รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายโชติพัฒน์  ปิ่นทองคำ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงธัญรดา  พยุงธรรม โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กชายนพดล  กุลธนสิริ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายพงศธร  ปรางศร โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงภัทราพร  ประพาสมณเฑียร โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงภูริชญา  ผิวขำทองดี โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กชายศตวรรษ  ศรีสังข์งาม โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แพกุญชร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณิชากมล  เดชเขมวันต์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธวัชชัย  บุญเรืองรอด โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธัญชนก  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนคปภา  ทรงศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนภสร  ยิ้มละม้าย โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนิภารัตน์  ภุมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนิศาชล  โสมโสดา โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงบุญญิการ์  บุณเขียว โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงรมิดา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกนกพิชญ์  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกรวรรณ  พูลกำลัง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนทบุญ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงชวาลณี  เชาวโนทัย โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงฐิติตา  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงดากานดา  พุทธา โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงธนิสรา  ชูเชิด โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายบดินทร์วัตต์  กุลชนะเชาวน์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายปฏิพัทธ์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายปรานต์ปยุต  ศรีสุขรัตนากร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  คำดี โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพชรมนต์  พชรสกุล โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพรนภัส  นันทศร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายภีรพัทร  ชินวงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายยศวีร์  จันทวาท โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงวรรณนิษา  ดอกลำเจียก โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงวรรณพร  พลายละหาร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงวริศรา  จ้อยสว่าง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงวิมลพรรณ  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงวิรดา  พันธ์ุแตง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสรัลพร  ฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงสุชาดา  อ่ำชาวนา โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงสุพิชา  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงเสาวภา  นาคพร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอรณัส  เสือสกุล โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วชมร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงอลิชา  ชัยเกตุ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกนกกร  ใจเก่งกาจ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจิรชยา  ขาววงค์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายชลภัทร  มโนนิติธรรม โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฐนิชา  สวยดี โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายธนพล  อ่ำประชา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธนัญธร  หร่ายมณี โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเบญญาภา  อ่วมอิน โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายปพนธีร์  สืบศักดิ์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปภาดา  ผลาเผือก โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายปัณณวิชญ์  โค้วถาวร โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายพงศพร  เรืองขจร โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพรนภัส  บินไธสง โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายมาวิน  โชติผล โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายวราวุธ  เกตุแก้ว โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกมลวรรณ  จุ้ยพันธ์ุ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกวิสรา  อธิกเจริญชัยกุล โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  วิทวงษ์นุรักษ์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจิรัชยา  เสวกจินดา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฐริณีย์  บุญราศรี โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธนัชชา  นวลฉวี โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายธนากร  ทับทิมเทศ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายธนากฤต  ทับทิมเทศ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธีรภัทร์  หงษ์ทอง โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปุณยนุช  มหาไชย โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภูริตา  แสงจันทร์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายรัฐภูมิ  ุบุตรา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงรัตธิญา  สังวาลย์ไพร โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีเพียงจันทร์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวีรดา  อ่ำพริ้ง โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณัฐปวินท์  ผลสัตย์ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงทรรศวรรณ  มีสมบูรณ์ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายธวัชชัย  จันทร์โอ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปฏิภรณ์  เกิดมั่งมี โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายภาคิน  พรมใจรัก โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงลักษณ์ษิรินทร์  จารุวรรณบำรุง โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวรวรรณ  แลโสภา โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสุพัตตรา  จืองี้ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอรรัมภา  ศรีเกษร โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอรัญณิการ์  อั๋นใจใหญ่ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.6 คณิตประถม
84 นายกิตธิชัย  สวัสดิ์ชาติ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวจุฑามาศ  ยาดี โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวชฎาทิพย์  สิงห์ชัย โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายณพวิทย์  แร่ใจดี โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวมณีวรรณ  แสงอรุณ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวศุภวรรณ  สวยดูดี โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นายสัณหวัช  แก้วบัวดี โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวสุจิตรา  ภาษิต โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงอริศรา  มารูปหมอก โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นายอาณา  ซ้อนเสียงดัง โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกัลปนา  ไตรทองอยู่ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงขนิษฐา  ภาษิต โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทราโอฬาร โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายนัทธพงศ์  จันทร์โอ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปวีณา  ปู่สา โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพลอยชมภู  เกิดสมนึก โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงมธุรส  เพ็ชรด่านเหนือ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงยุพิน  แยกผิวผ่อง โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายศิวัฒน์  รุณคุณยง โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อัวคนซื่อ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกมลพล  จงรัตนานนท์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงจิดาภา  อาจศรี โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบูรณ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัชชารีย์  สืบศักดิ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงธัญญ์ภัสร์  สกุลสินเพ็ชร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายปาณัสม์  วรรธกวณิชย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายพลวรรธน์  อ่อนละออ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงโยษิตา  ตันจริยานนท์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายกฤษกร  ขวัญใจสกุล โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงครองขวัญ  ล้วนเนตรเงิน โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจิรัชญา  คงธนสมบูรณ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชนัญภัส  โพธิ์ศรีสุวรรณ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายนรภัทร  นิมมานนรวงศ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพงศ์ศิริ  หลงสมบุญ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพัตรพิมล  หงษ์โต โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศชล  พัชรชวลิต โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสุคนธวา  โชคนิธิทรัพย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอัณธิกาญจน์  จิตรฉ่ำ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชลันธร  ศรีภุมมา โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนันทกานต์  รอดหงษ์ทอง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายพชรวรรษ  ศรีกัลยา โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายพศวีร์  ดาบธรรม โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วบัวดี โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฐชา  มีนิล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐธิดา  หอมทวนลม โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนพัฒน์  สาดา โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงน้ำเพชร  มากระจันทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงมณีรัตน์  ฆ้องบ้านโข้ง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอดา  โมหะเหม็ด โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอัญชิษฐา  มณีอินทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกวิสรา  ดอกลำใย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายชนะพล  กีเรียง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณรรธสรณ์  ใจตรง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณัฐภรณ์  นิตพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงณิศากร  สถาปิตานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายเตชภณ  ใจโต โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายธนนันท์  ชูวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เมฆสำลี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพุทธิชา  พูลผล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงภัทรมน  มณฑาศวิน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงภาพิมล  อุ่นใจ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกิดโภคา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายวิชชุกร  อาภาวศิน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ทองอ่อน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายชลประธาร  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปภาอร  นวลดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายภานุพงษ์  พานทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงวชิรญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวสิริยากร  โชติหิรัญสิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายกษิติ์เดช  จ้อยแพง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายจรัสพงษ์  บูรณ์คณัส โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชันญานุช  จันดา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงดาวสวรรค์  จันทร์ชูช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายต้องธรรม  ศรีดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธนพร  ผิวดำดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม