รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกันตพงศ์  แซ่บ่าง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชนกสุดา  นิลพัฒนไพศาล โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธัญทิพย์  แทนม้วน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายนิติภูมิ  ศรเกษตรินทร์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายปฏิพัทธิ์  อินทรสุทธิ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายภาคภูมิ  เหมาะประมาณ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายศุพกฤต  ยาแสง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอัญจิมา  ทองเลม็ด โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกชกร  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงกนกวรรณ  ล่องพรหม โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กชายก้องกิดากร  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงกัณฐิกา  คงระเรื่อย โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลำยาว โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงชนมน  ฟักทอง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กชายณัฐพงศ์  ชิตเพชร โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายทัตพงศ์  หมื่นดวง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายธนกฤต  ศรีเกษ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายนครินทร์  แก้วเหล็ก โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงนภัทร์ศร  ชูศรี โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กชายนราธิป  ยืยยั่ง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายบดิศร  ศรเกษตริน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปัทมาพร  กรทิพย์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงปิยพร  ศรีธรราษฎร์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายยิ่งศักดิ์  หล่าเร่า โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายวิศณุ  เหมาะประมาณ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายสิทธิพล  สุรษา โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงสุวดี  แจ่มบรรจา โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอทิตยา  เพชรนวล โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงอรวรรณ  ย่องเส้ง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายอริญชัย  ครุฑซ้อน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายอลงกต  โสภา โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกนกอร  ด่านหน้า โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกฤติยานี  โกละกะ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โอชม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายกิตติรัตน์  แซ่อุ้ย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชนิสรา  คนเจน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายชยกร  โฉมทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงทักษอร  กฤตมโนรถ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนกฤต  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายนภัสกร  เทศขำ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนิตยตา  พนาลี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปวรรษมน  สุนธารักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปวิชญา  เข็มทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปิยพร  หมั่นไชย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพรรษกร  พูลเพียบพร้อม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิณธุสร  สุวรรณรักษณ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายภพธรรม  รักเอียด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรโกษาชาติ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายภาคภูมิ  เวชพิทักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีไทย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายราเชนทร์  ปาละคเชนทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวรนิษฐา  โอชุม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศิรภัสสร  สินภิบาล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสิริไพลิน  กลางนุรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายสุรยุทธ  หลักทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอนัญญา  นิตย์มี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอรัญญา  แปะหลง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกรรณิการ์  คำไหม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกฤษฎา  ประทุมเพชร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกฤษดา  ชุมพรัด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สาทจันทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วอำดีี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกันตพิชญ์  ไชยสอาด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเขมนิจ  สายใจ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจัสมิน  กรีมละ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจิณณพัด  พัฒวี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายจิณณพัต  คงสนอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจิตรรัศมิ์  รำไพ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจิรนภา  คำทิพย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายจิรเมธ  อินนรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชยพล  ค้มรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชลธิชา  โรยทองคำ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชื่นวิเศษ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เดชมณี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงญารินดา  พราหมเอม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงฐิตารีย์  ท่าหัก โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกชู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพชรโกษาชาติ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัฐภัทร  คงแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฐวดี  อำลอย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฐวดี  เครือง้าว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธนกฤต  แก้วพิชัย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองนุ้ย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธนาภรณ์  พิริเยศยางกูร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธีรโชติ  สังข์เทพ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธีรศักดิ์  จินาบุญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายนนทกร  กลิ่นเรือง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายนนทพัทธ์  แป้นคล้าย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนภสร  เผือกชู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนริศรา  ศักดิ์รัตน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนันท์ชพร  คงนุ่น โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายบุญบดินทร์  ทองย้อย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายปวีณ์กร  ขุนนาค โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปัณณพร  เปลี่ยนกลาง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปาริชาด  ฐานะกาญจน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปาริสสรา  โสภาพงศ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายพงษกร  กี้ข้อ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพลอยชมภู  โวดทวี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพัชรธิดา  คงศิลป์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิชชา  เทพราช โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพิชญาภร  พุทธรัตน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เศรษฐกาญจน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศุภนิมิตตานนท์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพูริชยา  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายไพโรจน์  จารุทัศน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงภัทรธิดา  หิ้มทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายภานุพงศ์  เสวกจันทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภูธเนศ  ชวดบัว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภูริณัฐน์  ฤทธิอา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงมณีรักษ์  พรหมเพชรนิล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงมลฤดี  โชติพพิรัตน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายมาร์วิน  รสจันทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายยศพล  บัวเสน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายรพีภัทร  อินทร์แก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวริฐา  บุญศรีนุ้ย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวันรัก  อับษร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายวิศรุต  ฮั่นเฉียง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศรัณยภัทร  พร้อมอุดม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศรีพัชรี  ศรีชาย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายศักดิธัช  กลิ่นกล่อม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายศักย์ศกร  ณ นคร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายศิธิเดช  วังนรา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศิรนภา  จีนกิ้ม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายศิริวัช  อินทร์คง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสตรีรัตน์  เครือพัฒน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสลิลทิพย์  กู้เมือง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายสหรัตน์  อินทรพรหม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายสิทธิกร  ตัญจรูญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายสิริวัฒน์  นาคดุก โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุนิรัตน์  เริงภิรมย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุพิชชา  วงษ์วิเชียร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายอนวัช  ชมภูพล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอภิษฎา  ชูช่วย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอัญมณี  ม่วงมี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายอานัส  นิลทน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงจิณณพัต  เทือกสุบรรณ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงชาลิสา  จารึกเรียบ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายณัฐกิตติ  สร้อยทอง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายธนกฤต  ณ ถลาง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เพ็งสมมุติ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนิจวิภา  กิจวิจิตร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายปัณณวิชญ์  อนุพัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพรพิมล  บุญฝอง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพินทุสร  แสงรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงแพรพรรณ  พร้อมประเสริฐ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แซ่เตียว โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวิรามร  อุ่นเรือน โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงศศิประภา  ทองคำ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายศิวัฒม์  ทิพย์พิมล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อนุสรณ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บัวชุม โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายจิรายุ  โกลาหล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายชิษณุพงศ์  จินาเหงียบ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมงคล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐพล  ซุ่ยดา โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงทัศนพร  แสนสุทธวิจิตร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพนิตพิชา  พลภักดี โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีเพชรแก้ว โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุวนันท์  สุทธิ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอริยะ  ถิรเบญญานุกุล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
161 นางสาวกมลชนก  โยธาจุล โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นายชาญณรงค์  วิสาโรจน์ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นายนัทวุฒิ  สุขรอด โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงนันท์นภัส  สังวาลไพร โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนีรนุช  แพทอง โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายพงศพัศน์  พลไกร โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงพัฒนาพร  นามนาเมือง โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์ใจ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงอรษา  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธิชานันท์  ศักดา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายรอนติยพัฒน์  แซ่ฮั่น โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายวรพงษ์  ชูพล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงวรัญดา  แซ่เล้า โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายศักดิ์รินทร์  สามสุวรรณ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายสันติภูมิ  เพ็งคง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสุวิชาดา  ชูช่วย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงกรวรรณ  ขุนเพ็ชร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายกรษณ  คลองขุด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายกฤษติกานต์  ทองมุสิทธิ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงจิรัชญา  ธุวพิรุฬห์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงชญาภา  ประดิษฐพร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวชาลิสา  สาริพัฒน์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายชิษณุพงษ์  สรรพา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายฐิติเนตย์  ชนะศรี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายธนธรณ์  ชื่นพระแสง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธนวินท์  กุหลาบ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธรรมรัชต์  มีเพ็งจันทร์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงธันยารัตน์  บุญชอบการ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายนภเกตน์  พิมปัดชา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงบัณฑิตา  น้อยโนนทอง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงประวีณา  ขุนภักดี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปาตลี  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายปุญฤทธิ์  ขำนุ้ย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายปุณณวิช  หนูจรเพชร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวพิมพิศา  ทองใหญ่ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงภคพร  ม่วงรักษ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงภัทราวดี  ขาวจิตร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงโยษิตา  กิ้มยิด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงวงศ์ชนก  เพชรแก้ว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
200 นางสาววรสิรี  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสขิลา  กระชอกชล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวสใบศรี  บุญกาญต์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงสิริภัทร  คุระเอียด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงสุพิชชา  สัมพันธ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  ภัทรนรางกูร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงอริสรา  จินโนภาส โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายอิศรา  อยู่สกุล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงกชกร  วิเชียรวงศ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงเขมจิรา  รักษ์ชีพ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจิรนันท์  มีสาคร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชาลิสา  ศรัทธาสุข โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายชุมพล  บางคราม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฏฐา  ชูวารี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายณัฐวิโรจน์  พิมพะการ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธนัชพร  ชูศรี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธันย์ชนก  พลายชนะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุปันตี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปณิชา  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปพิชญา  พรหมช้าง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงยสดา  สัมพันธ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเยาวภา  เนาวโคอักษร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวรัชยา  สินเธาว์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวริญชลี  สินเธาว์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวิชชุดา  พลสวัสดิ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายสิงหราช  ทองวัชระ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสุนิสา  พัฒนกุล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกมลชนก  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงขวัญฤดี  หิ้นยกฮิ้น โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.1 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวณัฐณิชา  ทุนชัย โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณัฐนรี  บัวพัว โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณัฐรดี  ตั้งก้ง โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธวัชชัย  เปลี่ยนสมัย โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรอนันต์ โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงธิดาณัฐ  รัตนะพงศา โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงนิโลบล  ทรวงสวรรค์ โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.1 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวเบญจพร  นวลเต็ม โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ตำแหน่งจีน โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงผกามาศ  พุ่มเอี่ยม โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายพชร  ศรีทองคำ โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพัชริศา  เรืองเพ็ง โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงฟีด้า  บูล๊ะ โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงภัทราวดี  กิตติลิขิตกุล โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  หลักชุม โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงเรวดี  จันทร์สุข โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงศศิกานต์  คงยัง โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวสาวิตรี  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์สุข โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.2 คณิต ม.ต้น
248 นายสิริฤกษ์  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงสุชาดา  สงแก้ว โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเอียด โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงสุหัสชา  พลายด้วง โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.1 คณิต ม.ต้น
253 นายอนันตศักดิ์  เสนดำ โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงอวิกา  ไทรจีน โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงอักษรพลอย  นามวงค์เนาว์ โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.2 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวอิสราภรณ์  ชุมพร โรงเรียนบ้านเขานาใน ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายกฤติน  ช่วงสูงเนิน โรงเรียนตลาดหนองหวาย ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ด่านบำรุงตระกูล โรงเรียนตลาดหนองหวาย ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงณัฐทิชา  มะหะหมัด โรงเรียนตลาดหนองหวาย ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายปัณณวัต  ทองแสน โรงเรียนตลาดหนองหวาย ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงปุณยาพร  รอดทิม โรงเรียนตลาดหนองหวาย ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพิมพิศา  พรมแดง โรงเรียนตลาดหนองหวาย ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงภัทรา  พันธ์วานิช โรงเรียนตลาดหนองหวาย ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงโชติกา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนตลาดหนองหวาย ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธวาณิช โรงเรียนตลาดหนองหวาย ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนภสร  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนตลาดหนองหวาย ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนวลพรรณ  หนูขาว โรงเรียนตลาดหนองหวาย ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนันทภัทร  จันทระ โรงเรียนตลาดหนองหวาย ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกรวิการ์  เขียมวัชระ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงกาญจนาวรรณ  ทิมรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงเกวลิน  บัวแพ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายชัยวัฒน์  มีด้วง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายณัฐพงศ์  สงเคราะห์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายธนาธิป  กายะพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายบูรณ์พิภพ  ชะอุ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงภัทรนัน  ศรชนะ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงภิญญาภัทร  รุ่งแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายภูวิศ  สิงห์ศรีดา โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงวรรณพร  ธาระมนต์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงศิริรัตน์  รักษ์บรรจง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกันตวรรณ  คุ้มเอียด โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงขนิษฐา  แก่นสาร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงจิรวรรณ  แป้นทอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชนิกานต์  เบ็ญจรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชนิฎา  สิทธิรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงโชติมา  แสงทองย้อย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีรักษา โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐณิชา  วราชัย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธนภูมิ  รักเหล็ก โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธนิดา  วิจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนลินทิพย์  วัชนะ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปนัดดา  เขียววิจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพรพชร  พันธุ์สิน โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพรไพลิน  รักกะเปา โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพัชรพร  ชัยธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิมพ์พิสชา  จัตตามาศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  วนะกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงฟ้าใส  นุชทรัพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายภักษนัย  โอชารส โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายภูธิป  วิมล โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิรินุพงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุตาภัทร  พลขัน โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงโสรญา  สุดเส้ง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอุษามณี  พุฒแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์สังข์ โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกสโร โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงนภัสสร  สมกลิ่น โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงฐิติชญา  สุทธิฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปาลิดา  นุ้ยพิน โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วมิ่งเมือง โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  พรหมรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกิตติธัช  รุ่งรวยศรี อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงจุฑามาศ  วัชราภรณ์ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายเจ้าพระยา  อินทร์แก้ว อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักบำรุง อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงอาวุธ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงณัฐนันท์  เทพทอง อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายธีรศักดิ์  ชนะพจน์ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพทอง อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพรนภัส  หวังดี อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายภูธเรศวร  วาเรศ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายภูริณัฐ  เฟื่องฟู อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายวริทธิ์ชพงศ์  ภักดี อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงวิชญาดา  เทพทอง อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงวิริญญา  เปรียบปาน อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงวิลาวัณย์  สรรพา อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงศลิษา  รัตนภิรมย์ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงศศวรรณ  รอดเจริญ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงศิฐิพัฒ  ทิพย์นัย อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงสิริวรรณ  จันทร์ปาน อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงสุชานันท์  บานเย็น อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงสุมิตา  ชูเชิด อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงอรวรา  สะอะ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงกรกมล  ทับทอง อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกฤตภาส  วิจิตร อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกิติภูมิ  พัฒนเรณู อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายจารุกิตติ์  วุ่นชุม อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายจารุวิทย์  วุ่นชุม อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายชนน ฤทธ์  สุดเอี่ยม อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงชนัญธิดา  ไมตรีจิตต์ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรศรี อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณฐกร  อมรชาติ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณัชฐิชนม์  บัวแดงดี อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายณัฐชนน  นาวาทอง อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายณัฐชนน  บานเย็น อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณัฐยศ  สมบัติแก้ว อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายติณณภพ  แสงแก้ว อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงทิฆัมพร  อักษรทิพย์ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงทิวาวัลย์  งามประดิษฐ์ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธีรภัทร  เทพณรงค์ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธีร์อรุณ  ทองสุข อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนนทิพร  ทองคำ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนภัสพรรณ  เหล่ากูล อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายนรภัทร  สัมพันธ์ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายนราวุธ  แดงกุล อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนริสรา  พูลเพิ่ม อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงบุญยพร  กุลรัตนมาศ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสุข อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปนัดดา  เชียงจันทร์ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายปรมัตถ์  ไหมทอง อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปุณยวีร์  มะลิวัลย์ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพริฎฐา  สมปรีดา อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพิมพิศา  เหมรา อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพิมพิศา  แพ้วม่วง อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายภูริวัฒน์  โถบำรุง อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีนิล อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงรัชลดา  ฟักทองมาก อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีสุวรรณ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายวริศ  จินดาวงค์ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวิรากานต์  จารุนันท์ศิริ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงศิริวรา  ไกรวงศ์ อนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีลำดวน อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสุรัญชนา  ชูพรหม อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงหทัยกานต์  ผลบรรจง อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  สุขขี อนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงไอริสา  พรมมา อนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณิชนันท์  คงชนะ บ้านดอนสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพากร  เกื้อด้วง บ้านดอนสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสรวิชญ์  คำจันทร์ บ้านดอนสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอินทิรา  เพชรทอง บ้านดอนสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิมพิศา  ดำแดง โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายศักดิ์ระพี  ภิรมย์ก้อย โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายศุภชัย  นุ่นนา โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชุมถาวร โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองผึ้ง โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายคณาพงษ์  มูสิแดง โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายศิวกร  สังเสนาะ โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุชาดา  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชมพูนุท  ปัดแก้ว โรงเรียนบ้านแสนสุข ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายชีวานนท์  ครุฑธิราช โรงเรียนบ้านแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัฐธิดา  รักชื่อ โรงเรียนบ้านแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงรังศิณี  น่าน่โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายณัฐภัทร  จีนไทย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายนันทชัย  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายภูริณัฐ  เสือทับทิม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายอนุวัช  ภักดีมาก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายจักรพรรดิ์  มากคง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชนกานต์  นาคใหญ่ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงญาณิศา  นาคประเสริฐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธัญพิชชา  ช่วยยิ้ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงนภพรรณ  สุวรรณนวล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนัทธมน  สาระชิต โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงบุญทิพย์  ชูพรหมแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงไปรยา  ยอดดนตรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวรินทรา  หมวดทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวรินยุพา  หมวดทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสุทธิดา  สร้อยยิ้ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอริสรา  นาครอด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกุสุมา  ช่วยศรี โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปาณิสรา  เสือนาค โรงเรียนบ้านห้วยพุน ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงภัทราภา  นาคประเสริฐ โรงเรียนบ้านห้วยพุน ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงมัสริน  นัยสุนทร โรงเรียนบ้านห้วยพุน ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสุชานันท์  ร่าหมาน โรงเรียนบ้านห้วยพุน ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายจักรกฤษณ์  อินแสง โรงเรียนตาขุน ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายราเชนทร์  วรรณศรี โรงเรียนตาขุน ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอชิตพล  พุทธเจริญ โรงเรียนบ้านบางพระ ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงจุฬารักษ์  วารีเพชร โรงเรียนบ้านนาแค ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงณัฐฐิรา  บำรุงเพชร โรงเรียนบ้านนาแค ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพรรษกร  ไชยามาตย์ โรงเรียนบ้านนาแค ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายสุชานันท์  ไชยฤกษ์ โรงเรียนบ้านนาแค ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เซซัง โรงเรียนบ้านดินก้อง ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทวีชื่น โรงเรียนบ้านดินก้อง ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงพิชญา  อักษรสม โรงเรียนบ้านดินก้อง ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงศศิมา  สมการ โรงเรียนบ้านดินก้อง ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงอนิตยา  หงษาลึก โรงเรียนบ้านดินก้อง ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงอัจจิมา  แสนเฉย โรงเรียนบ้านดินก้อง ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายพงษ์สกร  ยั่งยืน โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายพัฒนา  ศรีบุรุษ โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายอรรถสรายุ  ศรีบุรุษ โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงกชวรรณ  สะโรจน์ โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวิสสุตา  ปราบภัย โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอรณา  พรมสุรินทร์ โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอรณิช  พรมสุรินทร์ โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงฐานิตา  เจริญ โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงธนัญชนก  ผลาสิงห์ โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายภานุมาศ  กลีบเมฆ โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายภูวมินทร์  วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงละอองดาว  ไทยชำนิ โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงศิริภัทร์  ชนะ โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม