รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกันต์รพี  ปัญญาภู โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงขวัญณรี  ปรักมะวงศ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายเข้มแข็ง  นพศิริกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายชยานันต์  สุวรรณรักษ์กูล โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชยุต  เชิดชูสุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายณฐภัทร  ลาภธีรวุฒิ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณภัทร  ศิลป์ไพบูลย์พานิช โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตพินิจยล โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐศิษฏ์  ฉิมพันธ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายตฤณ  ตั้งศรีสกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธนกร  อึ้งเจริญทรัพย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนเสฏฐ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายธนเสฏฐ์  แสนเสนากุลโชติ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปุณยนุช  กวดขันธ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพรปวีณ์  เฮงวัฒนา โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายรวิภัทร  เคหสว่างวงศ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายวิศวรุจ  ฤกษ์สง่า โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายวิศว์รุตม์  คุณวโรตม์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายสิรวุฒิ  พิทักษ์ชัยณรงค์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอรปรียา  อากรชี โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอาณัฐนันท์  ประสาทเขตท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายกฤษฐิ์  อัศวัฒน์วิไกร โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงจิรัชยา  พงษ์ธัญญการ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณิชาภา  แช่มวงษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธนภรณ์  ตีรวัฒนประภา โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายปกรณ์  ด้วงนคร โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายพันธุ์ระพี  เตียวสกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงพัสวี  ดวงดาว โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายภีร์กวิน  เจริญธรรมรักษา โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงมนรดา  งามอภิสิทธิ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายวัชร  โตริด โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงไอรัก  คชาชัย โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกล้าทวี  พัฒนะพีระพงศ์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกีรติกา  ทนุการ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายจิรภัทร  จีนขจร โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายจิรัสย์  แก้วแสง โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเจ้านาง  พงศ์ทวีไชย โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณิชา  เจริญศิลป์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีท้าว โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายเธียรรัช  ปัทมนิรันดร์กุล โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ศรีฟ้า โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปภังกร  สันติตรานนท์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพรรณปพร  คันธรส โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายภพธร  เทียนประทีป โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายยศพนธ์  เกตูแก้ว โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวชิรญา  เติมรัชตพงศา โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวริษฐา  ผิวแดง โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  อุ่นทรัพย์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายไวภพ  กวีดำรงพัฒนา โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสกุณธิดา  สารยิ่ง โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายสตางค์  ทรัพย์สงค์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกนกพร  กันคำ โรงเรียนสหวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกรกนก  ลิขิตวรรณการ โรงเรียนสหวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกัญณัฏฐ์  ปุณยพัฒน์ โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายเฉลิมชัย  ตั้งตรงเจต โรงเรียนสหวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงชนิกานต์  สรรสม โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวชุติกาญจน์  รักซ้อน โรงเรียนสหวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายภาสวีร์  เพิ่มพูลทรัพย์ โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงลภิสรา  กลับวิเศษ โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงวรัญญา  พุทธัสสะ โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงวลัยกร  สุขนันทฬส โรงเรียนสหวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่เจี่ย โรงเรียนสหวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงวิริยา  ผิวแดง โรงเรียนสหวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงวีรดา  ผิวแดง โรงเรียนสหวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายศิรวิชญ์  ต๊ะปินตา โรงเรียนสหวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายอาทิตย์  ศรีอนันต์ โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายกนกกานต์  ปีเงิน โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกนกชล  โพธิ์มี โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกมลชนก  วีระสกุล โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกานดาวดี อะนุค  กูสสันส์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจิดาภา  หล่อทองคำ โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชนิสรา  แสงทอง โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณมีนา  กอแก้ว โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัชชา  ลิ้มศรีเจริญ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฏฐวี  อุทุมพร โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนกร  แซ่เตียว โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธันย์ณิชา  ธนพัฒน์สถิตคุณ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพนัชกร  วลีเกียรติกุล โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพัชรพร  จะบัง โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพีญาภัทร  เรืองเดช โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงเพชรณัฏฐ์ดา  คุ้มภัย โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเพิ่มบุญ  คำลือ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายภัทรพัทธ์  เกตุแก้ว โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายวรากร  นาคไชยะ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงศุภิสรา  เมธีวรกิจ โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงโศภิษฐา  วุฒินันท์ชัย โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสาริศา  คล้ายสุบรรณ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายสุุกฤษฎิ์  ตั้งมหัทธนานันท์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอริสา  โตมา โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายอาทิตย์  เทพมังกร โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายอิทธิกร  ศิลา โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกชสร  บุตรทองดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายกนกพล  จวนอ่อน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกนกวรรณ  คชวงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองมูล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกันยากร  งามขำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกันยารัตน์  จันโท โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจิดาภา  หมื่นสุกแสง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายชญานิน  คำอุ่ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงชญานิศ  บุญพรหม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงชนารดี  บุญพิพัฒน์พณิชย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นวรรณธรรม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภักดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงโชติรส  แดงดำรงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายฐิตเศรษฐ์  แพงพันธุ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายฐิตินันต์  ศรีวิเชียร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายณพล  วชิรบ้านกลาง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายณภัทร  เป้าดอน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณรัชต์หทัย  เกษมภิญโญสิน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัชชา  พิมใจใส โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฏฐ์ธนกร  รุ่งโรจน์ธีระ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  ปรีชาบริสุทธิ์กุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณัฐญา  บุญมียงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฐธันยา  นุ่นเซ่ง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัฐพร  คงแดงดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วเจริญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงดลพร  จิรวาณิชกุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธนภร  บุญศรีวงศ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายธนภัทร  ภัทรพรมธรรม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายธนวัฒน์  ทิพโสต โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทับพันธุ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธีธัชชา  ภาวิไล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายนพดล  ศรีอนันต์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วปานกัน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายนิติธร  สุระตโก โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงบวรลักษณ์  แสไพศาล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงเบญญาภา  ดอกตาลยงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายปฏิพล  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปนิตา  ปานทองคำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปุญญิศา  อนุช โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายพลวรรธน์  อุ่นยศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายพศวีร์  เฑียรทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพัชรพร  ใจเบิกบาน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายพิเชษฐ  มาลัยทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงแพรวอัมพรรณ  เพ็ชรตะกั่ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงภัชภิชา  ร้ายใจดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงภัทรจิรา  พวงดอกไม้ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายภัทรพล  แสงภู่ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์เตียน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายภูดิศ  ภูมิโพธิ์ศรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงมนสิชา  เพาะปลูก โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงมัชฌิกา  แบนประเสริฐ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงมุนินทสินี  รุจจนเวท โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายเมธี  อุ่นศรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายยศธร  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายรัตนโชติ  อ่ำสกุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายวรทัต  แดงรักษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายวรเมธ  ยืนบุญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศรินญาพักตร์  กล้าหาญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงศรุดา  คำนึง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายศิลา  อนุกูลวัฒนา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายศิวกร  หอมระรื่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีเดช โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสิรินธา  สาริกา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสุธาสินี  กิมฮวด โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสุพิชญ์นี  เกษแก้วสถาพร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีวงษ์อยู่ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอรวรรยา  กางกั้น โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอรัญญา  คำนวนศิลป์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงอัฐภิญญา  มูลจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงอารยา  จันทรรัสมี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกมลพร  ตระการผล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกรกมล  ทองวิเศษสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกรศิรินทร์  พาเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกฤษณพร  พันธ์สาย โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกฤษดา  จันทร์มา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกุลจิรา  โชคสุขนิรันดร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเกล้าขวัญ  คงขวัญเมือง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงขวัญข้าว  สังข์ชัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจอมขวัญ  บุญแย้ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงจิตร์ตราพัตร  น้อยประเสริฐ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจิตราภรณ์  ร่มพนารักษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายจิรวัฒน์  ทำดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจิราภัทร  กลิ่นธูป โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจุฑามณี  จิตรีพรต โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชญาพงศ์  อู่สุวรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชนกันต์  ชุ่มอภัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชนม์ณฉัตร  นิยมทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชนาภรณ์  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชลกานต์  ปรีชล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขัณฑ์ประภาพกุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณฐวัฒน์  ภาษามาก โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณสิริ  สมประสงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายณัชพล  วังวงศ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์  หอมสุวรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  เฉลยอาจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็งแข โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐนันท์  สมเพ็ชร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนกร  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนชัย  จันโท โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธันยณัฐต์  ขลังธรรมเนียม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธีรเดช  ดอกยี่สุ่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธีรภัทร  คงมีชนม์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนภสร  รัตนพันธ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนริศรา  จอบุญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนวพร  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงบุษยมาส  มีราศรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเบญจพร  ฉัตรมงคลพาณิช โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายปฏิพัทธร์  คงปรีพันธุ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปภาดา  อนันรักษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปริยฉัตร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีนักฆ้อง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปุณณรัตน์  เสือน้อย โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพงศ์ศิริ  มาศิริ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพชรดนัย  โปเล็ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพรชนก  หอมสุวรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพรรษกร  ว่องสหตกุลชัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพสิษฐ์  สวนดอกไม้ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิชชาพร  ราชนาวงศ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพิชญุตม์  พชวงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพิตตินันท์  ไกรโชค โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายภคธัช  รอดยิ้ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงภัณฑิรา  เปลื้องทุกข์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภัทรธร  ประสาทเขตท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภัทรพร  ชมเจริญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงภัทรมน  ศรีพินิจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปรางเทศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภูวนัตถ์  ล่อซุ่นนี้ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงมานิตา  ศรีเพียงจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงมิรินธิรา  ขัตินนท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงรสกร  สาระญาณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายฤชายุ  รื่นเริง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวรวลัญช์  สุระตโก โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศศิวิมล  จำเริญสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายศุภวิชญ์  รื่นภาครส โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสายธารทอง  แจ้งสว่าง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุกานดา  มาลากรอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายสุธินันท์  เขียนศรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอภิญญา  เรือนใจมั่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอรปรียา  บัวทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอาริษา  สำราญรื่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอุรัสยา  พลภักดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  ลาภปัญญา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกนกกร  ยอดศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกนกรดา  แหวนทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกรกนก  ขอสกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกฤติกานต์  มงคลทิพย์วาที โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายกานตชนก  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายกิตติ  ชูเมือง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกุลจิรา  มานะวิน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงข้าวขวัญ  พุ่มมะปราง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงจิรัจฌา  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงจิราภรณ์  ปรึกษา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงชนิดาภา  ชาวเขื่อนขัน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงชนิสรา  ศุภรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงชยาภรณ์  นาคยศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงชลทิชา  กิจพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงชิรญา  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงฐิติญา  จิตรอารีย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันชนะ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยิ้มช้อย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายณัฐพล  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณัฐวรา  พลมั่น โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายธนณัฏฐ์  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายธัชนนท์  ยิ้มช้อย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงธัญรดา  ข้องเกี่ยวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงนภิศสิริ  งามสอาด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงปัณณพร  บุญกลอย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงปุณยาภา  รักหอม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงพรรณทิพา  พันธุ์ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพรรษา  หมอยาดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพอเพียง  ศรีมาตร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายพิทยา  บัวเพชร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  อุดมภักดีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายพีรศักดิ์  ดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผลมะไฟ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงเพ็ญภัสสร  เฮงธนาพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงร่มฉัตร  บุญแช่มชู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงรุจาภา  วิเศษสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงลักขณาพร  เงินเรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงวรรนิษา  วงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงศุทธินี  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงศุภากาญจน์  วรัตถ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายสัณหวัช  สืบสาย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายอนุพงศ์  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงอลินสิตา  นิธิศนวพัส โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงกมลชนก  อัปมะเย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกรรณิกา  กระจ่างพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกวิตา  ม่วงอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรดำดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกานต์กมล  ทองพรม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธัญญาวินิชกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกิตติเดช  เพิ่มวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกิตติวรา  พระศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกิรติ  โพธิแดง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเกษรา  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงเขมิสรา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายคฑาวุธ  แก้วสระแสน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายคเณศ  นามรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายจักริน  นระมาตย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจิระภัสสร  ภักดีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายจิรัฎฐ์  สุดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงจิรัสยา  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชนกนาถ  จอมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายชนสรณ์  ชมพิกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายชนาธิป  ตังอาพรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายชโยดม  พูลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายโชติกุล  พาตา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายโชติวัฒน์  ศรีดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายฐปกร  แสงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายณฐพร  หนูทา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณภัทร  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณัชชา  บุญโช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฏฐยา  โรจสันติชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปานกลับ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฐณิชา  อึ้งเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐนรี  วังเสาร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายณัฐพงค์  จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายณัฐพล  เชาว์พร้อม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงเณศรา  ธิกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงตะวันวาด  มาลัยเล็ก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายทศพร  แตงระย้า โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงทิตยา  ชาววังเย็น โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนดล  สุดจะหา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธนเดช  พวงผกา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธนพล  ชัยวันดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธนภร  วงษ์บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธนัชพร  คงเปีย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงธวัลหทัย  ปานเมฆ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงธัญพิชชา  สมสนิท โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธิติพัทธ์  จิ๋วเดช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธิติวัจน์  คูณพงษ์กิจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธีรนันท์  ยิ้มรูปเล็ก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายนภนต์  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนฤภร  นักระนาด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนวรัตน์  กมลทิพย์สุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนันท์นภัส  ประดับมุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  สิงห์อุดร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเบญจวรรณ  น้อยพันธุ์ดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปนัสยา  จันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงประภัสรา  สุขประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงประภัสสร  นิลกำจร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปราชญา  มลิชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปริยากร  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปริยากร  เปรมทองสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปารมี  อ้วนเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ปฐมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปุญญวา  พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงเปมิกา  วรรณฉาย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพงศภัค  วงษ์ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพรรณปพร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพลอยพิชชา  เฉลิมเตชวงศา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพัทธวรรณ  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพัสตร์รดา  ทองชมภู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชญา  อุ่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิชญาภา  พลายสาสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพิตติกานต์  มงคลทิพย์วาที โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตันติเสถียรชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพิมพ์ปุริม  แสนธนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงภัคพร  เวทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายภัทรพล  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายภูธนดล  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงภูษิตา  เล็กวงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายรัชชานนท์  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายรัฐศรัณย์  ทรัพย์อบรม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงวนัสนันทื  อินทร์ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายวรปรัชญ์  แดงมุตตา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวรัทยา  บุญโช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายวรายุส  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงวราลี  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวริศรา  คิ้วเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวริศราพร  ปาละดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวริศา  ปานมณี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายวสุ  นิยมทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวสุกิจจา  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายวัทธิกร  เอี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวาสิตา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวิพัสวี  อนันตทิพยเมธี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวิรัญชนา  จุติชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายวิริทธิ์พล  วัฒนภูษิตสกุณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายศรัณย์  คงเผือก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศศิธร  แย้มมา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศาศวัตรา  ศรีเหรา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศิรภัสสร  จรณวัตร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศุภรัชตา  คูหาพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงศุภิศรา  เปี่ยมทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสกุลรัก  ล้อมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสโรธร  กลั่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสิตาภา  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสิริกร  ฉายสุริยะ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสิริยากร  สุนทรวิภาต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสุกฤษณ์ภรณ์  ช่างเรือนกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุคนธ์วารี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุวิชญาน์  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอคิราภ์  เพ็งชะตา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอติคุณ  นิธิศนวพัส โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายอติรุจ  ธาราสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายอนุศิษฐ์  สุนทร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอภิษฎา  แท้สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอมรรัตน์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอรรถบูลย์  วงษ์เสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอัครวัฒน์  กุลทองสุวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอัญชุลี  ทองสูง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอาภัสระ  รุ่งเรืองแก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายอีศภัทร  เรือนทองดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอุมาภรณ์  สุขเถื่อน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงขวัญวารินทร์  บุญแช่มชู โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายธัชนนท์  พรหมใจรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงนัทธมน  แปลงทอง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายศรัณย์  พุ่มเปรม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายสมศักดิ์  หุ้มจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอาทิตยาพัณณ์  ฉายพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกนกรัตน์  หมู่เย็น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แพงศรีรักษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายชนะชัย  ทองดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายณัฐพงศ์  นาเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงธิดารัตน์  ช้อยสามนาค โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายนพดล  ปิ่นทะศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทร์ตระกูล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายยศสรัล  จาดทองคำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงอวัศยา  ฉัตรเงิน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายเอกราช  สิงห์ดวง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงจุฑามณี  ทาพา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนิรชา  อุปการะ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงปาริฉัตร  พู่ตระกูล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายปุณยวีร์  ศรีเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงเสาวดี  อิ่มสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอาภัสรา  พรมเสนา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงคริษฐา  ชยิสรางกูร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงจริญญา  สุทธิพิณฑะ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายชิษณุพงษ์  มาปู่ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงเชิญนิชา  ขำทอง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงณัชชา  สาภักดี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงณัฐญา  แสงคุณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายตรีเพชร  สมน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายเทพทวี  ชูเกียรติวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายธนพล  กำมเชียร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงธนัชภร  ชุ่มอ่วม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายธนากร  หุ่นประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายธีรวัจน์  ก่ำบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายนภดล  อินทร์ผลเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายนฤดม  อินทร์ผลเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงนิวสา  สาลีพัฒนผล โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงเบญจพร  โสตถิกพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงปาณิศา  แก้ววิชิต โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงพรภัทรา  จันทร์ตรี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงพรรณณิตา  เสือนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายพัชรพล  อ๊อกศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญชู โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงพาทินธิดา  คนทน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงพิชชารัศมิ์  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงภคธีมา  ทองบุญเหลือ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงภควรัญชญ์  ทองบุญเหลือ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายภูวน  ถวัลย์อรรณพ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงลลิตา  สว่างแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงวรกานต์  อินทะวังโส โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงสุดารัตน์  บริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายสุทธิพจน์  ชีวะประภาวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายอัฐพงศ์  อภินันท์ธนากร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายปุณณวิช  เกิดนุช โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ลีสุภางค์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอาภรณ์  รุ่งราตรี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม