รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมตะคุ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลทิพย์  บุตรน้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรวรรณ  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกันติทัต  บัวบังภัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกาญแก้ว  แก้ววัง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกิ่งผกา  เดชมา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุลนิดา  ทีปะลา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเกศรา  ไพลสน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเกศินี  เจริญตา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงขวัญณภัทร  ทองโสภา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เอียดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิรพัฒน์  อินวกูล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรภาส  ขาวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรัฏฐ์  จุลบุญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิรัฐิกร  อรรถาสาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนกานต์  พุกเพชร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายชนาธิป  ศรีพวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนิตา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายชวกร  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชัญญา  ซำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงฑิฆัมพร  อินโต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายเทพพิทักษ์  อภิมงคลศิริ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายแทนคุณ  รัตนพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธนิตา  ทิมทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายธัชวิศว์  เลิศพัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธัญชนก  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธัญชนก  อภัยสุข โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ร่มลำดวน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายธานินทร์  ศิริคุณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายธีรเมธ  เร่งพัฒนา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายนนทกร  ขาวเงิน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายนิธิกร  เณรแตง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายบูรณ์พิภพ  ขันทองดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงประภัสสร  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายปริญ  เอกธีรธรรม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปัญญพร  บำรุงพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปัณจภรณ์  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายปัณณธร  เพ็ญธิสาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายปุณณวัฒน์  มิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพรกนก  อรรถาสาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพรรณปพร  สิทธิน้อย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพัชชา  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิชญา  คุณดิลกคงคา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายภัทรภณ  พลเสน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงภูริชญา  งานขยัน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเมตญา  ขาวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงยลรดา  นาเอก โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายรณกฤต  เมืองสอาด โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวัลยา  หลิวทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายศุภิสรา  อุปรา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสายสุดา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสิริอาภาภัทร  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสุประวีณ์  ติดยง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายหฤษฎิ์  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอนันญพร  พวงระย้า โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอริสา  ทวีสุฃ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกนกวรรณ  ช้างจั่น โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกรนันท์  คชพล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกฤตนัย  สิงห์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกวิน  โถแพ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกิติมา  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเขมจิรา  รอบรู้ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงคุณัญญา  วิทยาจิตรเกษม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจันทิมา  โตอ่อน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงจิรภัทร  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายเจษฎา  การภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชญาดา  ชิรปัญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชนะชน  น้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชนัญชิดา  แสงไกร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายชินพัฒน์  ไข่กลิ่น โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลักบุญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงญาณิศา  สรหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายฐิติกร  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คล้ายนาค โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณญาดา  ธนะสูตร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัฏฐนัทธ์  จันทร์ลอย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทีมา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณัฐนันท์  อินทพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายณัฐวุติ  ชนะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายดิษยพันธุ์  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายเดชภพ  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธนกฤต  เอมกริช โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธนภรณ์  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธนากร  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธันวา  กลั่นทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธีรตา  พุ่มสิน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธีระเทพ  ราชวิชิต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนภิสา  โตยอ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายนิพพิชฌน์  วิทยาจิตรเกษม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายปฎิวัติ  วรอรุณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปราณปรียา  อาระหัง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  หอมรส โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายปิยวิศว์  ไพระออ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายพงศกร  กินิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายพชร  สร้อยพวงนาค โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายพฤฒ  อ่อนสอาด โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพัทธดนย์  ชาวสภาส โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพัสกร  ฟุ้งดนตรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพิชญาภา  สุขันที โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ศิริสกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพีรดา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงภคพร  รักมีศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภัทราภา  เล็กฉลาด โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภานุกร  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายรัชชานนท์  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายรัชภูมิ  เทียมทัน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงลักษิกา  อินทร์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายลัทธพล  ชายสีอ่อน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายวชิรวิชญ์  จุลบุญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายวรเมธ  จันทร์วิลัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายวรานนท์  สงวนทรง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวราพรรธน์  สิทธิเวชธนาศิริ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวารินธร  เภรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวิภวานี  ท่วมสุข โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวิริยา  กลั่นเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศศิประภา  วิเศษภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายศุภวิชญ์  เกษร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสาธิตา  เจริญเกตุ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสุตาภัทร  ยิ่งศักดาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอนันตญา  สดคมขำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอรณิชา  บำรุงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายอิทธิกร  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอุษามณี  พิกุลงาม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกชกร  ตันติจรูญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายกมลภพ  ยงกลาง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกรกช  ตันติจรูญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายกฤตานนท์  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกษิรา  ปิ่นอำนาจ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงชณิสรา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงฐิตาภร  พรมเพียงช้าง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายณภัทร  เมธาวี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณิชาภา  กังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงธณพร  ชาน้อย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองไพรวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายธนภัทร  บุญภูงา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนภัสกร  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายนวิน  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนารีรัตน์  เทพบุตร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เพ็งสวย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายปรวัฒน์  หมู่โยธา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปัณชญา  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปาลิดา  พึ่งสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายพัฒนพงษ์  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพิชญาภา  ขาวสอาด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายยุทธพล  ไกรเนียม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายรพีภัทร  บรรณคร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงลดามณี  จันทร์นุ่ม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายวชิรวิทย์  ภูผา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวนัชพร  โฉมเชิด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายวรกันต์  เสือรอด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวรรณวนัช  วงษ์ศรีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวิลาสินี  สวนดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงศศิตา  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายศุภณัฐ  สร้อยระย้า โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงษิตาพร  สารพานิช โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสมิตานันท์  สุขทวี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสุวิชาดา  กลิ่นสะโก โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกชกร  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกนกรัตน์  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัญญาภัค  กนกหงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกันต์กวี  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกันตินันต์  จำปาเงิน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกันตินันท์  อ้นนา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกันยกร  จันทีเทศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงเกวรินทร์  วงษ์สุรี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงขัติยาภรณ์  ทวีสุวรรณไกร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจิตสุภา  ยิ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจิรฐิดา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจิรัชดาวรรณ  สุวรรณบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชนิตา  โชติภัทร์กุล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชิษณุพงษ์  รัตนวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงโชติรัตน์  สดคมขำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงฐิติมา  ดีเสมอ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายณรงค์กร  เม้ามงคล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐฐาน์  วราทรัพย์​ธนิน​ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณัฐภัทร  ดีเสมอ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฐวดี  ชีวเรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายเดชาธร  ผลวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงทองจิตรตรา  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงทอฝัน  โพธิ์พรม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธนัชชา  คงดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธนัชพร  วิชชา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กัณรังษี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธัญยพร  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธีรเดช  สุวีรายุทธ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนฎา  จำเนียรสุข โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนภสร  กุญชรกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนิภาพร  ชาวป่า โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงประภาวรินทร์  โชติกเดชาณรงค์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงเพชรอ่อน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปาริชาติ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปิยธิดา  อภิลักษณ์กมล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปิยากร  ปิยคุณากร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทีปะลา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิชญาพร  ปานอำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงแพรวา  งามเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายภัทรดนัย  จังวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภิญญดา  บัญชานิธิการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงมัณฑนา  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงมินนี่  โหล่ว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายเมธัญกร  คงสนธิ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายยศกร  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายรณกร  พรมเพียงช้าง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวรกานต์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวันวิสาข์  เมณเสน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีเปล่ง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงศศิร์ธา  ภูผา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทรา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศิรดา  เกิดโพธิ์ชา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศิรินทร์ยา  วงษ์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายสลากพัฒน์  ทวีโกวิท โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสายธาร  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสิริกร  สำนองคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายสุขสันต์  นันโตสกุลณีย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุธาสินี  สมคิด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุนิษา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสุประวีณ์  วัดทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสุประวีณ์  สมานทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์ดาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุภานิชา  กุญชรกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงหิรัญญิกา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายอัฐกฤต  บุตรศรีด้วง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจิดาภา  หงษ์วานิชย์ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทร โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงฐิติกานต์  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายณัฐกร  ทองไพรวรรณ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายปฏิญญา  ธัญญะเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายปรเมศวร์  เสือเมือง โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายปุญญพัฒน์  อุดมอนุรักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายพชรวริศษ์  ธูปแจ้ง โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายภมรพิพัฒน์  แช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายยศกร  ขุนณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายศตพล  เกิดสมนึก โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายศุภกร  ศิลปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงชนันภัค  อ่อนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงฐิตารีย์  คล้ายทอง โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชรปานกัน โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธิติ  น้อยเวช โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงน้ำมนต์  เวทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปภาพินท์  พงษ์สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปรียาภา  ปั้นดี โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปัดโต โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภัทรวดี  ผุยหนองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงมนัสวี  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสิริขวัญ  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงเองเจล่า  ยาค็อบบิ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายคุณาภพ  พลรัตน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงชนกนาถ  ตนะทิพย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายชิติวิทย์  เกตุมณี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัศมีแก้ว โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขวิลัย โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายทนุธรรม  สาลี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายธนวิชญ์  สว่างศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายปัญญพัฒน์  อินสว่าง โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพัณณ์จุฑา  เต็มวิริยะนุกูล โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายพัสกร  ปริวัตรชกุลแก้ว โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร  เวทยานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายพีระศิลป์  ผลิวานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายภาวิช  ยาสุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายภูริวัจน์  ชุติพันธุ์พิบูล โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงวรวลัญซ์  เกษมไพบูลย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงกมลวรรณ  ธัญญเจริญ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายก้องตะวัน  มั่นเจริญพร โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกัญจน์มาศ  ผลิวานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกิตติ์กวิน  คูณทวีเดช โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายคชา  เสาวรส โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายจิรวัฒน์  สุขอินทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายชยพล  พงษ์พัชรินทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณฐกร  พงษ์พัชรินทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณภัทร  ขาวเนย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณภัสชญา  ชัยศิริธนจินดา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เทพสถิตย์ศิลป์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นมณฑา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายณิปุณ  ไทรวิเศษ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนพล  พลอยสุกใส โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธันยพร  กอบธัญกิจ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธิติคุณ  แดงไธสงค์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธิติวัตถ์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนับทอง  บุณยเกียรติ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ไล้สุวรรณชาติ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพรไพลิน  ทองนิล โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เอ็นดู โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองคำใส โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายมกรชัย  หมีปาน โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงศศิญาณัฐ  เอี่ยมวิริยาวัฒน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายศุภกฤต  พิพิธ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายสหัชการ  นพศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอธิชา  กาฬภักดี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอรชิรา  ทองไพรวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอิงค์ริสา  สว่างศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกุลนันทน์  ขุนณรงค์ โรงเรียนวัดกกเต็น ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงณัฐมน  คงโต โรงเรียนวัดกกเต็น ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงกุลยา  จันทะคาม โรงเรียนวัดกกเต็น ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนลปรียา  ขุนณรงค์ โรงเรียนวัดกกเต็น ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพิมวดี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดกกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขุนณรงค์ โรงเรียนวัดกกเต็น ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงใอริศา  ทับทิม โรงเรียนวัดกกเต็น ป.5 วิทย์ประถม