รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกนกพล  เมืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกวรรณ  กรดจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  ศรีขวัญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรภัทร  กลางณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤติเดช  วิทิพย์รอด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤติน  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤษฎากรณ์  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกันต์พสิษฐ์  จินตรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกิติพัฒน์  ทิวแพ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเขมิสรา  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  สืบสุข โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  คล้ายสุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายชยพล  ศรีสาคร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายชโยดม  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชัญญานุช  นามนวล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายญาณพัฒน์  คฤหเดช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฐานนัน  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงฐานิตา  ประดิษฐ์พร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชัยสะอาด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณฐยศชพล  คำแหง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐดนย์  รัตนพรหม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐธิดา  พินิตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ฤทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐวดี  ดำมุณี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณิชกมล  มาฆทาน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณิชกานต์  พันชาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายเตชินท์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายแทนคุณ  วรชาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศิวายพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธิติวุฒิ  ชูเสือหึง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธุวพัส  แก้วนาเคียน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนวรัตน์  อำลอย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายนัชชนันท์  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนัทชา  ทองพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนันท์นภัส  จงพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปิ่นดาหลา  แจ้งอักษร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปิยะธิดา  จิตสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศุภวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพนิตธิดา  นุ้ยชวดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพรนภัส  รักบำรุง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพรปวีณ์  ขุนหอม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายพฤทธิ์  ขุนปลาด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายพศิน  อุไรวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายพสุเทพ  ศิลมะโย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไตรณรานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพานแก้ว  โพนพันนา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญสุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิชามลชุ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภัทร์นฤน  วงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภัทรศยา  นพมาศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายภานุวัชร์  สมบัติมาศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภิญลภัส  พรรณรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายภูมิภัส  พรศิวะกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายภูริวัฒน์  ชุมแสง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายรัชชานนท์  เจริญภักดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายรัฐพล  หมั่นเพียร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายราชพฤกษ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงลลิตรภัทร  พรประเสริฐสม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายวรรณศิลป์  แก้วบรรจง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวริสนา  จาตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายวัชรนัชญ์  อังกูรรัตน์อุยสุย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายวัชรพล  เดชเรือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวิชญ์ชยาภรณ์  เอกบวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายวีรวิชญ์  พันธุนาถวิริยกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายไวทย์  ตั่นเผ่าพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศิธณัฐ์  เฉลิมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายศิวัช  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายสรัล  สิงห์ชู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายสิรวิชญ์  เพชรกลับ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสิรามล  อรัญไสว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสิริวิมล  พัฒนภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุปภาดา  รักสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มณีสม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายอนันตพัชร์  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายอัคคนิติ  เรืองวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอัญธิญา  จูจ้อย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายอัษฎาวุธ  พ้นภัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงักันตพิชญ์  แป้นขาว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกัญญาภัทร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกิตติคุณ  สุขคร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทิมปะนา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกุญช์ชญา  สุริยาชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญชู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายไกรภูมิ  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายคมกฤษ  สมบัติแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายคันธ์สรณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายคุณาสิน  สกุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจิรัชญา  โชคธนะสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจีรนันท์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายชคชน  ปัญชา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชลพรรษ  พ่วงจินดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชลลดา  ส้มเพชร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชวณัฐ  จันทร์วรเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายชวิน  ธนสารสกลภพ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชัญญา  ปลอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายชัยฟิตา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงญัยดา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงญาดากานต์  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายฐปณวัฒน์  เพ็ชรแท้ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐานิกา  เทียนขก โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงฐิติญาธรณ์  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญแทน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณกมล  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณฐรินีย์  หรนนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณพิชญา  ธนฐานสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณไพพรรณ  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณภัทร  งามประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัชชา  สัจจาเฉลียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  ภูมิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายเตชินท์  นาคทองกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนกฤต  เอียดปลื้ม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธนนท์  ธนฐานสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธนภูมิ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธนัตถ์  วรสันติกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธนานัน  สอนขำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธรรมเชษฐ์  จิตชา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธราธร  ศรีทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธัญรดี  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปิยะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองสลัก โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธันญพร  ขนอม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธันยธรณ์  ช่วยชาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธิติญรัตน์  เกิดก่อ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธีร์วรา  คงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธีรวีร์  แก้วคงทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ธีระดำรงกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายนิติภูมิ  เทือใหม่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายเนกษ์  ทองสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงเบญญาภา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปณวรรธ  ชิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายประชา  ธรรมภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปวริศา  สุภาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปวีณา  เนื่องเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปัณณธร  มณีรังษีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายปัณณธร  เลิศผดุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปานณรงค์  ฉู้วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพรชนก  แช่มชื่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพราวรวี  กายนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพลานุภาพ  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพัชรพล  ศรีวารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพัชรพล  เพชรศรีสม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายพัสกร  รื่นเริงใจ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิชรดา  สอนเขียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพิภู  สมเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมบัติแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  โทนจินดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพิรชัช  กระชอกชล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพีรายุ  หลิมทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพุฒพงศ์  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพุดน้ำบุศน์  เลิศปิยะธนากุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายไพสิฐ  เพชรแสง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายภวิน  เกษตรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภัคธร  ยวงทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภัทรพงศ์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภัทรพล  บุญหาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภัทรพล  ฤทธิกลับ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงภาคิณ  วิโนทกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายภูมิภัทร  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายภูมิวชร  ภูมิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภูริดา  มายะาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภูวเดช  สุนทรชาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภูวิศ  วิเศษภูติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงมณิสรา  ประศาสตร์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายรชาทัช  บุญพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายรวิสุต  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงโรจนพรรณ  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงลภัสรดา  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เหล่าประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายวรยุส  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวรรณษา  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวราวรรณ  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวิรากานต์  ตุงกัง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงศศิธร  รุ่งรัตนชวาลา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายศุภเดช  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสโรชา  สินพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายสิรภพ  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริวานิช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุรสา  กล่อมจิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสุวิจักขณ์  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายโสภณ  จาตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายอธิษฐ์  หลวงพนัง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอมรรัตน์  พัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอมลวรรณ  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอรณิชา  วราชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอรพิชญา  ชูเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอลิสา  พรหมช่วย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอโลเนยาห์  เคย์มารีดาบัทบเลเซอร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอัฐชนกมล  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอาภาภัทร  สีนวม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอินทัช  ศรีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  มูณีเอียด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายเอาฟา  มุติชุน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงโฮพพ์ ทรูดี้  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปุณยวีณ์  รัตนฉวี โรงเรียนวัดประเดิม ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงรินยอง โรงเรียนวัดประเดิม ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกิตติกา  ชัยเดช โรงเรียนวัดประเดิม ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  พรมสุวรรณ โรงเรียนวัดประเดิม ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธารารัตน์  ใจซื่อ โรงเรียนวัดประเดิม ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอภิสรา  จิตจำนง โรงเรียนวัดประเดิม ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกฤชณัท  ศรีเทพ โรงเรียนจอย ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายกฤตภาส  เสวตร์เวช โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกัญจน์ปภิณ  รักษ์รอด โรงเรียนจอย ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายกิตติธัช  เหมะ โรงเรียนจอย ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายคณพศ  จันทร์ดำ โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายคริษฐ์  เหมือนสังข์ โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายคุณานนต์  จงประเสริฐ โรงเรียนจอย ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายเจนกิจ  จิระจรัส โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายชนม์นันทณัฐ  อภินันทพร โรงเรียนจอย ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายณปิยวุฒิ  บุญปิยะสุวรรณ โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายณภัทร  สุนทรกรณีย์ โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายณัชนพ  พงศ์จันทรเสถียร โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงติณณา  ธรรมรักษา โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายธรรมธรรศ  ชูแดง โรงเรียนจอย ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายธรรศ  เจริญวงศ์ระยับ โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงธัญรดา  น้อยสร้าง โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายธีรภัทร  ทองรัตน์ โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายเธียรกานต์  ธรรมโชติ โรงเรียนจอย ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงนันทิตา  พรหมคุ้ม โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทร์แก้ว โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายปรานต์  ธนาโรจน์ โรงเรียนจอย ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงปสุตา  อุบลสถิตย์ โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงปัญญนิตย์  สุวรรณทิพย์ โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายปาณัสม์สรณ์  สินอุดม โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงปารณีย์  อุบลสถิตย์ โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายพงศ์ดนัย  โสมปาน โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงพลอยหลวง  กรดเต็ม โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีพัฒน์พิริยกุล โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายภัทรธร  ก่อบุญขวัญ โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงภิรญา  ใจเปี่ยม โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายวัชรพงศ์  ห่อจันทร์ โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงศรุตา  สวนพลอย โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายสิรวิชญ์  สังข์ด้วง โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายสิรวิชญ์  อรุณเลิศวณิชชา โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงกุฎากัลย์  นาคทอง โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชนบท  ผสม โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชนันชิดา  ตันติสัจจานุกูล โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชยุต  หอมจันทร์ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชัญญานุช  พฤกษวานิช โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงฐิตาฉัตร์  พัฒนสุวรนันท์ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณฐวัฒน์  สามคำ โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณนน  ช่วยเกิด โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณวัฐปกรณ์  วิทยากิตติพงษ์ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณัชพล  จันทร์ดำ โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฏฐ์  คำเนตร โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายต้นน้ำ  ผสม โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายตรัยรัตน์  เป็งวัง โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายทยากร  แก้วรุ่งฟ้า โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธฤต  ทองพันธ์ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจริญวงศ์ระยับ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธีรเมธ  บุญเสถียร โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนภัสสร  ไอศวรรย์วงศ์ โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนัทธิญา  อรัญไสว โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนาถนภา  สังข์ทองจีน โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปนัญญกร  ถาวโรจน์ โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปริญศิริ  ขาวผ่อง โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปรีชญา  โต๊ะดี โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายปัฐพี  กรดนวล โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปิญชาน์  เงินหนู โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปุณิกา  ศรีพงษ์พันธุ์กุล โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพศิน  นุ้ยเจริญ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพูลสิริ  ฤกษ์ยาม โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงแพรน้อง  มีเพียร โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภิวัฒน์  ลิ้มสกุล โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภูนาถ  เดชชนะ โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภูริณัฐ  ร่าหมาน โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภูวษา  อินทรเทพ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายยศกร  แก้วณรงค์ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายรัชชานนท์  เขียวทอง โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายวธัญญู  นิจจรัลกุล โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงศลิษา  รุ่งแสนสุขสกุล โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงศีลินี  นาคทอง โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสขิตา  อภิวันท์ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายสรียวรรธน์  คงแก้ว โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสิราวรรณ  ชูช่วย โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอศิรวรรณ  พลกล้า โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอินท์  อินทวงศ์ โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกฤตภัส  ริดสีมา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยฉิม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ณ วาโย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายจิรภัทร  อินทร์แก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายจิระพงศ์  ยมจินดา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายเจษฏากร  คิรีรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายชญชญ  นุ้ยเพชร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงชนิกานต์  เวชศาสตร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายชานนวรรธน์  ชูสกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงชามาวีร์  เรืองทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงชิสาพัชร์  จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงญาณิศา  ทองปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายณฐนนท์  นิลสาย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตน์  เนตรนพรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายณัฐพนธ์  สนธิจิต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายณัฐภัทร  กองสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงณิชากร  แซ่แจ้ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายธนภัทร  ใยฤทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงธนัญญา  ทองสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายธัญเทพ  ช่วยเจริญ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายธีรเมธ  จิตจง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายนนทวัฒน์  จักสาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงนันท์ชพร  ลักษณะชู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขัมศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงนันท์นลิน  ขาวเรือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายนันทิพัฒน์  โกละกะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายน่านน้ำ  แพงศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงบุญญวรรณ  อรุณรุ่ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงปรตา  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายปริพัฒน์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงปวริศา  เกิดมุสิก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงปัณฑิกา  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงปิยาพัชร  หนูพาสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายปุณยวัจน์  พูลสิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปุณยาพร  ช่วยทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงผกาทิพย์  ทวยเจริญ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายพงศ์พัทธ์  สว่างแสง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายพงศภัค  หีตแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  แดงสุภา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายพรรษกร  สมเกื้อ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  หอมพนา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงพิมพกานต์  พุ่มพวง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายเพชรรัตน์  เพชรคง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงภวัสดา  สุริยาพิทักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงภาสินี  ชำนาญศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงช่วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายเมธัส  แสงสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายยงยุทธ  ทิพย์ประชาบาล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายวรเมธ  ทองปลูก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงวรรณิดา  สวนพลอย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายวรัญญ์  ทองตำลึง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายวสุธร  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายวิษณุ  เฉลิมชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายศิรสิทธิ์  ศุภสาร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงศิริภัทร  เพชรสงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายศุภกร  รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายศุภณัฐ  ทองคลอด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายศุภณัฐ  ธนาพล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายสงกรานต์  ระหัสดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงสรณ์สิริ  แสงสง่า โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายสหรัฐ  จงจิตต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงสุวภัทร  หัวเมืองแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญมา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายอชิระ  ก่อเกียรติสกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายอธิป  โพธิ์บุรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายอนุศิษฎ์  กตัญญู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนพร้อม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงอริศรา  แสงมณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายอัครพล  อัศนียวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายอัษฏา  พรหมพงษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายกชกรณ์  แท่นมณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำนัล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวกนิษฐา  มีเดช โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายกรณ์พงค์  ภัทรพงศ์ธนะชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงกฤษณา  กิมเกถนอม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นายกัณฑ์อเนก  สวรรค์บรรพต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นายกู้เกียรติ  พรพลประชาสิทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงจณิสตา  ครุฑคาบแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวเจด้า  แสวงผล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายชาคริต  เกษศรัทธา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายณัฐกฤต  สร้อยสนธ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวณัฐณิชา  จันทร์มาก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นายดนุพร  สีสินธุ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นายดุลยวัต  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นายธณิวัช  พลรีทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวธัญญาลักษณ์  ธรฤทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นายปณิธาน  คงรินทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงปัณฑิตา  ประทุมสุวรรณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวปาลิตา  พรมเมศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวพรชนัน  พุ่มพวง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงพลอยประดับ  ศรีโสภากรณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นายพันธกิจ  แซ่ลึ้ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วห้วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวพิยะดา  พุ้ยทา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวภัทรา  ไชยสาลี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นายภูธเนศ  สุทธสน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นายสัจจพงศ์  พรพลประชาสิทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นายเสฏฐวุฒิ  แซ่เลี่ยง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวเสาวรัตน์  บัวหลวง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวอารดา  ปาลวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงกนกนารถ  แก้วสะอาด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกรวรรณ  หนูดำ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเงิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงจิดาภา  โสภานิตย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายจิรกิตติ์  คงสนอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงจิรัชญา  ถาวรสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไกรนรา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชนิกา  บูรณะพงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชาลิสา  ตรีเล็ก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายโชตินันท์  พัฒน์ชนะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณัฐชนน  ตันติศรียานุรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณัฐนรี  ใจห้าว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณัฐวัฒน์  ช่วยเกิด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนภัทร  รักษำรุง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีโชติ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ช่วยเกิด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายนพมณฑล  อินทชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายนรวิชญ์  หัสโสะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนฤภร  อุ่นใจ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนันทลักษณ์  แย้มมยาสุจริต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายนิติธร  โยธารักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปภัสสร  จงจิตต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปรมัย  แสงรังสี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายปัญญวิท  รัตนะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายปิติวัฒน์  โยธารักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพงศธร  พุ่มวิภา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพบธรรม  ชูตานนท์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายพศวิชญ์  จารุรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพาขวัญ  เพชรรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพิมพิกา  พรหมภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพีรวัส  โพธิ์ถาวร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงภัทรวดี  จ่าแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภูวฤทธิ์  ใจปลื้ม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงมัลลิกา  กาญจนา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงรัฏชากรณ์  พรโสภณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายรัฐนันท์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงรื่นฤดี  พงษ์พุ่ม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงลักษิกา  หนูหลิบ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายวรินทร  กระสินธุ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายวิริทธิ์พล  ทองมณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายศักยากร  ศรีภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีขวัญ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสมเกียรติ  อินทนิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายสัณห์พิชญ์  ฤกษ์ดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสิปาง  วงศ์กองแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสุกฤตา  เพชรมณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายสุกฤษฎิ์  แซ่คู่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายสุทธิพงศ์  บ้านเกาะใต้ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสุพิชชา  ชูเชื้อ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงหทัยภัทร  เบญจพิทักษ์ดิลก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายอภิวิชญ์  วงศ์อภัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายอรัชชนัน  บัวสุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอสมาภรณ์  พัฒน์ชนะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอัสลันต์  สมภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายเอกสิทธิ์  แก้วอำไพ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกนกกร  ชุติจิระกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงกนกอร  พัฒราช โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงกนิฏพัฒน์  จันทรังษี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายกรวิชญ์  กุมภกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายกฤตธรรม  มีบำรุง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายกฤษฎิ์  ศรีเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงกวินธิดา  สอนศิลป์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงกษิรา  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงกัญญาวีย์  สัตยาคม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายกานตพงศ์  คชรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขาวบ้านนา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงกานติมา  ไชยกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายกิตติกวิน  เรืองสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายกิตติภณ  แสวงกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงเขมิสรา  ช่วงชุ่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายเขษมศักดิ์  ทองมี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายคุณากร  ประมวลชัยกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงจิดาภา  โชคชัยกวิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายจิรเดช  ศิวายพรหมณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงจิรัชญา  วัฒนะปรีชาพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงจุฑามณี  วิเชียร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงชญานิศ  คำแผ้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงชนสรณ์  ทับแทน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงชนากานต์  พูลศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงชนากานต์  เพชรทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงชมพูพลอย  ปานเนื่อง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายชยกร  แก้วบำรุง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงชยธร  รักษาวงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงชาลิสา  ค้าเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงชาลิสา  เชนรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงชิสา  เพชรหนู โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงโชติรส  เพชรมีศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงฐิตินันท์  บรรเทิงใจ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงณชนก  เทพจิตต์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงณภัทร  ชุ่มเผือก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงณัชชา  บุญจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายณัฏฐพล  เพชรราช โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงณัฐกานต์  ชื่นหวงทรัพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนักแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงณัฐนิชา  จินดากาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายณัฐพงศ์  วิริยะกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายณัฐพล  เครือแต้ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงณัฐมน  คงคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงณัฐรดี  ทองศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกลี้ยงตะพงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงณิชารีย์  ใจงาม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายเดโชชัย  ศรีกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายตุลธร  เสนเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายธนกฤต  คงทรัพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายธนกฤต  โต๊ะแอ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงธนภรณ์  สังข์นวล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายธนภัทร  ขันฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายธนวินท์  ศิริโภคพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายธราเทพ  ขนอม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงธัญญาภัทธ์  เรืองเกิด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงธัญภัสสร  วงศ์ชูศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงธัญรดา  จรารัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิมทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายธาร  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายธาวิญ  พลายสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายธีรวีร์  ชัยเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงนงนภัส  บุญญานุวัตร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายนพรุจ  กิตธรรมรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงนภิชสรา  อาภรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายนรภัทร  พุฒิกุลบวร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายนรภัทร  ใจเสมอ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายนฤชาบดี  แก้วอำไพ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงนลินญา  สังข์สำราญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายนันทภพ  รุ่งเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภศิลป์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงปกรนันท์  ฝึกกิจการ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายปภังกร  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายปภังกร  ศรีภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงปวริศา  นาคเลี้ยว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยปิตินานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองแท้ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงปาลิตา  มโนสาร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงปุณยวีร์  อรุณพันธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ทองด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายพนธกร  สุนทรปิยะพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงพรธิบุญญา  อ่อนคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงพรรณธิภา  ประสิทธิมาตา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญคง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีสมทรัพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิชญะอนันต์กุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุดมวิทยาไกร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงพิมพิศา  อินทรภิรมย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายพุทธิพงศ์  อุดมวิทยาไกร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายเพชรดนัย  แก้วกระจก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายเพทาย  พัฒนเดช โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงภัทรดา  ชูพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงภัทรวดี  อินทร์นอก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงภิรดา  ชวะพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายภูริภัทร  น่วมนวล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายภูริวิชญ์  จุลานุพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงมนต์นภา  สมเศรษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงมิรันดา  กาญจนกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงเมย์รญาฎ์  สถาพรจิตรกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายยศกร  นวเลิศปัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงรักษณาลี  ไชยวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายรัชกฤช  มุ่งไพศาล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายรัชชานนท์  อินทร์ท่าฉาง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายโรม  นาคเทวัญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายวงศพัทธ์  เชาวน์ณัฐเศวตกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงวรธิดา  จงควินิต โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงวรัทยา  สุรวุฒิสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงวิรมณ  หทัยวสีวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายศรัณยพงศ์  หิรัญจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงศวิตา  หมื่นศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงศศิภัสสร  โชคคณาพิทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงศศิรดา  รัชตะปภานันท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงศศิศมา  กาแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายศุภกร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายศุภณัฐ  ไชยสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงสุนทรี  งามนาท โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงสุพนิตา  บินตำมะหงง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  ทิพยรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงอนุชนา  ศึกศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงอรษยา  รอดนัคเรศน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงอรัชพร  ไทยพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายอริย์ธัช  ตั้งพงศ์ศิรประภา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายอิสยาห์  อริยประกาย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงกนกกร  ใจซื่อ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงกวิสรา  หอมรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงเก็จมณี  ตรียุทธ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงชนาพร  สมบุญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงชวิศา  ศรีเกษ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงชัชพิมุข  เพชรรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงโซเฟีย  เจะเด็ง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ศรีเทพ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงฐิตารีย์  พัดลม โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงณัฐนันท์  เฉลิมวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงณิชารีย์  ไทยราช โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายดลธรรม  คงประชุม โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงเดนิก้า  พิล โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงธนัชพร  ดรุณศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายธรรศพล  พุทธกาล โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายธัชพล  จงขจรพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงนรพร  ขวัญซ้าย โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงเบญญาดา  ประคองบุศย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายปกเผ่า  พิมศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงประภัสสร  จูศิริพงษ์กุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงปวริศา  พรหมชิต โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงปาจรีย์  ณ บุญโณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงปุญญิศา  ล้อมลิ้ม โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงเปมิกา  อดิเทพสถิต โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายพันธกร  เลาหพรชัยพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงพุฒินาถ  มาสังข์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงแพรชมพู  ฉวาง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงภรกัญ  ตรีสิริเกษม โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงรติมา  หริรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงลลิตภัทร  ไพจิตรวิจารณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงลิขิตตา  เมืองใหม่ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายวงศ์วริศ  โรจนสารัมภกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายวนัสบดี  สุขแจ่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงวรญา  หมื่นไธสง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงวรดา  ชนะกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สังข์อ่ำ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงสราสินี  ปิยะรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงอริสรา  พรหมนุช โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงอารยา  สมานทรัพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงกนกนันท์ธิดา  ณะเสน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกนกพร  อินทรกำเหนิด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายกฤตภัค  ณ พัทลุง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายกฤติธี  ทรัพย์ยืนนาน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายกฤติพงศ์  โชคชัยปัถมาพร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกวินธิดา  เเก้วกาศ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกวิสรา  จิวารัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกวิสรา  มุสิกวงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกัญญ์นนัฐ  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกัญญลินทร์  ดำนิล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เจริญพร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ด้วงช่วย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกัลยรัตน์  หนูใย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรศุภราช โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกานต์ธิดา  งานดี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายกิตติธัช  ดิษราชา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายกุลเชษฐ์  สมบัติยานุชิต โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แก้วมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงเกวลี  รอดไทย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงเกศสินี  ไทรจำเนียร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงเกศสุดา  รอดภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงขวัญชนก  ชุมพร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงขวัญณภัทร  ทิมสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงเขมจิรา  อัมพุกานน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายเขมวัฒน์  กุลสถาพร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายเขมากร  เผือกสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงเขมินทรา  อักษรพิทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายคณัสนันท์  อินทรประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงคณาธัญญธิป  ดำสอน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายครองภพ  เจริญสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงคีตวรรณ  หนูคง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงจริยาวดี  เพชรศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงจันทกานติ์  แมนเมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงจันทราภา  พาหะมาก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงจิณณพัต  น้อยเกษม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์คง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงจิดาภา  อิรัสคาน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายจิรัฏฐ์  ด่านชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงจิราพัชร  จันวนา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกื้อด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายเจษฎากร  จรูญรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายชญานน  ภูริปัญญานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงชญานิศ  สะอาด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงชญานิศ  สะโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงชญานี  แก้วทองด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายชนวีร์  ทิมสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงชนัญชิตา  มาศพิทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงชนัญชิตา  เเพนาค โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงชนัดดา  วิรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงชนากานต์  มณีวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงชยิศา  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงชาลิสา  วชิรานันตวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงชิดชนก  คงชาตรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงโชติกา  วงษ์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงญพิภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงญาณิศา  คุ้มเฉงอะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงญาณิศา  เกิดไพบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายฐกฤต  ตรีสิริเกษม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายฐปนนท์  จุ้ยสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปลัดรักษา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณฐพร  บุญเลิศกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายณฐพล  บุรินทร์กุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงณฐรดี  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายณฐวรรธน์  แหวนเพ็ชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณภัคมน  ณ อุบล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงณภัทร  เลิศรังสิวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณัจฉรียา  สุขขี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วัฒนพร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงณัฏฐากร  รักสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชนะภาส โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงณัฐณิชา  พูลประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงณัฐณิชา  เชาว์วัฒนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณัฐทิชา  คงคาช่วย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรพลอย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายณัฐพงศ์  มงคลเจริญวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงณัฐรุจา  พรหมอินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณัฐวรา  เกื้อสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณิชชา  เซ่งเเก่น โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณิชา  โตวิชัยธำรง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณิสมน  เวฬุการ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงดลพร  ครุครรชิต โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นชม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายเตชทัต  ณ พัทลุง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายเตชินท์  คงดำ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายทยาวีร์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายทรงเดช  พันธ์ยอด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายธนกร  วิชัยดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายธนดล  ดาวเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงธนพร  แก้วขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงธนมน  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายธนิสร  สิกขวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธรรมนาถ  ศรีภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายธัชชัย  พินิจอักษร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงธัญชนก  คงจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์เศรษฐี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงธัญชนก  บุญคง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงธัญชนก  บุษบรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิริยะวัฒนกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุรวุฒิสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงธัญญามาศ  นวลฤกษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงธันยกานต์  บุญชุม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงธันย์สุดา  วิริยะวารี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงธิดารัตน์  วิเชียรวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงธิษณา  ผอมหนู โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายธีทัต  ไพบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายธีรดนย์  โกละกะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธีร์ตรัยภูมิ  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงธีรนุช  บัวบางกรูด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนนทพร  ศรีทองกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายนพรุจ  พรหมนุช โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนภเกตน์  วงษ์แหวน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายนวัช  มณีรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกียรติภัทราภรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายนันทิพัฒน์  เมืองชู โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงนำ้เพชร  อัครปฐมกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายเนติภูมิ  ชัยสงคราม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงบุญรักษา  ศรีเกษ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงเบญญาดา  ทองชื่น โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจห้าว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปกายธาร  แก้วกุฏิ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายปพนต์ฐวัฒน์  เทพเลื่อน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงปพิชญา  ณ บุญโณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพ็ญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปริยากร  จันทร์เสี้ยวรัศมี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปริยากร  อู่ฉาย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปริยาภรณ์  เครือเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงปัญญาดา  วณิชชานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงปัญฑิตา  มาสังข์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายปัณณธร  เเย้มสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายปัณยวัจน์  รักษาเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรียากร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงปิญาพร  เรืองจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงปิยทัศน์  เจริญสัน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปิยนันท์  เดโช โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงปิยนุช  ลิ้มสุขสมบูรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  เพชรพงศ์พันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปุณญาดา  พูลสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงปุณยพัฒน์  สมุทรผ่อง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงเปมิกา  ทองสง่า โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงฝนทอง  บุญฟัก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายพงศ์สุวัชร  มิตรพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพมลพร  คล้ายพิกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพรกนก  สุวรรณา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพรรณวษา  เพชรพรหม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายพฤกษ์  พัฒนวีรมงคล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงพลอยปภัส  มากใหม่ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายพศุตม์  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายพสิษฐ์  จรีวรรณเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายพัชรพล  สุวรรณโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพัทธนันท์  ราชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายพันธวิศ  เลี้ยงสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพาขวัญ  ดวงอรุณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพิชชาภา  พูลสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เธียรโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพิชญา  ปัจฉิม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงพิชญา  รักษ์สาคร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงพิชญาภัค  ใจห้าว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองน้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพิชญาภา  ภักดีคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายพิชญุตม์  อยู่เเสง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงพิมพ์พิสาข์  เพียรเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงพีรดา  เจตนา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายพีรวิชญ์  ป้อมแดง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายพุฒิพงศ์  ธีรเดชไชยนันท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ไวภูศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงเพียงฤดี  บุญมีชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  แดงนภาพรกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายโพธิวัฒน์  บุญชู โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงฟ้าใส  มีเเสง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงฟ้าใส  สงเจิม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายภคิน  บำรุงรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงภัณฑิลา  นิลพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงภัทรชนก  บุญศิลป์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงภัทรธิดา  อริยสุนทร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายภัสสรกรณ์  ประสิทธิ์ศุภผล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายภาณุพงศ์  เจริญสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายภาณุพงศ์  เเง้เจริญกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายภูกวิน  บุณยประสาท โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายภูริชภณ  ติณณาธร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายภูริณัฐ  อำนักมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายภูวเดช  สัมพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงภูษณิศา  สุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงภูษิตา  ทิพย์รักษา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงภูษิตา  เเก้วไทย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงมาณวี  อุรัชโนประกร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เขียนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายเมธวัจน์  สุรไพศาลนนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายเมธัส  ชื่นวิเศษ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายยศพนธ์  พัวพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายยี่เหิง  จ้าว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงโยษิตา  เพชรมีศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายรฐนนท์  ทองคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายรตินนท์  อัฒจักร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงรวิสรา  ชูคง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงลักษกา  อาวุธ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงเลนี่ เจรัลดีน  ลา ริซซ่า โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายวงธนา  กาเลี่ยง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงวชิศรา  บุญเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายวรปรัชญ์  แตงพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงวรพิชชา  จามพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายวรเมธ  วงศ์ศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงวรรณกานต์  เทการ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงวรรณวรินทร์  โสมมาก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงวรรธนันท์  สังข์ฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงวรวลัญช์  ปานเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงวราทิพย์  วิริยะวารี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายวริทธิ์  เพชรจรัส โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายวฤษฐ์  แพรสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายวิชญ์พล  ทองหมัน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงวิชญาดา  ระวังวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงวิชญาพร  ช่วยประทิว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายวิทย์สรุต  และสง่า โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงวิศรุตา  ศิริพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงวีรภัทรา  วุฒิกรวาที โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายเวชพิสิฐ  วงศ์เวชสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงเวธกา  วิริยะวารี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายศรัณยพงศ์  วีระกุลนิติรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายศราวุฒิ  มุสิกโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายศวาวิทย์  หวังวิศวาวิทย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงศศิยฉัตร  กมลลาศลักษณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายศักดิธัช  เบญจพิทักษ์ดิลก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายศิริพงศ์  ปราบสงคราม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงศุณิสา  ขมัน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายศุภกร  คงแพทย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงศุภกานต์  ลิมปนะวงศานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายศุภวิชญ์  มีเพียร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงศุภสุฏาฐ์  รัตนอุทัยกูล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายสรกิจ  ศรีอุลิต โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงสโรชา  พันธุ์อุบล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายสัตตบุษย์  ธรรมบริวัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายสันติพงษ์  วิเศษรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายสันติศักดิ์  ศรีชฎา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงสิดาพร  จินาสุ่น โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายสิทธิพงษ์  รัตนชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายสิรภพ  สังข์นาค โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายสิรวิชญ์  อำสวง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงสิริยากร  คงคาชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงสุกฤตา  นาคเเกมทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงสุณัญธนา  ณ สุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงสุทัตตา  พุทธิพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงสุภัสสร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายสุวพิชญ์  เเช่มรัมย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงสุวภัทร  ฤทธิเดช โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงสุวภัทร  เครือหงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายสุวิจักขณ์  ใจเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายอชิตะ  คงมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงอติพร  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงอนงค์นาถ  เสาพรม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายอภิลักษณ์  ชูกลิ่น โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงอภิษฎา  อักษรภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายอมรเทพ  เกลือกลิ่น โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงอมรพรรณ  จันทารณะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  คัทสตัลเลอร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงอัณรัตน์  ศรียาภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงอาภากรณ์  โชติธนทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงเอมสุข  สุดใหม่ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายณัฐภัทร  ทัดปอย โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายเทวินทร์  แก้วพิชัย โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายปรินทร  แฝงกาย โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายสืบสุข  กลางรักษ์ โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงหทัยชนก  ยกย่อง โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายโอบ  มหาธนินวงศ์ โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงกชพร  โอชุม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงกชพรรณ  วงศ์กรด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายกนกวัตน์  แซ่จุ่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายกรณ์  ชินวงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายกรวิชญ์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายกฤตยชญ์  พงษ์ลือเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายกฤติน  เพชรบำรุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงกัญชพร  ทองยวน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายกันตพัฒน์  ชูนาค โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงกันติชา  ทองปานดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
879 เด็กชายกันตินันท์  ไตรศร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชุลีธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายกิตตินันท์  ลอยใหม่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายกิตติภพ  เสาแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงกุลรัตน์  สุทธิเนียม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงแก้วปภัสร์  สำลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงขนิษฐา  มาศเมฆ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  แสงสงเคราะห์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
887 เด็กชายเขมทัต  คงวิจิตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายคัมภีร์  ทองพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายจตุรภัทร  อริวสะโร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงจารุกัญญ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
891 เด็กชายจิณณะ  แสงกระจ่าง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์ดวน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงจิรัฏฐญา  มณีรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายฉัตรมงคล  นนทพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
895 เด็กชายชวกร  เทพเฉลิม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
896 เด็กชายชวภณ  สาครพานิช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เนตังวาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงชิดชญา  วรุณโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
899 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรคง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงโชติกา  วิโสจสงคราม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
901 เด็กชายไชยุทม์  ภิรมย์นก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
902 เด็กหญิงญาณิศา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
903 เด็กชายฐนกร  นพรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
904 เด็กชายณฐกร  ทองคำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
905 เด็กหญิงณฐิตา  เหล่าทองกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
906 เด็กชายณภัทร  ลายประเสริฐ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงณภัทร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายณัฐชนน  ทองหล่อ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขอุ่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลื่อนนาวา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายณัฐภธัญห์  ภัทรประดับวิทูร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายณัฐภัทร  เปรุณาวิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายณัฐภาคย์  แซ่อั้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายณัฐวิชญ์  ฉายศิริกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณน้อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงณิชนันท์  ช่วยสงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายทินภัทร  สิทธิสุราษฎร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงแทนฟ้า  ไพฑูรย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
920 เด็กชายธนกร  ศรียาภัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายธนนท์  มีทับ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
922 เด็กชายธนพล  ขากลาง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
923 เด็กชายธนพล  ผิวเหมาะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
924 เด็กชายธนวินท์  ชูพรหมแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
925 เด็กหญิงธนัญชนก  ทองเกตุ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
926 เด็กหญิงธนัสมล  จุนหวิทยะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
927 เด็กชายธราสุต  นวลกุ้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายธฤตวัต  หิรัญรัตนธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงธิดารัตน์  วารี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายธีณภัทร  อนุจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
931 เด็กชายธีรชัย  แสงทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายธีรภัทร  นาคทองกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
933 เด็กชายธีรัช  มาศกสิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
934 เด็กหญิงนงนภัส  อินทรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายนพชิษณ์  วงศ์จินะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
936 เด็กหญิงนภษร  ใจงาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายนัทธนัน  ชาริโท โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงนิกข์นิภา  สุวรรณประภา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
940 เด็กหญิงนิชชนันท์  กล่อมเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
941 เด็กชายบวรพจน์  ตันติจิรวัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงบัณฑิตา  นาคบุญช่วย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์นิ่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงบุษยาภรณ์  จักสาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
945 เด็กชายเบญจรงค์  อามิตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงเบญญาภัทร  ปราบสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงปภาดา  แก้วพิชัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงปรมี  แก้วจันทร์แก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธัญพิทักษ์ตระกูล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายปวริศร์  เลี่ยนศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงปวริศา  บุญสร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
952 เด็กชายปัณณทัต  นาคขวัญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงปัณณรัตน์  เถาลอย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
954 เด็กหญิงปาณิสรา  นาคสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงปุณฑริกา  บุญเลี้ยง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายพงศภัค  เชื้อกูลชาติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายพงศ์วริศ  แซ่หม่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
958 เด็กชายพรเทพ  ถมเมืองปักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายพสิษฐ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายพสิษฐ์  หมานมา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายพัทธดนย์  ไกรสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อำไพจิตร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรืองศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
964 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจแผ้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คงสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คำอุปละ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นาคบุตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
968 เด็กหญิงพิมพิมาย  ทองเรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
969 เด็กหญิงพิยะธิดา  ช่วยสงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
970 เด็กหญิงพิสิษฐ์  คงแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
971 เด็กชายพีรวิชญ์  จริยาพจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
972 เด็กชายพุฒิเมธ  คุรุพงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
973 เด็กชายโพชฌงค์  แก่นแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
974 เด็กชายภควุฒิ  ปิตุทิพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช่วยสงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงภวิษย์พร  คำนึงคุณากร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงภัทราพร  ลิ่มจารุถาวร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายภูมิพัฒน์  รักชาติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายภูมิพัฒน์  หล่อพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
980 เด็กหญิงมณฑิรา  โอโลรัมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงมิ่งโกมุท  เอ้งเหมาะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
982 เด็กหญิงมุกตะวัน  โกละกะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายเมธัส  รัสธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายเมธาวิน  รัสธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
985 เด็กชายวชิระ  เมฆมีเดช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
986 เด็กชายวรพล  แก้วบุญญานุภาพ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงวรัชยา  รองรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงวรินทร  โรจนรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
989 เด็กชายวสวัตติ์  คงหวัง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
990 เด็กชายวันปีใหม่  ขนอม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
991 เด็กหญิงวิภาวี  กองรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงวิภาวี  โสมขันเงิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายวีรยุทธ  ใจซื่อ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายวุฒิพร  ชูเชิด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
995 เด็กชายวุฒิภัทร  แซ่หลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายศิวกร  สุขยิ่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
997 เด็กชายศุภณัฏฐ์  เฉวียงหงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
998 เด็กชายศุภณัฐ  ทองยวน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายศุภณัฐ  แสงจันทร์ศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงศุภพิชญ์  คำอุปละ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงศุภิสรา  จินดำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงโศภิษฐา  เจริญสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงสรัญญา  กาหยี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปล้องนิราศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงสสิประภา  ต้อยแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงสิร์นรี  สุทิพากร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กชายสิรวิชญ์  เด็กหลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงสุทัตตา  ชำนาญนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายสุนทร  พงสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงสุภัคชา  จอมพิทักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงสุภาพร  ทองมีขวัญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงสุมนธิญา  จีระพงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วพิชัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายหรรษกร  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงเหมือนฝัน  แย้มแสง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กชายอดุลวิทย์  ทองเอียด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงอธิชา  นาคกลัด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงอธิตญา  เธียรโชติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงอมรรัตน์  ธรรมลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงอมลวรรณ  ขนอม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงอรพิมล  ทองจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงอโรชา  เมืองมี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงอลีนตา  ศรีเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กชายอัครวินท์  ฉิมทับ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายอาชวิน  สังข์เพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงอุษมา  เหมทานนท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงไอยวริณ  เรืองทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนพรรณราย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงกชพรรณ  แก้วมา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงกนกพรรณ  ชูแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายกนกพล  เพชรศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงกนกวรรณ  คิดละเอียด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงกนกวรรณ  เผือกเหล็ก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงกมลชนก  คำจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงกมลภัทร  ดำมุณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายกมลศักดิ์  สุวรรณมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายกรกฤต  ลิ่มจารุถาวร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายกรณ์เทพ  มติธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงกรรวี  กอวณิชกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงกรวรรณ  รัตนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายกรวิชญ์  ทองยวน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงกฤตมุข  จันทร์เทศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายกฤตเมธ  ธรรมกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายกฤติธี  แช่มชื่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายกฤติพงษ์  ชาสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงกวินธิดา  กองประดิษฐ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงกวิสรา  ไสยแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายก้องศักดิ์  กลับวิหค โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงกัญจน์ริษา  นิคมประศาสน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ฉิมภักดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พูนช่วย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มาสง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงกัญญาวีย์  เมืองพร้อม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายกันตพัฒน์  ไชยเมธานันท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงกายวิญญ์  สังข์ชุม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายกิตติธร  เกื้อสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายกิตตินันท์  เกตุแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายกิตติพงศ์  เสนามิตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายกิตติพงศ์  เสือคำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายกิตติพร  แสงเดช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายกิตติพศ  พุทธวรรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงกิตติวรา  ทองแช่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงกุสุมา  ทีคะพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายเก่งกาจ  จินตนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงเกวลิน  เพชรศร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายไกร  สุขุมทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงขวัญข้าว  ขาวมะลิ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงขวัญภิตา  เหลื่อมใส โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงเขมิสรา  ศิลปพรหมมาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายคณาธิป  จิ้วไม้แดง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงครองขวัญ  ดอนวิรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายจตุพันธ์  นาคสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงจรรยาณี  แซ่หลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายจักรกฤษ  มณีน้อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายจักรเพชร  ลิเหล็ก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายจักริน  สุวรรณวิหค โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงจารุลักษณ์  รังสิโยกฤษฏ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายจิณณพัส  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงจินทิวา  เซ่งบุญตั๋น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณบุตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงจิรัชยา  โวดทวี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายเจตนิพัทธ์  นวลคล้าย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงชญาดา  สุทน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  จันทร์เชาว์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายชญานน  จรูญรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วกอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงชนม์ชนก  ชูสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายชนะเทพ  ลักษณะชู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญคง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงชนัญชิตา  โฮ้เต้กิ้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรหมช่วย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงชนิดาภา  จิตราภิรมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงชลฑิชา  สรรพาวุธ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงชวัลญา  จันทร์ผ่อง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงช่อแก้ว  กลิ่นคล้าย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายชัยธรณ์  หลำจำนงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วพิชัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงชิดชนก  แสงอาวุธ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายชิษณุชา  พรหมเมืองขวา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายชิษณุพงษ์  ทองอภิชาติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงชุติรัตน์  เทพแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงญานภัทร  ซัวต๋อ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายฐปนนท์  เด็ดรักษ์ทิพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงฐานิตา  สุปันตี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงฐิตามร  รัตนฐากูร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงฐิติชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงณฐมน  สวัสดิ์ชูแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงณภัทร  ณ พัทลุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายณภัทร  ใจห้าว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงณัชธิชา  เพชรชำนาญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  เม่นงาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายณัฏฐชัย  จันทร์ภักดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงณัฐกมล  เกตุแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายณัฐกฤษ  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงณัฐกุล  แผ่เต็ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายณัฐชนน  ไตรศร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองตำลึง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงณัฐณิชา  นพคุณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีปรีชา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงณัฐธิชา  คงทรัพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายณัฐนนท์  ใจชื่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงณัฐนิชา  เพชรแป้น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายณัฐพนธ์  นิ่มเนียม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายณัฐพนธ์  เนียนเพ็ชร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงณัฐพร  ด้วงเชี่ยว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายณัฐพล  ทองเกื้อ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายณัฐพล  พรหมหิตาธร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เรืองทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายณัฐวัศ  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายณัฐวีร์  ดิษณะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงณัฐษิตา  เด็กหลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงณิชกานต์  ฉายศิริกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงณิชากร  เดี่ยวกี่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงณิชาภัทร  ขาวสอาด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงดวงหฤทัย  อุบล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงติณณ์อธิชา  พวงประทุม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายทีปกรณ์  ไกรหา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายแทนคุณ  สุวรรณมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายธนกร  ผิวเหมาะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายธนเทพ  สุนทรพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายธนพล  นุราช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายธนภัทร  จวบความสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายธนวัฒน์  สังข์เมฆ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงธนัญชนก  ไชยรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายธนากร  ถิ่นขนอน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงธนิชญา  ศรีเพชรพูล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงธมนพัชร์  แดงสุภา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงธรรตวัณย์  ทองเกตุ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายธรรศ  พงศ์พิพัฒนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงธัญชนก  ทองล่อง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงธัญชนก  อำไพเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงธัญทิพย์  อินทรสาร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงธัญพร  ปักษธรสันติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองแท่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงธันชนก  ปานแดง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายธันยธรณ์  สงละเอียด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงธารติกาล  ส่งแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงธาริสา  ปานจินดา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงธิดาพร  แก่นสาร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงธิดารัตน์  สวนเรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายธิติศักดิ์  เพ็งสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายธีรพัฒน์  ยิ้มละไม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายธีรภัทร  สอนประสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายธีรภัทร์  ด่านรุจิกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายธีรัตม์  สุนทรพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงธีริศรา  ดำรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงนงนภัส  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายนนทพัทธ์  บุญสิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายนพกร  สุทธิศิลป์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายนภดล  ช่วยศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงนภัสกร  อินทร์จันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายนรชัย  นนทชิต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงนรพร  ทองเผือก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายนวพรรษ  ทองปานดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายนวพล  ทองฉาย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงนวรัตน์  กอบวัฒนกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายนักรบ  นิยมไทย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงนัฐกานต์  ช่วยศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายนัธทวัฒน์  มาศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงนันท์ชพร  นัสฐาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงอนันต์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงนันทนัท  เวียงธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงนันทรัตน์  นนทชิต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงนันทัชพร  ทองยวน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชัยกิจ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงนุชษรา  ศักมาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงเนตรศิริ  ชุมทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงบัณฑิตา  จอมเกิด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายบุญฤทธิ์  ใจตรง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงเบญจมาศ  กว้างปาละ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงใบเฟริน์  คงแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายปกป้อง  โอนอ่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงปกิตตา  การกรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายปฏิวัติ  หยูตุ้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงปฐมาวดี  ใหม่แก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงปราลิชาติ  คำแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงปวริศา  คนเพียร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงปวริศา  บุญพิทักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงปวริศา  สุขเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงปัณฑิตา  พยายาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายปัณณทัต  เจียมพูนทรัพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงปาฐิตา  ไกรสร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงปานชีวา  สุวรรณดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายปานเทพ  วงศ์วชิรวัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงปิยธิดา  เดชชัยภูมิ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายปุญชรัสมิ์  แป้นกล่ำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายปุณณัติ  ฐานะวัฒนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายเปรม  เครือรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายพงศธร  ชูแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายพงศ์ศิริ  ศรียังมาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงพรรณพิมล  ตั้งต้นเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงพรลภัส  พัฒน์แก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงพริมรตา  เพชรรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายพลอธิป  นาคแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายพสิษฐ์  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายพัชรพงค์  พลวิชัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงพัสวีร์  ไชยเมธานันท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงพิจักขณา  ชัยทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงพิชชาพร  วงค์รักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายพิชญะ  รักเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงพิชญาภา  ศึกเสือ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปานเหลือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีมุกข์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รัตนวุฒิ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงพิมพิศา  โรจนวรสาร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายพีรพล  พรมจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงพีรวดี  รุณเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายพีรสิทธิ์  พรมจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงพุทธธิดา  นิลเวช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองปลอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงแพรทอง  ตรีศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงแพรวา  ศรีสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงฟ้าประธาน  ชำนาญเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายภวินท์  ไทยราช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงภัคจิรา  ตั้งมิตรเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงภัคจิรา  ไทยชนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงภัชญพร  อกอุ่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายภัชวัส  ทองพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงภัณฑิรา  สรรพขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายภัทรฉัตร  อภัยสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายภัทรวุฒิ  สกุลไพโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินทานุกูล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายภาคภูมิ  อนันตศักดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายภาคภูมิ  โอ่เจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายภาคิน  ทัศนเรณู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายภาคิน  บำรุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงภานัสสริน  คำเหล็ก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายภูมิ  ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายภูมินทร์  ช่วยนุ้ย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายภูมิพัช  อำนวยโรจนจินดา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายภูมิพิชญ์  บุญศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายภูริณัฐ  หีตสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายภูวมินทร์  เวชวัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงมนทิชา  ช่วยจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายมนัสวิน  วงศ์คช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงมัณฑนา  แซ่เลี้ยว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายมาตุภูมิ  เสวตร์เวช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงมินทิรา  ราชคต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายเมธัส  คงพยัคฆ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายเมธัส  สร้อยมาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายเมธัส  โสภา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงรมิดา  เจริญรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงรสิตา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายรัชชานนท์  ชาตรีทัพ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายรัชตะ  อิงอ้น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายรัชพล  หาริตะวัน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงรัญชิตา  เที่ยงปราณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จันศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายรัฐศาสตร์  อินทสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงรัตนะ  กรายแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงราชาวดี  หงษ์ร่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายราเชนทร์  เต็มเปี่ยม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงรุ้งนภา  เพชรชู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายรุ่งโรจน์  คำจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงลภัสกร  ธรรมธวัช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงลีลาวดี  ติณพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายวชศิลป์  สอนแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายวรฉัตร  คล้ายโสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงวรดา  พละบุญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงวรรณภรณ์  รัตนูปกรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงวรวลัญช์  มีเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงวรัมพร  สุขรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายวริทธิ์  จรรยาภรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายวริทธิ์  ทองจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงวสุวัชร์  ตรีรินทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงวิลดา  ชมเชย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายวิษณุสรรค์  เมฆกล่อม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงวิสสุตา  กวมทรัพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงวิสา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายวีรภัทร  บุญมี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงเววิกา  พรมเดช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงศรประภา  ฮั่นวิริยะนนท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีใหม่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงศศิธร  เคาว์ประสิทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงศิรภัสสร  บัวอ่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายศิระ  เขียนสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายศุภกรณ์  ทรายอ่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์สุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงศุภัชญา  รัตนมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายสดายุ  วงค์สุวรรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายสัญหณัฐ  ชูดวงจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายสิรวิชญ์  ภักดีพล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายสิรวิชญ์  ฤกษ์อ่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงสิรินันท์ธิดา  พราหมณ์ทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงสิริราช  นาวารัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงสิฬีณัณฑ์  แก้วเพ็ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ผาดแผ้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงสุกัลยา  ถาวโรสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงสุชาวดี  คงเจริญเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงสุทธิกมล  สอนประสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงสุทธิกานต์  พรหมวิเศษ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงสุธาทิพย์  สังข์ศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงสุปัญญา  ธรรมนิยม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงสุพิชชา  โพธิ์เพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพชรคุ้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงสุพิชญา  สุพันธุ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงสุพิชญา  เกตกินทะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงสุภชาพร  ราชฉวาง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงสุมานัส  การะพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายสุเมธี  กัสปะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงสุรภา  กล่ำศรีทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายสุรยุทธ์  แจ่มสุริยา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงสุรสา  สุขประดิษฐ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงสุรัสวดี  คำรอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงสุวภัทร  ศรีเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงสุวิสาข์  ดิษระ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงหทัยภัทร  มีอนันต์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายอติวัฒน์  หนูวัน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงอนันตญา  โพธิ์เพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายอนาวิน  ลิ้มสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายอภิเดชน์  ฉิมเรศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงอภิษฎา  ทองตำลึง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงอรวรา  เดชมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงอัจฉราภา  ช่างสุวรรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงอัญชนา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงอารดา  พรมโกฎิ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายอินทัช  เหลืองอ่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงอุมากร  ดวงงาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงโอบอ้อม  สมสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายธนสันต์  ธรรมณรงค์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กชายพลกฤต  บัวลอย โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กชายภูรี  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยศรีมาลย์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงชาลิสา  ห้วยนุ้ย โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงชาลิสา  ไพฑูรย์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษบุรี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายธนกฤต  ชูทอง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายธนกฤต  แข็งแรง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงธัญสร  ศรีสุชาติ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงนฤภร  อินทร์โสม โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงปวริศา  นิลรอด โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงปุญญิศา  แดงสุภา โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายพรรษกร  นักฟ้อน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงพิมพิศา  นวลสงฆ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงภัคจิรา  จินดาศักดิ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายภัทรนันท์  พรหมหิตาทร โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายภูมรินทร์  ชมภู โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงรัชประภา  โพธิ์ศรีษะ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายวรพล  เพชรชำนาญ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงวาธิณี  วัยพรรณธ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายวิศรุต  หาญญา โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงศรสวรรค์  มั่งมี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายสรธิญ  เลี้ยวสุวรรณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายหฤษฎ์  มณีโชติ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายอนวัช  อำไพรัตน์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงอิศรา  อารีกุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โพธิ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1378 เด็กชายกันตินันท์  เกษตรชีวากรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กชายกานต์  กาจน์กาญจนพัชร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1380 เด็กชายคามิน  โพธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงจรรย์ฑัปปภา  สุวงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1382 เด็กชายเจตพล  ผลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1383 เด็กชายฉัตรเมธี  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงชวิศา  สิริพชรภาส โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1385 เด็กชายณฐกร  คงเรือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงณพรรษ  ธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ทองงาม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กชายณัฐธเนศ  ยวนเกิด โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กชายณัฐศิวัช  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กชายธนวินท์  บุญวัฒน์หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงธนสร  นิตย์นรา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงธนิวรรณ  บุญวัฒน์หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กชายนนทพันธ์  อาจทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กชายนวพรรษ  เอกประยูร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กชายนานนท์  สวนานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กชายนิธิศ  ชูอ่อน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงเบญจมาศ  แจ้งวรวิชญา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กชายปิยพงศ์  ไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงเปรมยุดา  ภพทวี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงพรปวีณ์  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงพรพรรณ  บูรพเกียรติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กชายพศวัต  ลิ้มพัฒนสิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงพิชชาภัทร  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงพุทธิปภา  บัวเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงเพชรรัตน์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กชายภีม  หวังมุทิตากุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงเมธาพร  ชัยยศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงรัชนาท  สิงพรหม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กชายวัทธิกร  วัจนเทพินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงสิตานัน  ภูษิตากรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงสุชานันท์  เพชรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กชายอริยะ  ถาวรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงอังควิภา  ธรรมพลกิจ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงบำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงกัญญาภัค  มาศเฮ็ง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงชลภทร  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โพธิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปฏิบัติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายพีรดนย์  โรจนภาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายรชฏ  เพ็ชรดำ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายวรัญชิต  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงศิศิรา  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายอัครินทร์  เอกเลิศศิริสิน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงกชชนก  ส้มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงกชพรรณ  จันเรียง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงกชภัส  นุกูลเตชะศิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายกมนณพ  งามผิว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายกรวิชญ์  สกุลวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงกริชฎานาถ  จิตเมตไตร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายกฤษตบุณ  บุณยะตุลานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยะกะกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกษมวุฒิ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เมืองพรหม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายกันตภณ  โสตรโยม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงกัลยกร  ประทุมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงกุลพัชร  คุ้มตัว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายคุณานนต์  ช่วยนคร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายจอมพล  พรนราดล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงจันทกานติ์  จินดาวร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายจิรัฏฐ์  นิ่มนวลศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชลีกรชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงชนากานต์  พัฒน์รักษา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายชวินบุตร  พันธ์ครุฑ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายชาญพัฒน์  สุขเพชร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงชิตากานต์  ศรีนวลขาว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงญาณิศา  ขวัญใจสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงาพิทักษ์ศิลปิน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ผุดมาก โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงณิชากร  พัฒน์ไกร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงทรรศชนก  เรืองนรา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงทัตพิชา  คงจินดา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายทินภัทร  คงจินดา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายทีปกร  หีตหมื่น โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายแทนธรรม  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายธนกร  วงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายธนกฤต  ภูมิสุข โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายธนธรณ์  โพธิ์ถาวร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงธนพร  ธนะภาชน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายธนภัทร  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายธนภูมิ  ธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายธนวินท์  ตรียวง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงธนิสรา  จงควินิต โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงธมนชนก  จันทรโชตะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงธันยพร  ภัทรโอภาส โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงธารัณดา  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายนรากรณ์  สงขำ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงนรีจิตรา  อรุณสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงนันชมน  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูเมฆ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงนิดชาวรรณ  โสภา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายนิธิศ  ลิ่มประเสริฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  หวันจิ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงเนตรนัดดา  ศรีนวลขาว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงบุษญมาศ  ปอยี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายปภิณวิช  รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงประภาดา  อุ่นแท่น โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายปุณณวิช  เนาวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายพงศพัศพงศ์  ไกรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายพงศภัค  หลิมกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงพรทิพย์  พรนราดล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงพรนัชชา  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายพศุตม์  คุรุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงพาขวัญ  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงพิชชาภา  ภาราทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงพินท์กานต์  ชาญพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายพิรชัช  สดศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายพีรพัฒน์  นิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายภคพล  ช้างทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงภัคธีมา  ผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงภัทรชณิการ์  พิทยากรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายภัทรพล  มณีน้อย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงภัทราพร  ชาวคีรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายภาคิน  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายภูมิทัศน์  อาจนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กชายเมธัส  โอรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายรักษ์ภูมิ  ภูตะมี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงลลิตา  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายศักดิ์พล  โคตรุชัย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายศิวกร  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายสรวิศ  สุขช่วย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายสัจจานนท์  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายสันสกฤต  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงสุชัญญา  พิชิตมโน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แกมกิจ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายอภิชาติ  สัมพันธ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายอริญชย์  เหล่าสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายอาณกร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงเอญดา  กุลไพจิตร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายกันต์ธีร์  ธรรมนิยม โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงกัลยภรณ์  เจริญธุระกิจ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีใหม่ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กชายชยนันท์  โสรัจจาภินันท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงณัฐนริน  สรวงศิริ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริอนันตภัทร์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กชายตรัย  จันทรังสิกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 คณิตประถม
1520 เด็กชายธีธัช  บรรณาลังค์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กชายนิธิวัชร์  พรอนันตโรจน์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงปุญญ์  จันทรังสิกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงพันธิตร  อรุณเลิศรัตนวิไล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กชายรตน  ไชยโย โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 คณิตประถม
1525 เด็กชายสิทธา  สรวงศิริ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กชายสิรวิชญ์  โม่สี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงโอฬาริศา  คงบาล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงกุศลิน  อัครวิฑิต โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายจักรพณธ์  ประภาส โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายจิรัฐวริทธิ์  อินทรธนู โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  จิตรมนตรี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตั้งทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายพ.พาน  อัศวปิยะ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงพลอยนิษฐา  เนาว์นาน โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงพิมลภัส  สิรวรจรรยาดี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายภูบดี  พินิจ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงรักสิตา  รักขนาม โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายรัชพล  อินทร์บำรุง โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายเศรษฐสิริ  ธานีรณานนท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงสิริยากร  สีจง โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงหัทยา  เดชมณี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงอรอินทุ์  คงเพชร โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงเกศรินทร์  คงเกษตร โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กชายจักรินทร์  สุขหิรัญ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กชายฉัตรนรินทร์  เอกทัศน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงชนากานต์  สุดคง โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงชมพูนิกข์  สุขหิรัญ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงฐิตารีย์  หวั่งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงฐิรญาภรณ์  สมบัติตรา โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงณัฐธิตา  ไม้แก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กชายธนภัทร  วงษ์ปาน โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงธารีรัตน์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1553 เด็กชายนภสินธุ์  บุญเกษม โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงนรมน  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงประภาภัทร  สำเภาเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1556 เด็กชายปิติณัช  คงแป้น โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงปิยะภรณื  มือเพชร โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1558 เด็กชายพัทธดนย์  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงภัทรธิดา  การดี โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1560 เด็กชายภูมิณภัทร  รองเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1561 เด็กชายภูริพงษ์  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงมณฑิรา  แก้วสร้อย โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กหญิงสาลิณี  เนตรกลาง โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงอารีรัตน์  ด้วงจั่น โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงอุมาภรณ์  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงกชพร  สุดจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงกฤตพร  ทินสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสิทธิพร โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงปัญลพาณ์  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กชายศตวรรษ  คารมดี โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1571 เด็กชายศุภณัฐ  นาคะพัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1572 เด็กชายสิทธิชัย  วุฒิจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กชายสิริวิทย์  รัชสิน โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1574 เด็กชายสุวรรณภูมิ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงอรณิช  กมลจิตรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงอ้อมกร  ศรีเงิน โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงกัญชลิกา  นวกิจไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ฉวบพรหมอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงขนิษฐา  บุญอมร โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์เรือง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงชนากานต์  ประภาษ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงชนิภรณ์  จะเงาะ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงชลธิชา  เทพธัญญ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงญาดา  จอมสุริยะ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายณัชนยนนท์  หัตถวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงณัฐกมล  คงมินทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินแพง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงณัฐนรี  จำนงค์ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายธนกฤต  เจริญวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมรงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงปภาวดี  เหมะธุลิน โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายพัทธดนย์  นุ่มนวลประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงพิมฐิวาณี  แซ่อ๋อง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงพุธธิดา  พรหมอักษร โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงภคพร  สมมุ่ง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงภัคจิรา  บุญเลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายภูริณัฐ  สังวาลย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงมนัญยา  จงรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงยุพาวดีย์  เจดีย์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายรตน  ทองชม โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายรัฐภูมิ  แพประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายศศิเดช  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงสุภาวดี  อินทร์โท โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงสุภิดา  จิปริก โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงอรฤดี  จินโต โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงอาคิรา  เอี่ยมคล้าย โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงอารดา  ปานกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงอาริบา  รัตนการันต์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงอาริษา  สะวันชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายเอกสิทธิ์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายกันตภณ  ศรอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ป.6 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บุญฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ป.6 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงนวพร  เกตุชาติ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ป.6 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงแพรชมพู  ภูมิไชยา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ป.6 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงวณิชยา  นวลเขียว โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ป.6 คณิตประถม
1616 เด็กชายศุภณัฐ  นามโภชน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงมุทิตา  คงร่อง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ม.3 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายอิทธิพล  ขุนชำนาญ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กชายกฤติพัช  รามแป้น โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงจณิชญ์ตา  สุขราช โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงชญานิศ  ทองสม โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงญาตาวี  ภิญโญ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 นายณภัทร  รัตนบุรี โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายณภัทร  แซ่จิว โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงณัฐชพร  แซ่จิว โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายทักษ์ดนัย  สำเภา โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายธนเกียรติ  ทองมีเพชร โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงนฏกร  เกื้อด้วง โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงปริณดา  หมายดี โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายฤทธิสร  บุญเอิบ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงวิรัญชนา  รัตน์นราทร โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงวีรภัทรา  แซ่จิว โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กชายอัครพงศ์  วงศ์สุบรรณ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงณฐมณฑ์  ศีลประชาวงศ์ โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงกรวรรณ  วิริยะพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1636 เด็กชายชิษณุพงศ์  กิ้มเส้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1637 เด็กชายเตชทัต  อมรติยางกูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ขวัญเฉื่อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1639 เด็กชายปัณณทัต  นาคพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
1640 เด็กชายพุฒดิศ  เหล่าบัณฑิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงภาภิมล  ยังวิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงรมิตา  พันทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กหญิงสมฤดี  ธรรมณรงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงสิริกร  เดชรัตนวิไชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กชายสุภเวช  อดิเทพสถิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงจณิสดา  มีสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายทำเงิน  สุปันตี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายนภสินธุ์  นิลอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายปรัชญ์  สุวรรณคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์รุ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงพิมพ์บงกช  พรหมจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงสโรชา  กาญจนานุรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กชายจักรรินทร์  ฤทธิพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงณิชกานต์  ไวยหงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงณิชชานันท์  เย็นใส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายเตชธรรม  อมรติยางกูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงธัญญ์รภัสร์  โพธิ์เพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายธีรภัทร  หนูบุญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงนภสร  จันทพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงบัณฑิตา  เมฆแดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เชี่ยวสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศุภลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงพุทธิชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงภัทรี  ด้วงสงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงศศิกิตต์  พรหมจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงสลีลัลน์  พันธ์พิพัฒไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริยงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายเหมราช  จันทรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงไอน์ริษาฒ์  เทียนศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม