจินดา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  สุดจิตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภูมิภัทร  คงเกิด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงรวิสรา  คงปลอด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงลลิตภัทร  ตังรักษา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายวิศรุต  ขวัญม่วง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายวีรวัฒน์  รักษายศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายวุฒิพงษ์  เพชรเจริญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงศรัญชิตา  แจ้งเศษ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายศุภชัย  เฮนะเกษตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายศุภณัฐ  มติธรรม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงศุภิสรา  พัฒน์มาก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสรัลรัตน์  พิทักษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายสิรวิชญ์  แดงมา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสิรินญา  พยาบาล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุชานันท์  ชูเพชร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายสุทเดช  รัศมี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสุธาสินี  ภูริเจริญวงศ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสุเมธนี  สุขทิพย์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอนาคิน  คงสา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอรนลิน  แก้วแสน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอรปภา  ชูประดิษฐ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอรรถโกวิทย์  เพชรรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงอรอุมา  สุขอ่อน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายอาชิรวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอาทิติยา  มั่งมี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกฤษฎา  ถ้ำจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิลป์สวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  จันทบูรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายคณิสสร  ทองเมือง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายจิรพงศ์  เลิศภูวิวัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงชฎาพร  เพ็ชร์สุข โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายชินโชติ  คุ้มหอยกัน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายชุมพล  หนูดำ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงญาณิศา  ภู่วัฒนา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายณ ตะวัน  บุตรทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงณัฏฐนิช  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายณัฏฐากร  ลิสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงณัฐชยา  พรรณรา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายเดชาพล  อินทร์ดำ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายธนกิจ  โพธิ์โพ้น โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายธนธรณ์  สกุลน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงธนิดา  จันทกานษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายนันทน์วิทย์  ทองโอ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายปัณณวิชญ์  เจียมทวีบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายปุณยวีร์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงเปรมยุตา  กาญจนดิฐ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงฝนทิพย์  มุ่งป้องกัน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงพลอยชมพู  จุลละเอียด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายพลาธิป  ตันธนกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายภาคีนัย  หนูแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายภูธเนศ  วรรณวงษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายวริศ  ตั้งต้น โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เกื้อทองสั้น โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายสิรวิชญ์  สอนไว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงสิริญญา  ชูจิตร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงสุวภัทร  เกิดบ้านคราม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายอภินันท์  หีตช่วย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงกจกร  ทองวุ่น โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกชกร  สมบัติแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกชนันท์  มากแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เล้าพานิชวัฒนา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกรกนก  ประชุมรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกรชนก  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกรัณย์ฑรัศม์  แก้วละเอียด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกฤติณัฏฐ์  คุ้มรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกฤติน  ตั้งฐานานุศักดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกฤติมา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกฤษฎาพรณ์  หิรัญจารุ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกวินทรา  เล้าพานิชวัฒนา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกษิดิ์เดช  หวามา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกัญชพร  ชุมชาตรี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกัญชพร  อัครคำ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไทรพันธ์แก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เพ็งจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังคหะ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกัณฐมณี  ไทยเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกันติยา  ทองนา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิ้ววังโส โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกิตติพศ  วรมาศกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกิตติยา  แซ่วุ่น โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกุลญารัตน์  แดงขาว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกุลนาถ  สุดจิตร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อนุอินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายไกรวิชญ์  อุดมทองสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายเขื่อนเพชร  วัฒนพงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงคูณัญญา  แก้วม่วง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงงามเนตร  ราชจำนงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงจริยนาฎ  วรรณศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายจักรชัย  อ่อนคำบัง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายจักรภัทร  รักษาวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงจันทนิภา  บุญเลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายจารุวิทย์  สมหวัง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายจิรพัฒน์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงจิระพร  ร้อยนาค โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายจิรัฎฐ์  สุขช่วย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจีรณัฐ  คงทรัพย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วประสงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานเงิน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายเจตนิพัทธ์  พันโญศรัณยา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงเจนจิรา  เดชฤทธิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงชญานิศ  ปานุวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงชฏาเกษ  คินธร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงชนนิกานต์  โกละกะ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงชนันญา  สอนประสม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชนิกานต์  รักเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชลกร  นิคมมงคลรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงชวัลนุช  แซ่ภู่ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายชัชชน  โสมจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายชาญณภัส  ยิ้มมาก โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายชิษณุพงศ์  ประเสริฐเพชรมณี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศักดิ์สง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงชุติมา  ไทยทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงญาณภัทร  หนักแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงญาติมา  เบียกขุนทด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายฐปนัท  ชินธเนศ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงฐาปนีย์  ขุนณิรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงฐิติพร  สมบัติแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงฐิติมา  ชูชาติ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงฐิติวรดา  ดีต่าย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายณฐกร  ชูมณี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายณฐดนย์  ตั้งสัจจะธรรม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายณภัทร  จันทกานษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายณภัทร  ทองขาว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  เกตุณรายณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ผุดแจ่มใส โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณัฏฐนารีย์  ปานเขียว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์เสือ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัฐชปาลิน  เมืองน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัฐญา  บัวเอี่ยม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างคิด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณัฐณิชา  ด้วงเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณัฐธิตา  พัฒสังวาล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชูมณี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณัฐพงศ์  แต่งเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัฐมน  ทวีศิลป์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฐวดี  อรุณประภากร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัฐวดี  อินทรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำผอม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณิชกร  สุดธานี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณิชารีย์  ทองปาน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงดลวีย์  ศรีนวลใย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงทรรศกมล  ชูเมือง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงธณัฐชนันท์  คงเพชรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงธนพร  คงทรัพย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงธนพร  ทองนา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธนภัทร  บุญแก้วสุข โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธนวินท์  อินทจักร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธมลวรรณ  ราชอำไพ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงธยานี  จันทองพะเนา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธรภัทร  เลาหพรชัยพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายธรรศพล  ลิ่วรุ่งโรจน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายธัชนันท์  ค้วนแอ่ม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงธันยกาญจน์  คงเพชรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงธันย์ชนก  สันติพนาวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงธันยพร  มากบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายธายุกร  สวัสดี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชจำนงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงธิดารัตน์  หรรสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธีรนันท์  จันทร์นวล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงธีรนาฎ  โรยร่วง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายธีรภัทร  บัวทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธีรภัทร  มุสิกะ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธีรเมธ  น้อยมา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธีรวัชร  บุญศรี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายธีระธาดา  รักนาควน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงนภัทรชญา  ชูจิตร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงนภัสชล  สุขเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงนัจจนันท์  ถิ่นไทรขึง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนัฐณิชา  แซ่เล้า โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงนัฐลดา  จรา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงนันท์ธิชา  วันชัย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติษัณสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญแพ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนิชนันท์  วิเชียร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายนิยดา  พลการ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงนิสิตา  วัฒนพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนุชวรี  พัฒนศิริมงคล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงเนตรดาว  ศักดิ์สง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายบวรพจน์  เมฆศรี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจสมุทร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายบัลลังก์ฉัตร  ชูคง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงเบญจพร  แย้มแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงเบญญาภัสร์  ชูใจ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงปกิตตา  บุญยิ่ง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงปณาลี  อุราพร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายปพนสรรค์  สมบูรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปพิชญา  อินทรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายปภังกร  นาคขวัญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงประภัสสร  นุ่นสังข์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปริมญาดา  ไม้เลื้อย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปรียาภัทร  รักการ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายปวริศ  เลิศแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปวริศา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายปัญญากร  แสงณรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายปัณณทัต  พุทธสาม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายปัณณธร  ปานเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ไตรรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงปัทมวรรณ  อนุอินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงปาณิสรา  หนูจีนเส้ง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายปารณ  ชุมขำ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปาลิตา  คงด้วง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปาลิตา  ทองศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปาลิตา  สถิตเสถียร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปิ่นปินันท์  จันทร์แก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายพชรพล  อินทร์นาค โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพรชนก  วิมลพันธุ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพรนัชชา  สุจีรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายพรปรีณัน  สระแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพรไพลิน  มากบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงพรรณพัชร  โสภาวงษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพรรวินท์  เจนเจริญวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายพัทธนันท์  จรูญพงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพาทินธิดา  ณ พัทลุง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพิชฌญา  กำลังเกื้อ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองศรี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีพงษ์พันธุ์กุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพิมญาดา  อภัยสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพิมนภัส  บัวอ่อน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เรืองจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพิมพ์ฤดี  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เซี่ยงฉิน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพิมพิศา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงแพรธารา  แสงจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงแพรวพิชชา  พุธสุข โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงแพรวฟ้า  เพ็ชรผ่อง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงฟ้าใส  มากบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช่วยบำรุง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วกระจก โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงภัทรธิดา  คงคชวรรณ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงภัทรนันท์  ขาวทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงภัทรศยา  สิงหรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงภัสสร  บุญยิ่ง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศุทธางกูร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  จิรสัตยาวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เทียนภู่ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภูมิพัฒน์  พลศรีนวล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงภูริพัฒน์  ศุทธางกูร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่หลี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงมนต์ลภัส  เพ็ชรานันท์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงมลสิชา  โภคะ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงมัสริน  แซ่เล่า โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายเมธัส  ขาวผ่อง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายเมธัส  ใจเพียร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงเมลิช่า  มีสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงรชภรณ์  ชูทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายรณชัย  ชัยฤกษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงรวิสรา  มีมาก โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงรวิสรา  แก้วอำไพ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงรักษิณา  ยังชู โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายรัฐภูมิ  ถุงทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายรัฐภูมิ  นุราช โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงรามาวดี  โสภาคย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงรินรดา  ตั้งสถาพร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายฤทธิเดช  เรืองทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายลัทธพล  สุจีรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงลีนาลียา  มาฆะสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายวรชัย  ดุลยะศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงวรพิชชา  มุณีวรรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวรรษมน  เพชรโกษาชาติ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงวรัญญา  ตู้บรรเทิง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงวริศรา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายวัฒนศักดิ์  จรา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงวิรันชนก  ทองเอม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายวีรชนท์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงศรัทธาทิพย์  อินทร์สำอาง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงศศินิภา  กุลรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายศักดินนท์  อินทร์คง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงศิรประภา  ช่วยพัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญใย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายศิรวิทย์  ชนิดปลอด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายศุภณัฐ  ผอมกลัด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงสพิชญา  ตันติวิกรม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายสรวัชญ์  ไตรรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายสรวิชญ์  ไตรรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงสโรชินี  โยธกุลศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงสิรินดา  เนยนม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงสิริมาส  ไทยทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสุชัญสา  ลัดดาวราภรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงสุทัตตา  หงษ์พันธ์กุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายสุทิวัต  ทองโอ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสุธิกานต์  ไทยแท้ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสุพัตรา  เกลี้ยงเกตุ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงสุภรา  กล่อมวิเศษ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงสุภานันท์  สถิตเสถียร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงสุภาวดี  พิมพ์ลอย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงสุรัตน์ติยา  ศรีเนียม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงสุวภัทร  สุดทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงโสมสิริ  พาหุมันโต โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  อู้สกุลวัฒนา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงเหมือนฝัน  วิสาสูง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายอครพล  พุ่มพวง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงอนัญพร  เกษกล้า โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงอภิญญา  พัฒนเวช โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายอภิสิทธิ์  คงทรัพย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายอรรคเดช  มุทาวัน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงอรอมล  เสนาณรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงอริศรา  วีร์บุตร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายอัครวัต  ชูเชิด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงอัญชิษา  ขุนพรหม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงอันนา  สุขเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายอาชีพ  ยศยิ่ง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายอิสระ  แก้วจันทร์ทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายเอกพสิษฐ์  พลศรีนวล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายกฤษณะ  พรหมรัตน์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายจตุพล  นิลมาศ โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ่มนวล โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายณํฐภัทร  บัวน้อย โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงพิชชาพร  สอนเพ็ชร์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงศิรินภา  พิริยะ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงศิริรักษ์  ปลอดอ่อน โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายสรสิช  หรรษพลางกูร โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มุสิกะรัตน์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกันตยา  จุลเพชร์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงกัลยาภัทร  โพธิ์ชัย โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงณัชฌาวดี  จันทบูรณ์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงณิชาภัทร  สลัดแก้ว โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายธนภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายธุวานนท์  ก้อนทิพย์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงนปภา  สิงห์พันธ์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายนวพล  แซ่ชั้น โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายนิติพัฒน์  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปาลิตา  จันทะโฆษ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายพลพล  สุธรรม โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายเมธี  ทิวแพ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทสโร โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายศราวุฒิ  ราชพิบูลย์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หะนาท โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงศิริวิมล  อินทรักษ์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายสรวิศ  ล่องแป้น โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอรรถพล  สำเภา โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายอังค์กูรห์  ทิวแพ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายกฤษฏิ์  หัตถพลาเมธ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
750 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงอุป โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงเกรศา  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงคุณัญญา  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
753 เด็กชายจักรพงษ์  โพธาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
754 เด็กชายจารุพิชญ์  ไพรัชวรรณ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายจารุวิทย์  ไพรัชวรรณ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงจิรนันท์  เกื้อเจริญ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายจิรายุ  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงฉัตรลดา  ตันสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์อุดม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงฐิติภัทร  รักประทุม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายณฐกร  กังวานธรรม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงณัฐทิตา  พรหมณะ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงตริตาภรณ์  นิลมาต โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายธนกฤต  แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงปณิดา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายปองคุณ  สีดำ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทร์ชู โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายพิชญ์ภูมิ  มูสิกะ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ขาวทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงพีรดา  เจริญพรพิมลกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
772 เด็กชายพีรภัทร  สุทธิศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายภูวเดช  แซ่เก้า โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงมามินตรา  มะ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายยศพนธ์  ลูกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงรณพร  ชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงลภัส  กิจวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายวชิรวุฒิ  หลักซุม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์เปรม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายวัชริศ  กรระพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงวิสสุตา  วันมณีศรีบงกช โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายศิรวิทย์  ตันติพิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายศุภณัฐ  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายศุภัชพงศ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายสรัลธัช  เลิศไกร โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงสุกัญญา  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงสุชานรี  สลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ไมถึง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายเสฏฐนันท์  ลิขิตวิทยาไกร โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงอนุลดา  จูสวย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายอภิภูมิ  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงอรวรา  ปฤษฎางค์กูล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงกนกกร  สุขคีรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายกรวิทย์  เพ็ชระ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายกฤษกร  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายกฤษฏิ์ภณ  ทองมุณี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงกัญชนิตา  พลกันยา โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายกันต์พิพัตน์  ราชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายกิตติกวิน  กันพล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายไกรสิทธิ์  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงขวัญกมล  แต้มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงคิรภัสสร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงคีตภัทร  ล่องพริก โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงคุณัญญา  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงคุณัญญา  วงษ์นุ่น โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายจตุรพงษ์  สลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายจักรี  พุนพูล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงจิณณพัต  มาศเสม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงจิรนันท์  สินตุ้น โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายจิรายุ  แก้ววิลาศ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  จันทบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงชญานินทร์  ผอมกลัด โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายชยธร  สิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงชาลิสา  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายชินาธิป  เจริญรูป โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงฐิติชญา  มากบุญ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายณภัทร  รักษาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พนาเกษตรไพศาล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายณัฏฐวี  สร้างทองดี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงณัฐชญา  สุดสกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงณัฐณิดา  หีตเกตุ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงณัฐธญาน์  แสงระวี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงณัฐรดี  ตรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงณัฐวดี  หนูหีต โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงณัฐวรา  ธรรมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงตวงพลอย  หนูนาค โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายทีปกร  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายธนกร  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายธนกร  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายธนภัทร  สุยสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายธนภูมิ  พัฒนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงธนัชกัญ  วัฒนเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายธรรมรัตน์  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงธัญพิมล  ขวัญพุฒ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงธัญรดา  รัตนคช โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงธิดารัตน์  แมนเมือง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายธิติสรณ์  คะเชนทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายธิวานนท์  จันทร์เสาร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงนงนภัส  ทองแกมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายนภดล  ไทยเสน โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงนลินนิภา  สุขขัง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงนัยนันท์  ธนเกียรติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงเนตรนภา  รักเรือง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงเบญญาภา  อั้นเต้ง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายปกป้อง  ประเสริฐยศ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายปณชัย  ภัทรปรัชญากุล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงปวริสรา  จุ้ยสุข โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายปัญญากร  อรชุน โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงปีย์วรา  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายพลพล  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายพัชรพล  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพัชร์พิชา  สุ่มประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทรชู โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพัลลภา  ด่านวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แมนเมือง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพิชยา  ทานะมัย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายพีณภัทธ์  ปอยี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายพีรภัทร์  นาคแป้น โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงเพชรลดา  ริยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายภัทรพล  ชุมขุน โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยยศ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายภีมพศ  พิมลศรี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงยวิฐา  แซ่ภู่ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงรวิพร  นวนหนู โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงรัญชิดา  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงวรกานต์  เพชรชิต โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงวริยา  สื่อมโนธรรม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงวสุนธรา  โสมล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายวิศรุต  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงศรัญรัตน์  พัฒน์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงศราวดี  ศรพิชัย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงศิริประภา  สิบแอง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายศิวกร  รักศรี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงศุภสุตา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสโรชินี  บุญแก้วล้อม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายสัณหณัฐ  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายสันติศักดิ์  แซ่เลี้ยว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายสิทธิกร  อุทัยทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงสิรามล  ด้วงเรือง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงสีตหฤทัย  สีดำ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายสุระณัฐ  เกิดกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายอนุศิษย์  ล่องโลก โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอมิตา  นุตวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงอริสรา  กองทูล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงออรกช  นาวาทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงอัจจิมา  เพชระ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายอัฑฒกร  ชุมชอบ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงอารยา  สีสด โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงกิตติพร  ลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงณภัฏษอร  ผุดประสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายธนกรณ์  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายธนิก  บุญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายธีริทธ์  นวลใย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงนันทิกานต์  ศิลป์พูลเกิด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
904 เด็กชายพศวีร์  ประชุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
905 เด็กชายภัทรพล  พรหมเมศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
906 เด็กชายภูริ  ระวิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
907 เด็กชายวงศกร  สาริบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายศุภณัฐ  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงอาทิมา  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงกมลพรรณ  ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงกรกนก  จำปาศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทินพลกรัง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายกันตพงศ์  แซ่เล่า โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายกิตติชัย  ไทยดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายจตุรชัย  ภูมิไชยา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายชยุติพงศ์  พุทธาโร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงชาลิสา  สุขกาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชื่นลดารมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายไชยภัทร  แก้วสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงฐานิตา  เพ็ชรรัตน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงฐิติพร  เพชรช่วย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายณฐกร  กรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายทัชชกร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธนเทพ  ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีธนสาร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาควิลัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงนงนภัส  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงนลัทพร  แก้วอ่อน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงนันธิดา  อักษร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงนิธิวดี  คำปล้อง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปรัชญาณี  บุญแสนแผน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายปรัตถกร  ยี่เส้ง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงปวริศา  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปิยฉัตร  ทองร่วง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงเปมิกา  ยิ่งบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงพรนภัส  บุญชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายพิชญ์พิพัฒน์  มุสิกรังศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงภัทรชมน  วงศ์บุรีมาศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายภานุพงศ์  ปัญญาพจน์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงมนยกร  กุญชร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายยุทธนา  ปราบราย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายรัชชานนท์  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงลลิตา  ช่วยศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายวาทิต  หลงขาว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายวิชญะ  สารพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงวิรัลพัชร  หนูเมือง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายศุภณัฐ  บัวบุญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงสุกาญดา  ยะโส โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงสุพิชชา  ธรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงสุภัชชา  เพ็ชรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปดิฐพร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายอติวิชญ์  อักษรดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงอมลธิดา  มีกรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายอันดามัน  อ่ำน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็งสกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายกลวัชร  พัฒศรีเรือง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงชาคริยา  วิชัยชลีชล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วเจริญ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
962 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ไทยฤทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 คณิตประถม
963 เด็กหญิงณัฐชนัน  เพชรขาวช่วย โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
964 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
965 เด็กชายธีรภัทร  พูลแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายปภังกร  พิชัยณรงค์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงปุญฟ้าศิริ  ดิษฐาน โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ริยาพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
969 เด็กหญิงภัททิยา  จินตาคม โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายวรดร  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงสิมิลัน  จันทร์พุธ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
972 เด็กหญิงสิริกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
973 เด็กหญิงกาญจนา  ถิ่นพิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายกิตติกรณ์  ปานแดง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายกิติพัฒน์  ทองถึง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงกีรติ  หนูศรีแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายคมกริช  เค้าดำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงงามศิริ  พิจิตร โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายจิตติพัฒน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายจิราภิวัฒน์  มาทับ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มุสิกะ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายเจริญศักดิ์  ชื่นใจ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงชมพูนุท  สิทธิรักษ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายชยานันท์  คงจันทร์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายชัชวาล  เพ็งจันทร์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายชินวัตร  สุขดำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงฐิติชญา  สิทธิกูล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายณฤเทพ  มณีฉาย โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์นวล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายณัฐภัทร  ชนะพงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายณัฐภัทร  เพชรเชนท์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายณัฐวัศ  ทองอนันต์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายธนกฤต  แสงเพชร โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองมาก โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายธรรมสิงห์  ประจง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงธันยชนก  มีเสือ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงธารินี  เพชรเชนท์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายธีรภัทร์  หนูทองแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายธุวชิต  เชื้อพุทธ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงนลินทิพย์  ทองรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายนัทธพงศ์  นุชิตภาพ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายนัทธพงศ์  ประพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์วิเชียร โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายปฎิญญา  สีชู โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายปฏิวัติ  จันทวงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายปฐมพงค์  รัชชู โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายปวริศ  รอดเหล็ก โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายปัญณวัฒน์  ชุมพล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงปัทมา  อัคคี โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายพีระชัย  ชัยกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงเพชราภรณ์  สาริขา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงฟ้าใส  ดีแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงภรภิมล  วัชรสินธุ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายภาณุเดช  แบ่งเบา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายภาณุวัฒน์  ชุ่มแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศิริแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายภานุพงค์  คงเจริญ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายภูธเนศ  คงสกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายภูเมศ  ทองนุกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายภูริณัฐ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายภูริณัฐ  ราชฎร์เจริญ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงยุวพเรศ  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงเยาวเรศ  ทีตะนะสาย โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายรังสิมันตุ์  แก้วศาลา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงลอเรน  โรส คูลาจารา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงวรัญญา  จ่าทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงวริษา  อารมณ์ชื่น โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายวัชรินทร์  หนูสีดำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงวันวิสา  เต็งฉ้วน โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงวัลวิษา  สุมิพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายวิวัฒน์  อาสาเสนา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายวีระพล  ทูรย์ภานุประพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายศรายุทธ  ประพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายศราวุฒิ  ถุงทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงศรินทรา  มาตรา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงศศิญา  ไทยฤทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงศิริญากรณ์  กิมเสาว์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงศุจิกา  ทองนุกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายศุภณัฐ  รัฐนิยม โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงสกฤตยา  เล็กชม โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายสรธัญ  วุฒิพงค์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงสิรินทรา  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายสุทธิพงค์  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงสุภีรักษ์  เหล่ามุทิตานนท์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายสุเมธ  รามแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายสุรศักดิ์  ไทยเอียด โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองดำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายหรินทร์  ขวัญแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายอชิตพล  สุขเกษม โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายอนันตกร  คงแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายอนิวรรต  บุญคงมาก โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงอรัญญา  เต็งฉ้วน โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายอำนวยศิลป์  ปานมาศ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายกฤตพล  ถิ่นพิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ปานมาศ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายกิตติศักดิ์  ขาวคง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายคิม  ชัง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายคีตศิลป์  เส้งสุย โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงชญานิศ  ทองพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงญาณิศา  วรเศรษฐศักดิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงฐิติพร  พรมด้วง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงณฐภัทร  ไชยมุติ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขอ่อน โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยภา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงตาปี  คงเซ็น โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายธนพนธ์  พรมไส โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายธฤษณัช  ชัยธรรม โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงธามิศา  คงเซ็น โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงนลิน  สิงหบุญพงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงปริณดา  วุฒิไกรวิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงปัญญาพร  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงพรรณพนัช  ยอดทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงพรรณภัทร  งาแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายพัสกร  มีทองไสย โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชะ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายภวินท์  ไกรนรา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายราเชน  รักปาน โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์นวล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงวณิชชา  กุลจารุสิริ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายวโรดม  งามทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงวิภาพร  รักบำรุง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายวิริทธิ์พล  พิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายศรัณยู  นามบุศย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายสถิรพันธิ์  สถิตย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงสาวินี  นุ่นกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม